A ciência e a arte da felicidade

221 visualizações

Publicada em

Fatores capazes de gerar felicidade sustentada.

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
221
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
4
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

A ciência e a arte da felicidade

 1. 1. AA CCiiêênncciiaa ee aa AArrttee ddaa FFeelliicciiddaaddee RRuubbeennss MMáárriioo MMaazzzziinnii RRooddrriigguueess,, MMDD MMééddiiccoo PPssiiqquuiiaattrraa
 2. 2. O qquuee éé FFeelliicciiddaaddee??  ÉÉ aa aauussêênncciiaa ddee ssooffrriimmeennttoo..  ÉÉ uummaa sseennssaaççããoo ssuubbjjeettiivvaa ddee bbeemm eessttaarr..  ÉÉ aa hhaabbiilliiddaaddee ddee ggeerraarr ee nnuuttrriirr sseennttiimmeennttooss ppoossiittiivvooss..  FFeelliicciiddaaddee éé ccoorrrreerr aattrrááss ddee uumm bbaallããoo vvooaannddoo..
 3. 3. Em BBuussccaa ddaa FFeelliicciiddaaddee  PPoouuccoo mmaaiiss ddaa mmeettaaddee ddaa ppooppuullaaççããoo aadduullttaa ((5544%%)) eessttáá mmooddeerraaddaammeennttee ssaauuddáávveell ddoo ppoonnttoo ddee vviissttaa mmeennttaall..  MMaass ...... nnããoo ssee sseennttee ssuuffiicciieenntteemmeennttee bbeemm,, ffaallttaa--llhheess mmaaiiss eennttuussiiaassmmoo ppeellaa vviiddaa..  AAiinnddaa eessttããoo eemm bbuussccaa ddaa ffeelliicciiddaaddee..
 4. 4. Lição ddooss EElleettrrooddooss  AAss ppeessssooaass mmaaiiss ffeelliizzeess aapprreesseennttaamm mmaaiioorr aattiivviiddaaddee nnoo ccóórrtteexx pprréé-- ffrroonnttaall eessqquueerrddoo ddoo qquuee nnoo ddiirreeiittoo..  EEssssaa rreeggiiããoo ddoo ccéérreebbrroo eessttáá ccllaarraammeennttee lliiggaaddaa aa ppeennssaammeennttooss ee sseennttiimmeennttooss ppoossiittiivvooss..
 5. 5. O Homem mmaaiiss ffeelliizz ddoo mmuunnddoo  MMaatttthhiieeuu RRiiccaarrdd ffooii pprrooccllaammaaddoo oo ““hhoommeemm mmaaiiss ffeelliizz ddoo mmuunnddoo”” qquuaannddoo,, eemm uummaa eexxtteennssaa ppeessqquuiissaa ddee nneeuurrooiimmaaggeemm rreeaalliizzaaddaa nnaa UUnniivveerrssiiddaaddee ddee WWiissccoonnssiinn rreeggiissttrroouu eemm sseeuu ccéérreebbrroo oo mmaaiiss aallttoo ggrraauu ddee aattiivvaaççããoo ddaa áárreeaa aassssoocciiaaddaa aa eemmooççõõeess ppoossiittiivvaass..  SSeegguunnddoo eellee,, aa ffeelliicciiddaaddee éé uummaa hhaabbiilliiddaaddee,, qquuee ppooddee sseerr ddeesseennvvoollvviiddaa..
 6. 6. O BBoolloo ddaa FFeelliicciiddaaddee
 7. 7. OO QQuuee ddeetteerrmmiinnaa aa ffeelliicciiddaaddee?? Circunstâncias Atividade Intencional Determinismo Genético 10% 50% 40%
 8. 8. Felicidade HHeerreeddiittáárriiaa  AA ggeennééttiiccaa éé rreessppoonnssáávveell ppoorr 5500%% ddee nnoossssaa ffeelliicciiddaaddee..  EEllaa éé ddeetteerrmmiinnaaddaa ppeelloo aalleelloo lloonnggoo ((bboomm)) ddoo ggeenn 55--HHTTTTLLPPRR..  OO aalleelloo ccuurrttoo ((mmaauu)) ddoo mmeessmmoo ggeenn sseerriiaa oo ggrraannddee rreessppoonnssáávveell ppeellaa tteennddêênncciiaa àà ddeepprreessssããoo..  OOss ggeenneess ddeesseemmppeennhhaamm uumm ppaappeell iimmppoorrttaannttee nnaa ffeelliicciiddaaddee oouu ddeepprreessssããoo,, mmaass pprreecciissaamm sseerr lliiggaaddooss ((aattiivvaaddooss)) oouu ddeesslliiggaaddooss..
