Seg social

S
UNITAT DIDÀCTICA 4, NA3 I
4: LA SEGURETAT SOCIAL
SEGURETAT SOCIAL ESPANYOLA
   Entitats Gestores
                               Pensions (jubilació,
                               viudedat, orfandat)
                   Institut Nacional
                    de la Seguretat    Prestacions per
                   Social (I.N.S.S.)
                               incapacitat laboral
                               (temporal o permanent)

   Prestacions
                               Prestacions per atur
  Econòmiques      Servicio Público de Empleo     Gestió d’ocupació
                     Estatal/SOC
                               Formació ocupacional
 Ministeri de Treball i                   Afiliació de treballadors i
                  Tesoreria General     inscripció d’empreses
      Immigració        de la Seguretat
                               Recaptació a treballadors
    Entitats Gestores      Social (T.G.S.S.)
                               i empreses
SEGURETAT SOCIAL ESPANYOLA    Model de Protecció Social


              MODEL DE PROTECCIÓ
                 SOCIAL
  Prestacions Sanitàries        Prestacions Econòmiques
    Administració Central
                        Ministeri de Treball i
          Ministeri de             Immigració
       Sanitat i Consum

                           Entitats Gestores
       Administracions
       Autonòmiques
       Serveis de Salut
SEGURETAT SOCIAL ESPANYOLA    Xifres de la Seguretat Social: Pressupost 2.010

        Ingressos                       Despeses

   Cotitzacions Socials                       Pensions   82.075.436

                              Incapacitat temporal    7.312.770
                97.357.540
                                   Maternitat    1.738.340

                                Altres Prestacions   1.636.434

     Altres Ingressos                  Despeses de Personal    2.230.146

                            D. Corrents i financeres    1.792.316
                9.442.027
                                 Altres Despeses    1.610.098

                              Operacions financeres   8.384.026


         TOTAL    106.779.567                 TOTAL   106.779.567


                Xifres en Milions d’euros
SEGURETAT SOCIAL ESPANYOLA     Xifres de la Seguretat Social: Treballadors Actius i
    Pensionistes
                           Treb. Actius     Pensionistes


              Règim General          14.780.625      5.528.829


  Règim Especial Treballadors Autònoms           3.152.210      1.030.053


          Règim Especial Agrari             962.724    1.425.007


         Règim Especial del Mar             70.173     130.968


  Règim Especial Treballadores de la Llar            266.539     189.758


                 TOTAL         19.232.271      8.304.615


                 Dades de 31 d’octubre de 2.007
PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIALAssistència sanitària     Jubilació


   Maternitat        Paternitat


   Adopció          Atur


 Risc per embaraç     Protecció Familiar

Incapacitat temporal  Per mort i supervivència
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Finalitat      Cobreix        Requisits        Consisteix en:
           Malaltia Comuna   La persona       Prestació de serveis
Conservar i     Accident no      treballadora, fills i  mèdics i
recuperar la salut  laboral        ascendents.       farmacèutics
de les persones   Malaltia       Pensionistes      Serveis de
incloses en la    Professional     Aturats         recuperació física,
Seguridad Social   Accident de treball              pròtesi y ortopèdia
                                  pera recuperar i
           Maternitat                  conservar la salut
INCAPACITAT TEMPORAL

   Finalitat        Cobreix         Requisits      Consisteix en
                         Afiliat i en alta en la
                         Seguretat Social    Percebre el 60% BR
            Malaltia Comuna
                         Cotitzat 180 dies en del 4º-20º i el 75% BR
Prestació econòmica               los 5 anys anteriors  a partir del dia 21ª
que   s’abona  al              Afiliat i en alta en la Duració màxima 12
treballador el qual es              Seguretat Social.    mesos prorrogables 6
troba transitòriament Accident no laboral
                         No requereix període mesos mes
impossibilitat per a
                         de cotització
treballar per trobar-
se en alguna de les               Donat d’alta y     Percebre el 75% de la
situacions                    cotitzant en la    BR a partir del dia
assenyalades      Malaltia professional i  Seguretat Social.   següent a la baixa.
            Accident de treball    No requereix període  Duració màxima 12
                         de cotització     mesos prorrogables 6
                                    meses mes
INCAPACITAT PERMANENT

   Finalitat         Cobreix         Requisits       Consisteix en
Prestació econòmica    Incapacitat permanent  Pot exercir la seua  Percepció d’un
que s’abona al      parcial para la     professió habitual amb subsidi, corresponent
treballador que,     professió habitual   un rendiment inferior a 24 mensualitats de
després d’haver seguit                          la BR. S’abona d’una
el tractament prescrit,                         vegada
presenta reduccions
anatòmiques o                               Percebre una pensió
             Incapacitat permanent  No pot realitzar la
funcionals greus les                            vitalícia mensual del
             total para la      seua professió però sí
quals disminueixen o                            55% de la BR., que serà
             professión habitual   altres
anul·len la seua                              del 75 % si el treballador
capacitat laboral,                             te mes de 55 anys. I.P.T.
sempre que la                               qualificada
disminució de la     Incapacitat permanent  Incapacitat per a    Percebre una pensió
capacitat siga      absoluta        qualsevol tipus de    vitalícia mensual del
superior al 33% dels               professió        100% BR
diversos graus que la
llei estableix      Gran invalidesa     Necessita l’ajuda d’   Percebre una pensió
                         una persona en la    vitalícia mensual del
                         seua vida diària     150% BR
MATERNITAT
   Finalitat       Cobreix        Requisits      Consisteix en:
Prestació      Part          Afiliat i en alta en  Prestació
econòmica que                la Seguretat Social.  econòmica del
s’abona al                 Cotització de 180   100% BR durant 16
treballador durant             dies en els 5 anys   setmanes.
el període de                anteriors.       Suspensió del
descans posterior al                        contracte de treball
part, adopció o                          durant 16 setmanes
acolliment PARTICULARITATS
 6 setmanes han de ser després del part
 Si ambdós pares treballen, el pare pot gaudir d’una part del descans, (després
 de les sis setmanes).
 Dos setmanes mes per cada fill en part múltiple.
ADOPCIÓ

   Finalitat        Cobreix          Requisits      Consisteix en:
Prestació       Adopció menor de 6 anys   Afiliat i en alta en  Prestació
            o menor de 18 amb
econòmica que     incapacitat o que per les
                          la Seguretat Social.  econòmica del
s’abona al       seues circumstàncies o   Cotització de 180    100% BR durant 16
treballador durant   per provenir de       dies en los 5 anys   setmanes, dos mes
el període de     l‘estranger presente                per fill en cas de
            dificultats de inserció   anteriors a la data
descans posterior al  social o familiar      de la decisió      adopció múltiple
part, adopció o    Acolliment ( + 1 any de   judicial d’acollida o
acolliment       duració)          d’adopció
PATERNITAT

   Finalitat        Cobreix          Requisits       Consisteix en:
Prestació       Adopció menor de 6 anys   Afiliat i en alta en  Prestació
            o menor de 18 amb
econòmica que s’    incapacitat o que per les
                          la Seguretat Social.  econòmica del
abona al        seues circumstàncies o   Cotització de 180    100% BR durant
treballador durant   per provenir de       dies en los 75 anys   13 dies (+2 per
el període de     l‘estranger presente
            dificultats d’inserció   anteriors a la data   cada fill en part
descans posterior al  social o familiar      de la decisió      múltiple)
part, adopció o    Acolliment ( + 1 any de   judicial d’acollida o
acolliment       duració)          d’adopció o 360
                          dies durant la seua
                          vida laboral
RISC PER EMBARAÇ

