ESCALES

Silvia Mejías Tarancón
Escales gràfiques en un mapa del Principat
de Catalunya de 1740, expressades amb 3
unitats mètriques diferents
DIBUIX TÈCNIC
«ESCALES»
“Com a arquitecte,
m'interessen les
oportunitats de disseny a
diferents escales: la de la
ciutat, la de l'edifici, la d'una
taula o la d'un espai”
Norman Foster
Arquitecte i dissenyador anglès
(1935-)
ÍNDEX
1. ESCALES
2. ESCALES DE REDUCCIÓ, AMPLIACIÓ I NATURAL
3. ACOTACIÓ (Mesures dels objectes)
4. ESCALES (Reducció, Natural i Ampliació)
5. PERSPECTIVES (Representació dels objectes)
6. REPRESENTACIÓ VISTES (Planta, Perfil i Alçat)
Silvia Mejías Tarancón
Dibuixar a escala vol
dir fer un dibuix amb
unes mides
proporcionals a les
mides què té a la
realitat
LES ESCALES
A la nostra vida diària no és
habitual representar els
objectes en el nostre
quadern a grandària real, es
fan o més grans o més
petits, els fem a escala.
Silvia Mejías Tarancón
L’escala d’un dibuix ens indica la
relació (quocient) entre les
dimensions de l’objecte al dibuix
i les mides que té en la realitat.
ESCALA REDUCCIÓ, AMPLIACIÓ I NATURAL
És la relació de dimensions existents entre la mesura del
dibuix i la mesura real de l'objecte que es dibuixa. Per a
això expressem el concepte d'escala per mitjà de l'equació
matemàtica:
Silvia Mejías Tarancón
ESCALA REDUCCIÓ, AMPLIACIÓ I NATURAL
NATURAL
• Escala 1:1 (E=1)
• L’objecte dibuixat té la mateixa mida
que l’objecte real
REDUCCIÓ
• Escala 1:N (E< 1)
• S’utilitza per dibuixar objectes grans
• L’objecte real és més gran que l’objecte
dibuixat
AMPLIACIÓ
• Escala N:1 (E >1)
• S’utilitza per dibuixar objectes petits
• L’objecte real és més petit que
l’objecte dibuixat
Silvia Mejías Tarancón
ESCALA REDUCCIÓ, AMPLIACIÓ I NATURAL
• En el context de la geografia, de l'arquitectura o de la
enginyeria, les informacions es representen cartogràficament
amb les seves dimensions considerablement reduïdes per tal
de copsar conjunts extensos, i en conseqüència els mapes,
cartes i plànols són aixecats en escales de reducció
(1:100, 1:10 000, 1:500 000).
• Però en determinats oficis que treballen en l'entorn de la
miniaturització, com la joieria o la micromecànica, els
projectes i els seus desenvolupaments gràfics solen haver de
ser representats de forma detallada i augmentada, amb
escales d'ampliació (5:1, 100:1, etc.).
• Quan una representació gràfica és duta a terme sense alterar
les dimensions de l'original, és a dir, sense reduccions ni
ampliacions, manté el què s'anomena una escala natural
(1:1)
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLE D’UN QUADRAT
Silvia Mejías Tarancón
ESCALA
NATURAL
ESCALA
D’AMPLIACIÓ
ESCALA DE
REDUCCIÓ
• S’utilitza per a mesurar en dibuixos que
contenen diverses escales.
• Per a efectuar una mesura es col·loca el
escalímetre damunt del dibuix fent coincidir
el zero amb el punt on el qual es va prendre
la distància.
• Es col·loca en direcció i sentit del
mesurament i es traça una marca tènue i
petita amb un llapis esmolat.
• En efectuar mesuraments successius en una
mateixa línia, s'ha de realitzar des d'un sol
origen sense traslladar l'escala a fi d'evitar els
errors acumulatius.
ESCALÍMETRE
Aquest escalímetre té en
una de les seves vores
una escala calibrada
d’1:25 si el gires pots tenir
d’altres escales: 1:20,
1:50, 1:75, 1:100, 1:125 i
1:200.
Silvia Mejías Tarancón
L’escalímetre és una regla la secció transversal de la qual
té forma prismàtica a fi de contenir diferents escales en la
mateixa regla.
EXEMPLE D’ESCALA DE REDUCCIÓ
• Aquest autobús està dibuixat a escala 1:50
• Es llegeix ”escala u és a cinquanta”
• És una escala de reducció (dibuixem més petit l’objecte)
• Per dibuixar-lo es mesura l’objecte real i es divideix cada
mesura per 50
• Per construir-lo es mesura el dibuix i es multiplica cada
