Ilmastomuutokseen sopeutuminen työpaikoilla

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAKSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
työpaikoilla
SAK:n luottamushenkilöpaneeli
Maaliskuu 2022
1002 vastaajaa
Aineisto kerätty 22.3.-30.3.2022
Yhteenveto
2
• Työpaikkojen ilmastokeskustelun tasoissa ja painotuksissa on
toimialakohtaisia eroja. Yksityisellä palvelualalla 50 % vastaajista kokee,
ettei ilmastonmuutoksesta puhuta työpaikoilla lainkaan, kun taas
kuljetusalalla vastaava lukema on 38 %. Kaikilla toimialoilla
ilmastokeskustelussa korostuu ilmastonmuutoksen hillintä.
• Toive työpaikkatasoiselle ilmastokeskustelulle on olemassa: 58 % yksityisen
palvelualan vastaajista koki, että omalla työpaikalla puhutaan liian vähän
ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Julkisella palvelualalla vastaava luku oli
57 %, teollisuudessa 50 % ja rakennusalalla 47 %.
• Yli 90 % vastaajista kertoo, ettei työpaikalla ole järjestetty koulutusta
ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Keskimäärin 45 % vastaajista kokee,
että ammattiliittojen pitäisi järjestää enemmän koulutusta
ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niihin sopeutumisesta.
Yhteenveto
3
• Etenkin 24-42-vuotiaat vastaajat kokevat, että ilmastonmuutos vaikuttaa heidän
työntekoonsa nyt (51 %) ja tulevaisuudessa (66 %). Sama nuorten aikuisten
vastaajaryhmä kokee kuitenkin työpaikoilla käytävän ilmastokeskustelun
vähäisimmäksi ikäryhmien välisessä vertailussa: 24-42-vuotiaista vastaajista vain 11 %
kertoo, että työpaikalla on käyty keskustelua ilmastonmuutoksen vaikutuksista
työoloihin. Yli 60-vuotiaiden vastaajaryhmässä vastaava luku on 30 %.
• Ilmastoasenteet ovat osin sukupuolittunut ilmiö. Miehistä 35 % kokee
ilmastonmuutoksen vaikutuksia liioiteltavan julkisessa keskustelussa, kun naisten
joukossa vastaava luku on 25 %. Asenteet vaihtelevat myös toimialoittain.
• Työnantajan asenteiden koetaan vaikuttavan eniten ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen työpaikoilla. Vastaajista 27 % tunnistaa työnantajan asenteet erittäin
merkittävänä tekijänä työpaikkojen sopeutumistyön kannalta.
• Vastaajat kokevat työpaikkojen ilmastotoimien suunnittelun työnantajavetoiseksi.
Julkisilla palvelualoilla 79 % ja teollisuudessa 89 % vastaajista kokee, ettei
työntekijöitä tai luottamushenkilöitä ole osallistettu työpaikan ilmastotoimien
suunnitteluun.
Toimialanmukaan %
Tiedätkö mitä ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa?
4
13%
15%
14%
14%
14%
73%
65%
72%
62%
66%
14%
20%
14%
24%
20%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kaikki
Ei Kyllä En osaa sanoa
Toimialanmukaan %
Tunnistatko tärkeimmät sää- ja ilmastoriskit, jotka työpaikkaasi
tai toimialaasi vaikuttaa?
5
6%
18%
12%
15%
14%
87%
71%
78%
73%
75%
7%
11%
10%
12%
11%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kaikki
Ei Kyllä En osaa sanoa
Toimialanmukaan %
Koetko, että ilmastonmuutoksen vaikutukset
näkyvät jo nyt työssäsi?
6
36%
55%
46%
46%
48%
58%
35%
46%
43%
42%
6%
10%
8%
11%
10%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kaikki
Ei Kyllä En osaa sanoa
Toimialanmukaan %
Uskotko, että ilmastonmuutos vaikuttaa työhösi
tulevaisuudessa?
