Muutosturva

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAKSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Muutosturva
Hannele Liesegang
 hannele.liesegang@tem.fi
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
• Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yt-neuvottelujen
 alkaessa: neuvotteluesitys (8 luku 48 § )

• Viipymättä selvitettävä yhdessä työ- ja elinkeinoviranomaisten
 kanssa julkiset työvoimapalvelut (8 luku 49§)

• Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma vähintään 10
 henkilöä koskevissa irtisanomistilanteissa: aikataulu,
 menettelytavat, muutosturva, julkiset työvoimapalvelut sekä
      y   ,       ,j    y    p
 työnhaun ja koulutuksen edistäminen (8 luku 49§)

• Alle 10 henkilön irtisanomisissa vastaavat toimintaperiaatteet
 (8 luku 49§)
Työsopimuslaki
• Työnantajan on selvitettävä irtisanomisen perusteet ja
 vaihtoehdot sekä työ- ja elinkeinotoimistolta saatavat palvelut
 niin hyvissä ajoin kuin mahdollista ( luku 3 §)
    y    j           (9

• Työllistymisvapaan pituus ja määräytyminen (7 luku 12 §)

• Tiedotettava oikeudesta työllistymisvapaaseen,
             työllistymisvapaaseen
 työllistymissuunnitelmaan ja mahdolliseen ansiopäivärahan
 muutosturvan ansio-osaan tai peruspäivärahan
 muutosturvalisään (9 luku 3b §)

• Ilmoitettava viipymättä tiedot (muutosturvan piiriin kuuluvista )
 irtisanotuista työ- ja elinkeinotoimistolle (9 luku 3a §)

• Jos lomautus kohdistuu väh. 10 henkilöön, työnantajan on
 ilmoitettava myös työvoimaviranomaisille paitsi jos hänellä on
 muun lain perusteella vastaava velvollisuus (5 luku 4 §)
Toimintamalli
 yhteistoimintavelvoite


Tarve vähentää henkilöstöä       • päätös irtisanottavista tai   • työsuhde päättyy
• neuvotteluesitys            lomautetuista          • tavoitteena
• yhteys työ- ja            • tiedottamisvelvollisuus      uudelleen
 elinkeinotoimistoon          työllistymisoikeuksista      työllistyminen
 palvelujen selvittämiseksi      • ilmoitus TE -toimistoon

                Yt-neuvottelut         Irtisanomisaika
 Neuvottelujen alussa      Neuvottelussa                  •Muutosturvan
                            • työllistymisvapaa    ansio-osa tai
 • toimintasuunnitelma      • perustelut       5 - 20 pv
                 • vaikutukset                  muutosturvalisä
  toimintaperiaatteet                 työllistymissuunnitelma
                 • vaihtoehdot                  enint. 200pvää
Muutosturva
Lomautusneuvonta
• Vähintään 10 henkilöä käsittävissä lomautustilanteissa työ- ja
 elinkeinotoimisto voi järjestää lomautusneuvontaa
 y y
 yrityskohtaisesti j
          joko y y
             yrityksen tai työ- ja elinkeinotoimiston
                    y j
 tiloissa

• Neuvonnassa käydään läpi lomautusmenettelyt ja
 työvoimapalvelut lomautetuille (työnvälitys- ja koulutus
                         koulutus,
 sähköiset palvelumahdollisuudet)

• Lomautetuille voidaan myös järjestää koulutusta työnantajan ja
              y j j          y   j j
 työ- ja elinkeinotoimiston yhteishankintana

• Lomautusneuvonnan tavoitteena on varmistaa, että lomautetut
 ovat tietoisia työvoimapalvelujen tarjoamista mahdollisuuksista
 lomautusten aikana sekä motivoida myös ryhmälomautettuja
 ilmoittautumaan työnhakijoiksi
Muutosturva-asiantuntijan palvelut
• Neuvonta ja opastus jo ennen neuvottelujen alkamista. Palaverit ja
 tarvittavat materiaalit, irtisanomistilanteessa muutosturvaan liittyvät
 asiat, lomautustilanteessa mahdollisuus ryhmälomautusmenettelyyn

• Kyselyt ja kartoitukset palveluista tarpeen mukaan. Irtisanotuille ja
 lomautetuille infotilaisuudet, informointi työnantajan puolesta.

