O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009
                    09
                    ...
SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009
2
  Innhold
   3  Totalrapport pr. 30.06.2009
   6  Resultatregnskap
  ...
SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009
1                                          ...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009 (16)

Anúncio

Mais recentes (20)

SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009

 1. 1. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 09 Totalrapport 2. kvartal
 2. 2. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 2 Innhold 3 Totalrapport pr. 30.06.2009 6 Resultatregnskap 7 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet
 3. 3. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 1 3 Totalrapport pr. 30.06.2009 KONSERNET SPAREBANK 1 NORDVEST TOTALT RESULTATREGNSKAP Morbank- og konsernregnskap er utarbeidet etter Resultatet før tap var ved utgangen av 1. halvår på 56,3 internasjonale regnskapsstandarder – IFRS. mill.kr., mot 35,2 mill.kr. etter samme periode i fjor. Konsernet omfatter morbanken og de tre heleide datterselskapene AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 82,4 Nordmøre Eiendom AS. Konsolideringen skjer etter egen- mill.kr., som er 7,4 mill.kr. høyere enn året før. Økningen kapitalmetoden. reflekter bedre prising av risiko og økt volum. Netto andre driftsinntekter er på 40,3 mill.kr., mens de HOVEDTREKKENE var 24,0 mill.kr. i fjor. Herav utgjør netto avkastning på SpareBank 1 Nordvest kan etter 1. halvår legge frem et finansielle investeringer 12,5 mill.kr. mens foregående års godt regnskap. Rentenettoen har hentet seg noe inn etter avkastning var 0,0 mill.kr. å ha vært under press. Andre driftsinntekter får god støtte Inntektsforskjellen er identisk med utbytte av aksjer i dat- etter at risikoaversjonen ved børsene har avtatt. Avset- terselskaper og oppskrivninger i aksje- og obligasjonspor- ningsgraden for mulige tap har økt, men tapsutviklingen er teføljen på til sammen 12,5 mill.kr. ikke urovekkende selv om misligholdet har økt. Bankens eksponeringer på næringer er godt differensi- Sum inntekter viser en økning sammenlignet med fjoråret erte. Økningen i arbeidsledigheten har stoppet opp og på 23,7 mill.kr. gått noe ned fra mai til juni. Innen enkelte næringer er det nå udekket behov for arbeidskraft. Næringslivet gjør det Sum driftskostnader er økt med 2,6 mill.kr. sammen- fortsatt relativt godt. Det er fremdeles usikkerhet innen lignet med samme periode i fjor og utgjør 66,4 mill.kr. enkelte konjunkturfølsomme bransjer, og banken forven- Økningen er lavere enn forventet i budsjett. ter fortsatt en tapsutvikling som tidligere antatt. Banken har god tilgang på likvider og oppnår akseptable priser på Tap og mislighold er fortsatt moderate. Tapene er på denne fundingen. 11,4 mill.kr. mot 3,6 mill.kr. på samme tidspunkt i 2008. De konstaterte tap utgjør 3,4 mill.kr. mot 1,9 mill.kr. i 2008. Misligholdet er lavt. Netto misligholdte engasje- menter er på 78 mill.kr. mot 67 mill.kr. ved årsskiftet. NØKKELTALL Dette tilsvarer en netto misligholdsprosent på 1,0. Det er ingen nevneverdige endringer i utlånsporteføljens I parantes tall for tilsvarende periode i 2008. risikoprofil og risiko i bankens markedsområde. Gruppevise nedskrivninger er derfor ubetydelig endret. • Morbankens resultat etter tap: 44,9 mill.kr. (31,5 Sum individuelle nedskrivninger utgjør 34,4 mill.kr., det mill.kr.) samme som gruppevise nedskrivninger. Det forventes at • Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,2 % (8,1 %) tapene vil ligge innenfor 0,25 % av utlånsporteføljen. • Rentenetto: 82,4 mill.kr. (75,0 mill.kr.) • Netto provisjonsinntekter og andre inntekter: 27,8 Beregnet skatt på ordinært resultat er 9,7 mill.kr. mill.kr. (24,0 mill.kr.) • Netto avkastning på finansielle investeringer: 12,5 Totalt resultat viser et overskudd på 35,1 mill.kr. mill. kr. (0,0 mill.kr.) Fjorårets resultat var 22,6 mill. kr. • Utlånsvekst før overføring til SpareBank 1 Boligkreditt AS: 498 mill.kr. (448 mill.kr.) Eierandel i felleskontrollert virksomhet • Utlånsvekst etter overføring til SpareBank 1 Bolig- Bankens investeringer i Samarbeidende Sparebanker AS kreditt AS: 185 mill.kr. (412 mill.kr.) (SpareBank 1 Gruppen) er i morbanken ført til kostpris, og • Innskuddsvekst: 197 mill.kr. (171 mill.kr.) i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Konsern- • Kapitaldekning for morbanken 13,8 % (16,2 %) regnskapet blir derfor påvirket av Gruppens resultat med 3,6 mill.kr. REGNSKAPSPRINSIPPER Som de fleste andre banker ved overgangen til IFRS fra Transaksjoner gjennomført av nærstående 31.12.2007, valgte banken å føre finansielle instrumenter Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av til virkelig verdi, utlån til amortisert kost og gjeldssiden ble nærstående som har hatt betydning på virksomhetens også ført til amortisert kost. Amortisert kost vil si at en stilling eller resultat i løpet av perioden. skal vise verdien i forhold til kontantstrømmen. I 1. halvår 2009 har dette resultert i en oppskriving av obligasjon- sporteføljen på 4 mill.kr. og aksjeporteføljen med 2,3 mill.kr.
