Iso-Britannian EU-kansanäänestyksen tuloksen vaikutukset

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAKSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Eduskunnan talousvaliokunnalle annetussa lausuntossa esitetään SAK:n kanta Iso-Britannian kansanäänestyksen tuloksesta ja sen poliittis-ekonomisesta vaikutuksesta.

Asiantuntijalausunto 1 (4)
TYTY/ok 30.6.2016
Talousvaliokunta
Eduskunta
Ison-Britannian EU-kansanäänestyksen tuloksen vaikutukset
Ison-Britannian kansanäänestyksessä 23.6. enemmistö äänensä
antaneista kannatti Britannian eroa Euroopan Unionista (ns. Brexit).
Äänestyksen tulos on sysännyt Euroopan ja Britannian uuteen
epävarmuuden aikaan, jossa on lukuisia uusia poliittisia ja lakiteknisiä
kysymyksiä ensimmäistä kertaa ratkaistavana.
Taloudelliset vaikutukset
Välittömästi kansanäänestyksen tuloksen jälkeen rahoitusmarkkinoiden
reaktio oli nopea: punnan arvo suhteessa dollariin ja euroon aleni sekä
osakemarkkinoilla Britanniassa ja muualla maailmassa nähtiin kurssien
pudotus. Kurssimuutokset ovat nyt rauhoittuneet ja pidemmän aikavälin
tarkastelussa nähdään, että mitään dramaattisia muutoksia ei ole
tapahtunut. Julkinen kohu rahoitusmarkkinareaktioista on ollut ylimitoitettua
todellisiin muutoksin nähden. Pysyvämpiä haittoja saattaa tulla brittiläisille
pankeille, mutta tällä hetkellä mitään erityisiä rahoitusmarkkinahäiriöitä ei
odoteta. Pankkisektori on silti edelleen vahvistamisen tarpeessa osassa
euromaita ja varsinkin Italiassa. On hyvä että sekä Englannin
keskuspankki että Euroopan keskuspankki ovat ilmoittaneet tarvittaessa
turvaavansa rahoitusjärjestelmän toiminnan.
Pidemmän päälle taloudelliset vaikutukset liittyvät siihen, minkälainen EU:n
ja Britannian suhteesta muodostetaan. Millä ehdoin vapaakauppa ja pääsy
EU:n sisämarkkinoille jatkuvat. Näitä asioita koskeva epävarmuus
vähentää investointeja ennen muuta Britanniassa, mutta jossain määrin
myös muualla Euroopassa. Kansanäänestyksestä seurannut epävarmuus
on tehnyt koko Eurooppaa koskevan tavanomaisen taantuman hieman
todennäköisemmäksi. Britannian omaan talouskehitykseen
maahanmuuton ja työvoiman liikkuvuuden muutoksilla on pitkällä
aikavälillä suuria vaikutuksia.
Nyt tarvittaisiin Euroopan korkeimmilta päättäjiltä rauhoittavia lausuntoja,
joissa ei tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä. Molempien osapuolien etu on
vähentää epävarmuutta, ei lisätä sitä. Ison-Britannian ja EU:n väliset
kauppasuhteet on hoidettava molempien osapuolien kannalta suotuisalla
tavalla. Todennäköisesti helpointa olisi ottaa Iso-Britannia ETA-jäseneksi,
kuten Norja. Tällöin Britannia maksaisi likimain nykyisen kaltaisen osuuden
EU:n budjettiin, mutta ei pystyisi vaikuttamaan
sisämarkkinalainsäädäntöön. Koska jäsenmaksuissa säästäminen oli yksi
ero-kampanjan pääsanomista, voidaan tätä ratkaisua pitää kuitenkin
epätodennäköisenä.
Poliittiset vaikutukset
Ison-Britannian ero EU:sta olisi suurin takaisku Euroopan integraatiolle sen
historian aikana. Ei ole liioiteltua sanoa, että Euroopan poliittiset
Asiantuntijalausunto 2 (4)
TYTY/ok 30.6.2016
mannerlaatat ovat liikkeessä. Mutta käytännössä Britannian lähdön edessä
on vielä monta kysymysmerkkiä ja lakiteknistä ongelmaa. Eroprosessin
käynnistämiseksi Ison-Britannian on aktivoitava Lissabonin sopimuksen
artikla 50. Tähän tarvittaneen Ison-Britannian parlamentin hyväksyntä, eli
hallituksen ja pääministerin toimivalta ei riitä. Parlamenttiedustajien selvä
enemmistö oli EU:ssa pysymisen kannalla eikä kansanäänestys ole
juridisesti sitova. Parlamentissa voitaisiin teoriassa tehdä päätös olla
aktivoimatta artiklaa 50 ja perustella sitä kuningaskunnan yhtenäisyyden ja
edun puolustamisella.
