Dvt 2015

S
Shaker ssamimcure international hospital Kabul Afghanistan
Dvt 2015
‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫ترومبوز‬
‫ترینر‬ ‫نرس‬ ‫صمیم‬ ‫شاکر‬ ‫احمد‬ ‫کننده‬ ‫ترتیب‬
DVT ‫ترومبوز‬‫وریدهاي‬‫یا‬ ‫عمقی‬
(Deep venous thrombosis)‫لخته‬ ‫تشکیل‬ ‫معنای‬ ‫به‬
‫داخلی‬ ‫دیواره‬ ‫در‬ ‫خونی‬‫یک‬‫وریدهاي‬‫عمقی‬‫است‬.‫اختال‬ ‫این‬‫ل‬
‫به‬ ‫که‬DVT،‫است‬ ‫معروف‬
‫لگن‬ ‫و‬ ‫ران‬ ،‫پا‬ ‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫در‬ ‫شایع‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫پروسه‬ ‫این‬
‫می‬ ‫گفته‬ ‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫ترومبوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬
‫شود‬.
‫علل‬
‫سه‬‫نقش‬ ‫خونی‬ ‫عروق‬ ‫در‬ ‫ترومبوز‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬
‫دارند‬
.1‫رکود‬‫جریان‬‫خون‬
.2‫افزایش‬‫انعقادپذیری‬
.3‫رگ‬ ‫دیواره‬ ‫ضایعه‬
‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫در‬ ‫ترمبوز‬ ‫خطر‬ ‫عوامل‬:
‫ارثی‬:‫گیري‬ ‫شکل‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫ژنتیکی‬ ‫اختالالت‬ ‫یعنی‬‫راحت‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫نرمال‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫لخته‬ ‫تر‬.
•‫طبی‬ ‫مریضی‬:‫آم‬ ‫مستعد‬ ‫را‬ ‫مریضی‬ ‫شرایط‬ ‫برخی‬‫بولی‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬:
•‫ساب‬ ،‫قلبی‬ ‫نارسایی‬ ،‫سگرت‬ ‫کشیدن‬ ،‫چاقی‬ ،‫حاملگی‬‫قبلی‬ ‫قه‬
‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬
•‫کلی‬ ‫از‬ ‫پروتئین‬ ‫دفع‬ ‫مثل‬ ‫کلیوي‬ ‫مشکالت‬ ،‫باال‬ ‫سن‬‫ها‬ ‫ه‬
(‫نفروتیک‬ ‫سندرم‬)
‫ادامه‬....
‫دواها‬ ‫برخی‬ ‫مصرف‬:‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫های‬ ‫دوا‬ ،‫مثل‬
‫تالیدوماید‬ ،‫تاموکسیفن‬ ،‫اریتروپویتئین‬ ،‫بارداري‬.‫ب‬‫خطر‬ ‫ویژه‬ ‫ه‬
‫با‬ ‫همراهی‬ ‫و‬ ‫دواها‬ ‫این‬ ‫مصرف‬ ‫با‬ ‫درمریضان‬ ‫ترومبوز‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫زیادتر‬ ‫چاقی‬ ‫یا‬ ‫کشیدن‬ ‫سیگار‬.
‫ادامه‬.....
‫آن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫جراحی‬:‫جراحی‬ ‫اقدامات‬ ‫برخی‬
‫می‬ ‫زیاد‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫لخته‬ ‫بروز‬ ‫خطر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫تحرکی‬ ‫بی‬ ‫و‬
‫کند‬.‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫شرایط‬ ‫این‬:
•‫بزرگ‬ ‫هاي‬ ‫جراحی‬(‫روي‬ ‫ارتوپیدي‬ ‫هاي‬ ‫جراحی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬
‫اعصاب‬ ‫جراحی‬ ‫و‬ ‫زانو‬ ‫و‬ ‫لگن‬
•‫صدمه‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫تصادف‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫هاي‬ ‫آسیب‬
‫عصب‬ ‫دیدن‬
•‫از‬ ‫بیش‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫طوالنی‬ ‫هاي‬ ‫نشستن‬6‫چوکی‬ ‫روي‬ ‫ساعت‬
‫تخت‬ ‫یا‬
‫ادامه‬...
‫اکتسابی‬ ‫هاي‬ ‫ترومبوفیلی‬:‫خ‬ ‫اختالالت‬ ‫برخی‬ ‫مثل‬‫ونی‬
‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫ترمبوز‬ ‫عالئم‬:
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫ترمبوز‬ ‫کالسیک‬ ‫عالئم‬:
‫تورم‬–‫درد‬–‫گرمی‬-‫است‬ ‫مصاب‬ ‫که‬ ‫پاي‬ ‫در‬ ‫سرخی‬
‫وریدها‬ ‫در‬ ‫ترمبوز‬ ‫یا‬ ‫التهاب‬ ،‫عفونت‬ ‫به‬ ‫سطحی‬ ‫فلبیت‬‫ي‬
‫لمس‬ ‫در‬ ‫حساسیت‬ ، ‫درد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫سطحی‬،
‫شود‬ ‫می‬ ‫سطحی‬ ‫وریدهاي‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫سرخی‬ ‫و‬ ‫سفتی‬.‫این‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫سفلی‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫شایع‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مساله‬
‫عمقی؟‬ ‫وریدهاي‬ ‫ترومبوز‬ ‫تشخیص‬
‫حضو‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ترومبوز‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫هاي‬ ‫نشانه‬ ‫و‬ ‫عالئم‬ ‫مریض‬ ‫در‬‫ر‬
‫تشخی‬ ‫تایید‬ ‫جهت‬ ‫پاراکلینیک‬ ‫اقدامات‬ ،‫ساز‬ ‫زمینه‬ ‫علل‬‫الزم‬ ‫ص‬
‫شود‬ ‫می‬.، ‫دایمر‬ ‫دي‬ ‫خونی‬ ‫تست‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اقدامات‬ ‫این‬
‫حس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫تی‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫آي‬ ‫آر‬ ‫ام‬ ،‫ونوگرافی‬ ،‫سونوگرافی‬‫ب‬
‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫داکتر‬ ‫صالحدید‬ ‫و‬ ‫مریض‬ ‫شرایط‬
‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫مریضی‬ ‫تشخیص‬ ‫براي‬ ‫آنها‬.
‫عمقی؟‬ ‫وریدهاي‬ ‫ترومبوز‬ ‫تداوی‬
‫ا‬ ‫جلوگیری‬ ‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫ترومبوز‬ ‫در‬ ‫تداوی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫ز‬
‫است‬ ‫ریه‬ ‫آمبولی‬.‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫شامل‬ ‫تداوی‬ ‫اهداف‬ ‫سایر‬
‫ع‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫لخته‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫لخته‬ ‫شدن‬ ‫بزرگتر‬‫وارض‬
‫است‬ ‫وریدي‬ ‫آمبولی‬ ‫ترومبو‬ ‫مدت‬ ‫دراز‬.
‫است‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬ ‫هاي‬ ‫دوا‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫اولیه‬ ‫تداوی‬.