 4. 4. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 4 2 BALANSE kredittrisikoen skjer gjennom risikoklassifiseringssystem utviklet i samarbeid med SpareBank 1-alliansen. Forvaltningskapitalen pr. 30.06.2009 er på 9.213 mill. kr. Dette tilsvarer en økning på 643 mill.kr. kroner eller Usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen er 7,5 % siden 31.12.2008. Det vesentligste skyldes at fortsatt til stede, men noe avtagende. Markedet for banken har valgt å gjøre en del av sine anleggspapirer mer brukte boliger er fortsatt meget godt, mens salget av nye likvide. Bare 185 mill.kr. skyldes økt utlånsvolum. Siden leiligheter og boliger fortsatt er noe tregt. Banken er lite 30.06.2008 har forvaltningskapitalen økt med 1.327 eksponert i leilighetsmarkedet på utbyggersiden. Tapsut- mill. kr., som tilsvarer en vekst på 16,8 %. viklingen i banken er avhengig av den generelle økono- miske utviklingen i Norge og spesielt i Møre og Romsdal. Likviditetssituasjonen Fortsatt synes det å være en stor grad av optimisme i vårt Til sammen er det pr. 30.6.2009 overført 963 mill.kr. til fylke. SpareBank 1 Boligkreditt AS, som har blitt et viktig likvid- itetsinstrument for banken. Det forventes en økning i tap i den kommende Likviditetstilførselen fra interbankmarkedet utgjør 3.720 3-årsperiode. mill.kr. hvorav 3.350 mill.kr. er obligasjonslån. Dette har økt med 380 mill.kr. fra årsskiftet og 920 mill.kr. siden Bankens soliditet er god. Den ansvarlige kapitalen samme tid i fjor. er netto på 706 mill.kr. og består av kjernekapital på Rentefølsomheten er 2,4 mill.kr. ved ett prosentpoengs 559 mill.kr. og ansvarlig lån på tilsammen 147 mill. endring i markedsrenten. kr. Kapitaldekningen for morbanken er 13,8 % pr. 30.06.2009. Regnskapet er ikke revidert og overskuddet Brutto utlån viser en økning på 185 mill.kr. tilsvarende pr. 30.06.2009 er ikke inkludert i beregningen av kapi- 2,4 % siden årsskiftet. I forhold til samme tidspunkt i fjor taldekningen. er det en vekst på 675 mill.kr. eller 9,4 %. Totalt utgjør brutto utlån 7.825 mill.kr. Brutto utlån inkl. overført volum til boligkredittselskapet utgjør 8.788 mill.kr. PROSJEKTER I bankens strategiske tiltaksplan for 2009 er det besluttet Innskuddsvolumet er fra årsskiftet økt med 197 mill.kr. å gjennomføre et prosjekt for ytterligere å videreutvikle tilsvarende 4,5 %, mens det er en vekst på 387 mill.kr. strukturer, systemer og metodikk innenfor risikostyring- eller 9,3 % fra samme tidspunkt i 2008. Totale innskudd sområdet. Revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & fra kunder er 4.550 mill.kr. pr. 30.06.2009. Young, er engasjert som konsulenter for å gi bistand i dette arbeidet. Det er videre iverksatt et prosjekt for å Bankens beholdning av aksjer og obligasjoner har økt identifisere mulige kostnads- og effektiviseringstiltak. med 68 mill.kr. de siste 12 måneder og er på 610 mill. kr. Av den totale verdipapirporteføljen utgjør aksjer 153 mill. kr., hvorav kun 13 mill.kr. er omløpsaksjer og aksje- UTSIKTENE FREMOVER fond. Obligasjons- og sertifikatporteføljen er på 457 mill. Utsiktene internasjonalt og nasjonalt er fortsatt usikre, kr. Formålet med denne beholdningen er å tilfredsstille men optimismen i bankens regionale markedsområde retningslinjene til likvider. er fortsatt god. Etterspørselen etter lån holder seg på et relativt høyt nivå. Det generelle rentenivået er fortsatt lavt, noe som gjen- BESKRIVELSE AV BANKENS RISIKO- OG speiler seg i Norges Banks styrings-rente på 1,25 % fra USIKKERHETSFAKTORER 17.06. Selv om risikopremien viser en fallende tendens, er det De ulike risiki og risikogruppene styres gjennom mål, fortsatt høyt nivå for prising av risiko i interbankmarkedet. rammer og fullmakter samt en struktur for oppfølging og Prisen på bankens innlån samt utlånsetterspørselen vil kontroll basert på et godt rapporteringssystem til ledelsen derfor sammen