O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Oscar Martin - Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària en l'actual context d'emergència climàtica

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 29 Anúncio

Oscar Martin - Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària en l'actual context d'emergència climàtica

Baixar para ler offline

Projecte comerç verd als mercats de Barcelona
Els 6 eixos estratègics del Projecte Barcelona, capital Mundial de l'alimentació Sostenible 2021

Projecte comerç verd als mercats de Barcelona
Els 6 eixos estratègics del Projecte Barcelona, capital Mundial de l'alimentació Sostenible 2021

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Oscar Martin - Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària en l'actual context d'emergència climàtica

 1. 1. !"#$%&'%()%*)&+"(),-).#-',*') /%)-,)(#('%*010-0',') ,-02%*'3"0,)%*)-4,&'+,-) &#*'%5')/4%2%"67*&0,) &-023'0&,8 !"#$%&'%()#*%"+ ,%"-(. /%"&0'1( -%(20"&%3#40
 2. 2. !"#$%&' ()(*
 3. 3. )#*%"+ ,%"- !" #$%&'(& ) $*+',&)-. /" #0)&'0). ) .'%123)&42,)5 6" 7-%& 8' .)&-2,)5 ) 90$9'0. 92..$. :" ;<. )%=$0>2,)5
 4. 4. 567 )#4'%8' 9 #:$%&'9;1
 5. 5. !"#$%&$ !'()$'* +,#-)'* -% *./*)0%#$'1)23 4"5$%#)6*% 7 8,9 :"*%0 '1"#5%;,)< !"#$%&'()* +,&(&- -)./+)0.&-1 !"#$%$&"'&()$ %*"##+, " &-& .% #-'/0'&1 2. %" #$0&"2"'$"3 #-45"&.'& %.,1 2.,$60"%&"&, ,-#$"%,7 2"3%4/.-)*1&5$'$%,&-1 .$5).-1-$-(&',0.&- 8.'.9"'&1-:-9&0'$&"&, :.9 " %" :"6.,$" ;0. <" :9-20##$=1 .#-%>6$#"1$12.1:9-?$4$&"&31"14+,1 2.% :.&$& #-4.9@ $ .%, A.9#"&,1 A0'$#$:"%,7 6"17$%0)(*&1 .8&%&*9:'5,) 5.,%;(,5) !-4.'&"9 0'" &9"',$#$= "69-.#-%>( 6$#" :.9 6.'.9"9 9.,$%$B'#$" 2"C"'& 9$,#-, 6%-5"%,7
 6. 6. =*5 > %)&"5 %5$<'$9;)15 -%* ?<"@%1$% A'<1%*"#'B !'()$'* +,#-)'*3 -% *./*)0%#$'1)2 4"5$%#)6*% CDCE !"#$#%"& '(&)&*+ *,-%',.-&*+(+*#*)&/(.-&*0+ ,11&**(.-&*+2&" , )#), -, 1(%),',/(,3 !"#$%&'()$*')+('*&,-,.) '/(01-0%2/,-' ' %' -,$+'+3 4%'50('( $*') 4&+('+6/,')7%,"1*+8(,') 9:;:3 <('*&=1(&'%,+>'() %?'%,"1*+'-,. &0&+1*,5%13 @,+$'( %?'%,"1*+'-,. &0&+1*,5%1 '% -1*+(1 A1 %' #(0/('"'-,. A1)+0+ %?'*B , 0(/'*,+>'() %')C,"1(' A1)C,$+'+&) A1% D'-+1 A1 E,%83 4,1(-()," -, '(*)"(.%1(5+ ( 1#$&"1(,-()6,1(5 '7,-($&/)* '&+2"#8($(),)0 &1#-9:(1* (;# '&+1("1%()+ 1%")3
 7. 7. !"#$%&'()"*)%&+,) -"&+.,&,.")/*)/+)0$+"1) 23&+.1/*,% +$4&+%5) /4$+67.4%5)2/)#/,.,%) #'$2"4,$'%5)2/)#&78%) $)2/)++$,9&)-"/)/%) 4$*%"1/.:/* &) ;&'4/+$*&< =+% #$%&'( & +3&>&%,) 2/ +& 4.",&2&*.&< ? %/7".'( & +& ,'&2.4.@ 2/) +&)4$1#'&)2/)#'$2"4,/)2/) ,/1#$'&2&).)2/)#'$:.1.,&,) A&+% 1/'4&,%B5 4$1 C/./*) +/%)*$%,'/% (0./%< !"0%<F G%<-
 8. 8. !"0%<F G%<- $H3I ;<'#5 "6@%1$),5J !"#$%&'%()*+),,-%&()%&+-.+/$0','$%)1-%&+ 2-.0 -0&)3.'1-%&0 2-.0 1-*,)&0 4*5,'-0 ) .6-0/-,').'&7),'8 ' .)+9().'&)& 2-.0 0-(0+ /*$2(,&-0" :";,$%0-4('*+9(-+.)+/$&-%,'),'8+2-.0+ /*$2(,&-0+2-+/*$<'1'&)&+'+-,$.=4',0+&'%4('+(%+ '1/),&- 2-0&),)& -% .) *-2(,,'8 2- .) /-&>)2)+ 2-+,)*3$%'+'+.)+..('&)+,$%&*)+.6-1-*4?%,')+ ,.'15&',) ) @)*,-.$%)" A"B),'.'&)* .)+C')3'.'&)& 2-+.6)4*',(.&(*)+ ' .) *)1)2-*') .$,). ' 0$0&-%'3.-"
 9. 9. 5<7 )"9'%"91 9 1%4=039'>0&9?
 10. 10. !<)$%<)5 !"#$%&'() $( *"#+,-,'.'/ 01.'.2%34.5/ 6($,'("".3,78 !"#$%&'() &("',9,&.')/ 011!:;<1#3)(22 1.'.2=/ $( !"#$%&&,> :?"=",./ ;&#2@?,&.8 *"#$%A') .-B/ 2,-,'.&,> $( *"#$%&'()/ C%D-,&)5 .3',B,@',&) # E#"-#3.2)F G"%,'() , E#"'.2,))()/ $( *"#$%&&,> *"@*,./ # &#-*".' . *(',')/ *"#$%&'#")F !(,+ # -.",)&/ &#-*".'/$,"(&'.-(3'/ . 2() 22#'?()/ &.'.2.3()F !"#$%&'() (2.B#".')/ *(2) -.'(,+#)/ &#-("&,.3') (3 (2 )(%/ #B".$#" ."'().3.2/ "(?,)'".'F
 11. 11. 4%#K'*)$L'1)2 D&',/++ '$2@ AE 1$2/+%B #)2) ,$1-*D %$1E0 *-3*5+ -. 1$2-.+9(- 2-F'%-'< .)+0-C)+ ,)&-4$*')" G. ,)*&-.. 06),$1H /)%I) 26(% !"#$2- 1(%&)&4-+ /-* 0-* /-%>)& 2-. 0$0&*- $ 2- .) 3)**)+2- .6-0&)3.'1-%&" F'$*,.% #/' &+ ,&"+/++ J-&'*-( -. F(.. /*$&-,&$*+ 2-. 2$*0 2-. C'%'. )2K-0'( '+-%4)%<-(H.$+)+.)+/)*&+F*$%&).+ 0(/-*'$* 2-. &)(.-.." G2H/%." #/' & +& >&+&*I& L)+3).)%D)+E0+(%+/(%&+-0&*)H &?4', 2- 4*)% C'0'3'.'&)& 2- .)+ 3$&'4)" #$.M.$9(-( .6)2K-0'(+ ) .)+/)*& 2-+.6)/)*-.. 9(- C-(+ .)+,.'-%&-.) ' )'<N *-F$*,-( .)+ '%',')&'C)"