 9. 9. Papel ddaass CCiirrccuunnssttâânncciiaass  AAppeennaass 1100%% ddee nnoossssaa ffeelliicciiddaaddee éé ddeevviiddaa ààss cciirrccuunnssttâânncciiaass oouu ssiittuuaaççõõeess ddee vviiddaa..  OOss nnoorrttee--aammeerriiccaannooss mmaaiiss rriiccooss –– qquuee ggaannhhaamm aacciimmaa ddee 1100 mmiillhhõõeess ddee ddóóllaarreess ppoorr aannoo –– rreellaattaamm nníívveeiiss ddee ffeelliicciiddaaddee aappeennaass lleevveemmeennttee mmaaiioorreess ddoo qquuee sseeuuss eemmpprreeggaaddooss..  CCaassaammeennttoo:: EEmmbboorraa aass ppeessssooaass ccaassaaddaass sseejjaamm, eemm mmééddiiaa, mmaaiiss ffeelliizzeess qquuee aass ssoolltteeiirraass eessssaa ddiiffeerreennççaa éé mmuuiittoo ppeeqquueennaa::  EEmm mmééddiiaa, 2255%% ddaass ppeessssooaass ccaassaaddaass ee 2211%% ddaass ssoolltteeiirraass ssee ddeessccrreevveemm ccoommoo ““mmuuiittoo ffeelliizzeess””..
 10. 10. AA SSoolluuççããoo ddooss 4400%%  AA cchhaavvee ddaa ffeelliicciiddaaddee nnããoo eessttáá eemm mmuuddaarr nnoossssaass cciirrccuunnssttâânncciiaass ddee vviiddaa..  OO qquuee ccoonnssttiittuuii eesssseess 4400%%??..  OO ppootteenncciiaall ddee 4400%% qquuee eessttããoo aaoo aallccaannccee ddee nnoossssaa aappttiiddããoo ddee ccoonnttrroollee ddeeppeennddee ddee 33 ffaattoorreess::  CCoommoo aaggiimmooss  CCoommoo ppeennssaammooss  CCoommoo sseennttiimmooss  IIssssoo ssiiggnniiffiiccaa qquuee ttooddooss ppooddeemmooss sseerr mmuuiittoo mmaaiiss ffeelliizzeess ddoo qquuee ssoommooss ssee ssoouubbeerrmmooss uuttiilliizzaarr bbeemm eessssee eessppaaççoo ddee mmaannoobbrraa..
 11. 11. Mitos ssoobbrree aa FFeelliicciiddaaddee  AAss ccrriiaannççaass ssããoo mmaaiiss ffeelliizzeess qquuee ooss aadduullttooss ee aa iinnffâânncciiaa éé oo ppeerrííooddoo mmaaiiss ffeelliizz ddaa vviiddaa.. FFaallssoo!!  OOss jjoovveennss ssããoo mmaaiiss ffeelliizzeess qquuee ooss aadduullttooss ee ddoo qquuee ooss iiddoossooss.. FFaallssoo!!  AAss ppeessqquuiissaass mmoossttrraamm qquuee aa ffeelliicciiddaaddee tteennddee aa mmeellhhoorraarr ccoomm aa iiddaaddee,, ssóó ddeecclliinnaannddoo aappóóss ooss 7755 aannooss.. Idade Felicidade 75
 12. 12. Mitos ssoobbrree aa FFeelliicciiddaaddee  AA ffeelliicciiddaaddee eessttáá eemm mmuuddaarr aass cciirrccuunnssttâânncciiaass.. FFaallssoo!!  FFaallssaass pprreemmiissssaass::  EEuu sseerriiaa mmaaiiss ffeelliizz ssee ______  EEuu sseerreeii mmaaiiss ffeelliizz qquuaannddoo ______  AA rreeaalliiddaaddee éé qquuee ooss eelleemmeennttooss qquuee ddeetteerrmmiinnaamm nnoossssaa ffeelliicciiddaaddee nnoo ppaassssaaddoo –– ee qquuee ppooddeemm ccoonnttrriibbuuiirr ppaarraa aa ffeelliicciiddaaddee ffuuttuurraa –– eessttããoo ccoonnoossccoo aaqquuii ee aaggoorraa,, eessppeerraannddoo qquuee ttiirreemmooss oo mmeellhhoorr pprroovveeiittoo ddiissssoo..