‫تداوی‬ ‫شامل‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫تداوی‬ ‫سایر‬
‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫وریدهاي‬ ‫در‬ ‫لخته‬ ‫کننده‬ ‫حل‬.
‫انعقاد‬ ‫ضد‬:‫عن‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫داروهایی‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬‫وان‬
‫ر‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫خون‬ ‫کننده‬ ‫رقیق‬‫قیق‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫جلوگیري‬ ‫جدید‬ ‫لخته‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫کردن‬..
‫و‬ ‫قرص‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تجویز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وارفارین‬ ‫بعدي‬ ‫داروي‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫خوراکی‬.‫حداقل‬ ‫از‬ ‫بعد‬5‫از‬ ‫یکی‬ ‫همزمان‬ ‫تجویز‬ ‫روز‬
‫ش‬ ‫قطع‬ ‫تزریقی‬ ‫داروهاي‬ ‫معموال‬ ،‫وارفارین‬ ‫با‬ ‫تزریقی‬ ‫داروهاي‬‫ده‬
‫حداقل‬ ‫براي‬ ‫وارفارین‬ ‫معرف‬ ‫و‬3‫یابد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫ماه‬.‫در‬ ‫البته‬
‫روز‬ ‫تزریق‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫درمان‬ ‫دوره‬ ‫کل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مریضان‬ ‫برخی‬‫انه‬
‫یا‬ ‫ادامه‬ ‫فونداپارینوکس‬ ‫یا‬ ‫پائین‬ ‫مولکولی‬ ‫وزن‬ ‫با‬ ‫هپارین‬‫بد‬.‫این‬ ‫در‬
‫خوار‬ ‫وارفارین‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتر‬ ‫هزینه‬ ‫رغم‬ ‫علی‬ ،‫درمان‬ ‫نوع‬،‫کی‬
‫نیست‬ ‫خون‬ ‫انعقاد‬ ‫وضعیت‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫پایش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬.‫ولی‬‫در‬
‫تس‬ ‫با‬ ‫خون‬ ‫انعقاد‬ ‫وضعیت‬ ‫مکرر‬ ‫بررسی‬ ،‫وارفارین‬ ‫مصرف‬‫ت‬
‫هدف‬ ‫با‬ ‫آر‬ ‫ان‬ ‫آي‬ ‫یا‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫نرمال‬ ‫نسبت‬2‫تا‬3‫ضرورت‬
‫دارد‬.
‫درمان‬ ‫دوره‬ ‫طول‬:‫ضد‬ ‫داروهاي‬ ‫با‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫درمان‬
‫حداقل‬ ‫براي‬ ‫انعقاد‬3‫یابد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫ماه‬.
‫ب‬ ‫مثل‬ ‫حذف‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫خطر‬ ‫عامل‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مریضان‬ ‫در‬‫ی‬
‫تحرکی‬.‫حداقل‬ ‫درمان‬ ‫دوره‬ ‫طول‬3‫خطر‬ ‫عامل‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬ ‫یا‬ ‫ماه‬
‫یابد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ،‫شود‬ ‫حذف‬.
‫ا‬ ‫بعد‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫خطر‬ ‫عامل‬ ‫بدون‬ ‫لخته‬ ‫اولین‬ ‫با‬ ‫مریضان‬ ‫در‬‫ز‬
‫حداقل‬3‫لخته‬ ‫عود‬ ‫خطر‬ ‫برحسب‬ ‫درمان‬ ‫ادامه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫درمان‬ ‫ماه‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫گیري‬ ‫تصمیم‬ ‫خونریزي‬ ‫یعنی‬ ‫درمان‬ ‫عوارض‬ ‫خطر‬ ‫و‬.
‫پایش‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫خونریزي‬ ‫خطر‬ ‫افزایش‬ ‫بدون‬ ‫مریضان‬ ‫در‬
‫شود‬ ‫تمدید‬ ‫درمان‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آر‬ ‫ان‬ ‫آي‬ ‫آزمایشگاهی‬.
‫ادامه‬...
‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫سازي‬ ‫لخته‬ ‫اولین‬ ‫با‬ ‫مریضان‬ ‫برخی‬ ‫در‬
‫یا‬ ‫ارثی‬ ‫هاي‬ ‫ترومبوفیلی‬ ‫مثل‬ ‫خاص‬ ‫خطر‬ ‫عوامل‬ ‫برخی‬
‫ق‬ ‫فلزي‬ ‫هاي‬ ‫دریچه‬ ‫داشتن‬ ‫یا‬ ‫فسفولیپید‬ ‫آنتی‬ ‫سندرم‬‫در‬ ‫یا‬ ‫لب‬
‫ضد‬ ‫نامحدود‬ ‫درمان‬ ُ،‫سازي‬ ‫لخته‬ ‫مکرر‬ ‫حمالت‬ ‫با‬ ‫مریضان‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫انعقاد‬.
‫لخته‬ ‫لیز‬ ‫تداوی‬:‫با‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫مریضان‬ ‫برخی‬ ‫در‬
‫لخ‬ ‫مثل‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خطرناك‬ ‫عوارض‬‫ته‬
‫خونریزي‬ ‫کم‬ ‫خطر‬ ‫و‬ ‫ریه‬ ‫یا‬ ‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫هاي‬
‫توصیه‬ ‫لخته‬ ‫لیز‬ ‫درمان‬ ،‫داروها‬ ‫این‬ ‫جدي‬ ‫عارضه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫می‬.‫که‬ ‫است‬ ‫مریضانی‬ ‫در‬ ‫درمان‬ ‫این‬ ‫سود‬ ‫بیشترین‬‫دوره‬
‫کوت‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫درمان‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫بین‬‫اه‬
‫باشد‬.
‫تحتانی‬ ‫کاواي‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫ورید‬ ‫در‬ ‫فیلتر‬:
‫ع‬ ‫وریدهاي‬ ‫از‬ ‫لخته‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫جلوگیري‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫وسیله‬ ‫این‬‫مقی‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫تعبیه‬ ‫تحتانی‬ ‫ناکاواي‬ ‫و‬ ‫ورید‬ ‫در‬ ‫ریه‬ ‫عروق‬ ‫به‬.‫این‬
‫در‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫با‬ ‫مریضان‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫وسیله‬
‫پیش‬ ‫جراحی‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫خونریزي‬ ‫خطر‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫با‬ ‫همراهی‬
‫عود‬ ‫شدید‬ ‫هاي‬ ‫خونریزي‬ ‫مثل‬ ‫درمان‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫عوارض‬ ‫رو‬
‫انعقاد‬ ‫ضد‬ ‫درمان‬ ‫رغم‬ ‫علی‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫حمالت‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫کافی‬.
‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫از‬ ‫پیشگیري‬:
‫جراحی‬ ‫مریضان‬:‫جراح‬ ‫تحت‬ ‫خطر‬ ‫پر‬ ‫مریضان‬ ‫برخی‬‫ی‬
‫جراحی‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫مفاصل‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫استخوان‬ ‫روي‬ ‫جراحی‬ ‫شامل‬
‫برو‬ ‫خطر‬ ‫کاهش‬ ‫براي‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫بدخیمی‬ ‫با‬ ‫مریضان‬ ‫در‬‫ز‬
‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬ ‫درمان‬ ‫خون‬ ‫لخته‬.‫ب‬ ‫زنان‬ ‫همچنین‬‫ا‬
‫ا‬ ‫بعد‬ ‫هفته‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫حاملگی‬ ‫طی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫لخته‬ ‫ایجاد‬ ‫خطر‬‫ز‬
‫بگیرند‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬ ‫درمان‬ ‫زایمان‬.
‫ادامه‬.......
‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫سازي‬ ‫لخته‬ ‫تر‬ ‫پائین‬ ‫خطر‬ ‫با‬ ‫جراحی‬ ‫مریضان‬ ‫در‬‫از‬
‫ورید‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫بروز‬ ‫خطر‬ ‫کاهش‬ ‫براي‬ ‫دیگري‬ ‫هاي‬ ‫روش‬‫ي‬
‫شود‬ ‫استفاده‬.‫وسیل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫فشرده‬ ‫هواي‬ ‫با‬ ‫فشار‬ ‫اعمال‬ ‫مثال‬‫و‬ ‫طی‬ ‫ه‬
‫با‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مریض‬ ‫پاي‬ ‫دور‬ ‫جوراب‬ ‫مثل‬ ‫جراحی‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫خون‬ ‫جریان‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫مریض‬ ‫پاي‬ ‫ساق‬ ‫در‬ ‫متناوب‬ ‫فشار‬ ‫ایجاد‬‫و‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫لخته‬ ‫ایجاد‬ ‫خطر‬ ‫کاهش‬.‫فشار‬ ‫با‬ ‫جوراب‬ ‫همچنین‬
‫بیشترین‬ ‫ایجاد‬ ‫براي‬ ‫مریض‬ ‫سایز‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫که‬ ‫تدریجی‬‫فشار‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زانو‬ ‫تا‬ ‫فشار‬ ‫تدریجی‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫مچ‬ ‫روي‬.
‫عمل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫سریعتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫رفتن‬ ‫راه‬ ،‫مریضان‬ ‫همه‬ ‫براي‬
‫ایجاد‬ ‫خطر‬ ‫موثر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫جراحی‬
‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫لخته‬.
‫طوالنی‬ ‫هاي‬ ‫مسافرت‬:‫تواند‬ ‫می‬ ‫طوالنی‬ ‫هاي‬ ‫مسافرت‬
‫ریسک‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬2‫تا‬4‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫برابري‬
‫شود‬.‫دا‬ ‫وجود‬ ‫خطر‬ ‫این‬ ‫کاهش‬ ‫براي‬ ‫کمی‬ ‫اي‬ ‫توصیه‬ ‫البته‬‫رد‬.
‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫هاي‬ ‫توصیه‬
‫عود‬:‫معرض‬ ‫در‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫سابقه‬ ‫با‬ ‫مریضان‬
‫هستند‬ ‫بعدي‬ ‫حمالت‬ ‫براي‬ ‫بیشتر‬ ‫خطر‬.‫خطر‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫اگر‬‫به‬
‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬ ‫درمان‬ ‫طی‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫طور‬.‫ه‬ ‫به‬‫ر‬
‫شا‬ ‫مریضي‬ ‫عود‬ ‫هاي‬ ‫نشانه‬ ‫و‬ ‫عالئم‬ ‫باید‬ ‫مریضان‬ ‫این‬ ‫حال‬‫مل‬
‫قف‬ ‫درد‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ‫طپش‬ ‫و‬ ‫نفس‬ ‫تنگی‬ ‫یا‬ ‫پا‬ ‫ساق‬ ‫تورم‬ ‫و‬ ‫درد‬‫سه‬
‫بشناسند‬ ‫را‬ ‫سینه‬.‫حی‬ ‫کننده‬ ‫تهدید‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫عارضه‬ ‫این‬‫باشد‬ ‫ات‬
‫ط‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫بهداشتی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مریض‬ ‫فوري‬ ‫مراجعه‬ ‫نیاز‬ ‫و‬‫لبد‬.
‫خونریزي‬:‫خونریز‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬ ‫داورهاي‬‫ي‬
‫شود‬ ‫جدي‬.‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫شود‬ ‫فراموش‬ ‫دارو‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫اگر‬
‫مشاوره‬ ‫درمان‬ ‫ادامه‬ ‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫پزشک‬ ‫با‬ ‫مریض‬
‫کند‬.‫تغییر‬ ‫شود‬ ‫فراموش‬ ‫دوز‬ ‫جبران‬ ‫جهت‬ ‫نباید‬ ‫دارو‬ ‫دوز‬‫کند‬.
‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ساز‬ ‫دارو‬ ‫یا‬ ‫پزشک‬ ‫فورا‬ ‫باید‬ ‫مریض‬
‫مطل‬ ‫خود‬ ‫قبلی‬ ‫داروي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫قرص‬ ‫شکل‬ ‫تغییر‬ ‫مورد‬‫کند‬ ‫ع‬.
‫ادامه‬../
‫دچار‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬ ‫درمان‬ ‫طی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مریض‬
‫شود‬ ‫خونریزي‬.‫بین‬ ‫مثال‬ ‫جاي‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫خونریزي‬،‫ی‬
‫یا‬ ‫ادرار‬ ‫در‬ ‫خونریزي‬ ،‫قاعدگی‬ ‫خونریزي‬ ‫افزایش‬ ،‫ها‬ ‫لثه‬
‫اس‬ ‫ویا‬ ‫پوست‬ ‫در‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫کبودي‬ ‫با‬ ‫خونریزي‬ ،‫مدفوع‬‫تفراغ‬
‫باشد‬ ‫خونی‬.‫داخل‬ ‫خونریزي‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مریضان‬ ‫برخی‬ ‫در‬‫ی‬
‫نشود‬ ‫داده‬ ‫تشخیص‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬.‫م‬ ‫داخلی‬ ‫خونریزي‬‫ی‬
‫شود‬ ‫شکم‬ ‫یا‬ ‫کمر‬ ‫در‬ ‫درد‬ ‫یا‬ ‫ضعف‬ ‫احساس‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬.
‫مریض‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خونریزي‬ ‫عالئم‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫پزشک‬‫ان‬
‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫ویژه‬ ‫توجه‬.
