Unitat didàctica 5 na1

S
UNITAT DIDÀCTICA 5 NA1,[object Object],LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS,[object Object]
1. INTRODUCCIÓ,[object Object],La prevenció és el conjunt de mesures i mitjans tècnics i humans per a evitar o disminuir el risc derivats del treball (Accidents de Treball i Malalties Professionals en l’empresa).,[object Object],L’art 40 CE obliga als poders públics a vetllar per la seguretat i higiene en el treball. Com?,[object Object]
La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL),[object Object],És la norma més important al nostre país en aquesta matèria,[object Object],Regula els drets i deures dels treballadors i empresaris en matèria preventiva (portar casc, mantindre les sortides d’emergència lliures d’obstacles…),[object Object],Exigeix que els treballadors més sensibles (com embarassades) tinguin especial protecció,[object Object]
ALTRES NORMES DE PREVENCIÓ:,[object Object],L’art 19 de l’ET,[object Object],El RD 39/1997, del Reglament del Serveis de Prevenció (RSP),[object Object],EL RD 1299/2006, que aprova el quadre de Malalties Professionals,[object Object],La Directiva Marc 1989/391,[object Object],Convenis 155 i 187 OIT,[object Object],La jurisprudència i els convenis col·lectius,[object Object]
Tècniques de Prevenció,[object Object],Seguretat en el treball,[object Object],Higiene industrial,[object Object],Ergonomia,[object Object],Psicosociologia laboral (buuuuuf...),[object Object],Medicina laboral,[object Object]
Seguretat: Lluita contra els Accidents de Treball. Ex: senyalització, proteccions,[object Object],Higiene industrial: busca prevenir l’aparició de Malalties Professionals. Ex: identifica els factors de risc, els mesura, realitza controls d’aquestos i de la salut dels treballadors,[object Object]
Ergonomia: Busca adaptar el lloc de treball a les condicions físiques del treballador. Ex: cadira amb un recolzament que no forci l’esquena.,[object Object],Psicosociologia laboral: Estudia els aspectes psíquics i laborals de l’individu en el lloc de treball. Intenta evitar l'estrès i busca com motivar als treballadors,[object Object]
Medicina laboral: El seu objectiu és mantindre la salut del treballador en estat òptim:,[object Object],Evitant l’aparició de malalties,[object Object],Curant-les mitjançant el diagnòstic i el tractament,[object Object],Reparació: a través de mesures com la rehabilitació,[object Object]
2. DRETS I DEURES DELS TREBALLADORS I EMPRESARIS,[object Object]
2.1. Drets i deuresdelstreballadors,[object Object],DRETS (art 29 LPRL),[object Object],DEURES,[object Object],Rebre informació,[object Object],Dret a paralitzar el treball en cas de risc greu i imminent,[object Object],Vigilància de la salut mitjançant controls mèdics,[object Object],Dret a subministrar EPIs,[object Object],Dret a la participació,[object Object],Gratuïtat de les mesures,[object Object],Acomplir les mesures de prevenció,[object Object],Usar adequadament aquestes mesures,[object Object],No posar fora de funcionament els dispositius de seguretat,[object Object],Informar de qualsevol risc,[object Object],Cooperar amb l’empresari,[object Object]
2.2. Protecció de treballadors sensibles ,[object Object],Protecció de la maternitat i lactància,[object Object],Protecció de menors de 18 anys,[object Object]
A) Protecció de la maternitat,[object Object],En cas de risc:,[object Object],L’empresari adaptarà les condicions i/o la jornada laboral,[object Object],Si no pot ser, la treballadora haurà d’exercir un treball o funció diferent compatible,[object Object],Si tampoc pot ser, podrà ser destinada a un lloc de diferent grup o categoria equivalent,[object Object],Si tampoc fos possible, se li suspendrà el contracte,[object Object]
La treballadoraembarassada també tindrà a absentar-se del treball (ambdret a sou), previavís:,[object Object],Per a la realitzaciód’examensprenatals,[object Object],I tècniques de preparació al part,[object Object]
