O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

แบบทดสอบ รายวิชา 0503101 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย

22.631 visualizações

Publicada em

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ รายวิชา 0503101 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย

 1. 1. แบบทดสอบ รายวิชา 0503101 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษารวมสมัย Educational Technology and Communication in Contemporary Educationบทเรียนที่1 พัฒนาการของเทคโนโลยี1.แนวคิดของเทคโนโลยีการศึกษาประกอบดวยสวนสําคัญ กี่ กลุม ก.6 ข.5 ค.4 ง.3 จ.22.ประเทศใด ไดรับการยกยองวาเปนประเทศแรกในโลกที่มีการบูรณาการการใชวทยุโทรทัศนเขากับ ิโครงสรางของการศึกษา ก.สหรัฐอเมริกา ข.อังกฤษ ค.ญี่ปุน ง.โปแลนด จ.ไทย3.ในดานการศึกษา ไดมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรในโรงเรียนเปนครั้งแรก ที่ประเทศใด ก.สหรัฐอเมริกา ข.อังกฤษ ค.ญี่ปุน ง.โปแลนด จ.ไทย4.ในยุคของมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา บริษัท APPLE ไดเผยแพรโปรแกรมมัลติมีเดียครังแรกออกมา คือ ้โปรแกรมอะไร ก. Hyper Studio ข. HyperMedia ค. HyperCard ง.HyperText จ.Macromedia Authoware5.ใครไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงวิชาการวัดผลการศึกษา ก.สกินเนอร ข.ดิวอี้ ค.มอนเตสซอรี ง.เลวิน จ.ธอรนไดค6.ขอใดไมใชประโยชนของเทคโนโลยีการศึกษา สําหรับผูเรียน ก.ทําใหผูเรียนมีโอกาสใชความสามารถของตนเองในการเรียนรูอยางเต็มที่  ข.ผูเรียนสามารถเรียนรูในทุกเวลา ทุกสถานที่
 2. 2. ค.ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทั้งในแนวกวางและแนวลึก ง.เพิ่มเวลาในการเรียนรูและผูเรียนสามารถเรียนรูไดมากกวาเดิมในเวลาเทากัน จ.ผูเรียนมีโอกาสตัดสินใจในการเลือกเรียนตามชองทางที่เหมาะกับความสามารถของตนเอง7.ขอใดไมใชประโยชนของเทคโนโลยีการศึกษา ประโยชนสําหรับผูสอน ก.ทําใหผูสอนมีเวลามากขึ้น จึงใชเวลาที่เหลือในการเตรียมการสอนไดเต็มที่ ข.ทําใหกระบวนการสอนยากขึ้น ค.ผูสอนไมตองใชเวลาสอนทั้งหมดอยูในชั้นเรียนเพราะบทบาทสวนหนึ่งผูเรียนทําเอง ง.งายในการประเมิน เพราะการใชเทคโนโลยี มุงใหผูเรียนประเมินตนเองดวย จ.ผูสอนสามารถสอนผูเรียนไดเนือหาที่กวางและลึกซึ้งกวาเดิม ้8.เจาของทฤษฎีความสัมพันธตอเนื่อง คือใคร ก. Pavlov ข. Skinner ค. Thorndike ง. Watson จ. Hull9.แบบจําลองของใคร ใหความสําคัญในปจจัยตาง ๆ ทีมีผลทําใหการสื่อสารประสบผลสําเร็จไดแก ทักษะ ่ในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู ระบบสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งผูรับละผูสงตองมีตรงกันเสมอ ก.เบอรโล ข.ชแรมม ค.ออสกูด ง.แชนนัน จ.วีเวอร10.กระบวนการเรียนรูของคน ประกอบดวยลําดับขั้นตอนพื้นฐานที่สาคัญ กี่ขั้นตอน อะไรบาง ํ ก.2 ขั้นตอน (1) ประสบการณ (2) ความเขาใจ ข.3 ขั้นตอน (1) ประสบการณ (2) ความเขาใจ และ (3) ความรู ค.2 ขั้นตอน (1) ประสบการณ (2) ความรู ง.3ขั้นตอน (1) ประสบการณ (2) ความเขาใจ และ (3) ความนึกคิด จ.ไมมีขอถูก
 3. 3. บทเรียนที่2 วิธีระบบ กับ เทคโนโลยีการเรียนการสอน1.ขอใดคือประโยชนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร ก.ทําใหไดมาซึ่งคําตอบของปญหานั้นอยางชัดเจนและถูกตอง ข.กระบวนการทางวิทยาศาสตรทําใหผูที่ใชมั่นใจในคําตอบที่ตนเองไดคนพบ ค.สงเสริมวิถีทางประชาธิปไตย เปนคนมีเหตุผล ง.สงเสริมใหทุกคนยอมรับในเหตุในผลที่เกิดขึ้น จ.ถูกทุกขอ2.ขอใดไมใช ประโยชนของวิธีระบบ ก.ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีขั้นตอน ข.ผูดําเนินงานสามารถตรวจสอบการดําเนินการไดทกขัน ุ ้ ค.ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ง.ทําใหการดําเนินงานตั้งอยูบนพื้นฐานของเหตุผล  จ.ทําใหการทํางานบรรลุผลไดยาก3.ขอใดคือหลักพื้นฐานสําคัญในกระบวนการของการออกแบบการสอน ก.ผูเรียน โดยการพิจารณาลักษณะของผูเรียนเพื่อการออกแบบโปรแกรมการสอนที่เหมาะสม ข.วัตถุประสงค โดยการตั้งวัตถุประสงควา ตองการจะใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใดบางในการสอนนั้น ค.วิธีการและกิจกรรม โดยการกําหนดวิธการและกิจกรรมในการเรียนรูวาควรมีอะไรบาง เพื่อให ี ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุดได ง.การประเมิน โดยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อตัดสินวาการเรียนรูนั้นประสบผลตามที่ตั้ง จุดมุงหมายไวหรือไม
