O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Cap quang Đ NAi.docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
VỀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Dự án: Đầu tư cáp quang Metro cho các tuyến MTC, AGG tỉnh...
1
Số: ……./BCKTXD/2022/AASCS TP. HCM, ngày tháng 11 năm 2022
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Về: Báo cáo quyết toán dự án hoàn th...
2
B. CĂN CỨ PHÁP LÝ, HỒ SƠ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH VÀ PHẠM VI, NỘI
DUNG CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN
I. Căn cứ pháp lý:
TT Tên ...
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Cap quang Đ NAi.docx (20)

Anúncio

Cap quang Đ NAi.docx

 1. 1. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH Dự án: Đầu tư cáp quang Metro cho các tuyến MTC, AGG tỉnh Đồng Nai Mã dự án: D210119 TP. HCM, tháng 11 năm 2022
 2. 2. 1 Số: ……./BCKTXD/2022/AASCS TP. HCM, ngày tháng 11 năm 2022 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Về: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư cáp quang Metro cho các tuyến MTC, AGG tỉnh Đồng Nai Kính gửi: Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Nam Thực hiện Hợp đồng kiểm toán số ………/HĐKT/XD/2022/AASCS ngày …. tháng ….. năm 2022 giữa Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Nam với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Dự án Đầu tư cáp quang Metro cho các tuyến MTC, AGG tỉnh Đồng Nai. (Sau đây gọi tắt là “Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành”). Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành này được lập ngày 31 tháng 10 năm 2022 bởi Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Nam (Sau đây gọi tắt là Đơn vị). A. TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM VÀ KIỂM TOÁN VIÊN Trách nhiệm của Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Nam Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Nam chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư trong quá trình thực hiện công trình và việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Nam xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Nam chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, hồ sơ liên quan đến Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cho kiểm toán viên để thực hiện kiểm toán và chịu trách nhiệm về tính pháp lý, sự trung thực, chính xác đối với các hồ sơ, tài liệu đã cung cấp. Trách nhiệm của Kiểm toán viên Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về việc tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư trong quá trình thực hiện công trình và về tính trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, bao gồm Chuẩn mực số 1000 - Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, liệu quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết toán dự án hoàn thành tại thời điểm lập báo cáo, có phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hay không.
 3. 3. 2 B. CĂN CỨ PHÁP LÝ, HỒ SƠ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH VÀ PHẠM VI, NỘI DUNG CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN I. Căn cứ pháp lý: TT Tên văn bản Văn bản Cấp ban hành Số Ngày 1 2 3 4 5 A CÁC VĂN BẢN CHUNG 1 Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH12 29/03/2011 Quốc hội 2 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 26/11/2013 3 Luật Xây dựng 50/2014/QH13 18/06/2014 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 62/2020/QH14 17/06/2020 5 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập 17/2012/NĐ- CP 13/03/2012 Chính phủ 6 Nghị định về quản lý và sủ dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật 72/2012/NĐ- CP 24/09/2012 7 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 63/2014/NĐ- CP 26/06/2014 8 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 68/2019/NĐ- CP 14/08/2019 9 Nghị định Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 37/2015/NĐ- CP 22/04/2015 10 Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 46/2015/NĐ- CP 12/05/2015 11 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 59/2015/NĐ- CP 18/06/2015 12 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng 42/2017/NĐ- CP 05/04/2017 13 Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công 99/2021/NĐ- CP 11/11/2021 14 Chuẩn mực Kiểm toán số 1000 - Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 67/2015/TT- BTC 08/05/2015 Bộ Tài chính 15 Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng 07/2015/TTLT- BKHĐT-BTC 08/09/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính 16 Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn 01/2015/TT- BKHĐT 14/02/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 17 Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp 03/2015/TT- BKHĐT 06/05/2015 18 Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá 05/2015/TT- BKHĐT 16/06/2015 19 Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10/2015/TT- BKHĐT 26/10/2015
