Agriculture development and food journal vol 1-issue 1

Naim Khalid
Naim KhalidEditor in Chief at Agriculture Development and Food Journal em Agriculture Development and Food Journal

Agriculture development and food journal is open access and published weekly in two languages i.e. Dari and Pashto

‫غذا‬ ‫و‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬ ‫خبرنامه‬
‫به‬ ‫غذایی‬ ‫مصونیت‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫غذاها‬
‫که‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫سه‬
‫پذیری‬ ‫فساد‬ ‫با‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫شامل‬
‫و‬ ‫پذیر‬ ‫فساد‬ ‫نیمه‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ،‫باال‬
.‫شونده‬ ‫فاسد‬ ‫دیر‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬
‫در‬ ‫باید‬ ‫باال‬ ‫پذیری‬ ‫فاسد‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫غذا‬
‫گرم‬ ‫غذای‬ .‫گردد‬ ‫نگهداری‬ ‫یخچال‬
‫باید‬ ‫یخ‬ ‫غذای‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫گرم‬ ‫باید‬
.‫گردد‬ ‫نگهداری‬ ‫یخ‬
‫شماره‬ ‫این‬ ‫در‬
‫تخم‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫امراض‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬
‫کچالو‬ ‫حقیقی‬
‫احتمالی‬ ‫خشکسالی‬
‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫ستندرد‬
‫افشانی‬ ‫گرده‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫ملچ‬
‫غذا‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫امراض‬ ‫اقتصاد‬
‫معیاری‬ ‫کابل‬ ‫مارکیت‬ ‫گوشت‬ ‫آیا‬
‫است؟‬
‫غذا‬ ‫سکتور‬ ‫سازی‬ ‫معیاری‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫متضرر‬ ‫کافی‬ ‫آب‬ ‫نبود‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫مزرعه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نبات‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫خاک‬ ‫تصویر‬
(1‫کچالو‬ ‫حقیقی‬ ‫تخم‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫امراض‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ )
‫به‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫تکثیر‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫زمینی‬ ‫سیب‬ ‫حقیقی‬ ‫بذر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫بیماری‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫همه‬ ‫از‬ ،‫دارد‬ ‫تنوع‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جنسی‬ ‫تکثیر‬ ‫نوعی‬
‫صورت‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫زراعتی‬ ‫نباتات‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫خاصی‬ ‫تکثیر‬ ‫روش‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫کچالو‬ ‫بذر‬
.‫است‬ ‫غده‬ ‫کاشت‬ ‫و‬ ‫غیرجنسی‬‫مقابل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫رشدی‬ ‫تکثیر‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نباتات‬
‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ویروسی‬ ‫آلودگی‬ ‫بخصوص‬ ‫ها‬ ‫آلودگی‬ ‫ولی‬ ،‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫رقابت‬ ‫قدرت‬ ‫هرز‬ ‫های‬ ‫علف‬
.‫هستیم‬ ‫عملکرد‬ ‫کاهش‬ ‫شاهد‬ ‫ساله‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫نسل‬ ‫به‬ ‫نسل‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫زیاد‬ ‫تکثیر‬
‫شبیه‬ ‫کوچکی‬ ‫های‬ ‫میوه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ساقه‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گلدهی‬ ‫دوره‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫کچالو‬ ‫بوتانیکی‬ ‫یا‬ ‫حقیقی‬ ‫بذر‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫پدیدار‬ ‫نارس‬ ‫رومی‬ ‫بادنجان‬‫بذرهای‬ ‫به‬ ‫آلودگی‬ ،‫ویروس‬ ‫به‬ ‫مادری‬ ‫پایه‬ ‫آلودگی‬ ‫صورت‬ ‫در‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫سالمی‬ ‫محصول‬ ‫حقیقی‬ ‫بذرهای‬ ‫کشت‬ ‫با‬ ‫درنهایت‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫پیدا‬ ‫انتقال‬ ‫حقیقی‬
-‫سلطانخانی‬ ‫طایفه‬ ‫مسعود‬ ‫امیر‬-‫نیوز‬ ‫کشاورز‬
‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬1:‫شماره‬1:‫صفحه‬1 3‫جنوری‬5102
Agriculture Development and Food Journal
(2‫احتمالی‬ ‫خشکسالی‬ )
.‫میشود‬ ‫آب‬ ‫میزان‬ ‫در‬ ‫توازن‬ ‫عدم‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫گفته‬ ‫باران‬ ‫بودن‬ ‫اندک‬ ‫یا‬ ‫نبود‬ ‫به‬ ‫سالی‬ ‫خشک‬
‫بارش‬‫حال‬ ‫تا‬ ‫برف‬ ‫امسال‬ ‫کشور‬ ‫مختلف‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫ارزنده‬ ‫نقش‬ ‫زراعت‬ ‫و‬ ‫نباتات‬ ‫کشت‬ ‫در‬ ‫های‬
‫شکل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ‫زراعت‬ ‫در‬ ‫تأثیرگذاری‬ ‫بیشترین‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫برف‬ ‫نبود‬ .‫است‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫یا‬ ‫نباریده‬
‫نابودی‬ ‫سبب‬ ‫بارش‬ ‫نبود‬ ‫عالتا‬ .‫میتواند‬ ‫شده‬ ‫غذایی‬ ‫محصوالت‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ،‫حاصل‬ ‫کاهش‬ ‫سبب‬ ‫عموم‬
‫سالی‬ ‫خشک‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مرطوب‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫سطحی‬ ‫های‬ ‫آب‬ ‫عمق‬ ‫کاهش‬ ،‫آب‬ ‫جریان‬ ‫شدت‬ ‫شدن‬ ‫کم‬ ،‫نباتات‬
.‫باشد‬ ‫مخفی‬ ‫و‬ ‫ناگهانی‬ ،‫مقطعی‬ ،‫همیشگی‬ ‫میتواند‬
(4‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫ستندرد‬ )
‫زبح‬ ‫که‬ ‫حیوانی‬ ‫محصوالت‬ .‫اند‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫غذایی‬ ‫محصوالت‬ ‫امروز‬
‫پیچیدگی‬ ‫سایر‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ضمنا‬ .‫بگیرد‬ ‫صورت‬ ‫اسالمی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫خداوند‬ ‫اوامر‬ ‫روشنی‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫میگردند‬
‫بعضی‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫نمی‬ ‫بیان‬ ‫ترکیبی‬ ‫عناصر‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫ترکیبی‬ ‫اجزاء‬ ‫است‬ ‫پنهان‬ ‫که‬ ‫چیزی‬
‫ترکیبی‬ ‫عناصر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫تولیدکننده‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫های‬ ‫طرزالعمل‬ ‫کشورها‬ ‫از‬
‫ترکیبی‬ ‫عناصر‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫ذکر‬ ‫بدون‬ ‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫در‬ ،‫ناچیز‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬‫کنند‬ ‫استفاده‬.
‫می‬ ‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫شدن‬ ‫حرام‬ ‫سبب‬ ،‫حرام‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ذره‬ ‫اسالمی‬ ‫شریعت‬ ‫احکام‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫درصورتی‬
،‫شود‬‫پشتیبانی‬­‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫بیان‬ ‫ها‬ ‫لیبل‬ ‫در‬ ‫هرگز‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تولید‬ ‫پروسه‬ ‫در‬ ‫هایی‬.
‫ممکن‬ ‫که‬ ،‫نجاست‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ،‫باشد‬ ‫حرام‬ ‫عناصر‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫عاری‬ ‫باید‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫حالل‬ ‫غذای‬
‫باشد‬ ‫پاک‬ ،‫آید‬ ‫پدید‬ ‫کردن‬ ‫انبار‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ،‫تولید‬ ‫خط‬ ‫در‬ ‫است‬.‫اسالمی‬ ‫احکام‬ ، ‫حالل‬ ‫ستنددر‬ ‫در‬
‫در‬ ‫آن‬ ‫تنوع‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫مذاهب‬ ‫کلیه‬ ‫میان‬ ‫اسالمی‬ ‫باورهای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫احکام‬ ‫شامل‬ ً ‫عرفا‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬.
‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫بدست‬ ‫زیر‬ ‫اهداف‬ ‫ستندرد‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬:
0.‫غلذای‬ ‫بله‬ ‫تلوجله‬ ‫بلا‬ ‫مسلللملان‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
‫حالل‬.
5.‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫تجارتی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫الزامات‬ ‫توسعه‬”‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اسالمی‬ ‫بازارهای‬ ‫توسعه‬“
3.‫مرتبط‬ ‫تصادیق‬ ‫و‬ ‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رهنمود‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫چارچوب‬ ‫برقراری‬
‫ملی‬ ‫تلعلیلیلن‬ ‫را‬ )‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫تا‬ ‫خام‬ ‫مواد‬ ‫(از‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫بررسی‬ ‫رفته‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫ستندرد‬ ‫این‬
‫آماده‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫کند‬­‫ذخلیلره‬ ،‫تلوزیلع‬ ،‫انتقال‬ ،‫جابجایی‬ ،‫گذاری‬ ‫لیبل‬ ،‫بندی‬ ‫بسته‬ ،‫پرورش‬ ،‫سازی‬­،‫سلازی‬
‫شلللود‬ ‫ملللی‬ ‫للال‬‫ل‬‫اعلللم‬ ،‫للرعلللی‬‫ل‬‫ش‬ ‫ضلللوابلللط‬ ‫طلللبلللق‬ ‫آن‬ ‫اراعللله‬ ‫للحلللوه‬‫ل‬‫ن‬ ‫و‬ ‫حلللالل‬ ‫غلللذای‬ ‫للخلللت‬‫ل‬‫پ‬.
‫کلیه‬‫زنجیلر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫کلیه‬ ‫کاربرد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ،‫ستندرد‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬
‫سلازملان‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫وسعت‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫غذایی‬­‫کله‬ ‫هلایلی‬
‫لود‬‫ل‬‫ش‬ ‫لی‬‫ل‬‫م‬ ‫لز‬‫ل‬‫لی‬‫ل‬‫ن‬ ،‫لد‬‫ل‬‫ان‬ ‫لده‬‫ل‬‫ش‬ ‫لی‬‫ل‬‫لذای‬‫ل‬‫غ‬ ‫لره‬‫ل‬‫لی‬‫ل‬‫لج‬‫ل‬‫زن‬ ‫لن‬‫ل‬‫ای‬ ‫در‬ ‫لری‬‫ل‬‫لت‬‫ل‬‫لش‬‫ل‬‫لی‬‫ل‬‫ب‬ ‫لل‬‫ل‬‫لراح‬‫ل‬‫م‬ ‫لا‬‫ل‬‫ی‬ ‫و‬ ‫له‬‫ل‬‫لل‬‫ل‬‫لرح‬‫ل‬‫م‬ ‫لک‬‫ل‬‫ی‬ ‫لر‬‫ل‬‫لی‬‫ل‬‫درگ‬.
‫سازمان‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫ستندرد‬ ‫این‬ ‫مقررات‬­‫در‬ ،‫ها‬”‫حلالل‬ ‫غلذای‬ ‫گواهی‬ ‫استاندارد‬ ‫مقررات‬“‫شلده‬ ‫گلنلجلانلیلده‬
‫است‬.‫سلتلنلدرد‬ ‫بلنلابلرایلن‬ ،‫شلونلد‬ ‫نلملی‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫حالل‬ ‫بعنوان‬ ‫سالم‬ ‫غیر‬ ‫غذاهای‬ ‫اینکه‬ ‫مسلم‬ ‫حقیقت‬
‫سلتلنلدرد‬ ‫این‬ ‫الزم‬ ‫شرط‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ )‫ادعا‬ ‫تضمین‬ ‫منظور‬ ‫(به‬ ‫بازبینی‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫غذا‬ ‫بودن‬ ‫صحی‬ ‫شامل‬ ‫کیفی‬
‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬.
(3‫روز‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫یک‬ )
‫تخم‬‫بدن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫مرغ‬
‫این‬ ‫از‬ ‫عدد‬ ‫یک‬ ‫روزانه‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫بوده‬
‫ماده‬‫ضروری‬ ‫سالم‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫غذایی‬
‫تخم‬ ‫زیرا‬ ‫است؛‬‫چند‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫مرغ‬
‫ماده‬‫مفید‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫پروتعین‬ ‫نظیر‬ ‫غذایی‬
‫که‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬
‫امراض‬‫فشار‬ ،‫عروقی‬ ‫و‬ ‫قلبی‬،‫باال‬ ‫خون‬
،‫دارند‬ ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫به‬ ‫حساسیت‬ ‫سابقه‬ ‫یا‬ ‫شکر‬
‫پیشنهاد‬ ‫هفته‬ ‫در‬ ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫سه‬ ‫مصرف‬
‫می‬‫شود‬‫موجود‬ ‫کلسترول‬ .‫عدد‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫تخم‬‫مرغ‬501‫میلی‬‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرام‬
‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫کلسترول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫تصور‬
‫دارد‬ ‫نقش‬ ‫عروقی‬ ‫و‬ ‫قلبی‬ ‫امراض‬.‫امروز‬ ‫که‬
‫تحقیق‬ ‫نتایج‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫ها‬‫کلسترول‬ ،‫دهد‬
‫تخم‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫بیماری‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫مرغ‬‫های‬
‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫عروقی‬ ‫و‬ ‫قلبی‬‫به‬ ‫بلکه‬ ،‫کند‬
‫پیشگیری‬ ‫نقش‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫مفید‬ ‫اثرات‬ ‫دلیل‬‫کننده‬
‫میتواند‬ ‫کرده‬ ‫ایفا‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫را‬.
‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫تصویر‬
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫تصادیق‬ ‫های‬ ‫لوگو‬
‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬1:‫شماره‬1:‫صفحه‬2 3‫جنوری‬5102
(5‫زراعتی‬ ‫خدمات‬ )
‫نمیتوانلد‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شغل‬ ‫یک‬ ‫زراعت‬
‫خلدملات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ضرورت‬ ً‫ا‬‫بن‬ ‫باشد‬ ‫تکمیل‬
‫لات‬‫ل‬‫لدم‬‫ل‬‫خ‬ ‫لا‬‫ل‬‫ت‬ ‫لد‬‫ل‬‫کلن‬ ‫لفلاده‬‫ل‬‫لت‬‫ل‬‫اس‬ ‫لا‬‫ل‬‫ه‬ ‫لور‬‫ل‬‫لکلت‬‫ل‬‫س‬ ‫لر‬‫ل‬‫سلای‬
.‫بلتلوانلد‬ ‫کلرده‬ ‫ارایله‬ ‫درسلت‬ ‫بشلکلل‬ ‫زراعتی‬
،‫تلرویلج‬ ،‫تلحلقلیلقلات‬ ‫شلامللت‬ ‫زراعتی‬ ‫خدمات‬
،‫بلیلمله‬ ،‫ملاللی‬ ‫تلملویلل‬ ،‫دهلاقلیلن‬ ‫و‬ ‫کادر‬ ‫تربیه‬
،‫تلوللیلدی‬ ‫ملواد‬ ‫تلملویلل‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ،‫یابی‬ ‫بازار‬
‫خلدملات‬ ‫سلایلر‬ ‫و‬ ‫قلانلونلی‬ ‫یلا‬ ‫تنظیمی‬ ‫خدمات‬
.‫میباشد‬ ‫زراعتی‬ ‫مدیریت‬ ‫زنجیره‬ ‫شامل‬
(6‫بهبود‬ ‫سبب‬ ‫ملچ‬ )
‫افشان‬ ‫گرده‬ ‫فعالیت‬
‫ها‬
‫بلاغلداری‬ ‫امریکایلی‬ ‫مجمتمع‬ ‫محققان‬
‫هلان‬ ‫گیاه‬ ‫کنترول‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫روش‬ ‫هر‬ ‫یت‬ ‫موثر‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫را‬ ‫هرزه‬
‫هلا‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫نمودند‬ ‫مطالعه‬ ‫مختلف‬
‫پلوللی‬ ‫هلای‬ ‫خریطله‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شامل‬
،‫چلوب‬ ‫هلای‬ ‫تلوتله‬ ،‫پالستلیلک‬ ‫ایتلین‬
‫ریزهلای‬ ‫ترکیب‬ ،‫شده‬ ‫ریزریز‬ ‫اخبار‬
‫بله‬ ‫کلنلتلرول‬ ‫و‬ ، ‫هرز‬ ‫علف‬ ‫و‬ ‫اخبار‬
‫ایلن‬ ‫در‬ .‫بلودنلد‬ ‫مسلتلقلیلم‬ ‫خاک‬ ‫روی‬
‫ملیلوه‬ ،‫کلدو‬ ‫در‬ ‫افشانی‬ ‫گرده‬ ‫مطالعه‬
‫هلا‬ ‫افشلان‬ ‫گلرده‬ ‫سلازی‬ ‫النله‬ ‫و‬ ‫دهی‬
‫ایلن‬ ‫نتیجه‬ .‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬
‫ریلزه‬ ‫ترکیب‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫مطالعه‬
‫سلبلب‬ ‫هلرز‬ ‫های‬ ‫علف‬ ‫با‬ ‫اخبار‬ ‫های‬
‫و‬ ‫گلردیلده‬ ‫کلدو‬ ‫نلبلاتلی‬ ‫فعالیت‬ ‫بهبود‬
‫حشلرات‬ ‫سلازی‬ ‫النله‬ ‫بله‬ ‫منفلی‬ ‫تاثیر‬
‫نداشت‬ ‫افشان‬ ‫گرده‬.
(7‫و‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ )
‫و‬ ‫نانو‬ ‫تکنالوژی‬
‫تغیریات‬ ‫تکنالوژی‬
‫جنتکی‬
‫کلاروللیلنلا‬ ‫پوهنتون‬ ‫توسط‬ ‫تحقیق‬ ‫یک‬
‫لت‬‫ل‬‫لری‬‫ل‬‫لث‬‫ل‬‫اک‬ ‫له‬‫ل‬‫ک‬ ‫لد‬‫ل‬‫لده‬‫ل‬‫لی‬‫ل‬‫م‬ ‫لان‬‫ل‬‫نش‬ ‫لی‬‫ل‬‫لال‬‫ل‬‫لم‬‫ل‬‫ش‬
‫ملوجلودیلت‬ ‫غلذا‬ ‫گلان‬ ‫کننلده‬ ‫مصرف‬
‫سلبلب‬ ‫کله‬ ‫تکنالوژی‬ ‫و‬ ‫نانوتکنالوژی‬
‫ایلن‬ ‫بله‬ ،‫ملیلگلردد‬ ‫جلنلتلکلی‬ ‫تغلیلرات‬
‫کله‬ ‫بلود‬ ‫خلواهلد‬ ‫پلذیلریلش‬ ‫قابل‬ ‫شرط‬
.‫بلاشلد‬ ‫مغذی‬ ‫و‬ ‫مصون‬ ‫مذکور‬ ‫غذای‬
‫کله‬ ‫میلکلنلنلد‬ ‫کوشش‬ ‫مردم‬ ‫امریکا‬ ‫در‬
‫خلود‬ ‫ملحلصلوالت‬ ‫نلوع‬ ‫این‬ ‫خرید‬ ‫از‬
‫له‬‫ل‬‫ب‬ ‫لع‬‫ل‬‫راج‬ ‫لردم‬‫ل‬‫م‬ ‫لش‬‫ل‬‫دان‬ .‫لد‬‫ل‬‫لن‬‫ل‬‫ک‬ ‫داری‬
‫ملورد‬ ‫در‬ ‫وللی‬ ‫کلم‬ ‫نلانلو‬ ‫تکلنلاللوژی‬
‫لی‬‫ل‬‫لک‬‫ل‬‫لت‬‫ل‬‫لن‬‫ل‬‫ج‬ ‫لرات‬‫ل‬‫لی‬‫ل‬‫لغ‬‫ل‬‫ت‬ ‫لای‬‫ل‬‫ه‬ ‫لوژی‬‫ل‬‫لال‬‫ل‬‫لن‬‫ل‬‫لک‬‫ل‬‫ت‬
‫بلاالی‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫بیشتر‬0001
‫و‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫امریکایی‬ ‫مستهلک‬
‫هلا‬ ‫غلذا‬ ‫ایلن‬ ‫خلریلد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬
‫در‬ .‫لت‬‫ل‬‫اس‬ ‫له‬‫ل‬‫لت‬‫ل‬‫لرف‬‫ل‬‫گ‬ ‫لورت‬‫ل‬‫ص‬ ‫لش‬‫ل‬‫لرس‬‫ل‬‫پ‬
‫سلروی‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬01‫ملردم‬ ‫فلیلصلد‬
.‫ملیلکلرد‬ ‫رد‬ ‫را‬ ‫تکنالوژی‬ ‫نوع‬ ‫هردو‬
‫جمله‬ ‫از‬01‫اگاه‬ ‫تکنالوژی‬ ‫از‬ ‫فیصد‬
‫و‬53‫قلیلملت‬ ‫متوجه‬ ‫تنها‬ ‫مردم‬ ‫فیصد‬
‫و‬01‫غلذا‬ ‫فوایید‬ ‫متوجه‬ ‫مردم‬ ‫فیصد‬
‫کله‬ ‫اخلیلر‬ ‫صلنلف‬ .‫بودند‬ ‫متوجه‬01
‫اگلر‬ ‫کله‬ ‫میکرد‬ ‫وانمود‬ ‫قسمی‬ ،‫بودند‬
‫بلاشلد‬ ‫مصلون‬ ‫و‬ ‫مغذی‬ ‫مذکور‬ ‫غذای‬
.‫میخرند‬ ‫آنها‬
‫افشان‬ ‫گرده‬ ‫حشره‬ ‫با‬ ‫کدو‬ ‫گل‬ ‫تصویر‬-‫دیلی‬ ‫ساینس‬ ‫از‬ ‫سپالوسکی‬ ‫کتلین‬
(8‫غذا‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫امراض‬ ‫اقتصاد‬ )
‫ي‬ ‫دهه‬ ‫طول‬ ‫در‬‫فلقلر‬ ‫با‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هاي‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫غذایي‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫امراض‬ ‫وقوع‬ ‫گذشته‬
‫افلزایلش‬ ‫بله‬ ‫رو‬ ‫نلیلز‬ ‫الصحوی‬ ‫حفظ‬ ‫باالي‬ ‫ستندرد‬ ‫با‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫كشورهاي‬ ‫در‬ ‫بلكه‬ ‫الصحوی‬ ‫حفظ‬‫بلوده‬
‫نشده‬ ‫گزارش‬ ‫اغلب‬ ‫غذایي‬ ‫هاي‬ ‫مسمومیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عفونت‬ ‫وقوع‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫حالي‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬‫و‬ ‫مانلده‬ ‫باقي‬
‫تلوسلعله‬ ‫حلال‬ ‫در‬ ‫كشورهلاي‬ ‫در‬ ً ‫خصوصا‬ ‫ابتال‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫آمار‬ ‫تعیین‬ ‫لذا‬.‫بلاشلد‬ ‫نلملي‬ ‫پلذیلر‬ ‫املكلان‬
‫این‬ ‫عمومي‬ ‫الصحه‬ ‫حفظ‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫كننده‬ ‫تهدید‬ ‫غذایي‬ ‫زا‬ ‫مرض‬ ‫عوامل‬‫ملي‬ ‫كله‬ ‫آیند‬ ‫مي‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫كشورها‬
‫مواد‬ ‫تهیه‬ ‫هاي‬ ‫پروسه‬ ‫در‬ ‫الصحوی‬ ‫حفظ‬ ‫مقررات‬ ‫رعایت‬ ‫توسط‬ ‫توان‬‫جلللوگلیلري‬ ‫هلا‬ ‫آن‬ ‫وقوع‬ ‫از‬ ‫غذایي‬
.‫نمودند‬
‫صحی‬ ‫غیر‬ ‫هاي‬ ‫پروسه‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫غذایي‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫امراض‬‫شلاملل‬ ‫و‬ ‫گلردد‬ ‫ملي‬ ‫ایجاد‬ ‫غذایي‬ ‫مواد‬ ‫تهیه‬
‫هایي‬ ‫میكروب‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ها‬ ‫مسمومیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عفونت‬‫للیلسلتلریلا‬ ، ‫کوالی‬ ‫،ای‬ ‫كامپیلوباكتر‬ ، ‫سالمونال‬ ‫مانند‬
‫غذایي‬ ‫هاي‬ ‫عفونت‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬‫آرعلوس‬ ‫سلتلافلیلللوكلوكلوس‬ ‫هلاي‬ ‫ملیلكلروب‬ ‫كله‬ ‫صلورتلي‬ ‫در‬ ‫گلردنلد‬ ‫مي‬
،‫ابتدا‬ ‫بوتولینوم‬ ‫كلستریدیوم‬، ‫كرده‬ ‫رشد‬ ‫غذا‬ ‫در‬‫هلاي‬ ‫مسلملوملیلت‬ ، ‫زهلر‬ ‫تولیلد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫زیاد‬
‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫غذایي‬‫حامل‬ ‫یك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫غذا‬ .‫آورند‬ ‫مي‬‫یا‬carrier‫اجلرام‬ ‫از‬ ‫بسیاري‬‫علفلونلي‬
‫حلملایلت‬ ‫را‬ ‫علفلونلي‬ ‫جلرم‬ ‫رشد‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫حمل‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عفوني‬ ‫غیر‬ ‫و‬‫بله‬ ‫و‬ ‫كلرده‬
‫ناقل‬ ‫عنوان‬‫یا‬ ‫فعال‬Active vehicle‫غلیلر‬ ‫نلاقلل‬ ‫نلقلش‬ ‫تلنلهلا‬ ‫یلا‬ ‫و‬ ‫نملوده‬ ‫عمل‬‫را‬ ‫فلعلال‬Passive
vehicle‫رشد‬ ‫غذا‬ ‫در‬ ‫عفونت‬ ‫عامل‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫نماید‬ ‫ایفا‬‫بله‬ ‫غلذا‬ ‫ي‬ ‫وسلیللله‬ ‫بله‬ ‫تنلهلا‬ ‫و‬ ‫ننموده‬
‫شود‬ ‫مي‬ ‫منتقل‬ ‫انسان‬.‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫غذایي‬ ‫مواد‬ ‫زایی‬ ‫مرض‬ ‫عوامل‬‫ها،پرازیلت‬ ‫قارچ‬ ،‫ها‬ ‫ویروس‬ ،‫بكتریا‬
‫و‬ ‫سنگین‬ ‫فلزات‬ ،‫ها‬‫در‬ ‫غلذا‬ ‫از‬ ‫نلاشلی‬ ‫املراض‬ .‫شلونلد‬ ‫مي‬ ‫غذایي‬ ‫هاي‬ ‫مسمومیت‬ ‫باعث‬ ‫کیمیاوی‬ ‫مواد‬
‫سال‬01‫جمله‬ ‫از‬ .‫میشوند‬ ‫مریض‬ ‫غذا‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬051111‫و‬ ‫میشوند‬ ‫بستر‬ ‫شفاخانه‬ ‫در‬ ‫نفر‬3111
.‫میرند‬ ‫می‬ ‫امراض‬ ‫این‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫نفر‬‫بسلیلار‬ ‫غذا‬ ‫ناشی‬ ‫امراض‬ ‫نیز‬ ‫است‬ ‫پیشرفته‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫استرالیا‬ ‫در‬
‫سبب‬ ‫و‬ ‫است‬0501‫بزنید؟‬ ‫حدس‬ ‫شما‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ .‫میشود‬ ‫هزینه‬ ‫استرالیایی‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬
‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬1:‫شماره‬1:‫صفحه‬3 3‫جنوری‬5102
(9‫دارد؟‬ ‫مطابق‬ ‫معیاری‬ ‫شرایط‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫گوشت‬ ‫عرضه‬ ‫آیا‬ )
‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫غذایی‬ ‫مصونیت‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫غذاها‬ .‫است‬ ‫مشکل‬ ‫کردن‬ ‫زندگی‬ ‫غذا‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ضرورت‬ ‫غذا‬ ‫به‬ ‫روزمره‬ ‫انسان‬
‫گوش‬ .‫شونده‬ ‫فاسد‬ ‫دیر‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫فساد‬ ‫نیمه‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ،‫باال‬ ‫پذیری‬ ‫فساد‬ ‫با‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫شمال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫تقسیم‬
‫از‬ ‫یکی‬ ‫گوشت‬ .‫نمود‬ ‫نگهداری‬ ‫یخچال‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫باال‬ ‫پذیر‬ ‫فساد‬ ‫غذاهای‬ ‫کتگوری‬ ‫در‬
‫استفاده‬ ‫جهان‬ ‫در‬ .‫میکند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫دفعه‬ ‫یک‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫فامیل‬ ‫یک‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫غذایی‬ ‫محصوالت‬
‫بعضی‬ ‫ولی‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫ها‬ ‫کشور‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫گوشت‬ .‫میرسد‬ ‫تن‬ ‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫مقدارد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫نیز‬ ‫گوشت‬
ً‫ا‬‫اکثر‬ ‫میگردند‬ ‫ارایه‬ ‫افغانی‬ ‫های‬ ‫مارکیت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫گوشت‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫تورید‬ ‫را‬ ‫گوشت‬ ‫زیاد‬ ‫مقدار‬ ‫افغانستان‬ ‫مثل‬ ‫ها‬ ‫کشور‬
‫میان‬ ‫به‬ ‫رفته‬ ‫پیش‬ ‫جهان‬ ‫های‬ ‫مارکیت‬ ‫در‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫الصحه‬ ‫حفظ‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫ستندرد‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫با‬ ‫مغایرت‬ ‫در‬
‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫ارایه‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫مثال‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫بپردازند‬ ‫باید‬ ‫سنگین‬ ‫جریمه‬ ‫آن‬ ‫مالکین‬ ‫و‬ ‫بند‬ ‫مارکیت‬ ،‫بیاید‬
.‫است‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫کابل‬ ‫بخصوص‬ ‫افغانستان‬ ‫فعلی‬ ‫شرایط‬
،‫گاو‬ ،‫بز‬ ،‫گوسفند‬ ‫گوشت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫قطعه‬ ‫الشه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شقه‬ ‫نیم‬ ‫یا‬ ‫شقه‬ ‫یا‬ ‫کامل‬ ‫الشه‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫برای‬ ،‫قصابی‬
‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫قصابی‬ ‫بودن‬ ‫مجهز‬ .‫باشد‬ ‫مزبور‬ ‫گوشت‬ ‫انواع‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫و‬ ‫مجهز‬ ‫باید‬ ،‫شتر‬ ‫یا‬ ‫گاومیش‬
‫نظر‬ ‫مد‬ ‫باید‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫قصاب‬ ‫تخنیکی‬ ‫دانش‬ ،‫برق‬ ‫موجودیت‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫تخنیکی‬ ‫و‬ ‫الصحوی‬ ‫حفظ‬ ‫شرایط‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ،‫وسایل‬
‫تحت‬ ‫شخص‬ ‫باید‬ ‫است‬ ‫خدمت‬ ‫ارایه‬ ‫مصروف‬ ‫قصابی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شخص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫قصابی‬ ‫بودن‬ ‫مجاز‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬
‫و‬ ‫است‬ ‫الصحوی‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫تخنیکی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫این‬ ‫دارای‬ ‫شخص‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مربوطه‬ ‫ادارات‬ ‫از‬ ‫فعالیت‬ ‫اجازه‬ ‫و‬ ‫نباشد‬ ‫سن‬
‫کشور‬ ‫ذیصالح‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫مراجع‬ ‫از‬ ‫الصحوی‬ ‫حفظ‬ ‫گواهی‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫قصابی‬ .‫نماید‬ ‫کار‬ ‫گوشت‬ ‫عرضه‬ ‫سکتور‬ ‫در‬ ‫میتواند‬
‫عامه‬ ‫صحت‬ ‫وزارت‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫ارایه‬ ‫آبیاری‬ ‫و‬ ‫مالداری‬ ،‫زراعت‬ ‫وزارت‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫قصابی‬ ‫جواز‬ ‫فعلی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ .‫باشد‬
‫کسان‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دوکان‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫اعطا‬ ‫کسی‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫جواز‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫قصابی‬ ‫الصحه‬ ‫حفظ‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫مسول‬
‫شامل‬ ‫کتگوری‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫میکنند‬ ‫عرضه‬ ‫ها‬ ‫کراچی‬ ‫سر‬ ‫در‬ ‫را‬ )‫شده‬ ‫ذبح‬ ‫حیوان‬ ‫الشه‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ،‫پای‬ ،‫(سر‬ ‫گوشت‬ ‫که‬
.‫نیستند‬
‫بسی‬ ‫حال‬ ‫تا‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫امر‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ذیصالح‬ ‫مراجع‬ ‫از‬ ‫گواهی‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مرجع‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫باید‬ ‫مارکیت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مستهلکین‬ ‫به‬ ‫گوشت‬ ‫عرضه‬‫ار‬.‫است‬ ‫نادر‬
‫بر‬ ‫اول‬ ‫شرط‬ ‫منحیث‬ ‫اصال‬ ‫گواهی‬ .‫برساند‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫حیوان‬ ‫فالن‬ ‫گوشت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫قصاب‬ ‫که‬ ‫میگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫میگردد‬ ‫کار‬ ‫مارکیت‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫هرکسی‬‫ای‬
‫هر‬ ‫باید‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫عامه‬ ‫صحت‬ ‫وزارت‬ ‫از‬ ‫صحی‬ ‫معاینه‬ ‫سند‬ ‫باید‬ ‫هستند‬ ‫کار‬ ‫مصروف‬ ‫قصابی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنانی‬ ‫کار‬ .‫نیست‬ ‫مطرح‬ ‫آنها‬‫شش‬‫ماه‬
‫تجدید‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫موجود‬ ‫مشخص‬ ‫سیستم‬ ‫مگر‬ ‫میگردد‬ ‫ارایه‬ ‫کار‬ ‫جواز‬ ‫ارایه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫فعال‬ .‫گردد‬ ‫تجدید‬ ‫معاینه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫دفعه‬ ‫یک‬ ‫بعد‬‫ن‬ ‫و‬‫سازی‬ ‫و‬
‫ن‬ ‫نظارت‬ ‫را‬ ‫اماکن‬ ‫تمام‬ ‫نمیتواند‬ ‫مارکیت‬ ‫بودن‬ ‫بزرگ‬ ‫نسبت‬ ‫است‬ ‫نمودن‬ ‫چک‬ ‫مسول‬ ‫که‬ ‫صحی‬ ‫کارمندان‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫معاینه‬ ‫کارت‬‫مای‬.‫ند‬
‫یا‬ ‫حیوانی‬ ‫انسانی‬ ‫شریک‬ ‫امراض‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫غذا‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ساری‬ ‫امراض‬ ‫دوچار‬ ‫قصابان‬ ‫اکثریت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫بنا‬zoonosis‫کسی‬ ‫مگر‬ ‫باشد‬ ‫راداشته‬
.‫کنند‬ ‫نگهداری‬ ‫بدور‬ ‫قصابی‬ ‫از‬ ‫التیام‬ ‫الی‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫هم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اگاهی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نیست‬
‫آنرا‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫روشن‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫شستن‬ ،‫شدن‬ ‫پاک‬ ‫قابل‬ ،‫لشم‬ ‫باید‬ ‫ساختمان‬ .‫باشد‬ ‫عالی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫قصابی‬ ‫الصحوی‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ساختمانی‬ ‫وضع‬‫پا‬‫ک‬
‫ه‬ ‫در‬ ‫الحصوی‬ ‫حفظ‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ .‫کنند‬ ‫جلوگیری‬ ‫گان‬ ‫جونده‬ ‫و‬ ‫حشرات‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫عبور‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫جالی‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫کلکین‬ ،‫ها‬ ‫دروازه‬ .‫بتوانند‬ ‫کرده‬‫ق‬ ‫ر‬‫باید‬ ‫صابی‬
‫مگس‬ ‫یک‬ ‫موجودیت‬ .‫گردد‬ ‫نگهداری‬ ‫بدور‬ ‫حشرات‬ ‫از‬ ‫گوشت‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مخصوص‬ ‫لباس‬ ‫باید‬ ‫قصاب‬ .‫باشد‬ ‫موجود‬ ‫روان‬ ‫گرم‬ ‫شیر‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫صابو‬ ‫با‬ ‫دستشوی‬
‫حشرات‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ .‫گردد‬ ‫مسدود‬ ‫قصابی‬ ‫آن‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اخطار‬ ‫قصاب‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫مشاهده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫مطلق‬ ‫کفر‬ ‫الصحه‬ ‫حفظ‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫قصابی‬ ‫در‬
.‫نیست‬ ‫گوشت‬ ‫عرضه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫که‬ ‫میگیر‬ ‫صورت‬ ‫های‬ ‫غرفه‬ ‫در‬ ‫اکثرا‬ ‫ها‬ ‫قصابی‬ ‫کشور‬ ‫فعلی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫موجود‬ ‫حشرات‬ ‫مصنوع‬ ‫چراغی‬ ‫تلک‬ ‫باید‬
.‫است‬ ‫عادی‬ ‫موضوع‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ،‫آزاد‬ ‫هوای‬ ‫از‬ ‫گوشت‬ ‫بودن‬ ‫مصون‬ ‫و‬ ‫حشرات‬ ‫موجودیت‬ .‫است‬ ‫دشوار‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫سخن‬ ‫بیخی‬ ‫خو‬ ‫روان‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫دستشوی‬
‫و‬ ‫کدام‬ ‫نیست؟‬ ‫پرسانی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫میکنند؟‬ ‫کنترول‬ ‫آنرا‬ ‫کی‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫هوای‬ ‫در‬ ‫گوشت‬ ‫گزاشتن‬ ‫آزاد‬ ‫و‬ ‫حشرات‬ ‫کردن‬ ‫مشاهده‬‫زار‬‫ت‬
‫عرض‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫پول‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫زهر‬ ‫هم‬ ‫قصاب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خاموش‬ ‫همه‬ ‫نمیکنید؟‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫چرا‬ ‫مسول‬ ‫منحیت‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫صدا‬ ‫کی‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫باید‬‫ه‬
.‫میکند‬
‫است‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫گردند‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫پاک‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫کوشت‬ ‫کن‬ ‫قطع‬ ‫ماشن‬ ، ‫کفته‬ ‫ماشین‬ ،‫چاقو‬ ،‫کارد‬ ‫بشمول‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫تمام‬‫فاد‬‫تعقیم‬ ‫و‬ ‫پاک‬ ‫ه‬
‫مشاهد‬ ‫آن‬ ‫کاری‬ ‫پاک‬ ‫پالن‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫نظارت‬ ‫حین‬ .‫باشد‬ ‫موجود‬ ‫قصابی‬ ‫ساختمان‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫کاری‬ ‫پاک‬ ‫پالن‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫قصابی‬ ‫همه‬ ‫در‬ .‫گردند‬‫ص‬ ‫ه‬‫ورت‬
‫بای‬ ‫قصابی‬ .‫نمیگیرد‬ ‫صورت‬ ‫هیچ‬ ‫نظارت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫کاری‬ ‫پاک‬ ‫پالن‬ ‫نادر‬ ‫های‬ ‫قصابی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫فعال‬ .‫است‬ ‫جرم‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫نبود‬ ‫و‬ ‫گیرد‬‫م‬ ‫د‬‫جهز‬
‫منفی‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫منجمد‬ ‫گوشت‬ .‫باشد‬ ‫گوشت‬ ‫نگهداشتن‬ ‫یخ‬ ‫ضروری‬ ‫وسایل‬ ‫به‬01‫حد‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫گوشت‬ ‫و‬ .‫گردد‬ ‫نگهداری‬ ‫گرید‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬
‫الی‬ ‫اکثر‬3‫الی‬ ‫گرم‬ ‫هوای‬ ‫در‬ ‫گوشت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نادیده‬ ‫اکثرا‬ ‫شرط‬ ‫این‬ ‫کشور‬ ‫فعلی‬ ‫مارکیت‬ ‫در‬ ‫حال‬ .‫گردد‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫یخچال‬ ‫در‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬32
‫معلو‬ ‫نا‬ ،‫نمیگردد‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫عملی‬ ‫چرا‬ ‫اینکه‬ ‫مگر‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫شاید‬ ‫مسول‬ ‫ادارات‬ ‫توسط‬ ‫شرط‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫آویزان‬ ‫بیرون‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬‫ا‬ ‫م‬.‫ست‬
‫د‬ ‫بنا‬ .‫ندارند‬ ‫آگاهی‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫مسلکی‬ ‫مسول‬ ‫مامور‬ ‫هم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫میگیرد‬ ‫نادیده‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫گرفته‬ ‫خود‬ ‫رشوت‬ ‫مسول‬ ‫مامور‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬‫ه‬ ‫ر‬‫ردو‬
.‫نمیگرد‬ ‫صورت‬ ‫کنترول‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫پرسیده‬ ‫باید‬ ‫مسول‬ ‫مامورین‬ ‫رشوت‬ ‫یا‬ ‫آگاهی‬ ‫عدم‬ ‫یعنی‬ ‫صورت‬
‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫گوشت‬ ‫جاده‬ ‫روی‬ ‫روز‬ ‫هرو‬ ‫که‬ ‫میشویم‬ ‫متوجه‬ ‫ما‬ .‫بگیرد‬ ‫صورت‬ ‫داری‬ ‫خود‬ ‫باید‬ ‫اکیدا‬ ‫عمومی‬ ‫معابر‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫گوشت‬ ‫ارایه‬ ‫از‬‫گا‬‫ن‬
‫روی‬ ‫یکجا‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫و‬ ‫خون‬ ،‫کثافات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کابل‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫سنگی‬ ‫کوته‬ ‫آن‬ ‫خوب‬ ‫مثال‬ .‫است‬ ‫نگرفته‬ ‫صورت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کنترول‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫میگردد‬ ‫عرضه‬
‫منفی‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫مجنمد‬ ‫گوشت‬ ‫یعنی‬ .‫گردد‬ ‫ارایه‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫منجمد‬ ‫بشکل‬ ‫باید‬ ‫منجمد‬ ‫های‬ ‫گوشت‬ .‫میشود‬ ‫فروخته‬ ‫گوشت‬ ‫کراجی‬01‫و‬ ‫باشد‬ ‫گرید‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬
‫از‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫میرسد‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ذوب‬ ‫بشکل‬ ‫مرغ‬ ‫گوشت‬ ‫بخصوص‬ ‫توریدی‬ ‫های‬ ‫گوشت‬ ‫اکثرا‬ ‫که‬ ‫میشویم‬ ‫متوجه‬ ‫مارکیت‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫برسد‬ ‫بفروش‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫به‬
.‫میشود‬ ‫حساب‬ ‫بزرگ‬ ‫تخطی‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫منجمد‬ ‫دوبره‬ ‫یا‬ ‫ذوب‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫منجمد‬ ‫گوشت‬ ‫نمیتواند‬ ‫قصاب‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اینست‬ ‫دیگر‬ ‫شرط‬ ‫و‬ .‫میچکد‬ ‫آن‬
‫میکن‬ ‫مشاهده‬ ‫شهرمان‬ ‫مردوم‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هویدا‬ ‫بسیار‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫مشتری‬ ‫جلب‬ ‫بخاطر‬ ‫یخچال‬ ‫یا‬ ‫فریز‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ‫در‬ ‫الشه‬ ‫آویختن‬‫و‬ ‫د‬‫لی‬
.‫نشده‬ ‫ابالغ‬ ‫عامه‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مانده‬ ‫مخفی‬ ‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫هم‬ ‫کنترول‬ ‫موضوع‬ ‫کدام‬ ‫اگر‬ .‫نگرفته‬ ‫صورت‬ ‫مسول‬ ‫ادارات‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫کنترول‬
-‫خالد‬ ‫نعیم‬ ‫محمد‬ ‫سید‬
‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬1:‫شماره‬1:‫صفحه‬4 3‫جنوری‬5102
‫خالد‬ ‫نعیم‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ :‫مسول‬ ‫مدیر‬
‫مستقل‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬ ‫خبرنامه‬
‫نشر‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫وار‬ ‫هفته‬ ‫بشکل‬ ‫و‬ ‫بوده‬
.‫میرسد‬
‫غذا‬ ‫و‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬ ‫خبرنامه‬
‫ایمیلت‬adfjournal@outlook.com
©.‫است‬ ‫محفوظ‬ ‫چاپ‬ ‫حق‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫رد‬ ،‫تغیر‬ ‫قابل‬ ‫نشر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫مقاالت‬
‫تصحیح‬ ‫جهت‬ ‫نویسنده‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫هم‬
.‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫ارسال‬
‫نویسنده‬ ‫نظریات‬ ‫مسول‬ ‫خبرنامه‬
.‫نمیباشد‬
(11‫غذا‬ ‫سکتور‬ ‫سازی‬ ‫معیاری‬ )
‫داشته‬ ‫را‬ ‫مصرف‬ ‫قابلیت‬ ‫باید‬ ‫غذا‬ .‫برساند‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫غذا‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ضرورت‬ ‫روزمره‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫انسان‬
‫غذا‬ ‫سکتور‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ .‫نگردد‬ ‫انسان‬ ‫صحت‬ ‫به‬ ‫مشکالب‬ ‫و‬ ‫امراض‬ ‫سبب‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬
‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نفر‬ ‫هزاران‬ ‫و‬ ‫صدها‬ ‫جان‬ ‫میتواند‬ ‫سکتور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫غذای‬ ‫و‬ ‫نمیگردد‬ ‫کنترول‬ ‫درست‬ ‫بشکل‬
‫مسول‬ ‫ادارات‬ ‫از‬ ‫سکتور‬ ‫این‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ .‫برود‬ ‫شدن‬ ‫معیاری‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫غذا‬ ‫سکتور‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫بنا‬ .‫بگیرد‬ ‫روز‬
‫شدن‬ ‫معیاری‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫سکتور‬ ‫تا‬ ‫بیگیرند‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫آتی‬ ‫موارد‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫تقاضا‬ ‫افغانستان‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫دولت‬
.‫گردد‬ ‫رهنمایی‬
‫قبل‬ ‫از‬ ‫قوانین‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫نهایی‬ ‫غذا‬ ‫قانون‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫پیشنهاد‬ ‫بنا‬ .‫نیست‬ ‫موجود‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫غذا‬ ‫قانون‬
‫قانونی‬ ‫بشکل‬ ‫مارکیت‬ ‫که‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫موضوع‬ ‫عامه‬ ‫صحت‬ ‫قانون‬ ‫یا‬ ‫وترنری‬ ‫قانون‬ ‫مثل‬ ‫موجود‬
.‫گردد‬ ‫کنترول‬
‫ستندرد‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫نانوایی‬ ،‫فروشی‬ ‫غذا‬ ،‫قصابی‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫غذا‬ ‫تولیدی‬ ‫سکتور‬ ‫معیارهای‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫سازی‬ ‫رسمی‬
.‫گردند‬ ‫عملی‬ ‫جبری‬ ‫بشکل‬ ‫مارکیت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫کودیکس‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫های‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫ذیربط‬ ‫ادارات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فعلی‬ ‫کارمندان‬ ‫سازی‬ ‫ظرفیت‬
‫تا‬ ...‫قصابی‬ ،‫داری‬ ‫رستورانت‬ ،‫غذایی‬ ‫علوم‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫لسانس‬ ‫و‬ ‫لیسه‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫مسلکی‬ ‫های‬ ‫درس‬ ‫ایجاد‬
.‫گردد‬ ‫کنترول‬ ‫خودی‬ ‫بشکل‬ ‫آن‬ ‫متخصصین‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫مناسب‬ ‫بشکل‬ ‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫سکتور‬ ‫که‬
‫ادارات‬ ‫مفتشین‬ ‫و‬ ‫ناظرین‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫ساخته‬ ‫عیار‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫نظارت‬ ‫سیستم‬
‫جریان‬ ‫در‬ ‫مارکیت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫ارایه‬ ‫جدید‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫مسول‬‫نماید‬ ‫ارایه‬ ‫نتایج‬ ‫نظارت‬
.‫گردد‬ ‫اتخاذ‬ ‫تصامیم‬ ‫و‬
-‫خالد‬ ‫نعیم‬ ‫محمد‬ ‫سید‬
.‫میدارد‬ ‫ارایه‬ ‫را‬ ‫تغذیه‬ ‫و‬ ‫حاصالت‬ ‫بهبود‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬ ‫خبرنامه‬
‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬1:‫شماره‬1:‫صفحه‬5 3‫جنوری‬5102
‫تقاضا‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫زراعت‬ ‫سکتور‬ ‫شایقین‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬ ‫خبرنامه‬ ‫رهبری‬
‫الی‬ ‫نموده‬ ‫لطف‬ ‫برسانند‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫تخصصی‬ ‫مقاله‬ ‫میخواهند‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫می‬
‫قابل‬ ‫البته‬ .‫نمایند‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫مقاله‬ ‫مسوده‬ ‫خبرنامه‬ ‫آدرس‬ ‫ایمیل‬ ‫به‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫ختم‬
‫رهبری‬ .‫نباشد‬ ‫دیگری‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫قبال‬ ‫باید‬ ‫مقاله‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آوری‬ ‫یاد‬
.‫است‬ ‫گذار‬ ‫سپاس‬ ‫تان‬ ‫همکاری‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫خبرنامه‬
‫شما‬ ‫مقاله‬
‫میشود‬ ‫پذیرفته‬

Recomendados

Agriculture development and food journal vol 1-issue 4 por
Agriculture development and food journal vol 1-issue 4Agriculture development and food journal vol 1-issue 4
Agriculture development and food journal vol 1-issue 4Naim Khalid
860 visualizações5 slides
Agriculture development and food journal vol 3-issue 1 por
Agriculture development and food journal vol 3-issue 1Agriculture development and food journal vol 3-issue 1
Agriculture development and food journal vol 3-issue 1Naim Khalid
702 visualizações9 slides
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5 por
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5Naim Khalid
555 visualizações5 slides
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1 por
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1 Agriculture development and food journal vol 6-issue 1
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1 Naim Khalid
700 visualizações10 slides
Agriculture development and food journal vol 1-issue 3 por
Agriculture development and food journal vol 1-issue 3Agriculture development and food journal vol 1-issue 3
Agriculture development and food journal vol 1-issue 3Naim Khalid
836 visualizações7 slides
New Microsoft PowerPoint Presentation por
New Microsoft PowerPoint PresentationNew Microsoft PowerPoint Presentation
New Microsoft PowerPoint Presentationfarzane dehghan
64 visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Food labeling regulations in saarc countries 2015 por
Food labeling regulations in saarc countries 2015Food labeling regulations in saarc countries 2015
Food labeling regulations in saarc countries 2015Naim Khalid
396 visualizações8 slides
تولید رب بادنجان رومی Tomato paste production por
تولید رب بادنجان رومی Tomato paste production تولید رب بادنجان رومی Tomato paste production
تولید رب بادنجان رومی Tomato paste production Naim Khalid
505 visualizações5 slides
Haccp هسپ por
Haccp  هسپHaccp  هسپ
Haccp هسپNaim Khalid
79 visualizações3 slides
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2 por
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2Naim Khalid
239 visualizações12 slides
About afghnistan por
About afghnistanAbout afghnistan
About afghnistanNaim Khalid
100 visualizações62 slides
Food regulatory system in afghanistan por
Food regulatory system in afghanistanFood regulatory system in afghanistan
Food regulatory system in afghanistanNaim Khalid
258 visualizações7 slides

Destaque(14)

Food labeling regulations in saarc countries 2015 por Naim Khalid
Food labeling regulations in saarc countries 2015Food labeling regulations in saarc countries 2015
Food labeling regulations in saarc countries 2015
Naim Khalid396 visualizações
تولید رب بادنجان رومی Tomato paste production por Naim Khalid
تولید رب بادنجان رومی Tomato paste production تولید رب بادنجان رومی Tomato paste production
تولید رب بادنجان رومی Tomato paste production
Naim Khalid505 visualizações
Haccp هسپ por Naim Khalid
Haccp  هسپHaccp  هسپ
Haccp هسپ
Naim Khalid79 visualizações
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2 por Naim Khalid
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
Naim Khalid239 visualizações
About afghnistan por Naim Khalid
About afghnistanAbout afghnistan
About afghnistan
Naim Khalid100 visualizações
Food regulatory system in afghanistan por Naim Khalid
Food regulatory system in afghanistanFood regulatory system in afghanistan
Food regulatory system in afghanistan
Naim Khalid258 visualizações
Wardak provincial profile por Naim Khalid
Wardak provincial profileWardak provincial profile
Wardak provincial profile
Naim Khalid254 visualizações
Agriculture development and food journal vol 2-issue 1 por Naim Khalid
Agriculture development and food journal vol 2-issue 1Agriculture development and food journal vol 2-issue 1
Agriculture development and food journal vol 2-issue 1
Naim Khalid463 visualizações
په خواړیزه صنعت کی مدیریت por Naim Khalid
په خواړیزه صنعت کی مدیریتپه خواړیزه صنعت کی مدیریت
په خواړیزه صنعت کی مدیریت
Naim Khalid293 visualizações
آفات پنبه por Naim Khalid
آفات پنبهآفات پنبه
آفات پنبه
Naim Khalid200 visualizações
Learning about the world’s ecosystems updated power point a por ingridcyriaque
Learning about the world’s ecosystems updated power point aLearning about the world’s ecosystems updated power point a
Learning about the world’s ecosystems updated power point a
ingridcyriaque394 visualizações
"Global business" event. AIESEC in Lugansk por AIESEC Ukraine
"Global business" event. AIESEC in Lugansk"Global business" event. AIESEC in Lugansk
"Global business" event. AIESEC in Lugansk
AIESEC Ukraine366 visualizações
Набір в організацію AIESEC Україна Осінь 2011 por AIESEC Ukraine
Набір в організацію AIESEC Україна Осінь 2011Набір в організацію AIESEC Україна Осінь 2011
Набір в організацію AIESEC Україна Осінь 2011
AIESEC Ukraine2.2K visualizações
اداره و مدیریت por Naim Khalid
اداره و مدیریتاداره و مدیریت
اداره و مدیریت
Naim Khalid1.4K visualizações

Similar a Agriculture development and food journal vol 1-issue 1

Ten cancer causing foods por
Ten cancer causing foodsTen cancer causing foods
Ten cancer causing foodsNaim Khalid
61 visualizações5 slides
Ten cancer fighting foods por
Ten cancer fighting foodsTen cancer fighting foods
Ten cancer fighting foodsNaim Khalid
63 visualizações5 slides
درمان بیماری اسکلروز چندگانه یا ام اس با استفاده از رژیم غذایی por