med konkurransesituasjonen fortsatt bidra og styret. til press på rentenettoen. Risikofaktorene kan grupperes i strategisk, forretnings- Lavt rentenivå medfører stigende verdier i obligasjonspor- messig, finansiell og operasjonell risiko fordelt på under- teføljen. Utviklingen innen salg av forsikringsprodukter er kategorier. Likviditets- og kredittrisiko er de vesentligste god, mens spare-/plasseringsområdet fortsatt er preget av risikoområdene for banken. usikkerhet. Kostnadene i nominelle kroner er høyere enn fjorårets, men lavere en budsjettert. Risikobildet og risikostyring Banken har klart seg godt gjennom 1. halvår, og har SpareBank 1 Nordvest fremstår som et sterkt finanshus beholdt en tilfredsstillende likviditet. Kredittrisikoen på med stor tillit i markedet. Alliansesamarbeidet i Spare- utlånsporteføljen er bankens største risikoområde. Kreditt- Bank 1 er en viktig utviklingsarena for banken, og danner kvaliteten er generelt stabil og god. Banken følger aktivt sammen med utsiktene i det regionale markedet grunn- opp løpende engasjementer, og alle kreditter besluttes laget for fortsatt optimisme. i henhold til bevilgningsreglement. Overvåkingen av
 5. 5. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 3 5 tilfredsstillende resultat for året som helhet. Næringslivet innenfor de fleste bransjer har fortsatt et ERKLÆRING FRA STYRET OG ADM. DIREKTØR høyt aktivitetsnivå, men virkningen av den internasjonale krisen vil ventelig gi en avtakende vekst innen enkelte Vi erklærer etter beste overbevisning at det sammendratte segment de neste månedene. Utsiktene er fortsatt gode regnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2009, er innenfor olje- og gassektorene, noe som vil være en sterk utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og drivkraft i regionen også i de kommende år. at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Videre at det viser en oversikt over Styret vil at banken skal være en aktiv medspiller for de viktigste begivenheter i regnskapsperioden og deres enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv i Møre og innflytelse på perioderegnskapet, de mest sentrale risiko- Romsdal, og ser med optimisme på mulighetene til å og usikkerhetsfaktorer virksomheten står ovenfor i neste styrke bankens posisjon i fylket. Banken vil også i tiden regnskapsperiode, samt vesentlige transaksjoner med som kommer ha spesielt fokus på nyskapning, kompetan- nærstående. seutvikling, videreutvikling av infrastruktur samt å legge til rette for kultur/ kulturbasert næring. Styret er godt fornøyd med resultatet som er oppnådd i første halvår 2009, og har tro på å kunne levere et Kristiansund 30.06.2009/25.08.2009 I styret for SpareBank 1 Nordvest Johnny Holmen Ole Tennfjord Ingunn Golmen Arne F. Lillevik Formann Nestformann Nanna Eriksen Røe Turid Strøm Bjørn Rød Odd Einar Folland Ansatterepresentant Administrerende direktør
 6. 6. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 6 4 RESULTATREGNSKAP Morbanken Konsern 2008 2.kv. 08 2.kv. 09 30.06.08 30.06.09 Resultatregnskap (tall i 1000 kr) 30.06.09 30.06.08 2.kv. 09 2.kv. 08 2008 574.426 134.106 106.885 261.178 229.658 Renteinntekter 229.658 261.178 106.885 134.106 574.425 405.543 96.336 63.474 186.144 147.265 Rentekostnader 147.265 186.144 63.474 96.336 405.523 168.883 37.770 43.411 75.034 82.393 Netto renteinntekter 82.393 75.034 43.411 37.770 168.902 52.844 12.553 15.216 25.205 29.223 Provisjonsinntekter 29.223 25.205 15.216 12.553 52.844 7.037 1.717 1.852 3.062 3.556 Provisjonskostnader 3.556 3.062 1.852 1.717 7.037 3.935 1.471 474 1.874 2.154 Andre driftsinntekter 2.154 2.166 474 1.471 4.316 49.742 12.307 13.838 24.017 27.821 Netto provisjons- og andre inntekter 27.821 24.309 13.838 12.307 50.123 1.955 1.774 39 1.938 6.169 Utbytte 6.169 1.938 39 1.774 1.955 46 0 0 47 0 Inntekter av eierinteresser 3.575 222 1.254 0 15.886 -14.183 