 12. 12. 4%#K'*)$L'1)2 F'$*,.% #/' &+ ,&"+/++ G2H/%." #/' & +& >&+&*I& D&',/++ '$2@ AE 1$2/+%B
 13. 13. =%,&-"/% 2/ #'$2"4,/ !"#$%&'()) *#& * !"#$%&'()) $( + ,-. /""(&'() $( **#'0 !" #$% &%'( )%*)% !"#$%&'( (&#)*+"& L-0 -0&)9(-0 0-*C-'<-% /-*+ '2-%&'F',)* -.0 /*$2(,&-0 C-*20+ -%+-. /(%& 2-+C-%2)" G0&)% F-H &-0 26(% 1)&-*'). *-0'0&-%& ) .)+ K(1'&)& ' &)%& /$2-% ,.)C)*H0-+ 0$3*-+-. 4-.+26(%) /-'<)&-*')+ ,$1 *-,$.7)*H0- -%&*- .)+F*('&)+ ' .) C-*2(*)" J.*I& 7/*8'.4& 2/ #'$2"4,/ ;9(-0&) /-D) (0 )>(2) ) )0H 0-%I).)* -. /*$2(,&-" L) /'%D)+ 2-. 2$*0 2- .)+*$2$%) /-*1-&+ 0(3>-,&)*+-.+*?&$.+0$3*-+-.+,)*H &-.. 2-. /*-( 2- .6-0&)3.'1-%&" D&',/++ .*C$'1&,." G. ,)*&-.. 2$%)+(%) '%F$*1),'8+ 4-%-*). 2-+.)+,)1/)%I) ' -0+ /$& ,$.M.$,)* ) 9().0-C$. ..$,+ 2- .) 3$&'4)" !"#$%&'()) (&#*+,"& !"#$%&'()) (&#*+,"& 4%#K'*)$L'1)2
 14. 14. 4%#K'*)$L'1)2 =%,&-"/% 2/ #'$2"4,/ J.*I& 7/*8'.4& 2/ #'$2"4,/ D&',/++ .*C$'1&,."
 15. 15. 4%#K'*)$L'1)2
 16. 16. 5@7 !;4' -% 19';0&9?( 9 A"9*%"1 A011#1
 17. 17. ?,#$ -% 5)$,'1)2 !"# $% &'()*+# &,-.)./*"# *".&'-+*(.#0 1*- .-)2(/2(*+ '#+*3".&'-+# *41'(.+#0 *" /(25')+'6 7- +2+*" 4' 899 '#+*3".&'-+# #:1*-0 *41'(.+ 4'"# ;6;<8 /2##.3"'# '- "'#0 )*+'=2(.'# 4' /(24,)+' /*(+.)./*-+#>0 '" ?,' ('/('#'-+* ,- 8@>@A6 O-* &'/$.$4')+2- /*$2(,&-P .-0 )2K-0'$%0+ -0 *-/)*&-'<-% 2- .) 0-4Q-%& F$*1)R !"#$%&'()) *+, FGHI;J -.%/()) 01+ 9KH;GJ 23.456'()) *7 FHLGJ 8#5%9:()) 00* MNHFMJ
 18. 18. ?<"(%<5 ('55"5 B2&'(C D'(4 E# ,- /(25')+' *&3 F2",-+*+ 4' /'(""2-=*(G#' '- '" +'&/# . )2-#2".4*( "'#0 *)+,*).2-# H'+'# . *"+('# 4' H,+,(6 S O*$,E0 2- C-*'F',),'8 2- .) ,$**-,&) )/.',),'8 2-.0 ,*'&-*'0 ' 0-%I).'&7),'8 T:U::H:U:AV S #5/0(.-0 2- F$*1),'8 ) ,$1-*,')%&0+/-* 0-,&$*0+T:U:!H:U::V" S #)1/)%I) 2- #$1(%',),'8 2'*'4'2)+) .) ,'(&)2)%') T:U:AV S G2','8 2- ,5/0(.-0+/-* <)*<-0 0$,').0 T%$C-13*-H2-0-13*- :U::V S G2','8+2- 1)&-*').0 -</.',)&'(0 2'*'4'&0 ) ,$1-*,')%&0 ' ,$%0(1'2$*0+T:U::V S ;1/.'),'8+2-. /*$>-,&- )13+).&*-0 ),,'$%0 *-.),'$%)2-0 )13+.) 0$0&-%'3'.'&)& 2-.0 1-*,)&0R *-2(,,'8+2-.0+ /.50&',0 26(% 0$. W0 T:U::H:U:AVP /*$1$,'8 2- .6W0 26-%-*4'-0 0$0&-%'3.-0+' *-%$C)3.-0 T-% 1)*<)V