درمان بیماری اسکلروز چندگانه یا ام اس با استفاده از رژیم غذاییدرمان بیماری اسکلروز چندگانه یا ام اس با استفاده از رژیم غذایی
درمان بیماری اسکلروز چندگانه یا ام اس با استفاده از رژیم غذاییFarid Kamali
2.4K visualizações8 slides
درمان بیماری ام اس با خام گیاه خواری /دکتر جان مک دوگال por
درمان بیماری ام اس با خام گیاه خواری /دکتر جان مک دوگال درمان بیماری ام اس با خام گیاه خواری /دکتر جان مک دوگال
درمان بیماری ام اس با خام گیاه خواری /دکتر جان مک دوگال Farid Kamali
2K visualizações8 slides
رفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذا por
رفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذارفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذا
رفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذاmaryam lotfi
405 visualizações17 slides
فرسایش سنگدان در طیور por
فرسایش سنگدان در طیورفرسایش سنگدان در طیور
فرسایش سنگدان در طیورamin*
278 visualizações8 slides

Similar a Agriculture development and food journal vol 1-issue 1(20)

Ten cancer causing foods por Naim Khalid
Ten cancer causing foodsTen cancer causing foods
Ten cancer causing foods
Naim Khalid61 visualizações
Ten cancer fighting foods por Naim Khalid
Ten cancer fighting foodsTen cancer fighting foods
Ten cancer fighting foods
Naim Khalid63 visualizações
درمان بیماری اسکلروز چندگانه یا ام اس با استفاده از رژیم غذایی por Farid Kamali
درمان بیماری اسکلروز چندگانه یا ام اس با استفاده از رژیم غذاییدرمان بیماری اسکلروز چندگانه یا ام اس با استفاده از رژیم غذایی
درمان بیماری اسکلروز چندگانه یا ام اس با استفاده از رژیم غذایی
Farid Kamali2.4K visualizações
درمان بیماری ام اس با خام گیاه خواری /دکتر جان مک دوگال por Farid Kamali
درمان بیماری ام اس با خام گیاه خواری /دکتر جان مک دوگال درمان بیماری ام اس با خام گیاه خواری /دکتر جان مک دوگال
درمان بیماری ام اس با خام گیاه خواری /دکتر جان مک دوگال
Farid Kamali2K visualizações
رفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذا por maryam lotfi
رفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذارفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذا
رفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذا
maryam lotfi405 visualizações
فرسایش سنگدان در طیور por amin*
فرسایش سنگدان در طیورفرسایش سنگدان در طیور
فرسایش سنگدان در طیور
amin*278 visualizações
IPM of Potato Cyst Nematode-by- Noor Ahmad Popal por Noor Ahmad Popal
IPM of Potato Cyst Nematode-by- Noor Ahmad PopalIPM of Potato Cyst Nematode-by- Noor Ahmad Popal
IPM of Potato Cyst Nematode-by- Noor Ahmad Popal
Noor Ahmad Popal420 visualizações
IPM of Potato Cyst Nematode por Noor Ahmad Popal
IPM of Potato Cyst NematodeIPM of Potato Cyst Nematode
IPM of Potato Cyst Nematode
Noor Ahmad Popal310 visualizações
05 Food Fortification (for Nurse and Midwife).ppt por MirAfghanGhulamiPoor
05 Food Fortification (for Nurse and Midwife).ppt05 Food Fortification (for Nurse and Midwife).ppt
05 Food Fortification (for Nurse and Midwife).ppt
MirAfghanGhulamiPoor2 visualizações
ضروریت ویتامین دی برای بدن por Yekta Mag
ضروریت ویتامین دی برای بدنضروریت ویتامین دی برای بدن
ضروریت ویتامین دی برای بدن
Yekta Mag157 visualizações
Food & industrial microbiology por afshin fahim
Food & industrial microbiologyFood & industrial microbiology
Food & industrial microbiology
afshin fahim372 visualizações
محصولات ارگانیک Organic food por finalgoal1
محصولات ارگانیک Organic foodمحصولات ارگانیک Organic food
محصولات ارگانیک Organic food
finalgoal194 visualizações
Ten facts about obesity por Naim Khalid
Ten facts about obesityTen facts about obesity
Ten facts about obesity
Naim Khalid53 visualizações
نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری اسماعیل فقیهی por Farid Kamali
نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری  اسماعیل فقیهینحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری  اسماعیل فقیهی
نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری اسماعیل فقیهی
Farid Kamali4.1K visualizações
cell culture - Copy (1).pptx por 3120088951
cell culture - Copy (1).pptxcell culture - Copy (1).pptx
cell culture - Copy (1).pptx
31200889517 visualizações
بهبود سلامت دستگاه گوارش و کاهش قیمت تمام شده خوراک در طیور por amin*
 بهبود سلامت دستگاه گوارش و کاهش قیمت تمام شده خوراک در طیور بهبود سلامت دستگاه گوارش و کاهش قیمت تمام شده خوراک در طیور
بهبود سلامت دستگاه گوارش و کاهش قیمت تمام شده خوراک در طیور
amin*53 visualizações
مدیریت دوره گذر por masood javanroodi
مدیریت دوره گذرمدیریت دوره گذر
مدیریت دوره گذر
masood javanroodi441 visualizações
Urea treatment por Sohail Habibi
Urea treatmentUrea treatment
Urea treatment
Sohail Habibi827 visualizações

Agriculture development and food journal vol 1-issue 1

 • 1. ‫غذا‬ ‫و‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬ ‫خبرنامه‬ ‫به‬ ‫غذایی‬ ‫مصونیت‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫غذاها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫پذیری‬ ‫فساد‬ ‫با‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫فساد‬ ‫نیمه‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ،‫باال‬ .‫شونده‬ ‫فاسد‬ ‫دیر‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫باال‬ ‫پذیری‬ ‫فاسد‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫غذا‬ ‫گرم‬ ‫غذای‬ .‫گردد‬ ‫نگهداری‬ ‫یخچال‬ ‫باید‬ ‫یخ‬ ‫غذای‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫گرم‬ ‫باید‬ .‫گردد‬ ‫نگهداری‬ ‫یخ‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تخم‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫امراض‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫کچالو‬ ‫حقیقی‬ ‫احتمالی‬ ‫خشکسالی‬ ‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫ستندرد‬ ‫افشانی‬ ‫گرده‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫ملچ‬ ‫غذا‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫امراض‬ ‫اقتصاد‬ ‫معیاری‬ ‫کابل‬ ‫مارکیت‬ ‫گوشت‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫غذا‬ ‫سکتور‬ ‫سازی‬ ‫معیاری‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫متضرر‬ ‫کافی‬ ‫آب‬ ‫نبود‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫مزرعه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نبات‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫خاک‬ ‫تصویر‬ (1‫کچالو‬ ‫حقیقی‬ ‫تخم‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫امراض‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ) ‫به‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫تکثیر‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫زمینی‬ ‫سیب‬ ‫حقیقی‬ ‫بذر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫بیماری‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫همه‬ ‫از‬ ،‫دارد‬ ‫تنوع‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جنسی‬ ‫تکثیر‬ ‫نوعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫زراعتی‬ ‫نباتات‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫خاصی‬ ‫تکثیر‬ ‫روش‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫کچالو‬ ‫بذر‬ .‫است‬ ‫غده‬ ‫کاشت‬ ‫و‬ ‫غیرجنسی‬‫مقابل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫رشدی‬ ‫تکثیر‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نباتات‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ویروسی‬ ‫آلودگی‬ ‫بخصوص‬ ‫ها‬ ‫آلودگی‬ ‫ولی‬ ،‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫رقابت‬ ‫قدرت‬ ‫هرز‬ ‫های‬ ‫علف‬ .‫هستیم‬ ‫عملکرد‬ ‫کاهش‬ ‫شاهد‬ ‫ساله‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫نسل‬ ‫به‬ ‫نسل‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫زیاد‬ ‫تکثیر‬ ‫شبیه‬ ‫کوچکی‬ ‫های‬ ‫میوه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ساقه‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گلدهی‬ ‫دوره‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫کچالو‬ ‫بوتانیکی‬ ‫یا‬ ‫حقیقی‬ ‫بذر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫پدیدار‬ ‫نارس‬ ‫رومی‬ ‫بادنجان‬‫بذرهای‬ ‫به‬ ‫آلودگی‬ ،‫ویروس‬ ‫به‬ ‫مادری‬ ‫پایه‬ ‫آلودگی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫سالمی‬ ‫محصول‬ ‫حقیقی‬ ‫بذرهای‬ ‫کشت‬ ‫با‬ ‫درنهایت‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫پیدا‬ ‫انتقال‬ ‫حقیقی‬ -‫سلطانخانی‬ ‫طایفه‬ ‫مسعود‬ ‫امیر‬-‫نیوز‬ ‫کشاورز‬ ‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬1:‫شماره‬1:‫صفحه‬1 3‫جنوری‬5102 Agriculture Development and Food Journal (2‫احتمالی‬ ‫خشکسالی‬ ) .‫میشود‬ ‫آب‬ ‫میزان‬ ‫در‬ ‫توازن‬ ‫عدم‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫گفته‬ ‫باران‬ ‫بودن‬ ‫اندک‬ ‫یا‬ ‫نبود‬ ‫به‬ ‫سالی‬ ‫خشک‬ ‫بارش‬‫حال‬ ‫تا‬ ‫برف‬ ‫امسال‬ ‫کشور‬ ‫مختلف‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫ارزنده‬ ‫نقش‬ ‫زراعت‬ ‫و‬ ‫نباتات‬ ‫کشت‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ‫زراعت‬ ‫در‬ ‫تأثیرگذاری‬ ‫بیشترین‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫برف‬ ‫نبود‬ .‫است‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫یا‬ ‫نباریده‬ ‫نابودی‬ ‫سبب‬ ‫بارش‬ ‫نبود‬ ‫عالتا‬ .‫میتواند‬ ‫شده‬ ‫غذایی‬ ‫محصوالت‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ،‫حاصل‬ ‫کاهش‬ ‫سبب‬ ‫عموم‬ ‫سالی‬ ‫خشک‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مرطوب‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫سطحی‬ ‫های‬ ‫آب‬ ‫عمق‬ ‫کاهش‬ ،‫آب‬ ‫جریان‬ ‫شدت‬ ‫شدن‬ ‫کم‬ ،‫نباتات‬ .‫باشد‬ ‫مخفی‬ ‫و‬ ‫ناگهانی‬ ،‫مقطعی‬ ،‫همیشگی‬ ‫میتواند‬
