Terapia do Abraço

390 visualizações

Publicada em

Efeitos terapêuticos do abraço.

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Terapia do Abraço

 1. 1. PPrroojjeettoo CCrriissáálliiddaa TTeerraappiiaa ddoo AAbbrraaççoo RRuubbeennss MMáárriioo MMaazzzziinnii RRooddrriigguueess,, MMDD MMééddiiccoo PPssiiqquuiiaattrraa
 2. 2. OO QQuuee éé??  OO aabbrraaççoo éé uumm aattoo ddee eennccoonnttrroo ddee ssii mmeessmmoo ee ddoo oouuttrroo..  PPaarraa aabbrraaççaarr éé nneecceessssáárriioo uummaa aattiittuuddee aabbeerrttaa ee uumm ssiinncceerroo ddeesseejjoo ddee eennccoonnttrraarr oo oouuttrroo..
 3. 3. OOrriiggeemm ddaa TTeerraappiiaa ddoo AAbbrraaççoo  PPaarraa KKaatthhlleeeenn KKeeaattiinngg aa mmiissssããoo ddee ssuuaa vviiddaa éé ""sseennttiirr,, aapprreennddeerr ee eennssiinnaarr aass mmuuiittaass ddiimmeennssõõeess ddoo aammoorr:: aa ccoorraaggeemm ddee lluuttaarr,, aa ffaacciilliiddaaddee ppaarraa rreecceebbeerr ee ddaarr,, sseennssiibbiilliiddaaddee ppaarraa ssooffrreerr,, aa ffoorrççaa ppaarraa sseerr eennéérrggiiccaa,, aa ddiissppoonniibbiilliiddaaddee ppaarraa aa aalleeggrriiaa ddee ssee ddiivveerrttiirr ee aa pprrooffuunnddaa tteerrnnuurraa ddee uumm aabbrraaççoo ccaalloorroossoo""..
 4. 4. TTiippooss ddee CCoonnttaattoo  PPrrooffiissssiioonnaall  EExxaammee ((ddiiaaggnnóóssttiiccoo))  TTeerraappêêuuttiiccoo ((mmaassssaaggeemm))  SSoocciiaall  FFoorrmmaall  AAffeettiivvoo  SSeexxuuaall  RReeccrreeaattiivvoo  AAmmoorroossoo
 5. 5. AAbbrraaççoo TTeerraappêêuuttiiccoo  OO AAbbrraaççoo TTeerraappêêuuttiiccoo nnããoo tteemm ccoonnoottaaççããoo sseexxuuaall..  DDeevvee sseerr aauuttêênnttiiccoo ee ppaassssaarr sseennttiimmeennttooss ddee aaffeettoo ee aammoorroossiiddaaddee..  AAsssseegguurree--ssee ddee qquuee hháá ppeerrmmiissssããoo aanntteess ddee ddaarr uumm aabbrraaççoo == ddiiáállooggoo ppssiiccoottôônniiccoo..  RReessppeeiittee aass nneecceessssiiddaaddeess aallhheeiiaass ddee pprriivvaacciiddaaddee ee eessppaaççoo..  CCuuiiddee ttaammbbéémm ddee ppeeddiirr ppeerrmmiissssããoo qquuaannddoo vvooccêê pprreecciissaarr ddee uumm aabbrraaççoo..  QQuuaannddoo vvooccêê sseennttiirr aa nneecceessssiiddaaddee ddee uumm aabbrraaççoo,, ppeeççaa..
 6. 6. VVaalloorr ddoo AAbbrraaççoo  O aabbrraaççoo éé uummaa aaffiirrmmaaççããoo mmuuiittoo hhuummaannaa ddee sseerr qquueerriiddoo ee tteerr vvaalloorr..  ÉÉ bboomm.. AA eemmooççããoo ddoo aabbrraaççoo tteemm uummaa qquuaalliiddaaddee eessppeecciiaall..  NNããoo ccuussttaa nnaaddaa ee eexxiiggee ppoouuccoo eessffoorrççoo..  ÉÉ ssaauuddáávveell ppaarraa qquueemm ddáá ee ppaarraa qquueemm rreecceebbee..
 7. 7. IImmppoorrttâânncciiaa ddoo CCoonnttaattoo  RReennéé SSppiittzz ee ooss bbeebbêêss..  MMããee ddee AArraammee xx MMããee ddee PPaannoo..  MMaaccaaccooss ee BBrriinnccaaddeeiirraass..  EExxppeerriimmeennttooss ccoomm rraattooss..
 8. 8. AAbbrraaççoo SSaallvvaaddoorr
 9. 9. MMeeccaanniissmmooss ddee AAççããoo  OO AAbbrraaççoo tteemm uumm eeffeeiittoo ssoobbrree ooss cciirrccuuiittooss nneeuurraaiiss ddoo ssiisstteemmaa nneerrvvoossoo aauuttôônnoommoo..  DDiimmiinnuuii aa lliibbeerraaççããoo ddee hhoorrmmôônniiooss ddoo eessttrreessssee ((ccoorrttiissooll)) ee eessttiimmuullaa aa pprroodduuççããoo ddoo hhoorrmmôônniioo ddaa aaffeettiivviiddaaddee ((oocciittoocciinnaa))..  OO AAbbrraaççoo mmeellhhoorraa oo ffuunncciioonnaammeennttoo ddoo SSiisstteemmaa IImmuunnoollóóggiiccoo..
 10. 10. PPrroopprriieeddaaddeess  ÉÉ ggrrááttiiss..  ÉÉ ppoorrttááttiill..  NNããoo rreeqquueerr eeqquuiippaammeennttoo eessppeecciiaall..  TToorrnnaa ooss ddiiaass ffeelliizzeess mmaaiiss ffeelliizzeess..  TToorrnnaa vviiáávveeiiss ooss ddiiaass iimmppoossssíívveeiiss..  CCoonnttiinnuuaa ttrraazzeennddoo bbeenneeffíícciiooss,, mmeessmmoo ddeeppooiiss ddee ddeessffeeiittoo..