 4. 4. จ.ถูกทุกขอ4.เทคโนโลยีของการสอนในการจัดระบบการสอน อาศัยพื้นฐานหลัก กี่ประการ ก.2 ข.3 ค.4 ง.5 จ.65.การเลือกใชทรัพยากรหรือสื่อการสอนสามารถแบงได กี่ประเภท ก.3 ข.5 ค.7 ง.9 จ.116.ขอใดไมใชทรัพยากรหรือสื่อการสอน เพื่อใหการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ผุสอนตั้งไว ก.สื่อบุคคลและของจริง หมายถึง ผูสอน ผูชวยสอน วิทยากรพิเศษ หรือของจริงตาง ๆ เพื่อชวยใน การประกอบการสอน เปนตน ข.วัสดุและอุปกรณเครื่องฉาย เชน วีดีทัศน แผนโปรงใส สไลด ฟลมสตริป ฯลฯ ค.วัสดุและอุปกรณเครื่องเสียง เชน วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ ง.สิ่งพิมพ เชน เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร จ.วัสดุที่ใชแสดง เชน แผนที่ ลูกโลก ของจําลองตาง ๆ ฯลฯ7.ขอใดไมใชองคประกอบของระบบการสอนของคลอสไมรและริปเปล ก.กําหนดจุดมุงหมายของการเรียนการสอน  ข.เตรียมความพรอมของนักเรียน ค.การจัดและประเมินผลการเรียนการสอน ง.การปรับปรุงแกไข จ.ถูกทุกขอ8.รูปแบบวิธีระบบของ Glasser ที่นํามาใชในการเรียนการสอนประกอบดวย องคประกอบสําคัญ กีสวน ่ ก.7 ข.6 ค.5 ง.4 จ.3
 5. 5. 9.ขอใดไมใชองคประกอบสําคัญของรูปแบบวิธีระบบของ Glasser ที่นํามาใชในการเรียนการสอน ก.จุดประสงคของการสอน ข.การประเมินสถานะของผูเรียน ค.ระบุจุดมุงหมายของการสอนในเชิงพฤติกรรม ง.การจัดกระบวนการเรียนการสอน จ.การประเมินผลการเรียนการสอน10.ขอใดไมอยูในขั้นตอนของการวิเคราะหระบบ  ก.ปญหา (identify problem)รวบรวมสิ่งที่เปนปญหา ข.จุดมุงหมาย(objective)กําหนดวัตถุประสงคเพื่อการแกปญหา ค.การทดลองปฏิบัติ(implementation)ทดลองปฏิบัติกับกลุมยอย ง.การประเมินผล(evaluation)ประเมินหาจุดดีจุดดอย จ.ไมมีขอผิด
 6. 6. บทเรียนที่3 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา1.องคประกอบของสารสนเทศ ประกอบดวยสวนสําคัญกี่สวน ก.2 ข.3 ค.4 ง.5 จ.62.ขอใดคือองคประกอบของสารสนเทศ ก.ขอมูลทั้งที่เปนตัวเลข ขอความ เสียงและภาพเปนขอมูลปอนเขา (Input) ข.การประมวลผล เปนการกําหนดความสัมพันธของขอมูล จัดระบบขอมูลเพื่อใหเหมาะสมตอการ นําไปใช ค.เทคโนโลยี เปนเครื่องมือที่ชวยในการเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูลทําใหเกิดผลผลิต ไดแก คอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป อุปกรณการสื่อสาร ฯลฯ ง.สารสนเทศ ผลผลิตของระบบสารสนเทศจะตองถูกตอง ตรงกับความตองการใช และทันตอการ ใชงาน จ.ถูกทุกขอ3.ขอใดไมจดอยูในการจัดหลักสูตร ั ก.ตัวหลักสูตร ข.แผนการสอน ค.คูมือ ง.การพัฒนา จ.ถูกเฉพาะขอ ก และ ข4.ขอใดไมจดอยูในกระบวนการเรียนการสอน ั ก.ลักษณะของวิธีการสอน ข.การมีสวนรวมของนักเรียน ค.สื่อการสอน ง.การประเมินผลการเรียนการสอน จ.หลักสูตร
 7. 7. 5.ผูที่ใหคํานิยามเกี่ยวกับคําวาเทคโนโลยีสารสนเทศไวคือใคร ก.Ellington และ Harris ข. Pavlov และSkinner ค. Thorndike ง. Watson จ. Hull6.ขั้นตอนการประมวลผลนั้นตองคํานึงถึงอะไรบาง ก.การจัดระเบียบขอมูล ข.การแจกแจง ค.การนับขอมูล ง.การลงรหัสขอมูล จ.ถูกทุกขอ7.ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก.การนําเขาขอมูล หมายถึง ปจจัย หรือขอมูลหรือขอเท็จจริงตางๆ ที่เปน สัญลักษณตวเลข และ ั ตัวหนังสือแทนปริมาณหรือการกระทําตางๆ ที่ยังไมผานการประมวลผลและการวิเคราะห ข. การนําเขาขอมูล ค. การประมวลผลขอมูล ง.การนําออกขอมูล จ.ถูกเฉพาะ ขอ ก และ ข8.การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยกระบวนการพัฒนาที่สาคัญ กี่สวน ํ ก.3 ข.4 ค.5 ง.6 จ.79.ภาษายุคใด เปนภาษาระดับสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใหผใชสามารถใชงานเฉพาะอยางเชน ฐานขอมูล การ ูประมวลเอกสาร และการจัดตาราง ก. 3GL ข. 4GL ค. 5GL ง. 6GL จ. 7GL