7
20%
30%
28%
24%
27%
70%
56%
60%
59%
59%
10%
14%
12%
17%
14%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kaikki
Ei Kyllä En osaa sanoa
Toimialanmukaan %
Onko työpaikallasi keskusteltu ilmastonmuutoksen
vaikutuksista työoloihin?
8
64%
77%
65%
76%
73%
32%
19%
29%
20%
23%
4%
3%
6%
4%
4%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kaikki
Ei Kyllä En osaa sanoa
Toimialanmukaan %
Onko työpaikallasi keskusteltu ilmastonmuutoksen
vaikutuksista työn sisältöön?
9
67%
77%
73%
75%
75%
26%
18%
22%
21%
20%
7%
5%
5%
4%
5%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kaikki
Ei Kyllä En osaa sanoa
Ikäluokanmukaan %
Koetko, että ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo nyt
työssäsi?
10
38%
51%
50%
52%
49%
51%
40%
39%
38%
43%
11%
9%
11%
10%
8%
24-42
43-49
50-54
55-59
YLI 60
Ei Kyllä En osaa sanoa
Ikäluokanmukaan %
Uskotko, että ilmastonmuutos vaikuttaa työhösi
tulevaisuudessa?
11
22%
25%
26%
28%
30%
66%
59%
56%
58%
59%
12%
16%
17%
14%
11%
24-42
43-49
50-54
55-59
YLI 60
Ei Kyllä En osaa sanoa
Ikäluokanmukaan %
Onko työpaikallasi keskusteltu ilmastonmuutoksen
vaikutuksista työoloihin?
12
85%
72%
75%
70%
66%
11%
22%
23%
27%
30%
4%
6%
3%
3%
4%
24-42
43-49
50-54
55-59
YLI 60
Ei Kyllä En osaa sanoa
Ikäluokanmukaan %
Onko työpaikallasi keskusteltu ilmastonmuutoksen
vaikutuksista työn sisältöön?
13
77%
76%
71%
71%
73%
16%
20%
24%
24%
21%
7%
4%
5%
5%
6%
24-42
43-49
50-54
55-59
YLI 60
Ei Kyllä En osaa sanoa
Toimialanmukaan %
Onko työpaikallasi järjestetty koulutusta ilmastonmuutokseen
sopeutumisesta?
14
92%
96%
91%
92%
93%
2%
3%
4%
4%
4%
6%
1%
5%
4%
3%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kaikki
Ei Kyllä En osaa sanoa
Toimialanmukaan %
Pitäisikö ammattiliittojen järjestää koulutusta
ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niihin sopeutumisesta?
15
29%
26%
26%
27%
26%
46%
41%
51%
45%
45%
25%
33%
23%
28%
29%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kaikki
Ei Kyllä En osaa sanoa
Toimialanmukaan %
Puhutaanko työpaikallasi enemmän ilmastonmuutoksen
hillinnästä vai ilmastonmuutokseen sopeutumisesta?
16
19%
15%
18%
19%
17%
15%
15%
15%
11%
14%
11%
9%
10%
7%
8%
38%
46%
38%
50%
45%
17%
15%
19%
13%
16%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kaikki
Ilmastonmuutoksen hillinnästä Molemmista puhutaan yhtä paljon
Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta Työpaikallani ei puhuta ilmastonmuutoksesta
En osaa sanoa
Toimialanmukaan %
Ovatko henkilöstö tai luottamushenkilöt olleet mukana
päättämässä työpaikkasi ilmastotoimista?
17
82%
89%
70%
79%
81%
7%
6%
13%
11%
9%
11%
5%
17%
10%
10%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kaikki
Ei Kyllä En osaa sanoa
%
Mitkä tekijät edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista
omalla työpaikallasi? Valitse vastausvaihtoehtosen mukaan, kuinka
merkittävä tekijä on sopeutumistyönedistämisenkannalta.
