O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

2. curriculum, syllabus and textbooks in methods of teaching in science

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Sports injuries.pptx
Sports injuries.pptx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

2. curriculum, syllabus and textbooks in methods of teaching in science

 1. 1. Criteria of good syllabus and textbooks in science ( चाांगल्या अभ्यासक्रमाचे व पाठ्यपुस्तकाचे निकष) Curriculum अभ्यासक्रम Syllabus पाठ्यक्रम Textbook पाठ्यपुस्तक
 2. 2. Curriculum in simple words.... • A curriculum refers to a defined and prescribed course of studies, which students must fulfill in order to pass a certain level of education. • अभ्यासक्रम म्हणजे ववद्यार्थयााला शिक्षणाची एक पातळी/ इयत्ता उत्तीणा होण्यासाठी दिला गेलेला ठराववक व निश्चचत असे अध्ययि ववषय. • इयत्तेिुसार निश्चचत क े ला गेलेला अनिवाया ववषयाांचा सांच म्हणजे अभ्यासक्रम होय.
 3. 3. Curriculum अभ्यासक्रम • A curriculum is the combination of instructional practices, learning experiences, and students' performance assessment that are designed to bring out and evaluate the target learning outcomes of a particular course. A detailed plan for instruction set by policy-makers. • िालेय व सहिालेय प्रसांगातूि (ठरववक उपक्रम, माध्यम व मूल्यमापि पद्धत) अपेक्षक्षत वताि बिल घडवूि आणण्यासाठी प्रयत्िाची समग्रता म्हणजे अभ्यासक्रम. • Curriculum is the outline of concepts to be taught to students to help them meet the content standards. Curriculum is what is taught in a given course or subject. Curriculum refers to an interactive system of instruction and learning with specific goals, contents, strategies, measurement, and resources. • अभ्याक्रम म्हणजे ववध्यार्थयाांिा ठराववक भाग अध्यापिाच्या दृष्टीिे बिववण्यात आलेला आराखडा. यामध्ये ववववध ववषयाांचा अांतभााव क े ला जातो. यामार् ा त सूचिा व त्यािुसार अध्ययि यासाठी ववषय , माध्यम व मूल्यमापि पद्धत याांचे सुसूत्रित नियोजि क े लेले असते.
 4. 4. Various definitions of curriculum • A curriculum based on the essential learning and a common scheme of studies is referred to as a core curriculum. Casweel defines: Core as “A continuous carefully planned series of experiences which are based on significant personal and social problems and which involve learning of common concern from all youth. http://www.homeofbob.com/pedagogy/plan/curDev/defList.htm
 5. 5. Need of curriculum अभ्यासक्रमाची गरज • The curriculum development is done in view to realize the objectives of education. Thus the curriculum is the means for achieving the educational objectives. The curriculum is designed which helps in development in good qualities in students. It helps in developing intellectual, physical, social and moral qualities of learners. • अभ्यासक्रम हा शिक्षणाची ध्येये साध्य करण्यासाठी ववकशसत क े ला जातो. अभ्यासक्रम हा ववद्यार्थयाांमध्ये चाांगले गुण ववकशसत करण्याच्या अिुषांगािे तयार क े ला जातो. ववद्यार्थयााच्या बौद्धधक,िारीररक, सामाश्जक व िैनतक मूल्यवधाि करण्याच्या उद्िेिािे अभ्यासक्रमाची गरज असते.
 6. 6. Need and importance of curriculum अभ्यासक्रमाची गरज व महत्व 1. Realization of Educational Objectives िैक्षणणक उद्दिष्टाांच्या पूतीसाठी 2. Proper use of Time and Energy वेळ व उजाा याांचे योग्य नियोजि करण्यासाठी 3. Acquisition of Knowledge ज्ञाि सांपािि करण्यासाठी 4. Determining Structure Of Content ववषय आराखडा निश्चचत करण्यासाठी 5. Development of Personality व्यश्ततमत्व ववकास करण्यासाठी 6. Framing of syllabus and preparation of textbooks पाठ्यक्रम निश्चचत करणे व पाठ्यपुस्तक तयार करण्यासाठी 7. Conducting Examination (Evaluation process) परीक्षा पद्धत(मूल्यमापि) ठरवण्यासाठी 8. Organizing Teaching And Learning Situation अध्ययि व अध्यापि याांचे नियोजि करण्यासाठी 9. Decision about Instructional Method सूचिा पद्धत निश्चचत करण्यासाठी 10. Development of Knowledge, Skill And Attitude ज्ञाि, कौिल्य व वृत्ती याांच्या ववकासासाठी
 7. 7. Syllabus पाठ्यक्रम • A list of subjects and contents etc. that are included in a course of study. • List of subject contents specified for a certain class or grade is syllabus of that class or grade. ववषय व त्यातील घटकाांची सूची म्हणजे पाठ्यक्रम. एखाद्या वगाासाठी निश्चचत क े ला गेलेला त्या त्या ववषयाांचे ठराववक घटक म्हणजे पाठ्यक्रम