• Erillisprojektit suurissa irtisanomistilanteissa (neuvontapiste,
 päivystys, työllistymissuunnitelmien laadinta)

• Muutoskoulutus irtisanotuille ja toistaiseksi lomautetuille sekä
                        lomautetuille,
 TäsmäKoulutus määräaikaisesti lomautetuille ja/tai työhön jääville
 (yhteishankintana).

• M k lli t palvelut, mm uudelleensijoittumispalvelut, muutoksen
 Maksulliset l l t     d ll   ij itt i  l l t  t k
 johtaminen ja kohtaaminen, resurssikartoitukset yms.
Muutosturvan sisältö irtisanotulle


   • Työllistymisvapaa

   • Työllistymissuunitelma

   • Ansiopäivärahan muutosturvan ansio-osa tai
    peruspäivärahan muutosturvalisä
Työllistymisvapaa
• Kaikilla vakinaisilla työntekijöillä, jotka irtisanotaan
 tuotannollisista/taloudellisista syistä, on oikeus palkalliseen
 työllistymisvapaaseen omatoimiseen työnhakuun 5-20 työpäivä
  y   y   p              y        y p
• Ei koske määräaikaisia työsuhteita
• Vapaata saa pitää myös työpäivän osina
• Työnantajalle ei saa aiheutua merkittävää haittaa: sopiminen
• Pituus määräytyy irtisanomisajan perusteella

 Vapaa         Irtisanomisaika     Työsuhteen kesto
 5 työpäivää      enint. 1 kk       alle 4 vuotta
 10 työpäivää     yli 1- 4 kk       4 – 12 vuotta
 20 työpäivää     yli 4 kk         yli 12 vuotta
Työllistymissuunnitelman laatiminen
muutosturvan piiriin kuuluville
       p
• Työnhakijoiksi ilmoittautuneille järjestetään haastattelu TE-
 toimistossa. Haastattelun yhteydessä laaditaan
              y y
 työllistymissuunnitelma. Muutosturvan piiriin kuuluville
 haastattelu laaditaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
• Sisältää asiakkaan kansaa sovittuja tarpeellisia palveluja ja
 toimenpiteitä,
 toimenpiteitä aikataulutettu suunnitelma
• Edellyttää rekisteröitymistä työnhakijaksi työ- ja
 elinkeinotoimistoon viimeistään 30 päivän kuluessa työsuhteen
 p
 päättymisestä, lomautusilmoituksen antamisesta tai lomautuksen
    y
 kestoa koskevan 180 päivän edellytysten täyttymisestä.
 k t k k        äi ä d ll t t tä tt i    tä
 Työttömyysturvan kannalta ilmoittauduttava Te-toimistoon
 ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä
• Työllistymisohjelma lakkaa kun työttömyyspäivärahan
           lakkaa,
 enimmäisaika täyttyy
MUUTOSTURVAN PIIRIIN KUULUVAT                   1/2Työttömät ja työttömyysuhan alaiset:

• vakituisessa työsuhteessa tuotannollisista ja taloudellisista
 syistä irtisanottu ja vähintään 3 vuoden työhistoria yhden tai
 useamman työnantajan palveluksessa
        y    j p

• määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, jolla vähintään 3
 vuoden työhistoria saman työnantajan palveluksessa tai 42
 kuukauden
 k ka den aikana 36 kk

• määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, jolla työhistoriaa
 saman tai eri työnantajien palveluksessa vähintään 5 vuotta
         y   j  p
 viimeisen 7 vuoden aikana
MUUTOSTURVAN PIIRIIN KUULUVAT                      2/2Lomautetut:


• lomautetaan vähintään 180 päiväksi tai toteutunut lomautus ja yhdessä
 sitä välittömästi seuraavan uuden lomautusilmoituksen kanssa tulisi
 kestämään vähintään 180 päivää ja lomautusilmoituksen saadessaan on
 työhistoriaa vähintään 3 vuotta yhden tai useamman työnantajan
 palveluksessa
• on ollut lomautettuna yhtäjaksoisesti vähintään 180 päivää ja
 lomautusilmoituksen saadessaan on työhistoriaa vähintään 3 vuotta
                    y
 yhden tai useamman työnantajan palveluksessa
• lomautus katsotaan toteutuneeksi 180 päiväksi myös silloin kun
 lomautuksen kestoksi on lomautusilmoituksessa merkitty ”toistaiseksi”
• k k myös l
 koskee  ö lomautettuja, jotka irtisanoutuvat it oltuaan
           t tt j j tk i ti   t  t itse lt
 yhtäjaksoisesti lomautettuna vähintään 200 päivää ja joilla on vähintään
 3 vuoden työhistoria yhden tai useamman työnantajan palveluksessa
Muutosturvan ansio-osa ja
p
peruspäivärahan muutosturvalisä
   p
• Maksetaan ansiopäivärahaan ja peruspäivärahaan
• Edellytyksenä kuuluminen muutosturvan piiriin ja
 henkilökohtaisen työllistymissuunnitelman laadinta työ- ja
 elinkeinotoimistossa
• Voidaan maksaa aikaisintaan työttömyyden alkamisesta lukien,
 enintään 200 päivän ajalta, työllistymistä edistäviin
   i tää    äi ä j lt t ölli t i tä di tä ii
 toimenpiteisiin, eli
    • Työelämävalmennukseen
    • T ök k il
     Työkokeiluun
    • Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen,
    • Omaehtoiseen työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun
    • Maahanmuuttajien rinnastettuihin toimenpiteisiin
    • Kuntouttavaan työtoimintaan
Muutosturvan ansio-osan ja muutosturvalisän
suuruus