1.056 4.504 -2.062 6.324 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 6.324 -2.062 4.504 1.056 -14.183 -12.182 2.830 4.543 -77 12.493 Netto avk. på finansielle investeringer 16.068 98 5.797 2.830 3.658 206.443 52.907 61.792 98.974 122.707 Sum inntekter 126.282 99.441 63.046 52.907 222.683 74.374 16.960 16.105 33.623 36.971 Personalkostnader 36.971 33.623 16.105 16.960 74.374 34.009 8.272 7.262 15.296 14.036 Administrasjonskostnader 14.036 15.296 7.262 8.272 34.009 30.178 7.725 7.646 14.897 15.441 Andre driftskostnader 15.441 15.142 7.646 7.725 30.513 138.561 32.957 31.013 63.816 66.448 Sum driftskostnader 66.448 64.061 31.013 32.957 138.896 67.882 19.950 30.779 35.158 56.259 Resultat før tap 59.834 35.380 32.033 19.950 83.787 17.525 2.104 5.720 3.646 11.398 Tap på utlån og garantier 11.398 3.646 5.720 2.104 17.525 50.357 17.846 25.059 31.512 44.861 Resultat etter tap 48.436 31.734 26.313 17.846 66.262 18.775 5.137 6.379 8.949 9.714 Skatt på ordinært resultat 9.714 8.949 6.379 5.137 18.794 0 0 0 0 0 Øvrige resultatelement 0 0 0 0 0 31.582 12.709 18.680 22.563 35.147 Resultat etter skatt 38.722 22.785 19.934 12.709 47.468 0 0 0 0 0 Utvidede resultatposter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skatt på utvidede resultatposter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto utvidede resultatposter 0 0 0 0 0 31.582 12.709 18.680 22.563 35.147 Periodens totalresultat 38.722 22.785 19.934 12.709 47.468
 7. 7. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 4 7 BALANSE Morbank Konsern 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 Balanse (tall i 1000 kr) 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 399.883 55.749 280.452 Kontanter og fordringer på sentralbanker 399.883 55.749 280.452 346.230 78.451 43.661 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 346.230 78.451 43.661 7.824.744 7.149.901 7.639.344 Brutto utlån til kunder 7.824.744 7.149.901 7.639.344 34.452 20.753 29.056 - Individuelle nedskrivninger 34.452 20.753 29.056 34.370 29.380 33.810 - Nedskrivninger på grupper av utlån 34.370 29.380 33.810 7.755.922 7.099.768 7.576.478 Netto utlån til kunder 7.755.922 7.099.768 7.576.478 457.114 424.519 415.314 Sertifikater og obligasj. med fast avkast. til virke- 457.114 424.519 415.314 lig verdi 105.092 77.760 80.211 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 105.098 77.766 80.217 47.494 38.302 51.185 Investering i eierinteresser 84.534 64.699 85.925 985 986 985 Investering i konsernselskap 0 0 0 3.500 3.500 3.500 Goodwill 3.500 3.500 3.500 7.293 6.766 7.293 Utsatt skattfordel 7.293 6.766 7.293 89.444 100.445 110.654 Øvrige eiendeler 89.444 100.458 110.654 9.212.957 7.886.246 8.569.733 Eiendeler 9.249.018 7.911.676 8.603.494 370.000 0 240.000 Innskudd fra kredittinstitusjoner 370.000 0 240.000 4.550.402 4.163.191 4.352.955 Innskudd fra og gjeld til kunder 4.549.400 4.162.189 4.351.954 3.350.000 2.800.000 3.100.000 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 3.350.000 2.800.000 3.100.000 142.885 169.095 112.254 Annen gjeld 142.908 169.130 112.276 200.000 200.000 200.000 Ansvarlig lånekapital 200.000 200.000 200.000 8.613.287 7.332.286 8.005.209 Sum gjeld 8.612.308 7.331.319 8.004.230 558.978 531.397 558.979 Sparebankens fond 558.978 531.397 558.979 5.545 0 5.545 Annen egenkapital 39.010 26.175 40.285 35.147 22.563 0 Periodens resultat 38.722 22.785 0 599.670 553.960 564.524 Sum egenkapital 636.710 580.357 599.264 9.212.957 7.886.246 8.569.733 Sum gjeld og egenkapital 9.249.018 7.911.676 8.603.494 187.435 95.144 150.125 Betingede forpliktelser 187.435 95.144 150.125 457.114 391.937 390.566 Deponert for mulig F-lån i Norges Bank 457.114 391.937 390.566 EGENKAPITALBEVEGELSE SpareBank 1 Nordvest konsern 2.kv 2009 2. kv 2008 1.000 kroner Egenkapital pr 01.01. 599.264 548.310 Direkte føringer mot egenkapital -1.276 9.262 Korrigert implementeringseffekt IFRS 0 0 Netto utvidede resultatposter 0 0 Verdiendring finansielle eiendeler tilg. for salg 0 0 Estimatavvik pensjon 0 0 Overskudd 38.722 22.785 Egenkapital pr 30.06 636.710 580.357