 8. 8. Qualities of a good curriculum/ Syllabus 1. The curriculum must continuously evolving. अभ्यासक्रम हा सतत ववकशसत होणारा असावा. 2. It should be based on the needs of the society and population residing. अभ्यासक्रम हा समाजाची व सांबांधधत समाजाच्या गरजा पूणा करणारा असावा. 3. It should be democratically conceived and accepted. त्याची रचिा व श्स्स्वकार लोकिाही मागाािे झालेला असावा. 4. It should be the product of long term efforts. खूप धचांति व आखीव माांडणी क े ल्यािांतर अांनतम निशमाती झालेला असावा. 5. It should elaborate content, methods and evaluation process. त्यािे घटक, पद्धती व मूल्यमापि पद्धती याची सववस्तर माांडणी क े लेला असावा. 6. It should provide logical sequence of subject matter and methods of teaching and learning. ववषय घटकाांिा व अध्ययि- अध्यापि पद्धतीांिा तार्क ा की क्रम दिलेला असावा. 7. It should compliment with the other programs of the community. समाजातील तत्सव व समाि कायाक्रमाांिा पूरक असावा. 8. It should have administrative flexibility. प्रिासकीय व कायाास्तरावर लवधचक असावा.
 9. 9. Textbook पाठ्यपुस्तक A textbook is a tool for student as well as a teacher. पाठ्यपुस्तक हे विद्यार्थी ि शिक्षक दोघाांसाठी उपयुक्त साधन हहे. • A book that teaches a particular subject and that is used especially in schools. • पाठ्यपुस्तक म्हणजे एखाद्या ववशिष्ट ववषयासांबांधी मादहती पुरवणारे पुस्तक. • A textbook compliments and fullfills the requirements of set curriculum and syllabus. • पाठ्यपुस्तक हे अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम याांच्या गरजा पूणा करणारे असते. • A textbook is a book used for the study of a subject. People use a textbook to learn facts and methods about a certain subject. Textbooks sometimes have questions to test the knowledge and understanding of the learner. • एखाद्या ववशिष्ट ववषयाचा अभ्यास करण्यासाठी पाठ्यपुस्तक असते. त्यामधूि एखाद्या ववषयाची पररपूणा मादहती व पद्धती शिकण्यास मित होते. पाठ्यपुस्तकाच्या माध्यमातूि शिकवलेल्या भागावर प्रचिसांच िेऊि ववद्यार्थयााची अध्ययि क्षमता तपासूि त्याचे मूल्यमापि करता येते.
 10. 10. Characteristics of textbook 1. A textbook is a standard book of a subject. पाठ्यपुस्तक हे एखाद्या ववषयाचे मािाांर्कत पुस्तक असते. 2. It is used by teachers as well as students. पाठ्यपुस्तक शिक्षक व ववद्यार्थी हे िोघे वापरतात. 3. It highlights content as well as techniques. पाठ्यपुस्तक हे घटक तसेच तांि याांची माांडणी करते. 4. It is manual instruction in form of text. पाठ्यपुस्तक अक्षररूपी सूचिाांचा सांच असते. 5. It is used for formal as well as informal education. पाठ्यपुस्तक औपचाररक तसेच अिौपचाररक शिक्षणासाठी वापरले जाते. 6. It contains selected material. यामध्ये निवडक सादहत्य असते. 7. It is the foundation of the course. पाठ्यपुस्तक एखाद्या अभ्यासक्रमाचा पाया असतात. 8. It is the principle source of study for the course. अभ्यासक्रमासाच्या अभ्यासासाठी प्रमुख स्िोत असते. 9. It contains text as well as pictures to explain the concepts. पाठ्यपुस्तकात सांकल्पिा स्पष्ट करण्यासाठी अक्षर रुपी तसेच धचिरूपी सूचिाांचा अांतभााव असतो. 10. Textbooks are backbone of school education. पाठ्यपुस्तक हे िालेय शिक्षणाचा कणा आहेत.
 11. 11. Qualities of good textbook • Physical Aspects - Size माप/ आकार - paper quality कागिाची गुणवत्ता - Printing quality छपाई गुणवत्ता - Binding of book पुस्तकाची बाांधणी - Price of book पुस्तकाची र्कां मत
 12. 12. Qualities of good textbook • Academic aspects - Theme ववषय/ पद्धत - Organization (chapter scheme)रचिा - Textual language पुस्तकाची भाषा - Illustrations (Visual aids) उिाहरणे, धचिे - Exercises, question bank सवा प्रचिे, प्रचिसांच
 13. 13. Scope of text books पाठ्यपुस्तकाची व्याप्ती 1. Text books encourage habit of self study amongst the students. 2. Develop individual thinking ability and reasoning. 3. Gives various views on subject matter. 4. Develops teaching and learning ability. 5. Expand the knowledge of many areas. 6. Tool to find inter-disciplinary relation amongst subjects. 7. Visual aids develop cognitive ability. 8. Sequential structure promotes stage wise learning.
 14. 14. Merits of using text books 1. It presents content material in compact form. 2. It suggests activities. 3. It develops critical thinking and reasoning ability. 4. For teachers it is basis of classroom teaching. 5. A cure for bad and effective teaching. 6. It is basic teaching aid for teachers.
 15. 15. Demerits of using text books 1. Too much dependency can develop only bookish knowledge. 2. It does not give practical experiences. Students only acquire virtual knowledge. 3. Limitations of inclusion of visual aids and examples. 4. Regular updating is not feasible. 5. Some scholars might not find it adequate and interesting.

×