‫کننده‬ ‫مشخص‬ ‫هاي‬ ‫نوار‬ ‫پوشیدن‬:
‫گر‬ ،‫بند‬ ‫مچ‬ ‫همیشه‬ ‫باید‬ ‫داروها‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫درمان‬ ‫تحت‬ ‫مریضان‬‫دن‬
‫داشت‬ ‫همراه‬ ‫هشدار‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫مشابه‬ ‫نشانگرهاي‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫بند‬‫ه‬
‫باشند‬.‫در‬ ‫و‬ ‫اورژانس‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫نشانگرها‬ ‫این‬
‫ب‬ ‫نیستند‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫بدحال‬ ‫مریضان‬‫کادر‬ ‫ه‬
‫پیشگ‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیري‬ ‫تصمیم‬ ‫جهت‬ ‫پزشکی‬‫یري‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫خونریزي‬ ‫خطر‬ ‫از‬.‫باید‬ ‫نشانگرها‬ ‫این‬ ‫روي‬
‫و‬ ‫مصرفی‬ ‫داروي‬ ‫نوع‬ ،‫مریض‬ ‫طبی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫مشخصات‬
‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫اورژانس‬ ‫تماس‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬.
‫خونریزي‬ ‫خطر‬ ‫کاهش‬:
•‫مثال‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫خونریزي‬ ‫خطر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ساده‬ ‫اقدامات‬ ‫برخی‬:
••‫نرم‬ ‫هاي‬ ‫مسواك‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
••‫چرب‬ ‫هاي‬ ‫دندان‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
••‫تیغ‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫الکتریکی‬ ‫اصالح‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
••‫برنده‬ ‫وسایل‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫چاقو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫دقت‬
••‫اي‬ ‫مبارزه‬ ‫هاي‬ ‫ورزش‬ ‫مثل‬ ‫خطرناك‬ ‫بالقوه‬ ‫کارهاي‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬
•‫ایبوپروفن‬ ‫مثل‬ ‫التهابی‬ ‫ضد‬ ‫داروهاي‬ ‫یا‬ ‫آسپرین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬،
‫سرخو‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫وارفارین‬ ‫با‬ ‫همراهی‬ ‫در‬ ‫دیکلوفناك‬ ،‫ناپروکسن‬‫و‬ ‫د‬
‫داکتر‬ ‫دستور‬ ‫بدون‬.‫مم‬ ‫استامینوفن‬ ‫مثل‬ ‫دیگري‬ ‫مسکن‬ ‫داروهاي‬‫کن‬
‫باشد‬ ‫خطر‬ ‫کم‬ ‫جایگزین‬ ‫درمان‬ ‫است‬.
‫تان‬ ‫همه‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬
1 de 27

Recomendados

Telemedicine دوراپزشکی por
 Telemedicine دوراپزشکی Telemedicine دوراپزشکی
Telemedicine دوراپزشکیayyoubzadeh
610 visualizações30 slides
Vasectomy وازکتومی NSV por
Vasectomy وازکتومی NSVVasectomy وازکتومی NSV
Vasectomy وازکتومی NSVسید محسن ساداتی نژاد sadatinejad
323 visualizações20 slides
Telemedicine por
TelemedicineTelemedicine
TelemedicineDr. Rupak Chakravarty
15.5K visualizações74 slides
Telemedicine presentation feb. 2014 por
Telemedicine presentation feb. 2014Telemedicine presentation feb. 2014
Telemedicine presentation feb. 2014Howard Reis
30.1K visualizações25 slides
Pulmonary embolism.pptx por
Pulmonary embolism.pptxPulmonary embolism.pptx
Pulmonary embolism.pptxPouyaGhanbari1
4 visualizações20 slides
آمبولی-ریه.pptx por
آمبولی-ریه.pptxآمبولی-ریه.pptx
آمبولی-ریه.pptxKianLaghaei1
96 visualizações22 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Dvt 2015

Epistaxis.pdf por
Epistaxis.pdfEpistaxis.pdf
Epistaxis.pdfNawidullah1
16 visualizações8 slides
عمل شقاق - کلینیک نوین.pdf por
عمل شقاق - کلینیک نوین.pdfعمل شقاق - کلینیک نوین.pdf
عمل شقاق - کلینیک نوین.pdfclinicnovin
5 visualizações2 slides
کنفرانس دیابت por
کنفرانس دیابتکنفرانس دیابت
کنفرانس دیابتNwab Sadozai
787 visualizações22 slides
I 131 por
I 131I 131
I 131Sima Taghizadeh
343 visualizações16 slides
8 d9a~1 por
 8 d9a~1 8 d9a~1
8 d9a~1Alireza Majidi
1.2K visualizações21 slides
2. Diagnostic procedures in oral diseaseپروسیجر های تشخیص امراض مخاطی .pptx por
2. Diagnostic procedures in oral diseaseپروسیجر های تشخیص امراض مخاطی .pptx2. Diagnostic procedures in oral diseaseپروسیجر های تشخیص امراض مخاطی .pptx
2. Diagnostic procedures in oral diseaseپروسیجر های تشخیص امراض مخاطی .pptxMohammad Nasir Sharefy
14 visualizações74 slides

Similar a Dvt 2015(20)

Epistaxis.pdf por Nawidullah1
Epistaxis.pdfEpistaxis.pdf
Epistaxis.pdf
Nawidullah116 visualizações
عمل شقاق - کلینیک نوین.pdf por clinicnovin
عمل شقاق - کلینیک نوین.pdfعمل شقاق - کلینیک نوین.pdf
عمل شقاق - کلینیک نوین.pdf
clinicnovin5 visualizações
کنفرانس دیابت por Nwab Sadozai
کنفرانس دیابتکنفرانس دیابت
کنفرانس دیابت
Nwab Sadozai787 visualizações
I 131 por Sima Taghizadeh
I 131I 131
I 131
Sima Taghizadeh343 visualizações
8 d9a~1 por Alireza Majidi
 8 d9a~1 8 d9a~1
8 d9a~1
Alireza Majidi1.2K visualizações
2. Diagnostic procedures in oral diseaseپروسیجر های تشخیص امراض مخاطی .pptx por Mohammad Nasir Sharefy
2. Diagnostic procedures in oral diseaseپروسیجر های تشخیص امراض مخاطی .pptx2. Diagnostic procedures in oral diseaseپروسیجر های تشخیص امراض مخاطی .pptx
2. Diagnostic procedures in oral diseaseپروسیجر های تشخیص امراض مخاطی .pptx
Mohammad Nasir Sharefy14 visualizações
ghalbi2.ppt por ssuser7fd2a9
ghalbi2.pptghalbi2.ppt
ghalbi2.ppt
ssuser7fd2a98 visualizações
urinary tract radiology por Hazhar Ghaderi
urinary tract radiologyurinary tract radiology
urinary tract radiology
Hazhar Ghaderi31 visualizações
مننژیت مننوگوک یگانه نیک نام - دانشجوی پرستاری - دانشگاه آزاد تبریز por Yeganeh Niknam
