alborz resume 5

‫تعالی‬ ‫بسمه‬
‫شرکتی‬ ‫رزومه‬
‫خدم‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫کامپیوتری‬ ‫ات‬
،‫البرز‬‫در‬ ‫کامپیوتر‬ ‫اتحادیه‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬‫فروش‬ ‫زمینه‬‫تجهیزات‬‫و‬‫قطعات‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫کامپیوتری‬47‫سال‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شروع‬47‫را‬ ‫خود‬ ‫آموزشی‬ ‫فعالیت‬
‫سال‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫آغاز‬ ‫البرز‬ ‫مهندسی‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ ‫نام‬ ‫با‬68‫فعالیت‬
‫را‬ ‫خود‬‫نوآوران‬ ‫مهندسی‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫خاص‬ ‫سهامی‬ ‫شرکت‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫افز‬ ‫سخت‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ : ‫فعالیتی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫با‬ ‫البرز‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ار‬
‫کامپیوتر‬-،‫تولید‬ ،‫ساخت‬‫کامپیوتری‬ ‫قطعات‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬-‫سیستم‬ ‫تهیه‬
‫اداری‬ ‫اتوماسیون‬-‫صادرات‬‫و‬‫و‬ ‫قوانین‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫مجاز‬ ‫کاالهای‬ ‫واردات‬
‫کشور‬ ‫موضوعه‬ ‫مقررات‬-‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬‫کامپیوتری‬-
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫امنیتی‬ ‫سیستمهای‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫سیستمهای‬-‫در‬ ‫شرکت‬
‫تمامی‬‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫مناقصه‬-‫و‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫واحد‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
‫خارجی‬ ‫و‬ ‫صنعتیداخلی‬-‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫مراکز‬ ‫کلیه‬ ‫با‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫عقد‬
‫حقوقی‬ ‫و‬ ‫حقیقی‬ ‫اشخاص‬-‫های‬ ‫دوره‬ ‫حضوری‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫حضوری‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫آموزش‬
‫رایا‬‫نه‬‫بازرگانی‬ ‫و‬ ‫عمران‬ ،-‫مشاوره‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ، ‫طراحی‬
‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬( ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬IT)-‫اجرای‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ، ‫طراحی‬
‫سطح‬ ‫در‬ )‫مجازی(اینترنت‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫مکان‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫دهکده‬
‫استان‬-‫مؤ‬ ‫و‬ ‫بانکی‬ ‫تسهیالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫مالی‬ ‫سسات‬-‫اخذ‬ ‫و‬ ‫اعطا‬
‫نم‬‫شبکه‬ ‫تجهیزات‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫ایندگی‬‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫و‬‫افزارهای‬
‫کامپی‬‫لوازم‬ ‫و‬ ‫وتری‬‫نرم‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫جانبی‬‫فضای‬ ‫و‬ ‫کامپیوتری‬ ‫افزارهای‬
‫کشور‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫از‬ ‫اینترنتی‬‫ادارات‬ ‫برای‬-‫آموزشی‬ ‫نمایندگی‬ ‫اخذ‬
،‫کشور‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫از‬.‫نمود‬ ‫آغاز‬
‫است‬ ‫اخیرتوانسته‬ ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫نمودن‬ ‫دنبال‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫که‬
:‫نماید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫عناوین‬
1-‫مؤ‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬‫کش‬ ‫نمونه‬ ‫مدیر‬ ‫و‬ ‫سس‬‫سال‬ ‫در‬ ‫وری‬68
2-‫کسب‬‫عنوان‬‫سال‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫مربی‬64
3-‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫طراحی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫طال‬ ‫مدال‬ ‫کسب‬Cad‫یازدهمین‬ ‫در‬
‫مهارت‬ ‫ملی‬ ‫مسابقات‬ ‫دوره‬
7-‫نقشه‬ ‫رشته‬ ‫دوم‬ ‫مقام‬ ‫کسب‬‫توسط‬ ‫کشوری‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫صنعتی‬ ‫کشی‬
‫مجتمع‬ ‫دانشجویان‬
5-‫المپیاد‬ ‫در‬ ‫مقام‬ ‫کسب‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫های‬‫دانشجویان‬ ‫توسط‬ ‫افزار‬