 4. 4. 3 TT Tên văn bản Văn bản Cấp ban hành Số Ngày 1 2 3 4 5 20 Thông tư quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 19/2015/TT- BKHĐT 27/11/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 21 Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 04/2017/TT- BKHĐT 15/11/2017 22 Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả 11/2019/TT- BKHĐT 16/12/2019 23 Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 03/2016/TT- BXD 10/03/2016 Bộ Xây dựng 24 Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 06/2016/TT- BXD 10/03/2016 25 Thông tư hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 07/2016/TT- BXD 10/03/2016 26 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 26/2016/TT- BXD 26/10/2016 27 Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng 01/2017/TT- BXD 06/02/2017 28 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 04/2019/TT- BXD 16/08/2019 29 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng - VBHN 04/VBHN- BXD 30/09/2019 30 Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng - VBHN 10/VBHN- BXD 30/12/2019 31 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 16/2019/TT- BXD 26/12/2019 II. Hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành: Hồ sơ quyết toán đã cung cấp cho kiểm toán viên làm cơ sở để thực hiện cuộc kiểm toán bao gồm các hồ sơ, tài liệu chủ yếu sau đây: - Các văn bản pháp lý liên quan đến đầu tư xây dựng dự án; - Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật; - Hồ sơ thiết kế và dự toán được phê duyệt; - Hồ sơ lựa chọn nhà thầu và các hợp đồng kinh tế; - Hồ sơ quản lý chất lượng của dự án;
 5. 5. 4 - Biên bản nghiệm thu dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; - Quyết toán các gói thầu, chi phí; - Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; - Các hồ sơ, tài liệu có liên quan khác. Các văn bản liên quan đến chủ trương thực hiện đầu tư, quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt Tổng dự toán, quyết định phê duyệt dự toán gói thầu, quyết định phê duyệt giá gói thầu, . . . nói trên được nêu cụ thể tại Phụ lục 09. III. Phạm vi và nội dung công việc kiểm toán Trên cơ sở hồ sơ quyết toán được cung cấp, chúng tôi đã thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành với giá trị quyết toán các khoản mục trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án Đầu tư cáp quang Metro cho các tuyến MTC, AGG tỉnh Đồng Nai được duyệt, bao gồm các nội dung chính sau: - Kiểm tra hồ sơ pháp lý của quá trình đầu tư dự án; - Kiểm tra nguồn vốn đầu tư thực hiện của dự án; - Kiểm tra chi phí đầu tư của dự án; - Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản bàn giao; - Kiểm tra xác định giá trị tài sản bàn giao cho đơn vị sử dụng; - Kiểm tra xác định tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng sau khi quyết toán; - Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư cùng các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có); - Kiến nghị về giá trị quyết toán và xử lý các vấn đề có liên quan. (Nội dung chi tiết của công việc kiểm toán tuân thủ các quy định tại Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 1000 của Bộ Tài chính và vận dụng các quy định tại Điều 37, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ) Công việc kiểm toán các nội dung trên bao gồm thực hiện các thủ tục kiểm tra trình tự, thủ tục đầu tư của dự án, kiểm tra khối lượng quyết toán công việc xây dựng, thiết bị hoàn thành, quyết toán các chi phí tư vấn và chi phí khác, rà soát, đối chiếu với thiết kế, dự toán được duyệt, hợp đồng giao nhận thầu, biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công...; Kiểm tra việc áp dụng đơn giá trong quyết toán, đối chiếu với đơn giá theo hợp đồng…; Kiểm tra chứng từ, sổ kế toán và các thủ tục kiểm toán khác mà chúng tôi thấy cần thiết trong từng trường hợp, nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về quá trình thực hiện dự án và số liệu, thuyết minh trong báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