مننژیت مننوگوک یگانه نیک نام - دانشجوی پرستاری - دانشگاه آزاد تبریزمننژیت مننوگوک یگانه نیک نام - دانشجوی پرستاری - دانشگاه آزاد تبریز
مننژیت مننوگوک یگانه نیک نام - دانشجوی پرستاری - دانشگاه آزاد تبریز
Yeganeh Niknam211 visualizações
سرطان por mums1
سرطانسرطان
سرطان
mums11.6K visualizações
+سطح+هوشیاری por mostafasafari10
+سطح+هوشیاری+سطح+هوشیاری
+سطح+هوشیاری
mostafasafari1024 visualizações
نکات کامل بیماری زگیل تناسلی - دکتر دیانا حسینی.pdf por دکتر دیانا حسینی
نکات کامل بیماری زگیل تناسلی - دکتر دیانا حسینی.pdfنکات کامل بیماری زگیل تناسلی - دکتر دیانا حسینی.pdf
نکات کامل بیماری زگیل تناسلی - دکتر دیانا حسینی.pdf
بیماریهای مادرزادی قلب (2) por Fereidoon Ashnaei
بیماریهای مادرزادی قلب (2)بیماریهای مادرزادی قلب (2)
بیماریهای مادرزادی قلب (2)
Fereidoon Ashnaei612 visualizações
ابلیشن با فرکانس رادیویی و میکروویو por mah ta gharib
ابلیشن با فرکانس رادیویی و میکروویوابلیشن با فرکانس رادیویی و میکروویو
ابلیشن با فرکانس رادیویی و میکروویو
mah ta gharib968 visualizações
Approach and management of COVID-19 patients in Afghanistan por Jawad Haqbeen
Approach and management of COVID-19 patients in AfghanistanApproach and management of COVID-19 patients in Afghanistan
Approach and management of COVID-19 patients in Afghanistan
Jawad Haqbeen833 visualizações
Radio.pptx por Nazli54
Radio.pptxRadio.pptx
Radio.pptx
Nazli544 visualizações
جراحی تروما.pptx por ahmad100640
جراحی تروما.pptxجراحی تروما.pptx
جراحی تروما.pptx
ahmad10064026 visualizações
Brochure promethee B C farsi por soshepatites
Brochure promethee B C farsiBrochure promethee B C farsi
Brochure promethee B C farsi
soshepatites301 visualizações
Amazing water therapy por nooripresentation
Amazing water therapyAmazing water therapy
Amazing water therapy
nooripresentation253 visualizações

Mais de Shaker ssamim

Oxygen therapy2023.ppt por
Oxygen therapy2023.pptOxygen therapy2023.ppt
Oxygen therapy2023.pptShaker ssamim
2 visualizações53 slides
Medication ErrorsDrug Interactions and Nursing Responsibility 2023.ppt por
Medication ErrorsDrug Interactions and Nursing Responsibility 2023.pptMedication ErrorsDrug Interactions and Nursing Responsibility 2023.ppt
Medication ErrorsDrug Interactions and Nursing Responsibility 2023.pptShaker ssamim
11 visualizações47 slides
اخلاق_مسلکی در نرسنگ .pptx por
اخلاق_مسلکی در نرسنگ .pptxاخلاق_مسلکی در نرسنگ .pptx
اخلاق_مسلکی در نرسنگ .pptxShaker ssamim
143 visualizações31 slides
bone merow2022.pptx por
bone merow2022.pptxbone merow2022.pptx
bone merow2022.pptxShaker ssamim
20 visualizações35 slides
Bone merow2021 por
Bone merow2021Bone merow2021
Bone merow2021Shaker ssamim
53 visualizações31 slides
Ecg 2016 por
 Ecg 2016 Ecg 2016
Ecg 2016Shaker ssamim
27 visualizações81 slides

Mais de Shaker ssamim(9)

Oxygen therapy2023.ppt por Shaker ssamim
Oxygen therapy2023.pptOxygen therapy2023.ppt
Oxygen therapy2023.ppt
Shaker ssamim2 visualizações
Medication ErrorsDrug Interactions and Nursing Responsibility 2023.ppt por Shaker ssamim
Medication ErrorsDrug Interactions and Nursing Responsibility 2023.pptMedication ErrorsDrug Interactions and Nursing Responsibility 2023.ppt
Medication ErrorsDrug Interactions and Nursing Responsibility 2023.ppt
Shaker ssamim11 visualizações
اخلاق_مسلکی در نرسنگ .pptx por Shaker ssamim
اخلاق_مسلکی در نرسنگ .pptxاخلاق_مسلکی در نرسنگ .pptx
اخلاق_مسلکی در نرسنگ .pptx
Shaker ssamim143 visualizações
bone merow2022.pptx por Shaker ssamim
bone merow2022.pptxbone merow2022.pptx
bone merow2022.pptx
Shaker ssamim20 visualizações
Bone merow2021 por Shaker ssamim
Bone merow2021Bone merow2021
Bone merow2021
Shaker ssamim53 visualizações
Ecg 2016 por Shaker ssamim
 Ecg 2016 Ecg 2016
Ecg 2016
Shaker ssamim27 visualizações
Ecg 2016 por Shaker ssamim
 Ecg 2016 Ecg 2016
Ecg 2016
Shaker ssamim24 visualizações
مراقبت انتان1 por Shaker ssamim
مراقبت انتان1مراقبت انتان1
مراقبت انتان1
Shaker ssamim2.4K visualizações
مراقبتهای قبل و بعد از عملیات por Shaker ssamim
مراقبتهای قبل و بعد از عملیاتمراقبتهای قبل و بعد از عملیات
مراقبتهای قبل و بعد از عملیات
Shaker ssamim468 visualizações

Dvt 2015

 • 2. ‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫ترومبوز‬ ‫ترینر‬ ‫نرس‬ ‫صمیم‬ ‫شاکر‬ ‫احمد‬ ‫کننده‬ ‫ترتیب‬
 • 3. DVT ‫ترومبوز‬‫وریدهاي‬‫یا‬ ‫عمقی‬ (Deep venous thrombosis)‫لخته‬ ‫تشکیل‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫دیواره‬ ‫در‬ ‫خونی‬‫یک‬‫وریدهاي‬‫عمقی‬‫است‬.‫اختال‬ ‫این‬‫ل‬ ‫به‬ ‫که‬DVT،‫است‬ ‫معروف‬ ‫لگن‬ ‫و‬ ‫ران‬ ،‫پا‬ ‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫در‬ ‫شایع‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫پروسه‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫ترومبوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شود‬.
 • 4. ‫علل‬ ‫سه‬‫نقش‬ ‫خونی‬ ‫عروق‬ ‫در‬ ‫ترومبوز‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫دارند‬ .1‫رکود‬‫جریان‬‫خون‬ .2‫افزایش‬‫انعقادپذیری‬ .3‫رگ‬ ‫دیواره‬ ‫ضایعه‬
 • 5. ‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫در‬ ‫ترمبوز‬ ‫خطر‬ ‫عوامل‬: ‫ارثی‬:‫گیري‬ ‫شکل‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫ژنتیکی‬ ‫اختالالت‬ ‫یعنی‬‫راحت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نرمال‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫لخته‬ ‫تر‬.
