O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 11 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Vit A.pptx

  1. 1. ‫رهنـــما‬ ‫استاد‬ : ‫هللا‬ ‫عنایت‬ ‫داکتر‬ “ ‫حیات‬ ” ‫ترتیب‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ : ‫منـــــــــیژه‬ “ ‫عبـــــاسی‬ ”
  2. 2. ‫ذ‬ ‫ویتامین‬ A ‫ویتامین‬ A ‫از‬ ‫جمله‬ ‫ویتامین‬ ‫های‬ ‫منحل‬ ‫در‬ ‫شحم‬ ‫است‬ . ‫ئید‬‫ریتینو‬ ‫ها‬ ( (retinoids ، ‫یک‬ ‫گروپ‬ ‫از‬ ‫مالیکول‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫ریتینول‬ ( ‫ویتامین‬ A ) ‫مرتبط‬ ‫بوده‬ ، ‫و‬ ‫برای‬ ‫بینایی‬ ، ‫تولید‬ ‫مثل‬ ، ‫رشد‬ ‫ونمو‬ ، ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫انساج‬ ‫ایپیتیال‬ ‫ضروری‬ ‫میب‬ ‫اشند‬ . ‫ئیک‬ِ‫و‬‫ریتین‬ ‫اسید‬ ( ( Retinoic acid ‫از‬ ‫اکسدیشن‬ ‫ریتینول‬ ( Retinol ) ‫مواد‬ ‫غذایی‬ ‫مشتق‬ ‫شده‬ ، ‫اکثریت‬ ‫وظایف‬ retinoids ‫را‬ ‫انجام‬ ‫داده‬ ، ‫به‬ ‫اثتثنای‬ ‫بینایی‬ ‫که‬ ‫مربوط‬ ‫به‬ ‫ریتینل‬ ( Retinal ) ‫است‬ ‫و‬ Retinal ‫از‬ ‫جمله‬ ‫مشتقات‬ ‫الدیهاید‬ Retinol ‫میباشد‬ .
  3. 3. ‫ساختمان‬ ‫ویتامین‬ A : Retinol : ‫حلقه‬ ‫یک‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ ‫اولی‬ ‫الکول‬ ‫یک‬ ionone – β ‫زنجیر‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ، ‫میباشد‬ ‫مشبوع‬ ‫غیر‬ ‫جانبی‬ Retinal : ‫اکسدیشن‬ ‫از‬ ‫یکه‬ ‫الدیهاید‬ ‫یک‬ Retinol ‫میگردد‬ ‫حاصل‬ . Retinoic acid : ‫اکسدیشن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اسید‬ ‫یک‬ Retinal ‫میآید‬ ‫بوجود‬ . Carotene – β : ‫حاوی‬ ‫نباتی‬ ‫غذاهای‬ Carotene – β ‫تجزیه‬ ‫امعا‬ ‫در‬ ، ‫بوده‬ ‫شده‬ ‫مالیکول‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ Retinal ‫میگردد‬ ‫حاصل‬ .
  4. 4. ‫جذب‬ ‫ویتامین‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ A • ‫ویتامین‬ ‫انتقال‬ A ‫به‬ ‫کبد‬ : • ‫شدن‬ ‫آزاد‬ ‫ویتامین‬ A ‫از‬ ‫کبد‬ :
  5. 5. ‫ویتامین‬ ‫تاثیر‬ ‫میکانیزم‬ A : ‫مخلوط‬ Retinoic acid ‫و‬ ‫فعال‬ ‫آ‬ ‫کروماتین‬ ‫با‬ ‫خذه‬ ‫ترکیب‬ ‫تحریک‬ ‫باعث‬ ‫شده‬ ‫متقابل‬ ‫هستوی‬ RNA ‫مخصوص‬ retinoid ‫تول‬ ‫سبب‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ، ‫گریده‬ ‫ید‬ ‫گوناگون‬ ‫وظایف‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫پروتین‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫فزیولوژیک‬ .
  6. 6. ‫ویتامین‬ ‫وظایف‬ A ۱ : ‫بینایی‬ ‫سایکل‬ : ‫ویتامین‬ A ‫بینایی‬ ‫رنگی‬ ‫های‬ ‫ماده‬ ‫سازنده‬ ‫جز‬ (visual pigment) ‫حجرات‬ rod ‫و‬ cone ‫میباشد‬ . Rhodopsin ‫حجرات‬ ‫بینایی‬ ‫رنگی‬ ‫ماده‬ rod ‫در‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫بوده‬ ‫چشم‬ ‫شبکیه‬ cis retinal - 11 ‫است‬ ‫که‬ ‫پروتین‬ ‫به‬ ‫مشخصا‬ opsine ‫متصل‬ ‫میباشد‬ . ۲ ) ‫رش‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫د‬ : ‫ویتامین‬ ‫فقدان‬ A ‫سبب‬ ‫میشود‬ ‫اطفال‬ ‫در‬ ‫رشد‬ ‫کاهش‬ , ‫میگردد‬ ‫بطی‬ ‫همچنان‬ ‫استخوان‬ ‫رشد‬ . ۳ ) ‫تولی‬ ‫ــــ‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ـــ‬ ‫ثل‬ : retinol ‫و‬ retinal ‫برای‬ ‫میشود‬ ‫پنداشته‬ ‫ضروری‬ ‫نارمل‬ ‫مثل‬ ‫تولید‬ . ‫عملی‬ ‫تقویت‬ ‫باعث‬ ‫ه‬ spermatogenesis ‫در‬ ‫میگردد‬ ‫ها‬ ‫خانم‬ ‫در‬ ‫جنین‬ ‫سقط‬ ‫مانع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مرد‬ . ۴ ) ‫اپیتیلیال‬ ‫حجرات‬ ‫نگهداری‬ : ‫ویتامین‬ A ‫جهت‬ ‫ضروری‬ ‫مخاط‬ ‫ترشح‬ ‫و‬ ‫اپیتیلیال‬ ‫انساج‬ ‫نارمل‬ ‫تفکیک‬ ‫میباشد‬ .
  7. 7. ‫ویتامین‬ ‫منابع‬ A
  8. 8. ‫ویتامین‬ ‫به‬ ‫نیازمندی‬ A ‫ویتامین‬ ‫مقدار‬ A ‫برای‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫جوان‬ RAE 1000 ‫بوده‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫خانم‬ ‫جوان‬ RAE 800 ‫میباشد‬ .
  9. 9. ‫ویتامین‬ ‫فقدان‬ A ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫در‬ : • ‫کوری‬ ‫شب‬ • Xerophthalmia • Acne and psoriasis

×