‫مجتمع‬
8-‫آموزشی‬ ‫موسسات‬ ‫دراعتبارسنجی‬ ‫ممتازی‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬
4-‫باالی‬ ‫قبولی‬ ‫کسب‬68%‫سالیانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬
6-‫سال‬ ‫فروشنده‬ ‫برترین‬ ‫مقام‬ ‫کسب‬62‫شرکت‬ ‫طرف‬ ‫از‬Samsung
7-‫نقشه‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫مقام‬ ‫کسب‬‫با‬ ‫کشی‬Autodesk Invertor‫نهمین‬ ‫در‬
،‫مهارت‬ ‫ملی‬ ‫مسابقات‬ ‫دوره‬‫این‬ ‫دانشجویان‬ ‫توسط‬ ‫استانی‬ ‫مرحله‬
‫مجتمع‬
‫هم‬ ‫و‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫بخش‬ ‫چنین‬‫پروژه‬ ‫توانسته‬ ‫مجتمع‬ ‫این‬ ‫افزار‬‫ها‬‫ی‬‫ی‬‫در‬ ‫را‬
‫استانی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬‫باش‬‫ن‬:‫د‬
1-‫س‬‫آموزشگاه‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫امانه‬‫تهران‬ ‫ستاد‬ ‫سفارش‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫های‬
2-‫کثیر‬ ‫کاالهای‬ ‫اطالعات‬ ‫سیستم‬‫برق‬ ‫سازمان‬ ‫االنتشار‬
3-‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫نوشتن‬wintool‫و‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫آموزشگاه‬ ‫برای‬
‫سایتها‬ ‫مدیریت‬
7-‫ها‬ ‫آموزشگاه‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫نوشتن‬
5-‫طریق‬ ‫از‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫سیستم‬sms‫کارآموزان‬ ‫برای‬،‫جامع‬ ‫بانک‬ ‫تحت‬
8-‫آزمون‬ ‫بانک‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫ساز‬
4-‫آزمون‬ ‫بانک‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫گیر‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫ساز‬Online‫آمو‬ ‫برای‬‫زشگاه‬‫ها‬
‫بسیار‬ ‫هایی‬ ‫پروژ‬ ‫توانسته‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫مهندسی‬ ‫بخش‬ ‫و‬
‫می‬ ‫زیز‬ ‫شرح‬ ‫بخ‬ ‫برساند‬ ‫چایان‬ ‫به‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬
‫باشند‬
1-‫انتقال‬‫تصویر‬128‫مسکون‬ ‫مجتمع‬ ‫دوربین‬ ‫عدد‬‫به‬ ‫تبریز‬ ‫نگین‬ ‫ی‬
‫مانیتورینگ‬ ‫اتاق‬
2-‫مراغه‬ ‫سنر‬ ‫سیتی‬ ‫از‬ ‫تصویر‬ ‫انتقال‬
3-‫نور‬ ‫پیام‬ ‫دانشگاه‬( ‫استان‬PTP) ‫مرکز‬
7-‫زاده‬ ‫ولی‬ ‫تولیدی‬ ‫صنایع‬ ‫سیم‬ ‫بی‬ ‫لینک‬
5-‫ورزقان‬ ‫واحد‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
8-‫علمی‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫وکارخانه‬ ‫شرکت‬ ‫چندین‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
4-‫ناربن‬ ‫شرکت‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
6-‫جاللی‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫های‬ ‫رستوران‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
‫سردرود‬
‫کالس‬ ‫برگزاری‬ ‫جهت‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ،‫طوالنی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫گذراندن‬ ‫با‬ ‫و‬‫های‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫مجازی‬online‫و‬offline‫پیشرفت‬ ‫جهت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آماده‬
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫بوم‬ ‫و‬ ‫مرز‬ ‫این‬ ‫دانشجویان‬-‫عمران‬-
‫مکانیک‬-‫برق‬-‫تاسیسات‬-‫صنایع‬ ‫مدیریت‬-‫بازرگانی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫امور‬-
‫خدمات‬‫با‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫روش‬ ،‫آموزشی‬
‫عرصه‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫گامی‬ ‫بتواند‬ ‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ارائه‬
‫ترسیم‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫افقی‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫کشور‬ ‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬
.‫نماید‬
‫بهره‬ ‫با‬ ‫البرز‬ ‫مهندسی‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬‫دانشگاهی‬ ‫و‬ ‫مجرب‬ ‫اساتید‬ ‫از‬ ‫گیری‬
‫البرات‬ ‫در‬‫دوره‬ ‫برگزاری‬ ‫به‬ ‫مجهز،اقدام‬ ‫وارهای‬‫زبان‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬‫های‬
‫زبان‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫فنی‬،‫فرانسوی‬ ،‫آلمانی‬ ،‫(انگلیسی‬ ‫خارجی‬ ‫های‬
‫دوره‬ ‫و‬ ) ‫استانبولی‬ ‫ترکی‬ ،‫ایتالیایی‬‫شاخه‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫های‬
،‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ،‫نفوذگری‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫و‬ ‫(امنیت‬ ‫اطالعات‬CISCO،
MCITP،MCSA،A+،Network+‫دولتی‬ ‫هفتگانه‬ ‫مهارتهای‬ ،‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫،طراحی‬
ICDL،Web Developer،Windows Developer‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫عمران،معماری‬ ،).... ‫و‬
(Autocad‫نقشه‬ ،‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫معماری‬ ‫قوانین‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫کشی‬
VRAY،‫داخلی‬ ‫،معماری‬3D-MAX،Etabs& Safe( ‫مکانیک‬ ،)....‫و‬Abaqus،Catia،
Solid Work،Fluent،Solid Work،Surfcam،Matlab‫الکترونیک‬ ‫برق‬ ،).... ‫و‬
‫سخت‬ ،‫تعمیرات‬ ‫و‬ ‫روبات‬ ‫(ساخت‬،‫افزار‬MS Project،SPSS، ،Power Shape،
Power Mill.‫حسابداری‬ ،‫معدن‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ،‫بازرگانی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ،)...‫و‬
‫فعالیت‬ ‫مجتمع‬ ‫این‬ ‫همچنین‬‫ویژه‬ ‫های‬‫ای‬‫استان‬ ‫علمی‬ ‫سطخ‬ ‫رفت‬ ‫پیش‬ ‫جهت‬
‫زمینه‬ ‫در‬‫اطاالعات‬ ‫فناوری‬،‫داشته‬:‫همچون‬
-‫دوره‬ ‫برگزاری‬‫میکروتیک‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬‫همرا‬ ‫به‬‫ه‬‫بین‬ ‫آزمون‬‫المللی‬
‫ادمین‬ ‫و‬ ‫اساتید‬ ‫برای‬‫دانشگاه‬ ‫های‬‫استاد‬ ‫اسالمی(توسط‬ ‫آزاد‬ ‫های‬
‫بین‬)‫میکروتیک‬ ‫المللی‬
-‫برگزاری‬‫چندین‬،‫نفوذ‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫دوره‬‫چند‬ ‫طی‬‫سال‬
‫اخیر‬‫آشیانه‬ ‫گروه‬ ‫برجسته‬ ‫اساتید‬ ‫توسط‬(‫هکر‬ ‫جزء‬‫صالحیان‬‫مهندس‬ ‫کمالیان‬‫مهندس‬
)‫دنیا‬ ‫تر‬‫ر‬‫ب‬‫های‬
-‫آشیانه‬ ‫گروه‬ ‫اساتید‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ‫امنیت‬ ‫سمینار‬ ‫و‬ ‫همایش‬ ‫برگزاری‬
‫در‬‫تبریز‬ ‫واحد‬ ‫اسالمی‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬
-‫دومین‬ ‫گزاری‬ ‫بر‬‫تعامل‬ ‫همایش‬‫شی‬ ‫آموز‬ ‫مراکز‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫صنعت‬ ‫با‬‫معلم‬ ‫تاالر‬‫تبریز‬
-‫گ‬ ‫کار‬ ‫گزاری‬ ‫بر‬‫اه‬‫خانه‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫بیسیم‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬
‫تبریز‬ ‫گر‬ ‫کار‬
-‫کارگر‬ ‫خانه‬ ‫دانشگاه‬ ‫رباتیک‬ ‫مسابقات‬ ‫اسپانسر‬ ‫و‬ ‫گزاری‬ ‫بر‬
-‫تبریز‬ ‫دانشگاه‬ ‫هوشمند‬ ‫موشهای‬ ‫مسابقات‬ ‫دومین‬ ‫در‬ ‫اسپانسر‬
-‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫شرکتهای‬ ‫برای‬ ‫بازاریابی‬ ‫سمینار‬ ‫برگزاری‬
‫شبکه‬‫های‬‫روستا‬ ‫دکتر‬ ‫سخنرانی‬ ‫با‬ ‫تری‬ ‫کامپیو‬‫یابی‬ ‫پدربازار‬
‫تبریز‬ ‫معام‬ ‫_تاالر‬ ‫ایران‬
-‫تاالر‬ ‫صنعت‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫مراکز‬ ‫تعامل‬ ‫همایش‬ ‫اولین‬ ‫گزاری‬ ‫بر‬
‫تبریز‬ ‫پتروشیمی‬
-‫از‬ ‫نمایی‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫آموزشهای‬ ‫همایش‬ ‫برگزاری‬Lms‫شده‬ ‫تولید‬
‫البرز‬ ‫مجتمع‬ ‫توسط‬
-(‫سازی‬ ‫مجازی‬ ‫دوره‬ ‫برگزاری‬VMware Vsphere 5.5)‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬
‫پروازی‬ ‫اساتید‬ ‫توسط‬ ‫تبریز‬‫مندان،اساتید‬ ‫عالقه‬ ‫از‬ ‫جمعی‬ ‫برای‬ ،
‫مدیران‬ ‫و‬IT
-....‫و‬
‫آماد‬ ‫مجتمع‬ ‫آموزشی‬ ‫تیم‬ ‫همچنین‬‫گ‬‫بر‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫ا‬‫را‬ ‫زیر‬ ‫خدمات‬ ‫ی‬
:‫دارد‬ ‫می‬ ‫اعالم‬
‫دوره‬ ‫برگزاری‬‫سازمان‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ارگان‬ ،‫ها‬‫و‬ ‫دولتی‬ ‫شرکتهای‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫خصوصی‬
‫از‬ ‫استفاده‬‫اساتید‬‫کشوری‬ ‫برتر‬ ‫متخصص‬ ‫کارآزموده‬ ‫و‬ ‫مجرب‬
‫دوره‬ ‫تدریس‬‫آموزش‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫متفاوت‬ ‫سبک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫سناریو‬ ‫براساس‬ ‫ها‬
‫تخصصی‬ ‫آموزشی‬ ‫سمینارهای‬ ‫برگزاری‬
‫کشور‬ ‫سراسر‬ ‫به‬ ‫پروازی‬ ‫اساتید‬ ‫اعزام‬ ‫امکان‬
‫ثبت‬ ‫امکان‬‫آنالین‬ ‫بصورت‬ ‫نام‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫آموزش‬ ‫امکان‬LMS)‫(مجازی‬
‫در‬ ‫پیشرفته‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫شبکه‬ ‫های‬ ‫البراتوار‬‫ویدئو‬ (
،‫پروژکتور‬Smart Board).... ‫و‬
‫از‬ ‫استفاده‬‫با‬ ‫مجهز‬ ‫البراتوارهای‬‫شبکه‬ ‫مدرن‬ ‫تجهیزات‬‫و‬ ‫ای‬Cisco