 8. 8. 10.ขอใดไมใชสวนประกอบสําคัญของคอมพิวเตอร ก.หนวยรับขอมูล ข.หนวยประมวลผลกลาง ค.หนวยความจํา ง.หนวยสงขอมูล จ.หนวยแสดงผลบทเรียนที่4 นวัตกรรมการศึกษา1.ศาสตราจารย ดร. ชัยยงค พรหมวงศ ไดใหเกณฑการพิจารณาวาสิ่งใดเปนนวัตกรรมไว กี่ประการ ก.7 ข.6 ค.5 ง.4 จ.32.ขอใดคือเกณฑการพิจารณาวาสิ่งใดเปนนวัตกรรมที่ศาสตราจารย ดร. ชัยยงค พรหมวงศ ใหไว ก.นวัตกรรมจะตองเปนสิ่งใหมทั้งหมด หรือบางสวนอาจเปนของเกาใชไมไดผลในอดีต แตนํามา ปรับปรุงใหม หรือเปนของปจจุบันที่เรานํามาปรับปรุงใหดีขึ้น ข.มีการนําวิธการจัดระบบมาใช โดยพิจารณาองคประกอบทั้งสวนขอมูลที่นําเขาไปในกระบวนการ ี และผลลัพธ โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการใหเหมาะสมกอนที่จะทําการเปลี่ยนแปลง ค.มีการพิสูจนดวยการวิจัยหรืออยูระหวางการวิจยวา "สิงใหม" นั้นจะชวยแกปญหาและการ ั ่ ดําเนินงานบางอยางไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาเดิม ง.ยังไมเปนสวนหนึ่งของระบบงานในปจจุบันหาก "สิ่งใหม" นัน ไดรับการเผยแพรและยอมรับจน ้ กลายเปนสวนหนึ่งของระบบงานที่ดําเนินอยูในขณะนั้นไมถือวาสิ่งใหมนั้นเปน นวัตกรรมแตจะ เปลี่ยนสภาพเปนเทคโนโลยีอยางเต็มที่ จ.ถูกทุกขอ3.ขอใดไมใชขอบขายของนวัตกรรมทางการศึกษา ก.การจัดการเรื่องการสอนดวยวิธีการใหมๆ
 9. 9. ข.การพัฒนาสื่อใหม ๆ เขามาใชในกระบวนการเรียนการสอน ค.การใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมาปรับใชในระบบการเรียนการสอนในระบบทางไกลและ การเรียนดวยตัวเอง ง.การจัดการดานการวัดผลแบบใหม จ.เทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ ที่เคยมีการทํามากอน4.ขอใดเปนสาเหตุที่จะทําใหในอนาคตมีแนวโนมการเรียนการสอนไปในทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป ก.ปจจุบันมีนวัตกรรมเกิดขึนใหมๆ ในทางการเรียนการสอน มีสื่อซึ่งผลิตออกมาอยางไมหยุดยั้ง ที่ ้ สหรัฐอเมริกามีบริษัทผลิตสื่อดัง ๆ แขงขันกันหลายบริษทเชน บริษัทคอมพิวเตอร แอปเปล แมค ั อินทอช ไอบีเอ็ม ฮิวเล็ตแพคการด คอมแพค เปนตน ข.การเปลี่ยนวิธีการสอนแบบใหม ๆ ซึ่งครูใชกันอยางกวางขวางดวยการเผยแพรทางโทรทัศน โดย ผลิตรายการทางการเรียนการสอนออกมาเปนเกมส ซึ่งผสมผสานกับวิชาการ ผูเรียนเรียนอยาง สนุกสนานและมีความสนใจสูง แถมยังเรียนไดผลดีดวย  ค.คนสนใจทางการศึกษาเพิมขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรูจากการศึกษานอกระบบ เชน มหาวิทยาลัยเปด ่ มีการเรียนการสอนโดยใชวทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพตลอดจนการเรียนคอมพิวเตอร ิ มีระบบการเรียนแบบการใหการศึกษาทบทวนความรูเกาที่ลืมไปแลว (re-education ง.ทรัพยากรการเรียนรูเพิ่มขึน กลาวคือ มีการผลิตสื่อออกมาหลาย ๆ รูปแบบและยังมีนักวิชาการ ้ สาขาใหมๆ เพิมขึ้น เชน วิศวกรการจราจร (Traffic Engineering) เพราะการสัญจรกลายเปนเรื่อง ่ ศาสตรที่ตองศึกษากันอยางกวางขวางและลึกซึ้ง วิศวกรจะตองวางแผนการสรางถนนหนทางวาทํา อยางไรจึงทําใหการจราจรไมติดขัด หรือมีวิชาการใหม ๆ เชน ปโตรเคมี สาขาเกษตรทางการ ประมง เปนตน จ.ถูกทุกขอ5. Rogers ไดอธิบายสวนประกอบของการแพรกระจาย นวัตกรรมไว กี่ประการ ก.2 ข.3 ค.4 ง.5 จ.6
 10. 10. 6.ผลกระทบใดทําใหการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดานตางๆ ที่เกิดขึ้น สงผลใหมนุษยมีสวนรวมในสังคม ลดนอยลง ก.ผลกระทบตอชุมชน ข.ผลกระทบตอเศรษฐกิจ ค.ผลกระทบดานจิตวิทยา ง.ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม จ.ผลกระทบทางดานการศึกษา7.ขอใดไมใชทฤษฎีและรายงานการวิจัยเกียวกับขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรม ่ ก.ขั้นตื่นตัวหรือรับทราบ (awareness) เปนขั้นแรกที่บุคคลรับรูวามีความคิดใหม สิ่งใหมหรือวิธี ปฏิบัติใหมๆ เกิดขึ้นแลวนวัตกรรมมีอยูจริง แตยังไมมีขอมูลรายละเอียดของสิ่งนั้นอยู  ข.ขั้นสนใจ (interest) เปนขันที่บุคคลจะรูสึกสนใจในนวัตกรรมนั้นทันทีที่เขาเห็นวาตรงกับปญหา ้  ที่เขาประสบอยู หรือตรงกับความสนใจ และจะเริ่มหาขอเท็จจริงและขาวสารมากขึ้น โดยอาจ สอบถามจากเพื่อนซึ่งไดเคยทดลองทํามาแลว หรือเสาะหาความรูจากผูที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมนัน  ้ เพื่อสนองตอบความอยากรูของตนเอง  ค.