 • 2. (4‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫ستندرد‬ ) ‫زبح‬ ‫که‬ ‫حیوانی‬ ‫محصوالت‬ .‫اند‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫غذایی‬ ‫محصوالت‬ ‫امروز‬ ‫پیچیدگی‬ ‫سایر‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ضمنا‬ .‫بگیرد‬ ‫صورت‬ ‫اسالمی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫خداوند‬ ‫اوامر‬ ‫روشنی‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫میگردند‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫نمی‬ ‫بیان‬ ‫ترکیبی‬ ‫عناصر‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫ترکیبی‬ ‫اجزاء‬ ‫است‬ ‫پنهان‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫ترکیبی‬ ‫عناصر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫تولیدکننده‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫های‬ ‫طرزالعمل‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫عناصر‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫ذکر‬ ‫بدون‬ ‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫در‬ ،‫ناچیز‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬‫کنند‬ ‫استفاده‬. ‫می‬ ‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫شدن‬ ‫حرام‬ ‫سبب‬ ،‫حرام‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ذره‬ ‫اسالمی‬ ‫شریعت‬ ‫احکام‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫درصورتی‬ ،‫شود‬‫پشتیبانی‬­‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫بیان‬ ‫ها‬ ‫لیبل‬ ‫در‬ ‫هرگز‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تولید‬ ‫پروسه‬ ‫در‬ ‫هایی‬. ‫ممکن‬ ‫که‬ ،‫نجاست‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ،‫باشد‬ ‫حرام‬ ‫عناصر‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫عاری‬ ‫باید‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫باشد‬ ‫پاک‬ ،‫آید‬ ‫پدید‬ ‫کردن‬ ‫انبار‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ،‫تولید‬ ‫خط‬ ‫در‬ ‫است‬.‫اسالمی‬ ‫احکام‬ ، ‫حالل‬ ‫ستنددر‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تنوع‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫مذاهب‬ ‫کلیه‬ ‫میان‬ ‫اسالمی‬ ‫باورهای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫احکام‬ ‫شامل‬ ً ‫عرفا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬. ‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫بدست‬ ‫زیر‬ ‫اهداف‬ ‫ستندرد‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬: 0.‫غلذای‬ ‫بله‬ ‫تلوجله‬ ‫بلا‬ ‫مسلللملان‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫حالل‬. 5.‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫تجارتی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫الزامات‬ ‫توسعه‬”‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اسالمی‬ ‫بازارهای‬ ‫توسعه‬“ 3.‫مرتبط‬ ‫تصادیق‬ ‫و‬ ‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رهنمود‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫چارچوب‬ ‫برقراری‬ ‫ملی‬ ‫تلعلیلیلن‬ ‫را‬ )‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫تا‬ ‫خام‬ ‫مواد‬ ‫(از‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫بررسی‬ ‫رفته‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫ستندرد‬ ‫این‬ ‫آماده‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫کند‬­‫ذخلیلره‬ ،‫تلوزیلع‬ ،‫انتقال‬ ،‫جابجایی‬ ،‫گذاری‬ ‫لیبل‬ ،‫بندی‬ ‫بسته‬ ،‫پرورش‬ ،‫سازی‬­،‫سلازی‬ ‫شلللود‬ ‫ملللی‬ ‫للال‬‫ل‬‫اعلللم‬ ،‫للرعلللی‬‫ل‬‫ش‬ ‫ضلللوابلللط‬ ‫طلللبلللق‬ ‫آن‬ ‫اراعللله‬ ‫للحلللوه‬‫ل‬‫ن‬ ‫و‬ ‫حلللالل‬ ‫غلللذای‬ ‫للخلللت‬‫ل‬‫پ‬. ‫کلیه‬‫زنجیلر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫کلیه‬ ‫کاربرد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ،‫ستندرد‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫سلازملان‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫وسعت‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫غذایی‬­‫کله‬ ‫هلایلی‬ ‫لود‬‫ل‬‫ش‬ ‫لی‬‫ل‬‫م‬ ‫لز‬‫ل‬‫لی‬‫ل‬‫ن‬ ،‫لد‬‫ل‬‫ان‬ ‫لده‬‫ل‬‫ش‬ ‫لی‬‫ل‬‫لذای‬‫ل‬‫غ‬ ‫لره‬‫ل‬‫لی‬‫ل‬‫لج‬‫ل‬‫زن‬ ‫لن‬‫ل‬‫ای‬ ‫در‬ ‫لری‬‫ل‬‫لت‬‫ل‬‫لش‬‫ل‬‫لی‬‫ل‬‫ب‬ ‫لل‬‫ل‬‫لراح‬‫ل‬‫م‬ ‫لا‬‫ل‬‫ی‬ ‫و‬ ‫له‬‫ل‬‫لل‬‫ل‬‫لرح‬‫ل‬‫م‬ ‫لک‬‫ل‬‫ی‬ ‫لر‬‫ل‬‫لی‬‫ل‬‫درگ‬. ‫سازمان‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫ستندرد‬ ‫این‬ ‫مقررات‬­‫در‬ ،‫ها‬”‫حلالل‬ ‫غلذای‬ ‫گواهی‬ ‫استاندارد‬ ‫مقررات‬“‫شلده‬ ‫گلنلجلانلیلده‬ ‫است‬.‫سلتلنلدرد‬ ‫بلنلابلرایلن‬ ،‫شلونلد‬ ‫نلملی‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫حالل‬ ‫بعنوان‬ ‫سالم‬ ‫غیر‬ ‫غذاهای‬ ‫اینکه‬ ‫مسلم‬ ‫حقیقت‬ ‫سلتلنلدرد‬ ‫این‬ ‫الزم‬ ‫شرط‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ )‫ادعا‬ ‫تضمین‬ ‫منظور‬ ‫(به‬ ‫بازبینی‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫غذا‬ ‫بودن‬ ‫صحی‬ ‫شامل‬ ‫کیفی‬ ‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬. (3‫روز‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫یک‬ ) ‫تخم‬‫بدن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫مرغ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫عدد‬ ‫یک‬ ‫روزانه‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ماده‬‫ضروری‬ ‫سالم‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫غذایی‬ ‫تخم‬ ‫زیرا‬ ‫است؛‬‫چند‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫مرغ‬ ‫ماده‬‫مفید‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫پروتعین‬ ‫نظیر‬ ‫غذایی‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫امراض‬‫فشار‬ ،‫عروقی‬ ‫و‬ ‫قلبی‬،‫باال‬ ‫خون‬ ،‫دارند‬ ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫به‬ ‫حساسیت‬ ‫سابقه‬ ‫یا‬ ‫شکر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هفته‬ ‫در‬ ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫سه‬ ‫مصرف‬ ‫می‬‫شود‬‫موجود‬ ‫کلسترول‬ .‫عدد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تخم‬‫مرغ‬501‫میلی‬‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرام‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫کلسترول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫تصور‬ ‫دارد‬ ‫نقش‬ ‫عروقی‬ ‫و‬ ‫قلبی‬ ‫امراض‬.‫امروز‬ ‫که‬ ‫تحقیق‬ ‫نتایج‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫ها‬‫کلسترول‬ ،‫دهد‬ ‫تخم‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫بیماری‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫مرغ‬‫های‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫عروقی‬ ‫و‬ ‫قلبی‬‫به‬ ‫بلکه‬ ،‫کند‬ ‫پیشگیری‬ ‫نقش‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫مفید‬ ‫اثرات‬ ‫دلیل‬‫کننده‬ ‫میتواند‬ ‫کرده‬ ‫ایفا‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫را‬. ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫تصویر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫حالل‬ ‫غذای‬ ‫تصادیق‬ ‫های‬ ‫لوگو‬ ‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬1:‫شماره‬1:‫صفحه‬2 3‫جنوری‬5102 (5‫زراعتی‬ ‫خدمات‬ ) ‫نمیتوانلد‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شغل‬ ‫یک‬ ‫زراعت‬ ‫خلدملات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ضرورت‬ ً‫ا‬‫بن‬ ‫باشد‬ ‫تکمیل‬ ‫لات‬‫ل‬‫لدم‬‫ل‬‫خ‬ ‫لا‬‫ل‬‫ت‬ ‫لد‬‫ل‬‫کلن‬ ‫لفلاده‬‫ل‬‫لت‬‫ل‬‫اس‬ ‫لا‬‫ل‬‫ه‬ ‫لور‬‫ل‬‫لکلت‬‫ل‬‫س‬ ‫لر‬‫ل‬‫سلای‬ .‫بلتلوانلد‬ ‫کلرده‬ ‫ارایله‬ ‫درسلت‬ ‫بشلکلل‬ ‫زراعتی‬ ،‫تلرویلج‬ ،‫تلحلقلیلقلات‬ ‫شلامللت‬ ‫زراعتی‬ ‫خدمات‬ ،‫بلیلمله‬ ،‫ملاللی‬ ‫تلملویلل‬ ،‫دهلاقلیلن‬ ‫و‬ ‫کادر‬ ‫تربیه‬ ،‫تلوللیلدی‬ ‫ملواد‬ ‫تلملویلل‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ،‫یابی‬ ‫بازار‬ ‫خلدملات‬ ‫سلایلر‬ ‫و‬ ‫قلانلونلی‬ ‫یلا‬ ‫تنظیمی‬ ‫خدمات‬ .‫میباشد‬ ‫زراعتی‬ ‫مدیریت‬ ‫زنجیره‬ ‫شامل‬
 • 3. (6‫بهبود‬ ‫سبب‬ ‫ملچ‬ ) ‫افشان‬ ‫گرده‬ ‫فعالیت‬ ‫ها‬ ‫بلاغلداری‬ ‫امریکایلی‬ ‫مجمتمع‬ ‫محققان‬ ‫هلان‬ ‫گیاه‬ ‫کنترول‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫روش‬ ‫هر‬ ‫یت‬ ‫موثر‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫را‬ ‫هرزه‬ ‫هلا‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫نمودند‬ ‫مطالعه‬ ‫مختلف‬ ‫پلوللی‬ ‫هلای‬ ‫خریطله‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شامل‬ ،‫چلوب‬ ‫هلای‬ ‫تلوتله‬ ،‫پالستلیلک‬ ‫ایتلین‬ ‫ریزهلای‬ ‫ترکیب‬ ،‫شده‬ ‫ریزریز‬ ‫اخبار‬ ‫بله‬ ‫کلنلتلرول‬ ‫و‬ ، ‫هرز‬ ‫علف‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ‫ایلن‬ ‫در‬ .‫بلودنلد‬ ‫مسلتلقلیلم‬ ‫خاک‬ ‫روی‬ ‫ملیلوه‬ ،‫کلدو‬ ‫در‬ ‫افشانی‬ ‫گرده‬ ‫مطالعه‬ ‫هلا‬ ‫افشلان‬ ‫گلرده‬ ‫سلازی‬ ‫النله‬ ‫و‬ ‫دهی‬ ‫ایلن‬ ‫نتیجه‬ .‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫ریلزه‬ ‫ترکیب‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫مطالعه‬ ‫سلبلب‬ ‫هلرز‬ ‫های‬ ‫علف‬ ‫با‬ ‫اخبار‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫گلردیلده‬ ‫کلدو‬ ‫نلبلاتلی‬ ‫فعالیت‬ ‫بهبود‬ ‫حشلرات‬ ‫سلازی‬ ‫النله‬ ‫بله‬ ‫منفلی‬ ‫تاثیر‬ ‫نداشت‬ ‫افشان‬ ‫گرده‬. (7‫و‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ) ‫و‬ ‫نانو‬ ‫تکنالوژی‬ ‫تغیریات‬ ‫تکنالوژی‬ ‫جنتکی‬ ‫کلاروللیلنلا‬ ‫پوهنتون‬ ‫توسط‬ ‫تحقیق‬ ‫یک‬ ‫لت‬‫ل‬‫لری‬‫ل‬‫لث‬‫ل‬‫اک‬ ‫له‬‫ل‬‫ک‬ ‫لد‬‫ل‬‫لده‬‫ل‬‫لی‬‫ل‬‫م‬ ‫لان‬‫ل‬‫نش‬ ‫لی‬‫ل‬‫لال‬‫ل‬‫لم‬‫ل‬‫ش‬ ‫ملوجلودیلت‬ ‫غلذا‬ ‫گلان‬ ‫کننلده‬ ‫مصرف‬ ‫سلبلب‬ ‫کله‬ ‫تکنالوژی‬ ‫و‬ ‫نانوتکنالوژی‬ ‫ایلن‬ ‫بله‬ ،‫ملیلگلردد‬ ‫جلنلتلکلی‬ ‫تغلیلرات‬ ‫کله‬ ‫بلود‬ ‫خلواهلد‬ ‫پلذیلریلش‬ ‫قابل‬ ‫شرط‬ .‫بلاشلد‬ ‫مغذی‬ ‫و‬ ‫مصون‬ ‫مذکور‬ ‫غذای‬ ‫کله‬ ‫میلکلنلنلد‬ ‫کوشش‬ ‫مردم‬ ‫امریکا‬ ‫در‬ ‫خلود‬ ‫ملحلصلوالت‬ ‫نلوع‬ ‫این‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫له‬‫ل‬‫ب‬ ‫لع‬‫ل‬‫راج‬ ‫لردم‬‫ل‬‫م‬ ‫لش‬‫ل‬‫دان‬ .‫لد‬‫ل‬‫لن‬‫ل‬‫ک‬ ‫داری‬ ‫ملورد‬ ‫در‬ ‫وللی‬ ‫کلم‬ ‫نلانلو‬ ‫تکلنلاللوژی‬ ‫لی‬‫ل‬‫لک‬‫ل‬‫لت‬‫ل‬‫لن‬‫ل‬‫ج‬ ‫لرات‬‫ل‬‫لی‬‫ل‬‫لغ‬‫ل‬‫ت‬ ‫لای‬‫ل‬‫ه‬ ‫لوژی‬‫ل‬‫لال‬‫ل‬‫لن‬‫ل‬‫لک‬‫ل‬‫ت‬ ‫بلاالی‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫بیشتر‬0001 ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫امریکایی‬ ‫مستهلک‬ ‫هلا‬ ‫غلذا‬ ‫ایلن‬ ‫خلریلد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫در‬ .‫لت‬‫ل‬‫اس‬ ‫له‬‫ل‬‫لت‬‫ل‬‫لرف‬‫ل‬‫گ‬ ‫لورت‬‫ل‬‫ص‬ ‫لش‬‫ل‬‫لرس‬‫ل‬‫پ‬ ‫سلروی‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬01‫ملردم‬ ‫فلیلصلد‬ .‫ملیلکلرد‬ ‫رد‬ ‫را‬ ‫تکنالوژی‬ ‫نوع‬ ‫هردو‬ ‫جمله‬ ‫از‬01‫اگاه‬ ‫تکنالوژی‬ ‫از‬ ‫فیصد‬ ‫و‬53‫قلیلملت‬ ‫متوجه‬ ‫تنها‬ ‫مردم‬ ‫فیصد‬ ‫و‬01‫غلذا‬ ‫فوایید‬ ‫متوجه‬ ‫مردم‬ ‫فیصد‬ ‫کله‬ ‫اخلیلر‬ ‫صلنلف‬ .‫بودند‬ ‫متوجه‬01 ‫اگلر‬ ‫کله‬ ‫میکرد‬ ‫وانمود‬ ‫قسمی‬ ،‫بودند‬ ‫بلاشلد‬ ‫مصلون‬ ‫و‬ ‫مغذی‬ ‫مذکور‬ ‫غذای‬ .‫میخرند‬ ‫آنها‬ ‫افشان‬ ‫گرده‬ ‫حشره‬ ‫با‬ ‫کدو‬ ‫گل‬ ‫تصویر‬-‫دیلی‬ ‫ساینس‬ ‫از‬ ‫سپالوسکی‬ ‫کتلین‬ (8‫غذا‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫امراض‬ ‫اقتصاد‬ ) ‫ي‬ ‫دهه‬ ‫طول‬ ‫در‬‫فلقلر‬ ‫با‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هاي‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫غذایي‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫امراض‬ ‫وقوع‬ ‫گذشته‬ ‫افلزایلش‬ ‫بله‬ ‫رو‬ ‫نلیلز‬ ‫الصحوی‬ ‫حفظ‬ ‫باالي‬ ‫ستندرد‬ ‫با‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫كشورهاي‬ ‫در‬ ‫بلكه‬ ‫الصحوی‬ ‫حفظ‬‫بلوده‬ ‫نشده‬ ‫گزارش‬ ‫اغلب‬ ‫غذایي‬ ‫هاي‬ ‫مسمومیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عفونت‬ ‫وقوع‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫حالي‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬‫و‬ ‫مانلده‬ ‫باقي‬ ‫تلوسلعله‬ ‫حلال‬ ‫در‬ ‫كشورهلاي‬ ‫در‬ ً ‫خصوصا‬ ‫ابتال‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫آمار‬ ‫تعیین‬ ‫لذا‬.‫بلاشلد‬ ‫نلملي‬ ‫پلذیلر‬ ‫املكلان‬ ‫این‬ ‫عمومي‬ ‫الصحه‬ ‫حفظ‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫كننده‬ ‫تهدید‬ ‫غذایي‬ ‫زا‬ ‫مرض‬ ‫عوامل‬‫ملي‬ ‫كله‬ ‫آیند‬ ‫مي‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫كشورها‬ ‫مواد‬ ‫تهیه‬ ‫هاي‬ ‫پروسه‬ ‫در‬ ‫الصحوی‬ ‫حفظ‬ ‫مقررات‬ ‫رعایت‬ ‫توسط‬ ‫توان‬‫جلللوگلیلري‬ ‫هلا‬ ‫آن‬ ‫وقوع‬ ‫از‬ ‫غذایي‬ .