mesura per 50
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLE D’ESCALA D’AMPLIACIÓ
• Aquest microxip està dibuixat a escala 10:1
• Es llegeix ”escala deu és a u”
• És una escala d’ampliació (dibuixem més gran l’objecte)
• Per dibuixar-lo es mesura l’objecte real i es multiplica
cada mesura per 10
• Per construir-lo es mesura el dibuix i es divideix cada
mesura per 10
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES D’ESCALA D’AMPLIACIÓ I REDUCCIÓ
EXEMPLE DE REDUCCIÓ
• Aquest cotxe està dibuixat a escala 1:40
• Es llegeix ”escala u és a quaranta”
• Per dibuixar-lo es mesura l’objecte real i
es divideix cada mesura per 40
• Per construir-lo es mesura el dibuix i es
multiplica cada mesura per 40
EXEMPLE D’AMPLIACIÓ
• Aquest a agulla està dibuixada a escala 40:1
• Es llegeix ”escala quaranta és a u”
• Per dibuixar-lo es mesura l’objecte real i es
multiplica cada mesura per 40
• Per construir-lo es mesura el dibuix i es
divideix cada mesura per 40 Silvia Mejías Tarancón
Escala Mida real Mida en el dibuix
2 m 20 mm
1/100 15 mm
1/2,5 60 mm
5/1 1 mm
3 m 150 mm
2/1 36 mm
500 mm 25 mm
1/50 2,50 m
6 mm 6 mm
10/1 5 mm
EXEMPLES CÀLCUL D’ESCALES
Silvia Mejías Tarancón
1/100
1,5 m
150 mm
5 mm
1/20
18 mm
1/20
50 mm
1/1
0,5 mm
PROBLEMA RESOLT D’ESCALA
Tenim un mapa a escala 1:5.000. Quants quilòmetres hem de
caminar entre dues localitats que al mapa estan separades per 20
cm en línia recta?
Silvia Mejías Tarancón
ESCALA GRÀFICA
• El geòmetra grec Thales de Mileto va aprofundir en la
proporcionalitat entre segments i va elaborar un
Teorema: “Si un feix de rectes paral·leles talla a dues
rectes coplanàries concurrents els segments que
determinen en una d’elles són proporcionals als que es
determinen en l’altre. Es formen segments
proporcionals.”
• L’aplicació fonamental d’aquest teorema permet
dividir un segment en X parts iguals, COM:
1.- Traçant una recta auxiliar que talli al segment
AB per un dels seus extrems A o B (formant un
angle qualsevol entre 30º i 45º).
2.- A partir del vèrtex determinar les X unitats
(de qualsevol mida)
3.- S’uneix l’ultima unitat amb l’altre extrem del
segment
4.- A partir de la resta d’unitats es tracen paral∙leles
fins al segment que el tallaran en X parts iguals.
És una recta graduada que acompanya al dibuix i permet reduir les
mesures reals mesurant-les sobre el dibuix
El coeficient de cada fracció és
la raó de semblança o raó de
proporció:
Silvia Mejías Tarancón
ESCALA GRÀFICA
Silvia Mejías Tarancón
• No cal fer totes les subdivisions en cada
unitat, sinó que a l’esquerra del zero
farem la contraescala: una unitat aquest
segment el dividirem en deu parts iguals.
• Cadascuna de les divisions que
obtinguem serà la unitat en l’escala
triada. Per tal que el regle sigui més útil
reproduirem fins a deu divisions.
CONTRAESCALA
D (DIBUIX)
D (DIBUIX)
ESCALA VOLANT
Consisteix a dibuixar l'escala que hem
obtingut en una tira de paper o cartolina
per a poder treballar amb ella i mesurar
dibuixos que estiguin realitzats a aquesta
escala per a traduir-los a mil·límetres
ESCALA GRÀFICA DE BARRA
Silvia Mejías Tarancón
El tipus més comú d'escala
gràfica s'assembla a una
regla. Aquest tipus d'escala,
també anomenada escala de
barres, és simplement una
línia horitzontal marcada en
milles, quilòmetres o alguna
altra unitat de mesura de la
distància.
La línia se subdivideix en segments d'igual longitud per a indicar la distància
en el mapa. D'aquesta manera, podem saber si dos centímetres en el mapa
representen dos quilòmetres o cent quilòmetres en la realitat, per posar un
exemple.
ESCALA GRÀFICA
TRIANGLE UNIVERSAL D'ESCALES
1.-Construïm el TRIANGLE RECTANGLE ABC,
amb 100 mm de longitud cada catet.
2. Prolonguem el catet AC i la hipotenusa AB.
3. Dividim els catets AC i BC en 10 parts iguals.
