Anúncio
1kvartal2010
1kvartal2010
1kvartal2010
1kvartal2010
Anúncio
1kvartal2010
1kvartal2010
1kvartal2010
1kvartal2010
1kvartal2010
Anúncio
1kvartal2010
1kvartal2010
1kvartal2010
1kvartal2010
1kvartal2010
Anúncio
1kvartal2010
1kvartal2010
Próximos SlideShares
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
Carregando em ... 3
1 de 16
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a 1kvartal2010(19)

Anúncio
Anúncio

1kvartal2010

 1. 10 SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 Foto Totalrapport 1. kvartal . 175 ar Foto: Gunvor Austheim 1835 2010
 2. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 2 Innhold 3 Totalrapport pr. 31.03.2010 6 Resultatregnskap 7 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet
 3. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 1 3 Totalrapport pr. 31.03.2010 Konsernet spareBanK 1 nordvest regnsKapsprinsipper Morbank- og konsernregnskap er utarbeidet etter Som de fleste andre banker ved overgangen til IFRS fra internasjonale regnskapsstandarder – IFRS. 31.12.2007, valgte banken å føre finansielle instru- Konsernet omfatter morbanken og de tre heleide menter til virkelig verdi, utlån til amortisert kost og på datterselskapene AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS gjeldssiden det samme for bankens egne utstedte obli- og Nordmøre Eiendom AS. Konsolideringen skjer etter gasjoner. Amortisert kost vil si at en skal vise verdien i egenkapital-metoden. forhold til kontantstrømmen. Dette har så langt i 2010 resultert i en netto nedskriving av bankens kjøpte obli- gasjonsportefølje med 0,6 mill.kr. Verdien av aksjepor- teføljen er tilnærmet uforandret gjennom kvartalet. HovedtreKKene Oppslutningen om bankens 175-års jubileum bekrefter den sterke rollen SpareBank 1 Nordvest har i regionen, totalt resultatregnsKap og bankens sterke og aktive samfunnsrolle gir styrket resultatet før tap var ved utgangen av 1. kvartal på omdømme og vekstmuligheter. 37,4 mill.kr., mot 25,8 mill.kr. etter samme periode i fjor. Markedsrentene tenderer oppover, men uten at Norges Bank har hevet sin styringsrente. Dette gjør at fund- netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 42,4 ingkostnadene for bankene stiger og belaster deres mill.kr., som er 3,4 mill.kr. høyere enn året før. viktigste inntektskilde som er rentenettoen. netto andre driftsinntekter er på 18,1 mill.kr., mot Banken opplever vekst i både innskudd og utlån. 22 mill.kr. i fjor. Forskjellen vises i første rekke ved Likvidi-teten er god og banken oppnår akseptable priser årets utbytte av aksjer i datterselskaper som er 1,8 på fundingen. Basert i årsregnskapet 2009 har banken mill.kr. og nedskrivninger av obligasjonsporteføljen på bedret ratingen til A-. 0,7 mill.kr. Foregående års avkastning var 8,0 mill.kr. Også innen forsikrings-, spare- og plasseringsområdene sum inntekter er på nivå med samme periode i 2009. har det vært god utvikling gjennom kvartalet. sum driftskostnader er ikke direkte sammenlign- Regnskapet viser god ordinær drift. Resultatmessig bare med fjorårets. Opphør av gammel ordning med setter den nye pensjonsreformen med nytt regelverk AFP-pensjon fra 19.02.2010, gir en tilbakeføring av for føring av AFP sitt preg på regnskapet, med tidligere avdekket forpliktelse med 18,5 mill.kr. Ved tilbakeføring av tidligere avsatt forpliktelse. Mislig- utgangen av året vil det i samme anledning komme holdet har økt noe, men tapsutviklingen er ikke urovek- en utgiftsføring i henhold til foreløpig akuarberegning kende. Det er ikke konstaterte tap i første kvartal. med 3,1 mill.kr. Ny AFP ordningen er gjort gjeldene fra Det er generelt optimisme i næringslivet, og bankens samme dato som nevnt ovenfor, men vil først komme eksponeringer på næringer er uforandret og godt dif- til endelig uttrykk ved utgangen av året 2015. ferensiert. tap og tapsavsetninger er på 9,0 mill.kr. mot 5,7 mill.kr. på samme tidspunkt i 2009. Det er ikke kon- nøKKeltall staterte tap i 2010, mens tilsvarende tall i 2009 var II parantes tall for tilsvarende periode i 2009. 