O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Introduksjon norsk pensjon

845 visualizações

Publicada em

Kort introduksjon til det norske pensonssystemet.

Publicada em: Economia e finanças
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Introduksjon norsk pensjon

 1. 1. PensjonSissel Olsvik Vammervold
 2. 2. «Aldri har så mange, skjønt så lite omnoe som er så viktig for så mange.»Helge Leiro Baastad, styreleder Finans Norge
 3. 3. Før & nå
 4. 4. 1967 (Folketrygden ble født):3,9 arbeidstakerebak hver pensjonist
 5. 5. 1977:3 arbeidstakerebak hver pensjonist
 6. 6. 2013:2,6 arbeidstakerebak hver pensjonist
 7. 7. 2050:2,1arbeidstakerebak hver pensjonist
 8. 8. Det norske pensjonssystemetVi blir færrearbeidende bakhverpensjonist.Dette gir ASNorge en storutfordring.Ansvaret flyttesover på oss.FolketrygdPrivat sparingTjenestepensjon
 9. 9. Det nye norske pensjonssystemetVi blir færrearbeidende bakhverpensjonist.Dette gir ASNorge en storutfordring.Ansvaret flyttesover på oss.FolketrygdPrivat sparingTjenestepensjon
 10. 10. Dagens folketrygd• 18,1% av lønn opp til 7,1 G (583 000kr i 2013)• Opptjening fra 13 - 75 år• 40 år i fullt arbeid => 50 – 55% av lønn opp til 7,1 G• Levealderjustering – forventet gjennomsnittlig levealder for ditt kull• Vi må stå lengre i jobb enn dagens pensjonister.• Fleksibelt uttak av pensjon 62-75 år.• Får ikke gå av ved 62 år om årlig pensjon blir mindre enn 2G.• Jobb så mye du vil ved siden av pensjonen.
 11. 11. Du må jobbe lengreÅrskullNødvendiguttaksalder for åkompensere forlevealdersjusteringenForventetlevealder påuttakstidspunktet2Forventetantall år sompensjonist21943 67 år 85 år 4 mnd. 18 år 4 mnd.1953 68 år 86 år 7 mnd. 18 år 7 mnd.1963 69 år 4 mnd. 87 år 8 mnd. 18 år 4 mnd.1973 70 år 2 mnd. 88 år 8 mnd. 18 år 6 mnd.1979 70 år 8 mnd. 89 år 2 mnd. 18 år 6 mnd.1980 70 år 9 mnd. 89 år 3 mnd. 18 år 6 mnd.1981 70 år 10 mnd. 89 år 4 mnd. 18 år 6 mnd.1982 70 år 11 mnd. 89 år 5 mnd. 18 år 6 mnd.1983 71 år 89 år 6 mnd. 18 år 6 mnd.1984 71 år 1 mnd. 89 år 7 mnd. 18 år 6 mnd.1985 71 år 2 mnd. 89 år 8 mnd. 18 år 6 mnd.1986 71 år 3 mnd. 89 år 9 mnd. 18 år 6 mnd.1987 71 år 4 mnd. 89 år 10 mnd. 18 år 6 mnd.1988 71 år 5 mnd. 89 år 11 mnd. 18 år 6 mnd.1989 71 år 6 mnd. 89 år 12 mnd. 18 år 6 mnd.1990 71 år 6 mnd. 90 år 1 mnd. 18 år 7 mnd.
 12. 12. Dagens tjenestepensjonYtelse og Innskudd
 13. 13. Dagens tjenestepensjonYtelsespensjon (60-66% av tidligere inntekt)• Utbetalingen ved pensjonsalder 67 år er avtalt på forhånd• Ytelsespensjonen er forutsigbar for den ansatte.• Størrelsen på innbetalingen avhenger blant annet avarbeidstakers tjenestetid, alder og lønnsnivå.• Størrelsen på bedriftens innbetalinger er uforutsigbar.• Fases ut i privat sektor innen 2017 til fordel for nyehybridmodeller.
