Mais conteúdo relacionado

Shperndarja gjeografike e botes bimore dhe shtazore

 1. Shpërndarja gjeografike e botës bimore dhe shtazore • Në gjith sipërfaqen tokësore mund të dallohen këto rajone bimore: • hollarktik, paleotropik, neotropike, autralike, kepllandike dhe anartike.
 2. Rajoni hollartik Tajgat Stepet Është një rajon i cili përfshin brezin e ftohtë dhe të mesëm të gjysmësferës veriore. Përshkak të tepmeraturave të ulta të cilët paraqiten në brezin e ftohtë bota bimore është shumë e dobët dhe në të ka vetëm likene, myshk, panja polare, shelgje. Në brezin e mesëm sipërfaqe më të madhe përfshijn pyjet halore të quajtura tajga të cilët shtrihen në pjesën veriore të Evropës,Azis dhe Amerikës Veriore. Në këtë rajon bëjnë pjes edhe pyjet suptropike siç janë: pisha detare, çempresi arishi ulliri e tjera. Stepet janë sipërfaqe të mëdha të mbuluara me barë të cilat në Amerikën V quhen prerie kurse në
 3. Rajoni paleotropik • Është rajoni i cili përfshin rajonet e brezit të nxehtë të kontinenteve të vjetra të Afrikës dhe Azisë. Aty më së tepërmi janë përfaqësuar pyjet e larta tropike të cilat në Afrikë quhen pyje të pashkelura, kurse në Azi xhunglla. • Në këto rajone takojmë drunj të shejntë siç janë: mahagoni, sandali, abionisi, kauquku, bambusi etj. • Në Afrikë shtrihen savanet, stepet gjysmeshkretëtirat dhe shkretetirat. • Xhungla në Azi • Bambusi
 4. Rajoni neotropik • Shtrihet në pjesën jugore të Meksikës dhe përfshinë pjesë më të madhe të Amerikës J. • Në luginën e lumit amazon janë përfaqësuara pyet e lagura të quajtura selvase dhe në jug të lumit Pranë të quajtura kampose. Ndëërsa reth lumit Laplata dhe në Argjentinën V quhen pampase.
 5. Rajoni australian • E përfshin tetritorin e Australisëdhe ujdhesën e Tasmanisë. • Pyet janë përfaqësuar në pjesët bregdetare ku të reshurat janë më të mëdha, kurse në brendi të Australisë janë përfaqësuara stepet, gjysmeshkretëtirat dhe shkretëtirat
 6. Rajoni kepllandik • Shtrihet në pjesën jugore të Afrikës. • Këtu përfaqësohen kaçubat e ulta të gjelbëra të cilat janë të ngjajshme me makiet, si dhe bari i rallë.
 7. Rajoni antarktik • Është rajon i cili i përfshinë antarktikun dhe pjesën e fundit jugore të Amerikës jugore së bashku me Tokën e Zjartë dhe ujdhesën e Foklandeve. • Përshkak të tepmeraturave të ulta, erërave të forta dhe mjegullave këtu ka vetëm myshqe dhe likene. • Antarktiku
 8. Fauna tokësore • Në pyjet e lagura tropike numri më i madh i shtazëve jetojnë nëpër drunjtë pershkak se atje ka ushqim dhe dritë. • Kemi lloje të ndryshme të shpezëve, gorillave, majmunave dhe gjarperinjëve. • Në savane dhe stepe jetojnë shtazët barngrënës si gazellat, antillopat, zebrat, elefantët, gjirafët etj, në aflrsu të tyre jetojnë shtazët mishngrënës si luanët, leopardët, hienët gepardët etj. • Në Australi Zelandë e Re dhe Guine të Re jetojnë kengurët, qeni dingo, koala,noi etj.
 9. • Zebra Leopardi Kenguri Koala
 10. Fauna ujore • Nëpër detet dhe oqeanet kemi botë të llojllojshme shtazore. • Jetojnë rreth 150 000 lloje të shtazëve si guacat me më shumë se 50 000 lloje 16 000 lloje të peshqve e tjera. • nëpër dete dhe oqeane jetojnë shumë gjallesa të imta që vërehen me mikroskop, mirpo ka edhe të mëdha siç është rasti me balenën që mund të jetë e gjatë afër 30 metra.
 11. • Bentosi përmban organizma që jetojnë në pjesën e poshtme të deteve dhe oqeaneve si koralet, iriqët, yjet e detit etj. • Planktonët paraqesin organizma njëqelizor si llavrat, mediza, glloberinat etj. • Nektonin e përfaqësojnë shtazët detare të cilat janë notuese të shpejta: peshqit, nalenat, peshkaqenët, fokat etj.
 12. • Guaca Balena • Meduza Fokat