2,0 mill.kr. Netto misligholdte engasjementer er på • Morbankens resultat etter tap: 28,5 mill.kr. 105 mill.kr. mot 61 mill.kr. ved årsskiftet. (19,8 mill.kr.) En avlastning av lån mot Boligkreditt gjør at utlånspor- • Egenkapitalavkastning etter skatt: 13,5 % (11,7 %) teføljens risikoprofil er noe høyere enn tidligere mens • Rentenetto: 42,4 mill.kr. (39,0 mill.kr.) risikoen i bankens markedsområde virker å være • Netto provisjonsinntekter og andre inntekter: 17,0 uforandret. Gruppevise nedskrivninger er derfor ube- mill.kr. (14,0 mill.kr.) tydelig endret. • Netto avkastning på finansielle investeringer: 1,1 Sum individuelle nedskrivninger utgjør 44,9 mill.kr. mill. kr. (8,0 mill.kr.) mot 38,1 mill.kr. ved årsskiftet. Det forventes at tap- • Utlånsvekst før overføring til SpareBank 1 Bolig- ene vil ligge innenfor 0,35 % av utlånsporteføljen. kreditt AS: 275 mill.kr. (202 mill.kr.) • Utlånsvekst etter overføring til SpareBank 1 Bolig- Beregnet skatt på ordinært resultat er 7,4 mill.kr. kreditt AS: 245 mill.kr. (138mill.kr.) • Innskuddsvekst: 257 mill.kr (-71 mill.kr.) totalt resultat viser et overskudd på 21,1 mill.kr. • Kapitaldekning for morbanken 15,2 % (14,0 %) Fjorårets resultat var 16,5 mill. kr. eierandel i felleskontrollert virksomhet Bankens investeringer i Samarbeidende Sparebanker
 4. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 4 2 AS (SpareBank 1 Gruppen) er i morbanken ført til kost- ningsmessig, finansiell og operasjonell risiko fordelt pris, og i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. på underkategorier. Likviditets- og kredittrisiko er de Konsern-regnskapet blir derfor påvirket med 0,1 mill.kr. vesentligste risikoområdene. transaksjoner gjennomført av nærstående risikobildet og risikostyring Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av Banken har god soliditet og kan vise frem en nærstående som har hatt betydning på virksomhetens tilfredsstillende likviditet også etter 1. kvartal. stilling eller resultat i løpet av perioden. Kredittrisikoen på utlånsporteføljen er bankens største risikoområde. Kredittkvaliteten er generelt stabil og god. Banken følger aktivt opp løpende engasjementer, Balanse og alle kreditter besluttes i henhold til bevilgningsregle- Forvaltningskapitalen pr. 31.03.2010 er på 10.001 ment. Overvåkingen av kredittrisikoen skjer gjennom mill.kr. Dette tilsvarer en økning på 270 mill.kr. kroner risikoklassifiseringssystem utviklet i samarbeid med eller 2,8 % siden 31.12.2009. Siden tilsvarende tid- SpareBank 1- spunkt i 2009 er veksten 1.291 eller 14,8 %. alliansen og er under stadig overvåking og videre- utvikling. likviditetssituasjonen Usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen er Til sammen er det pr. 31.03.2010 overført 1.301 fortsatt til stede, men noe avtagende. Markedet for mill.kr. til SpareBank 1 Boligkreditt AS, som har blitt brukte boliger er fortsatt meget god. Også salget av et viktig likviditetsinstrument for banken. nye leiligheter og boliger har tatt seg betydelig opp. Likviditetstilførselen fra interbankmarkedet utgjør Banken er lite eksponert i leilighetsmarkedet på utbyg- 4.019 mill.kr. hvorav 3.649 mill.kr. er obligasjonslån. gersiden. Tapsutviklingen i banken er avhengig av den Dette er det samme som ved årsskiftet. Renteføl- generelle økonomiske utviklingen i Norge og spesielt somheten er 4,1 mill.kr. ved ett prosentpoengs endring i Møre og Romsdal. Fortsatt synes det å være en stor i markedsrenten. grad av optimisme i vårt fylke. Brutto utlån viser en økning på 245 mill.kr. tils- Det forventes et akseptabelt, men noe variabel tapsut- varende 3,1 % siden årsskiftet. I forhold til samme vikling i den kommende 3-årsperiode. tidspunkt i fjor er det en vekst på 336 mill.kr. eller 4,3 %. Totalt utgjør brutto utlån 8.113 mill.kr. Brutto utlån Bankens soliditet er god. Den ansvarlige kapitalen er inkl. overført volum til boligkredittselskapet utgjør totalt på 869 mill.kr. og består av kjernekapital på 9.413 mill.kr. 666 mill.kr. og ansvarlig lån og fondsobligasjon på til sammen 300 mill.kr. Til fradrag kommer 52 mill.kr. innskuddsvolumet er fra årsskiftet økt med 257 mill. som er vår andel i deltagende selskaper samt skatte- kr. tilsvarende 5,5 %, mens det er en vekst på 627 fordel. Kapitaldekningen for morbanken er 15,2 % pr. mill.kr. eller 14,6 % fra samme tidspunkt i 2009. 