• peruspäivärahan muutosturvalisä 4,42 €/pv
• lisätietoa: www.tyj.fi ja www.kela.fi Kuukausipalkka €  Ansiopäiväraha €/pv    Muutosturvan ansio-osalla
                       korotettu päiväraha €/pv
    1000        34,32
              34 32            38,13
                            38 13
    2000        54,48            67,26
    2500        64,56            81,82
    3000        72,47            93,98
    4000        81,43            110,79
Työ-ja elinkeinotoimisto tukee työnhaussa
            Muuttoavustus
              (korvaus aiheutuvista muuttokustannuksista)
•   työn kesto väh 6 kk:ta ja työaika väh 18 h/ vko
         väh.         väh.
•   työpaikka sijaitsee Suomessa ja lisäksi henkilö on
   oikeutettu joko työllistymisohjelmaan tai työmarkkina-
   tukeen
•   työnhakija ei saa työmarkkinatukea matka-avustuksena
•   työpaikka sijaitsee työssäkäyntialueen ulkopuolella
•   työssäkäyntialueen ulkopuolelle enintään 700 €
•   avustusta on haettu ennen muuttoa toiselle paikkakun-
   nalle

  HAKEMINEN TYÖ-JA ELINKEINOTOIMISTOSTA  AINA ENNEN MATKAA / MUUTTOA
Julkiset työvoimapalvelut

 •  Työnvälitys, työnhakukeskukset
 •  Sähköiset verkkopalvelut
 •  Urasuunnittelu ja ammatinvalinnanohjaus
 •  Ammatti- ja koulutustietopalvelu
 •  Työvoimakoulutus
 •  Tuettu työ, esim. starttiraha
 •  Kuntoutusneuvonta
 •  Työttömyyskorvausten vireille laitto
   T öttö   k    t   i ill l itt
 •  Liikkuvuusavustus
Koulutus työnantajan ja valtion
     y   j j
yhteishankintana
 • Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia
  työntekijöitään ht i t ö ä työ- ja li k i h lli
  t ö t kijöitää yhteistyössä t ö j elinkeinohallinnon kanssa
                              k

 • Koulutus järjestetään työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon
  yhdessä suunnittelemana, hankkimana ja rahoittamana.
      suunnittelemana          rahoittamana

 • Koulutukseen osallistuvat lomautetut voivat saada
  koulutuksen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea
  ja ylläpitokorvausta

 • Lomautuksen aikana voidaan järjestää joko
   • TäsmäKoulutusta tai
   • MuutosKoulutusta
TÄSMÄKOULUTUS
▪ yrityksen henkilöstön osaamisen parantamiseen

▪ myös määräaikaisten lomautusten aikana tai lomautusten tai irtisanomisten välttämiseksi

▪ yrityksen maksuosuus 20 – 75 % riippuen yrityksen koosta ja siitä, onko kyseessä
 yleis- vai erityiskoulutus
  l i   i it i k l t

▪ kesto vähintään 10 pv/hlö, enimmäiskesto n. kaksi vuotta

▪ teorian lisäksi voi sisältyä ohjattua työssä oppimista

▪ koulutus voi koostua lyhyistä jaksoista ennalta määrättynä aikana
                         Yleiskoulutus      Erityiskoulutus
                         Yrityksen osuus     Yrityksen osuus
Mikrotyönantaja
- 1 – 9 työntekijää                      20 %          55 %
- vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma
 enintään 2 M€
Pieni tai keskisuuri työnantaja
- 10 – 249 työntekijää                    30 %          65 %
- vuosiliikevaihto enintään 50 M€ tai taseen
 loppusumma enintään 43 M€
Suuri työnantaja
- vähintään 250 työntekijää                  40 %          75%
- vuosiliikevaihto yli 50 M€ tai taseen loppu-
 summa yli 43 M€
Yleiskoulutus = koulutusta, josta saatava pätevyys on yleisesti ottaen siirrettävissä
 muihin yrityksiin tai muille työelämän aloille.