Skotlannin poliittiset päättäjät ovat ilmoittaneet, että heidän tavoitteenaan
on pitää Skotlanti jäsenenä Euroopan unionissa. Tämä voisi tarkoittaa
Skotlannin irtautumista Isosta-Britanniasta, mikä toisaalta muuttaisi
tilanteen verrattuna kansanäänestyksen alkuperäiseen asetelmaan. Tässä
tilanteessa esimerkiksi uusi kansanäänestys tai uudet parlamenttivaalit
eivät nekään olisi poissuljettu vaihtoehto. Brexitin peruuntuminen olisi
tässä tilanteessa pääomamarkkinoille ja sijoittajille myönteinen yllätys. On
kuitenkin oltava hyvin harkitseva ja maltillinen, mitä tulee Skotlannin
itsenäistymispyrkimysten rohkaisemiseen tai Britannian sisäpolitiikkaan
vaikuttamiseen. Skotlannin itsenäistyminen voisi osaltaan vahvistaa
hajautumiskehitystä muissakin Euroopan maissa, mikä ei vaikuta hyvältä
kehityssuunnalta.
Eroneuvottelut on syytä aloittaa kun on kohtuullinen varmuus siitä,
minkälaisella prosessilla ne viedään läpi. Suomen linja, jonka mukaan
artikla 50:tä koskeva ilmoitus voisi tulla aikaisintaan syksyllä 2016, on
perusteltu.
Neuvotteluasetelman perusta lyötiin kiinni 29.6.2016 Eurooppa-neuvoston
yhteydessä pidetyssä epävirallisessa 27 maan huippukokouksessa:
Euroopan sisämarkkinoille ei ole pääsyä, jos ei samaan aikaan hyväksy
neljää sisämarkkinavapautta eli ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja
pääoman vapaata liikkuvuutta. Isolle-Britannialle on täten ilmoitettu, ettei
se voi saada vain sisämarkkinoiden hyötyjä ilman velvollisuuksia.
Neuvottelulinja on hyvä. Se osaltaan pienentää riskiä ns. lumipalloefektin
käynnistymisestä, jossa maa toisensa jälkeen haluaisi erota EU:sta, mutta
säilyttää sisämarkkinaoikeutensa.
EU:n tulee pyrkiä neuvottelutulokseen, jossa varmistetaan, ettei Iso-
Britannia ryhdy työelämän oikeuksien polkumyyntiin EU:n ulkopuolella. Jo
nyt Britannia on käyttänyt opt-out-oikeutta työaikadirektiiviin sekä
suhtautunut kielteisesti mm. työoikeuden ja työturvallisuuden minimitasojen
luontiin EU:ssa. Sisämarkkinoille pääsyn ehtona tulisi olla työntekijöiden
oikeuksien turvaaminen, jotta sosiaalinen polkumyynti voidaan ehkäistä.
Eurooppa tienhaarassa
Kansanäänestyksen tuloksen taustalla voidaan nähdä Britannian
sisäpoliittisia syitä (David Cameronin pyrkimys oman puolueensa
opposition hiljentämiseksi), mutta pelkästään niiden varaan ei voi rakentaa
Asiantuntijalausunto 3 (4)
TYTY/ok 30.6.2016
uskottavaa tuloksen selitystä, koska vastaava exit-populismi ja
euroskeptisyys ovat nousussa muuallakin. Voidaan siis todeta, että EU:ssa
on itsessään uudistumistarpeita. Tämä todettiin myös
valtionpäämiestasolla 29.6. järjestetyssä 27 maan epävirallisessa
huippukokouksessa, jossa todettiin, että aloitetaan ”poliittinen reflektio”
jonka tarkoituksena on luoda impulsseja unionin uudistamiseksi.
Tavoitteena tulisi olla EU, joka keskittyy paremmin ja tehokkaammin niihin
asioihin, joissa sillä on toimivalta.