31.03.2010. Regnskapet er ikke revidert og overskud- Totale innskudd fra kunder er 4.909 mill.kr. pr. det pr. 31.03.2010 er ikke inkludert i beregningen av 31.03.2010. kapitaldekningen. Bankens beholdning av aksjer og obligasjoner har økt med 496 mill.kr. de siste 12 måneder og er på 1.072 mill.kr. Av den totale verdipapirporteføljen utsiKtene Fremover utgjør aksjer 256 mill. kr., hvorav kun 21 mill.kr. er Etterspørselen etter lån holder seg på et relativt høyt omløpsaksjer og aksjefond. Obligasjons- og sertifikat- nivå, og det er stor konkurranse i markedet. Det ge- porteføljen er på 866 mill.kr. Formålet med denne be- nerelle rentenivået er fortsatt lavt, men det er ventet holdningen er å tilfredsstille retningslinjene til likvider. en økning i styringsrenten i 2. kvartal. Generelt høyere innlånskostnader samt konkurransesituasjonen på utlån utfordrer bankenes rentenetto, og det er ikke usannsyn- BesKrivelse av BanKens risiKo- og lig at bankene vil måtte øke rentene fremover. usiKKerHetsFaKtorer De ulike risiki og risikogruppene styres gjennom mål, Forsikrings-, spare- og plasseringsområdene forventes rammer og fullmakter samt en struktur for oppfølging å fortsette den gode salgsutvikling. og kontroll basert på et etablert rapporteringssystem til ledelsen og styret. Næringslivet innenfor de fleste bransjer har fortsatt et høyt aktivitetsnivå, men noen sektorer opplever ut- Risikofaktorene kan grupperes i strategisk, forret-
 5. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 3 5 fordringer i kjølvannet av finansuroen. Vi forventer at Banken vil også i tiden som kommer ha spesielt fokus dette fragmenterte bildet vil vedvare en tid fremover. på verdiskaping, kompetanseutvikling, videreutvikling I Møre og Romsdal vil aktivitetene innenfor olje- og av infrastruktur samt å legge til rette for kulturbasert gassektoren fortsatt være en sterk drivkraft. næringsvirksomhet. SpareBank 1 Nordvest er et solid finanshus med Styret er tilfreds med resultatet som er oppnådd stor tillit i markedet. Bankens sterke og aktive sam- i 1. kvartal 2010, og forventer å kunne levere et funnsrolle gir styrket omdømme og vekstmuligheter. tilfredsstillende resultat for året som helhet. Alliansesamarbeidet i SpareBank 1 er en viktig ut- viklingsarena for banken, og danner sammen med utsiktene i det regionale markedet grunnlaget for fortsatt optimisme. Kristiansund 31.03.2010/14.04.2010 I styret for SpareBank 1 Nordvest Johnny Holmen Ole Tennfjord Ingunn Golmen Arne F. Lillevik Formann Nestformann Nanna Eriksen Røe Turid Strøm Bjørn Rød Odd Einar Folland Ansatterepresentant Administrerende direktør
 6. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 6 4 resultatregnsKap Morbanken Konsern 31.03.2010 31.03.2009 2009 resultatregnskap (tall i 1000 kr) 31.03.2010 31.03.2009 2009 101.649 122.774 438.255 Renteinntekter 101.649 122.774 438.255 59.258 83.792 259.834 Rentekostnader 59.258 83.792 259.830 42.391 38.982 178.421 netto renteinntekter 42.391 38.982 178.425 16.911 14.007 66.653 Provisjonsinntekter 16.911 14.007 66.653 1.794 1.703 7.537 Provisjonskostnader 1.794 1.703 7.537 1.853 1.680 4.096 Andre driftsinntekter 1.853 1.680 4.096 16.970 13.984 63.212 netto provisjons- og andre inntekter 16.970 13.984 63.212 1.772 1 6.169 Utbytte 1.772 1 6.169 0 6.129 0 Inntekter av eierinteresser 1.784 7.176 13.620 -632 1.820 15.819 Netto verdiendring på finansielle eiendeler -632 1.820 15.819 1.140 7.950 21.988 netto avk. på finansielle investeringer 2.924 8.997 35.608 60.501 60.916 263.621 sum inntekter 62.285 61.963 277.245 5.025 20.867 86.876 Personalkostnader 5.025 20.867 86.876 9.186 6.774 30.612 Administrasjonskostnader 9.186 6.774 30.612 8.860 7.795 35.201 Andre driftskostnader 8.860 7.795 35.204 23.071 35.436 152.689 sum driftskostnader 23.071 35.436 152.692 37.430 25.480 110.932 resultat før tap 39.214 26.527 124.553 8.989 5.678 27.300 Tap på utlån og garantier 8.989 5.678 27.300 -44 0 910 Tap på anleggsmidler -44 0 910 28.485 19.802 82.722 resultat etter tap 30.269 20.849 96.343 7.359 3.335 18.291 Skatt på ordinært resultat 7.359 3.335 18.292 0 0 0 Øvrige resultatelement 0 0 0 21.126 16.467 64.431 resultat etter skatt 22.910 17.514 78.051 0 0 0 Utvidede resultatelement 0 0 0 0 0 0 Skatt på utvidede resultatelement 0 0 0 0 0 0 netto utvidede resultatelement 0 0 0 21.126 16.467 64.431 resultat etter utvidede resultatelement 22.910 17.514 78.051