 Erityiskoulutus = koulutusta, josta saatavaa pätevyyttä ei voida siirtää tai voidaan
 siirtää vain vähäisessä määrin muihin yrityksiin tai muille työelämän aloille


  Muutoskoulutus

• tilanteessa, jossa henkilöstöä joudutaan lomauttamaan toistaiseksi,
 vähentämään tai kun yritystoiminta loppuu kokonaan
• yrityksen maksuosuus 20 %
• joko työnhaku- ja työmarkkinavalmiuksia edistävää valmentavaa
 koulutusta tai ammatillista koulutusta
• valmentavan koulutuksen kesto yleensä 1 – 3 kuukautta, ammatillisen
 kesto yleensä 3 – 9 kuukautta
• vähimmäiskesto 10 pv/hlö, enimmäiskesto 2 vuotta
• työssäoppimisjakso enintään 6 kk
• teoriakoulutuksen osuus vähintään 30 %
Yleistä Täsmä- ja Muutoskoulutuksista
          j
•  noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä
•  on oltava työvoimapoliittiset perusteet
•  koulutuspalvelun myyjän on oltava ostajista riippumaton
•  ei voida hankkia työnantajan vastuulla olevaa henkilöstökoulutusta

• Työnantajan vastuulla olevaksi henkilöstökoulutukseksi katsotaan
 lyhytkestoinen tavanomaisia työtehtävissä tarvittavia
 perusvalmiuksia koskeva koulutus tai perehdytys esim.
 - yleisten atk-ohjelmien peruskäyttö
 - perehdyttäminen esim. uusien koneiden käyttöön
 - lupatyyppiset koulutukset
 - kielikoulutukset
 - alakohtaiset koulutukset esim. uusien automallien huoltokoulu-
  tukset
1 de 20

Recomendados

Esittelyaineisto: Työttömyysturva por
Esittelyaineisto: TyöttömyysturvaEsittelyaineisto: Työttömyysturva
Esittelyaineisto: TyöttömyysturvaKela
512 visualizações34 slides
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ... por
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...Työ- ja elinkeinoministeriö
671 visualizações8 slides
Tyonantajan rekrytointituet por
Tyonantajan rekrytointituetTyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituetHarri Hietala
235 visualizações10 slides
Yhteistyöllä töihin - Työnantajan tuki por
Yhteistyöllä töihin - Työnantajan tukiYhteistyöllä töihin - Työnantajan tuki
Yhteistyöllä töihin - Työnantajan tukiTHL
89 visualizações11 slides
Muutosturva por
MuutosturvaMuutosturva
MuutosturvaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
397 visualizações8 slides
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta Savinko por
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta SavinkoKestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta Savinko
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta SavinkoSuomen Ekonomit
575 visualizações37 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Muutosturva

Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014 por
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014Suomen Ekonomit
483 visualizações39 slides
Polkuja Työelämään por
Polkuja TyöelämäänPolkuja Työelämään
Polkuja TyöelämäänPeppiTervoHiltula1
111 visualizações18 slides
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut por
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelutTE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelutVates-saatio
181 visualizações21 slides
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna por
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaOsa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaTyöterveyslaitos
4K visualizações10 slides
SAK vastaa Juha Sipilän kysymyksiin yhteiskuntasopimuksesta por
SAK vastaa Juha Sipilän kysymyksiin yhteiskuntasopimuksestaSAK vastaa Juha Sipilän kysymyksiin yhteiskuntasopimuksesta
SAK vastaa Juha Sipilän kysymyksiin yhteiskuntasopimuksestaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
2.4K visualizações7 slides
Kannustinloukkujen purkaminen ja työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laaje... por
Kannustinloukkujen purkaminen ja työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laaje...Kannustinloukkujen purkaminen ja työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laaje...
Kannustinloukkujen purkaminen ja työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laaje...Työ- ja elinkeinoministeriö
730 visualizações12 slides

Similar a Muutosturva(20)

Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014 por Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Suomen Ekonomit483 visualizações
Polkuja Työelämään por PeppiTervoHiltula1
Polkuja TyöelämäänPolkuja Työelämään
Polkuja Työelämään
PeppiTervoHiltula1111 visualizações
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut por Vates-saatio
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelutTE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
Vates-saatio181 visualizações
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna por Työterveyslaitos
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaOsa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Työterveyslaitos4K visualizações
Kannustinloukkujen purkaminen ja työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laaje... por Työ- ja elinkeinoministeriö
Kannustinloukkujen purkaminen ja työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laaje...Kannustinloukkujen purkaminen ja työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laaje...
Kannustinloukkujen purkaminen ja työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laaje...
Työ- ja elinkeinoministeriö730 visualizações
Kestäväjohtaminen savinko por Suomen Ekonomit
Kestäväjohtaminen savinkoKestäväjohtaminen savinko
Kestäväjohtaminen savinko
Suomen Ekonomit292 visualizações
Kestäväjohtaminen 21102014 savinko por Suomen Ekonomit
Kestäväjohtaminen 21102014 savinkoKestäväjohtaminen 21102014 savinko
Kestäväjohtaminen 21102014 savinko
Suomen Ekonomit300 visualizações
Kestäväjohtaminen 30102014 savinko por Suomen Ekonomit
Kestäväjohtaminen 30102014 savinkoKestäväjohtaminen 30102014 savinko
Kestäväjohtaminen 30102014 savinko
Suomen Ekonomit356 visualizações
Tyottomyysturva 2016 por Kela
Tyottomyysturva 2016Tyottomyysturva 2016
Tyottomyysturva 2016
Kela640 visualizações
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014 por Tyoelama2020
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014
Tyoelama2020705 visualizações
Mikrot menestykseen, aamukahvi 4.5.2018 por Työterveyslaitos
Mikrot menestykseen, aamukahvi 4.5.2018Mikrot menestykseen, aamukahvi 4.5.2018
Mikrot menestykseen, aamukahvi 4.5.2018
Työterveyslaitos283 visualizações
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliitto por Uudistuva hevostalous
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliittoTyönantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliitto
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliitto
Uudistuva hevostalous1.2K visualizações
Työsuhteen päättyminen ja työttömyysturva por Suomen Ekonomit
Työsuhteen päättyminen ja työttömyysturvaTyösuhteen päättyminen ja työttömyysturva
Työsuhteen päättyminen ja työttömyysturva
Suomen Ekonomit1K visualizações
Kolmen päivän koulutusoikeus - vaatimukset yritykselle por Fluente Kumppanit Oy
Kolmen päivän koulutusoikeus - vaatimukset yritykselleKolmen päivän koulutusoikeus - vaatimukset yritykselle
Kolmen päivän koulutusoikeus - vaatimukset yritykselle
Fluente Kumppanit Oy1.1K visualizações
Tyonantajan rekrytointituet por Harri Hietala
Tyonantajan rekrytointituetTyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituet
Harri Hietala267 visualizações

Mais de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023 por
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
26 visualizações12 slides
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf por
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
92 visualizações6 slides
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf por
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
335 visualizações34 slides
Occupational health care in a nutshell por
Occupational health care in a nutshellOccupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshellSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
70 visualizações2 slides
Företagshälsovården i ett nötskal por
Företagshälsovården i ett nötskalFöretagshälsovården i ett nötskal
Företagshälsovården i ett nötskalSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
47 visualizações2 slides
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf por
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfluottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
83 visualizações38 slides

Mais de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK(20)