18
9
11
10
7
9
5
5
7
11
7
5
6
5
4
12
22
11
8
13
7
6
39
31
35
37
34
26
21
26
17
27
32
27
36
37
6
8
10
10
11
21
27
Koulutus
Työehtosopimuksen velvoitteet
Sääntely
Helppotajuisen tiedon saatavuus
Taloudellinen tuki
Työntekijöiden asenteet
Työnantajan asenteet
En osaa sanoa
Merkityksetön
Jokseenkin merkityksetön
Jokseenkin merkittävä
Hyvin merkittävä
Erittäin merkittävä
%
Mitkä tekijät vaikeuttavat ilmastonmuutokseen sopeutumista
omalla työpaikallasi? Valitse vastausvaihtoehtosen mukaan, kuinka
merkittävä tekijä on sopeutumistyönvaikeutumisenkannalta.
19
9
10
6
8
10
7
7
7
8
6
5
5
5
5
15
16
16
13
12
12
10
35
31
35
31
32
29
25
25
24
26
31
29
28
30
9
10
10
12
12
18
22
Epävarmuus ilmastoriskien todennäköisyydestä
Sääntelyn tai valvonnan puute
Tiedon puute ilmastonmuutoksen vaikutuksista
Tiedon puute toimivista sopeutumiskeinoista
Ajallisten tai taloudellisten resurssien niukkuus
Työntekijöiden asenteet
Työnantajan asenteet
En osaa sanoa
Merkityksetön
Jokseenkin merkityksetön
Jokseenkin merkittävä
Hyvin merkittävä
Erittäin merkittävä
Toimialanmukaan %
On tärkeää, että työpaikoilla edistetään ilmastonmuutokseen
sopeutumista.
20
7%
4%
3%
5%
5%
6%
6%
2%
6%
5%
12%
18%
15%
13%
15%
44%
40%
40%
38%
40%
29%
27%
38%
35%
32%
2%
5%
2%
3%
3%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kaikki
Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei eri, eikä samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
Toimialanmukaan %
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia liioitellaan julkisessa
keskustelussa.
21
13%
13%
21%
24%
18%
40%
33%
36%
29%
33%
10%
18%
18%
14%
16%
23%
22%
17%
23%
21%
13%
13%
7%
8%
10%
1%
2%
1%
2%
2%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kaikki
Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei eri, eikä samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
Sukupuolen mukaan %
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia liioitellaan julkisessa
keskustelussa.
22
16
22
32
34
15
17
22
19
13
6
2
2
Mies
Nainen
Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei eri, eikä samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
Toimialanmukaan %
Ilmastonmuutos on vakava uhka ihmiskunnalle.
23
7%
5%
2%
5%
5%
5%
10%
8%
8%
8%
9%
13%
8%
8%
10%
33%
32%
37%
30%
33%
45%
38%
42%
47%
42%
1%
2%
2%
2%
2%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kaikki
Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei eri, eikä samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
Sukupuolen mukaan %
Ilmastonmuutos on vakava uhka ihmiskunnalle.
24
6
2
10
5
11
9
31
36
40
46
2
2
Mies
Nainen
Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei eri, eikä samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
Toimialanmukaan %
Työpaikallani puhutaan liian vähän ilmastonmuutoksen
vaikutuksista.
25
11%
6%
4%
8%
7%
12%
13%
12%
10%
12%
26%
26%
24%
19%
24%
28%
33%
34%
35%
33%
19%
17%
23%
22%
20%
4%
5%
4%
5%
4%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kaikki
Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei eri, eikä samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
Sukupuolen mukaan %
Työpaikallani puhutaan liian vähän ilmastonmuutoksen
vaikutuksista.
26
8
5
13
10
24
20
33
34
17
27
5
4
Mies
Nainen
Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei eri, eikä samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
1 de 26

Recomendados

Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilö... por
Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilö...Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilö...
Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilö...Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
794 visualizações25 slides
Uuden teknologian vaikutukset työpaikoille por
Uuden teknologian vaikutukset työpaikoilleUuden teknologian vaikutukset työpaikoille
Uuden teknologian vaikutukset työpaikoilleSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
822 visualizações26 slides
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanne por
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanneTyöntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanne
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanneSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
85 visualizações23 slides
Luottamushenkilöpaneeli helmikuu 2014 - Päihdeohjelmat por
Luottamushenkilöpaneeli helmikuu 2014 - PäihdeohjelmatLuottamushenkilöpaneeli helmikuu 2014 - Päihdeohjelmat
Luottamushenkilöpaneeli helmikuu 2014 - PäihdeohjelmatSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
379 visualizações18 slides
Digitalisaatio SAK:laisilla työpaikoilla por
Digitalisaatio SAK:laisilla työpaikoillaDigitalisaatio SAK:laisilla työpaikoilla
Digitalisaatio SAK:laisilla työpaikoillaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
998 visualizações24 slides
SAK:n luottamushenkilöpaneeli helmikuu 2018 por
SAK:n luottamushenkilöpaneeli helmikuu 2018SAK:n luottamushenkilöpaneeli helmikuu 2018
SAK:n luottamushenkilöpaneeli helmikuu 2018Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
208 visualizações26 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Ilmastomuutokseen sopeutuminen työpaikoilla

Tekoäly tulee – muuttuuko työ? por
Tekoäly tulee – muuttuuko työ?Tekoäly tulee – muuttuuko työ?
Tekoäly tulee – muuttuuko työ?Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
925 visualizações22 slides
Paikallinen sopiminen SAK:laisilla työpaikoilla por
Paikallinen sopiminen SAK:laisilla työpaikoillaPaikallinen sopiminen SAK:laisilla työpaikoilla
Paikallinen sopiminen SAK:laisilla työpaikoillaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
351 visualizações15 slides
Keikkatyön laajuus SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli ... por
Keikkatyön laajuus SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli ...Keikkatyön laajuus SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli ...
Keikkatyön laajuus SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli ...Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
1.1K visualizações17 slides
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi por
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointiPienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointiTyöterveyslaitos
766 visualizações23 slides
Haasteena työelämän muutos por
Haasteena työelämän muutosHaasteena työelämän muutos
Haasteena työelämän muutosSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
374 visualizações19 slides
Laki- ja sopimusrikkomukset työpaikalla por
Laki- ja sopimusrikkomukset työpaikallaLaki- ja sopimusrikkomukset työpaikalla
Laki- ja sopimusrikkomukset työpaikallaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
95 visualizações14 slides

Similar a Ilmastomuutokseen sopeutuminen työpaikoilla(20)

Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi por Työterveyslaitos
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointiPienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
Työterveyslaitos766 visualizações
Kansallinen Rekrytointitutkimus 2015 por Martti Kuusanmäki
Kansallinen Rekrytointitutkimus 2015Kansallinen Rekrytointitutkimus 2015
Kansallinen Rekrytointitutkimus 2015
Martti Kuusanmäki297 visualizações
Työssäoppiminen ja työssäoppijat yrityksissä sekä voidaanko nykyistä 20 ov ty... por Nina Eskola-Salin
Työssäoppiminen ja työssäoppijat yrityksissä sekä voidaanko nykyistä 20 ov ty...Työssäoppiminen ja työssäoppijat yrityksissä sekä voidaanko nykyistä 20 ov ty...
Työssäoppiminen ja työssäoppijat yrityksissä sekä voidaanko nykyistä 20 ov ty...