 13. 13. Mitos ssoobbrree aa FFeelliicciiddaaddee  AAss ppeessssooaass mmaaiiss bboonniittaass ssããoo mmaaiiss ffeelliizzeess.. FFaallssoo!!  AAss cciirruurrggiiaass pplláássttiiccaass ssããoo ttiippoo ddee cciirruurrggiiaa qquuee mmaaiiss ccrreesscceeuu nnooss úúllttiimmooss aannooss..  AAss mmaaiiss ccoommuunnss ssããoo aass ddee iimmppllaannttee ddee ssiilliiccoonnee ee lliippooaassppiirraaççããoo..  AA mmaaiioorriiaa ddaass ppeessssooaass iinnffoorrmmaa ffiiccaarr ssaattiissffeeiittaa ccoomm ssuuaa aappaarrêênncciiaa ffííssiiccaa aappóóss aa cciirruurrggiiaa,, mmaass aappeennaass ppoorr ccuurrttooss ppeerrííooddooss ddee tteemmppoo..  RReeaalliiddaaddee == AAss ppeessssooaass mmaaiiss ffeelliizzeess ssee sseenntteemm mmaaiiss bboonniittaass..  AAss ppeessssooaass ffeelliizzeess tteennddeemm aa ppeerrcceebbeerr ttuuddoo eemm ssuuaass vviiddaass ddee mmaanneeiirraa mmaaiiss ppoossiittiivvaa ee oottiimmiissttaa,, iinncclluussiivvee ssuuaa aappaarrêênncciiaa..
 14. 14. OO DDiinnhheeiirroo ttrraazz FFeelliicciiddaaddee??  OO nníívveell ddee ccoonnffoorrttoo mmaatteerriiaall qquuee vvooccêê eessttáá ddeessffrruuttaannddoo hhoojjee aaoo qquuee ooss 55% ddoo ttooppoo ddeessffrruuttaavvaamm hháá mmeeiioo ssééccuulloo..  OO nníívveell ddee ssaattiissffaaççããoo ddooss aammeerriiccaannooss eemm 11994400 eerraa ddee 77,,55.. HHoojjee eeqquuiivvaallee aa 77,,22.. NNoo eennttaannttoo oo nníívveell ddee rriiqquueezzaa aattuuaall éé oo ddoobbrroo ddaa mmééddiiaa ddee 11994400..  NNaa vveerrddaaddee,, nnããoo ssóó oo mmaatteerriiaalliissmmoo nnããoo ttrraazz ffeelliicciiddaaddee ccoommoo tteemm ssee rreevveellaaddoo uumm ffoorrttee pprrooggnnóóssttiiccoo ddee iinnffeelliicciiddaaddee..
 15. 15. Efeito ddoo MMaatteerriiaalliissmmoo  UUmmaa ppeessqquuiissaa eexxaammiinnoouu aass aattiittuuddeess ddee 1122 mmiill ccaalloouurrooss ddee ffaaccuullddaaddeess ddee eelliittee eemm 11997766,, qquuaannddoo ttiinnhhaamm eemm mmééddiiaa 1188 aannooss..  AAppóóss 1188 aannooss vvoollttaarraamm aa mmeeddiirr sseeuu nníívveell ddee ssaattiissffaaççããoo..  AAqquueelleess ccaalloouurrooss qquuee eexxpprriimmiirraamm aassppiirraaççõõeess mmaatteerriiaalliissttaass –– ppaarraa qquueemm oo ddiinnhheeiirroo eerraa oo pprriinncciippaall oobbjjeettiivvoo –– eessttaavvaamm mmeennooss ssaattiissffeeiittooss ccoomm ssuuaass vviiddaass ddoo qquuee aaqquueelleess qquuee ddeeccllaarraarraamm ccoommoo oobbjjeettiivvoo pprriinncciippaall aa rreeaalliizzaaççããoo ppeessssooaall ee pprrooffiissssiioonnaall..  EEmm uumm eessttuuddoo rreeaalliizzaaddoo nnaa ddééccaaddaa ddee 7700 ccoomm ggaannhhaaddoorreess ddee pprrêêmmiiooss ddee llootteerriiaa ddeemmoonnssttrroouu qquuee mmeennooss ddee uumm aannoo ddeeppooiiss ddee ccoonnssttaattaarraamm qquuee nnããoo eerraamm mmaaiiss ffeelliizzeess qquuee sseeuuss aammiiggooss..  MMeessmmoo qquuaannddoo aass ppeessssooaass aaccuummuullaamm mmaaiiss ddoo qquuee ddeesseejjaamm aa ccaaddaa aannoo,, ssuuaa ffeelliicciiddaaddee ggeerraall ppeerrmmaanneeccee aa mmeessmmaa..
 16. 16. Adaptação HHeeddoonniissttaa  AAss ppeessqquuiissaass mmoossttrraamm qquuee tteennttaarr sseerr ffeelliizz mmuuddaannddoo aass cciirrccuunnssttâânncciiaass oouu ssiittuuaaççããoo ddee vviiddaa,, ddeeffiinniittiivvaammeennttee nnããoo ffuunncciioonnaa..  OO sseerr hhuummaannoo éé pprrooppeennssoo aa ssee aaccoossttuummaarr ccoomm rraappiiddeezz aa mmuuddaannççaass sseennssoorriiaaiiss oouu ffiissiioollóóggiiccaass..  AAss mmuuddaannççaass ee iinnccrreemmeennttooss nnooss ddeeiixxaamm ffeelliizzeess ppoorr aallgguumm tteemmppoo,, mmaass ppoorr mmuuiittoo ppoouuccoo tteemmppoo..  EEssssaa ccaappaacciiddaaddee aaddaappttaattiivvaa éé vvaannttaajjoossaa qquuaannddoo ccooiissaass rruuiinnss aaccoonntteecceemm..
 17. 17. Objeto oouu PPrroocceessssoo??  BBuussccaa pprreessssuuppõõee uumm oobbjjeettoo oouu aallggoo qquuee ssee ddeevvee ppeerrsseegguuiirr aattéé eennccoonnttrraarr..  AA ffeelliicciiddaaddee,, nnoo eennttaannttoo,, nnããoo ppooddee sseerr eennccoonnttrraaddaa;; pprreecciissaa sseerr ccrriiaaddaa ee ssuusstteennttaaddaa aaoo lloonnggoo ddoo tteemmppoo..  ÉÉ eessssee pprroocceessssoo ddee ccrriiaaççããoo qquuee pprreecciissaammooss ccoommpprreeeennddeerr mmeellhhoorr ssee qquuiisseerrmmooss sseerr ffeelliizzeess ddee ffoorrmmaa dduurraaddoouurraa..
 18. 18. A AArrttee ddaa FFeelliicciiddaaddee  SSeerr ffeelliizz ddee mmaanneeiirraa dduurraaddoouurraa rreeqquueerr aallgguummaass mmuuddaannççaass ppeerrmmaanneenntteess eemm nnoossssaa mmaanneeiirraa ddee aaggiirr,, ppeennssaarr ee,, pprriinncciippaallmmeennttee,, sseennttiirr..  SSeerr ffeelliizz ddáá ttrraabbaallhhoo,, mmaass eessssee ““ttrraabbaallhhoo ppeellaa ffeelliicciiddaaddee”” ppooddee sseerr oo mmaaiiss ggrraattiiffiiccaannttee ddee ttooddooss ..
 19. 19. 12 EEssttrraattééggiiaass ppaarraa aa FFeelliicciiddaaddee SSOONNJJAA LLYYUUBBOOMMIIRRSSKKYY  EExxpprreessssaarr GGrraattiiddããoo  CCuullttiivvaarr oo OOttiimmiissmmoo  EEvviittaarr RRuummiinnaaççõõeess ee CCoommppaarraaççõõeess  PPrraattiiccaarr aa GGeennttiilleezzaa  IInnvveessttiirr nnaass RReellaaççõõeess SSoocciiaaiiss  AAddmmiinniissttrraarr oo EEssttrreessssee  PPrraattiiccaarr oo PPeerrddããoo  VViivveerr nnoo AAqquuii ee AAggoorraa  UUssuuffrruuiirr aass AAlleeggrriiaass ddaa VViiddaa  AAuummeennttaarr aass EExxppeerriiêênncciiaass ddee FFlluuxxoo  CCuuiiddaarr ddoo CCoorrppoo ee ddoo EEssppíírriittoo  AAttiivviiddaaddee FFííssiiccaa ee MMeeddiittaaççããoo
 20. 20. SSiisstteemmaa BBiiooddaannzzaa®  ÉÉ uumm ssiisstteemmaa ccrriiaaddoo ppeelloo ppssiiccóóllooggoo,, aannttrrooppóóllooggoo,, eessccrriittoorr ee ppooeettaa cchhiilleennoo RRoollaannddoo MMáárriioo TToorroo AArraaññeeddaa..  PPoonnttiiffíícciiaa UUnniivveerrssiiddaaddee CCaattóólliiccaa eemm SSaannttiiaaggoo ddoo CChhiillee  FFooii mmeemmbbrroo aattiivvoo ddoo IInnssttiittuuttoo ddee IInnvveessttiiggaaççõõeess PPssiiqquuiiááttrriiccaass ddoo HHoossppiittaall PPssiiqquuiiááttrriiccoo ddee SSaannttiiaaggoo..
 21. 21. International Biocentric FFoouunnddaattiioonn -- IIBBFF  AA FFuunnddaaççããoo BBiiooccêênnttrriiccaa IInntteerrnnaacciioonnaall éé aa eennttiiddaaddee rreegguullaammeennttaaddoorraa ddaa BBiiooddaannzzaa® SSiisstteemmaa RRoollaannddoo TToorroo eemm ttooddoo oo mmuunnddoo..  SSoommeennttee ppeessssooaass ffoorrmmaaddaass ee aauuttoorriizzaaddaass ppeellaass eessccoollaass ddee ffoorrmmaaççããoo ffiilliiaaddaass àà IIBBFF ppooddeemm ffaacciilliittaarr ccllaasssseess ddee BBiiooddaannzzaa®  AA ffoorrmmaaççããoo ddee FFaacciilliittaaddoorr ddee BBiiooddaannzzaa® tteemm uummaa dduurraaççããoo ddee ttrrêêss aannooss ee éé mmuuiittoo pprrooffuunnddaa ee eexxiiggeennttee..  AA eessppeecciiaalliizzaaççããoo ccoonnttiinnuuaa aappóóss eessssee ppeerrííooddoo aattrraavvééss ddaa ppóóss--ffoorrmmaaççããoo..  BBiiooddaannzzaa CCllíínniiccaa..  FFoorrmmaaççããoo ddee DDiiddaattaass..
 22. 22. MMeeccaanniissmmooss ddee AAççããoo  PPoossssiibbiilliittaa rree--eeddiittaarr iimmpprreessssõõeess vviivviiddaass dduurraannttee nnoossssaa vviiddaa,, ddaarr nnoovvooss sseennttiiddooss aa oouuttrraass ee ggeerraarr nnoovvaass eexxppeerriiêênncciiaass,, qquuee nnooss ccaappaacciitteemm aa lliiddaarr mmeellhhoorr ccoomm ttuuddoo aaqquuiilloo qquuee nnããoo ddeeppeennddee ddiirreettaammeennttee ddee nnóóss..  AA DDaannççaa IInntteeggrraattiivvaa,, aauummeennttaa nnoossssaa ccoonnsscciiêênncciiaa ccoorrppoorraall,, mmeellhhoorraannddoo nnoossssaa ppoossttuurraa ee ppeerrcceeppççããoo ddee nnóóss mmeessmmooss,, rreeffoorrççaa nnoossssaa iiddeennttiiddaaddee ee ggeerraa uummaa aauuttoo-- eessttiimmaa ppoossiittiivvaa..  DDiissssoollvvee nnoossssaass tteennssõõeess mmuussccuullaarreess,, pprroodduuzziinnddoo mmaaiiss fflleexxiibbiilliiddaaddee,, aaggiilliiddaaddee,, eeqquuiillííbbrriioo ee lleevveezzaa nnooss mmoovviimmeennttooss ee,, ccoomm iissssoo,, ppaassssaammooss aa iinnttrroodduuzziirr eessssee ppaaddrrããoo ffííssiiccoo àà nnoossssaa eexxiissttêênncciiaa,, ttoorrnnaannddoo--aa mmaaiiss ccrriiaattiivvaa ee pprraazzeerroossaa..  ÉÉ uummaa pprrááttiiccaa ccaappaazz ddee ggeerraarr ee nnuuttrriirr ppeennssaammeennttooss ee sseennttiimmeennttooss ppoossiittiivvooss..
 23. 23. GGrruuppoo CCrriissáálliiddaa ddee BBiiooddaannzzaa® SSiisstteemmaa RRoollaannddoo TToorroo Horário: Terças-feiras das 20 às 22 h Local: Rua Padre Chagas 140 – Porto Alegre Facilitadores: Rubens Rodrigues e Tânia Liscano Escola de Biodanza Rolando Toro de Porto Alegre Aula Aberta: Última terça-feira do mês Inscrições: biodanza@yatros.com.br

×