‫نمودند‬ ‫صحی‬ ‫غیر‬ ‫هاي‬ ‫پروسه‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫غذایي‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫امراض‬‫شلاملل‬ ‫و‬ ‫گلردد‬ ‫ملي‬ ‫ایجاد‬ ‫غذایي‬ ‫مواد‬ ‫تهیه‬ ‫هایي‬ ‫میكروب‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ها‬ ‫مسمومیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عفونت‬‫للیلسلتلریلا‬ ، ‫کوالی‬ ‫،ای‬ ‫كامپیلوباكتر‬ ، ‫سالمونال‬ ‫مانند‬ ‫غذایي‬ ‫هاي‬ ‫عفونت‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬‫آرعلوس‬ ‫سلتلافلیلللوكلوكلوس‬ ‫هلاي‬ ‫ملیلكلروب‬ ‫كله‬ ‫صلورتلي‬ ‫در‬ ‫گلردنلد‬ ‫مي‬ ،‫ابتدا‬ ‫بوتولینوم‬ ‫كلستریدیوم‬، ‫كرده‬ ‫رشد‬ ‫غذا‬ ‫در‬‫هلاي‬ ‫مسلملوملیلت‬ ، ‫زهلر‬ ‫تولیلد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫زیاد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫غذایي‬‫حامل‬ ‫یك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫غذا‬ .‫آورند‬ ‫مي‬‫یا‬carrier‫اجلرام‬ ‫از‬ ‫بسیاري‬‫علفلونلي‬ ‫حلملایلت‬ ‫را‬ ‫علفلونلي‬ ‫جلرم‬ ‫رشد‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫حمل‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عفوني‬ ‫غیر‬ ‫و‬‫بله‬ ‫و‬ ‫كلرده‬ ‫ناقل‬ ‫عنوان‬‫یا‬ ‫فعال‬Active vehicle‫غلیلر‬ ‫نلاقلل‬ ‫نلقلش‬ ‫تلنلهلا‬ ‫یلا‬ ‫و‬ ‫نملوده‬ ‫عمل‬‫را‬ ‫فلعلال‬Passive vehicle‫رشد‬ ‫غذا‬ ‫در‬ ‫عفونت‬ ‫عامل‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫نماید‬ ‫ایفا‬‫بله‬ ‫غلذا‬ ‫ي‬ ‫وسلیللله‬ ‫بله‬ ‫تنلهلا‬ ‫و‬ ‫ننموده‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫منتقل‬ ‫انسان‬.‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫غذایي‬ ‫مواد‬ ‫زایی‬ ‫مرض‬ ‫عوامل‬‫ها،پرازیلت‬ ‫قارچ‬ ،‫ها‬ ‫ویروس‬ ،‫بكتریا‬ ‫و‬ ‫سنگین‬ ‫فلزات‬ ،‫ها‬‫در‬ ‫غلذا‬ ‫از‬ ‫نلاشلی‬ ‫املراض‬ .‫شلونلد‬ ‫مي‬ ‫غذایي‬ ‫هاي‬ ‫مسمومیت‬ ‫باعث‬ ‫کیمیاوی‬ ‫مواد‬ ‫سال‬01‫جمله‬ ‫از‬ .‫میشوند‬ ‫مریض‬ ‫غذا‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬051111‫و‬ ‫میشوند‬ ‫بستر‬ ‫شفاخانه‬ ‫در‬ ‫نفر‬3111 .‫میرند‬ ‫می‬ ‫امراض‬ ‫این‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫نفر‬‫بسلیلار‬ ‫غذا‬ ‫ناشی‬ ‫امراض‬ ‫نیز‬ ‫است‬ ‫پیشرفته‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫استرالیا‬ ‫در‬ ‫سبب‬ ‫و‬ ‫است‬0501‫بزنید؟‬ ‫حدس‬ ‫شما‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ .‫میشود‬ ‫هزینه‬ ‫استرالیایی‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ ‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬1:‫شماره‬1:‫صفحه‬3 3‫جنوری‬5102
 • 4. (9‫دارد؟‬ ‫مطابق‬ ‫معیاری‬ ‫شرایط‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫گوشت‬ ‫عرضه‬ ‫آیا‬ ) ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫غذایی‬ ‫مصونیت‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫غذاها‬ .‫است‬ ‫مشکل‬ ‫کردن‬ ‫زندگی‬ ‫غذا‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ضرورت‬ ‫غذا‬ ‫به‬ ‫روزمره‬ ‫انسان‬ ‫گوش‬ .‫شونده‬ ‫فاسد‬ ‫دیر‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫فساد‬ ‫نیمه‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ،‫باال‬ ‫پذیری‬ ‫فساد‬ ‫با‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫شمال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫تقسیم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫گوشت‬ .‫نمود‬ ‫نگهداری‬ ‫یخچال‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫باال‬ ‫پذیر‬ ‫فساد‬ ‫غذاهای‬ ‫کتگوری‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫جهان‬ ‫در‬ .‫میکند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫دفعه‬ ‫یک‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫فامیل‬ ‫یک‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫غذایی‬ ‫محصوالت‬ ‫بعضی‬ ‫ولی‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫ها‬ ‫کشور‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫گوشت‬ .‫میرسد‬ ‫تن‬ ‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫مقدارد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫نیز‬ ‫گوشت‬ ً‫ا‬‫اکثر‬ ‫میگردند‬ ‫ارایه‬ ‫افغانی‬ ‫های‬ ‫مارکیت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫گوشت‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫تورید‬ ‫را‬ ‫گوشت‬ ‫زیاد‬ ‫مقدار‬ ‫افغانستان‬ ‫مثل‬ ‫ها‬ ‫کشور‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫رفته‬ ‫پیش‬ ‫جهان‬ ‫های‬ ‫مارکیت‬ ‫در‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫الصحه‬ ‫حفظ‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫ستندرد‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫با‬ ‫مغایرت‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫ارایه‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫مثال‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫بپردازند‬ ‫باید‬ ‫سنگین‬ ‫جریمه‬ ‫آن‬ ‫مالکین‬ ‫و‬ ‫بند‬ ‫مارکیت‬ ،‫بیاید‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫کابل‬ ‫بخصوص‬ ‫افغانستان‬ ‫فعلی‬ ‫شرایط‬ ،‫گاو‬ ،‫بز‬ ،‫گوسفند‬ ‫گوشت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫قطعه‬ ‫الشه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شقه‬ ‫نیم‬ ‫یا‬ ‫شقه‬ ‫یا‬ ‫کامل‬ ‫الشه‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫برای‬ ،‫قصابی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫قصابی‬ ‫بودن‬ ‫مجهز‬ .‫باشد‬ ‫مزبور‬ ‫گوشت‬ ‫انواع‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫و‬ ‫مجهز‬ ‫باید‬ ،‫شتر‬ ‫یا‬ ‫گاومیش‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫باید‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫قصاب‬ ‫تخنیکی‬ ‫دانش‬ ،‫برق‬ ‫موجودیت‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫تخنیکی‬ ‫و‬ ‫الصحوی‬ ‫حفظ‬ ‫شرایط‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ،‫وسایل‬ ‫تحت‬ ‫شخص‬ ‫باید‬ ‫است‬ ‫خدمت‬ ‫ارایه‬ ‫مصروف‬ ‫قصابی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شخص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫قصابی‬ ‫بودن‬ ‫مجاز‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫الصحوی‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫تخنیکی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫این‬ ‫دارای‬ ‫شخص‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مربوطه‬ ‫ادارات‬ ‫از‬ ‫فعالیت‬ ‫اجازه‬ ‫و‬ ‫نباشد‬ ‫سن‬ ‫کشور‬ ‫ذیصالح‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫مراجع‬ ‫از‬ ‫الصحوی‬ ‫حفظ‬ ‫گواهی‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫قصابی‬ .‫نماید‬ ‫کار‬ ‫گوشت‬ ‫عرضه‬ ‫سکتور‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫عامه‬ ‫صحت‬ ‫وزارت‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫ارایه‬ ‫آبیاری‬ ‫و‬ ‫مالداری‬ ،‫زراعت‬ ‫وزارت‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫قصابی‬ ‫جواز‬ ‫فعلی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫کسان‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دوکان‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫اعطا‬ ‫کسی‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫جواز‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫قصابی‬ ‫الصحه‬ ‫حفظ‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫مسول‬ ‫شامل‬ ‫کتگوری‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫میکنند‬ ‫عرضه‬ ‫ها‬ ‫کراچی‬ ‫سر‬ ‫در‬ ‫را‬ )‫شده‬ ‫ذبح‬ ‫حیوان‬ ‫الشه‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ،‫پای‬ ،‫(سر‬ ‫گوشت‬ ‫که‬ .‫نیستند‬ ‫بسی‬ ‫حال‬ ‫تا‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫امر‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ذیصالح‬ ‫مراجع‬ ‫از‬ ‫گواهی‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مرجع‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫باید‬ ‫مارکیت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مستهلکین‬ ‫به‬ ‫گوشت‬ ‫عرضه‬‫ار‬.‫است‬ ‫نادر‬ ‫بر‬ ‫اول‬ ‫شرط‬ ‫منحیث‬ ‫اصال‬ ‫گواهی‬ .‫برساند‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫حیوان‬ ‫فالن‬ ‫گوشت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫قصاب‬ ‫که‬ ‫میگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫میگردد‬ ‫کار‬ ‫مارکیت‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫هرکسی‬‫ای‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫عامه‬ ‫صحت‬ ‫وزارت‬ ‫از‬ ‫صحی‬ ‫معاینه‬ ‫سند‬ ‫باید‬ ‫هستند‬ ‫کار‬ ‫مصروف‬ ‫قصابی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنانی‬ ‫کار‬ .‫نیست‬ ‫مطرح‬ ‫آنها‬‫شش‬‫ماه‬ ‫تجدید‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫موجود‬ ‫مشخص‬ ‫سیستم‬ ‫مگر‬ ‫میگردد‬ ‫ارایه‬ ‫کار‬ ‫جواز‬ ‫ارایه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫فعال‬ .‫گردد‬ ‫تجدید‬ ‫معاینه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫دفعه‬ ‫یک‬ ‫بعد‬‫ن‬ ‫و‬‫سازی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫نظارت‬ ‫را‬ ‫اماکن‬ ‫تمام‬ ‫نمیتواند‬ ‫مارکیت‬ ‫بودن‬ ‫بزرگ‬ ‫نسبت‬ ‫است‬ ‫نمودن‬ ‫چک‬ ‫مسول‬ ‫که‬ ‫صحی‬ ‫کارمندان‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫معاینه‬ ‫کارت‬‫مای‬.‫ند‬ ‫یا‬ ‫حیوانی‬ ‫انسانی‬ ‫شریک‬ ‫امراض‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫غذا‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ساری‬ ‫امراض‬ ‫دوچار‬ ‫قصابان‬ ‫اکثریت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫بنا‬zoonosis‫کسی‬ ‫مگر‬ ‫باشد‬ ‫راداشته‬ .‫کنند‬ ‫نگهداری‬ ‫بدور‬ ‫قصابی‬ ‫از‬ ‫التیام‬ ‫الی‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫هم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اگاهی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫آنرا‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫روشن‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫شستن‬ ،‫شدن‬ ‫پاک‬ ‫قابل‬ ،‫لشم‬ ‫باید‬ ‫ساختمان‬ .‫باشد‬ ‫عالی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫قصابی‬ ‫الصحوی‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ساختمانی‬ ‫وضع‬‫پا‬‫ک‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫الحصوی‬ ‫حفظ‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ .‫کنند‬ ‫جلوگیری‬ ‫گان‬ ‫جونده‬ ‫و‬ ‫حشرات‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫عبور‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫جالی‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫کلکین‬ ،‫ها‬ ‫دروازه‬ .‫بتوانند‬ ‫کرده‬‫ق‬ ‫ر‬‫باید‬ ‫صابی‬ ‫مگس‬ ‫یک‬ ‫موجودیت‬ .‫گردد‬ ‫نگهداری‬ ‫بدور‬ ‫حشرات‬ ‫از‬ ‫گوشت‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مخصوص‬ ‫لباس‬ ‫باید‬ ‫قصاب‬ .‫باشد‬ ‫موجود‬ ‫روان‬ ‫گرم‬ ‫شیر‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫صابو‬ ‫با‬ ‫دستشوی‬ ‫حشرات‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ .‫گردد‬ ‫مسدود‬ ‫قصابی‬ ‫آن‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اخطار‬ ‫قصاب‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫مشاهده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫مطلق‬ ‫کفر‬ ‫الصحه‬ ‫حفظ‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫قصابی‬ ‫در‬ .‫نیست‬ ‫گوشت‬ ‫عرضه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫که‬ ‫میگیر‬ ‫صورت‬ ‫های‬ ‫غرفه‬ ‫در‬ ‫اکثرا‬ ‫ها‬ ‫قصابی‬ ‫کشور‬ ‫فعلی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫موجود‬ ‫حشرات‬ ‫مصنوع‬ ‫چراغی‬ ‫تلک‬ ‫باید‬ .‫است‬ ‫عادی‬ ‫موضوع‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ،‫آزاد‬ ‫هوای‬ ‫از‬ ‫گوشت‬ ‫بودن‬ ‫مصون‬ ‫و‬ ‫حشرات‬ ‫موجودیت‬ .‫است‬ ‫دشوار‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫سخن‬ ‫بیخی‬ ‫خو‬ ‫روان‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫دستشوی‬ ‫و‬ ‫کدام‬ ‫نیست؟‬ ‫پرسانی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫میکنند؟‬ ‫کنترول‬ ‫آنرا‬ ‫کی‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫هوای‬ ‫در‬ ‫گوشت‬ ‫گزاشتن‬ ‫آزاد‬ ‫و‬ ‫حشرات‬ ‫کردن‬ ‫مشاهده‬‫زار‬‫ت‬ ‫عرض‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫پول‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫زهر‬ ‫هم‬ ‫قصاب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خاموش‬ ‫همه‬ ‫نمیکنید؟‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫چرا‬ ‫مسول‬ ‫منحیت‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫صدا‬ ‫کی‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫باید‬‫ه‬ .‫میکند‬ ‫است‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫گردند‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫پاک‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫کوشت‬ ‫کن‬ ‫قطع‬ ‫ماشن‬ ، ‫کفته‬ ‫ماشین‬ ،‫چاقو‬ ،‫کارد‬ ‫بشمول‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫تمام‬‫فاد‬‫تعقیم‬ ‫و‬ ‫پاک‬ ‫ه‬ ‫مشاهد‬ ‫آن‬ ‫کاری‬ ‫پاک‬ ‫پالن‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫نظارت‬ ‫حین‬ .‫باشد‬ ‫موجود‬ ‫قصابی‬ ‫ساختمان‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫کاری‬ ‫پاک‬ ‫پالن‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫قصابی‬ ‫همه‬ ‫در‬ .‫گردند‬‫ص‬ ‫ه‬‫ورت‬ ‫بای‬ ‫قصابی‬ .‫نمیگیرد‬ ‫صورت‬ ‫هیچ‬ ‫نظارت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫کاری‬ ‫پاک‬ ‫پالن‬ ‫نادر‬ ‫های‬ ‫قصابی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫فعال‬ .‫است‬ ‫جرم‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫نبود‬ ‫و‬ ‫گیرد‬‫م‬ ‫د‬‫جهز‬ ‫منفی‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫منجمد‬ ‫گوشت‬ .‫باشد‬ ‫گوشت‬ ‫نگهداشتن‬ ‫یخ‬ ‫ضروری‬ ‫وسایل‬ ‫به‬01‫حد‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫گوشت‬ ‫و‬ .‫گردد‬ ‫نگهداری‬ ‫گرید‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬ ‫الی‬ ‫اکثر‬3‫الی‬ ‫گرم‬ ‫هوای‬ ‫در‬ ‫گوشت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نادیده‬ ‫اکثرا‬ ‫شرط‬ ‫این‬ ‫کشور‬ ‫فعلی‬ ‫مارکیت‬ ‫در‬ ‫حال‬ .‫گردد‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫یخچال‬ ‫در‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬32 ‫معلو‬ ‫نا‬ ،‫نمیگردد‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫عملی‬ ‫چرا‬ ‫اینکه‬ ‫مگر‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫شاید‬ ‫مسول‬ ‫ادارات‬ ‫توسط‬ ‫شرط‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫آویزان‬ ‫بیرون‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬‫ا‬ ‫م‬.‫ست‬ ‫د‬ ‫بنا‬ .‫ندارند‬ ‫آگاهی‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫مسلکی‬ ‫مسول‬ ‫مامور‬ ‫هم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫میگیرد‬ ‫نادیده‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫گرفته‬ ‫خود‬ ‫رشوت‬ ‫مسول‬ ‫مامور‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬‫ه‬ ‫ر‬‫ردو‬ .‫نمیگرد‬ ‫صورت‬ ‫کنترول‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫پرسیده‬ ‫باید‬ ‫مسول‬ ‫مامورین‬ ‫رشوت‬ ‫یا‬ ‫آگاهی‬ ‫عدم‬ ‫یعنی‬ ‫صورت‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫گوشت‬ ‫جاده‬ ‫روی‬ ‫روز‬ ‫هرو‬ ‫که‬ ‫میشویم‬ ‫متوجه‬ ‫ما‬ .‫بگیرد‬ ‫صورت‬ ‫داری‬ ‫خود‬ ‫باید‬ ‫اکیدا‬ ‫عمومی‬ ‫معابر‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫گوشت‬ ‫ارایه‬ ‫از‬‫گا‬‫ن‬ ‫روی‬ ‫یکجا‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫و‬ ‫خون‬ ،‫کثافات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کابل‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫سنگی‬ ‫کوته‬ ‫آن‬ ‫خوب‬ ‫مثال‬ .‫است‬ ‫نگرفته‬ ‫صورت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کنترول‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫میگردد‬ ‫عرضه‬ ‫منفی‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫مجنمد‬ ‫گوشت‬ ‫یعنی‬ .‫گردد‬ ‫ارایه‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫منجمد‬ ‫بشکل‬ ‫باید‬ ‫منجمد‬ ‫های‬ ‫گوشت‬ .‫میشود‬ ‫فروخته‬ ‫گوشت‬ ‫کراجی‬01‫و‬ ‫باشد‬ ‫گرید‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬ ‫از‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫میرسد‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ذوب‬ ‫بشکل‬ ‫مرغ‬ ‫گوشت‬ ‫بخصوص‬ ‫توریدی‬ ‫های‬ ‫گوشت‬ ‫اکثرا‬ ‫که‬ ‫میشویم‬ ‫متوجه‬ ‫مارکیت‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫برسد‬ ‫بفروش‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ .‫میشود‬ ‫حساب‬ ‫بزرگ‬ ‫تخطی‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫منجمد‬ ‫دوبره‬ ‫یا‬ ‫ذوب‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫منجمد‬ ‫گوشت‬ ‫نمیتواند‬ ‫قصاب‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اینست‬ ‫دیگر‬ ‫شرط‬ ‫و‬ .‫میچکد‬ ‫آن‬ ‫میکن‬ ‫مشاهده‬ ‫شهرمان‬ ‫مردوم‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هویدا‬ ‫بسیار‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫مشتری‬ ‫جلب‬ ‫بخاطر‬ ‫یخچال‬ ‫یا‬ ‫فریز‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ‫در‬ ‫الشه‬ ‫آویختن‬‫و‬ ‫د‬‫لی‬ .‫نشده‬ ‫ابالغ‬ ‫عامه‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مانده‬ ‫مخفی‬ ‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫هم‬ ‫کنترول‬ ‫موضوع‬ ‫کدام‬ ‫اگر‬ .‫نگرفته‬ ‫صورت‬ ‫مسول‬ ‫ادارات‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫کنترول‬ -‫خالد‬ ‫نعیم‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬1:‫شماره‬1:‫صفحه‬4 3‫جنوری‬5102
 • 5. ‫خالد‬ ‫نعیم‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ :‫مسول‬ ‫مدیر‬ ‫مستقل‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬ ‫خبرنامه‬ ‫نشر‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫وار‬ ‫هفته‬ ‫بشکل‬ ‫و‬ ‫بوده‬ .‫میرسد‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬ ‫خبرنامه‬ ‫ایمیلت‬adfjournal@outlook.com ©.‫است‬ ‫محفوظ‬ ‫چاپ‬ ‫حق‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رد‬ ،‫تغیر‬ ‫قابل‬ ‫نشر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫مقاالت‬ ‫تصحیح‬ ‫جهت‬ ‫نویسنده‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫هم‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫ارسال‬ ‫نویسنده‬ ‫نظریات‬ ‫مسول‬ ‫خبرنامه‬ .‫نمیباشد‬ (11‫غذا‬ ‫سکتور‬ ‫سازی‬ ‫معیاری‬ ) ‫داشته‬ ‫را‬ ‫مصرف‬ ‫قابلیت‬ ‫باید‬ ‫غذا‬ .‫برساند‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫غذا‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ضرورت‬ ‫روزمره‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫انسان‬ ‫غذا‬ ‫سکتور‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ .‫نگردد‬ ‫انسان‬ ‫صحت‬ ‫به‬ ‫مشکالب‬ ‫و‬ ‫امراض‬ ‫سبب‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نفر‬ ‫هزاران‬ ‫و‬ ‫صدها‬ ‫جان‬ ‫میتواند‬ ‫سکتور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫غذای‬ ‫و‬ ‫نمیگردد‬ ‫کنترول‬ ‫درست‬ ‫بشکل‬ ‫مسول‬ ‫ادارات‬ ‫از‬ ‫سکتور‬ ‫این‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ .‫برود‬ ‫شدن‬ ‫معیاری‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫غذا‬ ‫سکتور‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫بنا‬ .‫بگیرد‬ ‫روز‬ ‫شدن‬ ‫معیاری‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫سکتور‬ ‫تا‬ ‫بیگیرند‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫آتی‬ ‫موارد‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫تقاضا‬ ‫افغانستان‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫دولت‬ .‫گردد‬ ‫رهنمایی‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫قوانین‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫نهایی‬ ‫غذا‬ ‫قانون‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫پیشنهاد‬ ‫بنا‬ .‫نیست‬ ‫موجود‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫غذا‬ ‫قانون‬ ‫قانونی‬ ‫بشکل‬ ‫مارکیت‬ ‫که‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫موضوع‬ ‫عامه‬ ‫صحت‬ ‫قانون‬ ‫یا‬ ‫وترنری‬ ‫قانون‬ ‫مثل‬ ‫موجود‬ .‫گردد‬ ‫کنترول‬ ‫ستندرد‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫نانوایی‬ ،‫فروشی‬ ‫غذا‬ ،‫قصابی‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫غذا‬ ‫تولیدی‬ ‫سکتور‬ ‫معیارهای‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫سازی‬ ‫رسمی‬ .‫گردند‬ ‫عملی‬ ‫جبری‬ ‫بشکل‬ ‫مارکیت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫کودیکس‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫های‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫ذیربط‬ ‫ادارات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فعلی‬ ‫کارمندان‬ ‫سازی‬ ‫ظرفیت‬ ‫تا‬ ...‫قصابی‬ ،‫داری‬ ‫رستورانت‬ ،‫غذایی‬ ‫علوم‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫لسانس‬ ‫و‬ ‫لیسه‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫مسلکی‬ ‫های‬ ‫درس‬ ‫ایجاد‬ .‫گردد‬ ‫کنترول‬ ‫خودی‬ ‫بشکل‬ ‫آن‬ ‫متخصصین‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫مناسب‬ ‫بشکل‬ ‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫سکتور‬ ‫که‬ ‫ادارات‬ ‫مفتشین‬ ‫و‬ ‫ناظرین‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫ساخته‬ ‫عیار‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫نظارت‬ ‫سیستم‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫مارکیت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫ارایه‬ ‫جدید‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫مسول‬‫نماید‬ ‫ارایه‬ ‫نتایج‬ ‫نظارت‬ .‫گردد‬ ‫اتخاذ‬ ‫تصامیم‬ ‫و‬ -‫خالد‬ ‫نعیم‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ .‫میدارد‬ ‫ارایه‬ ‫را‬ ‫تغذیه‬ ‫و‬ ‫حاصالت‬ ‫بهبود‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬ ‫خبرنامه‬ ‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬1:‫شماره‬1:‫صفحه‬5 3‫جنوری‬5102 ‫تقاضا‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫زراعت‬ ‫سکتور‬ ‫شایقین‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬ ‫خبرنامه‬ ‫رهبری‬ ‫الی‬ ‫نموده‬ ‫لطف‬ ‫برسانند‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫تخصصی‬ ‫مقاله‬ ‫میخواهند‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫قابل‬ ‫البته‬ .‫نمایند‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫مقاله‬ ‫مسوده‬ ‫خبرنامه‬ ‫آدرس‬ ‫ایمیل‬ ‫به‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫ختم‬ ‫رهبری‬ .‫نباشد‬ ‫دیگری‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫قبال‬ ‫باید‬ ‫مقاله‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آوری‬ ‫یاد‬ .‫است‬ ‫گذار‬ ‫سپاس‬ ‫تان‬ ‫همکاری‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫خبرنامه‬ ‫شما‬ ‫مقاله‬ ‫میشود‬ ‫پذیرفته‬