 • 6. •‫طبی‬ ‫مریضی‬:‫آم‬ ‫مستعد‬ ‫را‬ ‫مریضی‬ ‫شرایط‬ ‫برخی‬‫بولی‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬: •‫ساب‬ ،‫قلبی‬ ‫نارسایی‬ ،‫سگرت‬ ‫کشیدن‬ ،‫چاقی‬ ،‫حاملگی‬‫قبلی‬ ‫قه‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ •‫کلی‬ ‫از‬ ‫پروتئین‬ ‫دفع‬ ‫مثل‬ ‫کلیوي‬ ‫مشکالت‬ ،‫باال‬ ‫سن‬‫ها‬ ‫ه‬ (‫نفروتیک‬ ‫سندرم‬)
 • 7. ‫ادامه‬.... ‫دواها‬ ‫برخی‬ ‫مصرف‬:‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫های‬ ‫دوا‬ ،‫مثل‬ ‫تالیدوماید‬ ،‫تاموکسیفن‬ ،‫اریتروپویتئین‬ ،‫بارداري‬.‫ب‬‫خطر‬ ‫ویژه‬ ‫ه‬ ‫با‬ ‫همراهی‬ ‫و‬ ‫دواها‬ ‫این‬ ‫مصرف‬ ‫با‬ ‫درمریضان‬ ‫ترومبوز‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫زیادتر‬ ‫چاقی‬ ‫یا‬ ‫کشیدن‬ ‫سیگار‬.
 • 8. ‫ادامه‬..... ‫آن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫جراحی‬:‫جراحی‬ ‫اقدامات‬ ‫برخی‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫لخته‬ ‫بروز‬ ‫خطر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫تحرکی‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کند‬.‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫شرایط‬ ‫این‬: •‫بزرگ‬ ‫هاي‬ ‫جراحی‬(‫روي‬ ‫ارتوپیدي‬ ‫هاي‬ ‫جراحی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫اعصاب‬ ‫جراحی‬ ‫و‬ ‫زانو‬ ‫و‬ ‫لگن‬ •‫صدمه‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫تصادف‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫هاي‬ ‫آسیب‬ ‫عصب‬ ‫دیدن‬ •‫از‬ ‫بیش‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫طوالنی‬ ‫هاي‬ ‫نشستن‬6‫چوکی‬ ‫روي‬ ‫ساعت‬ ‫تخت‬ ‫یا‬
 • 9. ‫ادامه‬... ‫اکتسابی‬ ‫هاي‬ ‫ترومبوفیلی‬:‫خ‬ ‫اختالالت‬ ‫برخی‬ ‫مثل‬‫ونی‬
 • 10. ‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫ترمبوز‬ ‫عالئم‬: ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫ترمبوز‬ ‫کالسیک‬ ‫عالئم‬: ‫تورم‬–‫درد‬–‫گرمی‬-‫است‬ ‫مصاب‬ ‫که‬ ‫پاي‬ ‫در‬ ‫سرخی‬ ‫وریدها‬ ‫در‬ ‫ترمبوز‬ ‫یا‬ ‫التهاب‬ ،‫عفونت‬ ‫به‬ ‫سطحی‬ ‫فلبیت‬‫ي‬ ‫لمس‬ ‫در‬ ‫حساسیت‬ ، ‫درد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫سطحی‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫سطحی‬ ‫وریدهاي‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫سرخی‬ ‫و‬ ‫سفتی‬.‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫سفلی‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫شایع‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مساله‬
 • 11. ‫عمقی؟‬ ‫وریدهاي‬ ‫ترومبوز‬ ‫تشخیص‬ ‫حضو‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ترومبوز‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫هاي‬ ‫نشانه‬ ‫و‬ ‫عالئم‬ ‫مریض‬ ‫در‬‫ر‬ ‫تشخی‬ ‫تایید‬ ‫جهت‬ ‫پاراکلینیک‬ ‫اقدامات‬ ،‫ساز‬ ‫زمینه‬ ‫علل‬‫الزم‬ ‫ص‬ ‫شود‬ ‫می‬.، ‫دایمر‬ ‫دي‬ ‫خونی‬ ‫تست‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اقدامات‬ ‫این‬ ‫حس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫تی‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫آي‬ ‫آر‬ ‫ام‬ ،‫ونوگرافی‬ ،‫سونوگرافی‬‫ب‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫داکتر‬ ‫صالحدید‬ ‫و‬ ‫مریض‬ ‫شرایط‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫مریضی‬ ‫تشخیص‬ ‫براي‬ ‫آنها‬.
 • 12. ‫عمقی؟‬ ‫وریدهاي‬ ‫ترومبوز‬ ‫تداوی‬ ‫ا‬ ‫جلوگیری‬ ‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫ترومبوز‬ ‫در‬ ‫تداوی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫ز‬ ‫است‬ ‫ریه‬ ‫آمبولی‬.‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫شامل‬ ‫تداوی‬ ‫اهداف‬ ‫سایر‬ ‫ع‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫لخته‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫لخته‬ ‫شدن‬ ‫بزرگتر‬‫وارض‬ ‫است‬ ‫وریدي‬ ‫آمبولی‬ ‫ترومبو‬ ‫مدت‬ ‫دراز‬. ‫است‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬ ‫هاي‬ ‫دوا‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫اولیه‬ ‫تداوی‬. ‫تداوی‬ ‫شامل‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫تداوی‬ ‫سایر‬ ‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫وریدهاي‬ ‫در‬ ‫لخته‬ ‫کننده‬ ‫حل‬.
 • 13. ‫انعقاد‬ ‫ضد‬:‫عن‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫داروهایی‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬‫وان‬ ‫ر‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫خون‬ ‫کننده‬ ‫رقیق‬‫قیق‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جلوگیري‬ ‫جدید‬ ‫لخته‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫خون‬ ‫کردن‬..
 • 14. ‫و‬ ‫قرص‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تجویز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وارفارین‬ ‫بعدي‬ ‫داروي‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫خوراکی‬.‫حداقل‬ ‫از‬ ‫بعد‬5‫از‬ ‫یکی‬ ‫همزمان‬ ‫تجویز‬ ‫روز‬ ‫ش‬ ‫قطع‬ ‫تزریقی‬ ‫داروهاي‬ ‫معموال‬ ،‫وارفارین‬ ‫با‬ ‫تزریقی‬ ‫داروهاي‬‫ده‬ ‫حداقل‬ ‫براي‬ ‫وارفارین‬ ‫معرف‬ ‫و‬3‫یابد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫ماه‬.‫در‬ ‫البته‬ ‫روز‬ ‫تزریق‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫درمان‬ ‫دوره‬ ‫کل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مریضان‬ ‫برخی‬‫انه‬ ‫یا‬ ‫ادامه‬ ‫فونداپارینوکس‬ ‫یا‬ ‫پائین‬ ‫مولکولی‬ ‫وزن‬ ‫با‬ ‫هپارین‬‫بد‬.‫این‬ ‫در‬ ‫خوار‬ ‫وارفارین‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتر‬ ‫هزینه‬ ‫رغم‬ ‫علی‬ ،‫درمان‬ ‫نوع‬،‫کی‬ ‫نیست‬ ‫خون‬ ‫انعقاد‬ ‫وضعیت‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫پایش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬.‫ولی‬‫در‬ ‫تس‬ ‫با‬ ‫خون‬ ‫انعقاد‬ ‫وضعیت‬ ‫مکرر‬ ‫بررسی‬ ،‫وارفارین‬ ‫مصرف‬‫ت‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫آر‬ ‫ان‬ ‫آي‬ ‫یا‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫نرمال‬ ‫نسبت‬2‫تا‬3‫ضرورت‬ ‫دارد‬.