‫کزی‬ ‫مر‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫کاتالوگ‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ‫برای‬
‫دور‬ ‫اخبار‬ ‫از‬ ‫سرعت‬ ‫به‬‫ه‬.‫شوید‬ ‫باخبر‬ ‫البرز‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬
Alborz.com-WWW.ins
‫ترین‬ ‫یادماندنی‬ ‫به‬ ‫البرز‬
‫آموزش‬ ‫خوش‬ ‫خاطره‬

Recomendados

Here you can see a summary of a class session written by a student por
Here you can see a summary of a class session written by a studentHere you can see a summary of a class session written by a student
Here you can see a summary of a class session written by a studentMaria Loredo
84 visualizações1 slide
ÁLbum MACHU PICCHU por
ÁLbum MACHU PICCHUÁLbum MACHU PICCHU
ÁLbum MACHU PICCHUcastrojordan161305
261 visualizações7 slides
Soziale Medien: Hype, Lebensart, Interaktion und mehr über Live Streaming, Ga... por
Soziale Medien: Hype, Lebensart, Interaktion und mehr über Live Streaming, Ga...Soziale Medien: Hype, Lebensart, Interaktion und mehr über Live Streaming, Ga...
Soziale Medien: Hype, Lebensart, Interaktion und mehr über Live Streaming, Ga...Monika Steinberg
1.2K visualizações41 slides
การสร้างภาพซ้อนตัวอักษร por
การสร้างภาพซ้อนตัวอักษรการสร้างภาพซ้อนตัวอักษร
การสร้างภาพซ้อนตัวอักษรพีรพล ใจเขียว
60 visualizações2 slides
Revuepresse 4 oct2011 por
Revuepresse 4 oct2011Revuepresse 4 oct2011
Revuepresse 4 oct2011Claudie Merlet
134 visualizações1 slide
CV sample 3 por
CV sample 3CV sample 3
CV sample 3FasaCV
164 visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Destaque

抗氧化剂的威力 por
抗氧化剂的威力抗氧化剂的威力
抗氧化剂的威力andy6133
91 visualizações1 slide
My rock por
My rockMy rock
My rockJustified Pitchford
81 visualizações1 slide
PPT - PLANO DE MKT DA EMPRESA TAPE - AGÊNCIA INNOVARE por
PPT - PLANO DE MKT DA EMPRESA TAPE - AGÊNCIA INNOVAREPPT - PLANO DE MKT DA EMPRESA TAPE - AGÊNCIA INNOVARE
PPT - PLANO DE MKT DA EMPRESA TAPE - AGÊNCIA INNOVARECURSO DE PP NA ZUMBI DOS PALMARES
168 visualizações17 slides
Controlling Future Health Care Costs Sep2011 por
Controlling Future Health Care Costs Sep2011Controlling Future Health Care Costs Sep2011
Controlling Future Health Care Costs Sep2011ri27525
139 visualizações2 slides
Boletín cimas consulting por
Boletín cimas consultingBoletín cimas consulting
Boletín cimas consultingsantiagopatinog
186 visualizações1 slide
Breezes curazao 2.1 por
Breezes curazao 2.1 Breezes curazao 2.1
Breezes curazao 2.1 Debbie Ricaurte
155 visualizações1 slide

Destaque(13)

抗氧化剂的威力 por andy6133
抗氧化剂的威力抗氧化剂的威力
抗氧化剂的威力
andy613391 visualizações
Controlling Future Health Care Costs Sep2011 por ri27525
Controlling Future Health Care Costs Sep2011Controlling Future Health Care Costs Sep2011
Controlling Future Health Care Costs Sep2011
ri27525139 visualizações
Boletín cimas consulting por santiagopatinog
Boletín cimas consultingBoletín cimas consulting
Boletín cimas consulting
santiagopatinog186 visualizações
Breezes curazao 2.1 por Debbie Ricaurte
Breezes curazao 2.1 Breezes curazao 2.1
Breezes curazao 2.1
Debbie Ricaurte155 visualizações
Ex.2 .:. MARK UP .:. www.tc58n.wordpress.com por Claudio Parra
Ex.2 .:. MARK UP .:. www.tc58n.wordpress.comEx.2 .:. MARK UP .:. www.tc58n.wordpress.com
Ex.2 .:. MARK UP .:. www.tc58n.wordpress.com
Claudio Parra881 visualizações
Pw aigua(tòni) por competic
Pw aigua(tòni)Pw aigua(tòni)
Pw aigua(tòni)
competic296 visualizações
Img 1666 por roberta monte
Img 1666Img 1666
Img 1666
roberta monte120 visualizações
Machine learning for Science and Society por Dansk BiblioteksCenter
Machine learning for Science and SocietyMachine learning for Science and Society
Machine learning for Science and Society
Dansk BiblioteksCenter1.8K visualizações
Redes anticaidas-sistema-t por Redesanticaidas.mx
Redes anticaidas-sistema-tRedes anticaidas-sistema-t
Redes anticaidas-sistema-t