Muutosturva

 • 2. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä • Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yt-neuvottelujen alkaessa: neuvotteluesitys (8 luku 48 § ) • Viipymättä selvitettävä yhdessä työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa julkiset työvoimapalvelut (8 luku 49§) • Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma vähintään 10 henkilöä koskevissa irtisanomistilanteissa: aikataulu, menettelytavat, muutosturva, julkiset työvoimapalvelut sekä y , ,j y p työnhaun ja koulutuksen edistäminen (8 luku 49§) • Alle 10 henkilön irtisanomisissa vastaavat toimintaperiaatteet (8 luku 49§)
 • 3. Työsopimuslaki • Työnantajan on selvitettävä irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot sekä työ- ja elinkeinotoimistolta saatavat palvelut niin hyvissä ajoin kuin mahdollista ( luku 3 §) y j (9 • Työllistymisvapaan pituus ja määräytyminen (7 luku 12 §) • Tiedotettava oikeudesta työllistymisvapaaseen, työllistymisvapaaseen työllistymissuunnitelmaan ja mahdolliseen ansiopäivärahan muutosturvan ansio-osaan tai peruspäivärahan muutosturvalisään (9 luku 3b §) • Ilmoitettava viipymättä tiedot (muutosturvan piiriin kuuluvista ) irtisanotuista työ- ja elinkeinotoimistolle (9 luku 3a §) • Jos lomautus kohdistuu väh. 10 henkilöön, työnantajan on ilmoitettava myös työvoimaviranomaisille paitsi jos hänellä on muun lain perusteella vastaava velvollisuus (5 luku 4 §)
 • 4. Toimintamalli yhteistoimintavelvoite Tarve vähentää henkilöstöä • päätös irtisanottavista tai • työsuhde päättyy • neuvotteluesitys lomautetuista • tavoitteena • yhteys työ- ja • tiedottamisvelvollisuus uudelleen elinkeinotoimistoon työllistymisoikeuksista työllistyminen palvelujen selvittämiseksi • ilmoitus TE -toimistoon Yt-neuvottelut Irtisanomisaika Neuvottelujen alussa Neuvottelussa •Muutosturvan • työllistymisvapaa ansio-osa tai • toimintasuunnitelma • perustelut 5 - 20 pv • vaikutukset muutosturvalisä toimintaperiaatteet työllistymissuunnitelma • vaihtoehdot enint. 200pvää
 • 6. Lomautusneuvonta • Vähintään 10 henkilöä käsittävissä lomautustilanteissa työ- ja elinkeinotoimisto voi järjestää lomautusneuvontaa y y yrityskohtaisesti j joko y y yrityksen tai työ- ja elinkeinotoimiston y j tiloissa • Neuvonnassa käydään läpi lomautusmenettelyt ja työvoimapalvelut lomautetuille (työnvälitys- ja koulutus koulutus, sähköiset palvelumahdollisuudet) • Lomautetuille voidaan myös järjestää koulutusta työnantajan ja y j j y j j työ- ja elinkeinotoimiston yhteishankintana • Lomautusneuvonnan tavoitteena on varmistaa, että lomautetut ovat tietoisia työvoimapalvelujen tarjoamista mahdollisuuksista lomautusten aikana sekä motivoida myös ryhmälomautettuja ilmoittautumaan työnhakijoiksi
 • 7. Muutosturva-asiantuntijan palvelut • Neuvonta ja opastus jo ennen neuvottelujen alkamista. Palaverit ja tarvittavat materiaalit, irtisanomistilanteessa muutosturvaan liittyvät asiat, lomautustilanteessa mahdollisuus ryhmälomautusmenettelyyn • Kyselyt ja kartoitukset palveluista tarpeen mukaan. Irtisanotuille ja lomautetuille infotilaisuudet, informointi työnantajan puolesta. • Erillisprojektit suurissa irtisanomistilanteissa (neuvontapiste, päivystys, työllistymissuunnitelmien laadinta) • Muutoskoulutus irtisanotuille ja toistaiseksi lomautetuille sekä lomautetuille, TäsmäKoulutus määräaikaisesti lomautetuille ja/tai työhön jääville (yhteishankintana). • M k lli t palvelut, mm uudelleensijoittumispalvelut, muutoksen Maksulliset l l t d ll ij itt i l l t t k johtaminen ja kohtaaminen, resurssikartoitukset yms.
 • 8. Muutosturvan sisältö irtisanotulle • Työllistymisvapaa • Työllistymissuunitelma • Ansiopäivärahan muutosturvan ansio-osa tai peruspäivärahan muutosturvalisä
