O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Christ as seen in the Old Testament           ాత బంధన గంథంల                        సు  ...
ఱ     రం /       గర     రం              2:18, 21        పభ వ మందసం           ...
మ అం త       వం / సమర ణ                        8:9, 10     ఎ ర      ేయత, ల బ ే మ...
“ సు      ేవ      శ య ను      ేవ   జ నమ  ౖ      య     డ”          క పపంచం    ...
మనుష క మ ర           ప న ాగమనమ ( ండవ                                      ...
వ ే    సు.           మంత డ         ా సమ మ లమ గ బదుక ను.                      ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Christ as seen in the old testament telugu - table

1.262 visualizações

Publicada em

It is very important for a Bible Student to find our where the Christ is seen in each book of Old Testament. Here the list is given in Telugu

Publicada em: Espiritual, Tecnologia

Christ as seen in the old testament telugu - table

 1. 1. Christ as seen in the Old Testament ాత బంధన గంథంల సు కల గంథం సు కల ప సర ం తలను త క ట ీ సం నం 3:15 చర ప ా ల ( ా ా క ందుక ాను 3:21 ష న ఱ ిల బ ే యబ ం )ఆ ాండం ా మ య య జక ైన ెక 14:18-20 బంధనక అవసరమ రక గం (దహన బ ) 8:20; 15:10 ఇ ా క నక బదుల ా టల 22:13 య ే ల ాజ దండం – సు త ప ాలన 49:10 – ఒక చక డ ( స ం నుం ా ాన 3వ అ యం ే ా న ిం ే ప న యక డ ) ప న య జక ైన అహ ను 28:1 రమ ాండం పజల ప ం ా జ పన ేయ ాడ 30:1 ప ా / ేవ ఱ ిల 12:1-22 ా రం 16:35; 25:30 ల ా లగ 25:31-40 బ యర ణ 1-7 అ యలల య ాండం ప న య జక డ 8-10 అ యల ర వతం ే ిన ా పమ ణం 6:1-8 ప ా పండ గ 9:1-14 ష నబ ప వ 19:1-10సంఖ ాండం ల బ న బండ 20:7-10 ఇ ా యల ా 24:17 ఆర ఆశయ ప రమ ల 35:6-15 ప ేశ సు గ ం ప న పవచనం 18:15 ాండం
 2. 2. ఱ రం / గర రం 2:18, 21 పభ వ మందసం 3:6 హష వ హ ా ప 5:13-15 ర ర బ న ా ానమ ల 23:14 య ప ( రన 75:7) య పత ల ర కడ ( షయ 45:21) ర త చక ా నబయ 4వఅ యం పవక న సమ ల 3:20 య జక ైన సమ ల (పవక మ య1 సమ ల య జక ధుల ర ం న సమ ల) ేవ డ ఎను క న ా – దు 16:1 ఱల ాప న దు 16:11 పభ వ క ాశ త ాజ ం 7:132 సమ ల ేవ కమరడ 7:14 ఏ య కంట ప పవక (మత 17:1-5) 1 ా ల ల ను కంట ప ాడ (మత 12:42) ప న య జక డ ( 7:22-28) 2 ా ల ప ా (మత 12:42) వ ా (పకటన 19:16) 1 న మరణకర న గల ె చ న బౖ ె ల మం . 21 వ అ యంవృ ంతమ ల –త ా ాప చన 2 న ే ాలయం 3:1వృ ంతమ ల ేవ తమ ను ర న ఎజ 7:10 ఎజ య జక ైన ఎజ 7:11 ఎజ జ ం నఆ య ఉ రణ 10 వ అ యం మ ైర ం 2:18 మ ార ర ైన మ 2:1-10;6:9-14
 3. 3. మ అం త వం / సమర ణ 8:9, 10 ఎ ర ేయత, ల బ ే మనసు 2:20; 5:4ఎ ర ఎ ర జప ారనల 4:16 ఎ ర ె ంప / ా ిదపడ ట 4:16 చక ా సు మధ వ ా సు. సు సు 19:25-27 బ శమల , మరణం, ప నర నం అ ాట బ 9:33; 33:23 బ తం త ఒక ాదృశ ం ా ఉం . జనమ లను ఏల ేవ కమరడ 2:7-8 దు వంశం నుం ాబ ీ య 110:1 సు ఆస 69:9 సు శమల 69:9 సు ఉపమ ల 78:2 ాక ంపబ న సు 118:22 రనల సు య జకత ం 110:4 నమ క ో గ శత వ లక అప ంపబ న 41:9 సు సు ిల వ మరణం 22:1-18 సు ప నర నం 16:9-11 సు ాజ ం 8:6 జ నం క సూ, ేవ సంప ర ేయత చూ ిసూ మం పవరన మ ం ే ఒక సహన న వ సు 8:22-31 3:18; 8:35-36 సు క ాదృశ ం ా ఉ డ . సంప ర జ నం 8:8-9 అ ఒక వ ా ( సు ా) క ిసున అందుల 8:1-6, 32-35ా తల ల స . 2:3 ైవత ం ఉన . అ క న, ఆ క న మ ల ారణం ా ఉన . అ 1 ం . 1:30 నుం య రతల క న . ం ల 1 ం . 1:22-24 ారంద అందుబ ట ల ఉంట ం . ఆ జ న సు ా అవత ం ం . “బ జ నమ ల సర సంపదల ఆయన యం ే గ పమ లౖయ న .
 4. 4. “ సు ేవ శ య ను ేవ జ నమ ౖ య డ” క పపంచం డల సు ఉ శ ం ే 2:1-11, 18-26; 4:4-6; 5:8-14 పసం ేయత డల సు ఉ ేశ ం 11:7-12:14పరమ తమ సంఘమ తన ం కమ క సు భర (పకటన 21:2) ఇమ ను ల (మనక ైయ న ేవ డ ) 7:14 దు ప ాలన 9:6, 7 ష దు నుం ప ట గర 11:1-5 ప ంపబ న ా అమ ల న తల ా 28:16 షయ బహ ర ి నప నమ ల ా – సు ఱల ాప 40:11 ేవ ఱ ిల 53:7 ేవ వక డ 42:1-4; 49:1-7; 50:4-9; 52:13-53:12 చక డ 59:20 తన పజల సం ల ిం ే పవక 13:17 అ యప ర ం న ాడ . 37, 38 య (మత 21:13); 5:21 (మ ర 8:18); ఈ గంథంల ఉన అ క ాక ాల సు 6:16 (మత 11:29); 50:6 (మత సు సూ ా . 10:6) మన ణ 3:21, 24, 29 లప ేవ కృపను పత పర ే సు సు 3:22, 23, 32 ాక మ ల మన చక డ , మన య ప 3:58, 59 నరప త ా జ ల 2:3 పవ ంపబ న సు 17:1-0 (Is 11:1; మ 15:12) జ ల సు క య జక మ మత ం 45:22 పరల కప ఱల ాప ా సు 34:11-16 ( ను 10:11-16) ల అ గ ండంల లవ మనుష డ 3:25
 5. 5. మనుష క మ ర ప న ాగమనమ ( ండవ 7:13 ాకడ) సు దర నం 10:5, 6 అంద తన క ట ంబంల ేర క న సు 1:6, 9 (1 త ర 2:10) భర ా సు / వధువ ా సంఘమ 2:19, 20 (ఎ ీ 5:25-32) ఐగ ప నుం బయటక ేబ న సు 11:1 (మత 2:15)హ య మరణప శ శనం ే ిన సు 13:14 (1 ం 15:55) ా ాలను ప హ ం ే సుక సు ె ం 14:2 ( 13:15) తన వధువ ను ర ి ంచ ల ె ం న 3:1-3 భర నహ య ల మన ర క ా సు 2:32 దు వం ా లబట ా ాను, తన పజలను ా ే ా ే ా ాను సు 9:11ఆ సు 9:11-15 ఉ డ పభ వ అంత నం 15 వ వచనం ( షయ 11:6-9) ఓబ ర క ా సు 21 వ వచనం ాజ ప న ఒ పభ వ 21 వ వచనం ల క పజలంద ం ే ేవ డ . 4:10,11 ( ను 3:16) మ ందు ా పవ ంపబ న సు 1:3-5 ేవ ాక యన సు 2:2 ా ా, పభ వ ా సు 2:12, 13 (ల ా 4:18) ా బ ె మల జ ం ే సు 5:2 ఱల ాప ా సు 5:4 సు ప ాలన 5:4 సమ ప న సు 5:5 మన ాం సమ ల 1:15నహ మ ఆడ ిం బదుల ా య తప ింహం 2:11, 12 (పకటన 5:5)హబక క ( ాలమ సంప ర నప డ ) రయ ాలమ న 2:3 (గల 4:4)
 6. 6. వ ే సు. మంత డ ా సమ మ లమ గ బదుక ను. 2:4 ( మ 1:16, 17) - సు సం ే ా ప ేవ అ ిక ార ణ 3:13 మంత ల సునందు చబడ ర . 2:3 ( లస 3:2, 3) జఫ ర ంపబ న ా యందు ఆనం ం ే ేవ డ 3:16, 17 (ల ా15:7) జనమ ల ఆ ం ే సు 2:7-8 మ నవ ే ల అ మం ాలల వ ిం ే సు 2:7-8 (1 ం 6:19, 20) హగ ాం , సమ ప న సు 2:9 వక గ ర ా ఉన జర బ బల – సుక 2:23 (మత 1:12) ాదృశ ం గ ర అనబ న పభ వ వక డ 3:8 ా ాను, య జక ాను ఉన సు 6:11-13 గర అ మ ి ా సు 6:12 ా క ైన ా 9:9 (మత 21:5) జక ా జ న ఱల ాప న సు 11:4-11 మ ౖ ం ణమ లక అమ బ న సు 11:12, 13 (మత 26:15 డవబ న సు 12:10 ( ను19:37) శమల ాలౖన ర క డ 13:7 (మత 26:31) సు ండవ ాకడ 14:4 నూతన బంధ సం ేశం 3:1 మల సు ర 3:2 జయ ర ైన సూర ా వసున సు 4:2, 3For more details: Pastor Shalem Israel Arasavelli, shalem65@yahoo.com 0 97 00 00 65 65Jeevalamulu Radio min., Vishakhapatnam. www.jeevajalamulu.com www.facebook.com/shalem65www.youtube.com/shalem65 www.youtube.com/shalem1965

×