Tahdonvastainen hoito

Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunnan sairaanhoitopiiriSatakunnan sairaanhoitopiiri
TAHDOSTA
RIIPPUMATTOMAN HOIDON
ARVIOINTI
Sanna Valtanen 11.6.14
Tahdosta riippumaton hoito
 potilaan etu tärkeintä
 otetaan huomioon myös potilaan perhe ja
läheiset
 tahdosta riippumattomaan hoitoon
määrääminen kolmivaiheinen prosessi
 M1-lähete, jonka pohjalta psykiatrisen sairaalan
(päivystävän) lääkärin tarkkailulähetearvio
 osastonlääkärin M2-arvio
 M3-päätöksen tekevän lääkärin arvio
Tahdonvastaiseen hoitoon
toimittaminen
 tk:n vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä
virkalääkäri tekee tarkkailulähetteen
 jos on syytä epäillä, että tk:n toimialueella asuvan tai
oleskelevan henkilön tahdosta riippumattomaan
hoitoon määräämisen edellytykset täyttyvät
 elokuun alusta alkaen virkasuhde ei ole välttämätön
edellytys tarkkailulähetteen kirjoittamiselle
 hoidon arvio M1-lähetteellä
 psykiatriseen sairaalaan ambulanssilla
 tarvittaessa virka-apupyyntö (jos väkivallan uhka
tai potilas ei päästä sisälle)
Virka-apu
 poliisi on velvollinen avustamaan väkivaltaisen
potilaan kuljettamisessa hoitoon, jos
terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin
virkasuhteessa oleva lääkäri pyytää virka-apua
 jos tarkkailuun otettu tai hoitoon määrätty
henkilö poistuu sairaalasta ilman lupaa, poliisi
on velvollinen antamaan virka-apua hänen
palauttamisekseen sairaalaan
Tahdonvastainen hoito
 täysi-ikäisillä kriteereinä
 mielisairaus (epäily riittää M1:n tekoon) JA
 uhka mielisairauden pahenemisesta, potilaan tai
muiden ihmisten terveyden tai turvallisuuden
vakavasta vaarantumisesta ilman asianmukaista
hoitoa JA
 muiden mt-palvelujen soveltumattomuus
 alaikäisillä myös vakava mielenterveyden
häiriö tai sen epäily riittää M1-lähetteen tekoon
(huoltajan suostumusta ei tarvita)
 mielisairaudella tarkoitetaan tilaa, johon liittyy
vakava todellisuudentajun häiriintyminen
 delirium
 erilaiset psykoosit
 mania
 vaikea-asteinen dementia
 mielisairauden paheneminen
 hoidolla voidaan lievittää tai parantaa sairaus
 sairaus etenee lääkkeiden pois jättämisen vuoksi
 potilaan terveyden tai turvallisuuden
vaarantuminen
 sairaudentunnottomuus estää hakeutumisen
hoitoon
 kykenemättömyys huolehtia perustarpeista
 itsemurhavaara
 muiden terveyden tai turvallisuuden
vaarantuminen
 potilas aggressiivinen tai uhkaava
 potilaan käytös vaarantaa muiden mielenterveyttä
 potilaan käytös vaarantaa samassa taloudessa
 muiden mielenterveyspalveluiden
soveltumattomuus
 perustuu lääketieteelliseen arvioon
 ei vaadi käytännön kokeilua
 mielenterveyspalvelujen riittämättömyys
 ei perustu lääketieteelliseen arvioon
 tarkoittaa käytännössä kannanottoa, jonka
mukaan kunta on laiminlyönyt velvollisuutensa