 6. 6. 5 C. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN I. Khái quát chung về dự án: - Tên dự án: Đầu tư cáp quang Metro cho các tuyến MTC, AGG tỉnh Đồng Nai; - Chủ đầu tư: Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Nam; - Tổ chức tư vấn khảo sát, lập BCKTKT: Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel; - Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hoá mạng truyền dẫn, tăng cường an toàn và dự phòng mạng truyền dẫn Metro cho các ring quan trọng lớp MTC và AGG; - Địa điểm xây dựng: tỉnh Đồng Nai; - Tổng mức đầu tư của dự án:  Tổng mức đầu tư được duyệt theo Quyết định số 10279/QĐ-TT.MLMN-HT ngày 31/12/2021 của Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Nam v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu là: 10.185.180.510 đồng, trong đó: Xây dựng : 8.026.943.773 đồng Quản lý dự án : đồng Tư vấn đầu tư xây dựng : 644.562.287 đồng Chi phí khác : 146.832.044 đồng Dự phòng : 440.916.905 đồng Thuế GTGT : 925.925.501 đồng - Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp II; - Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư nguồn quỹ Đầu tư phát triển và/hoặc vốn vay của Tổng Công ty Viễn thông Mobifone; - Hình thức quản lý dự án: Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Nam trực tiếp quản lý dự án; - Thời gian thực hiện dự án:  Theo kế hoạch được duyệt: 2021 - 2022 (theo Quyết định số 10279/QĐ-TT.MLMN-HT ngày 31/12/2021 của Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Nam v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu);  Thực tế: Khởi công 08/04/2022 – Đưa vào sử dụng 03/08/2022; - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình:
 7. 7. 6 STT Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) Hình thức lựa chọn Thời gian lựa chọn Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Theo Quyết định số 9339/QĐ-TT.MLMN-HT ngày 03/12/2022 của Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Nam 1 - Tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 469.095.527 Chỉ định thầu rút gọn trong nước Quý IV/2021 Trọn gói 30 ngày 2 - Tư vấn Thẩm tra TKBVTC và dự toán 38.759.288 Quý IV/2021 Trọn gói 30 ngày Theo quyết định số 10279/QĐ-TT.MLMN-HT ngày 31/12/2021 của Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Nam 1 - Gói thầu: Đầu tư cáp quang Metro cho các tuyến MTC, AGG tỉnh Đồng Nai 8.920.314.014 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng), 1 GĐ 2 túi HS Quý IV/2021 – Quý I/2022 Trọn gói 120 ngày 2 - Gói thầu: Giám sát thi công 226.568.515 Chỉ định thầu rút gọn trong nước Quý I/2022 Trọn gói 120 ngày 3 - Gói thầu: Kiểm toán dự án hoàn thành 70.839.385 Quý III/2022 Trọn gói 30 ngày - Các đơn vị chính thực hiện: STT Nhà thầu Gói thầu thực hiện 1 Liên danh nhà thầu An Phúc Hưng - Việt Hưng Thi công xây lắp 2 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT 3 Công ty Cổ phần Kasati Tư vấn thẩm tra BVTC và dự toán 4 Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC Chi phí giám sát thi công 5 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) Chi phí kiểm toán dự án hoàn thành
 8. 8. 7 II. Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành: - Về cơ bản, hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đã được Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Nam tập hợp đầy đủ. - Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Nam đã lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo hướng dẫn tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành; - Kiểm toán viên không tham gia hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án. III. Tính pháp lý của quá trình đầu tư xây dựng dự án: Sau khi thực hiện các thủ tục kiểm tra, xét trên những khía cạnh trọng yếu, kết quả cuộc kiểm toán như sau: - Các văn bản, hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ kinh tế liên quan đến dự án đảm bảo tính pháp lý, chấp hành các nguyên tắc, nội dung quy định của các loại văn bản; - Việc thực hiện dự án: Chủ đầu tư chấp hành các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng, quy định về lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu; - Việc thương thảo và ký kết các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu: Phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng và quyết định trúng thầu của cấp có thẩm quyền. - Tiến độ thực hiện hợp đồng của các gói thầu: Phù hợp với tiến độ trong hợp đồng. - Quy mô, công suất của dự án sau khi hoàn thành: Phù hợp với quy mô, công suất của dự án được phê duyệt trong Quyết định 10279/QĐ-TT.MLMN-HT ngày 31/12/2021 của Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Nam v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. IV. Nguồn vốn đầu tư: 1. Nhận xét đánh giá: - Nguồn vốn đầu tư được duyệt của dự án là Vốn tái đầu tư và vốn vay của Tổng công ty Viễn thông MobiFone; - Cơ cấu nguồn vốn đầu tư đã thực hiện phù hợp với cơ cấu nguồn vốn được xác định trong tổng mức vốn đầu tư được duyệt (Biểu báo cáo số 01/QTDA); - Số liệu nguồn vốn được Kiểm toán xác định căn cứ theo theo sổ sách, chứng từ kế toán của Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Nam; - Việc điều chỉnh tăng, giảm nguồn vốn đầu tư của dự án đã được Cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với quy định hiện hành; - Đến thời điểm khóa sổ lập Báo cáo QTDAHT: + Đã thanh toán cho các nhà thầu là: 7.565.262.836 đồng; + Còn phải thanh toán cho các nhà thầu là 803.884.760 đồng.