Nina Eskola-Salin359 visualizações
Isännöintialan digiselvitys 2016 por Isannointiliitto
Isännöintialan digiselvitys 2016Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isannointiliitto724 visualizações
Olli Äijälä: Yritysten sopeutuminen, riskienhallinta ja verkostot por TAPIO
Olli Äijälä: Yritysten sopeutuminen, riskienhallinta ja verkostotOlli Äijälä: Yritysten sopeutuminen, riskienhallinta ja verkostot
Olli Äijälä: Yritysten sopeutuminen, riskienhallinta ja verkostot
TAPIO144 visualizações

Mais de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023 por
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
22 visualizações12 slides
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf por
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
86 visualizações6 slides
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf por
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
332 visualizações34 slides
Occupational health care in a nutshell por
Occupational health care in a nutshellOccupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshellSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
69 visualizações2 slides
Företagshälsovården i ett nötskal por
Företagshälsovården i ett nötskalFöretagshälsovården i ett nötskal
Företagshälsovården i ett nötskalSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
47 visualizações2 slides
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf por
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfluottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
77 visualizações38 slides

Mais de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK(20)

Ilmastomuutokseen sopeutuminen työpaikoilla

 • 2. Yhteenveto 2 • Työpaikkojen ilmastokeskustelun tasoissa ja painotuksissa on toimialakohtaisia eroja. Yksityisellä palvelualalla 50 % vastaajista kokee, ettei ilmastonmuutoksesta puhuta työpaikoilla lainkaan, kun taas kuljetusalalla vastaava lukema on 38 %. Kaikilla toimialoilla ilmastokeskustelussa korostuu ilmastonmuutoksen hillintä. • Toive työpaikkatasoiselle ilmastokeskustelulle on olemassa: 58 % yksityisen palvelualan vastaajista koki, että omalla työpaikalla puhutaan liian vähän ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Julkisella palvelualalla vastaava luku oli 57 %, teollisuudessa 50 % ja rakennusalalla 47 %. • Yli 90 % vastaajista kertoo, ettei työpaikalla ole järjestetty koulutusta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Keskimäärin 45 % vastaajista kokee, että ammattiliittojen pitäisi järjestää enemmän koulutusta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niihin sopeutumisesta.
 • 3. Yhteenveto 3 • Etenkin 24-42-vuotiaat vastaajat kokevat, että ilmastonmuutos vaikuttaa heidän työntekoonsa nyt (51 %) ja tulevaisuudessa (66 %). Sama nuorten aikuisten vastaajaryhmä kokee kuitenkin työpaikoilla käytävän ilmastokeskustelun vähäisimmäksi ikäryhmien välisessä vertailussa: 24-42-vuotiaista vastaajista vain 11 % kertoo, että työpaikalla on käyty keskustelua ilmastonmuutoksen vaikutuksista työoloihin. Yli 60-vuotiaiden vastaajaryhmässä vastaava luku on 30 %. • Ilmastoasenteet ovat osin sukupuolittunut ilmiö. Miehistä 35 % kokee ilmastonmuutoksen vaikutuksia liioiteltavan julkisessa keskustelussa, kun naisten joukossa vastaava luku on 25 %. Asenteet vaihtelevat myös toimialoittain. • Työnantajan asenteiden koetaan vaikuttavan eniten ilmastonmuutokseen sopeutumiseen työpaikoilla. Vastaajista 27 % tunnistaa työnantajan asenteet erittäin merkittävänä tekijänä työpaikkojen sopeutumistyön kannalta. • Vastaajat kokevat työpaikkojen ilmastotoimien suunnittelun työnantajavetoiseksi. Julkisilla palvelualoilla 79 % ja teollisuudessa 89 % vastaajista kokee, ettei työntekijöitä tai luottamushenkilöitä ole osallistettu työpaikan ilmastotoimien suunnitteluun.