 11. 11. BBeenneeffíícciiooss  FFaazz aa ggeennttee ssee sseennttiirr bbeemm  AAlliivviiaa aa tteennssããoo ee aa aannssiieeddaaddee  CCoommbbaattee oo eessttrreessssee  AAccaabbaa ccoomm aa ssoolliiddããoo  AAjjuuddaa aa ssuuppeerraarr oo mmeeddoo  AAbbrree ppaassssaaggeemm ppaarraa ooss sseennttiimmeennttooss  RReeffoorrççaa aa aauuttoo--eessttiimmaa  EEssttiimmuullaa oo aallttrruuííssmmoo  RReettaarrddaa oo eennvveellhheecciimmeennttoo  EEmmaaggrreeccee..  CCoommbbaattee àà iinnssôônniiaa..  TTeemm eeffeeiittoo aannttiiddeepprreessssiivvoo..
 12. 12. TTiippooss ddee AAbbrraaççooss
 13. 13. NNeecceessssiiddaaddeess  PPrreecciissaammooss ddee qquuaattrroo aabbrraaççooss ppoorr ddiiaa ppaarraa ssoobbrreevviivveerr..  PPrreecciissaammooss ddee ooiittoo aabbrraaççooss ppoorr ddiiaa ppaarraa nnooss mmaanntteerr ssaauuddáávveeiiss..  PPrreecciissaammooss ddee ddoozzee aabbrraaççooss ppoorr ddiiaa ppaarraa ccrreesscceerr......
 14. 14. DDeemmaannddaa RReepprriimmiiddaa  VViivveemmooss eemm uummaa ssoocciieeddaaddee oonnddee aa ggrraannddee qquueeiixxaa éé ddee ccaarrêênncciiaa aaffeettiivvaa..  ÉÉ nnaattuurraall nnoo sseerr hhuummaannoo oo ddeesseejjoo ddee ddeemmoonnssttrraarr aaffeeiiççããoo..  AAssssoocciiaammooss tteerrnnuurraa ccoomm ppiieegguuiiccee,, ffrraaqquueezzaa ee vvuullnneerraabbiilliiddaaddee..  GGeerraallmmeennttee hheessiittaammooss ttaannttoo eemm aabbrraaççaarr qquuaannttoo eemm ddeeiixxaarr qquuee nnooss aabbrraacceemm..  ÉÉ iinntteerreessssaannttee nnoottaarr qquuee rreesseerrvvaammooss nnoossssooss aabbrraaççooss ppaarraa ooccaassiiõõeess ddee ggrraannddee aalleeggrriiaa,, ttrraaggééddiiaass oouu ccaattáássttrrooffeess..  HHoommeennss,, qquuee jjaammaaiiss ffaarriiaamm iissssoo eemm oouuttrraass ooccaassiiõõeess,, ssee aabbrraaççaamm ee ssee aaccaarriicciiaamm ccoomm eennttuussiiaassmmaaddoo aaffeettoo aaoo ffaazzeerr uumm ggooll oouu aaoo vveenncceerreemm uumm jjooggoo..  MMeemmbbrrooss ddee uummaa ffaammíílliiaa rreeuunniiddooss eemm uumm eenntteerrrroo eennccoonnttrraamm ccoonnssoolloo ee tteerrnnuurraa uunnss nnooss bbrraaççooss ddooss oouuttrrooss,, eemmbboorraa nnããoo tteennhhaamm oo hháábbiittoo ddeessssaass ddeemmoonnssttrraaççõõeess ddee aaffeeiiççããoo nnoo ccoottiiddiiaannoo..
 15. 15. OO SSoonnhhoo ddee RRoollaannddoo  ““SSuueeññoo ccoonn uunnaa hhuummaanniiddaadd qquuee ssee aabbrraazzaa yy ssee bbeessaa ccoonn aalleeggrriiaa ddee vviivviirr,, ddoonnddee llaa ssoolleeddaaddee nnoo eexxiissttee ccoommoo sseennttiimmiieennttoo,, ddoonnddee ccaaddaa uunnoo rreeccoonnooccee llaa ssaaccrraalliiddaaddee ddeell oottrroo.. UUnn mmuunnddoo ddoonnddee ppooddeerr ccoonneeccttaarrnnooss aattrraavveess ddee llaa mmiirraaddaa,, eell aabbrraazzoo yy eell mmoovviieemmiieennttoo nnaattuurraall,, yyaa qquuee eell ccuueerrppoo hhaabbllaa eenn ffoorrmmaa mmááss eellooccuueennttee qquuee llaass ppaallaabbrraass.. YY sséé qquuee eessttoo eess ppoossiibbllee,, ssóólloo eess nneecceessssaarriioo qquuee nnoo sseeaa uunn ssuueeññoo ddee uunnoo ssoolloo,, ssiinnoo uunnaa vviissiióónn ddee mmuucchhooss..""
 16. 16. Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
 17. 17. Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
 18. 18. Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
 19. 19. Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
 20. 20. Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
 21. 21. Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass

×