 7. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 4 7 Balanse Morbanken Konsern 31.03.2010 31.03.2009 31.12.2009 Balanse (tall i 1000 kr) 31.03.2010 31.03.2009 31.12.2009 543.221 224.912 1.055.233 Kontanter og fordringer på sentralbanker 543.221 224.912 1.055.233 221.808 79.586 95.326 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 221.808 79.586 95.326 8.112.672 7.777.288 7.867.198 Brutto utlån til kunder 8.112.672 7.777.288 7.867.198 44.889 31.538 38.156 - Individuelle nedskrivninger 44.889 31.538 38.156 36.830 33.700 35.940 - Nedskrivninger på grupper av utlån 36.830 33.700 35.940 8.030.953 7.712.050 7.793.102 Netto utlån til kunder 8.030.953 7.712.050 7.793.102 866.514 436.204 479.034 Sertifikater og obligasj. med fast avkast. til virkelig verdi 866.514 436.204 479.034 155.028 93.205 135.344 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 155.034 93.211 135.350 50.414 47.494 51.185 Investering i eierinteresser 102.055 83.281 100.941 985 985 985 Investering i konsernselskap 0 0 0 0 3.500 - Goodwill 0 3.500 - 6.344 7.293 11.521 Utsatt skattfordel 6.344 7.293 11.521 125.837 105.162 109.221 Øvrige eiendeler 125.840 105.162 109.224 10.001.104 8.710.391 9.730.951 eiendeler 10.051.769 8.745.199 9.779.731 370.000 370.125 372.124 Innskudd fra kredittinstitusjoner 370.000 370.125 372.124 4.908.864 4.281.919 4.652.093 Innskudd fra og gjeld til kunder 4.907.887 4.280.917 4.651.116 3.649.409 3.145.000 3.649.409 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 3.649.409 3.145.000 3.649.409 129.588 132.357 135.208 Annen gjeld 129.588 132.380 135.209 299.835 200.000 299.835 Ansvarlig lånekapital 299.835 200.000 299.835 9.357.696 8.129.401 9.108.669 sum gjeld 9.356.720 8.128.422 9.107.693 617.408 558.978 617.408 Sparebankens fond 617.408 599.263 617.408 4.874 5.545 4.874 Annen egenkapital 56.515 40.285 54.630 21.126 16.467 0 Periodens resultat 21.126 17.514 0 643.408 580.990 622.282 sum egenkapital 695.049 616.777 672.038 10.001.104 8.710.391 9.730.951 sum gjeld og egenkapital 10.051.769 8.745.199 9.779.731 165005 158401 161009 Betingede forpliktelser 165005 158401 161009 402485 426195 410916 Deponert for mulig F-lån i Norges Bank 402485 426195 410916 egenKapitalBevegelse SpareBank 1 Nordvest konsern 1.kv 1.kv 1.000 kroner 2010 2009 Egenkapital pr 01.01. 672.038 599.263 Direkte føringer mot egenkapital 101 0 Estimatavvik pensjon 0 0 Overskudd 22.910 17.514 egenkapital pr 30.09 695.049 616.777
 8. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 8 5 Hovedtall spareBank 1 nordvest, morbank 1. kvartal 1. kvartal 2009 2010 2009 resultatsammendrag (i 1000 kr) % (i 1000 kr) % (i 1000 kr) % Netto renteinntekter 42.391 1,74 38.982 1,82 178.421 1,96 Netto provisjons- og andre inntekter 16.970 0,70 13.984 0,65 63.212 0,69 Netto avkastning på finansielle investeringer 1.140 0,05 7.950 0,37! 21.988 0,24 sum inntekter 60.501 2,49 60.916 2,84 263.621 2,90 sum driftskostnader 23.071 0,95 35.436 1,65 152.689 1,68 driftsresultat før tap 37.430 1,54 25.480 1,19 110.932 1,22 Tap på utlån og garantier 8,945 0,37 5.678 0,27 28.210 0,31 resultat før skatt og minoritetsinteresser 28.485 1,17 19.802 0,92 82.722 0,91 Skattekostnad 7.359 0,30 3.335 0,16 18.291 0,20 Minoritetsinteresser 0 0,00 0 0,00 0 0,00 resultat 21.126 0,87 16.467 0,77 64.431 0,71 1. kvartal 1. kvartal 2009 2010 2009 lønnsomhet Egenkapitalavkastning 13,5 % 11,7 % 12,2 % Kostnadsprosent 38,1 % 58,2 % 57,9 % Balansetall Brutto utlån til kunder 8.112.672 7.777.288 7.867.198 Brutto utlån til kunder inkludert SpareBank 1 Boligkreditt 9.413.493 8.492.012 9.138.430 Innskudd fra kunder 4.908.864 4.281.919 4.652.093 Innskuddsdekning 60,5 % 55,1 % 59,1 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder 4,3 % 13,1 % 3,0 % Utlånsvekst inkludert SpareBank 1 Boligkreditt 10,9 % 2,4 % 10,2 %
 9. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 8 9 resultat Fra KvartalsregnsKapene spareBank 1 nordvest (i mill kroner) 1.kv 4.kv 3.kv 2.kv 1.kv 2010 2009 2009 2009 2009 netto renteinntekter 42 51 46 43 39 Provisjonsinntekter 17 20 18 15 14 Provisjonskostnader -2 -2 -2 -2 -2 Andre driftsinntekter 2 2 0 0 2 netto provisjons- og andre inntekter 17 20 16 13 14 Utbytte 2 0 0 0 6 Inntekter av eierinteresser 0 0 0 0 0 Netto verdiendring på finansielle eiendeler -1 2 7 5 2 netto avk. på finansielle investeringer 1 2 7 5 8 sum inntekter 60 73 69 61 61 Personalkostnader 5 26 24 16 21 Administrasjonskostnader 9 11 8 7 7 Andre driftskostnader 9 9 8 8 8 sum driftskostnader 23 46 40 31 36 resultat før tap 37 27 29 30 25 Tap på utlån og garantier 9 12 6 5 5 resultat før skatt og minoritetsinteresser 28 15 23 25 20 Skattekostnad 7 5 4 6 3 Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 resultat 21 10 19 19 17 lønnsomhet Egenkapitalavkastning pr kvartal 13,5 % 6,7 % 12,3 % 13,1 % 11,7 % Kostnadsprosent 38,3 % 63,0 % 58,0 % 50,1 % 58,2 %
 10. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 10 9 Kontantstrømoppstilling morbank (tall i 1000 kr) Konsern 31.03.2009 31.03.2010 Kontantstrømoppstilling 31.03.2010 31.03.2009 16.467 21.126 Resultat etter skatt 22.910 17.514 0 0 Utbytte fra datterselskapene 0 0 0 0 -/+ Gevinst/Tap ved salg av anleggsmidler 0 0 0 1.644 + Av- og nedskrivninger 1.644 0 5.678 7.622 Tap på utlån/garantier 7.622 5.678 22.145 30.392 Tilført fra årets virksomhet 32.176 23.192 5.492 -10.472 Endring øvrige fordringer -10.472 5.492 20.102 9.474 Endring annen kortsiktig gjeld 9.474 20.103 0 -14.515 Endring pensjonsforpliktelser -14.515 0 25.594 -15.513 likviditetsendring i resultatregnskapet -15.513 25.595 -141.250 -245.473 Endring brutto utlån til kunder -245.472 -141.250 -35.925 -126.482 Endring fordringer på kredittinstitusjoner -126.482 -35.925 -71.036 256.771 Endring innskudd fra kunder 256.771 -71.037 130.125 -2.124 Endring gjeld til kredittinstitusjoner -2.124 130.125 -20.890 -387.480 Endring sertifikater og obligasjoner -387.480 -20.890 -91.237 -489.910 a netto likviditetsendring fra virksomhet -488.125 -90.190 0 -3.189 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -3.189 0 0 0 Avgang/bygninger/driftsmidler 0 0 0 0 Netto innbetalt kap.tilkn. selskaper/datterslesk. 0 0 -9.303 -18.913 Endring aksjer og eierinteresser -20.798 -10.350 -9.303 -22.102 B netto likviditetsendring investeringer -23.987 -10.350 45.000 0 Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipa- 0 45.000 pirer 0 0 Endringer ført direkte mot egenkapital 101 0 0 0 Endring ansvarlig lånekapital 0 0 45.000 0 C netto likviditetsendring finansiering 101 45.000 -55.540 -512.011 a+B+C netto endring likvider i året -512.011 -55.540 280.452 1.055.233 Likviditetsbeholdning periodens start 1.055.233 280.452 224.912 543.222 Likviditetsbeholdning periodens slutt 543.222 224.912 -55.540 -512.011 endringer -512.011 -55.540
 11. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 10 11 noter til regnsKapet note 1 regnsKapsprinsipper 1.1 grunnlag for utarbeidelse Delårsregnskapet for SpareBank 1 Nordvest omfatter perioden 01.01. - 31.03.10. Delårsregnskapet er utarbeidet ihht. IAS 34 Interim Financial Reporting. Dette delårsregnskapet er utarbeidet ihht. gjeldende IFRS standarder og IFRIC fortolkninger. Det erklæres at regnskapsprinsippene og beregningsmetoder utført i delårsregnskapet er de samme som er benyttet ved årsregnskapet. Unntaket er for pensjoner hvor det har kommet en lovendring som endrer grunnlaget. 1.2 segmentrapportering Et forretningssegment er en gruppering av eiendeler eller virksomhet som tilfører produkter eller tjenester, og som er gjenstand for risiko og avkastning som avviker fra andre forretningssegmenter. Segmentinformasjon er omtalt i egen note. 1.3. valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta er omregnet til funksjonell valuta (NOK) etter kursene på transaksjonstidspunktet. Valutatap og -gevinst som oppstår på slike transaksjoner, samt på omregning av pengeposter i utenlandsk valuta pr. 31.03., er bokført over resultatregnskapet. 1.4 varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter bygninger, tomter og driftsløsøre. Bygninger og driftsløsøre er bokført til kostpris fratrukket avskrivnin- ger og nedskrivninger. Tomter er bokført til kostpris. Kostpris inkluderer alle direkte henførbare kostnader knyttet til kjøpet av eien- delen. Alternativt kunne egne eiendommer blitt verdsatt til markedsverdi, noe som ville gitt en merverdi. Det er benyttet lineære avskrivninger for å allokere kostpris fratrukket evt. restverdi over driftsmidlenes brukstid. Utleid del av egne bygninger er behandlet på samme måte. 1.5 goodwill Goodwill fremkommer som differansen mellom kjøpesum og balanseførte verdier i oppkjøpt virksomhet etter at mer- og mindrever- dier er henført til materielle og immaterielle eiendeler på kjøpstidspunktet. Banken besitter ingen slike objekter for øyeblikket. 1.6 verdipapirer Verdipapirer består av aksjer og andeler, sertifikater og obligasjoner. Aksjer og andeler klassifiseres som enten til virkelig verdi eller som tilgjengelig for salg. Sertifikater og obligasjoner klassifiseres som virkelig verdi over resultatet. Alle finansielle instrumenter som er klassifisert til virkelig verdi over resultatet. Endring i verdi fra inngående balanse resultatføres som inntekt fra andre finansielle in- vesteringer. Aksjer og andeler som er klassifisert som tilgjengelig for salg, måles også til virkelig verdi og føres på tilsvarende måte. 1.7 pensjoner Banken dekker sine pensjonsforpliktelser ovenfor de ansatte gjennom en kollektiv pensjonsordning noe som tilfredstiller kravet til obligatorisk tjenestpensjonsforsikring. Så framt en gjør bruk av ordningen innen utgangen av november 2010 sikrer ordningen de fleste av bankens ansatte en pensjon på 70 % av sluttlønn opptil 12 G. Fra 31.03.2009 ble den ytelsesbaserte ordningen lukket for nye medlemmer. Ved årsskiftet hadde banken 104 ansatte med ytelsesbasert ordning og 22 ansatte med innskuddsbasert ordning. Alle kostnader vedrørende pensjon føres netto under lønnskostnader. Premien til innskuddsbasert ordning kostnadsføres løpende etter som den påløper. Endring i AFP-tilskottsloven i Statsråd 19.02.2010 trådte i kraft med øyeblikkelig virkning. Dette gjør at banken for denne delen av pensjonene, går fra en foretaksspesi- fikk ytelsesordning til å representere ytelsesbasert flerforetaksordning, som da behandles tilnærmet lik en innskuddsbasert ordning. Den regnskapsmessige konsekvensen er at banken må tilbakeføre tidligere dekket forpliktelsen fra balansen til resultatet med kr. 18.490.000,- i første kvartal 2010. Dette gjelder for de ansatte som er født etter 31.12.1948. For de som er født før 31.12.1948 og etter 01.01.1944 vil banken først kunne ta stilling til og kostnadsføre sin forpliktelse overfor disse i 4. kvartal 2010. Aktuarberegning viser at dette vil være et beløp i størrelsesorden 3,1 mill.kr. Forpliktelsene etter eksiste- rende AFP-ordning vil være endelig fastsatt for medlemsforetakene pe 31. desember 2015, med endelig oppgjør i januar påføl- gende år. 1.8 innlån/gjeld Førstegangs innlån med flytende rente innregnes til opptakskost, som er virkelig verdi av mottatte vederlag etter fradrag av tansak- sjonsutgifter. Lånet måles deretter til amortisert kost. Enhver forskjell mellom oppakskost og oppgjørsbeløpet blir dermed periodi- sert over lånetiden ved hjelp av lånets effektive rente. Banken har kun ett fastrentelån. Også det føres til amortisert kost. 1.9 eierandel i datterselskap og tilknyttede selskap Eierandeler i datterselskap og tilknyttede selskap skal vurderes til kost etter IFRS regelverket i selskapsregnskapet. I konsernregn- skapet blir disse eiendelene ført etter egenkapitalmetoden. Det vil si at vi løpende resultatfører vår andel av resultater i tilknyttede selskap. Datterselskapene blir konsolidert inn i konsernregnskapet.