Talousintegraation syventämisen suhteen on syytä olla pidättyväinen,
koska ajankohta ei ainakaan ole missään määrin otollinen suurten, esim.
perussopimustasoisten, muutosten tekemiselle. Euroskeptikot saisivat
todennäköisesti lisää tuulta purjeisiinsa. Euroalueen vakauttamiseen
tarvittava infrastruktuuri (esim. pankkiunioni, kriisinratkaisumekanismit,
bail-in -säännöt) alkaa olla nyt lopulta kasassa ja merkittävimmät puutteet
liittyvät lähinnä toimeenpanoon. Aiheesta on ajankohtainen johtavien
ekonomistien kannanotto1
, missä todetaan, että tässä tilanteessa osa
kehittämisideoista kannattaa ja ne voidaan jättää lepäämään, koska
poliittista tahtoa niiden läpiviemiseen ei ole.
Nykyistä EMU:n talouskurisäännöstöä olisi tarpeen karsia ja
yksinkertaistaa. Selkeämpi ja yksinkertaisempi säännöstö voisi
todennäköisesti vahvistaa kansalaisten luottamusta. SAK:n ehdotus
EMU:n kehittämiseksi on julkaistu joulukuussa 20152
ja myös
virkamiestyönä on Suomessa tehty hyviä ehdotuksia EMU:n
kehittämiseksi.
Ajankohtaisessa taloustilanteessa Euroopan tulisi pyrkiä kasvun
vahvistamiseen. Investointien vähäisyys matalasta korkotasosta huolimatta
on ollut yksi Euroopan ongelmia. Euroopan strategisten investointien
rahastoa olisi hyödynnettävä tehokkaasti kasvun moottorina.
Ylijäämämaiden olisi huolehdittava riittävästä kysynnästä tasapainoisen
talouskehityksen turvaamiseksi.
Britannian eroaminen EU:sta avaa myös jollain alueilla uusia
kehittämismahdollisuuksia. Esim. turvallisuuspolitiikassa britit ovat olleet
kielteisiä EU:n oman kompetenssin kehittämiselle. Terrorismin torjunta ja
tiedustelu ovat aloja, joissa Euroopan on tehtävä parempaa yhteistyötä.
Työ- ja sosiaaliasioissa Britannia on ollut yksi kielteisimmin integraation
suhtautuneista, joten myös tällä sektorilla tilanne voi muuttua. Työ- ja
sosiaaliasioissa on pyrittävä EU-minimitasojen luomiseen, mutta
pidemmälle menevä integraatio olisi mahdollisesti vaikea kokonaisuus.
1 http://voxeu.org/article/making-eurozone-more-resilient-what-needed-now-and-what-can-wait
2 Euroopan talous- ja rahaliitto EMUn kehittäminen – Talouskurista kohti kasvua ja hyvinvointia. SAK:n
julkaisusarja 6/2015. (http://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/esitteet-ja-julkaisusarja/europan-talous--ja-rahaliitto-
emun-kehittaminen--talouskurista-kohti-kasvua-ja-hyvinvointia-2015-12-17)
Asiantuntijalausunto 4 (4)
TYTY/ok 30.6.2016
Ainakin sosiaaliturva-asioissa SAK:lla on huomattavia varauksia EU-tason
integraatioon. Tyypillisesti silloin olisivat kyseessä esim.
työeläkejärjestelmän asema tai viimeaikoina jonkinlainen eurooppalainen
työttömyysvakuutus eli ns. EMU:n sosiaalinen ulottuvuus. Kestävä linjaus
on, että työ- ja sosiaaliasioiden perusoikeudet ja minimitasot pitäisi
vahvistaa EU:ssa samalle tasolle kuin sisämarkkinavapaudet, mutta
samalla sosiaali- ja työpolitiikan toimivalta pitää säilyttää kansallisella
tasolla.
Suomessa on nyt tarvetta EU:n tulevaisuutta koskevalle strategisemmalle
pohdinnalle. SAK ehdottaa Suomen EU-strategian tarkistamista ja
tarvittaessa päivittämistä Ison-Britannian kansanäänestyksen jälkeen. EU-
strategian valmistelun on perusteltua tapahtua laajapohjaisesti
työntekijöiden ja elinkeinoelämän sidosryhmiä osallistaen.
SAK:n pääviestit
• Brexitin jälkeinen välitön markkinareaktio oli nopea, mutta ei erityisen
voimakas.