Redesanticaidas.mx437 visualizações
ética del siglo XXI por elisa28b
ética del siglo XXIética del siglo XXI
ética del siglo XXI
elisa28b2.8K visualizações
ALIMENTACION por Brandon Edwin
ALIMENTACIONALIMENTACION
ALIMENTACION
Brandon Edwin207 visualizações

Similar a alborz resume 5

resume 10 por
resume 10 resume 10
resume 10 paydar
33 visualizações16 slides
resume 10 por
resume 10 resume 10
resume 10 Payesh dadeh rad ( PAYDAR)
65 visualizações16 slides
+رزومه por
+رزومه+رزومه
+رزومهKiumars Ghazipour
447 visualizações2 slides
Mohammad Mahdi Arab Fasi Resume por
Mohammad Mahdi Arab Fasi ResumeMohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab Fasi ResumeMohammad Mahdi Arab
114 visualizações33 slides
Mohammad Mahdi Arab Farsi Resume por
Mohammad Mahdi Arab Farsi ResumeMohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab Farsi ResumeMohammad Mahdi Arab
300 visualizações33 slides
Najedy resume por
Najedy resumeNajedy resume
Najedy resumeBahram Najedy
87 visualizações6 slides

Similar a alborz resume 5(20)

resume 10 por paydar
resume 10 resume 10
resume 10
paydar33 visualizações
Mohammad Mahdi Arab Fasi Resume por Mohammad Mahdi Arab
Mohammad Mahdi Arab Fasi ResumeMohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab114 visualizações
Mohammad Mahdi Arab Farsi Resume por Mohammad Mahdi Arab
Mohammad Mahdi Arab Farsi ResumeMohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab300 visualizações
Najedy resume por Bahram Najedy
Najedy resumeNajedy resume
Najedy resume
Bahram Najedy87 visualizações
كليات معماري سازماني-قسمت دوم por Hamed Ghazanfari
كليات معماري سازماني-قسمت دومكليات معماري سازماني-قسمت دوم
كليات معماري سازماني-قسمت دوم
Hamed Ghazanfari1.9K visualizações
بروشور هفته مشاغل por tarasad
بروشور هفته مشاغل بروشور هفته مشاغل
بروشور هفته مشاغل
tarasad272 visualizações
resume Ali Valimohammadi(N41) por Ali Valimohammadi
resume Ali Valimohammadi(N41)resume Ali Valimohammadi(N41)
resume Ali Valimohammadi(N41)
Ali Valimohammadi216 visualizações
رزومه ي كاري مجيد همتيان por Majid Hematian
رزومه ي كاري مجيد همتيانرزومه ي كاري مجيد همتيان
رزومه ي كاري مجيد همتيان
Majid Hematian568 visualizações
Rezome.Ali.Bagheri por Ali Bagheri
Rezome.Ali.BagheriRezome.Ali.Bagheri
Rezome.Ali.Bagheri
Ali Bagheri131 visualizações
رزومه por Mohammad Ahmadi
رزومهرزومه
رزومه
Mohammad Ahmadi159 visualizações
رزومه مرتضی‌روحی فرد por Mori Rouhi
رزومه مرتضی‌روحی فردرزومه مرتضی‌روحی فرد
رزومه مرتضی‌روحی فرد
Mori Rouhi554 visualizações
کاتالوگ گروه شرکت های ساپرا por kamal Rajabpour
کاتالوگ گروه شرکت های ساپراکاتالوگ گروه شرکت های ساپرا
کاتالوگ گروه شرکت های ساپرا
kamal Rajabpour169 visualizações
CV_p.gholami por Peyman Gholami
CV_p.gholamiCV_p.gholami
CV_p.gholami
Peyman Gholami92 visualizações
Resume por Aslan Monem
ResumeResume
Resume
Aslan Monem59 visualizações
Sapra Group Co Ver 14 por sona Torabi
Sapra Group Co Ver 14Sapra Group Co Ver 14
Sapra Group Co Ver 14
sona Torabi298 visualizações

alborz resume 5

 • 1. ‫تعالی‬ ‫بسمه‬ ‫شرکتی‬ ‫رزومه‬ ‫خدم‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫کامپیوتری‬ ‫ات‬ ،‫البرز‬‫در‬ ‫کامپیوتر‬ ‫اتحادیه‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬‫فروش‬ ‫زمینه‬‫تجهیزات‬‫و‬‫قطعات‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫کامپیوتری‬47‫سال‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شروع‬47‫را‬ ‫خود‬ ‫آموزشی‬ ‫فعالیت‬ ‫سال‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫آغاز‬ ‫البرز‬ ‫مهندسی‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ ‫نام‬ ‫با‬68‫فعالیت‬ ‫را‬ ‫خود‬‫نوآوران‬ ‫مهندسی‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫خاص‬ ‫سهامی‬ ‫شرکت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫افز‬ ‫سخت‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ : ‫فعالیتی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫با‬ ‫البرز‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ار‬ ‫کامپیوتر‬-،‫تولید‬ ،‫ساخت‬‫کامپیوتری‬ ‫قطعات‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬-‫سیستم‬ ‫تهیه‬ ‫اداری‬ ‫اتوماسیون‬-‫صادرات‬‫و‬‫و‬ ‫قوانین‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫مجاز‬ ‫کاالهای‬ ‫واردات‬ ‫کشور‬ ‫موضوعه‬ ‫مقررات‬-‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬‫کامپیوتری‬- ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫امنیتی‬ ‫سیستمهای‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫سیستمهای‬-‫در‬ ‫شرکت‬ ‫تمامی‬‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫مناقصه‬-‫و‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫واحد‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫صنعتیداخلی‬-‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫مراکز‬ ‫کلیه‬ ‫با‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫عقد‬ ‫حقوقی‬ ‫و‬ ‫حقیقی‬ ‫اشخاص‬-‫های‬ ‫دوره‬ ‫حضوری‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫حضوری‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫آموزش‬ ‫رایا‬‫نه‬‫بازرگانی‬ ‫و‬ ‫عمران‬ ،-‫مشاوره‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ، ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬( ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬IT)-‫اجرای‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ، ‫طراحی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ )‫مجازی(اینترنت‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫مکان‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫دهکده‬ ‫استان‬-‫مؤ‬ ‫و‬ ‫بانکی‬ ‫تسهیالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫مالی‬ ‫سسات‬-‫اخذ‬ ‫و‬ ‫اعطا‬ ‫نم‬‫شبکه‬ ‫تجهیزات‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫ایندگی‬‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫و‬‫افزارهای‬ ‫کامپی‬‫لوازم‬ ‫و‬ ‫وتری‬‫نرم‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫جانبی‬‫فضای‬ ‫و‬ ‫کامپیوتری‬ ‫افزارهای‬ ‫کشور‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫از‬ ‫اینترنتی‬‫ادارات‬ ‫برای‬-‫آموزشی‬ ‫نمایندگی‬ ‫اخذ‬ ،‫کشور‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫از‬.‫نمود‬ ‫آغاز‬ ‫است‬ ‫اخیرتوانسته‬ ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫نمودن‬ ‫دنبال‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫که‬ :‫نماید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫عناوین‬ 1-‫مؤ‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬‫کش‬ ‫نمونه‬ ‫مدیر‬ ‫و‬ ‫سس‬‫سال‬ ‫در‬ ‫وری‬68 2-‫کسب‬‫عنوان‬‫سال‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫مربی‬64 3-‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫طراحی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫طال‬ ‫مدال‬ ‫کسب‬Cad‫یازدهمین‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫ملی‬ ‫مسابقات‬ ‫دوره‬ 7-‫نقشه‬ ‫رشته‬ ‫دوم‬ ‫مقام‬ ‫کسب‬‫توسط‬ ‫کشوری‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫صنعتی‬ ‫کشی‬ ‫مجتمع‬ ‫دانشجویان‬ 5-‫المپیاد‬ ‫در‬ ‫مقام‬ ‫کسب‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫های‬‫دانشجویان‬ ‫توسط‬ ‫افزار‬ ‫مجتمع‬ 8-‫آموزشی‬ ‫موسسات‬ ‫دراعتبارسنجی‬ ‫ممتازی‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬ 4-‫باالی‬ ‫قبولی‬ ‫کسب‬68%‫سالیانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ 6-‫سال‬ ‫فروشنده‬ ‫برترین‬ ‫مقام‬ ‫کسب‬62‫شرکت‬ ‫طرف‬ ‫از‬Samsung 7-‫نقشه‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫مقام‬ ‫کسب‬‫با‬ ‫کشی‬Autodesk Invertor‫نهمین‬ ‫در‬ ،‫مهارت‬ ‫ملی‬ ‫مسابقات‬ ‫دوره‬‫این‬ ‫دانشجویان‬ ‫توسط‬ ‫استانی‬ ‫مرحله‬ ‫مجتمع‬