 8. 8. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 8 5 HOVEDTALL SpareBank 1 Nordvest, morbank 1. halvår 2009 1. halvår 2008 2008 Resultatsammendrag (i 1000 kr) % (i 1000 kr) % (i 1000 kr) % Netto renteinntekter 82.393 1,88 75.034 1,96 168.883 2,11 Netto provisjons- og andre inntekter 27.821 0,63 24.017 0,63 49.742 0,62 Netto avkastning på finansielle investeringer 12.493 0,28 -77 0,00 -12.182 -0,15 Sum inntekter 122.707 2,80 98.974 2,59 206.443 2,59 Sum driftskostnader 66.448 1,51 63.816 1,67 138.561 1,74 Driftsresultat før tap 56.259 1,28 35.158 0,92 67.882 0,85 Tap på utlån og garantier 11.398 0,26 3.646 0,10 17.525 0,22 Resultat før skatt og minoritetsinteresser 44.861 1,02 31.512 0,82 50.357 0,63 Skattekostnad 9.714 0,22 8.949 0,23 18.775 0,24 Minoritetsinteresser 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Resultat 35.147 0,80 22.563 0,59 31.582 0,40 1. halvår 2009 1. halvår 2008 2008 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 12,2 % 7,0 % 6,5 % Kostnadsprosent 54,2 % 64,5 % 67,1 % Balansetall Brutto utlån til kunder 7.824.744 7.149.901 7.639.344 Brutto utlån til kunder inkludert SpareBank 1 8.788.117 7.631.640 8.226.917 Boligkreditt Innskudd fra kunder 4.550.402 4.163.191 4.352.955 Innskuddsdekning 58,2 % 58,2 % 57,0 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder 9,4 % 9,7 % 13,4 % Utlånsvekst inkludert SpareBank 1 Boligkreditt 15,2 % 17,1 % 15,4 %
 9. 9. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 8 9 RESULTAT FRA KVARTALSREGNSKAPENE SpareBank 1 Nordvest (i mill kroner) 2.kv 1.kv 4.kv 3.kv 2.kv 1.kv 2009 2009 2008 2008 2008 2008 Netto renteinntekter 43 39 50 44 38 37 Provisjonsinntekter 15 14 13 14 13 13 Provisjonskostnader -2 -2 -2 -2 -2 -1 Andre driftsinntekter 0 2 2 1 1 0 Netto provisjons- og andre inntekter 13 14 13 13 12 12 Utbytte 0 6 0 0 2 0 Inntekter av eierinteresser 0 0 0 0 0 0 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 5 2 -6 -7 1 -3 Netto avk. på finansielle investeringer 5 8 -6 -7 3 -3 Sum inntekter 61 61 57 50 53 46 Personalkostnader 16 21 21 19 17 17 Administrasjonskostnader 7 7 11 8 8 7 Andre driftskostnader 8 8 7 8 8 7 Sum driftskostnader 31 36 39 35 33 31 Resultat før tap 30 25 18 15 20 15 Tap på utlån og garantier 5 5 11 4 2 1 Resultat før skatt og minoritetsinteresser 25 20 7 11 18 14 Skattekostnad 6 3 6 4 5 4 Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0 Resultat 19 17 1 7 13 10 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning pr kvartal 13,1 % 11,7 % 5,7 % 4,7 % 9,1 % 7,0 % Kostnadsprosent 50,1 % 58,2 % 67,1 % 70,0 % 62,3 % 67,4 %
 10. 10. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 10 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morbank (tall i 1000 kr) Konsern 30.06.2008 30.06.2009 Kontantstrømoppstilling 30.06.2009 30.06.2008 22.563 35.147 Resultat 38.722 22.785 0 0 Utbytte fra datterselskapene 0 0 -16.913 0 Endringer ført direkte mot egenkapital -1.276 9.262 3.646 11.398 Tap på utlån 11.398 3.646 9.296 46.545 Tilført fra årets virksomhet 48.844 35.693 -412.056 -190.842 Endring brutto utlån til kunder -190.842 -412.056 68.693 -302.569 Endring fordringer på kredittinstitusjoner -302.569 68.693 171.053 197.447 Endring innskudd fra kunder 197.446 171.010 -96 130.000 Endring gjeld til kredittinstitusjoner 130.000 -96 21.056 -41.800 Endring sertifikater og obligasjoner -41.800 21.056 -5.530 21.210 Endring øvrige fordringer 21.210 -5.530 47.103 30.630 Endring annen kortsiktig gjeld 30.632 47.099 -100.481 -109.379 A Netto likviditetsendring fra virksomheten -107.079 -74.131 0 0 Endring varige driftsmidler 0 0 13.325 -21.190 Endring aksjer og eierinteresser -23.490 -13.025 13.325 -21.190 B Netto likviditetsendring investeringer -23.490 -13.025 0 250.000 Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 250.000 0 50.000 0 Endring ansvarlig lånekapital 0 50.000 50.000 250.000 C Netto likviditetsendring finansiering 250.000 50.000 -37.156 119.431 A+B+C Netto endring likvider i året 119.431 -37.156 92.905 280.452 Likviditetsbeholdning periodens start 280.452 92.905 55.749 399.883 Likviditetsbeholdning periodens slutt 399.883 55.749