B) Protecciómenors:,[object Object],Avaluació prèvia dels riscos prèvia a qualsevol modificació important de les seves condicions de treball,[object Object],L’empresari informarà al treballador i als pares i tutors (si han intervingut en la contractació), dels possibles riscs i les mesures de protecció adoptades,[object Object]
3. SENYALITZACIONS I ALTRES MESURES,[object Object],Les senyalitzacions:,[object Object],Serveixen per a advertir de riscos que no es poden evitar,[object Object],Són com les senyals de tràfic però dins del centre de treball,[object Object]
3.1. Classificació,[object Object],D’advertència,[object Object],De prohibició ,[object Object],D’obligació,[object Object],Lluita contra incendis,[object Object],De salvament o socors,[object Object]
SENYALS (I),[object Object]
SENYALS (II),[object Object]
3.2. Altres mesures,[object Object],Deprevenció: ,[object Object],Tècniques: selecció d’instruments, disseny adequat, manteniment, alarmes.,[object Object],Organitzatives: rotació del personal, formació, control mèdic,[object Object],De protecció:,[object Object],Col·lectives: resguards, baranes, interruptors diferencials,[object Object],Individuals: guants, cascs, botes, ulleres i màscares(per a soldar elscircuitsusfaran falta) (EPIS),[object Object]
4. GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ,[object Object],Elsprincipismésimportantsde la prevenció :,[object Object],Evitar elsriscs,[object Object],Avaluar elsriscs que no puguin evitar-se,[object Object],Combatreelsriscs en el seu origen,[object Object],Adaptar el treball a la persona (ergonomia),[object Object], Substituir allòperillós per allò que comporte poc o capperill,[object Object],Planificar la prevenció,[object Object],Avantposar la protecciócol·lectiva a la individual,[object Object]
El Pla de Prevenció,[object Object],És obligatori en totes les empreses,[object Object],Ha d’incloure:,[object Object],L’estructura,[object Object],La definició de funcions,[object Object],Els procediments,[object Object],Els processos,[object Object],Els recursos,[object Object]
Per a dur a terme la Prevenció en el centre de treball, l’empresari té diverses opcions (RSP):,[object Object],Assumir-la personalment,[object Object],Designar un o diversos treballadors,[object Object],Constituir un Servei de Prevenció propi,[object Object],Constituir un Servei de Prevenció aliè ,[object Object]
4.1. L’empresari podrà assumir la prevenció...,[object Object],Si l’empresa té FINS a 10 treballadors (modificació per Llei 25/2009 i RD 337/2010),[object Object],Si no es desenvolupen activitats incloses en l’annex I del RSP (radiacions ionitzants, agents biològics i productes químics especialment perillosos..),[object Object],Si realitza la seva activitat en el lloc de treball,[object Object],Si posseeix la capacitat preventiva adequada,[object Object]
4.2. Si designa treballadors…,[object Object],… aquests han d’acomplir els requisits de capacitat exigits,[object Object],Els nombre de treballadors i els mitjans posats a disposició d’aquestos han de ser suficients ,[object Object]
4.3. Servei de Prevenció Propi,[object Object],En empreses de més de 500 treballadors,[object Object],Empreses entre 250 a 500 treballadors amb activitats de l’Annex I RSP,[object Object],Empreses en què així ho decideixi l’autoritat laboral per la seva perillositat, excepte que l’empresari opte per un SP aliè,[object Object]
4.4. Servei de Prevenció alié,[object Object],Si no concorren les causes del punt 2.3 i la designació de treballadors no és suficient,[object Object],si l’autoritat obliga a crear un SP propi l’empresa i l’empresari opta per contractar-ne un aliè,[object Object],Si es realitza una assumpció parcial de la Prevenció,[object Object]
4.5. Elsòrgans de representaciódelstreballadors en matèria de seguretat,[object Object],Els delegats: Són representants elegits per i entre els treballadors amb funcions específiques en matèria de PRL (pàg 248 manual),[object Object],El Comitè de Seguretat i Salut: És l’òrgan de participació i consulta dels treballadors. Està format a parts iguals de Delegats de Prevenció i representants de l‘empresari,[object Object]
1 de 27

Recomendados

Unitat didàctica 10 por
Unitat didàctica 10Unitat didàctica 10
Unitat didàctica 10Sentosala
456 visualizações27 slides
Treball I Salut. por
Treball I Salut.Treball I Salut.
Treball I Salut.asmara2
3.8K visualizações18 slides
Unitat didàctica 8 por
Unitat didàctica 8Unitat didàctica 8
Unitat didàctica 8maltes74
1.1K visualizações21 slides
Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals por
Llei 31/1995 de prevenció de riscos laboralsLlei 31/1995 de prevenció de riscos laborals
Llei 31/1995 de prevenció de riscos laboralsalbertpetit.com
2.1K visualizações33 slides
Prevenció de riscos laborals por
Prevenció de riscos laboralsPrevenció de riscos laborals
Prevenció de riscos laboralsAlbert Peremartí
1.1K visualizações16 slides
Resum prevencio riscos laborals por
Resum prevencio riscos laboralsResum prevencio riscos laborals
Resum prevencio riscos laborals'Vladi Sabetskyy
1.4K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Unitat didàctica 5 na1 por
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1Sentosala
323 visualizações23 slides
Unitat didàctica 10 por
Unitat didàctica 10Unitat didàctica 10
Unitat didàctica 10maltes74
475 visualizações18 slides
Unitat didàctica 4, na1 por
Unitat didàctica 4, na1Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1Sentosala
335 visualizações24 slides
Unitat didàctica 5 na2 por
Unitat didàctica 5 na2Unitat didàctica 5 na2
Unitat didàctica 5 na2Sentosala
509 visualizações40 slides
Prevención de riesgos laborales por
Prevención de riesgos laboralesPrevención de riesgos laborales
Prevención de riesgos laboralesDani Fortuny
3.1K visualizações18 slides
Agents químics por
Agents químicsAgents químics
Agents químicsDani Fortuny
2.4K visualizações19 slides

Destaque(8)

Unitat didàctica 5 na1 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1
Sentosala323 visualizações
Unitat didàctica 10 por maltes74
Unitat didàctica 10Unitat didàctica 10
Unitat didàctica 10
maltes74475 visualizações
Unitat didàctica 4, na1 por Sentosala
Unitat didàctica 4, na1Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1
Sentosala335 visualizações
Unitat didàctica 5 na2 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na2Unitat didàctica 5 na2
Unitat didàctica 5 na2
Sentosala509 visualizações
Prevención de riesgos laborales por Dani Fortuny
Prevención de riesgos laboralesPrevención de riesgos laborales
Prevención de riesgos laborales
Dani Fortuny3.1K visualizações
Agents químics por Dani Fortuny
Agents químicsAgents químics
Agents químics
Dani Fortuny2.4K visualizações
Factors de risc derivats del maneig d equips por Dani Fortuny
Factors de risc derivats del maneig d equipsFactors de risc derivats del maneig d equips
Factors de risc derivats del maneig d equips
Dani Fortuny2.9K visualizações
Prevenció de riscos laborals por Dani Fortuny
Prevenció de riscos laboralsPrevenció de riscos laborals
Prevenció de riscos laborals
Dani Fortuny6.7K visualizações

Similar a Unitat didàctica 5 na1

Unitat 9 prl por
Unitat 9 prlUnitat 9 prl
Unitat 9 prlRosa Prats
594 visualizações40 slides
Fol por
FolFol
FolSergi
1.1K visualizações8 slides
Aspectes rellevants de_la_lprl por
Aspectes rellevants de_la_lprlAspectes rellevants de_la_lprl
Aspectes rellevants de_la_lprlUTTGi
352 visualizações10 slides
Health and Safety -Inspector de zones aparcaments regulats por
Health and Safety -Inspector de zones aparcaments regulatsHealth and Safety -Inspector de zones aparcaments regulats
Health and Safety -Inspector de zones aparcaments regulatsJesús Artigas
297 visualizações112 slides
Manual catala prevenció_rrll por
Manual catala prevenció_rrllManual catala prevenció_rrll
Manual catala prevenció_rrllMales Herbes
1.5K visualizações84 slides
PRL.pdf por
PRL.pdfPRL.pdf
PRL.pdfXavier Huguet
36 visualizações335 slides

Similar a Unitat didàctica 5 na1(20)

Unitat 9 prl por Rosa Prats
Unitat 9 prlUnitat 9 prl
Unitat 9 prl
Rosa Prats594 visualizações
Fol por Sergi
FolFol
Fol
Sergi1.1K visualizações
Aspectes rellevants de_la_lprl por UTTGi
Aspectes rellevants de_la_lprlAspectes rellevants de_la_lprl
Aspectes rellevants de_la_lprl
UTTGi352 visualizações
Health and Safety -Inspector de zones aparcaments regulats por Jesús Artigas
Health and Safety -Inspector de zones aparcaments regulatsHealth and Safety -Inspector de zones aparcaments regulats
Health and Safety -Inspector de zones aparcaments regulats
Jesús Artigas297 visualizações
Manual catala prevenció_rrll por Males Herbes
Manual catala prevenció_rrllManual catala prevenció_rrll
Manual catala prevenció_rrll
Males Herbes1.5K visualizações
PRL.pdf por Xavier Huguet
PRL.pdfPRL.pdf
PRL.pdf
Xavier Huguet36 visualizações
Presentació na 3 por agomez5
Presentació na 3Presentació na 3
Presentació na 3
agomez5461 visualizações
Fm reglament serveis_prevencio por UTTGi
Fm reglament serveis_prevencioFm reglament serveis_prevencio
Fm reglament serveis_prevencio
UTTGi265 visualizações
Doc 53884396 1 por UTTGi
Doc 53884396 1Doc 53884396 1
Doc 53884396 1
UTTGi503 visualizações
Prevenció de riscos laborals en l'hotelería por agusti44
Prevenció de riscos laborals en l'hoteleríaPrevenció de riscos laborals en l'hotelería
Prevenció de riscos laborals en l'hotelería
agusti441.2K visualizações
Medicina del Treball i IT por miguelmolina2008
Medicina del Treball i ITMedicina del Treball i IT
Medicina del Treball i IT
miguelmolina2008469 visualizações
SIGNATURA FORMACIO LLOC DE TREBALL.pdf por nauticescala
SIGNATURA FORMACIO LLOC DE TREBALL.pdfSIGNATURA FORMACIO LLOC DE TREBALL.pdf
SIGNATURA FORMACIO LLOC DE TREBALL.pdf
nauticescala10 visualizações
Avaluacio de riscos por UTTGi
Avaluacio de riscosAvaluacio de riscos
Avaluacio de riscos
UTTGi261 visualizações
Moya expósito xavier_pac2-m5.034 por Xavi Moya
Moya expósito xavier_pac2-m5.034Moya expósito xavier_pac2-m5.034
Moya expósito xavier_pac2-m5.034
Xavi Moya296 visualizações
Concert pimes suport construccio industrial por Egarsat SP
Concert pimes suport construccio industrialConcert pimes suport construccio industrial
Concert pimes suport construccio industrial
Egarsat SP173 visualizações
Concert pimes suport por Egarsat SP
Concert pimes suportConcert pimes suport
Concert pimes suport
Egarsat SP139 visualizações
Guia alumne projecte impuls formacio por PrevenControl
Guia alumne projecte impuls formacioGuia alumne projecte impuls formacio
Guia alumne projecte impuls formacio
PrevenControl187 visualizações
Plà de modernització- gestió prl Ajuntament d'Alzira por Ajuntament d'Alzira
Plà de modernització- gestió prl Ajuntament d'AlziraPlà de modernització- gestió prl Ajuntament d'Alzira
Plà de modernització- gestió prl Ajuntament d'Alzira
Ajuntament d'Alzira397 visualizações
Recolzem al professional. Creació d'una unitat de suport a les segones víctim... por Societat Gestió Sanitària
Recolzem al professional. Creació d'una unitat de suport a les segones víctim...Recolzem al professional. Creació d'una unitat de suport a les segones víctim...
Recolzem al professional. Creació d'una unitat de suport a les segones víctim...
Societat Gestió Sanitària195 visualizações