 • 4. Toimialanmukaan % Tiedätkö mitä ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa? 4 13% 15% 14% 14% 14% 73% 65% 72% 62% 66% 14% 20% 14% 24% 20% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kaikki Ei Kyllä En osaa sanoa
 • 5. Toimialanmukaan % Tunnistatko tärkeimmät sää- ja ilmastoriskit, jotka työpaikkaasi tai toimialaasi vaikuttaa? 5 6% 18% 12% 15% 14% 87% 71% 78% 73% 75% 7% 11% 10% 12% 11% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kaikki Ei Kyllä En osaa sanoa
 • 6. Toimialanmukaan % Koetko, että ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo nyt työssäsi? 6 36% 55% 46% 46% 48% 58% 35% 46% 43% 42% 6% 10% 8% 11% 10% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kaikki Ei Kyllä En osaa sanoa
 • 7. Toimialanmukaan % Uskotko, että ilmastonmuutos vaikuttaa työhösi tulevaisuudessa? 7 20% 30% 28% 24% 27% 70% 56% 60% 59% 59% 10% 14% 12% 17% 14% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kaikki Ei Kyllä En osaa sanoa
 • 8. Toimialanmukaan % Onko työpaikallasi keskusteltu ilmastonmuutoksen vaikutuksista työoloihin? 8 64% 77% 65% 76% 73% 32% 19% 29% 20% 23% 4% 3% 6% 4% 4% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kaikki Ei Kyllä En osaa sanoa
 • 9. Toimialanmukaan % Onko työpaikallasi keskusteltu ilmastonmuutoksen vaikutuksista työn sisältöön? 9 67% 77% 73% 75% 75% 26% 18% 22% 21% 20% 7% 5% 5% 4% 5% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kaikki Ei Kyllä En osaa sanoa
 • 10. Ikäluokanmukaan % Koetko, että ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo nyt työssäsi? 10 38% 51% 50% 52% 49% 51% 40% 39% 38% 43% 11% 9% 11% 10% 8% 24-42 43-49 50-54 55-59 YLI 60 Ei Kyllä En osaa sanoa
 • 11. Ikäluokanmukaan % Uskotko, että ilmastonmuutos vaikuttaa työhösi tulevaisuudessa? 11 22% 25% 26% 28% 30% 66% 59% 56% 58% 59% 12% 16% 17% 14% 11% 24-42 43-49 50-54 55-59 YLI 60 Ei Kyllä En osaa sanoa
 • 12. Ikäluokanmukaan % Onko työpaikallasi keskusteltu ilmastonmuutoksen vaikutuksista työoloihin? 12 85% 72% 75% 70% 66% 11% 22% 23% 27% 30% 4% 6% 3% 3% 4% 24-42 43-49 50-54 55-59 YLI 60 Ei Kyllä En osaa sanoa
 • 13. Ikäluokanmukaan % Onko työpaikallasi keskusteltu ilmastonmuutoksen vaikutuksista työn sisältöön? 13 77% 76% 71% 71% 73% 16% 20% 24% 24% 21% 7% 4% 5% 5% 6% 24-42 43-49 50-54 55-59 YLI 60 Ei Kyllä En osaa sanoa
 • 14. Toimialanmukaan % Onko työpaikallasi järjestetty koulutusta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta? 14 92% 96% 91% 92% 93% 2% 3% 4% 4% 4% 6% 1% 5% 4% 3% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kaikki Ei Kyllä En osaa sanoa
 • 15. Toimialanmukaan % Pitäisikö ammattiliittojen järjestää koulutusta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niihin sopeutumisesta? 15 29% 26% 26% 27% 26% 46% 41% 51% 45% 45% 25% 33% 23% 28% 29% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kaikki Ei Kyllä En osaa sanoa
 • 16. Toimialanmukaan % Puhutaanko työpaikallasi enemmän ilmastonmuutoksen hillinnästä vai ilmastonmuutokseen sopeutumisesta? 16 19% 15% 18% 19% 17% 15% 15% 15% 11% 14% 11% 9% 10% 7% 8% 38% 46% 38% 50% 45% 17% 15% 19% 13% 16% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kaikki Ilmastonmuutoksen hillinnästä Molemmista puhutaan yhtä paljon Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta Työpaikallani ei puhuta ilmastonmuutoksesta En osaa sanoa
 • 17. Toimialanmukaan % Ovatko henkilöstö tai luottamushenkilöt olleet mukana päättämässä työpaikkasi ilmastotoimista? 17 82% 89% 70% 79% 81% 7% 6% 13% 11% 9% 11% 5% 17% 10% 10% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kaikki Ei Kyllä En osaa sanoa