 • 2. ‫هم‬ ‫و‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫بخش‬ ‫چنین‬‫پروژه‬ ‫توانسته‬ ‫مجتمع‬ ‫این‬ ‫افزار‬‫ها‬‫ی‬‫ی‬‫در‬ ‫را‬ ‫استانی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬‫باش‬‫ن‬:‫د‬ 1-‫س‬‫آموزشگاه‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫امانه‬‫تهران‬ ‫ستاد‬ ‫سفارش‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ 2-‫کثیر‬ ‫کاالهای‬ ‫اطالعات‬ ‫سیستم‬‫برق‬ ‫سازمان‬ ‫االنتشار‬ 3-‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫نوشتن‬wintool‫و‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫آموزشگاه‬ ‫برای‬ ‫سایتها‬ ‫مدیریت‬ 7-‫ها‬ ‫آموزشگاه‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫نوشتن‬ 5-‫طریق‬ ‫از‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫سیستم‬sms‫کارآموزان‬ ‫برای‬،‫جامع‬ ‫بانک‬ ‫تحت‬ 8-‫آزمون‬ ‫بانک‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫ساز‬ 4-‫آزمون‬ ‫بانک‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫گیر‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫ساز‬Online‫آمو‬ ‫برای‬‫زشگاه‬‫ها‬ ‫بسیار‬ ‫هایی‬ ‫پروژ‬ ‫توانسته‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫مهندسی‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫زیز‬ ‫شرح‬ ‫بخ‬ ‫برساند‬ ‫چایان‬ ‫به‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫باشند‬ 1-‫انتقال‬‫تصویر‬128‫مسکون‬ ‫مجتمع‬ ‫دوربین‬ ‫عدد‬‫به‬ ‫تبریز‬ ‫نگین‬ ‫ی‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫اتاق‬ 2-‫مراغه‬ ‫سنر‬ ‫سیتی‬ ‫از‬ ‫تصویر‬ ‫انتقال‬ 3-‫نور‬ ‫پیام‬ ‫دانشگاه‬( ‫استان‬PTP) ‫مرکز‬ 7-‫زاده‬ ‫ولی‬ ‫تولیدی‬ ‫صنایع‬ ‫سیم‬ ‫بی‬ ‫لینک‬ 5-‫ورزقان‬ ‫واحد‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ 8-‫علمی‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫وکارخانه‬ ‫شرکت‬ ‫چندین‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ 4-‫ناربن‬ ‫شرکت‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ 6-‫جاللی‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫های‬ ‫رستوران‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫سردرود‬ ‫کالس‬ ‫برگزاری‬ ‫جهت‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ،‫طوالنی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫گذراندن‬ ‫با‬ ‫و‬‫های‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مجازی‬online‫و‬offline‫پیشرفت‬ ‫جهت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آماده‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫بوم‬ ‫و‬ ‫مرز‬ ‫این‬ ‫دانشجویان‬-‫عمران‬- ‫مکانیک‬-‫برق‬-‫تاسیسات‬-‫صنایع‬ ‫مدیریت‬-‫بازرگانی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫امور‬- ‫خدمات‬‫با‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫روش‬ ،‫آموزشی‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫گامی‬ ‫بتواند‬ ‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ارائه‬ ‫ترسیم‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫افقی‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫کشور‬ ‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ .‫نماید‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫البرز‬ ‫مهندسی‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬‫دانشگاهی‬ ‫و‬ ‫مجرب‬ ‫اساتید‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫البرات‬ ‫در‬‫دوره‬ ‫برگزاری‬ ‫به‬ ‫مجهز،اقدام‬ ‫وارهای‬‫زبان‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬‫های‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫فنی‬،‫فرانسوی‬ ،‫آلمانی‬ ،‫(انگلیسی‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ) ‫استانبولی‬ ‫ترکی‬ ،‫ایتالیایی‬‫شاخه‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫های‬ ،‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ،‫نفوذگری‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫و‬ ‫(امنیت‬ ‫اطالعات‬CISCO، MCITP،MCSA،A+،Network+‫دولتی‬ ‫هفتگانه‬ ‫مهارتهای‬ ،‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫،طراحی‬ ICDL،Web Developer،Windows Developer‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫عمران،معماری‬ ،).... ‫و‬ (Autocad‫نقشه‬ ،‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫معماری‬ ‫قوانین‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫کشی‬ VRAY،‫داخلی‬ ‫،معماری‬3D-MAX،Etabs& Safe( ‫مکانیک‬ ،)....‫و‬Abaqus،Catia، Solid Work،Fluent،Solid Work،Surfcam،Matlab‫الکترونیک‬ ‫برق‬ ،).... ‫و‬
