سیستم های عامل فصل ۲

‫عامل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬
‫کتاب‬ ‫دوم‬ ‫فصل‬:‫عامل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫اصول‬
‫کتاب‬ ‫نویسنده‬:‫قمی‬ ‫جعفرنژاد‬ ‫هللا‬ ‫عین‬
‫ارائه‬:‫خاکسار‬ ‫مادح‬ ‫شایان‬
‫چمران‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬
‫کامپیوتر‬ ‫مهندسی‬–‫افزار‬ ‫نرم‬
‫استاد‬:‫علوی‬ ‫هللا‬ ‫عنایت‬ ‫سید‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫بررسی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬:
•‫خدمات‬(‫های‬ ‫سرویس‬)‫عامل‬ ‫سیستم‬
•‫میکند‬ ‫فرآهم‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫واسطه‬.
•‫آنها‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫مؤلفه‬ ‫بررسی‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫سرویس‬:
•‫کاربری‬ ‫واسط‬:
.1‫متنی‬
.2‫گرافیکی‬
•‫برنامه‬ ‫اجرای‬
•‫هم‬ ‫با‬ ‫فرآیندها‬ ‫ارتباطات‬
•‫عملیات‬I/O
•‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫پردازش‬
•‫خطاها‬ ‫تشخیص‬
•‫منابع‬ ‫تخصیص‬
•‫حسابداری‬
•‫امنیت‬ ‫و‬ ‫حفاظت‬
‫سیاست‬ ‫و‬ ‫راهکار‬:
•‫راهکار‬:‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬ ‫کارها‬
•‫سیاست‬:‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫چه‬.
•‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هدف‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫در‬«‫راهکار‬»‫از‬ ‫را‬«‫سیاست‬»‫جدا‬
‫کنیم‬.
‫ای‬ ‫الیه‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬:
•‫است‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫پایینی‬ ‫الیه‬ ،‫میشود‬ ‫تقیسم‬ ‫الیه‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫الیه‬ ‫و‬
‫کاربری‬ ‫واسط‬ ‫باالیی‬
•‫میش‬ ‫فراخوانی‬ ‫باالتر‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫توسط‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫میخوانند‬ ‫فرا‬ ‫را‬ ‫زیرین‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ،‫ها‬ ‫الیه‬‫وند‬.
•‫دارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫روال‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ساختمان‬ ‫الیه‬ ‫هر‬.
•‫طو‬ ‫بیشتر‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫غیر‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فرآخوانی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫سرباری‬ ‫الیه‬ ‫هر‬ ‫فرآخوانی‬‫ل‬
‫میکشد‬.
•‫تر‬ ‫مشکل‬ ‫آن‬ ‫طراحی‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫توسعه‬
‫است‬.
‫زدایی‬ ‫اشکال‬:
•‫است‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫عیب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خطا‬ ‫یافتن‬ ‫آن‬ ‫هدف‬.
•‫االمکان‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫خطاهای‬ ‫میکند‬ ‫سعی‬
‫کند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫آنها‬.
•‫مشکل‬ ‫حل‬ ‫شامل‬ ‫میتواند‬ ‫زدایی‬ ‫اشکال‬ ‫پس‬ ،‫میشود‬ ‫محصوب‬ ‫عیب‬ ‫هم‬ ‫کارایی‬ ‫کمبود‬
‫باشد‬ ‫هم‬ ‫کارایی‬.
‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫خطا‬ ‫هنگام‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬:
•‫میش‬ ‫تهیه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫کارنامه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫میدهد‬ ‫رخ‬ ‫خطا‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬،‫ود‬
‫است‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫مشکلی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫اطالع‬ ‫کاربران‬ ‫یا‬ ‫اپراتورها‬ ‫به‬ ‫تا‬.
•‫ک‬ ‫ذخیره‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫برداری‬ ‫رو‬ ‫فرآیند‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫میتواند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬‫تا‬ ‫ند‬
‫شود‬ ‫تحلیل‬ ‫بعدا‬.
•‫هسته‬ ‫خرابی‬ ،‫دارد‬ ‫مشکل‬ ‫کاربر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫فرآیند‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫زدایی‬ ‫اشکال‬«‫فروپاش‬‫ی‬»
‫دارد‬ ‫نام‬.
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫تولید‬:
•‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫طراحی‬ ‫طوری‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬
‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫گوناگونی‬ ‫های‬ ‫پیکربندی‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مکان‬.
•‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫پیکربندی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬«‫تولی‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫د‬»
‫میگویند‬.
1 de 8