 • 9. Työllistymisvapaa • Kaikilla vakinaisilla työntekijöillä, jotka irtisanotaan tuotannollisista/taloudellisista syistä, on oikeus palkalliseen työllistymisvapaaseen omatoimiseen työnhakuun 5-20 työpäivä y y p y y p • Ei koske määräaikaisia työsuhteita • Vapaata saa pitää myös työpäivän osina • Työnantajalle ei saa aiheutua merkittävää haittaa: sopiminen • Pituus määräytyy irtisanomisajan perusteella Vapaa Irtisanomisaika Työsuhteen kesto 5 työpäivää enint. 1 kk alle 4 vuotta 10 työpäivää yli 1- 4 kk 4 – 12 vuotta 20 työpäivää yli 4 kk yli 12 vuotta
 • 10. Työllistymissuunnitelman laatiminen muutosturvan piiriin kuuluville p • Työnhakijoiksi ilmoittautuneille järjestetään haastattelu TE- toimistossa. Haastattelun yhteydessä laaditaan y y työllistymissuunnitelma. Muutosturvan piiriin kuuluville haastattelu laaditaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa • Sisältää asiakkaan kansaa sovittuja tarpeellisia palveluja ja toimenpiteitä, toimenpiteitä aikataulutettu suunnitelma • Edellyttää rekisteröitymistä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään 30 päivän kuluessa työsuhteen p päättymisestä, lomautusilmoituksen antamisesta tai lomautuksen y kestoa koskevan 180 päivän edellytysten täyttymisestä. k t k k äi ä d ll t t tä tt i tä Työttömyysturvan kannalta ilmoittauduttava Te-toimistoon ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä • Työllistymisohjelma lakkaa kun työttömyyspäivärahan lakkaa, enimmäisaika täyttyy
 • 11. MUUTOSTURVAN PIIRIIN KUULUVAT 1/2 Työttömät ja työttömyysuhan alaiset: • vakituisessa työsuhteessa tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu ja vähintään 3 vuoden työhistoria yhden tai useamman työnantajan palveluksessa y j p • määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, jolla vähintään 3 vuoden työhistoria saman työnantajan palveluksessa tai 42 kuukauden k ka den aikana 36 kk • määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, jolla työhistoriaa saman tai eri työnantajien palveluksessa vähintään 5 vuotta y j p viimeisen 7 vuoden aikana
 • 12. MUUTOSTURVAN PIIRIIN KUULUVAT 2/2 Lomautetut: • lomautetaan vähintään 180 päiväksi tai toteutunut lomautus ja yhdessä sitä välittömästi seuraavan uuden lomautusilmoituksen kanssa tulisi kestämään vähintään 180 päivää ja lomautusilmoituksen saadessaan on työhistoriaa vähintään 3 vuotta yhden tai useamman työnantajan palveluksessa • on ollut lomautettuna yhtäjaksoisesti vähintään 180 päivää ja lomautusilmoituksen saadessaan on työhistoriaa vähintään 3 vuotta y yhden tai useamman työnantajan palveluksessa • lomautus katsotaan toteutuneeksi 180 päiväksi myös silloin kun lomautuksen kestoksi on lomautusilmoituksessa merkitty ”toistaiseksi” • k k myös l koskee ö lomautettuja, jotka irtisanoutuvat it oltuaan t tt j j tk i ti t t itse lt yhtäjaksoisesti lomautettuna vähintään 200 päivää ja joilla on vähintään 3 vuoden työhistoria yhden tai useamman työnantajan palveluksessa
 • 13. Muutosturvan ansio-osa ja p peruspäivärahan muutosturvalisä p • Maksetaan ansiopäivärahaan ja peruspäivärahaan • Edellytyksenä kuuluminen muutosturvan piiriin ja henkilökohtaisen työllistymissuunnitelman laadinta työ- ja elinkeinotoimistossa • Voidaan maksaa aikaisintaan työttömyyden alkamisesta lukien, enintään 200 päivän ajalta, työllistymistä edistäviin i tää äi ä j lt t ölli t i tä di tä ii toimenpiteisiin, eli • Työelämävalmennukseen • T ök k il Työkokeiluun • Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, • Omaehtoiseen työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun • Maahanmuuttajien rinnastettuihin toimenpiteisiin • Kuntouttavaan työtoimintaan
 • 14. Muutosturvan ansio-osan ja muutosturvalisän suuruus • peruspäivärahan muutosturvalisä 4,42 €/pv • lisätietoa: www.tyj.fi ja www.kela.fi Kuukausipalkka € Ansiopäiväraha €/pv Muutosturvan ansio-osalla korotettu päiväraha €/pv 1000 34,32 34 32 38,13 38 13 2000 54,48 67,26 2500 64,56 81,82 3000 72,47 93,98 4000 81,43 110,79