ขั้นประเมินผล (evaluation) ในขั้นตอนนี้บุคคลจะพิจารณาวา นวัตกรรมนั้นจะมีความเหมาะสม กับเขาหรือไม จะใหผลคุมคาเพียงใด หลังจากที่ไดศกษานวัตกรรมนันมาระยะหนึ่งแลว นวัตกรรม ึ ้ นั้นมีความยากและขอจํากัดสําหรับเขาเพียงใด และจะปรับใหเขากับสถานการณไดอยางไร แลวจึง ตัดสินใจวาจะทดลองใชความคิดใหมๆ นั้นหรือไม ง.ขั้นยอมรับปฏิบัติ (adoption) ถาการทดลองของบุคคลไดผลเปนที่นาพอใจ ก็จะยอมรับความคิด ใหมๆ อยางเต็มที่และขยายการปฏิบัติออกไปเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง จนกระทั่งนวัตกรรมนั้น กลายเปนวิธีการที่เขายึดถือปฏิบัติโดยถาวรตอไป ซึ่งถือเปนขั้นสุดทายของการเปลียนแปลง ่ พฤติกรรมอยางถาวร จ.ไมมีขอผิด
 11. 11. 8. Rogers และ Shoemaker จึงไดเสนอโครงสรางใหม ที่เรียกวา กระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม(Innovation decision process) ซึ่งประกอบไปดวย กี่ขั้นตอน ก.3 ข.4 ค.5 ง.6 จ.79.ขอใดไมใชประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน  ก.ผูเรียนเรียนไดตามความชาเร็วของตนเอง ทําใหสามารถควบคุมอัตราเรงของการเรียนไดดวย  ตนเอง ข.การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนไดรับการเสริมแรงที่รวดเร็วดวย ค.อาจจัดทําโปรแกรมใหมบรรยากาศที่นาชื่นชม ซึ่งเหมาะสําหรับผูเรียนที่เรียนชาได ี  ง.สามารถเอาเสียงดนตรี สีสัน ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งทําใหดูเหมือนของจริงและยังเราใจขณะฝก ปฏิบัติ (drill) หรือสถานการณจําลองไดเปนอยางดี จ.ผูสอนไมสามารถควบคุมการเรียนของผูเ รียนไดเพราะคอมพิวเตอรจะบันทึกการเรียนของผูเรียน แตละบุคคลไว10.คอมพิวเตอรชวยการสอนประเภทใดที่พบเห็นมากที่สุดในการชวยสอน ก. DRILL AND PRACTICE ข. TUTORIALS ค. INSTRUCTIONAL GAMES ง. SIMULATIONS จ. PROBLEM SOLVING
 12. 12. บทเรียนที่5 สื่อการสอน1.ขอใดไมใชคุณคาของสื่อการสอนที่มีตอผูเรียน ก.ชวยกระตุนและเราความสนใจของผูเรียน  ข.ชวยใหการเรียนรูของผูเรียนเกิดขึนอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว ้ ค.ชวยใหสามารถนําเนื้อหาที่ไมมีขอจํากัดมาสอนในชันเรียนได ้ ง.ชวยแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลในบริบทของการเรียนรู จ.ชวยใหผูเรียนเรียนอยางกระตือรือรนและมีสวนรวมกับการเรียน2.ขอใดคือคุณคาของสื่อการสอนที่มีตอผูสอน ก.ชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการเตรียมการสอนหรือเนื้อหาการสอน ข.ชวยสรางบรรยากาศในการสอนใหนาสนใจ ค.ชวยสรางความมั่นใจในการสอนใหแกผูสอน ง.กระตุนใหผสอนตื่นตัวอยูเสมอ ู จ.ถูกทุกขอ3.คุณสมบัติของสื่อการสอนที่สามารถคงเนื้อหาหรือบันทึกเนื้อหาของบทเรียนไวไดคือคุณสมบัติของสื่อการสอนใด ก.คุณสมบัติของความคงที่ ข.คุณสมบัติของการจัดกระทํา ค.คุณสมบัติของการแพรกระจาย ง.ขอ ข และ ค จ.ถูกทุกขอ4.แนวคิดของเอ็ดการ เดล ไดแบงประเภทของสื่อการสอนออกเปนกี่กลุม ก.3 ข.5 ค.7 ง.9 จ.11
 13. 13. 5.สื่อการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูจากสัญลักษณ เปนกลุมสื่อการสอนกลุมใด ก.กลุมการกระทํา (Enactive) ข.กลุมภาพ (Iconic) ค.กลุมนามธรรม (Abstract) ง.กลุมการสาธิต (Demonstration) จ.ไมมีขอถูก6.ขอใดไมใชประเภทสื่อการสอน ที่เปนแนวคิดของ อิลี (Donald Ely) ก.คน (People) ข.วัสดุ (Material) ค.อาคารสถานที่ (Setting) ง.นิทรรศการ (Exhibits) จ.กิจกรรม (Activities)7.ขอใดไมใชหลักในการเลือกสื่อการสอน ก.เลือกสื่อการสอนที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู ข.เลือกสื่อการสอนที่ตรงกับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน ค.เลือกสื่อการสอนใหเหมาะสมกับลักษณะของผูสอน ง.เลือกสื่อการสอนใหเหมาะสมกับจํานวนของผูเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน จ.เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม8.ขอใดตอไปนี้คือ หลักการใชสื่อการสอน ก.การวางแผน (Planning) ข.การเตรียมการ (Preparation) ค.การนําเสนอสื่อ (Presentation) ง.การติดตามผล (Follow - up)