 12. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 12 1.10 dervivater og sikring Derivatene består av valuta- og renteinstrumenter samt instrumenter forbundet med strukturerte produkter. Derivater føres til virkelig verdi over resultatet, med mindre de er øremerket som sikringsinstrumenter. Banken vurderer og dokumenterer sikringens effektivitet, både ved første gangs klassifisering og på løpende basis. Ved virkelig verdi-sik- ring blir både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet regnskapsført til virkelig verdi, og endringer i disse verdiene fra inngående balanse blir resultatført. For strukturerte produkter med kapitalgaranti føres gevinster, herunder tegningsomkostninger og eventuelle struktureringsgevinster, som dag 1 gevinster. Struktureringsgevinster beregnes ved at bankens framtidige fordringer (opsjonspremie) og forpliktelser (garantert kapital) neddiskonteres ved bruk av swapkurven. 1.11 risiki Bankvirksomhet gir mange former for risiki. Hvilke og hvordan banken har dekket disse finner en mer detaljert beskrevet under bankens hjemmeside og Årsrapport for 2009. Generelt har ikke risikien økt nevneverdig siden årsskiftet!
 13. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 12 13 note 2 tap pÅ utlÅn og garantier (i mill. kroner) Morbank Konsern 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 7 7 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 7 7 1 2 Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån 1 2 1 5 Amortisert utlån 1 5 0 6 Periodens konstaterte tap hvor det tidl. er nedskrevet 0 6 0 8 Periodens konst. tap hvor det tidl. ikke er nedskrevet 0 8 0 -1 Periodens inngang på tidl. perioders nedskrivninger 0 -1 9 27 = Periodens tapskostnader 9 27 note 3 nedsKrivninger pÅ utlÅn og garantier Morbank Konsern 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 39 29 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 39 29 7 3 + Økning i nedskrivning på eng. hvor det tidl. er nedskrevet 7 3 -1 -5 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder -1 -5 0 15 + Nedskrivninger på eng. hvor det tidl. ikke er nedskrevet 0 15 1 0 - Amortisert kost 1 0 -1 -3 - Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet -1 -3 45 39 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 45 39 0 14 Konstaterte tap i perioden 0 14 note 4 misligHoldte og tapsutsatte engasJement Morbank Konsern 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 misligholdte utlån 138 89 Brutto mislighold over 90 dager 138 89 33 28 - Individuelle nedskrivninger 33 28 105 61 Netto misligholdte utlån 105 61 24% 31% Avsetningsgrad 24% 31% andre tapsutsatte engasjement 45 46 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 45 46 13 12 - Individuelle nedskrivninger 13 12 32 34 Netto andre tapsutsatte engasjement 32 34 29% 26% Avsetningsgrad 29% 26%
 14. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 14 13 note 5 øvrige eiendeler Morbank Konsern 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 47 46 Varige driftsmidler 47 46 12 3 Andre eiendeler 12 3 66 61 Forsk.bet. Ikke påløpte kontnader 66 61 125 110 sum øvrige eiendeler 125 110 note 6 annen gJeld Morbank Konsern 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 43 45 Annen gjeld 43 45 67 56 Påløpene kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 67 56 19 34 Avsetning for påløpte kostnader 19 34 129 135 sum annen gjeld 129 135 note 7 innsKudd Fra Kunder Fordelt pÅ seKtorer og nÆringer Morbank Konsern 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 201 211 Offentlig og finansiell 201 211 114 105 Jordbruk/skogbruk 114 105 119 91 Fiske/fiskeoppdrett 119 91 111 110 Industri og bergverksdrift 111 110 161 205 Bygg, anlegg og kraft 161 205 68 255 Varehandel, reparasjon av motorvogn 68 255 176 163 Transport og lagring 176 163 189 88 Overnattings- og servicevirksomhet 189 88 323 211 Omsetning og drift av fast eiendom 323 211 85 88 Forr. mes. tjenesteytende næringer 85 88 249 250 Tjenesteytende næringer ellers 249 250 1.796 1.777 sum næring 1.796 1.777 3.113 2.875 Personkunder 3.113 2.875 4.909 4.652 sum innskudd 4909 4.652