 11. 11. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 10 11 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 1.1 Grunnlag for utarbeidelse Delårsregnskapet for SpareBank 1 Nordvest omfatter perioden 01.01. - 30.06.09. Delårsregnskapet er utarbeidet ihht. IAS 34 Interim Financial Reporting. Dette delårsregnskapet er utarbeidet ihht. gjeldende IFRS standarder og IFRIC fortolkninger. Sammen- ligningstall for 2008 er omarbeidet i henhold til IFRS regelverket. 1.2 Segmentrapportering Et forretningssegment er en gruppering av eiendeler eller virksomhet som tilfører produkter eller tjenester, og som er gjenstand for risiko og avkastning som avviker fra andre forretningssegmenter. Segmentinformasjon er omtalt i egen note. 1.3. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta er omregnet til funksjonell valuta (NOK) etter kursene på transaksjonstidspunktet. Valutatap og -gevinst som oppstår på slike transaksjoner, samt på omregning av pengeposter i utenlandsk valuta pr. 30.06., er bokført over resultatregnskapet, bortsett fra tilfeller hvor sikringsbokføring benyttes. 1.4 Varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter bygninger, tomter og driftsløsøre. Bygninger og driftsløsøre er bokført til kostpris fratrukket avskrivnin- ger og nedskrivninger. Tomter er bokført til kostpris. Kostpris inkluderer alle direkte henførbare kostnader knyttet til kjøpet av eien- delen. Alternativt kunne egne eiendommer blitt verdsatt til markedsverdi, noe som ville gitt en merverdi. Det er benyttet lineære avskrivninger for å allokere kostpris fratrukket evt. restverdi over driftsmidlenes brukstid. Utleid del av egne bygninger, er klassifisert som investeringseiendommer, men er ellers behandlet på samme måte. 1.5 Goodwill Goodwill fremkommer som differansen mellom kjøpesum og balanseførte verdier i oppkjøpt virksomhet etter at mer- og mindrever- dier er henført til materielle og immaterielle eiendeler på kjøpstidspunktet. Goodwill vurderes årlig mot behov for nedskrivning, og bokføres til kostpris redusert for evt. akkumulerte nedskrivninger. Ved vurdering av behov for nedskrivninger, allokeres goodwill til kontantstrømgenererende enheter. 1.6 Verdipapirer Verdipapirer består av aksjer og andeler, sertifikater og obligasjoner. Aksjer og andeler klassifiseres som enten til virkelig verdi over resultatet eller som tilgjengelig for salg. Sertifikater og obligasjoner klassifiseres som enten til virkelig verdi over resul- tatet eller som holdes til forfall. Alle finansielle instrumenter som er klassifisert som til virkelig verdi over resultatet, måles til virkelig verdi, og endring i verdi fra inngående balanse resultatføres som inntekt fra andre finansielle investeringer. Aksjer og andeler som er klassifisert som tilgjengelig for salg, måles også til virkelig verdi, men endringen i verdi føres mot egenkapitalen. 1.7 Pensjonsforpliktelser Siden de andre selskapene i konsernet ikke har ansatte, er det kun en type pensjonsavtale. Avtalen er sikret gjennom innbetalinger til forsikringsselskap eller pensjonskasser, og er bestemt av periodiske beregninger utført av aktuar. En definert ytelsesplan er en pensjonsplan som gir rett til en definert fremtidig ytelse ved oppnådd pensjonsalder, som regel bestemt av faktorer som alder, antall år ansatt og lønn. Forpliktelsen som bokføres i balansen vedr. en definert ytelsesplan er nåverdien av den definerte forpliktelsen redusert for virkelig verdi av pensjonsmidler, sammen med justeringer for ikke bokførte aktuarmessige gevinster og tap og tidligere administrasjonskostnader. Forpliktelsen knyttet til den definerte ytelsesplanen beregnes årlig av uavhengige aktuarer. Nåverdien av fremtidige definerte ytelser beregnes ved å diskontere fremtidige utbetalinger ved bruk av rentesatsen for norske statsobligasjoner justert for forskjeller i forfallstidspunkt. Estimatavvik ut over 10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelser og sum pen- sjonsmidler periodiseres og resultatføres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. 