 14. 14. จ.ถูกทุกขอ9.ขอใดไมใชความสําคัญของการประเมินผลสื่อการสอน ก.ไดขอมูลเกียวกับการเรียนรูของผูเรียน และคุณภาพของการเรียนการสอน ่ ข.ไดขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของสื่อการสอน ค.เกิดการพัฒนาการใชสื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ง.สรางความมั่นใจและอํานวยความสะดวกแกผูใชในการเลือกใชสื่อการสอน จ.ไมมีขอผิด10.ขอใดไมใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชเพื่อการประเมินผลการใชสื่อการสอน ก.การอภิปรายในชั้นเรียน ข.การตรวจสอบ ค.การสัมภาษณ ง.การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ จ.การสังเกต
 15. 15. บทเรียนที่6 ความรูพื้นฐานการออกแบบกราฟก1.ขอใดตอไปนี้ คือประโยชนของวัสดุกราฟก ก.ใชเปนสื่อประกอบการสอนไดทุกวิชา โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาและระดับของผูเรียน ข.ชวยใหผูเรียนเขาใจสิ่งนัน ๆ ไดรวดเร็วกวาใชคําพูด ทําใหประหยัดเวลาในการสอน ้ ค.ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีสวนรวมและอยากเรียน ง.ใชในการโนมนาวจิตใจในเรื่องตาง ๆ เชน ภาพโฆษณา การโฆษณาสินคา จ.ถูกทุกขอ2.ขอใดไมใชประเภทวัสดุกราฟก ก.แผนสถิติ ข.แผนภาพ ค.แผนสํารอง ง.แผนภูมิ จ.ภาพโฆษณา3.ปากกาสปดบอลสามารถแบงออกไดกี่ชนิด ก.1 ชนิด ข.2 ชนิด ค.3 ชนิด ง.4 ชนิด จ.5 ชนิด4.หมึกประเภทใด มีลักษณะ เหมาะสําหรับงานเขียนภาพขาว-ดํา ที่ตองการความออน-แก หรือเขม-จาง ของน้ําหนักภาพ ก.หมึกดํา ( Indian ink ) ข.หมึกจีน (chinese ink) ค.หมึกสี (drawing inks color) ง.หมึกสําหรับพน (airbrush inks) จ.หมึกพิมพเพือการอัดสําเนา (Offset inks) ่5.ขอใดคือประโยชนของการตูน ก.ใชสื่อความหมายแทนการเขียนขอความยาวๆ
 16. 16. ข.ดึงดูดความสนใจ ชวยผอนคลายความเครียด ค.ใชเปนตัวแสดงแทนการกระทําที่เปนอันตราย ง.ใชเปนสื่อแทนภาษาที่ 3 ได โดยวาดภาพแทนการพูด จ.ถูกทุกขอ6.ขอใดไมใชองคประกอบในการออกแบบ ( DESIGN ELEMENTS ) ก.สี ข.เสน ค.ทิศทาง ง.รูปทรง จ.จุด7.สีแตละสีมีผลตอความรูสึกทางดานจิตวิทยา ตามความหมายที่นักจิตวิยาและนักวิชาการไดคนควาวิจัยรวบรวมไว ขอใดไมถูกตอง ก. แดง = กลาหาญ อันตราย เราใจ เขมขน สะดุดตา ข. ดํา = เศรา ความตาย หนัก ค. เหลือง = รอนแรง สนุกสนาน รื่นเริง เปรี้ยว ง. น้ําเงิน = สงบ สุขุม สันติภาพ ภูมิฐาน จ. มวง = ร่ํารวย โออา งอกงาม8.ตัวอักษรไทยในแตละชนิดสามารถเขียนได กีแบบ ่ ก.2 ข.3 ค.4 ง.5 จ.69.ตัวอักษรดานลางมีอิทธิพลอยางไร
 17. 17. ก.ตัวอักษรที่มอิทธิพล ตอความสนุกสนาน ราเริง ดูแลวสบายตา ี ข.ตัวอักษรทีดแลวมีความยิ่งใหญ แข็งแกรง ู่ ค.ตัวอักษรทีดแลวรูสึกผูกพัน รักใคร กลมเกลียว ู่ ง.ตัวอักษรที่มอิทธิพล ตอความกลัว ความสยดสยอง ี จ.ตัวอักษรที่มอิทธิพล ตอการเปนระเบียบ ทางการ ี10.การตูนประเภทใด เปนภาพการตูน ที่วาดแบบสรุปเนือหาหนึ่งชวงหรือหนึ่งตอนไวเปนภาพเพียง ภาพ ้เดียวในหนึ่งหนา ก.การตูนลอเลียนการเมือง ข.การตูนประกอบเรื่อง ค.การตูนสั้นเปนตอนๆ ง.การตูนเรื่องยาว จ.การตูนประกอบการศึกษา
 18. 18. บทเรียนที่7 เรื่องสื่อกราฟก1.แผนภูมิชนิดใดใชแสดงการแบงสวนตางๆ จากหนึ่งแยกออกเปนหลายๆ สิ่ง ก.แผนภูมิแบบสายธาร ข.แผนภูมแบบตอเนื่อง ิ ค.แผนภูมแบบตนไม ิ ง.แผนภูมแบบเปรียบเทียบ ิ จ.แผนภูมแบบตาราง ิ2.แผนภูมิชนิดใดใชแสดงการเกิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีกระบวนการเปนลําดับ เปนขันตอน ้ ก.แผนภูมิแบบสายธาร ข.แผนภูมแบบตอเนื่อง ิ ค.แผนภูมแบบตนไม ิ ง.แผนภูมแบบเปรียบเทียบ ิ จ.แผนภูมแบบตาราง ิ3.กราฟประเภทใด เปนการเสนอขอมูลที่เปนรายละเอียดไดดี ก.กราฟแทง ข.กราฟเสน ค.กราฟวงกลม ง.กราฟพื้นที่ จ.กราฟรูปภาพ4.กราฟประเภทใด เปนชนิดที่ดูงายกวากราฟเสน มักจะแสดงขอมูลใหเห็นเปนชวงๆ ก.กราฟแทง ข.กราฟเสน ค.กราฟวงกลม ง.กราฟพื้นที่ จ.กราฟรูปภาพ5.แผนปายที่เหมาะกับการเรียนการสอนในระดับเด็กเล็ก หรือเด็กประถมศึกษามากที่สุด คือแผนปายประเภทใด ก.กระดานชอลค ข.แผนปายแมเหล็ก