 14. 14. Dagens tjenestepensjon forts.Innskuddspensjon• Bedriftens innbetaling en fast prosentsats av den ansattes lønn.– Forutsigbart for bedriften.– Den ansatte er selv ansvarlig for forvaltningen av pensjonskapitalen.– Størrelsen på pensjonen er helt uavhengig av folketrygd og opptjeningstid.– Det er pensjonskapitalens størrelse som avgjør hvor stor pensjon du kan taut fra utbetalingstidspunktet og perioden du ønsker denne utbetalt over.– Utbetaling over minimum 10 år, men minst til fylte 77 år. Maksimumutbetalingstid er 25 år.• Lovens satser for innskuddspensjon:– Min 2 prosent, maks 5 prosent av lønn mellom 1 og 6 G– Maks 8 prosent for lønn mellom 6 og 12 G– Lønn over 12 G regnes ikke med i pensjonsgrunnlaget
 15. 15. Med andre ord…• Mens innskuddspensjon er en spareordning, erytelsespensjon en forsikringsordning. Dette betyr at meden ytelsespensjon er du garantert pensjonsutbetaling etterfastsatt nivå.• Det motsatte er tilfellet ved innskuddspensjon, hvor det erden ansatte som har avkastningsrisikoen på det som erinnbetalt til ordningen.• I en ytelsesbasert tjenestepensjon vet de ansatte hva defår i pensjon, men bedriften vet ikke hva som måinnbetales hvert år.• I en innskuddsbasert ordning vet bedriften hva som skalinnbetales hvert år, men de ansatte vet ikke hva de får ipensjon.
 16. 16. Hvordan tape millioner?Ha lav risiko i innskuddspensjonen fra tidlig alder.
 17. 17. Fun factKun 3-5 prosent av arbeidstagere medinnskuddspensjon har gjort endringer ifondssammensetningen.
 18. 18. Når du slutter i en jobb….•Fripoliseeller•Pensjonskapitalbevis
 19. 19. Fripolise• Et pensjonsbevis som viser din opptjente pensjon fra entidligere arbeidsgiver som hadde ytelsespensjonsordning.• Minimum ansatt i 12 måneder.• Du kan også ha mottatt en fripolise hvis arbeidsgiveren dinhar endret pensjonsavtalen for de ansatte.• Rundt 1 million nordmenn har fripoliser• I dag har fripoliser en garantert avkastning rundt 3,5 prosent.• Nytt lovforslag om fripoliser med investeringsvalg– Frasier deg garantien i bytte mot muligheten til å forvalte pengene selv– Finansministeren har signalisert at loven vil bli gjort gjeldene i løpet av2013/1.1.1014.– Underdekning kan gjøre investeringsvalg ulønnsomt.
 20. 20. Pensjonskapitalbevis• Et pensjonsbevis på den pensjonssaldoen du får med degnår du slutter i en jobb med innskuddspensjon. Det som eroppspart på pensjonsordningen, er din eiendom og kanflyttes til annen pensjonsleverandør om du ønsker det.• Sparekapitalen på et pensjonskapitalbevis står tilforrentning frem til pensjonsalder og utbetales derettermånedlig. Utbetalingen starter den måneden du fyller 67år og varer i 10 år, om ikke annet er avtalt.• Pensjonsordning med investeringsvalg. Du bestemmer selvhvordan pengene skal forvaltes, innenfor det utvalget avfond som pensjonsforvalteren tilbyr.
 21. 21. AFPhttps://www.youtube.com/watch?v=nmp9rjcMlMEFolketrygdPrivat sparingTjenestepensjonTjenestepensjonAvtalefestet pensjon