• Pidemmän päälle talousvaikutukset riippuvat siitä, minkälainen EU:n ja
Ison-Britannian suhteesta muodostetaan. Mahdollinen ratkaisu olisi
ottaa Iso-Britannia ETA-jäseneksi, jolloin vapaakauppa voisi jatkua.
• Poliittisesti kyse on suurimmasta takaiskusta Euroopan integraatiolle
sen historiassa. Mahdollisen brexitin edessä on useita
ratkaisemattomia poliittisia ja juridisia kysymyksiä. Eroneuvottelut on
syytä aloittaa vasta kun on kohtuullinen varmuus siitä, minkälaisella
prosessilla ne viedään läpi.
• 29.6.2016 päätettiin EU:n peruslinja: Euroopan sisämarkkinoille ei ole
pääsyä, jos ei samaan aikaan hyväksy neljää sisämarkkinavapautta.
Sisämarkkinoiden hyötyjä ei saa ilman velvollisuuksia. Neuvottelulinja
on hyvä ja se vähentää riskiä eroamisten lumipalloefektistä.
• EU:n tulee pyrkiä neuvottelutulokseen, jossa varmistetaan, ettei Iso-
Britannia ryhdy työelämän oikeuksien polkumyyntiin EU:n ulkopuolella.
• Myös EU:lla on edessään uudistuminen. 27 jäsenmaata ovat
päättäneet käynnistää ”poliittisen reflektion”.
• Ajankohta ei ole otollinen esittää merkittävää integraation syventämistä
tai perussopimustasoisia muutoksia. Esim. EMU:n kehittäminen ei
akuutisti vaadi sellaista. Kasvun ja työllisyyden tulisi olla prioriteetteja.
• SAK ehdottaa Suomen EU-strategian tarkistamista ja tarvittaessa
päivittämistä Ison-Britannian kansanäänestyksen jälkeen. EU-
strategian valmistelun on perusteltua tapahtua laajapohjaisesti
työntekijöiden ja elinkeinoelämän sidosryhmiä osallistaen.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(16)

 Pitkä työura ja terve vanheneminen Pitkä työura ja terve vanheneminen
Pitkä työura ja terve vanheneminen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK1.1K visualizações
Opiskelijabarometri otusOpiskelijabarometri otus
Opiskelijabarometri otus
SYL299 visualizações
Kilpailukykysopimuksen vaikutusarvioKilpailukykysopimuksen vaikutusarvio
Kilpailukykysopimuksen vaikutusarvio
Olli Kärkkäinen1.6K visualizações
Talous ja Yhteiskunta 2/2007Talous ja Yhteiskunta 2/2007
Talous ja Yhteiskunta 2/2007
Palkansaajien tutkimuslaitos298 visualizações
Työnteon kannustimet SuomessaTyönteon kannustimet Suomessa
Työnteon kannustimet Suomessa
Mauri Kotamäki1.3K visualizações
 Talouskriisi ja valtion velka – Miten selviämme? Talouskriisi ja valtion velka – Miten selviämme?
Talouskriisi ja valtion velka – Miten selviämme?
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK455 visualizações
Kilpailukykysopimuksen ja veromuutosten vaikutuksia 2017Kilpailukykysopimuksen ja veromuutosten vaikutuksia 2017
Kilpailukykysopimuksen ja veromuutosten vaikutuksia 2017
Olli Kärkkäinen3.7K visualizações
Talous ja Yhteiskunta 2/2014Talous ja Yhteiskunta 2/2014
Talous ja Yhteiskunta 2/2014
Palkansaajien tutkimuslaitos281 visualizações
Talous ja Yhteiskunta 4/2010Talous ja Yhteiskunta 4/2010
Talous ja Yhteiskunta 4/2010
Palkansaajien tutkimuslaitos384 visualizações
Kilpailukykyä reiluin ehdoinKilpailukykyä reiluin ehdoin
Kilpailukykyä reiluin ehdoin
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK1.3K visualizações
Talous ja Yhteiskunta 3/2006Talous ja Yhteiskunta 3/2006
Talous ja Yhteiskunta 3/2006
Palkansaajien tutkimuslaitos170 visualizações
Tulevaisuus 2019Tulevaisuus 2019
Tulevaisuus 2019
Matti Leskinen871 visualizações

Similar a Iso-Britannian EU-kansanäänestyksen tuloksen vaikutukset(20)

Sosiaaliseen EurooppaanSosiaaliseen Eurooppaan
Sosiaaliseen Eurooppaan
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK248 visualizações
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus958 visualizações
EU-USA  –vapaakauppaneuvottelut: TTIP-neuvottelut palkansaajien näkökulmastaEU-USA  –vapaakauppaneuvottelut: TTIP-neuvottelut palkansaajien näkökulmasta