mt-palvelujen järjestämisessä
 ei voida käyttää alle 18-vuotiaan vakavan mt-
häiriön pidättävän hoidon perusteena
M1- eli tarkkailulähete
 M1-lähetteen alkuperäisen laatijan on
korjattava ja täydennettävä mahdolliset
puutteet henkilökohtaisesti
 laiminlyönnit voivat johtaa jälkikäteen laittomiksi
todetuissa vapaudenriistoissa korvausvastuuseen
 virheellinen lähete tulisi rinnastaa
potilasturvallisuuden vaarantamiseen
 lääkärin on AINA tutkittava potilas M1-
lähetteen tekemistä varten
 tarkkailulähete on voimassa enintään 3 vrk
 M1-lähetteen perusteella psykiatrisen
sairaalan (päivystävä) lääkäri arvioi potilaan
tilan
 aloittaa vapaaehtoisen hoitojakson TAI
 kotiuttaa potilaan arvion jälkeen TAI
 ottaa potilaan mielenterveyslain mukaiseen
tarkkailuun
 B1-lähetteellä sairaalaan tullutta potilasta ei
voi ”kaapata” tarkkailuun
 vapaaehtoisessa hoidossa oleva voidaan
Tarkkailulausunto (M2)
 tehtävä viimeistään neljäntenä päivänä sairaalaan
toimittamisesta (1+4)
 esitys pidättävästä/vapauttavasta hoidosta
 (virkasuhteessa oleva) psykiatrisen osaston
lääkäri tekee tarkkailujakson päätteeksi
 ylimalkainen maininta psykoosista ei riitä
 havainnot, oireet ja muut tiedot
 ennen lausunnon tekoa kuultava potilaan
mielipide
 mikäli tarkkailuaikana tulee ilmi, ettei kriteereitä
pidättävälle hoidolle ole, on tarkkailujakso
keskeytettävä välittömästi
Hoitoonmääräämispäätös (M3)
 sairaalan ylilääkäri tekee M2-lausunnon
pohjalta M3:sen, jolla annetaan päätös
vapaaehtoisesta tai pidättävästä hoidosta
 M3-lausunto annettava tiedoksi potilaalle
viipymättä sen laatimisen jälkeen
 lausuntoon pyydetään potilaan allekirjoitus
 kopio potilaalle
 annetaan tiedoksi potilaan oikeus valittaa
päätöksestä 14 vrk:n kuluessa hallinto-
oikeuteen
 hoitoonmääräämispäätös voimassa korkeintaan 3 kk
 tämän jälkeen tarvittaessa uusi tarkkailuun otto ja
tarkkailujakso
 uusi tarkkailulausunto alistetaan tarkkailuajan päätteeksi
hallinto-oikeudelle
 päätös voimassa korkeintaan 6 kk
 9 kk:n pidättävän hoidon jälkeen ulkopuolinen arvio
(virkalääkärin M1-lähete, joka käytännössä tehdään aina
sairaalassa)
 potilaan tulee (halutessaan) saada sairaalasta
riippumattoman lääkärin vapaamuotoisen
lääkärinlausunnon hoidon tarpeellisuudesta, kun hoitoa
määräaikojen jälkeen jatketaan
 jos potilas kieltäytyy, tulisi lausunto tehdä asiakirjojen
Vapaaehtoisessa hoidossa olevan
potilaan tarkkailuun ottaminen
 mikäli vapaaehtoisessa hoidossa oleva potilas
haluaa päättää hoitonsa, voidaan hänet ottaa
tarkkailuun, jos edellytykset tahdosta
riippumattomalle hoidolle ovat olemassa
 vapaaehtoisessa hoidossa olevaa potilasta ei voi
ottaa tarkkailuun poissaolevana, mikäli hän ei
palaa lomaltaan
 velvollisuus ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin
sairaalaan palauttamiseksi
 tilapäisesti somaattisessa sairaalassa olevaa
mielisairaalan potilasta ei voida siellä ottaa
tarkkailuun
 tarvittaessa M1-lähete
Muita tahdosta riippumatonta
hoitoa sääteleviä lakeja
 kehitysvammaisen erityishuolto tahdosta
riippumatta
 kriteerit
 henkilöille, jonka huoltoa ei voida muuten järjestää JA
 jonka voidaan olettaa ilman huoltoa joutuvan
vakavaan hengen tai terveyden vaaraan TAI jonka
käytöksestä ja muista seikoista käy ilmi, että hän
vammaisuutensa vuoksi vaarantaa toisen henkilön
turvallisuuden JA
 on välittömän erityishuollon tarpeessa
 käytännössä vähän sovellettu
 saman tutkimuksen perusteella hoitoa voidaan
antaa korkeintaan puoli vuotta
 päihdehuoltolaki
 kriteerit
 henkilö, jonka hoidon ja huollon järjestämisessä vapaaehtoisuuteen
perustuvat palvelut eivät ole mahdollisia tai ne ovat osoittautuneet
riittämättömiksi JA
 henkilöön itseensä kohdistuva vakava, kiireellistä hoitoa vaativa terveysvaara
(jos päihteiden käyttö ei lopu, mistä seuraa se, ettei potilas saa akuuttia,
asianmukaista hoitoa tai päihteidenkäytön jatkaminen itsessään aiheuttaa) TAI
 päihteiden käytöstä johtuva väkivaltainen toiminta, joka vakavasti vaarantaa
perheenjäsenen tai muun henkilön terveyttä, turvallisuutta tai henkistä
kehitystä
 eristysmahdollisuus, jos vaara itselle, muille tai se on muuten hoidon
kannalta perusteltua
 yhdellä päätöksellä korkeintaan 24 tuntia, kokonaisuudessaan 48 tuntia
 ei juuri käytetä
 viranhaltijan päätöksellä korkeintaan 5 vrk
 sosiaalilautakunnan esityksestä hallinto-oikeuden päätöksellä
korkeintaan 30 vrk
Rajoittaminen
 pääsääntöisesti vain tarkkailussa tai pidättävässä
hoidossa oleville potilaille
 mt-laissa määritettyjä rajoittamistoimenpiteitä
 psykiatrinen hoito
 somaattinen hoito
 liikkumisvapauden rajoittaminen, hoidollinen
kiinnipitäminen, eristäminen, sitominen
 omaisuuden haltuun otto
 omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen
 henkilön tarkastus
 yhteydenpidon rajoittaminen
 pidättävässä hoidossa voidaan käyttää vasten
potilaan tahtoa ainoastaan sellaisia
psykiatrisia hoitomenetelmiä, joiden
suorittamatta jättäminen vaarantaisi vakavasti
hänen tai muiden terveyttä tai turvallisuutta
 myöskään somaattista terveydentilaa ei voida
hoitaa vastentahtoisesti, mikäli hoidotta
jättäminen ei vaaranna vakavasti potilaan
henkeä tai terveyttä
 hoidosta päättää potilasta hoitava lääkäri
 vapaaehtoisessa hoidossa oleva uhkaava
potilas joko poliisin huomaan tai otetaan
tarkkailuun
 laissa määritetty tarkasti rajoittamistoimet ja
niiden kirjaus
 pakkotoimi on lopetettava välittömästi, kun se
ei enää ole välttämätöntä
 yli 12 h eristämisestä ja yli 8 h sitomisesta
ilmoitettava potilaan edunvalvojalle
 psykiatrinen hoitotahto!
1 de 19