 22. 22. Fremtidens tjenestepensjon•Bedriften kan spare inntil 7% av lønn opp til 7,1 G og 25,1% for lønnmellom 7,1 og 12G•Ved død går de oppsparte midlene tilbake til pensjonsordningen•Reguleres med lønnsutviklingen•Må balanseføres hos bedriften•Utbetales livsvarig eller over minst 10 år og minst til fylt 80 år.Standardmodellen•Bedriften kan spare inntil 8% av lønn opp til 7,1G og 26,1% for lønnmellom 7,1 og 12,1 G•Ved død går de oppsparte midlene tilbake til pensjonsordningen.•Reguleres i takt med finansavkastningen. Garanti mot verdinedgang.•Ikke krav om balanseføring•Utbetales livsvarig eller over minst 10 år og minst til fylt 80 år.Grunnmodellen•Samme sparesatser som Grunnmodellen•Pensjonsbeholdningen bestemmes av avkastningen i pensjonsfondet.•Ikke krav til balanseføring•Ved død arver livsarvingene•Kan utbetales livsvarig eller kortereInnskuddspensjon
 23. 23. Forvaltning i hybridmodellene• Standardmodellen– Bedriften og delvis pensjonsselskapene blir ansvarlig for atavkastningen tilsvarer lønnsveksten. Ellers må bedriftene sette inn merpenger. Denne risikoen for arbeidsgiver forklarer forskjellen mellommaksimalinnskuddet i ordningene• Grunnmodellen– Pensjonsselskapet må garantere at pensjonsbeholdningen ikke faller iverdi. Det er avkastningen som pensjonsselskapet oppnår som sørgerfor merverdien av pensjonsinnskuddene for de ansatte. Det åpnes forat bedriftene skal kunne gi de ansatte muligheten til å velgeindividuelle investeringsvalg i grunnmodellen.Grunnmodellen blir sannsynligvis foretrukket av flest bedrifter.Tilbyderne av pensjonsprodukter har varslet at de ikke vil tilbyStandardmodellen.
 24. 24. Gå av tidligere?• Konsekvens av å ta ut alderspensjon ved 62 år:– 25-30% lavere årlig utbetaling enn ved 67 år.
 25. 25. Deltid eller friår?• Alleårsregelen (13-75 år) gjør at deltid, friår eller arbeid iutlandet får betydelig konsekvenser.• Regn ut hva det vil bety for deg!• Hjemmeværende med barn under 6 år:– Opptjening i folketrygden tilsvarende 4,5 G– Men ingen tjenestepensjon etter fødselspermisjonen..
 26. 26. www.norskpensjon.no eller www.nav.no/pensjon
 27. 27. Her finner du alt• Din pensjonxxxxxxxx
 28. 28. Alle år teller
 29. 29. Et reelt bildexxxxxxxx
 30. 30. Privat sparingVenter vi med pensjonssparing til vi har fylt 50 år vil vi måttesette av nesten tre ganger så mye per måned for å få detsamme pensjonstilskuddet som hvis vi hadde startet da vi var40.
 31. 31. Private pensjonsprodukter
 32. 32. IPS• Pensjonssparing med skattefradrag• Spare maks 15 000 kr/år• 28 prosent skattefradrag• Fritatt formueskatt.• Utsatt skatt i spareperioden.• Lite lønnsomt for de fleste– Betaler minst 31% skatt på all utbetaling– Kan bli så mye skatt som 55 %• Utbetaling fra 67 år i minst 10 år, minst til 77 år.
 33. 33. IPA• 1 av 4 nordmenn over 40 år har en IPA• 80% av dem har IPA med garantiavkastning– ca 3 prosent årlig avkastning før kostnader• Alternativ: IPA link– Fritt investeringsvalg• Flytteprodukt
 34. 34. Neste år blir det styr…• Fagforeningene vil tariffeste pensjon• Bra for deg:– Pensjon er jo en del av lønnen din!• Pensjon blir fremover et mye viktigere kriterie ved valg avarbeidsgiver.
 35. 35. «Aldri har så mange,skjønt så lite om noesom er så viktig for såmange.»

×