 19. 19. 5B7 /C1 94D#"*0&9?
 20. 20. +H5 )#M"<0'1)2 K$%%./' 2/ #'/*%& L$,M4.& N/> G+.1/*,&4.@ !$%,/*.>+/) OM2/$ F$,$7'&C./% #'$0& #.+$,
 21. 21. E44%8 F%'033 &"9'%"91( A%" 1%&'#"
 22. 22. !"#$%& $ '(")#"& !"#$%"# &'() *% !+,%"- .%"* !+,%"- .%"* /+('0 1!'$'0234'5 6 78 9 6 :8 9 ;(+0<=#( 6 >8 "%?%"@3(#%A 6 B8 "%?%"@3(#%A C#"%($% *% D'=@A 6 BE 9 6 E8 9 *($+ $ ,&"$-. !"#$%"# &'() *% !+,%"- .%"* /+('0 1F%*#$%""'3#5 FG3#, E "%?%"@3(#%A C#"%($% *% 00+$H' FG3#, E "%?%"@3(#%AI ! "# $#%&'()*)+ /'$"&, $ .01$22 !"#$%"# &'() *% !+,%"- .%"* /+('0 FG3#, B "%?%"@3(#%AI ;(+0<=#( FG3#, B "%?%"@3(#%A ;0'J+"'(#) D"<D#' FG3#, K "%?%"@3(#%A ! ,'--).$(# /('0 0)$)-12 *# &)/3.2 45,2 0'67-- 8+
 23. 23. !"# !"#$%"# &'() *% !+,%"- .%"* /% 0'123 456#, 7 "%8%"26(#%39 :(+;<1#( 456#, = "%8%"26(#'99 + ,-./0 */ ( .' 12-$3 ++ ,-./ ) .' 12-$3 $%&%''( !"#$%"# &'() *% !+,%"- .%"* >+('; 456#, = "%8%"26(#'9 :(+;<1#( 456#, = "%8%"26(#'?? :;'@+"'(#) 0"<0#' 456#, 7 "%8%"26(#%3 + 4' #&565%/1/#5# .2-&/7'8 .' ,5#51$895: ;<= >'.'115 .'10 =/&/8'$0: ?5&"5 @3 )(* * +(,-*. !"#$%"# &'() *% !+,%"- .%"* >+('; 456#, 7 "%8%"26(#%39 :(+;<1#( 456#, = "%8%"26(#'?? :;'@+"'(#) 0"<0#' 456#, = "%8%"26(#' + 4' #&565%/1/#5# .2-&/7'8 .' ,5#51$8953
 24. 24. !"#$%&'#(" ( )*#+"&,'- !"#$%"# &'() *% !+,%"- .%"* /+('0 123#, 4 "%5%"63(#%78 9(+0:;#( 123#, < "%5%"63(#%788= 90'>+"'(#) ?":?#' 123#, < "%5%"63(#%7 ! "#$%&'() *#()+, '*(*-,. /*#'* 0. 12". 345#3'. 6$#/*(7)+ %) --)( '#&* 3 *#()+*8+ %) 9*(*-&8:*; ! ! </4$(3(+ 3 6$#/*(7)+; ./',%+- !"#$%"# &'() *% !+,%"- .%"* /+('0 123#, 4 "%5%"63(#%7 9(+0:;#( 123#,=<="%5%"63(#%78= 90'>+"'(#) ?":?#' 123#, 4 "%5%"63(#%788 !9)#(363'*'3= 99"><; ! ! 18'-$& )- --)7&/ '&3(; <-*4$#*( */4 ?#$%&'() -$'*- @<+?*8:*A;B >/4 $4#*%$# ?#$?3 -)7*-/)8( #)73+(#*(;

×