EU-USA –vapaakauppaneuvottelut: TTIP-neuvottelut palkansaajien näkökulmasta
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus859 visualizações
SAK:n ehdotukset hallituksen EU-linjauksiksi ja Euroopan komission ohjelmaanSAK:n ehdotukset hallituksen EU-linjauksiksi ja Euroopan komission ohjelmaan
SAK:n ehdotukset hallituksen EU-linjauksiksi ja Euroopan komission ohjelmaan
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK402 visualizações
Ty42008Ty42008
Ty42008
Palkansaajien tutkimuslaitos220 visualizações
Talous ja Yhteiskunta 4/2008Talous ja Yhteiskunta 4/2008
Talous ja Yhteiskunta 4/2008
Palkansaajien tutkimuslaitos215 visualizações
Talous ja Yhteiskunta 1/2004Talous ja Yhteiskunta 1/2004
Talous ja Yhteiskunta 1/2004
Palkansaajien tutkimuslaitos252 visualizações

Mais de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK(20)

Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK16 visualizações
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK58 visualizações
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK325 visualizações
Occupational health care in a nutshellOccupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshell
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK69 visualizações
Företagshälsovården i ett nötskalFöretagshälsovården i ett nötskal
Företagshälsovården i ett nötskal
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK47 visualizações
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfluottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK76 visualizações
A catalogue of Orpo-Purra Government cutsA catalogue of Orpo-Purra Government cuts
A catalogue of Orpo-Purra Government cuts
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK56 visualizações
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK34 visualizações
Työterveyshuolto pähkinänkuoressaTyöterveyshuolto pähkinänkuoressa
Työterveyshuolto pähkinänkuoressa
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK461 visualizações
Painava syy -esitePainava syy -esite
Painava syy -esite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK1.3K visualizações
Pienituloisten ostovoiman laskuPienituloisten ostovoiman lasku
Pienituloisten ostovoiman lasku
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK187 visualizações
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK101 visualizações
SAK:n vuosikertomus 2022SAK:n vuosikertomus 2022
SAK:n vuosikertomus 2022
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK217 visualizações
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdftyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK111 visualizações
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdfopas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK296 visualizações
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdftyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK109 visualizações
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdfkesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK26 visualizações
paikallinen-sopiminen-tyopaikoilla.pdfpaikallinen-sopiminen-tyopaikoilla.pdf
paikallinen-sopiminen-tyopaikoilla.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK68 visualizações
Työelämän pelisäännötTyöelämän pelisäännöt
Työelämän pelisäännöt
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK3.7K visualizações
Fair Play at Work in RussianFair Play at Work in Russian
Fair Play at Work in Russian
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK218 visualizações

Iso-Britannian EU-kansanäänestyksen tuloksen vaikutukset

