O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

மாடித்தோட்டம்.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

மாடித்தோட்டம்.pdf

  1. 1. úRôhPdLûX -UûXlT«oLs Õû Uô¥j úRôhPm AûUjRp Uô¥j úRôhPm AûUjRp Uôi×ªÏ RªZL ØRXûUfN¬u FhPm RÚm LônL± úRôhPj§hPm Uô¥j úRôhPm AûUjRp LônL± Y[ol× ØûLs AuôP Yôr®p LônL±L°u Ød¡VjÕYm AuôP Yôr®p LônL±L°u Ød¡VjÕYm AuôP Yôr®p LônL±L°u Ød¡VjÕYm EXL ÑLôRôW ¨ßY]m JÚ U²Ru Sôs JußdÏ NWôN¬VôL 300 ¡Wôm LônL±Ls (125 ¡Wôm ¸ûW YûLLs, 100 ¡Wôm ¡ZeÏ YûLLs Utßm 75 ¡Wôm CRW LônL±Ls) EhùLôs[ úYiÓm G] T¬kÕûW ùNnÕs[Õ LônL±L°p ûYhPªuLs, RôÕ El×dLs Aªú]ô AªXeLs Utßm Sôof NjÕdLs ¨ûkÕ Es[]. Uô¥júRôhPj§u Ød¡VjÕYm Uô¥júRôhPj§u Ød¡VjÕYm Uô¥júRôhPj§u Ød¡VjÕYm SLol× UdLÞdÏ úRôhPm AûUlTRtLô] úTô§V CPYN§ CpXôRRôp Åh¥u Uô¥«p úRôhPm AûUdLXôm. Åh¥úXúV LônL±Lû[ Y[olTRu ØXm CVtûL Øû«p FhPfNjÕ ¨ûkR LônL±Lû[ ùT Ø¥¡Õ. ÅhÓjúRôhPm CVtûLÙPu Ju± YôÝm JÚ AàTYjûRÙm U]U¡rf£ûVÙm RÚ¡Õ. Rôú] ®û[®jR ®û[ùTôÚhLû[ Rôú] TVuTÓjÕm YônlûT A°d¡Õ. CÕ U]§tÏ ×jÕQof£Ùm EPÛdÏ BúWôd¡VjûRÙm A°jÕ ùTôÝÕ úTôdLôLÜm §Lr¡Õ. ÏZkûRLÞdÏ Uô¥júRôhPm JÚ RôYW®Vp T«t£ áPUôLÜm ®[eÏ¡Õ.
  2. 2. Åh¥u Uô¥«p ùN¥ Y[ol× ûTLs ûYdÏm CPj§p ¿o L£ûY RÓdL 4x4 NÕW ÁhP¬p Tô ¾u ®¬l×Lû[ ®¬dL úYiÓm. i ùN¥Ls Y[olTRtLô] Tô ¾u ûT Utßm ùRuû] Sôo L¯Ü Lh¥ûV GÓjÕd ùLôs[ úYiÓm. úNodL úYiÓm. IkÕ ØRp TjÕ ¨ªPeLs Lôj§ÚdL úYiÓm. iii RtúTôÕ ùRuû] SôoL¯Ü ùLôs[[Ü A§L¬dÏm SuÏ ã¬V J° ¡ûPdÏm CPeLû[ úRoÜ ùNnV úYiÓm. Uô¥júRôhPm AûUlT§p LûP©¥dL úYi¥V Ød¡VUô] SûPØûLs Uô¥júRôhPm AûUlT§p LûP©¥dL úYi¥V Ød¡VUô] SûPØûLs Uô¥júRôhPm AûUlT§p LûP©¥dL úYi¥V Ød¡VUô] SûPØûLs ii GhÓ ØRp TjÕ hPo Ri½ûW ùRuû]Sôo L¯Ü Lh¥LÞPu A§Ll T¥Vô] ¿o ùY°úV ûT«u TdLYôh¥p Õû[Ls CpXô®¥p SôuÏ Õû[Lû[ CPúYiÓm. ÖiÔ«o EWeLs (AúNôvûT«¬pXm, TôvúTô Tôd¼¬Vô ¥ûWúLô ùPoUô®¬¥) 10¡Wôm A[Ü 1¡úXô ùRôÝ EWm ApXÕ Ui×Ý EWjÕPu LXdL úYiÓm. ùRuû]Sôo L¯ÜPu LXkR EWjûR ùN¥Ls Y[olTRtLô] ûTL°p ¨Wl×m úTôÕ ûT«u EVWj§p JÚ AeÏXj§tÏ ¸r CÚdÏUôß ¨WlT úYiÓm. ùRuû]Sôo L¯ÜLs SuÏ UdÏYRtÏ ¨Wl©V ûTLû[ 7 ØRp 8 SôhLs AlT¥úV ûYdL úYiÓm. vi. v. iv. Utßm ÖiÔ«o égNô] ùLôp Lû[ (ãúPôúUô]ôv ApXÕ ùN¥Ls Y[olTRtLô] Tô ¾u ûTLû[ RVôo ùNnÙm Øû
  3. 3. ØhÓdùLôÓjRp ØhÓdùLôÓjRp ØhÓdùLôÓjRp Lôt±u úYLm RôeLôUp ªLÜm EVWUôL Y[Wdá¥V ùN¥Ls J¥kÕ ®Óm. AR]ôp £±V Ïf£Lû[ ùLôiÓ ØhÓùLôÓdL úYiÓm. RdLô°, LjR¬, Àuv, ùLôjRYûW B¡VYt±tÏ 60 Sô°p ØhÓ ùLôÓdL úYiÓm. ¸ûWLs Utßm ¡ZeÏ YûLLÞdÏ ØhÓ úRûYlTPôÕ. Lû[Lû[ LhÓlTÓjÕRp Lû[Lû[ LhÓlTÓjÕRp Lû[Lû[ LhÓlTÓjÕRp Lû[Ls ùRuTÓm úTôùRpXôm ûL«]ôúXúV AYtû EP]¥VôL ¿dL úYiÓm. Lû[f ùN¥Ls, úTôh¥«hÓ ùN¥L°u Y[of£ûV Tô§dÏm. éf£Lû[ LhÓlTÓjÕRp éf£Lû[ LhÓlTÓjÕRp éf£Lû[ LhÓlTÓjÕRp Nôß E±gÑm éf£L[ô] AÑ®², UôÜléf£, RjÕléf£ Utßm CûXlúTu B¡VûY ùN¥L°u BWmT Y[of£ûV A§LUôL Tô§d¡Õ. CRû] LhÓlTÓjR éiÓ, Cg£ Utßm TfûN ª[Lôn LûWNp ùLôiÓ ùN¥L°u ÁÕ YôWj§tÏ JÚØû ùR°jÕ LhÓlTÓjRXôm. JhÓm ùTô±Ls JhÓm ùTô±Ls JhÓm ùTô±Ls JhÓm ùTô±Ls TVuTÓj§ éf£Lû[ LhÓlTÓjRXôm. JhÓl ùTô±L°p Es[ ¨eLÞdÏ éf£Ls DodLlThÓ A§Ûs[ TûN«p Uôh¥ Cd¡u]. CÕ UgNs Utßm ¿X ¨eL°p ¡ûPd¡u]. ùN§téf£, ùYsû[ D ®ûRl× Øû ®ûRl× Øû ®ûRl× Øû úSW¥ ®ûRl× Øû úSW¥ ®ûRl× Øû úSW¥ ®ûRl× Øû úSW¥ ®ûRl× ®ûRL[ô] ùYiûP ùLôjRYûW, AYûW, Øs[e¡ ØR V ®ûRLû[ úSW¥VôL ®ûRdL úYiÓm. ®ûR«u A[ûY ®P CWiPûW UPeÏ BZj§p ®ûRLû[ ®ûRdL úYiÓm. ¸ûW YûLL°u ®ûRLs A[®p ªLf£±VRôL CÚlTRôp JÚ úRdLWi¥ ®ûRÙPu CWiÓ TeÏ UQp ApXÕ ÖiÔ«o EWjûR LXkÕ ùR°dL úYiÓm. ©Ï éYô° ùLôiÓ ¿o Ft úYiÓm Sôtß®hÓ SPÜ ùNnÙm Øû Sôtß®hÓ SPÜ ùNnÙm Øû Sôtß®hÓ SPÜ ùNnÙm Øû Sôtß ®hÓ SPÜ ùNnÕ T«¬Óm LônL±Lû[ (RdLô°, LjR¬, ª[Lôn ØR V]) ϯjRh¥p JÚ Ï¯dÏ JÚ®ûR ÅRm ®ûRdL úYiÓm. Sôt±u YVÕ 30-35 SôhLs YkR ©Ï ùN¥Lû[ Y[olTRtLô] ûT«p SP úYiÓm AÕYûW ûT«p ¸ûW ®ûRLû[ ®ûRjÕ TVuùTXôm. (ϯjRh¥p ùN¥Ls Y[W GÓdÏm LôXm 30-35 SôhLs) ϯjRhÓ SôtßLû[ SôtôeLô ÚkÕ Yôe¡ SPÜ ùNnVXôm. ¿ o F t ß R p ¿ o F t ß R p ¿ o F t ß R p ùN¥Ls TÚY¨ûX, ûTL°u A[Ü, ùN¥«u Y[of£ B¡VYtû U]§p ùLôiÓ ARtúLtYôß ¿ûW FtßRp
  4. 4. úLôûPLôXj§p JÚ Sôû[dÏ CÚØû ¿o Ft úYiÓm. ùRuû] Sôo L¯ûY TVuTÓjÕYRôp (AÕ CVtûLVôLúY Ri½ûW RdL ûYdÏm RuûU CÚlTRôp) ùTôÕYôL JÚ ØûÙm, úLôûPLôXj§p CWiÓ ØûÙm ùN¥LÞdÏ ¿o Ft úYiÓm. A§LlT¥Vô] ¿ûW Ft±]ôp NjÕdLû[ ùY°úVt± égNôQeL°u Y[of£ûV Õ¬Rl TÓjÕ¡Õ. ùN¥LÞdÏ Ri½o úRûYl TÓ¡Rô GuTûR JÚ Ïf£ûV GÓjÕ FPLj§às Fußm úTôÕ Ïf£«p FPLj§u ÕLsLs Jh¥d ùLôiPôp Ri½o Ft AY£VªpûX. EWªÓRp ùN¥LÞdÏ YôWj§tÏ JÚØû EWªhPôp ARu úYoLs SuôL Y[Úm. ùRôÝ EWm, Ui×Ý EWm, úYlTm ×iQôdÏ úTôuYtû ÅhÓj úRôhPeL°p G°RôL TVuTÓjRXôm. E«o EWeL[ô] AúNôvûT¬pXm TôvúTôTôd¼¬Vô úTôuYtû TVuTÓjÕYRôp ùN¥Ls SpX Y[of£ ùTßm. A§L ULãp ùTXôm. úUÛm TgNLôqVô, RNLôqVô úTôu T«o Fd¡Lû[ ETúVô¡lTR]ôp ùN¥ Y[of£ûV FdÏ®lTúRôÓ ùN¥LÞdÏ úSôn G§ol× Nd§ûVÙm A°d¡Õ. Utßm AÑ®² éf£ úTôu éf£Lû[ LhÓlTÓjR UgNs ¨ JhÓ ùTô±LÞm CûXlúTu, CûXjÕû[dÏm ×Ý úTôu éf£Lû[ LhÓlTÓjR ¿X ¨ JhÓ ùTô±LÞm TVuTÓjRXôm. éiÓ, Cg£ Utßm TfûNª[Lôn LûWNp RVô¬dÏm Øû éiÓ, Cg£ Utßm TfûNª[Lôn LûWNp RVô¬dÏm Øû éiÓ, Cg£ Utßm TfûNª[Lôn LûWNp RVô¬dÏm Øû 18 ¡Wôm éiûP GÓjÕ úRôp ¿d¡V ©Ï SuÏ TûNúTôp AûWjÕd ùLôs[ úYiÓm. CûRlúTôuß ª[Lôn 9 ¡Wôm CkR LûWNûX CWiÓ úRdLWi¥ Lô§úNôl LûWNÛPu úNojÕ SuÏ LXd¡ Y¥dLh¥V©u ùN¥L°u úUp ùR°lTRu êXm éf£Lû[ LhÓlTÓjRXôm. úYlùTiûQ LûWNp úYlùTiûQ LûWNp úYlùTiûQ LûWNp éf£L°u RôdÏRXôp TZeLs EiTRtLô] RuûUûV CZkÕ ®Ó¡u]. CRû] R®odL úYlùTiûQn UÚkÕ (ANô¥Wôd¥u) 2 ApXÕ LhÓlTÓjRXôm. úSônLs úUXôiûU úSônLs úUXôiûU úSônLs úUXôiûU égNôQ úSônL[ô] úYo AÝLp, ùN¥ LÚÏRp Utßm ûYWv úSônL°u RôdLm UûZdLôXeL°p Ntß A§LUôL CÚdÏm. CRû] R®odL ¥ûWúLôùPoUô ®¬¥, ãúPôúUô]ôv úTôu ÖiÔ«o LXdL úYiÓm. Utßm Cg£ 9 ¡Wôm B¡VYtû AûWjÕ CûY êuûÙm JÚ hPo Ri½¬p LûWdL úYiÓm. 3 ªp ÙPu 1 hPo Ri½o Utßm Lô§úNôl LûWNûX ùR°jÕ éf£Lû[ ùLôp Lû[ T«o ùNnYRtLô] LXûYûV RVôo ùNnÙm úTôúR úNojÕ
  5. 5. ûYWv úSôVôp Tô§dLlThP ùN¥L°u CûXL°p UgNs ¨ §hÓdLs LôQlTÓm. AqYôß Tô§dLlThP ùN¥Lû[ úYÚPu ¿dÏYRôp úSôn TWYûX LhÓlTÓjRXôm. AßYûP ùNnRp AßYûP ùNnRp AßYûP ùNnRp JqùYôÚ LônL±Ùm JqùYôÚ ¨ûX«p AßYûP ùNnVlTÓ¡Õ. ERôWQUôL RdLô° SuÏ TÝjR ¨ûX«Ûm ¡ZeÏ YûLLs SuÏ Ø§of£ AûPkR ©Ïm ¸ûWLs C[m R°WôL CÚdÏm úTôÕm ùN¥ AYûW, ùYiûP, ùLôjRYûW, LjR¬ úTôuYtû C[m©gÑL[ôL CÚdÏmúTôÕm T±dL úYiÓm. N¬Vô] TÚYm TôojÕ AßYûP ùNnÙmúTôÕ LônL±«u NjÕdLs UôôUp TÑûUVôL CÚdÏm. AßYûPdÏl ©u úSoj§ AßYûPdÏl ©u úSoj§ AßYûPdÏl ©u úSoj§ AßYûP Ø¥kR©u ùN¥Lû[ Y[olTRtLôL TVuTÓj§V ûTL°p Es[ FPLjûR JÚ CPj§p Juß úNojÕ Lh¥Ls GÕÜm CpXôRYôß EûPjRl©Ï SuÏ ¡[ úYiÓm. CjÕPu 20 ¡úXô ùRuû] Sôo L¯Ü Utßm 10 ¡úXô Ud¡V EWm B¡VYtû úNojÕ SuÏ ¡[±V ©Ï Tô ¾u ûTL°p ¨WlT úYiÓm. T«o ÑZt£ Øû T«o ÑZt£ Øû T«o ÑZt£ Øû JúW Uô§¬Vô] LônL±ûV T«¬ÓYRôp ùN¥Ls Y[olTRtLôL Es[ FPLj§p NjÕdLs Aû]jÕm úTôn®Óm. CûR R®olTRtLôL T«o ÑZt£ ØûûV LûP©¥lTÕ AY£VUô¡Õ. ©uYÚUôß JúW YÚPj§p T«o ÑZt£ Øû«p LônL±Lû[ NôÏT¥ ùNnVXôm ØRp T«o CWiPôYÕ T«o LjR¬ RdLô° ª[Lôn ùYiûP ùLôjRYûW ùN¥ AYûW Øs[e¡ ¸ûWLs ùYiûP ùYiûP ùN¥ AYûW ¸ûW ùLôjRUp LjR¬ RdLô° ùYiûP Øs[e¡ ùLôjRUp ¸ûW ùLôjRUp ùLôjRYûW ª[Lôn Øs[e¡ ùLôjRUp RdLô° LjR¬ ¸ûWLs Y.Gi êuôYÕ T«o 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

×