 9. 9. 8 2. Nguồn vốn đầu tư: Đến ngày khóa sổ lập Báo cáo QTDAHT 2.1 Nguồn vốn cấp: Đơn vị tính: đồng Stt Nội dung Tổng mức đầu tư Vốn kế hoạch Báo cáo Quyết toán Kết quả Kiểm toán Chênh lệch 1 2 3 4 5 6 = 5 – 4 1 Vốn tái đầu tư nguồn quỹ Đầu tư phát triển và/hoặc vốn vay của Tổng Công ty Viễn thông Mobifone 10.185.180.510 8.369.147.596 8.369.147.596 - Tổng cộng 10.185.180.510 8.369.147.596 8.369.147.596 - 2.2 Nguồn vốn thực hiện: Đơn vị tính: đồng Stt Nội dung Tổng mức đầu tư Vốn thực hiện Báo cáo Quyết toán Kết quả Kiểm toán Chênh lệch 1 2 3 4 5 6 = 5 – 4 1 Vốn tái đầu tư nguồn quỹ Đầu tư phát triển và/hoặc vốn vay của Tổng Công ty Viễn thông Mobifone 10.185.180.510 7.565.262.836 7.565.262.836 - Tổng cộng 10.185.180.510 7.565.262.836 7.565.262.836 - (Chi tiết xem Phụ lục số 03) V. Chi phí đầu tư: 1. Nhận xét đánh giá, thuyết minh chênh lệch: a) Nhận xét đánh giá: - Đối với các chi phí có “Giá hợp đồng trọn gói" (Gói thầu: Giám sát thi công; Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán; Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT; Gói thầu: Thi công xây lắp): Nội dung, khối lượng, đơn giá quyết toán phù hợp nội dung công việc, khối lượng thực hiện, đơn giá ghi trong hợp đồng, bảng tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng. b) Thuyết minh chênh lệch: - Tăng chi phí kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 59.240.160 đồng (Trước thuế: 54.852.000 đồng; Thuế: 4.388.160 đồng), căn cứ theo hợp đồng kiểm toán (Chi tiết xem phụ lục 02.2 đính kèm);
 10. 10. 9 2. Số liệu chi phí đầu tư: Đơn vị tính: đồng Stt Nội dung Dự toán được duyệt Giá trị đầu tư đề nghị quyết toán Báo cáo Quyết toán Kết quả Kiểm toán Chênh lệch 1 2 3 4 5 6=5-4 I Giá trị trước thuế 9.259.255.009 7.741.088.683 7.795.940.683 54.852.000 1 Xây dựng 8.026.943.773 6.981.423.700 6.981.423.700 - 2 Quản lý dự án - 3 Tư vấn đầu tư 644.562.287 637.664.983 637.664.983 - 4 Chi khác 146.832.044 122.000.000 176.852.000 54.852.000 5 Dự phòng 440.916.905 II Thuế GTGT 925.925.501 628.058.913 632.447.073 4.388.160 Cộng (I) + (II) 10.185.180.510 8.369.147.596 8.428.387.756 59.240.160 (Chi tiết xem Phụ lục số 01-02) VI. Chi phí đầu tư đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Sau khi thực hiện các thủ tục kiểm tra, xét trên những khía cạnh trọng yếu, kiểm toán viên nhận thấy, không có các giá trị chi phí đầu tư đã thực hiện nhưng không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư. VII. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 1. Nhận xét, thuyết minh chênh lệch a) Nhận xét: - Việc phân loại tài sản dài hạn (cố định), tài sản ngắn hạn phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Tài chính. - Việc phân bổ chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư và chi phí khác cho các tài sản dài hạn hình thành phù hợp quy định hiện hành. b) Thuyết minh chênh lệch: Theo điểm b khoản 1 mục V ở trên. 2. Số liệu giá trị tài sản hình thành qua đầu tư Đơn vị tính: đồng Stt Nội dung Báo cáo Quyết toán Kết quả Kiểm toán Chênh lệch Đơn vị tiếp nhận sử dụng 1 2 3 4 5=4-3 6 1 Tài sản dài hạn (cố định) mới tăng 7.741.088.683 7.795.940.683 54.852.000 Đài viễn thông Đồng Nai 2 Tài sản ngắn hạn bàn giao - - - Tổng tài sản 7.741.088.683 7.795.940.683 54.852.000 (Chi tiết xem Phụ lục số 04 -05)