Mais de Sentosala

Unitat diadàctica 6 na1 por
Unitat diadàctica 6 na1Unitat diadàctica 6 na1
Unitat diadàctica 6 na1Sentosala
399 visualizações28 slides
Unitat didàctica 5 na3 por
Unitat didàctica 5 na3Unitat didàctica 5 na3
Unitat didàctica 5 na3Sentosala
776 visualizações44 slides
Seg social por
Seg socialSeg social
Seg socialSentosala
370 visualizações17 slides
Ud2 na2jornada por
Ud2 na2jornadaUd2 na2jornada
Ud2 na2jornadaSentosala
307 visualizações10 slides
Unitat didàctica 2 por
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2Sentosala
333 visualizações29 slides
Unitat didàctica 1 por
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1Sentosala
196 visualizações40 slides

Mais de Sentosala(20)

Unitat diadàctica 6 na1 por Sentosala
Unitat diadàctica 6 na1Unitat diadàctica 6 na1
Unitat diadàctica 6 na1
Sentosala399 visualizações
Unitat didàctica 5 na3 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na3Unitat didàctica 5 na3
Unitat didàctica 5 na3
Sentosala776 visualizações
Seg social por Sentosala
Seg socialSeg social
Seg social
Sentosala370 visualizações
Ud2 na2jornada por Sentosala
Ud2 na2jornadaUd2 na2jornada
Ud2 na2jornada
Sentosala307 visualizações
Unitat didàctica 2 por Sentosala
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2
Sentosala333 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala196 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala361 visualizações
Presentació ud3 na1 por Sentosala
Presentació ud3 na1Presentació ud3 na1
Presentació ud3 na1
Sentosala339 visualizações
UD2 NA1 por Sentosala
UD2 NA1UD2 NA1
UD2 NA1
Sentosala451 visualizações
Ud3 por Sentosala
Ud3Ud3
Ud3
Sentosala200 visualizações
Unitat didàctica 11 por Sentosala
Unitat didàctica 11Unitat didàctica 11
Unitat didàctica 11
Sentosala11 visualizações
Unitat didàctica 6 por Sentosala
Unitat didàctica 6Unitat didàctica 6
Unitat didàctica 6
Sentosala343 visualizações
Unitat didàctica 5 por Sentosala
Unitat didàctica 5Unitat didàctica 5
Unitat didàctica 5
Sentosala541 visualizações
Unitat didàctica 2 por Sentosala
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2
Sentosala348 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala338 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala11 visualizações
Unitat didàctica 11 por Sentosala
Unitat didàctica 11Unitat didàctica 11
Unitat didàctica 11
Sentosala232 visualizações
Ud3 comp por Sentosala
Ud3 compUd3 comp
Ud3 comp
Sentosala289 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala268 visualizações
Seg social por Sentosala
Seg socialSeg social
Seg social
Sentosala288 visualizações

Unitat didàctica 5 na1

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.