   Finalitat      Cobreix    Requisits      Consisteix en:
           Riscos en   Afiliat i en alta en  Prestació
           l'embaràs   la Seguretat Social.  econòmica 100 de
                  Cotització de 180   la BR .
                  dies en los 5 anys
Protecció de la           anteriors.       Duració: fins la
salut de la mare y         La dona deu      reincorporació de
del fetus              canviar de lloc de   la treballadora o
                  treball, perquè    fins el part
                  influeix en la salut
                  d’ella o del fetus i
                  siga impossible
JUBILACIÓ


   Finalitat     Cobreix    Requisits      Consisteix en

                            Percebre una pensió
                            vitalícia
                            B.R.: mitjana dels
                            últims 15 anys
                            cotitzats
                 Haver cotitzat 15
Prestació             anys, dels quals, al Pensió: percentatge
econòmica que           menys dos, han    segons els anys
percep el     Jubilació    d’estar inclosos en cotitzats sobre la
treballador al          els 15 anys     base reguladora
complir 65 anys          anteriors a jubilar- Mínim 15 anys: 50 %
                 se          16-25 anys: 3% mes per
                            cada any
                            26-35 anys: 2 % mes
                            por cada any
                            Nota : s’arriba al 100
PROTECCIÓ PER DEFUNCIÓ I SUPERVIVÈNCIA
   Finalitat      Cobreix       Requisits          Consisteix en:
            Auxili por  Haver cotitzat mínim 15 anys.  Ajuda per pagar les
            defunció   Ser pensionista         despeses del sepeli:
                                   29,08 €
            Viudedat   Que existeisca o haja existit  Pensió vitalícia entre el 52%-70%
                                   de la BR del difunt, en funció de
                  vincle matrimonial amb el    las càrregues familiars.
                  mort               Divorci
Prestació
econòmica per     Orfandat   Ser fill natural o adoptiu    Prestació del 20% de la BR
defunció del                             fins els 18 anys. Fins els 21 si
                  Menor de 18, incapacitat,
treballador o                            no treballa o fins als 24 si és
                  menor de 24 anys amb       orfe dels dos padrs.
pensionista, per a
                  retribució inferior al 25%    Límits: 100 % B.R.
despeses de sepeli i
                  SMI               progenitor mort.
supervivència dels
seus familiars                            Prestació vitalícia per fills
                                   incapacitats
            Familiars  Menor 18 anys, incapacitat.   Prestació econòmica del
                  Haver convingut amb el mort   20% BR
                  els 2 últims anys i dependre
                  econòmicament d’ell.
                  No tenir dret a pensió pública
PROTECCIÓ FAMILIAR

   Finalitat        Cobreix         Requisits        Consisteix en:
                                      Percebre una
            Per fill al seu càrrec               indemnització anual
                                      segons l’edat, la
                                      existència de
                         Estar afiliat i en alta,
Prestació econòmica                             discapacitat i els
                         o ser pensionistes o
que percep el                                ingressos del
                         orfes de pare i mare
treballador o                                beneficiari
pensionista destinada              En cas de naixement
            Per naixement del
al recolzament de la               del tercer fill, no    Percebre un subsidi
            tercer fill
unitat familiar                 superar els ingressos   que s’abona al
            Per part múltiple    establerts.        treballador una
                                      vegada. En el part
                                      múltiple depén del
                                      nombre de nascuts.
ATUR
   Finalitat         Cobreix     Requisits       Consisteix en:
                                   Percebre una
En la modalitat               Haver treballat per   remuneració mensual
contributiva, prestació           altres          del 70% BR los
econòmica per a la                          primers 180 dies i del
persona que es trobe             Haver cotitzat un    60% a partir del
en situació d’atur o de           mínim de 12 mesos en   dia181. La durada
reducció de la jornada            los 6 anys anteriors.  depén del temps
                                   cotitzat
             Atur
No contributiva Nivell            Estar inscrit com a
assistencial.                demandant d’atur
                       durant un mes.      A percebre un subsidi
Prolongació de la
                                   del 75% del SMI, no
prestació per atur. Es            No tenir dret a
                                   s’inclou la part
concedeix a qui en              prestació per atur o
                                   proporcional de les
situacions d’atur, i             haver-la esgotat
                                   pagues extres
sense rendes                 Rendes no superiors al
superiores al SMI              75% SMI
1 de 17

Recomendados

Seg social por
Seg socialSeg social
Seg socialSentosala
288 visualizações17 slides
U6-Seguretat Social por
U6-Seguretat SocialU6-Seguretat Social
U6-Seguretat SocialRosa Prats Novau
1.4K visualizações33 slides
Seguretat social por
Seguretat socialSeguretat social
Seguretat socialesquirol73
620 visualizações10 slides
FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social por
FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social
FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social Marissa C.S.
1.8K visualizações27 slides
Unitat didàctica 4, na1 por
Unitat didàctica 4, na1Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1Sentosala
335 visualizações24 slides
Ud2 na2jornada por
Ud2 na2jornadaUd2 na2jornada
Ud2 na2jornadaSentosala
307 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Tema 4 organitzacio por
Tema 4 organitzacioTema 4 organitzacio
Tema 4 organitzaciomvictmice
1.3K visualizações10 slides
Presentació ud3 na1 por
Presentació ud3 na1Presentació ud3 na1
Presentació ud3 na1Sentosala
339 visualizações22 slides
Unitat didàctica 5 na3 por
Unitat didàctica 5 na3Unitat didàctica 5 na3
Unitat didàctica 5 na3Sentosala
776 visualizações44 slides
Contracte de treball por
Contracte de treballContracte de treball
Contracte de treballAnna Bernardez Fanlo
1.2K visualizações12 slides
Contractes de treball por
Contractes de treballContractes de treball
Contractes de treballAlicia Quintana Domingo
1.4K visualizações21 slides
Unitat I: EL DRET LABORAL por
Unitat I: EL DRET LABORALUnitat I: EL DRET LABORAL
Unitat I: EL DRET LABORALesme1976
1.5K visualizações37 slides

Destaque(14)

Tema 4 organitzacio por mvictmice
Tema 4 organitzacioTema 4 organitzacio
Tema 4 organitzacio
mvictmice1.3K visualizações
Presentació ud3 na1 por Sentosala
Presentació ud3 na1Presentació ud3 na1
Presentació ud3 na1
Sentosala339 visualizações
Unitat didàctica 5 na3 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na3Unitat didàctica 5 na3
Unitat didàctica 5 na3
Sentosala776 visualizações
Unitat I: EL DRET LABORAL por esme1976
Unitat I: EL DRET LABORALUnitat I: EL DRET LABORAL
Unitat I: EL DRET LABORAL
esme19761.5K visualizações
Unitat3 por Escola Pia
Unitat3Unitat3
Unitat3
Escola Pia3.6K visualizações
Fonts del dret del treball por Laura GC
Fonts del dret del treballFonts del dret del treball
Fonts del dret del treball
Laura GC5K visualizações
Unitat II por esme1976
Unitat IIUnitat II
Unitat II
esme19761.6K visualizações
Unitat didàctica 5 na2 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na2Unitat didàctica 5 na2
Unitat didàctica 5 na2
Sentosala509 visualizações
Unitat diadàctica 6 na1 por Sentosala
Unitat diadàctica 6 na1Unitat diadàctica 6 na1
Unitat diadàctica 6 na1
Sentosala399 visualizações
Uf0342 1 cálculo de prestaciones de la seguridad social por Ocl Consulting
Uf0342 1 cálculo de prestaciones de la seguridad socialUf0342 1 cálculo de prestaciones de la seguridad social
Uf0342 1 cálculo de prestaciones de la seguridad social
Ocl Consulting9.8K visualizações
Unitat I: EL DRET LABORAL por esme1976
Unitat I: EL DRET LABORALUnitat I: EL DRET LABORAL
Unitat I: EL DRET LABORAL
esme19763.3K visualizações
Contratos de Trabajo por Diana
Contratos de TrabajoContratos de Trabajo
Contratos de Trabajo
Diana27.8K visualizações

Similar a Seg social

Retallades que poden afectar al personal laboral de la Generalitat por
Retallades que poden afectar al personal laboral de la GeneralitatRetallades que poden afectar al personal laboral de la Generalitat
Retallades que poden afectar al personal laboral de la Generalitatccoocac
225 visualizações2 slides
Contra la retallada de pensions 2011 por
Contra la retallada de pensions 2011Contra la retallada de pensions 2011
Contra la retallada de pensions 2011Jaume Satorra
460 visualizações21 slides
28 04 2012manifest_conjunt por
28 04 2012manifest_conjunt28 04 2012manifest_conjunt
28 04 2012manifest_conjuntAntonio Ruiz
90 visualizações2 slides
Guia de dades de prestacions 2013 por
Guia de dades de prestacions 2013Guia de dades de prestacions 2013
Guia de dades de prestacions 2013Intersindical Csc
580 visualizações5 slides
Permisos, vacances i llicencies por
Permisos, vacances i llicenciesPermisos, vacances i llicencies
Permisos, vacances i llicenciesccoocac
534 visualizações5 slides
Fol ud04 rec_ss por
Fol ud04 rec_ssFol ud04 rec_ss
Fol ud04 rec_ssDora Rovira
510 visualizações21 slides

Similar a Seg social(6)

Retallades que poden afectar al personal laboral de la Generalitat por ccoocac
Retallades que poden afectar al personal laboral de la GeneralitatRetallades que poden afectar al personal laboral de la Generalitat
Retallades que poden afectar al personal laboral de la Generalitat
ccoocac225 visualizações
Contra la retallada de pensions 2011 por Jaume Satorra
Contra la retallada de pensions 2011Contra la retallada de pensions 2011
Contra la retallada de pensions 2011
Jaume Satorra460 visualizações
28 04 2012manifest_conjunt por Antonio Ruiz
28 04 2012manifest_conjunt28 04 2012manifest_conjunt
28 04 2012manifest_conjunt
Antonio Ruiz90 visualizações
Guia de dades de prestacions 2013 por Intersindical Csc
Guia de dades de prestacions 2013Guia de dades de prestacions 2013
Guia de dades de prestacions 2013
Intersindical Csc580 visualizações
Permisos, vacances i llicencies por ccoocac
Permisos, vacances i llicenciesPermisos, vacances i llicencies
Permisos, vacances i llicencies
ccoocac534 visualizações
Fol ud04 rec_ss por Dora Rovira
Fol ud04 rec_ssFol ud04 rec_ss
Fol ud04 rec_ss
Dora Rovira510 visualizações

Mais de Sentosala

Unitat didàctica 2 por
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2Sentosala
333 visualizações29 slides
Unitat didàctica 1 por
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1Sentosala
196 visualizações40 slides
Unitat didàctica 1 por
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1Sentosala
361 visualizações40 slides
Unitat didàctica 5 na1 por
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1Sentosala
323 visualizações23 slides
Unitat didàctica 5 na1 por
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1Sentosala
326 visualizações27 slides
Ud3 por
Ud3Ud3
Ud3Sentosala
200 visualizações25 slides

Mais de Sentosala(20)

Unitat didàctica 2 por Sentosala
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2
Sentosala333 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala196 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala361 visualizações
Unitat didàctica 5 na1 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1
Sentosala323 visualizações
Unitat didàctica 5 na1 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1
Sentosala326 visualizações
Ud3 por Sentosala
Ud3Ud3
Ud3
Sentosala200 visualizações
Unitat didàctica 11 por Sentosala
Unitat didàctica 11Unitat didàctica 11
Unitat didàctica 11
Sentosala11 visualizações
Unitat didàctica 6 por Sentosala
Unitat didàctica 6Unitat didàctica 6
Unitat didàctica 6
Sentosala343 visualizações
Unitat didàctica 5 por Sentosala
Unitat didàctica 5Unitat didàctica 5
Unitat didàctica 5
Sentosala541 visualizações
Unitat didàctica 2 por Sentosala
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2
Sentosala348 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala11 visualizações
Unitat didàctica 11 por Sentosala
Unitat didàctica 11Unitat didàctica 11
Unitat didàctica 11
Sentosala232 visualizações
Unitat didàctica 10 por Sentosala
Unitat didàctica 10Unitat didàctica 10
Unitat didàctica 10
Sentosala456 visualizações
Ud3 comp por Sentosala
Ud3 compUd3 comp
Ud3 comp
Sentosala289 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala268 visualizações
Tema 4 fol por Sentosala
Tema 4 folTema 4 fol
Tema 4 fol
Sentosala8 visualizações
Tema 4 fol por Sentosala
Tema 4 folTema 4 fol
Tema 4 fol
Sentosala511 visualizações
Els sindicats por Sentosala
Els sindicatsEls sindicats
Els sindicats
Sentosala1 visão
Els sindicats por Sentosala
Els sindicatsEls sindicats
Els sindicats
Sentosala378 visualizações
Ud3 pps por Sentosala
Ud3 ppsUd3 pps
Ud3 pps
Sentosala341 visualizações

Seg social

 • 1. UNITAT DIDÀCTICA 4, NA3 I 4: LA SEGURETAT SOCIAL
 • 2. SEGURETAT SOCIAL ESPANYOLA  Entitats Gestores  Pensions (jubilació, viudedat, orfandat) Institut Nacional de la Seguretat  Prestacions per Social (I.N.S.S.) incapacitat laboral (temporal o permanent) Prestacions  Prestacions per atur Econòmiques Servicio Público de Empleo  Gestió d’ocupació Estatal/SOC  Formació ocupacional Ministeri de Treball i  Afiliació de treballadors i Tesoreria General inscripció d’empreses Immigració de la Seguretat  Recaptació a treballadors Entitats Gestores Social (T.G.S.S.) i empreses
 • 3. SEGURETAT SOCIAL ESPANYOLA  Model de Protecció Social MODEL DE PROTECCIÓ SOCIAL Prestacions Sanitàries Prestacions Econòmiques Administració Central Ministeri de Treball i Ministeri de Immigració Sanitat i Consum Entitats Gestores Administracions Autonòmiques Serveis de Salut
 • 4. SEGURETAT SOCIAL ESPANYOLA  Xifres de la Seguretat Social: Pressupost 2.010 Ingressos Despeses Cotitzacions Socials Pensions 82.075.436 Incapacitat temporal 7.312.770 97.357.540 Maternitat 1.738.340 Altres Prestacions 1.636.434 Altres Ingressos Despeses de Personal 2.230.146 D. Corrents i financeres 1.792.316 9.442.027 Altres Despeses 1.610.098 Operacions financeres 8.384.026 TOTAL 106.779.567 TOTAL 106.779.567 Xifres en Milions d’euros
 • 5. SEGURETAT SOCIAL ESPANYOLA  Xifres de la Seguretat Social: Treballadors Actius i Pensionistes Treb. Actius Pensionistes Règim General 14.780.625 5.528.829 Règim Especial Treballadors Autònoms 3.152.210 1.030.053 Règim Especial Agrari 962.724 1.425.007 Règim Especial del Mar 70.173 130.968 Règim Especial Treballadores de la Llar 266.539 189.758 TOTAL 19.232.271 8.304.615 Dades de 31 d’octubre de 2.007
 • 6. PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL Assistència sanitària Jubilació Maternitat Paternitat Adopció Atur Risc per embaraç Protecció Familiar Incapacitat temporal Per mort i supervivència
 • 7. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en: Malaltia Comuna La persona Prestació de serveis Conservar i Accident no treballadora, fills i mèdics i recuperar la salut laboral ascendents. farmacèutics de les persones Malaltia Pensionistes Serveis de incloses en la Professional Aturats recuperació física, Seguridad Social Accident de treball pròtesi y ortopèdia pera recuperar i Maternitat conservar la salut
 • 8. INCAPACITAT TEMPORAL Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en Afiliat i en alta en la Seguretat Social Percebre el 60% BR Malaltia Comuna Cotitzat 180 dies en del 4º-20º i el 75% BR Prestació econòmica los 5 anys anteriors a partir del dia 21ª que s’abona al Afiliat i en alta en la Duració màxima 12 treballador el qual es Seguretat Social. mesos prorrogables 6 troba transitòriament Accident no laboral No requereix període mesos mes impossibilitat per a de cotització treballar per trobar- se en alguna de les Donat d’alta y Percebre el 75% de la situacions cotitzant en la BR a partir del dia assenyalades Malaltia professional i Seguretat Social. següent a la baixa. Accident de treball No requereix període Duració màxima 12 de cotització mesos prorrogables 6 meses mes
 • 9. INCAPACITAT PERMANENT Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en Prestació econòmica Incapacitat permanent Pot exercir la seua Percepció d’un que s’abona al parcial para la professió habitual amb subsidi, corresponent treballador que, professió habitual un rendiment inferior a 24 mensualitats de després d’haver seguit la BR. S’abona d’una el tractament prescrit, vegada presenta reduccions anatòmiques o Percebre una pensió Incapacitat permanent No pot realitzar la funcionals greus les vitalícia mensual del total para la seua professió però sí quals disminueixen o 55% de la BR., que serà professión habitual altres anul·len la seua del 75 % si el treballador capacitat laboral, te mes de 55 anys. I.P.T. sempre que la qualificada disminució de la Incapacitat permanent Incapacitat per a Percebre una pensió capacitat siga absoluta qualsevol tipus de vitalícia mensual del superior al 33% dels professió 100% BR diversos graus que la llei estableix Gran invalidesa Necessita l’ajuda d’ Percebre una pensió una persona en la vitalícia mensual del seua vida diària 150% BR
 • 10. MATERNITAT Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en: Prestació Part Afiliat i en alta en Prestació econòmica que la Seguretat Social. econòmica del s’abona al Cotització de 180 100% BR durant 16 treballador durant dies en els 5 anys setmanes. el període de anteriors. Suspensió del descans posterior al contracte de treball part, adopció o durant 16 setmanes acolliment PARTICULARITATS 6 setmanes han de ser després del part Si ambdós pares treballen, el pare pot gaudir d’una part del descans, (després de les sis setmanes). Dos setmanes mes per cada fill en part múltiple.
 • 11. ADOPCIÓ Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en: Prestació Adopció menor de 6 anys Afiliat i en alta en Prestació o menor de 18 amb econòmica que incapacitat o que per les la Seguretat Social. econòmica del s’abona al seues circumstàncies o Cotització de 180 100% BR durant 16 treballador durant per provenir de dies en los 5 anys setmanes, dos mes el període de l‘estranger presente per fill en cas de dificultats de inserció anteriors a la data descans posterior al social o familiar de la decisió adopció múltiple part, adopció o Acolliment ( + 1 any de judicial d’acollida o acolliment duració) d’adopció
 • 12. PATERNITAT Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en: Prestació Adopció menor de 6 anys Afiliat i en alta en Prestació o menor de 18 amb econòmica que s’ incapacitat o que per les la Seguretat Social. econòmica del abona al seues circumstàncies o Cotització de 180 100% BR durant treballador durant per provenir de dies en los 75 anys 13 dies (+2 per el període de l‘estranger presente dificultats d’inserció anteriors a la data cada fill en part descans posterior al social o familiar de la decisió múltiple) part, adopció o Acolliment ( + 1 any de judicial d’acollida o acolliment duració) d’adopció o 360 dies durant la seua vida laboral
 • 13. RISC PER EMBARAÇ Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en: Riscos en Afiliat i en alta en Prestació l'embaràs la Seguretat Social. econòmica 100 de Cotització de 180 la BR . dies en los 5 anys Protecció de la anteriors. Duració: fins la salut de la mare y La dona deu reincorporació de del fetus canviar de lloc de la treballadora o treball, perquè fins el part influeix en la salut d’ella o del fetus i siga impossible
 • 14. JUBILACIÓ Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en Percebre una pensió vitalícia B.R.: mitjana dels últims 15 anys cotitzats Haver cotitzat 15 Prestació anys, dels quals, al Pensió: percentatge econòmica que menys dos, han segons els anys percep el Jubilació d’estar inclosos en cotitzats sobre la treballador al els 15 anys base reguladora complir 65 anys anteriors a jubilar- Mínim 15 anys: 50 % se 16-25 anys: 3% mes per cada any 26-35 anys: 2 % mes por cada any Nota : s’arriba al 100
 • 15. PROTECCIÓ PER DEFUNCIÓ I SUPERVIVÈNCIA Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en: Auxili por Haver cotitzat mínim 15 anys. Ajuda per pagar les defunció Ser pensionista despeses del sepeli: 29,08 € Viudedat Que existeisca o haja existit Pensió vitalícia entre el 52%-70% de la BR del difunt, en funció de vincle matrimonial amb el las càrregues familiars. mort Divorci Prestació econòmica per Orfandat Ser fill natural o adoptiu Prestació del 20% de la BR defunció del fins els 18 anys. Fins els 21 si Menor de 18, incapacitat, treballador o no treballa o fins als 24 si és menor de 24 anys amb orfe dels dos padrs. pensionista, per a retribució inferior al 25% Límits: 100 % B.R. despeses de sepeli i SMI progenitor mort. supervivència dels seus familiars Prestació vitalícia per fills incapacitats Familiars Menor 18 anys, incapacitat. Prestació econòmica del Haver convingut amb el mort 20% BR els 2 últims anys i dependre econòmicament d’ell. No tenir dret a pensió pública
 • 16. PROTECCIÓ FAMILIAR Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en: Percebre una Per fill al seu càrrec indemnització anual segons l’edat, la existència de Estar afiliat i en alta, Prestació econòmica discapacitat i els o ser pensionistes o que percep el ingressos del orfes de pare i mare treballador o beneficiari pensionista destinada En cas de naixement Per naixement del al recolzament de la del tercer fill, no Percebre un subsidi tercer fill unitat familiar superar els ingressos que s’abona al Per part múltiple establerts. treballador una vegada. En el part múltiple depén del nombre de nascuts.
 • 17. ATUR Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en: Percebre una En la modalitat Haver treballat per remuneració mensual contributiva, prestació altres del 70% BR los econòmica per a la primers 180 dies i del persona que es trobe Haver cotitzat un 60% a partir del en situació d’atur o de mínim de 12 mesos en dia181. La durada reducció de la jornada los 6 anys anteriors. depén del temps cotitzat Atur No contributiva Nivell Estar inscrit com a assistencial. demandant d’atur durant un mes. A percebre un subsidi Prolongació de la del 75% del SMI, no prestació per atur. Es No tenir dret a s’inclou la part concedeix a qui en prestació per atur o proporcional de les situacions d’atur, i haver-la esgotat pagues extres sense rendes Rendes no superiors al superiores al SMI 75% SMI