 11. 11. 10 VIII. Tình hình các khoản công nợ và vật tư thiết bị tồn đọng sau quyết toán: 1. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: Không phát sinh Stt Nội dung Báo cáo Quyết toán Kết quả Kiểm toán Chênh lệch Ghi chú 1 2 3 4 5=4-3 6 1 Vật tư tồn kho - - - Tổng cộng - - - 2. Tình hình các khoản công nợ (Giá trị sau thuế): a. Nhận xét: - Đã thanh toán cho các nhà thầu là: 7.565.262.836 đồng; - Còn phải thanh toán cho các nhà thầu là 803.884.760 đồng; b. Số liệu các khoản công nợ: Đơn vị tính: đồng Stt Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc Báo cáo Quyết toán Kết quả Kiểm toán Chênh lệch 1 2 3 4 5 6=5-4 A Nợ phải trả 803.884.760 863.124.920 59.240.160 1 Liên danh nhà thầu An Phúc Hưng - Việt Hưng Thi công xây lắp 767.169.760 767.169.760 - 2 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel Tư vấn khảo sát và lập báo cáo KTKT 22.280.000 22.280.000 - 4 Công ty Cổ phần Kasati Tư vấn thẩm tra 3.685.000 3.685.000 - 4 Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC Tư vấn giám sát 10.750.000 10.750.000 - 5 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) Chi phí kiểm toán dự án hoàn thành - 59.240.160 59.240.160 B Nợ phải thu - - - (Chi tiết xem phụ lục số 08) 3. Giá trị còn lại của tài sản dành cho hoạt động quản lý dự án: Không phát sinh.
 12. 12. 11 IX. Nhận xét việc chấp hành của Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Nam cùng các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán: Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành cung cấp cho kiểm toán viên không có tài liệu liên quan đến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cũng như việc chấp hành của chủ đầu tư cùng các đơn vị có liên quan đối với các kết luận này. D. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN: Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu được chủ đầu tư cung cấp và kết quả kiểm tra, theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, quá trình thực hiện dự án đã tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết toán dự án tại thời điểm lập báo cáo, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. E. KIẾN NGHỊ: - Khi trình duyệt quyết toán, Chủ đầu tư cần tập hợp đầy đủ các văn bản pháp lý đóng thành tập kèm theo Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Báo cáo kiểm toán này lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Nam giữ 03 bản, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) giữ 01 bản. Kiểm toán viên Lê Đình Ái Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán 3770-2018-142-1 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam Phó Tổng Giám đốc Đỗ Khắc Thanh Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán 0649-2018-142-1

×