 19. 19. ค.แผนปายสําลี ง.แผนปายนิเทศ จ.แผนปายไฟฟา6.ภาพพลิก flip charts มีลักษณะอยางไร ก.เปนรูปภาพที่ถูกจัดไวเปนชุด หรือเปนเลม เปดดูเปนลําดับ นิยมจัดเปนกลุมภาพที่มความ ี เกี่ยวของกันอยางใดอยางหนึ่ง ข.เปนสื่อที่แทนของจริงในลักษณะสามมิติ อาจมีขนาดเทาของจริง ยอใหเล็กลงเนื่องจากของจริง ขนาดใหญ หรือขยายโตขึ้นเนื่องจากของจริงมีขนาดเล็กมาก ค.เปนกราฟกที่ยอสวนจากพื้นที่ขนาดใหญ ง.เปนกราฟกแสดงพื้นที่ของโลกเรา จ.ไมมีขอถูก7.สื่อกราฟกที่เปนการรวมกันระหวางแบบลายเสนและแบบรูปภาพ โดยเนนที่ความเหมือนจริงเปนสื่อกราฟกแผนภาพประเภทใด ก.แผนภาพลายเสน ข.แผนภาพแบบรูปภาพ ค.แผนภาพแบบผสม ง.ขอ ก และ ข ถูก จ.ไมมีขอถูก8.แผนปายประเภทใดเปนแผนปายแบบอเนกประสงคและเปนสื่อการเรียนการสอนไดดีโดยเฉพาะในชัน ้เรียน ก.กระดานชอลค ข.แผนปายแมเหล็ก ค.แผนปายสําลี ง.แผนปายนิเทศ จ.แผนปายไฟฟา9.สื่อกราฟกประเภทใดเปนสื่อที่ออกแบบมาเพื่อตองการใหผูดูรับรูเรื่องตางๆ โดยยอ มีขอความสั้นๆ
 20. 20. ก.สื่อกราฟกประเภทแผนภาพ ข.สื่อกราฟกประเภทแผนปาย ค.สื่อกราฟกประเภทอื่นๆ ง.สื่อกราฟกประเภทโปสเตอรหรือภาพโฆษณา จ.ถูกทุกขอ10.ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ สื่อกราฟกประเภทโปสเตอร ก.ในชีวิตประจําวัน เราพบเห็นโปสเตอรมากมายโดยเฉพาะทางดานธุรกิจโฆษณา ข.ในทางการศึกษา ใชโปสเตอรเพื่อการเรียนรูไดอยางกวางขวาง ค.ในการเรียนการสอน สามารถชี้นําไปสูการปฏิบัติได สามารถเปนบทสรุปทบทวนความรูความจํา ได ง.ในกระบวนการสื่อสารของมวลชน โปสเตอรสามารถกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได จ.ถูกทุกขอ
 21. 21. บทเรียนที่8 เรื่องแผนโปรงใส1.ขอใดไมใชขอดีของแผนโปรงใส ก.สามารถใชฉายในหองปกติ ซึ่งไมจําเปนตองปดไฟ หรือทําใหมดมากเหมือนเครื่องฉายอื่นๆ ื ข.สามารถใชแผนโปรงใสแบบ "แผนซอน" (Overlay) เพื่อแสดงองคประกอบเพิ่มความยากหรือ ซับซอนเปนขั้นตอนเปนตอน ในการเกิดภาพที่สมบูรณ ทําใหเขาใจตามลําดับไดดี ค.ผูบรรยายสามารถใชแผนโปรงใสในขณะที่ยืนอยูหนาหองพรอมกับหันหนาเขาหาผูดูได ตลอดเวลาที่อธิบาย และสามารถชี้แสดงสวนตาง ๆ ในแผนโปรงใสไดโดยไมตองชี้ทจอฉาย ี่ ง.แผนโปรงใสไมสามารถนําเสนอเรื่องที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวทีเ่ หมือนจริงได ซึ่งทําไดเพียง เคลื่อนไหวเสมือน จ.แผนโปรงใสใหความคมชัดของภาพลายเสนและตัวอักษรไดดีกวาสื่อฉายอื่นๆหลายชนิด เชน MS.Powerpoint ที่ฉายดวย LCD Projector หรือสไลดทฉายในหองทีสวางเทากัน ี่ ่2.ขนากของแผนโปรงใส ในปจจุบันจะมีขนาดที่นยมคือขนาดใด ิ ก.A1 ข.A2 ค.A3 ง.A4 จ.A53.ปากกาเขียนแผนโปรงใส ขนาดของปากกามีกี่แบบ ก.2 ข.3 ค.4 ง.5 จ.64.ปากกาเขียนแผนโปรงใส ขนาดใดเสนเล็ก เหมาะสําหรับใชเขียนตัวอักษรที่เปนเนื้อหา และใชวาดภาพลายเสนได ก.ปากกลม เบอร S ( super fine ) ข.ปากกลม เบอร F ( fine) ค.ปากกลมเบอร M ( medium ) ง.ปากแบน เบอร B ( broad ) จ.ถูกทุกขอ
 22. 22. 5.ขอใดไมใชหลัก การออกแบบตนแบบแผนภาพโปรงใส ก.ออกแบบใหรูปภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ อยูภายในกรอบ ตามสัดสวนของกรอบแผนภาพ  โปรงใสมาตรฐาน โดยเวนเขามาจากขอบดานใน ดานละประมาณ 10-20 เซนติเมตร ข.รูปภาพประกอบควรเลือกใหเหมาะสมกับวิธีการผลิต เชน วาด ถายเอกสารขาวดํา/สี ภาพจาก คอมพิวเตอรหรือผสมผสานกันหลาย ๆ วิธี ค.รูปภาพประกอบควรใหมีเฉพาะที่จําเปนเทานั้น และมีขนาดที่เหมาะสมไมเล็กเกินไป สวนภาพที่ ไมจําเปนใหตดออก ั ง.ควรจัดภาพใหเหมาะสมตามหลักศิลปะ เชน จัดภาพใหมีสมดุล จัดภาพใหมีชองวางพอเหมาะจัด ภาพใหมีรูปทรงตางๆ จ.แบบตัวอักษรที่ใชควรเปนแบบอานงาย ตัวอักษรประดิษฐที่อานยากไมเหมาะที่จะนํามาใชกับ แผนภาพโปรงใสซึ่งตองการความรวดเร็วในการสื่อความหมาย6.ในสภาพหองเรียนปกติ ควรพิจารณาเลือกคูสีที่นํามาทําเปนเสนของภาพหรือตัวอักษรกับสีพื้นแผนโปรงใส ที่จะชวยใหเกิดความนาสนใจและรับรูไดสูง ขอใดถูกตอง ก.ภาพหรืออักษรสีขาวบนพืนแผนโปรงใสสีดํา ้ ข.ภาพหรืออักษรสีดําบนพื้นแผนโปรงใสสีขาว ค.ภาพหรืออักษรสีดําบนพื้นแผนโปรงใสสีเหลือง ง.ภาพหรืออักษรสีเหลืองบนพื้นแผนโปรงใสสีดํา จ.ถูกทุกขอ7.ขอใดไมใชขอควรคํานึงในการใชการตนบนแผนใส ู ก.เปนภาพลายเสน ที่เขากับเหตุการณหรือเรื่องนั้น ๆ ข.เปนตัวเดินเรื่อง ตัวชี้นํา ค.เปนตัวสรุปความ หรือพูดบอกบท/ขั้นการทดลองทํางาน
