O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Vesa Harmaakorpi

20 visualizações

Publicada em

Eväitä alueelliseen innovaatioprosessiin

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Vesa Harmaakorpi

 1. 1. Sitra Eväitä alueelliseen innovaatioprosessiin 30.09.2019 LUT yliopisto Prof. Vesa Harmaakrpi
 2. 2. Hyvinvointiekosysteemin kehittäminen (Sitra) • Ongelmien juurisyiden ymmärtäminen • Hyvinvointitutkimukse n hyödyntäminen • Innovaatiopotentiaalin tunnistaminen • Nykyisen toiminnan kartoitus (portfolio) • Toimintamallien valinta • Osaamisen kehittäminen • Valmennus ja mentorointi • Markkinointituki • PPP-yhteis- kehittäminen • Innovaatiotoiminta kaupungeissa • Kansallinen yhteistyö • Ongelmilla ja tiedolla haastaminen • Ratkaisuaihioiden esittely • Match making • Yhteiskehittäminen • Yhteinen visio & strategia Ongelmien, mahdolli- suuksien ja nykyisen toiminnan analysointi Innovaatioiden kehitys ja kiihdyttäminen Toimijoiden yhteistyön edistäminen Kansallinen orkestrointi & fasilitointi + ohjausryhmä + virtuaalialusta
 3. 3. Systeeminen muutos Footer Muutosajurit:  Kolmoisvelkaantuminen  Uusi innovaatiofilosofia  Internet-talous  Tutkimusparadigman muutos  Siiloutuneisuus  Keskitetty suunnittelu  Hitaat kehitysputket  Strategiat ja ydinosaamiset  Arvoketjut Johtamisen vanha regiimi Muutostyökalut: Kehitysalustatyökalut Älyllinen ristipölytys Käyttäjä mukaan Näkymätön näkyväksi  Yleinen kyky rakentaa mahdollisia maailmoja  Joukkoistaminen  Nopeat innovointiverkot  Ekosysteemit ja kokeiluympäristöt  Arvoverkostot Johtamisen uusi regiimi Systeeminen muutos Tuottavuus
 4. 4. Von Döbeln Hyvinvointiala Sosiologia ICT-tutkimus Muotoilu Asiakkaat
 5. 5. Kuka innovoi? Yhdessä työtä tekevä ryhmä tai verkosto = käytäntöyhteisö (communities of practice) - Työnteon ohessa ryhmä hioo yhteiset käytäntönsä - Käytäntöihin tallentuu kokemusperäistä, hiljaista, toiminnallista ja tilannekohtaista tietoa => Ryhmän yhteinen tietopohja: - tiedostamaton - itsestäänselvä - ohjaa, miten ryhmä havaitsee, vastaanottaa, muodostaa ja jakaa uutta tietoa Kulttuuriset käsitykset Käyttäytymis- normit Arvot Uskomukset Käyttäytymi nen Puhe, sanat Teot Symbolit
 6. 6. Alueellinen kehitysalustamemetelmä alueellisen innovaatiojärjestelmän työkaluna • Menetelmä alueellisten vahvuuksien määrittämiseen tulevaisuuden teknologia- ja innovaatiostrategioiden laatimisten tueksi. • Voidaan käyttää soveltuvin osin hyvinvointiekosysteemien (kehitysalustojen) luomiseen
 7. 7. Metodologia Alueellinen kehitysalustamenetelmä koostui alunperin kahdeksasta toisiinsa linkittyvästä osasta: • Aiheen teoreettinen tarkastelu • Tausta-aineiston kartoittaminen • Asiantuntijamielipiteiden kartoittaminen • Tulevaisuuden uusien teknologioiden arviointi • Tilasto- ja asiantuntija-aineiston analyysi • Alueellisen innovaatiojärjestelmän toimintakonseptin määrittäminen •Tiedon keruu-ja prosessointijärjestelmän luominen • Alueellisen innovaatiojärjestelmän ydinprosessien hahmottaminen
 8. 8. 100-päivää menetelmäsovellus OSAAMISALAT -muotoilun osaamisala -laadun osaamisala -ympäristöteknologian ja -ekologian osaamisala -biotekniikan osaamisala -tietoteknologian osaamisala -mekatroniikan osaamisala -viestinnän ja sisältötuotannon osaamisala -talouden ja hallinnon osaamisala -innovaatioiden hallinnan osaamisala -hyvinvoinnin osaamisala -kokoonpanon osaamisala -markkinoinnin osaamisala -kansainvälistymisen osaamisala TOIMIALAT -muovitoimiala -ympäristötoimiala -biotekniikkatoimiala -rakennustoimiala -elektroniikkatoimiala -tietoteknologiatoimiala -mekaaninenpuutuotetoimiala -huonekalutoimiala -kone-jametallituotetoimiala -tekstiili-javaatetustoimiala -elintarviketoimiala -mediatoimiala -matkailu-jakulttuuritoimiala -logistiikantoimiala -kaupantoimiala Resurssipohjainen tulevaisuuskatsaus 1. Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys 2. Oman talouden hallinta ja ylivelkaantuminen Toimialojen arviointikriteerejä (esimerkkejä) • yritystoiminnan määrä ja työllistävyys • toimialan kasvunäkymät • yritystoiminnan rakenteen tasapainoisuus • yritystoiminnan kansainvälisyys • yritystoiminnan innovatiivisuus • yritystoiminnan jalostusarvo/osaamisintensiivisyys • toimialan kärkiyritysten johdon kyvykkyys • koulutustarjonnan alueellinen soveltuvuus • toimialan alueellinen tutkimuspanostus • alueelliset teknologiansiirtotoiminnot. Osaamisalojen arviointikriteerejä (esimerkkejä) • yritystoiminnan (KIBS) määrä ja laatu • osaamisalan alueellinen edelläkävijyys/ innovatiivisuus • osaamisalan alueellinen ja ylialueellinen verkottuminen • koulutustarjonnan alueellinen soveltuvuus • alueelliset teknologiansiirtotoiminnot. Tilastot - asiantuntijapaneelit Tulevaisuus Hyvinvointi- ja ikääntymisteknologia ja -tutkimus Innovaatioiden hallinta Ikääntymistutkimus DQE Kansain- välistyminen Muovi Puu Tekstiili Metalli Pienyritystoiminta Hyvinvointi- palvelut Hautomot Innoputki ... Ympäristö Kehitysalustaverkoston luominen (osallistaminen)
 9. 9. • Ne ovat alueen vahvoihin toimi- ja osaamisaloihin nojaavia tulevaisuussuuntautuneita kehittämisprosesseja. • Niille tulee asettaa joitakin peruslähtökohtia: • Niiden hyödyntäjinä tulee olla alueen merkittäviä yrityksiä. • Ne saavat elinvoimansa tulevaisuuden signaaleista. • Niiden tulee pystyä synnyttämään uutta yritystoimintaa. • Niiden kullekin osa-alueelle tulee olla riittävän vahvat toimijat. • Niiden kullekin osa-alueelle tulee pystyä nimeämään vastuuorganisaatiot ja –henkilöt. • Niiden toimijoiden tulee pystyä sopimaan yhteisistä päämääristä ja menettelytavoista. Alueellisen innovaatiojärjestelmän ekosysteemien kehitysalustojen hahmottaminen
 10. 10. Ikäbisnes-kehitysalustan keskeisiä toimijoita Tulevaisuus: väestön ikääntyminen Hyvinvointiteknologian tutkimus DQE Uusyritystoiminta Hyvinvointi- palvelut Innoverkko Hautomot Innoputki ... Osaamiskeskus- ohjelma Kansain- välistyminenLAMK Indoor Group Isku Hartela Eimo Halton Lahden Autokori L-Fashion Group Merivaara jne jne ... Innovaatioiden hallinta Kunnat, kolmas sektori, yritykset Ikääntymistutkimus Muovipoli Puu Tekstiili Metalli Ympäristö Muovi Aluekeskusohjelma: kehitysalustan omistaja ESO TKK: Tulevaisuudentutkimus Turva- ja viestintäpalvelu- tutkimus Sosiaaligerontologian professori Palmenia: hyvinvointitiimi LAMK: Oppimiskeskus Optiimi Neopol i Puualan kehittämiskeskus Lahti Mechatronics Network Muotoilun tutkimuslaitos
 11. 11. Ikäbisnes-kehitysalustan keskeisiä toimijoita
 12. 12. Hyvinvointiekosysteemien kehitysalusta Ongelman ratkaisu Tulevaisuu- den enna- kointi ja kilpailevat ratkaisut Relevantit toimijat eri sektoreilla Paikalliset resurssit ja osaamiset 1. Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys 2. Oman talouden hallinta ja ylivelkaantumi- nen • Tutkimus • Kokemus • Koulutus • Verkostot • Teknologiat • Luonto • Jne. • Yritykset • Julkishallinto • Kolmas sektori Yhteinen visio ja strateginen agenda
 13. 13. Yhteenveto alueellisesta kehitysalustasta • Rakentuu paikallisille vahvuuksille, osaamiselle ja toiminnalle. • Luo avoimia ja asiakaslähtöisiä sekä sektori- ja ammattikuntarajat ylittäviä oppimis- ja innovaatioprosesseja valituilla painopistealueilla. • Näissä prosesseissa yhdistyvät (a) käytännön toimijoiden kokemusperäinen, kontekstuaalinen ja hiljainen tieto sekä (b) tutkijoiden ja julkishallinnon formaali tieto. • Innovaatioprosessit hyödyntävät olemassa olevaa ja rakentavat uutta sosiaalista pääomaa verkostoimalla eri toimijoita yhteistyöhön. Innovaatiot syntyvät usein eri toimijoiden rajapinnoilla. • Innovaatioprosesseissa kehitetään uusia ratkaisuja, osaamisia ja yhteistyökumppanuuksia sekä tunnistetaan ja poistetaan uusien ratkaisujen kehittämistä estäviä pullonkauloja. • Yhteisen oppimis- ja innovaatioprosessin organisoijalla on keskeinen rooli sen onnistumisessa. • Alueiden tulevaisuuden kilpailukyky rakennetaan tällaisissa oppimis- ja innovaatioprosesseissa, joissa alueen osaamisia ja resursseja kehitetään ja yhdistellään uudella tavoilla.

×