 • 15. ‫درمان‬ ‫دوره‬ ‫طول‬:‫ضد‬ ‫داروهاي‬ ‫با‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫درمان‬ ‫حداقل‬ ‫براي‬ ‫انعقاد‬3‫یابد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫ماه‬. ‫ب‬ ‫مثل‬ ‫حذف‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫خطر‬ ‫عامل‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مریضان‬ ‫در‬‫ی‬ ‫تحرکی‬.‫حداقل‬ ‫درمان‬ ‫دوره‬ ‫طول‬3‫خطر‬ ‫عامل‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬ ‫یا‬ ‫ماه‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ،‫شود‬ ‫حذف‬. ‫ا‬ ‫بعد‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫خطر‬ ‫عامل‬ ‫بدون‬ ‫لخته‬ ‫اولین‬ ‫با‬ ‫مریضان‬ ‫در‬‫ز‬ ‫حداقل‬3‫لخته‬ ‫عود‬ ‫خطر‬ ‫برحسب‬ ‫درمان‬ ‫ادامه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫درمان‬ ‫ماه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گیري‬ ‫تصمیم‬ ‫خونریزي‬ ‫یعنی‬ ‫درمان‬ ‫عوارض‬ ‫خطر‬ ‫و‬. ‫پایش‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫خونریزي‬ ‫خطر‬ ‫افزایش‬ ‫بدون‬ ‫مریضان‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫تمدید‬ ‫درمان‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آر‬ ‫ان‬ ‫آي‬ ‫آزمایشگاهی‬.
 • 16. ‫ادامه‬... ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫سازي‬ ‫لخته‬ ‫اولین‬ ‫با‬ ‫مریضان‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫ارثی‬ ‫هاي‬ ‫ترومبوفیلی‬ ‫مثل‬ ‫خاص‬ ‫خطر‬ ‫عوامل‬ ‫برخی‬ ‫ق‬ ‫فلزي‬ ‫هاي‬ ‫دریچه‬ ‫داشتن‬ ‫یا‬ ‫فسفولیپید‬ ‫آنتی‬ ‫سندرم‬‫در‬ ‫یا‬ ‫لب‬ ‫ضد‬ ‫نامحدود‬ ‫درمان‬ ُ،‫سازي‬ ‫لخته‬ ‫مکرر‬ ‫حمالت‬ ‫با‬ ‫مریضان‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫انعقاد‬.
 • 17. ‫لخته‬ ‫لیز‬ ‫تداوی‬:‫با‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫مریضان‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫لخ‬ ‫مثل‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خطرناك‬ ‫عوارض‬‫ته‬ ‫خونریزي‬ ‫کم‬ ‫خطر‬ ‫و‬ ‫ریه‬ ‫یا‬ ‫عمقی‬ ‫وریدهاي‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫هاي‬ ‫توصیه‬ ‫لخته‬ ‫لیز‬ ‫درمان‬ ،‫داروها‬ ‫این‬ ‫جدي‬ ‫عارضه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬.‫که‬ ‫است‬ ‫مریضانی‬ ‫در‬ ‫درمان‬ ‫این‬ ‫سود‬ ‫بیشترین‬‫دوره‬ ‫کوت‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫درمان‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫بین‬‫اه‬ ‫باشد‬.
 • 18. ‫تحتانی‬ ‫کاواي‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫ورید‬ ‫در‬ ‫فیلتر‬: ‫ع‬ ‫وریدهاي‬ ‫از‬ ‫لخته‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫جلوگیري‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫وسیله‬ ‫این‬‫مقی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعبیه‬ ‫تحتانی‬ ‫ناکاواي‬ ‫و‬ ‫ورید‬ ‫در‬ ‫ریه‬ ‫عروق‬ ‫به‬.‫این‬ ‫در‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫با‬ ‫مریضان‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫وسیله‬ ‫پیش‬ ‫جراحی‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫خونریزي‬ ‫خطر‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫با‬ ‫همراهی‬ ‫عود‬ ‫شدید‬ ‫هاي‬ ‫خونریزي‬ ‫مثل‬ ‫درمان‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫عوارض‬ ‫رو‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬ ‫درمان‬ ‫رغم‬ ‫علی‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫حمالت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫کافی‬.
 • 19. ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫از‬ ‫پیشگیري‬: ‫جراحی‬ ‫مریضان‬:‫جراح‬ ‫تحت‬ ‫خطر‬ ‫پر‬ ‫مریضان‬ ‫برخی‬‫ی‬ ‫جراحی‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫مفاصل‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫استخوان‬ ‫روي‬ ‫جراحی‬ ‫شامل‬ ‫برو‬ ‫خطر‬ ‫کاهش‬ ‫براي‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫بدخیمی‬ ‫با‬ ‫مریضان‬ ‫در‬‫ز‬ ‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬ ‫درمان‬ ‫خون‬ ‫لخته‬.‫ب‬ ‫زنان‬ ‫همچنین‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫بعد‬ ‫هفته‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫حاملگی‬ ‫طی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫لخته‬ ‫ایجاد‬ ‫خطر‬‫ز‬ ‫بگیرند‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬ ‫درمان‬ ‫زایمان‬.
 • 20. ‫ادامه‬....... ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫سازي‬ ‫لخته‬ ‫تر‬ ‫پائین‬ ‫خطر‬ ‫با‬ ‫جراحی‬ ‫مریضان‬ ‫در‬‫از‬ ‫ورید‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫بروز‬ ‫خطر‬ ‫کاهش‬ ‫براي‬ ‫دیگري‬ ‫هاي‬ ‫روش‬‫ي‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬.‫وسیل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫فشرده‬ ‫هواي‬ ‫با‬ ‫فشار‬ ‫اعمال‬ ‫مثال‬‫و‬ ‫طی‬ ‫ه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مریض‬ ‫پاي‬ ‫دور‬ ‫جوراب‬ ‫مثل‬ ‫جراحی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫خون‬ ‫جریان‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫مریض‬ ‫پاي‬ ‫ساق‬ ‫در‬ ‫متناوب‬ ‫فشار‬ ‫ایجاد‬‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫لخته‬ ‫ایجاد‬ ‫خطر‬ ‫کاهش‬.‫فشار‬ ‫با‬ ‫جوراب‬ ‫همچنین‬ ‫بیشترین‬ ‫ایجاد‬ ‫براي‬ ‫مریض‬ ‫سایز‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫که‬ ‫تدریجی‬‫فشار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زانو‬ ‫تا‬ ‫فشار‬ ‫تدریجی‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫مچ‬ ‫روي‬. ‫عمل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫سریعتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫رفتن‬ ‫راه‬ ،‫مریضان‬ ‫همه‬ ‫براي‬ ‫ایجاد‬ ‫خطر‬ ‫موثر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫جراحی‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫لخته‬.
 • 21. ‫طوالنی‬ ‫هاي‬ ‫مسافرت‬:‫تواند‬ ‫می‬ ‫طوالنی‬ ‫هاي‬ ‫مسافرت‬ ‫ریسک‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬2‫تا‬4‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫برابري‬ ‫شود‬.‫دا‬ ‫وجود‬ ‫خطر‬ ‫این‬ ‫کاهش‬ ‫براي‬ ‫کمی‬ ‫اي‬ ‫توصیه‬ ‫البته‬‫رد‬.
 • 22. ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫هاي‬ ‫توصیه‬ ‫عود‬:‫معرض‬ ‫در‬ ‫وریدي‬ ‫ترومبوآمبولی‬ ‫سابقه‬ ‫با‬ ‫مریضان‬ ‫هستند‬ ‫بعدي‬ ‫حمالت‬ ‫براي‬ ‫بیشتر‬ ‫خطر‬.‫خطر‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫اگر‬‫به‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬ ‫درمان‬ ‫طی‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫طور‬.‫ه‬ ‫به‬‫ر‬ ‫شا‬ ‫مریضي‬ ‫عود‬ ‫هاي‬ ‫نشانه‬ ‫و‬ ‫عالئم‬ ‫باید‬ ‫مریضان‬ ‫این‬ ‫حال‬‫مل‬ ‫قف‬ ‫درد‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ‫طپش‬ ‫و‬ ‫نفس‬ ‫تنگی‬ ‫یا‬ ‫پا‬ ‫ساق‬ ‫تورم‬ ‫و‬ ‫درد‬‫سه‬ ‫بشناسند‬ ‫را‬ ‫سینه‬.‫حی‬ ‫کننده‬ ‫تهدید‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫عارضه‬ ‫این‬‫باشد‬ ‫ات‬ ‫ط‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫بهداشتی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مریض‬ ‫فوري‬ ‫مراجعه‬ ‫نیاز‬ ‫و‬‫لبد‬.
 • 23. ‫خونریزي‬:‫خونریز‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬ ‫داورهاي‬‫ي‬ ‫شود‬ ‫جدي‬.‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫شود‬ ‫فراموش‬ ‫دارو‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫مشاوره‬ ‫درمان‬ ‫ادامه‬ ‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫پزشک‬ ‫با‬ ‫مریض‬ ‫کند‬.‫تغییر‬ ‫شود‬ ‫فراموش‬ ‫دوز‬ ‫جبران‬ ‫جهت‬ ‫نباید‬ ‫دارو‬ ‫دوز‬‫کند‬. ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ساز‬ ‫دارو‬ ‫یا‬ ‫پزشک‬ ‫فورا‬ ‫باید‬ ‫مریض‬ ‫مطل‬ ‫خود‬ ‫قبلی‬ ‫داروي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫قرص‬ ‫شکل‬ ‫تغییر‬ ‫مورد‬‫کند‬ ‫ع‬.
 • 24. ‫ادامه‬../ ‫دچار‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫انعقاد‬ ‫ضد‬ ‫درمان‬ ‫طی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مریض‬ ‫شود‬ ‫خونریزي‬.‫بین‬ ‫مثال‬ ‫جاي‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫خونریزي‬،‫ی‬ ‫یا‬ ‫ادرار‬ ‫در‬ ‫خونریزي‬ ،‫قاعدگی‬ ‫خونریزي‬ ‫افزایش‬ ،‫ها‬ ‫لثه‬ ‫اس‬ ‫ویا‬ ‫پوست‬ ‫در‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫کبودي‬ ‫با‬ ‫خونریزي‬ ،‫مدفوع‬‫تفراغ‬ ‫باشد‬ ‫خونی‬.‫داخل‬ ‫خونریزي‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مریضان‬ ‫برخی‬ ‫در‬‫ی‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫تشخیص‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬.‫م‬ ‫داخلی‬ ‫خونریزي‬‫ی‬ ‫شود‬ ‫شکم‬ ‫یا‬ ‫کمر‬ ‫در‬ ‫درد‬ ‫یا‬ ‫ضعف‬ ‫احساس‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬. ‫مریض‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خونریزي‬ ‫عالئم‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫پزشک‬‫ان‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫ویژه‬ ‫توجه‬.
 • 25. ‫کننده‬ ‫مشخص‬ ‫هاي‬ ‫نوار‬ ‫پوشیدن‬: ‫گر‬ ،‫بند‬ ‫مچ‬ ‫همیشه‬ ‫باید‬ ‫داروها‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫درمان‬ ‫تحت‬ ‫مریضان‬‫دن‬ ‫داشت‬ ‫همراه‬ ‫هشدار‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫مشابه‬ ‫نشانگرهاي‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫بند‬‫ه‬ ‫باشند‬.‫در‬ ‫و‬ ‫اورژانس‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫نشانگرها‬ ‫این‬ ‫ب‬ ‫نیستند‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫بدحال‬ ‫مریضان‬‫کادر‬ ‫ه‬ ‫پیشگ‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیري‬ ‫تصمیم‬ ‫جهت‬ ‫پزشکی‬‫یري‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫خونریزي‬ ‫خطر‬ ‫از‬.‫باید‬ ‫نشانگرها‬ ‫این‬ ‫روي‬ ‫و‬ ‫مصرفی‬ ‫داروي‬ ‫نوع‬ ،‫مریض‬ ‫طبی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫مشخصات‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫اورژانس‬ ‫تماس‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬.
 • 26. ‫خونریزي‬ ‫خطر‬ ‫کاهش‬: •‫مثال‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫خونریزي‬ ‫خطر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ساده‬ ‫اقدامات‬ ‫برخی‬: ••‫نرم‬ ‫هاي‬ ‫مسواك‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ••‫چرب‬ ‫هاي‬ ‫دندان‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ••‫تیغ‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫الکتریکی‬ ‫اصالح‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ••‫برنده‬ ‫وسایل‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫چاقو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫دقت‬ ••‫اي‬ ‫مبارزه‬ ‫هاي‬ ‫ورزش‬ ‫مثل‬ ‫خطرناك‬ ‫بالقوه‬ ‫کارهاي‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ •‫ایبوپروفن‬ ‫مثل‬ ‫التهابی‬ ‫ضد‬ ‫داروهاي‬ ‫یا‬ ‫آسپرین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬، ‫سرخو‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫وارفارین‬ ‫با‬ ‫همراهی‬ ‫در‬ ‫دیکلوفناك‬ ،‫ناپروکسن‬‫و‬ ‫د‬ ‫داکتر‬ ‫دستور‬ ‫بدون‬.‫مم‬ ‫استامینوفن‬ ‫مثل‬ ‫دیگري‬ ‫مسکن‬ ‫داروهاي‬‫کن‬ ‫باشد‬ ‫خطر‬ ‫کم‬ ‫جایگزین‬ ‫درمان‬ ‫است‬.
 • 27. ‫تان‬ ‫همه‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