 23. 23. ง.ควรมีมากมายหลายตัวจนรกเต็มไปหมด จ.ใชแสดงการกระทําที่เปนอันตรายไดเปนอยางดี8.เทคนิคการนําเสนอภาพเคลื่อนไหววิธีใดเปนการนําเอาสิ่งที่เคลื่อนไหวจากการ ทํางานจริง ๆ วัตถุที่วางไวบน เครื่องฉายจะเปนเงาดําและสวนประกอบที่โปรงใสจะเห็นเปนภาพบนจอ ก.การใชแผนกระดาษทึบตัดเปนรูปตาง ๆ ข.การสรางภาพเคลื่อนไหวจากการทํางานของวัตถุ ค.การใชเสนดายหรือเสนเอ็นเพื่อการดึงหรือชักรอก ง.การใชจุดยึดใหเคลื่อนไหวลักษณะหมุนได จ.การแสดงภาพเคลื่อนไหวโดยการใชแผนโพลารโมชั่น9.ขอใดไมใชวสดุและอุปกรณสําหรับผลิตแผนโปรงใส ั ก.ลิควิด เปเปอร ข.น้ํายาลบการเขียนผิด ค.กระดาษกรอบ ง.เทปกาวยน ง.สติกเกอรโปรงแสงสี10.ขอใดไมใชสวนประกอบของเครื่องฉายภาพขามศีรษะ (Overhead) ก.กลองวิดีโอ ข.กระจกสะทอนแสง ค.พัดลมระบายความรอน ง.แทนกระจกวางแผนโปรงใส จ.เลนสฉาย
 24. 24. บทเรียนที่9 สไลด(Slide)1.ขอใดคือคุณคาของสไลดกับการศึกษา ก.ชวยใหนักเรียนเอาใจใสบทเรียนมากขึน ้ ข.ชวยกระตุนความสนใจของนักเรียนใหอยากเรียนมากขึน ้ ค.ชวยปรับปรุงบทเรียนใหสมบูรณและมีความหมายเพิ่ม ง.ชวยประกอบการอธิบายของครูใหเขาใจงายขึ้น จ.ถูกทุกขอ2.ขอใดไมใชคุณคาของสไลดที่มีตอการเรียนการสอน ก.ผูเรียนสามารถที่จะดูภาพไดนานเทาที่ตองการ ข.ผูเรียนสามารถที่จะดูภาพซ้ํากี่ครั้งก็ได ค.เปนแหลงความรูที่ผูเรียนจะไดศึกษาสิ่งตาง ๆ จากสไลด ง.การเก็บรักษาไมสะดวก ใชเนื้อที่เยอะ จ.ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ และประทับใจตอบทเรียนไดมากขึ้น3.ขอใดคือขอดีในการใชสไลดในเรียนการสอน ก.สามารถผลิตเอกสารไดโดยงายและตนทุนถูก ข.สไลดมีขนาดเล็ก สะดวกในการเก็บรักษา ค.ใชไดทั้งการเรียนกลุมใหญ กลุมเล็ก และเอกัตบุคคล ง.สามารถนําภาพตาง ๆ มาใชรวมกันเพื่อสรางเปนเนื้อหาใหมได จ.ถูกทุกขอ
 25. 25. 4.ขอใดไมใชขอจํากัดในการใชสไลดในเรียนการสอน ก.การถายทําชุดสไลดที่ดีตองมีการวางแผนทําบทสคริปต การถายทํา และการจัดภาพเปนชุด ข.ตองฉายในหองมืดพอสมควร ยกเวนจะมีจอ Daylight Screen ค.ผูสอนสามารถหยุดภาพเพืออธิบายเนื้อหาไดตามระยะเวลาที่ตองการ ่ ง.กรอบสไลดมีทั้งที่ทําดวยกระดาษแข็ง กระจก และพลาสติก ทําใหไมมีความเปนมาตรฐาน เมื่อ นําไปใชกบเครื่องฉายสไลดที่ไมเหมือนกันอาจทําใหเกิดติดขัดได ั จ.ฟลมสไลดอาจมีฝุนจับหรือมีรอยนิ้วมือทําใหสกปรกงาย5.สไลดมีความดีเดนอยางไร ที่ทําใหในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ใชสไลด เพื่อเปนสื่อประกอบการสอนกันโดยแพรหลาย ก.สามารถใชเราและรวมความสนใจของผูเรียนไดดี ข.ไมสามารถดูซ้ํา ๆ กันไดสะดวก ค.การผลิตก็สามารถทําไดงาย และราคาไมแพงมากนัก ง.ใชสอนไดกวางขวางทุกวิชา ทุกระดับชัน ้ จ.ถูกมากกวา 2 ขอ6.ขอใดไมถูกตองในขั้นตอนการใชสไลดประกอบการสอน ก.เตรียมนักเรียน บอกถึงจุดมุงหมายและสรุปปญหาที่จะศึกษา ข.ครูควรทดสอบนักเรียนหลังการอภิปรายและสรุปเนื้อหาแลว ค.หลังจากวัดผลแลวครูไมควรนําขอผิดพลาดมาแกไขและสอนซ้ําทันที ง.ภายหลังที่ฉายสไลดเสร็จ ควรใหนักเรียนสรุปและอภิปรายเนื้อหาตามลําดับ จ.การใชวัสดุอื่นรวมกับสไลด เชน รูปภาพ ควรเลือกภาพและคําบรรยายที่เปนเรื่องเดียวกัน และ อธิบายตามลําดับจากเรื่องงายไปยาก
 26. 26. 7.การเตรียมความพรอมดานวัสดุอุปกรณ งบประมาณ และอื่น ๆ ซึ่งควรจะไดวางแผนกําหนดสิ่งเหลานี้ยกเวนขอใด ก.สไลดนั้นใชกับเครื่องฉายปกติหรือฉายออกโทรทัศน ข.ทําเปนสไลดตนแบบหรือตองทําสําเนาแจกจายดวย ค.มีงบประมาณเทาใด ง.มีผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาใหคําปรึกษาหรือไม จ.ลักษณะพืนฐานของผูชม ้8.บทสไลดเปนการเขียนเรื่องราว จากบัตรแผนงาน ที่มีเนื้อหาสัมพันธกันตลอดเรื่องบทสไลดตองมีหนวยของเรื่องราว (Theme) ทั้งนี้อาจแตกตางกันไปตามเนื้อหา Theme โดยแบงออกเปนกลุม ๆ ขอใดถูกตอง  ก.กลุมทักษะและงานฝมือ ข.กลุมวิวัฒนาการและการสราง ค.กลุมการเก็บรวบรวม ง.กลุมเหตุการณ และเรื่องราวที่สําคัญ ๆ จ.ถูกทุกขอ9.การผลิตสไลด สไลดสามารถผลิตไดดวยอุปกรณและวิธีการหลายอยาง ขอใดไมถกตอง ู ก.ผลิตดวยกลองถายภาพธรรมดา ข.ผลิตดวยกลองโพลารอยด ค.ผลิตดวยกลองดิจิทัล ง.ผลิตดวยมือ จ.ผลิตดวยคอมพิวเตอร10.การสรางสไลดใหมดวยโปรแกรม Powerpoint มีวิธีในการสรางสไลด ได กีแบบ ่ ก.2 ข.3 ค.4 ง.5 จ.6