Recomendados

سیستم های عامل فصل ۱ por
سیستم های عامل  فصل ۱سیستم های عامل  فصل ۱
سیستم های عامل فصل ۱Shayan Khaksar
115 visualizações20 slides
سیستم های عامل فصل ۵ por
سیستم های عامل  فصل ۵سیستم های عامل  فصل ۵
سیستم های عامل فصل ۵Shayan Khaksar
95 visualizações21 slides
سیستم های عامل فصل ۳ por
سیستم های عامل فصل ۳سیستم های عامل فصل ۳
سیستم های عامل فصل ۳Shayan Khaksar
164 visualizações25 slides
توسعه امن نرم افزار por
توسعه امن نرم افزارتوسعه امن نرم افزار
توسعه امن نرم افزارMohammad Hamidi Esfahani
1.9K visualizações65 slides
مراحل تولید نرم افزار por
مراحل تولید نرم افزارمراحل تولید نرم افزار
مراحل تولید نرم افزارMeysam Hooshmand
325 visualizações11 slides
Chapter 09 - network operating systems por
Chapter 09 - network operating systemsChapter 09 - network operating systems
Chapter 09 - network operating systemsbehrad eslamifar
213 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a سیستم های عامل فصل ۲

Windows server security por
Windows server securityWindows server security
Windows server securitymojtaba_sji
7 visualizações12 slides
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری por
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیریYashar Gorgani
226 visualizações8 slides
راه اندازی مخزن در سیستم عامل فدورا por
راه اندازی مخزن در سیستم عامل فدوراراه اندازی مخزن در سیستم عامل فدورا
راه اندازی مخزن در سیستم عامل فدوراAmir Reza Asadi
893 visualizações14 slides
Herat University Library Management System Persian User Manual por
Herat University Library Management System Persian User ManualHerat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User ManualAbdul Rahman Sherzad
1.2K visualizações29 slides
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style por
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture StyleData-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture StyleMohammad Kadkhodaei
12 visualizações17 slides
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد por
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
577 visualizações15 slides

Similar a سیستم های عامل فصل ۲(20)

Windows server security por mojtaba_sji
Windows server securityWindows server security
Windows server security
mojtaba_sji7 visualizações
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری por Yashar Gorgani
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
Yashar Gorgani226 visualizações
راه اندازی مخزن در سیستم عامل فدورا por Amir Reza Asadi
راه اندازی مخزن در سیستم عامل فدوراراه اندازی مخزن در سیستم عامل فدورا
راه اندازی مخزن در سیستم عامل فدورا
Amir Reza Asadi893 visualizações
Herat University Library Management System Persian User Manual por Abdul Rahman Sherzad
Herat University Library Management System Persian User ManualHerat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User Manual
Abdul Rahman Sherzad1.2K visualizações
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style por Mohammad Kadkhodaei
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture StyleData-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style
Mohammad Kadkhodaei12 visualizações
Operating Systems(Ayat) por guestaffefa9
Operating Systems(Ayat)Operating Systems(Ayat)
Operating Systems(Ayat)
guestaffefa92.5K visualizações
سیستم فایل HDFS por nasser rezaei
سیستم فایل HDFSسیستم فایل HDFS
سیستم فایل HDFS
nasser rezaei385 visualizações
چرخه عمر در توسعه سیستم های خبره por mina dorcheh
چرخه عمر در توسعه سیستم های خبرهچرخه عمر در توسعه سیستم های خبره
چرخه عمر در توسعه سیستم های خبره
mina dorcheh9.9K visualizações
Software Requirements Analysis - course overview por softwareacademy
Software Requirements Analysis - course overviewSoftware Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overview
softwareacademy20 visualizações
Security tools - ابزارهای امنیتی por Mehdi Esmaeilpour
Security tools - ابزارهای امنیتیSecurity tools - ابزارهای امنیتی
Security tools - ابزارهای امنیتی
Mehdi Esmaeilpour25 visualizações
Partition in oracle mysql |Mariadb por Yashar Esmaildokht
Partition in oracle mysql |MariadbPartition in oracle mysql |Mariadb
Partition in oracle mysql |Mariadb
Yashar Esmaildokht122 visualizações
مجازي سازي، مجازى سازى por marketingfarkhad
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازى
marketingfarkhad1.8K visualizações
معماری استایل‌های بزرگ اندازه por Web Standards School
معماری استایل‌های بزرگ اندازهمعماری استایل‌های بزرگ اندازه
معماری استایل‌های بزرگ اندازه
Web Standards School644 visualizações
موتور جستجوی درون سازمانی por HamedSanaei
موتور جستجوی درون سازمانیموتور جستجوی درون سازمانی
موتور جستجوی درون سازمانی
HamedSanaei60 visualizações
نرم افزار سیستم por Aarohi Yadav
نرم افزار سیستمنرم افزار سیستم
نرم افزار سیستم
Aarohi Yadav102 visualizações
Presentation1 por Mohammad Hemmati
Presentation1Presentation1
Presentation1
Mohammad Hemmati100 visualizações
Keydoc presentation (1) por danesh hamara
Keydoc presentation (1)Keydoc presentation (1)
Keydoc presentation (1)
danesh hamara66 visualizações

سیستم های عامل فصل ۲

 • 1. ‫عامل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫کتاب‬ ‫دوم‬ ‫فصل‬:‫عامل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫اصول‬ ‫کتاب‬ ‫نویسنده‬:‫قمی‬ ‫جعفرنژاد‬ ‫هللا‬ ‫عین‬ ‫ارائه‬:‫خاکسار‬ ‫مادح‬ ‫شایان‬ ‫چمران‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫مهندسی‬–‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫استاد‬:‫علوی‬ ‫هللا‬ ‫عنایت‬ ‫سید‬
 • 2. ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫بررسی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬: •‫خدمات‬(‫های‬ ‫سرویس‬)‫عامل‬ ‫سیستم‬ •‫میکند‬ ‫فرآهم‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫واسطه‬. •‫آنها‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫مؤلفه‬ ‫بررسی‬
 • 3. ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫سرویس‬: •‫کاربری‬ ‫واسط‬: .1‫متنی‬ .2‫گرافیکی‬ •‫برنامه‬ ‫اجرای‬ •‫هم‬ ‫با‬ ‫فرآیندها‬ ‫ارتباطات‬ •‫عملیات‬I/O •‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫پردازش‬ •‫خطاها‬ ‫تشخیص‬ •‫منابع‬ ‫تخصیص‬ •‫حسابداری‬ •‫امنیت‬ ‫و‬ ‫حفاظت‬
 • 4. ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫راهکار‬: •‫راهکار‬:‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬ ‫کارها‬ •‫سیاست‬:‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫چه‬. •‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هدف‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫در‬«‫راهکار‬»‫از‬ ‫را‬«‫سیاست‬»‫جدا‬ ‫کنیم‬.
 • 5. ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬: •‫است‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫پایینی‬ ‫الیه‬ ،‫میشود‬ ‫تقیسم‬ ‫الیه‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫الیه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫واسط‬ ‫باالیی‬ •‫میش‬ ‫فراخوانی‬ ‫باالتر‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫توسط‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫میخوانند‬ ‫فرا‬ ‫را‬ ‫زیرین‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ،‫ها‬ ‫الیه‬‫وند‬. •‫دارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫روال‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ساختمان‬ ‫الیه‬ ‫هر‬. •‫طو‬ ‫بیشتر‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫غیر‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فرآخوانی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫سرباری‬ ‫الیه‬ ‫هر‬ ‫فرآخوانی‬‫ل‬ ‫میکشد‬. •‫تر‬ ‫مشکل‬ ‫آن‬ ‫طراحی‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫است‬.
 • 6. ‫زدایی‬ ‫اشکال‬: •‫است‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫عیب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خطا‬ ‫یافتن‬ ‫آن‬ ‫هدف‬. •‫االمکان‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫خطاهای‬ ‫میکند‬ ‫سعی‬ ‫کند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫آنها‬. •‫مشکل‬ ‫حل‬ ‫شامل‬ ‫میتواند‬ ‫زدایی‬ ‫اشکال‬ ‫پس‬ ،‫میشود‬ ‫محصوب‬ ‫عیب‬ ‫هم‬ ‫کارایی‬ ‫کمبود‬ ‫باشد‬ ‫هم‬ ‫کارایی‬.
 • 7. ‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫خطا‬ ‫هنگام‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬: •‫میش‬ ‫تهیه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫کارنامه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫میدهد‬ ‫رخ‬ ‫خطا‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬،‫ود‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫مشکلی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫اطالع‬ ‫کاربران‬ ‫یا‬ ‫اپراتورها‬ ‫به‬ ‫تا‬. •‫ک‬ ‫ذخیره‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫برداری‬ ‫رو‬ ‫فرآیند‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫میتواند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬‫تا‬ ‫ند‬ ‫شود‬ ‫تحلیل‬ ‫بعدا‬. •‫هسته‬ ‫خرابی‬ ،‫دارد‬ ‫مشکل‬ ‫کاربر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫فرآیند‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫زدایی‬ ‫اشکال‬«‫فروپاش‬‫ی‬» ‫دارد‬ ‫نام‬.
 • 8. ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫تولید‬: •‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫طراحی‬ ‫طوری‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫گوناگونی‬ ‫های‬ ‫پیکربندی‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مکان‬. •‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫پیکربندی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬«‫تولی‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫د‬» ‫میگویند‬.