  • 1. Asiantuntijalausunto 1 (4) TYTY/ok 30.6.2016 Talousvaliokunta Eduskunta Ison-Britannian EU-kansanäänestyksen tuloksen vaikutukset Ison-Britannian kansanäänestyksessä 23.6. enemmistö äänensä antaneista kannatti Britannian eroa Euroopan Unionista (ns. Brexit). Äänestyksen tulos on sysännyt Euroopan ja Britannian uuteen epävarmuuden aikaan, jossa on lukuisia uusia poliittisia ja lakiteknisiä kysymyksiä ensimmäistä kertaa ratkaistavana. Taloudelliset vaikutukset Välittömästi kansanäänestyksen tuloksen jälkeen rahoitusmarkkinoiden reaktio oli nopea: punnan arvo suhteessa dollariin ja euroon aleni sekä osakemarkkinoilla Britanniassa ja muualla maailmassa nähtiin kurssien pudotus. Kurssimuutokset ovat nyt rauhoittuneet ja pidemmän aikavälin tarkastelussa nähdään, että mitään dramaattisia muutoksia ei ole tapahtunut. Julkinen kohu rahoitusmarkkinareaktioista on ollut ylimitoitettua todellisiin muutoksin nähden. Pysyvämpiä haittoja saattaa tulla brittiläisille pankeille, mutta tällä hetkellä mitään erityisiä rahoitusmarkkinahäiriöitä ei odoteta. Pankkisektori on silti edelleen vahvistamisen tarpeessa osassa euromaita ja varsinkin Italiassa. On hyvä että sekä Englannin keskuspankki että Euroopan keskuspankki ovat ilmoittaneet tarvittaessa turvaavansa rahoitusjärjestelmän toiminnan. Pidemmän päälle taloudelliset vaikutukset liittyvät siihen, minkälainen EU:n ja Britannian suhteesta muodostetaan. Millä ehdoin vapaakauppa ja pääsy EU:n sisämarkkinoille jatkuvat. Näitä asioita koskeva epävarmuus vähentää investointeja ennen muuta Britanniassa, mutta jossain määrin myös muualla Euroopassa. Kansanäänestyksestä seurannut epävarmuus on tehnyt koko Eurooppaa koskevan tavanomaisen taantuman hieman todennäköisemmäksi. Britannian omaan talouskehitykseen maahanmuuton ja työvoiman liikkuvuuden muutoksilla on pitkällä aikavälillä suuria vaikutuksia. Nyt tarvittaisiin Euroopan korkeimmilta päättäjiltä rauhoittavia lausuntoja, joissa ei tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä. Molempien osapuolien etu on vähentää epävarmuutta, ei lisätä sitä. Ison-Britannian ja EU:n väliset kauppasuhteet on hoidettava molempien osapuolien kannalta suotuisalla tavalla. Todennäköisesti helpointa olisi ottaa Iso-Britannia ETA-jäseneksi, kuten Norja. Tällöin Britannia maksaisi likimain nykyisen kaltaisen osuuden EU:n budjettiin, mutta ei pystyisi vaikuttamaan sisämarkkinalainsäädäntöön. Koska jäsenmaksuissa säästäminen oli yksi ero-kampanjan pääsanomista, voidaan tätä ratkaisua pitää kuitenkin epätodennäköisenä. Poliittiset vaikutukset Ison-Britannian ero EU:sta olisi suurin takaisku Euroopan integraatiolle sen historian aikana. Ei ole liioiteltua sanoa, että Euroopan poliittiset
  • 2. Asiantuntijalausunto 2 (4) TYTY/ok 30.6.2016 mannerlaatat ovat liikkeessä. Mutta käytännössä Britannian lähdön edessä on vielä monta kysymysmerkkiä ja lakiteknistä ongelmaa. Eroprosessin käynnistämiseksi Ison-Britannian on aktivoitava Lissabonin sopimuksen artikla 50. Tähän tarvittaneen Ison-Britannian parlamentin hyväksyntä, eli hallituksen ja pääministerin toimivalta ei riitä. Parlamenttiedustajien selvä enemmistö oli EU:ssa pysymisen kannalla eikä kansanäänestys ole juridisesti sitova. Parlamentissa voitaisiin teoriassa tehdä päätös olla aktivoimatta artiklaa 50 ja perustella sitä kuningaskunnan yhtenäisyyden ja edun puolustamisella. Skotlannin poliittiset päättäjät ovat ilmoittaneet, että heidän tavoitteenaan on pitää Skotlanti jäsenenä Euroopan unionissa. Tämä voisi tarkoittaa Skotlannin irtautumista Isosta-Britanniasta, mikä toisaalta muuttaisi tilanteen verrattuna kansanäänestyksen alkuperäiseen asetelmaan. Tässä tilanteessa esimerkiksi uusi kansanäänestys tai uudet parlamenttivaalit eivät nekään olisi poissuljettu