 27. 27. บทเรียนที่10 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและวีดีทศนการศึกษา ั1.ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการสงวิทยุกระจายเสียงคลื่น เอ เอ็ม ( A M ) ก.AM หมายถึงการแปรรูปของการผสมคลื่นทางความกวางของคลื่นหรือที่เรียกวา แอมปลิจูด (Amplitude) ข.AM หมายถึงการผสมคลื่นหรือแปรรูปคลื่นทางความถี่ ค.คลื่นวิทยุ เอ เอ็ม สามารถแบงออกเปน 2 ความถี่ ง.A M ยอมาจากคําวา " Amplitude Modulation " จ.ถูกทุกขอ2.วิทยุกระจายเสียง FM จะอยูในยานความถี่ ประมาณเทาใด ก.88 - 108 MHz ข.30 - 300 MHz ค.2 - 26 MHz ง.80-108 MHz จ.ไมมีขอถูก3.ประเภทของรายการวิทยุกระจายเสียงเพือการศึกษา มีทั้งหมดกี่ประเภท ่ ก.2 ข.4 ค.6 ง.8 จ.104.รายการคุยกันระหวางคนสองคนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งทั้ง 2 คนมีความคิดเห็นตรงกัน มีความรูเทากันเปนรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ประเภทใด ก.รายการสนทนา (conversational program) ข.รายการอภิปราย (discussion program) ค.รายการสัมภาษณ (interview program) ง.รายการบทความวิทยุ (talk program) จ.รายการสารคดี (documentary program)
 28. 28. 5.รายการที่มีลักษณะเปนแบบพูดคุยกันแบบหนึ่ง แตเปนรายการที่พูดคุยตามบทที่เขียนขึ้น มีเนื้อหาสาระสั้น ๆ มีความยาวตั้งแต 1-2 นาที ไปถึง 5-10 นาที เปนรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ประเภทใด ก.รายการสนทนา (conversational program) ข.รายการอภิปราย (discussion program) ค.รายการสัมภาษณ (interview program) ง.รายการบทความวิทยุ (talk program) จ.รายการสารคดี (documentary program)6.การใชวิทยุกระจายเสียงเพือการศึกษามีวธีการจัดรายการวิทยุได กีวิธี ่ ิ ่ ก.3 ข.5 ค.7 ง.9 จ.117.ขอใดคือประเภทของรายการวิทยุโทรทัศนการศึกษา ก.รายการประเภทความรู (Educational programs) ข.รายการทางการสอน (instructional programs) ค.รายการขาว (news programs) ง.รายการบันเทิง (entertainment programs) จ.ถูกทุกขอ8.รายการที่เสนอเหตุการณที่เพิ่งจะเกิดขึน ซึ่งอยูในความสนใจของประชาชนทั่วไป และมีผลกระทบกับ ้บุคคลในสังคมคือประเภทของรายการวิทยุโทรทัศนการศึกษาประเภทใด ก.รายการประเภทความรู (Educational programs) ข.รายการขาว (news programs) ค.รายการบันเทิง (entertainment programs) ง.รายการโฆษณา (advertising programs) จ.รายการทางการสอน (instructional programs)
 29. 29. 9.รูปแบบการบันทึกวีดีทัศนบนมวนเทปแบบใด เปนแบบที่นิยมใชในการผลิตเพื่อออกอากาศในรุนแรก ๆ ก.แบบวีเอชเอส (VHS) ข.แบบเบตาแมก (Bata - Max) ค.แบบยูเมติก (U-matic) ง.แบบเบตาแคม(Beta-cam) จ.แบบ DVC (Digital Video Cassette)10.รูปแบบการบันทึกวีดีทัศนบนมวนเทปแบบใด เปนวีดีทัศนที่ถูกบันทึกไวในตลับที่มีความกวางของเทปเทากับครึ่งนิ้วเปนที่นิยมใชกนมากที่สุดในประเทศไทยแตปจจุบันลดนอยลงเนื่องจากมีผูหันไปนิยมใชแผน ัจานบันทึกแทน ก.แบบวีเอชเอส (VHS) ข.แบบเบตาแมก (Bata - Max) ค.แบบยูเมติก (U-matic) ง.แบบเบตาแคม(Beta-cam) จ.แบบ DVC (Digital Video Cassette)
 30. 30. เฉลยบทที่11.ก 2.ค 3.ก 4.ค 5.จ 6.ง 7.ข 8.ค 9.ก 10.งบทที่21.จ 2.จ 3.จ 4.ค 5.ข 6.ง 7.ง 8.ค 9.ค 10.จบทที่31.ง 2.จ 3.จ 4.จ 5.ก 6.จ 7.จ 8.ก 9.ข 10.งบทที่41.ง 2.จ 3.จ 4.จ 5.ค 6.ก 7.จ 8.ข 9.จ 10.กบทที่51.ค 2.จ 3.ก 4.จ 5.ค 6.ง 7.ค 8.จ 9.จ 10.ขบทที่61.จ 2.ค 3.ง 4.ข 5.จ 6.ก 7.ค 8.ง 9.ก 10.ขบทที่71.ค 2.ข 3.ข 4.ก 5.ค 6.ก 7.ค 8.ก 9.ง 10.จบทที่81.ง 2.ง 3.ค 4.ข 5.ก 6.จ 7.ง 8.ข 9.ก 10.กบทที่91.จ 2.ง 3.จ 4.ค 5.จ 6.ค 7.จ 8.จ 9.ง 10.ข
 31. 31. บทที่101.ข 2.ก 3.ง 4.ก 5.ง 6.ก 7.จ 8.ข 9.ค 10.ก ผูจัดทํา นาย ศุภเชษฐ สีหาราช รหัสนิสิต 54010517034 คณะ ศึกษาศาสตร สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

×