1.8 Innlån/gjeld Innlån og gjeld bokføres i utgangspunktet til virkelig verdi. Virkelig verdi er mottatt beløp fratrukket transaksjonskostnader. I etter- følgende perioder bokføres innlån og gjeld til amortisert kost; forskjeller mellom mottatt beløp fratrukket transaksjonskostnader og innløsningsverdi fordeles over låneperioden ved bruk av effektiv rentes metode over resultatregnskapet. 1.9 Eierandel i datterselskap og tilknyttede selskap Eierandeler i datterselskap og tilknyttede selskap skal vurderes til kost etter IFRS regelverket i selskapsregnskapet. I konsernregn- skapet blir disse eiendelene ført etter egenkapitalmetoden. Det vil si at vi løpende resultatfører vår andel av resultater i tilknyttede selskap. Datterselskapene blir konsolidert inn i konsernregnskapet.
 12. 12. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 12 11 NOTE 2 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER (i mill. kroner) Morbank Konsern 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008 5 9 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 5 9 1 5 Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån 1 5 2 0 Amortisert utlån 2 0 1 0 Periodens konstaterte tap hvor det tidl. er nedskrevet 1 0 3 4 Periodens konst. tap hvor det tidl. ikke er nedskrevet 3 4 -1 -1 Periodens inngang på tidl. perioders nedskrivninger -1 -1 11 17 = Periodens tapskostnader 11 17 NOTE 3 NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER Morbank Konsern 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008 29 19 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 29 19 6 -1 + Økning i nedskrivning på eng. hvor det tidl. er nedskrevet 6 -1 -2 -2 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder -2 -2 0 12 + Nedskrivninger på eng. hvor det tidl. ikke er nedskrevet 0 12 -1 0 - Amortisert kost -1 0 2 1 - Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 2 1 34 29 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 34 29 5 3 Konstaterte tap i perioden 5 3 NOTE 4 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT Morbank Konsern 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008 Misligholdte utlån 100 86 Brutto mislighold over 90 dager 100 86 22 14 - Individuelle nedskrivninger 22 14 78 72 Netto misligholdte utlån 78 72 22 % 16 % Avsetningsgrad 22 % 16 % Andre tapsutsatte engasjement 50 27 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 50 27 12 5 - Individuelle nedskrivninger 12 5 38 22 Netto andre tapsutsatte engasjement 38 22 24 % 19 % Avsetningsgrad 24 % 19 %
 13. 13. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 12 13 NOTE 5 ØVRIGE EIENDELER Morbank Konsern 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008 48 50 Varige driftsmidler 48 50 0 4 Andre eiendeler 0 4 41 57 Forsk.bet. ikke påløpte kontnader 41 57 89 111 Sum øvrige eiendeler 89 111 NOTE 6 ANNEN GJELD Morbank Konsern 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008 21 32 Annen gjeld 21 32 86 51 Påløpene kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 86 51 36 29 Avsetning for påløpte kostnader 36 29 143 112 Sum annen gjeld 143 112 NOTE 7 INNSKUDD FRA KUNDER FORDELT PÅ SEKTORER OG NÆRINGER Morbank Konsern 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008 117 110 Jordbruk/skogbruk 117 110 100 118 Fiske/fiskeoppdrett 100 118 84 93 Industri og bergverksdrift 84 93 170 95 Bygg, anlegg og kraft 170 95 68 106 Varehandel, reparasjon av motorvogn 68 106 145 214 Transport og lagring 145 214 191 160 Overnattings- og servicevirksomhet 191 160 332 309 Omsetning og drift av fast eiendom 332 309 72 79 Forr. mes. tjenesteytende næringer 72 79 366 229 Tjenesteytende næringer ellers 366 229 1.645 1.678 Sum næring 1.645 1.678 2.906 2.675 Personkunder 2.906 2.675 4.550 4.353 Sum innskudd 4.550 4.353