 • 18. % Mitkä tekijät edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista omalla työpaikallasi? Valitse vastausvaihtoehtosen mukaan, kuinka merkittävä tekijä on sopeutumistyönedistämisenkannalta. 18 9 11 10 7 9 5 5 7 11 7 5 6 5 4 12 22 11 8 13 7 6 39 31 35 37 34 26 21 26 17 27 32 27 36 37 6 8 10 10 11 21 27 Koulutus Työehtosopimuksen velvoitteet Sääntely Helppotajuisen tiedon saatavuus Taloudellinen tuki Työntekijöiden asenteet Työnantajan asenteet En osaa sanoa Merkityksetön Jokseenkin merkityksetön Jokseenkin merkittävä Hyvin merkittävä Erittäin merkittävä
 • 19. % Mitkä tekijät vaikeuttavat ilmastonmuutokseen sopeutumista omalla työpaikallasi? Valitse vastausvaihtoehtosen mukaan, kuinka merkittävä tekijä on sopeutumistyönvaikeutumisenkannalta. 19 9 10 6 8 10 7 7 7 8 6 5 5 5 5 15 16 16 13 12 12 10 35 31 35 31 32 29 25 25 24 26 31 29 28 30 9 10 10 12 12 18 22 Epävarmuus ilmastoriskien todennäköisyydestä Sääntelyn tai valvonnan puute Tiedon puute ilmastonmuutoksen vaikutuksista Tiedon puute toimivista sopeutumiskeinoista Ajallisten tai taloudellisten resurssien niukkuus Työntekijöiden asenteet Työnantajan asenteet En osaa sanoa Merkityksetön Jokseenkin merkityksetön Jokseenkin merkittävä Hyvin merkittävä Erittäin merkittävä
 • 20. Toimialanmukaan % On tärkeää, että työpaikoilla edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista. 20 7% 4% 3% 5% 5% 6% 6% 2% 6% 5% 12% 18% 15% 13% 15% 44% 40% 40% 38% 40% 29% 27% 38% 35% 32% 2% 5% 2% 3% 3% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kaikki Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei eri, eikä samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
 • 21. Toimialanmukaan % Ilmastonmuutoksen vaikutuksia liioitellaan julkisessa keskustelussa. 21 13% 13% 21% 24% 18% 40% 33% 36% 29% 33% 10% 18% 18% 14% 16% 23% 22% 17% 23% 21% 13% 13% 7% 8% 10% 1% 2% 1% 2% 2% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kaikki Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei eri, eikä samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
 • 22. Sukupuolen mukaan % Ilmastonmuutoksen vaikutuksia liioitellaan julkisessa keskustelussa. 22 16 22 32 34 15 17 22 19 13 6 2 2 Mies Nainen Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei eri, eikä samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
 • 23. Toimialanmukaan % Ilmastonmuutos on vakava uhka ihmiskunnalle. 23 7% 5% 2% 5% 5% 5% 10% 8% 8% 8% 9% 13% 8% 8% 10% 33% 32% 37% 30% 33% 45% 38% 42% 47% 42% 1% 2% 2% 2% 2% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kaikki Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei eri, eikä samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
 • 24. Sukupuolen mukaan % Ilmastonmuutos on vakava uhka ihmiskunnalle. 24 6 2 10 5 11 9 31 36 40 46 2 2 Mies Nainen Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei eri, eikä samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
 • 25. Toimialanmukaan % Työpaikallani puhutaan liian vähän ilmastonmuutoksen vaikutuksista. 25 11% 6% 4% 8% 7% 12% 13% 12% 10% 12% 26% 26% 24% 19% 24% 28% 33% 34% 35% 33% 19% 17% 23% 22% 20% 4% 5% 4% 5% 4% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kaikki Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei eri, eikä samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
 • 26. Sukupuolen mukaan % Työpaikallani puhutaan liian vähän ilmastonmuutoksen vaikutuksista. 26 8 5 13 10 24 20 33 34 17 27 5 4 Mies Nainen Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei eri, eikä samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa