Anúncio

Aims and objectives of Physical education-I.pptx

3 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Aims and objectives of Physical education-I.pptx

  1. शारीररक शशक्षणाचे ध्येय व उशिष्ट्ये बी. ए. भाग 1, सेशिस्टर 1 पेपर -1 : शारीररक शशक्षणाची ओळख घटक 2 श्रीिती सशवता िाजगावकर सहा. प्राध्या., शारीररक शशक्षण शवभाग, राजर्षी छत्रपती शाहू कॉलेज
  2. शशक्षणाचे ध्येय • व्यक्तीचा व शतच्या व्यक्तक्तित्त्वाचा सवाांगीण शवकास करून आदशश नागररक तयार करणे - डॉ. नन
  3. शारीररक शशक्षणाचे ध्येय • शरीर संवर्शन • व्यक्तीच्या िानशसक, भावनात्मक व सािाशजक गुणांचा शवकास करणे • बालकाचा शारीररक, बौक्तिक व नैशतक शवकास -सवाांगीण शवकास करणे • बालकाच्या शारीररक व िानशसक स्वास्थ्यााचा शवकास करून सािाशजक जीवनात तो क ु शल नेतृत्व करू शक े ल असा आदशश नागररक बनवणे.
  4. प्रत्येक बालकाच्या व्यक्तिमत्वाचा सर्ाांगीण वर्कास म्हणजे शारीररक, बौविक, भार्विक, िैविक र् सामावजक वर्कास घडर्ूि व्यक्तिगि र् सामावजक जीर्िाि िो सुखासमाधािािे जगू शक े ल असा चाररत्र्यसंपन्न आदशश नागरीक ियार करणे हे शारीररक वशक्षणाचे अंविम ध्येय आहे.
Anúncio