Recomendados

Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi por
Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointiPsykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi
Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointiSatakunnan sairaanhoitopiiri
7.5K visualizações25 slides
Akuutti psykoosimania por
Akuutti psykoosimaniaAkuutti psykoosimania
Akuutti psykoosimaniaSatakunnan sairaanhoitopiiri
2.6K visualizações95 slides
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä por
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässäManipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässäTyöterveyslaitos
975 visualizações19 slides
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito por
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoTyöterveyslaitos
122 visualizações28 slides
Persoonallisuushäiriöt por
PersoonallisuushäiriötPersoonallisuushäiriöt
PersoonallisuushäiriötTyöterveyslaitos
732 visualizações22 slides
Psykologiset tutkimukset potilaan hoidon tukena por
Psykologiset tutkimukset potilaan hoidon tukenaPsykologiset tutkimukset potilaan hoidon tukena
Psykologiset tutkimukset potilaan hoidon tukenaSatakunnan sairaanhoitopiiri
2.8K visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa? por
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?THL
2.8K visualizações29 slides
Narsisti vs narsistin uhri (Hyväksikäytön ja riiston kulttuuri) por
Narsisti vs narsistin uhri (Hyväksikäytön ja riiston kulttuuri)Narsisti vs narsistin uhri (Hyväksikäytön ja riiston kulttuuri)
Narsisti vs narsistin uhri (Hyväksikäytön ja riiston kulttuuri)Kirsi Nuorti
2K visualizações23 slides
Jaakko seikkula missä mielenterveys sijaitsee por
Jaakko seikkula missä mielenterveys sijaitseeJaakko seikkula missä mielenterveys sijaitsee
Jaakko seikkula missä mielenterveys sijaitseeMielenterveysmessut
1.9K visualizações27 slides
Psykoosisairaudet por
PsykoosisairaudetPsykoosisairaudet
PsykoosisairaudetSatakunnan sairaanhoitopiiri
5K visualizações74 slides
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus por
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusTyöterveyslaitos
889 visualizações47 slides
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy por
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyNuorten syrjäytymisen ehkäisy
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyKristian Wahlbeck
538 visualizações42 slides

Mais procurados(20)

Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa? por THL
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
THL2.8K visualizações
Narsisti vs narsistin uhri (Hyväksikäytön ja riiston kulttuuri) por Kirsi Nuorti
Narsisti vs narsistin uhri (Hyväksikäytön ja riiston kulttuuri)Narsisti vs narsistin uhri (Hyväksikäytön ja riiston kulttuuri)
Narsisti vs narsistin uhri (Hyväksikäytön ja riiston kulttuuri)
Kirsi Nuorti2K visualizações
Jaakko seikkula missä mielenterveys sijaitsee por Mielenterveysmessut
Jaakko seikkula missä mielenterveys sijaitseeJaakko seikkula missä mielenterveys sijaitsee
Jaakko seikkula missä mielenterveys sijaitsee
Mielenterveysmessut1.9K visualizações
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus por Työterveyslaitos
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Työterveyslaitos889 visualizações
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy por Kristian Wahlbeck
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyNuorten syrjäytymisen ehkäisy
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
Kristian Wahlbeck538 visualizações
Substance abuse por Golden Eye
Substance abuseSubstance abuse
Substance abuse
Golden Eye598 visualizações
Psychological impact of chronic illness2 por Omar Moatamed
Psychological impact of chronic illness2Psychological impact of chronic illness2
Psychological impact of chronic illness2
Omar Moatamed6.1K visualizações
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta? por THL
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
THL10.5K visualizações
Psykiatrinen lääkehoitosikermä por Työterveyslaitos
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos387 visualizações
Suicide assessment por Dr. Parvaiz A Khan
Suicide assessmentSuicide assessment
Suicide assessment
Dr. Parvaiz A Khan3.3K visualizações
Depression & suicide por Sarath Menon
Depression & suicideDepression & suicide
Depression & suicide
Sarath Menon7.2K visualizações
Psyykkinen trauma ja vallankäyttö por THL
Psyykkinen trauma ja vallankäyttöPsyykkinen trauma ja vallankäyttö
Psyykkinen trauma ja vallankäyttö
THL1.6K visualizações
Ajoterveys 2-kliininen-arvioiminen por Työterveyslaitos
Ajoterveys 2-kliininen-arvioiminenAjoterveys 2-kliininen-arvioiminen
Ajoterveys 2-kliininen-arvioiminen
Työterveyslaitos495 visualizações
Etiopathogenesis and management of aggression and violence in inpatient setting por har234
Etiopathogenesis and management of aggression and violence in inpatient settingEtiopathogenesis and management of aggression and violence in inpatient setting
Etiopathogenesis and management of aggression and violence in inpatient setting
har234549 visualizações
A2 Psych Gender dysphoria por Jill Jan
A2 Psych Gender dysphoriaA2 Psych Gender dysphoria
A2 Psych Gender dysphoria
Jill Jan11.8K visualizações
Developmental theory of schizophrenia por Adonis Sfera, MD
Developmental theory of schizophreniaDevelopmental theory of schizophrenia
Developmental theory of schizophrenia
Adonis Sfera, MD1.7K visualizações
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö por Työterveyslaitos
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Työterveyslaitos492 visualizações
Consultation and liaison psychiatry me por احمد البحيري
Consultation and liaison psychiatry meConsultation and liaison psychiatry me
Consultation and liaison psychiatry me
احمد البحيري3.6K visualizações

Destaque

Tahdosta riippumaton hoito alaikäisillä por
Tahdosta riippumaton hoito alaikäisilläTahdosta riippumaton hoito alaikäisillä
Tahdosta riippumaton hoito alaikäisilläSatakunnan sairaanhoitopiiri
3.6K visualizações16 slides
Nuorisopsykiatrian ABC por
Nuorisopsykiatrian ABCNuorisopsykiatrian ABC
Nuorisopsykiatrian ABCSatakunnan sairaanhoitopiiri
2.5K visualizações58 slides
Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin por
Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin
Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin Satakunnan sairaanhoitopiiri
2.6K visualizações33 slides
Psykologiset tutkimukset por
Psykologiset tutkimuksetPsykologiset tutkimukset
Psykologiset tutkimuksetSatakunnan sairaanhoitopiiri
1.6K visualizações22 slides
Psykologinen tutkimus por
Psykologinen tutkimusPsykologinen tutkimus
Psykologinen tutkimusrmelehtonen
3.9K visualizações3 slides

Destaque(9)

Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin por Satakunnan sairaanhoitopiiri
Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin
Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin
Satakunnan sairaanhoitopiiri2.6K visualizações
Psykologinen tutkimus por rmelehtonen
Psykologinen tutkimusPsykologinen tutkimus
Psykologinen tutkimus
rmelehtonen3.9K visualizações
Safewards –mallin jalkauttaminen Tays psykiatrian toimialueella por THL
Safewards –mallin jalkauttaminenTays psykiatrian toimialueella Safewards –mallin jalkauttaminenTays psykiatrian toimialueella
Safewards –mallin jalkauttaminen Tays psykiatrian toimialueella
THL1.8K visualizações
Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen avoterapian standardi por Kela
Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen avoterapian standardiKelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen avoterapian standardi
Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen avoterapian standardi
Kela2.5K visualizações
Sadutus välineenä por THL
Sadutus välineenä Sadutus välineenä
Sadutus välineenä
THL1.4K visualizações

Mais de Satakunnan sairaanhoitopiiri

Tarttuuko kipu ja masennus? por
Tarttuuko kipu ja masennus?Tarttuuko kipu ja masennus?
Tarttuuko kipu ja masennus?Satakunnan sairaanhoitopiiri
224 visualizações47 slides
Portaat por
PortaatPortaat
PortaatSatakunnan sairaanhoitopiiri
143 visualizações34 slides
Mitä jokaisen lääkärin tulee tietää potilasturvallisuudesta por
Mitä jokaisen lääkärin tulee tietää potilasturvallisuudesta Mitä jokaisen lääkärin tulee tietää potilasturvallisuudesta
Mitä jokaisen lääkärin tulee tietää potilasturvallisuudesta Satakunnan sairaanhoitopiiri
255 visualizações39 slides
Väki vanhenee - geriatrista erityisosaamista tarvitaan por
Väki vanhenee - geriatrista erityisosaamista tarvitaanVäki vanhenee - geriatrista erityisosaamista tarvitaan
Väki vanhenee - geriatrista erityisosaamista tarvitaanSatakunnan sairaanhoitopiiri
483 visualizações18 slides
Erikoistumiskoulutus nyt ja tulevaisuudessa por
Erikoistumiskoulutus nyt ja tulevaisuudessaErikoistumiskoulutus nyt ja tulevaisuudessa
Erikoistumiskoulutus nyt ja tulevaisuudessaSatakunnan sairaanhoitopiiri
67 visualizações79 slides
Potilasohjaus ja yhteistyötahot por
Potilasohjaus ja yhteistyötahotPotilasohjaus ja yhteistyötahot
Potilasohjaus ja yhteistyötahotSatakunnan sairaanhoitopiiri
758 visualizações15 slides