 • 15. Työ-ja elinkeinotoimisto tukee työnhaussa Muuttoavustus (korvaus aiheutuvista muuttokustannuksista) • työn kesto väh 6 kk:ta ja työaika väh 18 h/ vko väh. väh. • työpaikka sijaitsee Suomessa ja lisäksi henkilö on oikeutettu joko työllistymisohjelmaan tai työmarkkina- tukeen • työnhakija ei saa työmarkkinatukea matka-avustuksena • työpaikka sijaitsee työssäkäyntialueen ulkopuolella • työssäkäyntialueen ulkopuolelle enintään 700 € • avustusta on haettu ennen muuttoa toiselle paikkakun- nalle HAKEMINEN TYÖ-JA ELINKEINOTOIMISTOSTA AINA ENNEN MATKAA / MUUTTOA
 • 16. Julkiset työvoimapalvelut • Työnvälitys, työnhakukeskukset • Sähköiset verkkopalvelut • Urasuunnittelu ja ammatinvalinnanohjaus • Ammatti- ja koulutustietopalvelu • Työvoimakoulutus • Tuettu työ, esim. starttiraha • Kuntoutusneuvonta • Työttömyyskorvausten vireille laitto T öttö k t i ill l itt • Liikkuvuusavustus
 • 17. Koulutus työnantajan ja valtion y j j yhteishankintana • Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään ht i t ö ä työ- ja li k i h lli t ö t kijöitää yhteistyössä t ö j elinkeinohallinnon kanssa k • Koulutus järjestetään työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon yhdessä suunnittelemana, hankkimana ja rahoittamana. suunnittelemana rahoittamana • Koulutukseen osallistuvat lomautetut voivat saada koulutuksen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta • Lomautuksen aikana voidaan järjestää joko • TäsmäKoulutusta tai • MuutosKoulutusta
 • 18. TÄSMÄKOULUTUS ▪ yrityksen henkilöstön osaamisen parantamiseen ▪ myös määräaikaisten lomautusten aikana tai lomautusten tai irtisanomisten välttämiseksi ▪ yrityksen maksuosuus 20 – 75 % riippuen yrityksen koosta ja siitä, onko kyseessä yleis- vai erityiskoulutus l i i it i k l t ▪ kesto vähintään 10 pv/hlö, enimmäiskesto n. kaksi vuotta ▪ teorian lisäksi voi sisältyä ohjattua työssä oppimista ▪ koulutus voi koostua lyhyistä jaksoista ennalta määrättynä aikana Yleiskoulutus Erityiskoulutus Yrityksen osuus Yrityksen osuus Mikrotyönantaja - 1 – 9 työntekijää 20 % 55 % - vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 2 M€ Pieni tai keskisuuri työnantaja - 10 – 249 työntekijää 30 % 65 % - vuosiliikevaihto enintään 50 M€ tai taseen loppusumma enintään 43 M€ Suuri työnantaja - vähintään 250 työntekijää 40 % 75% - vuosiliikevaihto yli 50 M€ tai taseen loppu- summa yli 43 M€
 • 19. Yleiskoulutus = koulutusta, josta saatava pätevyys on yleisesti ottaen siirrettävissä muihin yrityksiin tai muille työelämän aloille. Erityiskoulutus = koulutusta, josta saatavaa pätevyyttä ei voida siirtää tai voidaan siirtää vain vähäisessä määrin muihin yrityksiin tai muille työelämän aloille Muutoskoulutus • tilanteessa, jossa henkilöstöä joudutaan lomauttamaan toistaiseksi, vähentämään tai kun yritystoiminta loppuu kokonaan • yrityksen maksuosuus 20 % • joko työnhaku- ja työmarkkinavalmiuksia edistävää valmentavaa koulutusta tai ammatillista koulutusta • valmentavan koulutuksen kesto yleensä 1 – 3 kuukautta, ammatillisen kesto yleensä 3 – 9 kuukautta • vähimmäiskesto 10 pv/hlö, enimmäiskesto 2 vuotta • työssäoppimisjakso enintään 6 kk • teoriakoulutuksen osuus vähintään 30 %
 • 20. Yleistä Täsmä- ja Muutoskoulutuksista j • noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä • on oltava työvoimapoliittiset perusteet • koulutuspalvelun myyjän on oltava ostajista riippumaton • ei voida hankkia työnantajan vastuulla olevaa henkilöstökoulutusta • Työnantajan vastuulla olevaksi henkilöstökoulutukseksi katsotaan lyhytkestoinen tavanomaisia työtehtävissä tarvittavia perusvalmiuksia koskeva koulutus tai perehdytys esim. - yleisten atk-ohjelmien peruskäyttö - perehdyttäminen esim. uusien koneiden käyttöön - lupatyyppiset koulutukset - kielikoulutukset - alakohtaiset koulutukset esim. uusien automallien huoltokoulu- tukset