 • 3. ‫سخت‬ ،‫تعمیرات‬ ‫و‬ ‫روبات‬ ‫(ساخت‬،‫افزار‬MS Project،SPSS، ،Power Shape، Power Mill.‫حسابداری‬ ،‫معدن‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ،‫بازرگانی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ،)...‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫مجتمع‬ ‫این‬ ‫همچنین‬‫ویژه‬ ‫های‬‫ای‬‫استان‬ ‫علمی‬ ‫سطخ‬ ‫رفت‬ ‫پیش‬ ‫جهت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬‫اطاالعات‬ ‫فناوری‬،‫داشته‬:‫همچون‬ -‫دوره‬ ‫برگزاری‬‫میکروتیک‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬‫همرا‬ ‫به‬‫ه‬‫بین‬ ‫آزمون‬‫المللی‬ ‫ادمین‬ ‫و‬ ‫اساتید‬ ‫برای‬‫دانشگاه‬ ‫های‬‫استاد‬ ‫اسالمی(توسط‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫بین‬)‫میکروتیک‬ ‫المللی‬ -‫برگزاری‬‫چندین‬،‫نفوذ‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫دوره‬‫چند‬ ‫طی‬‫سال‬ ‫اخیر‬‫آشیانه‬ ‫گروه‬ ‫برجسته‬ ‫اساتید‬ ‫توسط‬(‫هکر‬ ‫جزء‬‫صالحیان‬‫مهندس‬ ‫کمالیان‬‫مهندس‬ )‫دنیا‬ ‫تر‬‫ر‬‫ب‬‫های‬ -‫آشیانه‬ ‫گروه‬ ‫اساتید‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ‫امنیت‬ ‫سمینار‬ ‫و‬ ‫همایش‬ ‫برگزاری‬ ‫در‬‫تبریز‬ ‫واحد‬ ‫اسالمی‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ -‫دومین‬ ‫گزاری‬ ‫بر‬‫تعامل‬ ‫همایش‬‫شی‬ ‫آموز‬ ‫مراکز‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫صنعت‬ ‫با‬‫معلم‬ ‫تاالر‬‫تبریز‬ -‫گ‬ ‫کار‬ ‫گزاری‬ ‫بر‬‫اه‬‫خانه‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫بیسیم‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫تبریز‬ ‫گر‬ ‫کار‬ -‫کارگر‬ ‫خانه‬ ‫دانشگاه‬ ‫رباتیک‬ ‫مسابقات‬ ‫اسپانسر‬ ‫و‬ ‫گزاری‬ ‫بر‬ -‫تبریز‬ ‫دانشگاه‬ ‫هوشمند‬ ‫موشهای‬ ‫مسابقات‬ ‫دومین‬ ‫در‬ ‫اسپانسر‬ -‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫شرکتهای‬ ‫برای‬ ‫بازاریابی‬ ‫سمینار‬ ‫برگزاری‬ ‫شبکه‬‫های‬‫روستا‬ ‫دکتر‬ ‫سخنرانی‬ ‫با‬ ‫تری‬ ‫کامپیو‬‫یابی‬ ‫پدربازار‬ ‫تبریز‬ ‫معام‬ ‫_تاالر‬ ‫ایران‬ -‫تاالر‬ ‫صنعت‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫مراکز‬ ‫تعامل‬ ‫همایش‬ ‫اولین‬ ‫گزاری‬ ‫بر‬ ‫تبریز‬ ‫پتروشیمی‬ -‫از‬ ‫نمایی‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫آموزشهای‬ ‫همایش‬ ‫برگزاری‬Lms‫شده‬ ‫تولید‬ ‫البرز‬ ‫مجتمع‬ ‫توسط‬ -(‫سازی‬ ‫مجازی‬ ‫دوره‬ ‫برگزاری‬VMware Vsphere 5.5)‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫پروازی‬ ‫اساتید‬ ‫توسط‬ ‫تبریز‬‫مندان،اساتید‬ ‫عالقه‬ ‫از‬ ‫جمعی‬ ‫برای‬ ، ‫مدیران‬ ‫و‬IT -....‫و‬ ‫آماد‬ ‫مجتمع‬ ‫آموزشی‬ ‫تیم‬ ‫همچنین‬‫گ‬‫بر‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫ا‬‫را‬ ‫زیر‬ ‫خدمات‬ ‫ی‬ :‫دارد‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫دوره‬ ‫برگزاری‬‫سازمان‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ارگان‬ ،‫ها‬‫و‬ ‫دولتی‬ ‫شرکتهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خصوصی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫اساتید‬‫کشوری‬ ‫برتر‬ ‫متخصص‬ ‫کارآزموده‬ ‫و‬ ‫مجرب‬ ‫دوره‬ ‫تدریس‬‫آموزش‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫متفاوت‬ ‫سبک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫سناریو‬ ‫براساس‬ ‫ها‬ ‫تخصصی‬ ‫آموزشی‬ ‫سمینارهای‬ ‫برگزاری‬ ‫کشور‬ ‫سراسر‬ ‫به‬ ‫پروازی‬ ‫اساتید‬ ‫اعزام‬ ‫امکان‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬‫آنالین‬ ‫بصورت‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫آموزش‬ ‫امکان‬LMS)‫(مجازی‬ ‫در‬ ‫پیشرفته‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫شبکه‬ ‫های‬ ‫البراتوار‬‫ویدئو‬ ( ،‫پروژکتور‬Smart Board).... ‫و‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫با‬ ‫مجهز‬ ‫البراتوارهای‬‫شبکه‬ ‫مدرن‬ ‫تجهیزات‬‫و‬ ‫ای‬Cisco ‫کزی‬ ‫مر‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 • 4. .‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫کاتالوگ‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ‫برای‬ ‫دور‬ ‫اخبار‬ ‫از‬ ‫سرعت‬ ‫به‬‫ه‬.‫شوید‬ ‫باخبر‬ ‫البرز‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ Alborz.com-WWW.ins ‫ترین‬ ‫یادماندنی‬ ‫به‬ ‫البرز‬ ‫آموزش‬ ‫خوش‬ ‫خاطره‬