Mais de Satakunnan sairaanhoitopiiri(20)

Mitä jokaisen lääkärin tulee tietää potilasturvallisuudesta por Satakunnan sairaanhoitopiiri
Mitä jokaisen lääkärin tulee tietää potilasturvallisuudesta Mitä jokaisen lääkärin tulee tietää potilasturvallisuudesta
Mitä jokaisen lääkärin tulee tietää potilasturvallisuudesta
Satakunnan sairaanhoitopiiri255 visualizações
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke por Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hankeSatakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke
Satakunnan sairaanhoitopiiri763 visualizações
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla: Millais... por Satakunnan sairaanhoitopiiri
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla:Millais...Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla:Millais...
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla: Millais...
Satakunnan sairaanhoitopiiri2.3K visualizações

Tahdonvastainen hoito

 • 2. Tahdosta riippumaton hoito  potilaan etu tärkeintä  otetaan huomioon myös potilaan perhe ja läheiset  tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen kolmivaiheinen prosessi  M1-lähete, jonka pohjalta psykiatrisen sairaalan (päivystävän) lääkärin tarkkailulähetearvio  osastonlääkärin M2-arvio  M3-päätöksen tekevän lääkärin arvio
 • 3. Tahdonvastaiseen hoitoon toimittaminen  tk:n vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä virkalääkäri tekee tarkkailulähetteen  jos on syytä epäillä, että tk:n toimialueella asuvan tai oleskelevan henkilön tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen edellytykset täyttyvät  elokuun alusta alkaen virkasuhde ei ole välttämätön edellytys tarkkailulähetteen kirjoittamiselle  hoidon arvio M1-lähetteellä  psykiatriseen sairaalaan ambulanssilla  tarvittaessa virka-apupyyntö (jos väkivallan uhka tai potilas ei päästä sisälle)
 • 4. Virka-apu  poliisi on velvollinen avustamaan väkivaltaisen potilaan kuljettamisessa hoitoon, jos terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin virkasuhteessa oleva lääkäri pyytää virka-apua  jos tarkkailuun otettu tai hoitoon määrätty henkilö poistuu sairaalasta ilman lupaa, poliisi on velvollinen antamaan virka-apua hänen palauttamisekseen sairaalaan
 • 5. Tahdonvastainen hoito  täysi-ikäisillä kriteereinä  mielisairaus (epäily riittää M1:n tekoon) JA  uhka mielisairauden pahenemisesta, potilaan tai muiden ihmisten terveyden tai turvallisuuden vakavasta vaarantumisesta ilman asianmukaista hoitoa JA  muiden mt-palvelujen soveltumattomuus  alaikäisillä myös vakava mielenterveyden häiriö tai sen epäily riittää M1-lähetteen tekoon (huoltajan suostumusta ei tarvita)
 • 6.  mielisairaudella tarkoitetaan tilaa, johon liittyy vakava todellisuudentajun häiriintyminen  delirium  erilaiset psykoosit  mania  vaikea-asteinen dementia  mielisairauden paheneminen  hoidolla voidaan lievittää tai parantaa sairaus  sairaus etenee lääkkeiden pois jättämisen vuoksi
 • 7.  potilaan terveyden tai turvallisuuden vaarantuminen  sairaudentunnottomuus estää hakeutumisen hoitoon  kykenemättömyys huolehtia perustarpeista  itsemurhavaara  muiden terveyden tai turvallisuuden vaarantuminen  potilas aggressiivinen tai uhkaava  potilaan käytös vaarantaa muiden mielenterveyttä  potilaan käytös vaarantaa samassa taloudessa
 • 8.  muiden mielenterveyspalveluiden soveltumattomuus  perustuu lääketieteelliseen arvioon  ei vaadi käytännön kokeilua  mielenterveyspalvelujen riittämättömyys  ei perustu lääketieteelliseen arvioon  tarkoittaa käytännössä kannanottoa, jonka mukaan kunta on laiminlyönyt velvollisuutensa mt-palvelujen järjestämisessä  ei voida käyttää alle 18-vuotiaan vakavan mt- häiriön pidättävän hoidon perusteena
 • 9. M1- eli tarkkailulähete  M1-lähetteen alkuperäisen laatijan on korjattava ja täydennettävä mahdolliset puutteet henkilökohtaisesti  laiminlyönnit voivat johtaa jälkikäteen laittomiksi todetuissa vapaudenriistoissa korvausvastuuseen  virheellinen lähete tulisi rinnastaa potilasturvallisuuden vaarantamiseen  lääkärin on AINA tutkittava potilas M1- lähetteen tekemistä varten
 • 10.  tarkkailulähete on voimassa enintään 3 vrk  M1-lähetteen perusteella psykiatrisen sairaalan (päivystävä) lääkäri arvioi potilaan tilan  aloittaa vapaaehtoisen hoitojakson TAI  kotiuttaa potilaan arvion jälkeen TAI  ottaa potilaan mielenterveyslain mukaiseen tarkkailuun  B1-lähetteellä sairaalaan tullutta potilasta ei voi ”kaapata” tarkkailuun  vapaaehtoisessa hoidossa oleva voidaan
 • 11. Tarkkailulausunto (M2)  tehtävä viimeistään neljäntenä päivänä sairaalaan toimittamisesta (1+4)  esitys pidättävästä/vapauttavasta hoidosta  (virkasuhteessa oleva) psykiatrisen osaston lääkäri tekee tarkkailujakson päätteeksi  ylimalkainen maininta psykoosista ei riitä  havainnot, oireet ja muut tiedot  ennen lausunnon tekoa kuultava potilaan mielipide  mikäli tarkkailuaikana tulee ilmi, ettei kriteereitä pidättävälle hoidolle ole, on tarkkailujakso keskeytettävä välittömästi
 • 12. Hoitoonmääräämispäätös (M3)  sairaalan ylilääkäri tekee M2-lausunnon pohjalta M3:sen, jolla annetaan päätös vapaaehtoisesta tai pidättävästä hoidosta  M3-lausunto annettava tiedoksi potilaalle viipymättä sen laatimisen jälkeen  lausuntoon pyydetään potilaan allekirjoitus  kopio potilaalle  annetaan tiedoksi potilaan oikeus valittaa päätöksestä 14 vrk:n kuluessa hallinto- oikeuteen
 • 13.  hoitoonmääräämispäätös voimassa korkeintaan 3 kk  tämän jälkeen tarvittaessa uusi tarkkailuun otto ja tarkkailujakso  uusi tarkkailulausunto alistetaan tarkkailuajan päätteeksi hallinto-oikeudelle  päätös voimassa korkeintaan 6 kk  9 kk:n pidättävän hoidon jälkeen ulkopuolinen arvio (virkalääkärin M1-lähete, joka käytännössä tehdään aina sairaalassa)  potilaan tulee (halutessaan) saada sairaalasta riippumattoman lääkärin vapaamuotoisen lääkärinlausunnon hoidon tarpeellisuudesta, kun hoitoa määräaikojen jälkeen jatketaan  jos potilas kieltäytyy, tulisi lausunto tehdä asiakirjojen
 • 14. Vapaaehtoisessa hoidossa olevan potilaan tarkkailuun ottaminen  mikäli vapaaehtoisessa hoidossa oleva potilas haluaa päättää hoitonsa, voidaan hänet ottaa tarkkailuun, jos edellytykset tahdosta riippumattomalle hoidolle ovat olemassa  vapaaehtoisessa hoidossa olevaa potilasta ei voi ottaa tarkkailuun poissaolevana, mikäli hän ei palaa lomaltaan  velvollisuus ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin sairaalaan palauttamiseksi  tilapäisesti somaattisessa sairaalassa olevaa mielisairaalan potilasta ei voida siellä ottaa tarkkailuun  tarvittaessa M1-lähete
 • 15. Muita tahdosta riippumatonta hoitoa sääteleviä lakeja  kehitysvammaisen erityishuolto tahdosta riippumatta  kriteerit  henkilöille, jonka huoltoa ei voida muuten järjestää JA  jonka voidaan olettaa ilman huoltoa joutuvan vakavaan hengen tai terveyden vaaraan TAI jonka käytöksestä ja muista seikoista käy ilmi, että hän vammaisuutensa vuoksi vaarantaa toisen henkilön turvallisuuden JA  on välittömän erityishuollon tarpeessa  käytännössä vähän sovellettu  saman tutkimuksen perusteella hoitoa voidaan antaa korkeintaan puoli vuotta
 • 16.  päihdehuoltolaki  kriteerit  henkilö, jonka hoidon ja huollon järjestämisessä vapaaehtoisuuteen perustuvat palvelut eivät ole mahdollisia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi JA  henkilöön itseensä kohdistuva vakava, kiireellistä hoitoa vaativa terveysvaara (jos päihteiden käyttö ei lopu, mistä seuraa se, ettei potilas saa akuuttia, asianmukaista hoitoa tai päihteidenkäytön jatkaminen itsessään aiheuttaa) TAI  päihteiden käytöstä johtuva väkivaltainen toiminta, joka vakavasti vaarantaa perheenjäsenen tai muun henkilön terveyttä, turvallisuutta tai henkistä kehitystä  eristysmahdollisuus, jos vaara itselle, muille tai se on muuten hoidon kannalta perusteltua  yhdellä päätöksellä korkeintaan 24 tuntia, kokonaisuudessaan 48 tuntia  ei juuri käytetä  viranhaltijan päätöksellä korkeintaan 5 vrk  sosiaalilautakunnan esityksestä hallinto-oikeuden päätöksellä korkeintaan 30 vrk
 • 17. Rajoittaminen  pääsääntöisesti vain tarkkailussa tai pidättävässä hoidossa oleville potilaille  mt-laissa määritettyjä rajoittamistoimenpiteitä  psykiatrinen hoito  somaattinen hoito  liikkumisvapauden rajoittaminen, hoidollinen kiinnipitäminen, eristäminen, sitominen  omaisuuden haltuun otto  omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen  henkilön tarkastus  yhteydenpidon rajoittaminen
 • 18.  pidättävässä hoidossa voidaan käyttää vasten potilaan tahtoa ainoastaan sellaisia psykiatrisia hoitomenetelmiä, joiden suorittamatta jättäminen vaarantaisi vakavasti hänen tai muiden terveyttä tai turvallisuutta  myöskään somaattista terveydentilaa ei voida hoitaa vastentahtoisesti, mikäli hoidotta jättäminen ei vaaranna vakavasti potilaan henkeä tai terveyttä  hoidosta päättää potilasta hoitava lääkäri
 • 19.  vapaaehtoisessa hoidossa oleva uhkaava potilas joko poliisin huomaan tai otetaan tarkkailuun  laissa määritetty tarkasti rajoittamistoimet ja niiden kirjaus  pakkotoimi on lopetettava välittömästi, kun se ei enää ole välttämätöntä  yli 12 h eristämisestä ja yli 8 h sitomisesta ilmoitettava potilaan edunvalvojalle  psykiatrinen hoitotahto!