O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

দত্তপাড়া মডেল ডিগ্রী নাটোর.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
nischintapur high school.pptx
nischintapur high school.pptx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 4 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Shimanta Easin (20)

Anúncio

দত্তপাড়া মডেল ডিগ্রী নাটোর.pptx

  1. 1. শেখ রাসেল, শ ামার জন্মদিসে এ বাাংলাসিে শ ামাসে স্মরণ েরসে। শ ামার স্মৃদ সেরা আঙিোগুসলা শজসে উঠসে। শে েস াস র ডাো ঝা টাসো শ ামার েোল, ুে ু সর রু াদল মাসের েসে োাঁ রাসো িু ুর, দবোসল দ ার েসে েণভবসের শলে মাড়াসোর েল্প অথবা েন্ধ্যা-রাস র বত্রিে েম্বসরর হইচই আর োেে বারসণর োো আির শ ামাসে জদড়সে শরসখসে যসে। ুদম শেই াই ৩২ েম্বর বাদড়ঙটর অবোঠাসমা শ মদে থােসলও াসেসে অসেে দেে ু ই। বেমা া শেখ মুত্রজসবর শোসল শুসে শ ামার েুম, বড় শবাে হােু আ ার মম া মাখাসো শচসে থাো িৃঙি, আর ভাবীসির েসে িুিাদম েসর শ ামার দিে েখে েদড়সে শেল রাসেল।
  2. 2. ধােমত্রি ৩২ েম্বর েড়সের শয বাদড়ঙটস ১৯৬৪ োসলর ১৮ অসটাবর শ ামার জন্ম শেখাসে এখে েুেোে েীরব া। শেখ হাদেো দলসখসেে, ‘আমাসির াাঁচ ভাইসবাসের েবার শোট রাসেল। অসেে বের র এেটা শোট্ট বাচ্চা আমাসির বাোে ের আসলা েসর এসেসে, আেসের শজাোর বসে যাসে। আব্বা বার্ট্রাি রাসেসলর খুব ভক্ত দেসলে, রাসেসলর বই সড় মাসে বাাংলাে বযাখযা েসর শোোস ে। মা রাসেসলর দিসলােদি শুসে শুসে এ ভক্ত হসে যাে শয দেসজর শোট েন্তাসের োম রাসেল রাসখে।’
  3. 3. বত্রিে েম্বর বাদড়র আঙিোজুসড় েবু র েুসর শবড়া । আর শরাজ েোসল রাসেলসে শোসল দেসে শবেম মুত্রজব াসির খাবার দিস ে। রাসেল বড় হস থােসল শখলার োথী দহসেসব েবু সরর শ েসে শোটা আর দেসজ হাস েসর খাবার শিওো অভযাসে দরণ হে। দেন্তু ওসে েখসো েবু সরর মাাংে খাওোস াসরেদে শেউ। শযে শ াষা াদখর প্রদ বালযোল শথসে ার অন্তসর মম া শজসে উসঠদেল।
  4. 4. প্রাসণােল দেশু শেখ রাসেল মােুষসে ভাসলাবােস দেসখদেল, বেবন্ধ্ ু র আেসের েেী দেল আর বািাদলর দচরন্তে াদরবাদরে েম্পসেরর বন্ধ্সে ার অোদবল উচ্ছ্বাে দেল অি ু রন্ত। ১৯৭৫ োসলর ১৫ আেস্ট শেখ রাসেল দ া-মা া ও অেযসির েসে শয দেষ্ঠুর ার দেম র ম দেোর হসেদেল া এখসো দবেমােব াসে দবচদল েসর। আমরা শেই প োদচে া শথসে আসলার সথ শবর হসে আেস চাই। াই স্মরণ েদর শেখ রাসেলসে।

×