 15. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 14 15 note 8 utlÅn til Kunder Fordelt pÅ seKtorer og nÆringer Morbank Konsern 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 20 18 Offentlig 20 18 148 150 Jordbruk/skogbruk 148 150 356 346 Fiske/fiskeoppdrett 356 346 179 166 Industri og bergverksdrift 179 166 364 368 Bygg, anlegg og kraft 364 368 247 243 Varehandel, reparasjon av motorvogn 247 243 115 118 Transport og lagring 115 118 117 114 Overnattings- og servicevirksomhet 117 114 1.062 984 Omsetning og drift av fast eiendom 1.062 984 173 176 Forr. mes. tjenesteytende næringer 173 176 157 154 Tjenesteytende næringer ellers 157 154 0 0 Ufordelt (merverdi fastrente utlån og amort. etableringsgebyr) 0 0 2.938 2.837 sum næring 2.938 2.837 5.175 5.030 personkunder 5.175 5.030 8.113 7.867 Brutto utlån 8.113 7.867 -45 -38 - Individuelle nedskrivninger -45 -38 -37 -36 - Nedskrivninger på grupper av utlån -37 -36 8.031 7.793 netto utlån 8.031 7.793 note 9 KapitaldeKning Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1. januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning). I henhold til overgangsregler har SpareBank 1 Nordvest rapportert etter disse fra 1. kvartal 2008. Banken rapporterer disse etter standardmetoden både for konsern og morbank. Morbank 31.03.2010 31.12.2009 622 622 Kjernekapital -6 -11 - fradrag kjernekapital 50 50 Fondobligasjon 250 250 Tilleggskapital -47 -44 - fradrag tilleggskapital 0 0 - Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 - Kapitaldekningsreserve 869 867 Ansvarlig kapital 5732 5293 Beregningsgrunnlag - 100% 5445 5028 Beregningsgrunnlag IRB - 95% 11,21% 12,07% Kjernekapitalandel 15,16% 16,37% Kapitaldekning
 16. 15 SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2010 16 note 10 segmentrapportering Rapportering pr segment: Konsern 31.03.10 Konsern 31.12.09 (tall i 1000 kroner) pm Bm øvrige totalt pm Bm øvrige totalt resultatregnskap Netto renteinntekter 22.487 18.079 1.825 42.391 94.752 73.320 10.353 178.425 Provisjonsinntekter 10.888 8.754 884 20.526 44.077 34.108 4.816 83.001 Utbytte -312 -251 -25 -588 0 0 14.909 14.909 Driftskostnader 12.238 9.839 993 23.071 81.087 62.746 8.860 152.692 Resultat før tap pr segment 20.825 16.743 1.690 39.258 57.743 44.682 21.218 123.643 Tap på utlån og garantier 5.738 3.231 20 8.989 17.455 9.782 62 27.300 Resultat før skatt pr segment 15.088 13.512 1.670 30.269 40.287 34.899 21.156 96.343 Brutto utlån til kunder 5.178.160 2.916.115 18.397 8.112.672 5.030.216 2.819.065 17.917 7.867.198 Individuell nedskrivning utlån -1.377 -43.512 0 -44.889 -1.244 -36.912 0 -38.156 Gruppenedskrivning utlån -2.500 -34.330 0 -36.830 -2.500 -33.440 0 -35.940 Andre eiendeler 0 0 2.020.816 2.020.816 0 0 1.986.629 1.986.629 Sum eiendeler pr segment 5.174.283 2.838.273 2.039.213 10.051.769 5.026.472 2.748.713 2.004.546 9.779.731 Innskudd fra og gjeld til kunder 3.113.282 1.570.583 224.022 4.907.887 2.874.665 1.542.497 233.954 4.651.116 Annen gjeld 0 0 4.448.833 4.448.833 0 0 4.456.577 4.456.577 Sum gjeld pr segment 3.113.282 1.570.583 4.672.855 9.356.720 2.874.665 1.542.497 4.690.531 9.107.693 Egenkapital 0 0 695.049 695.049 0 0 672.038 672.038 Sum gjeld og egenkapital pr segment 3.113.282 1.570.583 5.367.904 10.051.769 2.874.665 1.542.497 5.362.569 9.779.731 www.snv.no Telefon 03900
Anúncio