 14. 14. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 14 15 NOTE 8 UTLÅN TIL KUNDER FORDELT PÅ SEKTORER OG NÆRINGER Morbank Konsern 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008 20 21 Offentlig 20 21 142 174 Jordbruk/skogbruk 142 174 332 306 Fiske/fiskeoppdrett 332 306 174 208 Industri/bergverksdrift 174 208 354 137 Bygg, anlegg og kraft 354 137 249 287 Varehandel, reparasjon av motorvogn 249 287 124 181 Transport og lagring 124 181 126 130 Overnattings- og servicevirksomhet 126 130 919 919 Omsetning og drift av fast eiendom 919 919 177 197 Forr. mes. tjenesteytende næringer 177 197 152 117 Tjenesteytende næringer ellers 152 117 0 0 Ufordelt (merverdi fastrente utlån og amort. etableringsgebyr) 0 0 2.769 2.676 Sum næring 2.769 2.676 5.056 4.963 Personkunder 5.056 4.963 7.825 7.639 Brutto utlån 7.825 7.639 -34 -29 - Individuelle nedskrivninger -34 -29 -34 -34 - Nedskrivninger på grupper av utlån -34 -34 7.757 7.576 Netto utlån 7.757 7.576 NOTE 9 KAPITALDEKNING Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1. januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning). I henhold til overgangsregler har SpareBank 1 Nordvest rapportert etter disse fra 1. kvartal 2008. Banken rapporterer disse etter standardmetoden både for konsern og morbank. Morbank 30.06.2009 31.12.2008 564 561 Kjernekapital -11 -11 - fradrag kjernekapital 50 50 Fondsobligasjon 150 150 Tilleggskapital -47 -47 - fradrag tilleggskapital 0 0 - Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 - Kapitaldekningsreserve 706 703 Ansvarlig kapital 5.113 4.865 Beregningsgrunnlag - 100% 4.857 4.622 Beregningsgrunnlag IRB - 95% 11,34 % 11,87 % Kjernekapitalandel 13,81 % 14,45 % Kapitaldekning
 15. 15. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 14 15 NOTE 10 SEGMENTRAPPORTERING Rapportering pr segment: Konsern 30.06.09 Konsern 31.12.08 (tall i 1000 kroner) PM BM Øvrige Totalt PM BM Øvrige Totalt Resultatregnskap Netto renteinntekter 43.922 34.924 3.547 82.393 90.753 69.790 8.340 168.883 Netto provisjons- og andre inntekter 14.831 11.793 1.198 27.821 26.935 20.713 2.475 50.123 Netto provisjons- og finansielle inntekter 8.566 6.811 692 16.068 1.966 1.512 181 3.658 Driftskostnader 35.422 28.165 2.861 66.448 74.639 57.398 6.859 138.896 Resultat før tap pr segment 31.896 25.362 2.576 59.834 45.015 34.617 4.137 83.768 Tap på utlån og garantier 6.076 4.831 491 11.398 9.417 7.242 865 17.525 Resultat før skatt pr segment 25.820 20.531 2.085 48.436 35.597 27.375 3.271 66.243 Brutto utlån til kunder 5.065.881 2.734.354 24.509 7.824.744 4.959.238 2.656.481 23.625 7.639.344 Individuell nedskrivning utlån -790 -33.662 0 -34.452 -820 -28.236 0 -29.056 Gruppenedskrivning utlån 0 0 -34.370 -34.370 0 0 -33.810 -33.810 Andre eiendeler 0 0 1.493.096 1.493.096 0 0 1.027.016 1.027.016 Sum eiendeler pr segment 5.065.091 2.700.692 1.483.235 9.249.018 4.958.418 2.628.245 1.016.831 8.603.494 Innskudd og gjeld til kunder 2.906.129 1.471.071 172.200 4.549.400 2.674.789 1.513.241 163.924 4.351.954 Annen gjeld 0 0 4.062.908 4.062.908 0 0 3.652.276 3.652.276 Sum gjeld pr segment 2.906.129 1.471.071 4.235.108 8.612.308 2.674.789 1.513.241 3.816.200 8.004.230 Egenkapital 0 0 636.710 636.710 0 0 599.264 599.264 Sum gjeld og egenkapital pr segment 2.906.129 1.471.071 4.871.818 9.249.018 2.674.789 1.513.241 4.415.464 8.603.494
 16. 16. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2009 Telefon 03900 www.snv.no Foto: Gunvor Austheim

×