vaihtoehto. Brexitin peruuntuminen olisi tässä tilanteessa pääomamarkkinoille ja sijoittajille myönteinen yllätys. On kuitenkin oltava hyvin harkitseva ja maltillinen, mitä tulee Skotlannin itsenäistymispyrkimysten rohkaisemiseen tai Britannian sisäpolitiikkaan vaikuttamiseen. Skotlannin itsenäistyminen voisi osaltaan vahvistaa hajautumiskehitystä muissakin Euroopan maissa, mikä ei vaikuta hyvältä kehityssuunnalta. Eroneuvottelut on syytä aloittaa kun on kohtuullinen varmuus siitä, minkälaisella prosessilla ne viedään läpi. Suomen linja, jonka mukaan artikla 50:tä koskeva ilmoitus voisi tulla aikaisintaan syksyllä 2016, on perusteltu. Neuvotteluasetelman perusta lyötiin kiinni 29.6.2016 Eurooppa-neuvoston yhteydessä pidetyssä epävirallisessa 27 maan huippukokouksessa: Euroopan sisämarkkinoille ei ole pääsyä, jos ei samaan aikaan hyväksy neljää sisämarkkinavapautta eli ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaata liikkuvuutta. Isolle-Britannialle on täten ilmoitettu, ettei se voi saada vain sisämarkkinoiden hyötyjä ilman velvollisuuksia. Neuvottelulinja on hyvä. Se osaltaan pienentää riskiä ns. lumipalloefektin käynnistymisestä, jossa maa toisensa jälkeen haluaisi erota EU:sta, mutta säilyttää sisämarkkinaoikeutensa. EU:n tulee pyrkiä neuvottelutulokseen, jossa varmistetaan, ettei Iso- Britannia ryhdy työelämän oikeuksien polkumyyntiin EU:n ulkopuolella. Jo nyt Britannia on käyttänyt opt-out-oikeutta työaikadirektiiviin sekä suhtautunut kielteisesti mm. työoikeuden ja työturvallisuuden minimitasojen luontiin EU:ssa. Sisämarkkinoille pääsyn ehtona tulisi olla työntekijöiden oikeuksien turvaaminen, jotta sosiaalinen polkumyynti voidaan ehkäistä. Eurooppa tienhaarassa Kansanäänestyksen tuloksen taustalla voidaan nähdä Britannian sisäpoliittisia syitä (David Cameronin pyrkimys oman puolueensa opposition hiljentämiseksi), mutta pelkästään niiden varaan ei voi rakentaa
  • 3. Asiantuntijalausunto 3 (4) TYTY/ok 30.6.2016 uskottavaa tuloksen selitystä, koska vastaava exit-populismi ja euroskeptisyys ovat nousussa muuallakin. Voidaan siis todeta, että EU:ssa on itsessään uudistumistarpeita. Tämä todettiin myös valtionpäämiestasolla 29.6. järjestetyssä 27 maan epävirallisessa huippukokouksessa, jossa todettiin, että aloitetaan ”poliittinen reflektio” jonka tarkoituksena on luoda impulsseja unionin uudistamiseksi. Tavoitteena tulisi olla EU, joka keskittyy paremmin ja tehokkaammin niihin asioihin, joissa sillä on toimivalta. Talousintegraation syventämisen suhteen on syytä olla pidättyväinen, koska ajankohta ei ainakaan ole missään määrin otollinen suurten, esim. perussopimustasoisten, muutosten tekemiselle. Euroskeptikot saisivat todennäköisesti lisää tuulta purjeisiinsa. Euroalueen vakauttamiseen tarvittava infrastruktuuri (esim. pankkiunioni, kriisinratkaisumekanismit, bail-in -säännöt) alkaa olla nyt lopulta kasassa ja merkittävimmät puutteet liittyvät lähinnä toimeenpanoon. Aiheesta on ajankohtainen johtavien ekonomistien kannanotto1 , missä todetaan, että tässä tilanteessa osa kehittämisideoista kannattaa ja ne voidaan jättää lepäämään, koska poliittista tahtoa niiden läpiviemiseen ei ole. Nykyistä EMU:n talouskurisäännöstöä olisi tarpeen karsia ja yksinkertaistaa. Selkeämpi ja yksinkertaisempi säännöstö voisi todennäköisesti vahvistaa kansalaisten luottamusta. SAK:n ehdotus EMU:n kehittämiseksi on julkaistu joulukuussa 20152 ja myös virkamiestyönä on Suomessa tehty hyviä ehdotuksia EMU:n kehittämiseksi. Ajankohtaisessa taloustilanteessa Euroopan tulisi pyrkiä kasvun vahvistamiseen. Investointien vähäisyys matalasta korkotasosta huolimatta on ollut yksi Euroopan ongelmia. Euroopan strategisten investointien