4. Tracem paral·leles pels punts de divisió del
catet AC.
5. Unim els punts de divisió del catet BC amb el
vèrtex A i dividim en deu parts iguals les
paral·leles.
ESCALES DE REDUCCIÓ:
1.10; 1:5; 1:2.
En prolongar les rectes que
concorren en A i traçar més
paral·leles al costat BC, que
representa l'ESCALA NATURAL,
i a igual distància que les
anteriors, obtenim diverses
ESCALES D'AMPLIACIÓ:
11.10; 6:5...
Silvia Mejías Tarancón
Així s'obtenen diverses
ESCALES
DE
REDUCCIÓ
ESCALES
D’AMPLIACIÓ
ESCALA GRÀFICA
Silvia Mejías Tarancón
• Com a exemple aplicarem una escala 2:5 i treballarem amb decímetres
• (1dm x 2/5 = 0,4 dm = 4 cm).
• Per tant, 4 cm és la unitat reduïda en l'escala 2:5 d’ 1 dm.
• Sobre una recta r s'emporta la unitat reduïda tantes vegades com sigui
possible, enumerant les divisions tal com s'indica en el dibuix: 0, 1, 2, 3...i
• es tracen rectes perpendiculars a r
• La primera d'aquestes divisions, entre els punts 0 i 10, es divideix al seu
torn en 10 parts iguals utilitzant el Teorema de Thales.
• Aquesta és la contraescala.
• Es tracen 10 rectes paral·leles a la recta r amb distàncies iguals entre si.
4 cm reals
ESCALA TRANSVERSAL QUE PERMET APRECIAR LES CENTÈSIMES
ESCALA GRÀFICA
Silvia Mejías Tarancón
• Es tracen rectes a la distància de cada unitat (cada dm) que tallin a les altres 10
rectes. S'uneixen els punts de divisió de les contraescales de r i s de la següent
manera:
• el 0 de r amb l'1 de s,
• l'1 de r amb el 2 de s,...
• Es fa coincidir un dels extrems de la mesura amb una divisió sencera d'alguna de les
rectes paral·leles, observant que l'altre extrem de la magnitud coincideixi de manera
exacta amb alguna de les divisions de la contraescala.
• La divisió sencera indica les unitats,
• la divisió de la contraescala les dècimes i
• el número de la recta paral·lela indica les centèsimes d'unitat.
4 cm reals
ESCALA TRANSVERSAL QUE PERMET APRECIAR LES CENTÈSIMES
Acotació: és l'operació d'anotar les
mesures que un objecte té en la realitat,
sobre una representació del mateix,
d'acord amb una sèrie de normes.
Alçat: vista de front d'un objecte.
Esbossos: són els primers dibuixos que
es fan d'una idea. Es realitzen de manera
aproximada, sense molts detalls i sense
seguir cap norma.
Caixetí: part del format reservada a la
zona inferior dreta per a indicar les
dades del dibuix.
Cartabó: plantilla en forma de triangle
rectangle que s'empra principalment per
al traçat de rectes paral·leles i
perpendiculars.
Compàs: instrument que s'empra per
traçar arcs i circumferències.
Croquis: dibuix realitzat a mà alçada,
que conté informació completa sobre la
dimensions (mesures) i la forma de
l'objecte, perquè pugui ser fabricat.
Cota: mesura d'un objecte.
Dibuix: representació gràfica d'una idea
o objecte.
Escaire: plantilla en forma de triangle
rectangle isòsceles que s'empra
principalment per al traçat de rectes
paral·leles i perpendiculars.
Format: paper de mesures fixes sobre el
qual es realitzen els dibuixos tècnics.
Llapis: instrument de traçat fabricat en
fusta i que porta al seu interior una mina
de grafit.
Mà alçada: dibuix a pols sense l'ajuda
d'instruments auxiliars, només amb el
llapis i la goma.
VOCABULARI
Perfil: vista lateral d'un objecte.
Planta: vista des de dalt d'un objecte.
Portamines: instrument semblant al
llapis que es fabrica de plàstic o metall i
porta al seu interior un dispositiu amb
un cap en forma de pinces, que retenen
les mines col·locades al seu interior.
Regle: útil que s'empra per mesurar
longituds i traçar línies rectes.
Transportador d'angles: instrument
emprat per a mesurar i construir angles.
Vistes: diferents imatges d'un objecte
que percep un observador quan se situa
en diferents llocs al voltant del mateix.
VOCABULARI
MOLTES GRÀCIES PER
LA VOSTRA ATENCIÓ!
1 de 22

Recomendados

Tales i Piatgores - 2n d'ESO por
Tales i Piatgores - 2n d'ESOTales i Piatgores - 2n d'ESO
Tales i Piatgores - 2n d'ESOmbalag27
8.7K visualizações29 slides
Tècniques de representació gràfica por
Tècniques de representació gràficaTècniques de representació gràfica
Tècniques de representació gràficaEnric Abadal
6.8K visualizações26 slides
Presentació u2 representació gràfica por
Presentació u2 representació gràficaPresentació u2 representació gràfica
Presentació u2 representació gràficaxevisala
1.8K visualizações26 slides
Decimals por
DecimalsDecimals
Decimalscpnapenyal
1.2K visualizações14 slides
Tema 8 por
Tema 8Tema 8
Tema 8masialosar
749 visualizações10 slides
Escales numèriques por
Escales numèriquesEscales numèriques
Escales numèriquesMonica Vilalta
17.9K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a ESCALES

Tema 8 por
Tema 8Tema 8
Tema 8masialosar
215 visualizações11 slides
Tema 6: Geometria plana. Pitàgores i Tales. 2n ESO por
Tema 6: Geometria plana. Pitàgores i Tales. 2n ESOTema 6: Geometria plana. Pitàgores i Tales. 2n ESO
Tema 6: Geometria plana. Pitàgores i Tales. 2n ESOAlbert Sola
1.7K visualizações16 slides
Tema 8: percentatges i proporcions por
Tema 8: percentatges i proporcionsTema 8: percentatges i proporcions
Tema 8: percentatges i proporcionsmasialosar
3.7K visualizações11 slides
Tema 8 por
Tema 8Tema 8
Tema 8masialosar
531 visualizações11 slides
Dossier repàs matemàtiques 5è (inici curs 6è) por
Dossier repàs matemàtiques 5è (inici curs 6è)Dossier repàs matemàtiques 5è (inici curs 6è)
Dossier repàs matemàtiques 5è (inici curs 6è)eduardriudavets
2.6K visualizações14 slides
Tema 8 por
Tema 8Tema 8
Tema 8Drassanes
386 visualizações16 slides

Similar a ESCALES(20)

Tema 8 por masialosar
Tema 8Tema 8
Tema 8
masialosar215 visualizações
Tema 6: Geometria plana. Pitàgores i Tales. 2n ESO por Albert Sola
Tema 6: Geometria plana. Pitàgores i Tales. 2n ESOTema 6: Geometria plana. Pitàgores i Tales. 2n ESO
Tema 6: Geometria plana. Pitàgores i Tales. 2n ESO
Albert Sola1.7K visualizações
Tema 8: percentatges i proporcions por masialosar
Tema 8: percentatges i proporcionsTema 8: percentatges i proporcions
Tema 8: percentatges i proporcions
masialosar3.7K visualizações
Tema 8 por masialosar
Tema 8Tema 8
Tema 8
masialosar531 visualizações
Dossier repàs matemàtiques 5è (inici curs 6è) por eduardriudavets
Dossier repàs matemàtiques 5è (inici curs 6è)Dossier repàs matemàtiques 5è (inici curs 6è)
Dossier repàs matemàtiques 5è (inici curs 6è)
eduardriudavets2.6K visualizações
Tema 8 por Drassanes
Tema 8Tema 8
Tema 8
Drassanes386 visualizações
Dibuix tècnic por Pedro Pablo
Dibuix tècnicDibuix tècnic
Dibuix tècnic
Pedro Pablo2.2K visualizações
Mates simetries transform_geometriques por Paquita Ribas
Mates simetries transform_geometriquesMates simetries transform_geometriques
Mates simetries transform_geometriques
Paquita Ribas3.2K visualizações
Sistemes de representació por tecnovicent
Sistemes de representacióSistemes de representació
Sistemes de representació
tecnovicent3.3K visualizações
Topografia por aramonell
Topografia Topografia
Topografia
aramonell10.1K visualizações
Escales i representacions. por jgutier4
Escales i representacions.Escales i representacions.
Escales i representacions.
jgutier43K visualizações
Nombres decimals. Operacions por Marta Barceló Romeu
Nombres decimals. OperacionsNombres decimals. Operacions
Nombres decimals. Operacions
Marta Barceló Romeu3.2K visualizações
Tema 11 por masialosar
Tema 11Tema 11
Tema 11
masialosar784 visualizações
Tema 11 por masialosar
Tema 11Tema 11
Tema 11
masialosar742 visualizações
Elements i formes geomètriques bàsiques por ajimen44
Elements i formes geomètriques bàsiquesElements i formes geomètriques bàsiques
Elements i formes geomètriques bàsiques
ajimen442.3K visualizações
Resum t7 por Albert Mc
Resum t7Resum t7
Resum t7
Albert Mc485 visualizações
Resum t7 2.0 por Albert Mc
Resum t7 2.0Resum t7 2.0
Resum t7 2.0
Albert Mc1.4K visualizações
Vip geometria 4teso por Escola Cervetó
Vip geometria 4tesoVip geometria 4teso
Vip geometria 4teso
Escola Cervetó1K visualizações
Tema 6 por masialosar
Tema 6Tema 6
Tema 6
masialosar326 visualizações

Mais de Lasilviatecno

ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 visualizações98 slides
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL por
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALLasilviatecno
107 visualizações131 slides
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL por
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALLasilviatecno
5 visualizações130 slides
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT. por
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.Lasilviatecno
109 visualizações94 slides
TRAÇATS FONAMENTALS por
TRAÇATS FONAMENTALSTRAÇATS FONAMENTALS
TRAÇATS FONAMENTALSLasilviatecno
80 visualizações291 slides
INTERNET por
INTERNETINTERNET
INTERNETLasilviatecno
187 visualizações70 slides

Mais de Lasilviatecno (20)

ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 visualizações
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL por Lasilviatecno
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
Lasilviatecno 107 visualizações
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL por Lasilviatecno
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
Lasilviatecno 5 visualizações
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT. por Lasilviatecno
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
Lasilviatecno 109 visualizações
TRAÇATS FONAMENTALS por Lasilviatecno
TRAÇATS FONAMENTALSTRAÇATS FONAMENTALS
TRAÇATS FONAMENTALS
Lasilviatecno 80 visualizações
INTERNET por Lasilviatecno
INTERNETINTERNET
INTERNET
Lasilviatecno 187 visualizações
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx por Lasilviatecno
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptxI_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx
Lasilviatecno 44 visualizações
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT por Lasilviatecno
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENTMÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT
Lasilviatecno 52 visualizações
COTACIÓ, TALL I SECCIONS por Lasilviatecno
COTACIÓ, TALL I SECCIONSCOTACIÓ, TALL I SECCIONS
COTACIÓ, TALL I SECCIONS
Lasilviatecno 33 visualizações
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES. por Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.
Lasilviatecno 185 visualizações
VISTES I PERSPECTIVES por Lasilviatecno
VISTES I PERSPECTIVESVISTES I PERSPECTIVES
VISTES I PERSPECTIVES
Lasilviatecno 26 visualizações
ACOTACIÓ, TALL I SECCIONS por Lasilviatecno
ACOTACIÓ, TALL I SECCIONSACOTACIÓ, TALL I SECCIONS
ACOTACIÓ, TALL I SECCIONS
Lasilviatecno 70 visualizações
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx por Lasilviatecno
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptxMAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx
Lasilviatecno 83 visualizações
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx por Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 202 visualizações
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx por Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 9 visualizações
PERSPECTIVES I VISTES por Lasilviatecno
PERSPECTIVES I VISTESPERSPECTIVES I VISTES
PERSPECTIVES I VISTES
Lasilviatecno 35 visualizações
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA por Lasilviatecno
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIAMAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA
Lasilviatecno 54 visualizações
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx por Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 69 visualizações
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ por Lasilviatecno
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓDIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ
Lasilviatecno 708 visualizações
PRESENTACIÓ TECNOLOGIA por Lasilviatecno
PRESENTACIÓ TECNOLOGIAPRESENTACIÓ TECNOLOGIA
PRESENTACIÓ TECNOLOGIA
Lasilviatecno 68 visualizações

Último

RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 visualizações37 slides
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 visualizações4 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
95 visualizações22 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
16 visualizações5 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 visualizações48 slides

Último(6)

RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau12 visualizações
Notícies de la setmana.pdf por RaulGomez822561
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256158 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA95 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin916 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações

ESCALES

 • 1. Silvia Mejías Tarancón Escales gràfiques en un mapa del Principat de Catalunya de 1740, expressades amb 3 unitats mètriques diferents DIBUIX TÈCNIC «ESCALES» “Com a arquitecte, m'interessen les oportunitats de disseny a diferents escales: la de la ciutat, la de l'edifici, la d'una taula o la d'un espai” Norman Foster Arquitecte i dissenyador anglès (1935-)
 • 2. ÍNDEX 1. ESCALES 2. ESCALES DE REDUCCIÓ, AMPLIACIÓ I NATURAL 3. ACOTACIÓ (Mesures dels objectes) 4. ESCALES (Reducció, Natural i Ampliació) 5. PERSPECTIVES (Representació dels objectes) 6. REPRESENTACIÓ VISTES (Planta, Perfil i Alçat) Silvia Mejías Tarancón
 • 3. Dibuixar a escala vol dir fer un dibuix amb unes mides proporcionals a les mides què té a la realitat LES ESCALES A la nostra vida diària no és habitual representar els objectes en el nostre quadern a grandària real, es fan o més grans o més petits, els fem a escala. Silvia Mejías Tarancón
 • 4. L’escala d’un dibuix ens indica la relació (quocient) entre les dimensions de l’objecte al dibuix i les mides que té en la realitat. ESCALA REDUCCIÓ, AMPLIACIÓ I NATURAL És la relació de dimensions existents entre la mesura del dibuix i la mesura real de l'objecte que es dibuixa. Per a això expressem el concepte d'escala per mitjà de l'equació matemàtica: Silvia Mejías Tarancón
 • 5. ESCALA REDUCCIÓ, AMPLIACIÓ I NATURAL NATURAL • Escala 1:1 (E=1) • L’objecte dibuixat té la mateixa mida que l’objecte real REDUCCIÓ • Escala 1:N (E< 1) • S’utilitza per dibuixar objectes grans • L’objecte real és més gran que l’objecte dibuixat AMPLIACIÓ • Escala N:1 (E >1) • S’utilitza per dibuixar objectes petits • L’objecte real és més petit que l’objecte dibuixat Silvia Mejías Tarancón
 • 6. ESCALA REDUCCIÓ, AMPLIACIÓ I NATURAL • En el context de la geografia, de l'arquitectura o de la enginyeria, les informacions es representen cartogràficament amb les seves dimensions considerablement reduïdes per tal de copsar conjunts extensos, i en conseqüència els mapes, cartes i plànols són aixecats en escales de reducció (1:100, 1:10 000, 1:500 000). • Però en determinats oficis que treballen en l'entorn de la miniaturització, com la joieria o la micromecànica, els projectes i els seus desenvolupaments gràfics solen haver de ser representats de forma detallada i augmentada, amb escales d'ampliació (5:1, 100:1, etc.). • Quan una representació gràfica és duta a terme sense alterar les dimensions de l'original, és a dir, sense reduccions ni ampliacions, manté el què s'anomena una escala natural (1:1) Silvia Mejías Tarancón
 • 7. EXEMPLE D’UN QUADRAT Silvia Mejías Tarancón ESCALA NATURAL ESCALA D’AMPLIACIÓ ESCALA DE REDUCCIÓ
 • 8. • S’utilitza per a mesurar en dibuixos que contenen diverses escales. • Per a efectuar una mesura es col·loca el escalímetre damunt del dibuix fent coincidir el zero amb el punt on el qual es va prendre la distància. • Es col·loca en direcció i sentit del mesurament i es traça una marca tènue i petita amb un llapis esmolat. • En efectuar mesuraments successius en una mateixa línia, s'ha de realitzar des d'un sol origen sense traslladar l'escala a fi d'evitar els errors acumulatius. ESCALÍMETRE Aquest escalímetre té en una de les seves vores una escala calibrada d’1:25 si el gires pots tenir d’altres escales: 1:20, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125 i 1:200. Silvia Mejías Tarancón L’escalímetre és una regla la secció transversal de la qual té forma prismàtica a fi de contenir diferents escales en la mateixa regla.
 • 9. EXEMPLE D’ESCALA DE REDUCCIÓ • Aquest autobús està dibuixat a escala 1:50 • Es llegeix ”escala u és a cinquanta” • És una escala de reducció (dibuixem més petit l’objecte) • Per dibuixar-lo es mesura l’objecte real i es divideix cada mesura per 50 • Per construir-lo es mesura el dibuix i es multiplica cada mesura per 50 Silvia Mejías Tarancón
 • 10. EXEMPLE D’ESCALA D’AMPLIACIÓ • Aquest microxip està dibuixat a escala 10:1 • Es llegeix ”escala deu és a u” • És una escala d’ampliació (dibuixem més gran l’objecte) • Per dibuixar-lo es mesura l’objecte real i es multiplica cada mesura per 10 • Per construir-lo es mesura el dibuix i es divideix cada mesura per 10 Silvia Mejías Tarancón
 • 11. EXEMPLES D’ESCALA D’AMPLIACIÓ I REDUCCIÓ EXEMPLE DE REDUCCIÓ • Aquest cotxe està dibuixat a escala 1:40 • Es llegeix ”escala u és a quaranta” • Per dibuixar-lo es mesura l’objecte real i es divideix cada mesura per 40 • Per construir-lo es mesura el dibuix i es multiplica cada mesura per 40 EXEMPLE D’AMPLIACIÓ • Aquest a agulla està dibuixada a escala 40:1 • Es llegeix ”escala quaranta és a u” • Per dibuixar-lo es mesura l’objecte real i es multiplica cada mesura per 40 • Per construir-lo es mesura el dibuix i es divideix cada mesura per 40 Silvia Mejías Tarancón
 • 12. Escala Mida real Mida en el dibuix 2 m 20 mm 1/100 15 mm 1/2,5 60 mm 5/1 1 mm 3 m 150 mm 2/1 36 mm 500 mm 25 mm 1/50 2,50 m 6 mm 6 mm 10/1 5 mm EXEMPLES CÀLCUL D’ESCALES Silvia Mejías Tarancón 1/100 1,5 m 150 mm 5 mm 1/20 18 mm 1/20 50 mm 1/1 0,5 mm
 • 13. PROBLEMA RESOLT D’ESCALA Tenim un mapa a escala 1:5.000. Quants quilòmetres hem de caminar entre dues localitats que al mapa estan separades per 20 cm en línia recta? Silvia Mejías Tarancón
 • 14. ESCALA GRÀFICA • El geòmetra grec Thales de Mileto va aprofundir en la proporcionalitat entre segments i va elaborar un Teorema: “Si un feix de rectes paral·leles talla a dues rectes coplanàries concurrents els segments que determinen en una d’elles són proporcionals als que es determinen en l’altre. Es formen segments proporcionals.” • L’aplicació fonamental d’aquest teorema permet dividir un segment en X parts iguals, COM: 1.- Traçant una recta auxiliar que talli al segment AB per un dels seus extrems A o B (formant un angle qualsevol entre 30º i 45º). 2.- A partir del vèrtex determinar les X unitats (de qualsevol mida) 3.- S’uneix l’ultima unitat amb l’altre extrem del segment 4.- A partir de la resta d’unitats es tracen paral∙leles fins al segment que el tallaran en X parts iguals. És una recta graduada que acompanya al dibuix i permet reduir les mesures reals mesurant-les sobre el dibuix El coeficient de cada fracció és la raó de semblança o raó de proporció: Silvia Mejías Tarancón
 • 15. ESCALA GRÀFICA Silvia Mejías Tarancón • No cal fer totes les subdivisions en cada unitat, sinó que a l’esquerra del zero farem la contraescala: una unitat aquest segment el dividirem en deu parts iguals. • Cadascuna de les divisions que obtinguem serà la unitat en l’escala triada. Per tal que el regle sigui més útil reproduirem fins a deu divisions. CONTRAESCALA D (DIBUIX) D (DIBUIX) ESCALA VOLANT Consisteix a dibuixar l'escala que hem obtingut en una tira de paper o cartolina per a poder treballar amb ella i mesurar dibuixos que estiguin realitzats a aquesta escala per a traduir-los a mil·límetres
 • 16. ESCALA GRÀFICA DE BARRA Silvia Mejías Tarancón El tipus més comú d'escala gràfica s'assembla a una regla. Aquest tipus d'escala, també anomenada escala de barres, és simplement una línia horitzontal marcada en milles, quilòmetres o alguna altra unitat de mesura de la distància. La línia se subdivideix en segments d'igual longitud per a indicar la distància en el mapa. D'aquesta manera, podem saber si dos centímetres en el mapa representen dos quilòmetres o cent quilòmetres en la realitat, per posar un exemple.
 • 17. ESCALA GRÀFICA TRIANGLE UNIVERSAL D'ESCALES 1.-Construïm el TRIANGLE RECTANGLE ABC, amb 100 mm de longitud cada catet. 2. Prolonguem el catet AC i la hipotenusa AB. 3. Dividim els catets AC i BC en 10 parts iguals. 4. Tracem paral·leles pels punts de divisió del catet AC. 5. Unim els punts de divisió del catet BC amb el vèrtex A i dividim en deu parts iguals les paral·leles. ESCALES DE REDUCCIÓ: 1.10; 1:5; 1:2. En prolongar les rectes que concorren en A i traçar més paral·leles al costat BC, que representa l'ESCALA NATURAL, i a igual distància que les anteriors, obtenim diverses ESCALES D'AMPLIACIÓ: 11.10; 6:5... Silvia Mejías Tarancón Així s'obtenen diverses ESCALES DE REDUCCIÓ ESCALES D’AMPLIACIÓ
 • 18. ESCALA GRÀFICA Silvia Mejías Tarancón • Com a exemple aplicarem una escala 2:5 i treballarem amb decímetres • (1dm x 2/5 = 0,4 dm = 4 cm). • Per tant, 4 cm és la unitat reduïda en l'escala 2:5 d’ 1 dm. • Sobre una recta r s'emporta la unitat reduïda tantes vegades com sigui possible, enumerant les divisions tal com s'indica en el dibuix: 0, 1, 2, 3...i • es tracen rectes perpendiculars a r • La primera d'aquestes divisions, entre els punts 0 i 10, es divideix al seu torn en 10 parts iguals utilitzant el Teorema de Thales. • Aquesta és la contraescala. • Es tracen 10 rectes paral·leles a la recta r amb distàncies iguals entre si. 4 cm reals ESCALA TRANSVERSAL QUE PERMET APRECIAR LES CENTÈSIMES
 • 19. ESCALA GRÀFICA Silvia Mejías Tarancón • Es tracen rectes a la distància de cada unitat (cada dm) que tallin a les altres 10 rectes. S'uneixen els punts de divisió de les contraescales de r i s de la següent manera: • el 0 de r amb l'1 de s, • l'1 de r amb el 2 de s,... • Es fa coincidir un dels extrems de la mesura amb una divisió sencera d'alguna de les rectes paral·leles, observant que l'altre extrem de la magnitud coincideixi de manera exacta amb alguna de les divisions de la contraescala. • La divisió sencera indica les unitats, • la divisió de la contraescala les dècimes i • el número de la recta paral·lela indica les centèsimes d'unitat. 4 cm reals ESCALA TRANSVERSAL QUE PERMET APRECIAR LES CENTÈSIMES
 • 20. Acotació: és l'operació d'anotar les mesures que un objecte té en la realitat, sobre una representació del mateix, d'acord amb una sèrie de normes. Alçat: vista de front d'un objecte. Esbossos: són els primers dibuixos que es fan d'una idea. Es realitzen de manera aproximada, sense molts detalls i sense seguir cap norma. Caixetí: part del format reservada a la zona inferior dreta per a indicar les dades del dibuix. Cartabó: plantilla en forma de triangle rectangle que s'empra principalment per al traçat de rectes paral·leles i perpendiculars. Compàs: instrument que s'empra per traçar arcs i circumferències. Croquis: dibuix realitzat a mà alçada, que conté informació completa sobre la dimensions (mesures) i la forma de l'objecte, perquè pugui ser fabricat. Cota: mesura d'un objecte. Dibuix: representació gràfica d'una idea o objecte. Escaire: plantilla en forma de triangle rectangle isòsceles que s'empra principalment per al traçat de rectes paral·leles i perpendiculars. Format: paper de mesures fixes sobre el qual es realitzen els dibuixos tècnics. Llapis: instrument de traçat fabricat en fusta i que porta al seu interior una mina de grafit. Mà alçada: dibuix a pols sense l'ajuda d'instruments auxiliars, només amb el llapis i la goma. VOCABULARI
 • 21. Perfil: vista lateral d'un objecte. Planta: vista des de dalt d'un objecte. Portamines: instrument semblant al llapis que es fabrica de plàstic o metall i porta al seu interior un dispositiu amb un cap en forma de pinces, que retenen les mines col·locades al seu interior. Regle: útil que s'empra per mesurar longituds i traçar línies rectes. Transportador d'angles: instrument emprat per a mesurar i construir angles. Vistes: diferents imatges d'un objecte que percep un observador quan se situa en diferents llocs al voltant del mateix. VOCABULARI
 • 22. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!