O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
INTERNATIONAL TABLE : Etiquettes, Manners & Settings 
By: M. Shobrie H.W., SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
CARA MAKAN SECARA INTERNATIONAL( International Table Manner )
BagaimanaSayaMenggunakanSerbet?
BagaimanaSayaMenggunakanSerbet(Napkin) denganBaik? 
BILA MAKAN DI RESTORAN 
SegerasetelahAndaduduk,ambilSerbettsbdaritemp...
BagaimanaSayaMenggunakanSerbet(Napkin) denganBaik? 
BILA MAKAN DI ACARA PESTA 
MakanakandimulaibilaTuanRumahmembukaSerbet...
Kapan Saya Mulai Makan ?
BILA MAKAN DI RESTORAN 
TungguHinggaSeluruhHidanganSiapDisajikandiMejaMakan. 
BILA MAKAN DI ACARA PESTA 
BilaTuanRumahte...
BagaimanaCara MenggunakanAlat-alatMakan(Dinnerwares) ?
ATURAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT MAKAN & MINUM (UTENSILS) : 
Alat-alatMakanadadisebelahKiri& Alat-alatMinumadadisebelahKanan. ...
YANG HARUS ANDA INGAT ! 
Sekalidigunakan, alat-alatMakandanMinumtidakbolehMenyentuhMejaLagi(karenasudahkotor) tetapiLetak...
CARA BERSIKAP YANG SALAH 
DI ATAS MEJA MAKAN ! 
IA KELIHATAN SANGAT TIDAK SOPAN, BUKAN ?
EtikaSosial& EtikaMakanSecaraUmum
EtikaSosial& EtikaMakanSecaraUmum
PENYAJIAN DI MEJA MAKAN 
MakanandisajikandarisebelahKiri, Piring-piringdarisebelahKanan. 
SelaluKatakan“Silahkan” bilame...
PADA SAAT MAKAN 
Janganberbicaraketikamakananmasihberadadimulut! Hal inisangattidaksopandansangattidakenakdipandang. Tung...
Etika Minum Anggur 
JanganmembalikanPosisiatasGelaskearahbawahuntukmengurangiAnggur. Akantetapi, lebihsopanbilaAnggurituc...
‘Table Setting’ Internasional(USA)
‘Table Setting’ Internasional(USA)
‘Table Setting’ Internasional(USA)
‘Table Setting’ Internasional(USA)
Pelatihan International Table Manner
Pelatihan International Table Manner
Pelatihan International Table Manner
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Pelatihan International Table Manner

2.729 visualizações

Publicada em

Bagi yang Membuituhkan Pelatihan ini, Hubungi Fast Response : 0878-7063-5053

Publicada em: Estilo de vida

Pelatihan International Table Manner

 1. 1. INTERNATIONAL TABLE : Etiquettes, Manners & Settings By: M. Shobrie H.W., SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
 2. 2. CARA MAKAN SECARA INTERNATIONAL( International Table Manner )
 3. 3. BagaimanaSayaMenggunakanSerbet?
 4. 4. BagaimanaSayaMenggunakanSerbet(Napkin) denganBaik? BILA MAKAN DI RESTORAN SegerasetelahAndaduduk,ambilSerbettsbdaritempatnya,bukalipatannya,laluletakandiatasPangkuanAnda.CaraMembukaLipatannyaJangandikibas-kibaskan.DibeberapaRestoranResmi(Formal)biasanyaSiWaiterakanmelakukannyauntukAnda.Halinibukansesuatuyang“TidakPantas”tetapikarenamerekamengikutiAturan/ProtokolerCaraMakanyangFormal(Resmi). BiarkanSerbetituterletakdiatasPangkuanAndahinggaselesaiMakanAnda.JanganmembersihkanAlat-alatPemotongMakanan(Cutlery)denganmenggunakanSerbettersebut. JanganpulaMembersihkanWajahAndadenganSerbettsb.JUGAJanganMenyekaHidungAndadenganSerbet. BilaAndainginBergerakdariMejaMakanmakalipatlahdengancarabebas(caraapapun) SerbetitulaluletakkandisebelahKiriatauKananPiringAnda.Janganmenggumpal- gumpalkanSerbetatauMeletakandiatasKursiMakanAnda. SetelahAndaselesaimakan,tinggalkanSerbetdalamkeadaan“semiterlipat”disisisebelahkiritempatSerbettsbsemuladiletakan.Jangandigumpal-gumpalkan&dilipatputar-putar(twisted)danJanganpulaDilipatsepertisemula.JangantinggalkanSerbetdiatasKursi.
 5. 5. BagaimanaSayaMenggunakanSerbet(Napkin) denganBaik? BILA MAKAN DI ACARA PESTA MakanakandimulaibilaTuanRumahmembukaSerbetnya.HalinisebagaiTandabagiAndauntukMelakukanHalyangSama.LetakanSerbetdiatasPangkuanAnda, bukadengansempurnaseluruhbagianserbettsb(bilaserbetmakansiangyangbentuknyasetengah/kecil),danbukamenurutpanjangnya(bilaserbetmakanmalamyangLebar).Jangandikibaskanketikamembukanya. BiarkanSerbetituterletakdipangkuanAndahinggausaimakanAnda. TuanRumahakanmemberiTandabahwaMakansudahselesaidenganCaraMeletakanSerbetdiatasMeja. BilaMakandianggaptelahselesai,AndajugaharusmeletakanSerbetdenganRapihdiatasMejadisebelahKiriPiringMakanAnda.JanganMelipatkembaliataumenggulung-gulungSerbetyangtelahAndapakaitersebut.
 6. 6. Kapan Saya Mulai Makan ?
 7. 7. BILA MAKAN DI RESTORAN TungguHinggaSeluruhHidanganSiapDisajikandiMejaMakan. BILA MAKAN DI ACARA PESTA BilaTuanRumahtelahmengambilGarpuuntukmulaiMakanmakaAndajugasudahBolehmulaiMakan.Janganmemulainyasebelumhalituterjadi,kecualibilaTuanRumahmeminta/mengizinkanAndauntukmemulaiMakan. KapanSayaBolehMulaiMakan?
 8. 8. BagaimanaCara MenggunakanAlat-alatMakan(Dinnerwares) ?
 9. 9. ATURAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT MAKAN & MINUM (UTENSILS) : Alat-alatMakanadadisebelahKiri& Alat-alatMinumadadisebelahKanan. SemuaPiring-pringmakanyang adadiKiriAndaadalahMilikAnda, sertaGelas-gelasMinumyang adadiKananAndaadalahjuga DiperuntukkanuntukAnda. MulailahdenganSendok/Garpu/Pisauyang Paling JauhdariPiringMakan(LingkaranLuar) kemudianberlanjutkeLingkarandalam(mendekatiPiringMakan). GarpuSalad beradadiLingkaranKiriTerluardiikutidenganGarpuMakan. SendokSup beradadiLingkaranKananTerluaryang diikutidenganSendokMinuman, PisauSalad danPisauMakan. SendokdanGarpuMakananPenutup(Dessert) adadisebelahAtasPiringMakanAnda. MulailahdenganMenggunakanAlat-alatdarisebelah(Lingkaran) Luar! SetelahAndamemotongbeberapaMakanan, LetakanPisaudiPinggirPiringdenganMata PisaunyamenghadapkesebelahdalamlingkaranPiring. MakanlahdenganmenggunakanGarpudenganTanganKanan(kecualiAndaKidal) SikuKiriatauLenganTanganKiriyang beradadiatasMejadianggapPerilakuJelek(Pantang!) BagaimanaCara MenggunakanAlat-alatMakan(Dinnerwares) ?
 10. 10. YANG HARUS ANDA INGAT ! Sekalidigunakan, alat-alatMakandanMinumtidakbolehMenyentuhMejaLagi(karenasudahkotor) tetapiLetakanlahdiatasPiringataudidalamMangkuk. UntukMakanMalamyang Resmi(Formal), darirangkaianMakankerangkaianMakanyang lain, Alat-alatMakanyang adadiatasMeja(Tableware) akandibawadandigantiolehWaiter. SebagaiTandabahwaAndatelahselesaidenganMakanAnda, LetakanGarpudenganGigiGarpumengarahkeatassertaPisaudenganMata PisaumenghadapkesebelahDalam, denganGagangPegangannyamenunjukkanArahJam 5 denganUjungnyamengarahkeJam 10. Setiap‘Tablewares’ yang TidakDigunakantinggalkansajadiatasMeja. BagaimanaCara MenggunakanAlat-alatMakan(Dinnerwares) ?
 11. 11. CARA BERSIKAP YANG SALAH DI ATAS MEJA MAKAN ! IA KELIHATAN SANGAT TIDAK SOPAN, BUKAN ?
 12. 12. EtikaSosial& EtikaMakanSecaraUmum
 13. 13. EtikaSosial& EtikaMakanSecaraUmum
 14. 14. PENYAJIAN DI MEJA MAKAN MakanandisajikandarisebelahKiri, Piring-piringdarisebelahKanan. SelaluKatakan“Silahkan” bilamenyuruhmemulaiMakan. BiladiRestoran, pastikanAndatelahmengucapkan“Terimakasih” kepadaPelayan& Bus Boy setelahmerekaselesaimemindahkanalat-alatmakanyang telahkitagunakan. Mentega, SelaiatauKejuharusdipindahkandaritempatnyakePiringAndasebelumAndamengoleskannyakeatasRoti. MENGOPER PIRING-PIRING & MAKANAN OperlahMakanandariKirikeKanan. JanganmemotongsilangdiatasMeja. JanganmelewatiTamu-tamulain ketikamengambilMakananatauPelengkapMakanan(mis: merica, garam, kecap, saos, sambal). BilaAndamemintamericaataugaram, janganlahmemintanyasatudemi satutetapimintalahsekaliguskedua-duanyameskipunAndahanyaperlusatusaja. Hal inisupayapelayantidaklagimencarisecaraberulang-ulangyang mungkinnantiAndabutuhkanjuga. Aturitem-item yang bisadioper-oper(mis: garam, tempatmerica, keranjangroti, ataupiringmentega) langsungdiatasmejadaripadapengaturanoper-opersecaraestafet. Janganpernahmemotong& menggunakanbarang-barangpermintaantamulain (mis: garam, merica, keranjangroti) ketikabarang-barangtersebutmelwatitempatAndadudukuntukdioperkepadatamuyang meminta. SelalugunakanAlat-alatMakanyang telahdisajikan, danjanganlahmenggunakanAlat-alatMakanPribadiyang MungkinsajaAndaBawasaatitu. EtikaSosial& EtikaMakanSecaraUmum
 15. 15. PADA SAAT MAKAN Janganberbicaraketikamakananmasihberadadimulut! Hal inisangattidaksopandansangattidakenakdipandang. TunggulahsampaiAndamenelanmakanantsblebihdahulu. SelalucicipidulusebelumAndamenambahkanbumbu-bumbutambahan. Biasanyasi Tuan Rumahakanmemastikanterlebihdulubahwamakananyang disajikansudahbaikdansesuaidenganStandaryang berlaku, makaakantidaksopanbilaAndalangsungmenambahkanbumbu-bumbutambahanketikaTuan RumahmasihberadadidepanAndasementaraAndasamasekalibelumMencicipimakanantsbsedikitpun. JanganAndameniup-niupmakananyang masihpanasuntukmendinginkannya. Bilamakananterlalupanas, tungguhinggakira-kiramakanantersebutsudahlayakuntukberadadimulut. Selalumenyendokmakanandenganmenggunakanalatyang sesuaidiperuntukanuntuitu. LakukanhalituagakjauhdariDiriAndaagar bilatertumpahtidakmengenaipakaianAnda. Potongmakanansecukupnyauntuksatu-duasuapansaja. Makanlahdengangigitan-gigitankecilyang teratursecaraperlahan-lahan. JikaAndamerasatidakmenyukaimakanantsb, usahakanAndadiamsajadanjanganberkataapa-apa. BilasudahmerasaKenyang, tinggalkansajamakanansisaitudiPiring. JanganisengmempermainkanAlat-alatMakanyang beradadiatasMejadengantanganAnda. Janganmemegang/menahanmakanandenganSendokatauGarpuketikaAndasedangberbicara. Janganmelambai-lambaikanAlat-alatMakantsbdiudaradanjanganpula menunjuksesuatudengannya. Usahakanmempercepatproses makanAndasehinggaAndatidakketinggalanjauhdaritamu- tamuyang lain (seimbangkankecepatanmakanAnda& janganlahterlalucepatpula, yang dptmenandakanbahwaAndasangatLapardibandingkantamu-tamulain). BilaMakananyang disajikansamasekaliAndatidaksuka/doyan, usahakanlahmencicipinyawalaupunsedikitsajademi menghormatiTuan Rumahyang mengundangAnda. EtikaSosial& EtikaMakanSecaraUmum
 16. 16. Etika Minum Anggur JanganmembalikanPosisiatasGelaskearahbawahuntukmengurangiAnggur. Akantetapi, lebihsopanbilaAngguritucobadinikmatisehinggaTidakMenarikPerhatian. AtauTutupiGelasAngguritudenganTelapakTanganAndauntukmenandaibahwaAndaTidakMau (TidakMenginginkan) Angguritu. PeganglahGelasAngguritupadaLeherGelas& BukanpadaLingkaranKaki Gelasnya. ApabiladalamsetiapRangkaianMakanselaludisajikandenganAngguryang Berbeda, makaSangatbisaDimaklumiapabilaAndaTidakmenghabiskanIsisetiapGelasAnggurtersebut…
 17. 17. ‘Table Setting’ Internasional(USA)
 18. 18. ‘Table Setting’ Internasional(USA)
 19. 19. ‘Table Setting’ Internasional(USA)
 20. 20. ‘Table Setting’ Internasional(USA)

×