rahastoa olisi hyödynnettävä tehokkaasti kasvun moottorina. Ylijäämämaiden olisi huolehdittava riittävästä kysynnästä tasapainoisen talouskehityksen turvaamiseksi. Britannian eroaminen EU:sta avaa myös jollain alueilla uusia kehittämismahdollisuuksia. Esim. turvallisuuspolitiikassa britit ovat olleet kielteisiä EU:n oman kompetenssin kehittämiselle. Terrorismin torjunta ja tiedustelu ovat aloja, joissa Euroopan on tehtävä parempaa yhteistyötä. Työ- ja sosiaaliasioissa Britannia on ollut yksi kielteisimmin integraation suhtautuneista, joten myös tällä sektorilla tilanne voi muuttua. Työ- ja sosiaaliasioissa on pyrittävä EU-minimitasojen luomiseen, mutta pidemmälle menevä integraatio olisi mahdollisesti vaikea kokonaisuus. 1 http://voxeu.org/article/making-eurozone-more-resilient-what-needed-now-and-what-can-wait 2 Euroopan talous- ja rahaliitto EMUn kehittäminen – Talouskurista kohti kasvua ja hyvinvointia. SAK:n julkaisusarja 6/2015. (http://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/esitteet-ja-julkaisusarja/europan-talous--ja-rahaliitto- emun-kehittaminen--talouskurista-kohti-kasvua-ja-hyvinvointia-2015-12-17)
  • 4. Asiantuntijalausunto 4 (4) TYTY/ok 30.6.2016 Ainakin sosiaaliturva-asioissa SAK:lla on huomattavia varauksia EU-tason integraatioon. Tyypillisesti silloin olisivat kyseessä esim. työeläkejärjestelmän asema tai viimeaikoina jonkinlainen eurooppalainen työttömyysvakuutus eli ns. EMU:n sosiaalinen ulottuvuus. Kestävä linjaus on, että työ- ja sosiaaliasioiden perusoikeudet ja minimitasot pitäisi vahvistaa EU:ssa samalle tasolle kuin sisämarkkinavapaudet, mutta samalla sosiaali- ja työpolitiikan toimivalta pitää säilyttää kansallisella tasolla. Suomessa on nyt tarvetta EU:n tulevaisuutta koskevalle strategisemmalle pohdinnalle. SAK ehdottaa Suomen EU-strategian tarkistamista ja tarvittaessa päivittämistä Ison-Britannian kansanäänestyksen jälkeen. EU- strategian valmistelun on perusteltua tapahtua laajapohjaisesti työntekijöiden ja elinkeinoelämän sidosryhmiä osallistaen. SAK:n pääviestit • Brexitin jälkeinen välitön markkinareaktio oli nopea, mutta ei erityisen voimakas. • Pidemmän päälle talousvaikutukset riippuvat siitä, minkälainen EU:n ja Ison-Britannian suhteesta muodostetaan. Mahdollinen ratkaisu olisi ottaa Iso-Britannia ETA-jäseneksi, jolloin vapaakauppa voisi jatkua. • Poliittisesti kyse on suurimmasta takaiskusta Euroopan integraatiolle sen historiassa. Mahdollisen brexitin edessä on useita ratkaisemattomia poliittisia ja juridisia kysymyksiä. Eroneuvottelut on syytä aloittaa vasta kun on kohtuullinen varmuus siitä, minkälaisella prosessilla ne viedään läpi. • 29.6.2016 päätettiin EU:n peruslinja: Euroopan sisämarkkinoille ei ole pääsyä, jos ei samaan aikaan hyväksy neljää sisämarkkinavapautta. Sisämarkkinoiden hyötyjä ei saa ilman velvollisuuksia. Neuvottelulinja on hyvä ja se vähentää riskiä eroamisten lumipalloefektistä. • EU:n tulee pyrkiä neuvottelutulokseen, jossa varmistetaan, ettei Iso- Britannia ryhdy työelämän oikeuksien polkumyyntiin EU:n ulkopuolella. • Myös EU:lla on edessään uudistuminen. 27 jäsenmaata ovat päättäneet käynnistää ”poliittisen reflektion”. • Ajankohta ei ole otollinen esittää merkittävää integraation syventämistä tai perussopimustasoisia muutoksia. Esim. EMU:n kehittäminen ei akuutisti vaadi sellaista. Kasvun ja työllisyyden tulisi olla prioriteetteja. • SAK ehdottaa Suomen EU-strategian tarkistamista ja tarvittaessa päivittämistä Ison-Britannian kansanäänestyksen jälkeen. EU- strategian valmistelun on perusteltua tapahtua laajapohjaisesti työntekijöiden ja elinkeinoelämän sidosryhmiä osallistaen. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry