Globalisasi

ISU DAN CABARAN
PENDIDIKAN:
Globalisasi Dalam Pendidikan
Guru dan Cabaran Semasa
HASIL PEMBELAJARAN
Menghuraikan faedah, kesan dan cabaran
globalisasi dalam pendidikan (1.1)
GLOBALISASI
Proses mengetepikan sekatan untuk
mewujudkan dunia terbuka dan tanpa
sempadan
GLOBALISASI
Satu ideologi perubahan budaya, sosial dan
politik yang dicetuskan oleh kemajuan pesat
ICT.
Dalam konteks ini, globalisasi menyebabkan
wujudnya konsep dunia tanpa sempadan,
konsep liberalisasi maklumat, konsep
pembelajaran global, konsep perubahan
global dan sebagainya (Abd. Rahim, 2005).
ICT
Menurut Ward & Peppard (2003), ICT merujuk
kepada teknologi (hardware, software,
telecomunication dan networks). Sesuatu yang
nyata (tangible) contohnya komputer peribadi,
servers, routers, kabel dan sesuatu yang tidak
nyata (intangible) contohnya software.
ICT
Kekangan dan
cabaran
penggunaan ICT
Kekangan
dalam
menghabiska
n silibus
Sikap
negatif
guru
Kekurangan
kemahiran
Kekurangan
prasarana dan
bahan
sokongan
Jurang
ICT dan
digital
Peranan ICT dalam
pengajaran dan
pembelajaran
Meningkatkan
motivasi guru
dan pelajar
Membolehkan
pembelajaran
bersendiri
Meningkat
kemahiran
ICT
PERANAN ICT DALAM
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Ini bermaksud menggunakan ICT secara
berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk
meningkatkan kecekapan proses dan
keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran.
PERANAN ICT:
Berupaya meningkatkan kefahaman dan
penguasaan guru dan pelajar terhadap
pelajaran.
Memberi peluang pembelajaran yang sama
kepada semua pelajar yang pelbagai
keupayaan.
Membolehkan pembelajaran bersendiri
(individualise learning).
Membolehkan guru mengakses maklumat
yang sukar diperolehi.
Membolehkan guru mengumpul maklumat yang
perlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk
diperoleh.
Membolehkan pelajar mencuba atau melaksana
eksperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau
bahaya untuk dilaksana dengan cara biasa.
Meningkat daya kreativiti dan imaginasi guru dan
pelajar.
Memberi peluang kepada pelajar belajar secara
berkesan dengan bimbingan yang minimum.
KEKANGAN DAN CABARAN
PENGGUNAAN ICT
1. Kekangan Dalam Menghabiskan Silibus
 Penggunaan internet memerlukan masa
yang lama untuk dilayari dan diakses
walaupun dari segi sikap guru bersedia
menggunakan komputer dalam pengajaran.
2 Sikap Negatif Guru
 Sebahagian guru yang telah sebati dengan
kaedah tradisional dan sukar untuk membuat
penyesuaian dengan teknologi instruksional.
3 Kekurangan Kemahiran
 Penggunaan IT mempunyai hubungan yang
signifikan dengan bidang pelbagai
kecerdasan atau multiple-intelligences yang
mencorakkan budaya pembelajaran yang
tidak lagi terikat kepada pembelajaran
konvensional.
4. Kekurangan Prasarana dan Bahan Sokongan
 Satu cabaran penting pendidikan di sekolah
ialah menyediakan kemudahan komputer
untuk semua pelajar. Ini bermakna
kemudahan komputer tidak terhad kepada
golongan tertentu sahaja tetapi melibatkan
keseluruhan pelajar tanpa mengira status
ekonomi, sosial, kaum dan sebagainya.
 Kecanggihan kemudahan ICT yang terdapat
di sekolah pada masa ini adalah tidak
seragam. Ada yang meletak komputer di
dalam bilik darjah, ada juga yang meletakkan
semua komputer ini di dalam makmal. Ada
yang memilik sambungan kepada Internet,
ada yang tidak.
5 . Jurang ICT dan Digital
 Ketidakseimbangan yang berlaku dalam
masyarakat terutama dan segi ekonomi,
pendapatan, pendidikan, kemudahan
infrastruktur. pemodenan dan sebagainya
akan memberi kesan terhadap kemajuan ICT
dan digital.
 Lebih banyak peruntukan dan guru-guru yang
terlatih dalam bidang ICT dan digital perlu
disediakan bagi membantu pelajar dan
sekolah melaksanakan misi dan visi
membentuk masyarakat IT dan masyarakat
digital.
6. Sumber Kewangan Yang Tidak Mencukupi
Pihak sekolah yang tidak mempunyai sumber
kewangan yang mencukupi bagi membiayai
berbagai-bagai kos penggunaan teknologi
maklumat akan kembali kepada pembelajaran
konvensional.
Kelemahan kepimpinan sekolah yang kurang
komited terhadap penggunaan ICT juga boleh
menyebabkan sekolah tertinggal dari arus
perubahan perdana yang berlaku.
CADANGAN
1. Kekangan Dalam Menghabiskan Silibus
 Pendekatan pengajaran menggunakan ICT
perlu meluaskan dimensi dunia ICT yang
mencakupi penggunaan internet, melayari
laman web, on-line, e-mel, program
pendidikan yang diselaraskan di peringkat
sekolah, dan perisian yang perlu dirancang
sesuai dengan spesifikasi kurikulum sekolah
dan digunakan secara intensif dan ekstensif
dalam pengajaran dan pembelajaran.
Penggunaan ICT dalam pengajaran dan
pembelajaran perlu dirancang dengan baik,
bukan secara “bidang terjun” atau sebagai
aktiviti sampingan yang tidak ada kaitan
dengan kurikulum.
2 Sikap Negatif Guru
Guru harus meninggalkan pengajaran-
pembelajaran cara lama yang diamalkan,
sebaliknya memikirkan pembelajaran dinamik
dalam konteks penggunaan teknologi
maklumat.
Pemikiran positif perlu wujud di kalangan
pelaksana dasar penggunaan ICT di semua
peringkat sistem pendidikan di negara ini bagi
membolehkan ICT diadaptasikan dan
diperluaskan dalam budaya pembelajaran.
Guru-guru perlu diberi latihan dalam
penggunaan teknologi baru untuk
diaplikasikan di dalam bilik darjah.
3 Kekurangan Kemahiran
Guru perlu didedahkan kepada idea baharu
dan peluang dalam kerjaya profesion
keguruan mereka seperti menghadiri kursus ICT
jangka pendek.
Pihak sekolah juga perlu mengambil inisiatif
memajukan profesion keguruan dalam konteks
penggunaan ICT dalam pendidikan agar guru-
guru yang berkhidmat di sekolah menerima
perubahan dan kemajuan dalam kerjaya
profession keguruan mereka.
Program perkembangan staf yang melibatkan
profesion keguruan di sekolah-sekolah harus
dirancang dengan baik.
Ini boleh membawa kepada inovasi dan
perlaksanaan dasar pembaharuan pendidikan
dilakukan. Profesion keguruan harus sentiasa
terbuka kepada perubahan, pembaharuan
dan inovasi baharu dalam penggunaan ICT di
Sekolah.
4. Kekurangan Prasarana dan Bahan Sokongan
 Memperbaiki infrastruktur komunikasi dan
multimedia seperti kemudahan komputer,
lebar jalur tinggi yang bersepadu dan
sambungan Internet serta makmal komputer.
 Meningkatkan infrastruktur seperti rangkaian,
kandungan tempatan, insentif dan
perundangan untuk membentuk persekitaran
yang membolehkan penyediaan infrastruktur.
5. Jurang ICT dan Digital
 Penggunaan komputer perlu dipergiatkan
dan diperluaskan, terutama di sekolah-
sekolah di luar bandar.
 Memastikan lebih ramai pelajar mendapat
faedah.
 Pembangunan perisian untuk mata pelajaran
Matematik, Sains, Bahasa Malaysia, Bahasa
Inggeris serta Teknikal dan Vokasional perlu
dipergiatkan. Manakala perisian untuk mata
pelajaran lain perlu dibangunkan.
6. Sumber Kewangan Yang Tidak Mencukupi
Soal implikasi kos sering kali menjadi kriteria
bagi melaksanakan pembelajaran
berasaskan komputer di sekolah-sekolah.
Sekolah perlu merangka belanjawan
pendidikan yang semakin meningkat,
khususnya perbelanjaan yang melibatkan
penggunaan kemudahan, peralatan dan
perkakasan teknologi maklumat.
1 de 24

Recomendados

Falsafah Pendidikan Perenialisme por
Falsafah Pendidikan PerenialismeFalsafah Pendidikan Perenialisme
Falsafah Pendidikan PerenialismeFatimah Al-Dayana
25.2K visualizações43 slides
Teori pembelajaran behaviorisme por
Teori pembelajaran behaviorismeTeori pembelajaran behaviorisme
Teori pembelajaran behaviorismeUNIVERSITY FOR TEACHERS XD
31.1K visualizações15 slides
Definisi komuniti pembelajaran por
Definisi komuniti pembelajaranDefinisi komuniti pembelajaran
Definisi komuniti pembelajaranNorkaspawati Kassim
22.4K visualizações15 slides
Teori perkembangan kognitif jean piaget por
Teori perkembangan kognitif jean piagetTeori perkembangan kognitif jean piaget
Teori perkembangan kognitif jean piagetFanera Jeffery
224.4K visualizações29 slides
Kajian tindakan por
Kajian tindakanKajian tindakan
Kajian tindakanAinku Nurul Ain
21.5K visualizações56 slides
Contoh penulisan reflektif por
Contoh penulisan reflektifContoh penulisan reflektif
Contoh penulisan reflektifShahrul Ikhwan
3.6K visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Format APA: Panduan Asas dan Mudah por
Format APA: Panduan Asas dan MudahFormat APA: Panduan Asas dan Mudah
Format APA: Panduan Asas dan MudahKee-Man Chuah
876.3K visualizações31 slides
konsep dan model kajian tindakan por
konsep dan model kajian tindakankonsep dan model kajian tindakan
konsep dan model kajian tindakanmalingall
15.3K visualizações10 slides
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum por
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulumBab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulumVince Here
31.5K visualizações32 slides
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek... por
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...Atifah Ruzana Abd Wahab
55.5K visualizações6 slides
MODEL-MODEL KURIKULUM por
MODEL-MODEL KURIKULUMMODEL-MODEL KURIKULUM
MODEL-MODEL KURIKULUMhudhud321
10.8K visualizações15 slides

Mais procurados(20)

Format APA: Panduan Asas dan Mudah por Kee-Man Chuah
Format APA: Panduan Asas dan MudahFormat APA: Panduan Asas dan Mudah
Format APA: Panduan Asas dan Mudah
Kee-Man Chuah876.3K visualizações
konsep dan model kajian tindakan por malingall
konsep dan model kajian tindakankonsep dan model kajian tindakan
konsep dan model kajian tindakan
malingall15.3K visualizações
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum por Vince Here
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulumBab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum
Vince Here31.5K visualizações
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek... por Atifah Ruzana Abd Wahab
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...
Atifah Ruzana Abd Wahab55.5K visualizações
MODEL-MODEL KURIKULUM por hudhud321
MODEL-MODEL KURIKULUMMODEL-MODEL KURIKULUM
MODEL-MODEL KURIKULUM
hudhud32110.8K visualizações
Kajian tindakan dan kajian kes por asiahjupry
Kajian tindakan dan kajian kesKajian tindakan dan kajian kes
Kajian tindakan dan kajian kes
asiahjupry12.7K visualizações
Sistem pendidikan malaysia selepas merdeka por Khairunmisa Jamil Khir
Sistem pendidikan malaysia selepas merdekaSistem pendidikan malaysia selepas merdeka
Sistem pendidikan malaysia selepas merdeka
Khairunmisa Jamil Khir47K visualizações
Aplikasi pendekatan konstruktivisme dalam kalangan murid prasekolah por Little Butterfly
Aplikasi pendekatan konstruktivisme dalam kalangan murid prasekolahAplikasi pendekatan konstruktivisme dalam kalangan murid prasekolah
Aplikasi pendekatan konstruktivisme dalam kalangan murid prasekolah
Little Butterfly10.7K visualizações
Kerangka konseptual kajian por airenahmad
Kerangka konseptual kajianKerangka konseptual kajian
Kerangka konseptual kajian
airenahmad39.5K visualizações
Pengajaran Mikro: Pengajaran Induktif por Anne Ummu Hurairah
Pengajaran Mikro: Pengajaran InduktifPengajaran Mikro: Pengajaran Induktif
Pengajaran Mikro: Pengajaran Induktif
Anne Ummu Hurairah31.2K visualizações
Masalah kajian Dr. Kamarul Shukri por wmkfirdaus
Masalah kajian Dr. Kamarul ShukriMasalah kajian Dr. Kamarul Shukri
Masalah kajian Dr. Kamarul Shukri
wmkfirdaus29.6K visualizações
Pedagogi berkesan por cik noorlyda
Pedagogi berkesanPedagogi berkesan
Pedagogi berkesan
cik noorlyda15.6K visualizações
PENYELIDIKAN TINDAKAN (MODEL KURT LEWIN) por Aiisy Afifah
PENYELIDIKAN TINDAKAN (MODEL KURT LEWIN)PENYELIDIKAN TINDAKAN (MODEL KURT LEWIN)
PENYELIDIKAN TINDAKAN (MODEL KURT LEWIN)
Aiisy Afifah5.1K visualizações
Permuafakatan sekolah dan komuniti por wan salleh
Permuafakatan sekolah dan komuniti Permuafakatan sekolah dan komuniti
Permuafakatan sekolah dan komuniti
wan salleh43.9K visualizações
SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA por Nurul Hidayu Abd Halim
SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIASEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
Nurul Hidayu Abd Halim124.6K visualizações
Jean piaget por Izny Atikah
Jean piagetJean piaget
Jean piaget
Izny Atikah127.6K visualizações
Ciri ciri Guru Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan por Ustat Penang
Ciri ciri Guru Dalam Falsafah Pendidikan KebangsaanCiri ciri Guru Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Ciri ciri Guru Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Ustat Penang1.3K visualizações

Destaque

Globalisasi & pendidikan por
Globalisasi & pendidikanGlobalisasi & pendidikan
Globalisasi & pendidikannurul fadzilah
358 visualizações24 slides
Globalisasi por
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasidhani anindya
1.9K visualizações42 slides
keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputer por
 keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputer keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputer
keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputermihahsayang
1.2K visualizações13 slides
Pengaruh Globalisasi Terhadap pendidikan por
Pengaruh Globalisasi Terhadap pendidikanPengaruh Globalisasi Terhadap pendidikan
Pengaruh Globalisasi Terhadap pendidikanBayu Anggara
14.7K visualizações10 slides
Globalisasi pendidikan EDU por
Globalisasi pendidikan EDU Globalisasi pendidikan EDU
Globalisasi pendidikan EDU muzani anh
1.7K visualizações10 slides
Pengenalan globalisasi pendidikan por
Pengenalan globalisasi pendidikanPengenalan globalisasi pendidikan
Pengenalan globalisasi pendidikanAshwiny Balakrishnan
11.8K visualizações4 slides

Destaque(17)

Globalisasi & pendidikan por nurul fadzilah
Globalisasi & pendidikanGlobalisasi & pendidikan
Globalisasi & pendidikan
nurul fadzilah358 visualizações
Globalisasi por dhani anindya
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
dhani anindya1.9K visualizações
keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputer por mihahsayang
 keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputer keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputer
keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputer
mihahsayang1.2K visualizações
Pengaruh Globalisasi Terhadap pendidikan por Bayu Anggara
Pengaruh Globalisasi Terhadap pendidikanPengaruh Globalisasi Terhadap pendidikan
Pengaruh Globalisasi Terhadap pendidikan
Bayu Anggara14.7K visualizações
Globalisasi pendidikan EDU por muzani anh
Globalisasi pendidikan EDU Globalisasi pendidikan EDU
Globalisasi pendidikan EDU
muzani anh1.7K visualizações
Pengenalan globalisasi pendidikan por Ashwiny Balakrishnan
Pengenalan globalisasi pendidikanPengenalan globalisasi pendidikan
Pengenalan globalisasi pendidikan
Ashwiny Balakrishnan11.8K visualizações
Isu globalisasi pendidikan por Muhammad Syahir
Isu globalisasi pendidikanIsu globalisasi pendidikan
Isu globalisasi pendidikan
Muhammad Syahir12K visualizações
Globalisasi & cabaran pendidikan por Azalea Nabiilah
Globalisasi & cabaran pendidikanGlobalisasi & cabaran pendidikan
Globalisasi & cabaran pendidikan
Azalea Nabiilah7K visualizações
globalisasi.pptx por aresha97
 globalisasi.pptx globalisasi.pptx
globalisasi.pptx
aresha97543 visualizações
Nota guru dan cabaran semasa (edu 3093) por pohtee
Nota guru dan cabaran semasa (edu 3093)Nota guru dan cabaran semasa (edu 3093)
Nota guru dan cabaran semasa (edu 3093)
pohtee4.8K visualizações
7. Cabaran Profesion Keguruan por Arthur Jupong
7. Cabaran Profesion Keguruan7. Cabaran Profesion Keguruan
7. Cabaran Profesion Keguruan
Arthur Jupong33.9K visualizações
Tugasan edu 3093 analisis isu dan cabaran guru. por Ahmad NazRi
Tugasan edu 3093 analisis isu dan cabaran guru.Tugasan edu 3093 analisis isu dan cabaran guru.
Tugasan edu 3093 analisis isu dan cabaran guru.
Ahmad NazRi12.1K visualizações
Tugasan edu 3093 isu dan cabaran guru por Ahmad NazRi
Tugasan edu 3093 isu dan cabaran guruTugasan edu 3093 isu dan cabaran guru
Tugasan edu 3093 isu dan cabaran guru
Ahmad NazRi24.4K visualizações
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik por Cik BaCo
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnikCabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik
Cik BaCo271.7K visualizações
Pentingnya pendidikan era globalisasi por Fega Net
Pentingnya pendidikan era globalisasiPentingnya pendidikan era globalisasi
Pentingnya pendidikan era globalisasi
Fega Net17.7K visualizações
Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa por Norazizah Padu
Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasaEdu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa
Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa
Norazizah Padu3.4K visualizações
Ciri-ciri kualiti guru positif dan Implikasi penerapan ciri-ciri kualiti guru... por Sherly Jewinly
Ciri-ciri kualiti guru positif dan Implikasi penerapan ciri-ciri kualiti guru...Ciri-ciri kualiti guru positif dan Implikasi penerapan ciri-ciri kualiti guru...
Ciri-ciri kualiti guru positif dan Implikasi penerapan ciri-ciri kualiti guru...
Sherly Jewinly21.6K visualizações

Similar a Globalisasi

Penggunaan ICT Dalam P&P por
Penggunaan ICT Dalam P&PPenggunaan ICT Dalam P&P
Penggunaan ICT Dalam P&Pisuict12
30.4K visualizações11 slides
Tugasan 3 por
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3rubiha86
3.6K visualizações9 slides
Print out 02 por
Print out 02Print out 02
Print out 02fidera94
430 visualizações9 slides
Tugasan 3 por
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3Zurina Husain
653 visualizações10 slides
Information And Communication Technology ( I C T) por
Information And Communication Technology ( I C T)Information And Communication Technology ( I C T)
Information And Communication Technology ( I C T)Alexius
849 visualizações17 slides
Penggunaan ICT por
Penggunaan ICTPenggunaan ICT
Penggunaan ICTAs Nuurien Najma
5.9K visualizações36 slides

Similar a Globalisasi(20)

Penggunaan ICT Dalam P&P por isuict12
Penggunaan ICT Dalam P&PPenggunaan ICT Dalam P&P
Penggunaan ICT Dalam P&P
isuict1230.4K visualizações
Tugasan 3 por rubiha86
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
rubiha863.6K visualizações
Print out 02 por fidera94
Print out 02Print out 02
Print out 02
fidera94430 visualizações
Tugasan 3 por Zurina Husain
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
Zurina Husain653 visualizações
Information And Communication Technology ( I C T) por Alexius
Information And Communication Technology ( I C T)Information And Communication Technology ( I C T)
Information And Communication Technology ( I C T)
Alexius849 visualizações
Penggunaan ICT por As Nuurien Najma
Penggunaan ICTPenggunaan ICT
Penggunaan ICT
As Nuurien Najma5.9K visualizações
Assignment 3 por Noor Abidin
Assignment 3Assignment 3
Assignment 3
Noor Abidin1.7K visualizações
Assignment 3 por Noor Abidin
Assignment 3Assignment 3
Assignment 3
Noor Abidin1.8K visualizações
Assignment 3 por Noor Abidin
Assignment 3Assignment 3
Assignment 3
Noor Abidin2.3K visualizações
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013 por Rahmah Soid
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013Cabaran ict tugasan 1 ssi3013
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013
Rahmah Soid4.9K visualizações
Peranan teknologi dalam pengajaran por Zaini Nie
Peranan teknologi dalam pengajaranPeranan teknologi dalam pengajaran
Peranan teknologi dalam pengajaran
Zaini Nie2.4K visualizações
Tugasan 3 por Jazman664
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
Jazman6642K visualizações
Asimen hbef233 por ainuldindin
Asimen hbef233Asimen hbef233
Asimen hbef233
ainuldindin37 visualizações
Latihan1.docx por razlin8208
Latihan1.docxLatihan1.docx
Latihan1.docx
razlin8208508 visualizações
Ulasan artikel por Ker0
Ulasan artikelUlasan artikel
Ulasan artikel
Ker037.8K visualizações
Perlukah Guru SD Memiliki Kemampuan ICT por Meutia Anis
Perlukah Guru SD Memiliki Kemampuan ICTPerlukah Guru SD Memiliki Kemampuan ICT
Perlukah Guru SD Memiliki Kemampuan ICT
Meutia Anis4.1K visualizações
Ulasan jurnal por Zakaria Mohamed
Ulasan jurnalUlasan jurnal
Ulasan jurnal
Zakaria Mohamed188 visualizações
Jurnal latif por ilah2012
Jurnal latifJurnal latif
Jurnal latif
ilah2012377 visualizações
Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan) por Ety Sue
Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan)Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan)
Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan)
Ety Sue656 visualizações
Tugasan 3 KPT 6044 por Ety Sue
Tugasan 3 KPT 6044Tugasan 3 KPT 6044
Tugasan 3 KPT 6044
Ety Sue442 visualizações

Mais de Rosnaliza07

K15 adaptasi pelbagai perkembangan inovasi dan perubahan pendidikan por
K15 adaptasi pelbagai perkembangan inovasi dan perubahan pendidikanK15 adaptasi pelbagai perkembangan inovasi dan perubahan pendidikan
K15 adaptasi pelbagai perkembangan inovasi dan perubahan pendidikanRosnaliza07
594 visualizações15 slides
K14 strategi perubahan pendidikan por
K14 strategi perubahan pendidikanK14 strategi perubahan pendidikan
K14 strategi perubahan pendidikanRosnaliza07
1.9K visualizações16 slides
K13 inovasi por
K13 inovasiK13 inovasi
K13 inovasiRosnaliza07
670 visualizações57 slides
K12 burnout por
K12 burnoutK12 burnout
K12 burnoutRosnaliza07
496 visualizações10 slides
K11 stres por
K11 stresK11 stres
K11 stresRosnaliza07
752 visualizações11 slides
Hak Asasi Kanak Kanak por
Hak Asasi Kanak KanakHak Asasi Kanak Kanak
Hak Asasi Kanak KanakRosnaliza07
20.2K visualizações7 slides

Mais de Rosnaliza07(12)

K15 adaptasi pelbagai perkembangan inovasi dan perubahan pendidikan por Rosnaliza07
K15 adaptasi pelbagai perkembangan inovasi dan perubahan pendidikanK15 adaptasi pelbagai perkembangan inovasi dan perubahan pendidikan
K15 adaptasi pelbagai perkembangan inovasi dan perubahan pendidikan
Rosnaliza07594 visualizações
K14 strategi perubahan pendidikan por Rosnaliza07
K14 strategi perubahan pendidikanK14 strategi perubahan pendidikan
K14 strategi perubahan pendidikan
Rosnaliza071.9K visualizações
K13 inovasi por Rosnaliza07
K13 inovasiK13 inovasi
K13 inovasi
Rosnaliza07670 visualizações
K12 burnout por Rosnaliza07
K12 burnoutK12 burnout
K12 burnout
Rosnaliza07496 visualizações
K11 stres por Rosnaliza07
K11 stresK11 stres
K11 stres
Rosnaliza07752 visualizações
Hak Asasi Kanak Kanak por Rosnaliza07
Hak Asasi Kanak KanakHak Asasi Kanak Kanak
Hak Asasi Kanak Kanak
Rosnaliza0720.2K visualizações
Masalah sosial por Rosnaliza07
Masalah sosialMasalah sosial
Masalah sosial
Rosnaliza071.9K visualizações
Akta Pendidikan por Rosnaliza07
Akta PendidikanAkta Pendidikan
Akta Pendidikan
Rosnaliza0729K visualizações
Kepelbagaian Budaya por Rosnaliza07
Kepelbagaian BudayaKepelbagaian Budaya
Kepelbagaian Budaya
Rosnaliza07780 visualizações
Tonggak Pendidikan UNESCO por Rosnaliza07
Tonggak Pendidikan UNESCOTonggak Pendidikan UNESCO
Tonggak Pendidikan UNESCO
Rosnaliza072.4K visualizações
Pendemokrasian Pendidikan por Rosnaliza07
Pendemokrasian PendidikanPendemokrasian Pendidikan
Pendemokrasian Pendidikan
Rosnaliza074.8K visualizações
Integrasi nasional por Rosnaliza07
Integrasi nasionalIntegrasi nasional
Integrasi nasional
Rosnaliza0710.6K visualizações

Último

surat lamaran pld tahun 2023.docx por
surat lamaran pld tahun 2023.docxsurat lamaran pld tahun 2023.docx
surat lamaran pld tahun 2023.docxAnggunPermatasari25
12 visualizações1 slide
MATERI LHO X AYU.pptx por
MATERI LHO X AYU.pptxMATERI LHO X AYU.pptx
MATERI LHO X AYU.pptxDelviaAndrini1
16 visualizações33 slides
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx por
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxKhoirul Ngibad
12 visualizações23 slides
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx por
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxAzizahRaiza1
47 visualizações17 slides
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfIrawan Setyabudi
27 visualizações35 slides
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx por
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptxMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptxSupriyadiSupriyadi54
24 visualizações4 slides

Último(20)

surat lamaran pld tahun 2023.docx por AnggunPermatasari25
surat lamaran pld tahun 2023.docxsurat lamaran pld tahun 2023.docx
surat lamaran pld tahun 2023.docx
AnggunPermatasari2512 visualizações
MATERI LHO X AYU.pptx por DelviaAndrini1
MATERI LHO X AYU.pptxMATERI LHO X AYU.pptx
MATERI LHO X AYU.pptx
DelviaAndrini116 visualizações
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx por Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 visualizações
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx por AzizahRaiza1
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
AzizahRaiza147 visualizações
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Irawan Setyabudi27 visualizações
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx por SupriyadiSupriyadi54
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptxMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
SupriyadiSupriyadi5424 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN... por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
Kanaidi ken25 visualizações
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx por Fitriani Nurfadillah
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptxAKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx
Fitriani Nurfadillah19 visualizações
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV... por Kanaidi ken
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Kanaidi ken13 visualizações
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... por Kanaidi ken
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Kanaidi ken10 visualizações
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka por ahmadmistari
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
ahmadmistari59 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken14 visualizações
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 visualizações
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf por DidikSupriyadi6
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfBEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
DidikSupriyadi644 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken66 visualizações
Fajar Saputra (E1G022057).pptx por FajarSaputra57
Fajar Saputra (E1G022057).pptxFajar Saputra (E1G022057).pptx
Fajar Saputra (E1G022057).pptx
FajarSaputra5714 visualizações
STORYBOARD.docx por JUMADAPUTRA
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docx
JUMADAPUTRA14 visualizações
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx por NajwaAuliaSyihab
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptxMPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx
NajwaAuliaSyihab24 visualizações
Motivasi Meningkatkan Diri por KemindoGroup
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan Diri
KemindoGroup13 visualizações

Globalisasi

 • 1. ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN: Globalisasi Dalam Pendidikan Guru dan Cabaran Semasa
 • 2. HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan faedah, kesan dan cabaran globalisasi dalam pendidikan (1.1)
 • 3. GLOBALISASI Proses mengetepikan sekatan untuk mewujudkan dunia terbuka dan tanpa sempadan
 • 4. GLOBALISASI Satu ideologi perubahan budaya, sosial dan politik yang dicetuskan oleh kemajuan pesat ICT. Dalam konteks ini, globalisasi menyebabkan wujudnya konsep dunia tanpa sempadan, konsep liberalisasi maklumat, konsep pembelajaran global, konsep perubahan global dan sebagainya (Abd. Rahim, 2005).
 • 5. ICT Menurut Ward & Peppard (2003), ICT merujuk kepada teknologi (hardware, software, telecomunication dan networks). Sesuatu yang nyata (tangible) contohnya komputer peribadi, servers, routers, kabel dan sesuatu yang tidak nyata (intangible) contohnya software.
 • 6. ICT Kekangan dan cabaran penggunaan ICT Kekangan dalam menghabiska n silibus Sikap negatif guru Kekurangan kemahiran Kekurangan prasarana dan bahan sokongan Jurang ICT dan digital Peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Meningkatkan motivasi guru dan pelajar Membolehkan pembelajaran bersendiri Meningkat kemahiran ICT
 • 7. PERANAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Ini bermaksud menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
 • 8. PERANAN ICT: Berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan guru dan pelajar terhadap pelajaran. Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. Membolehkan pembelajaran bersendiri (individualise learning). Membolehkan guru mengakses maklumat yang sukar diperolehi.
 • 9. Membolehkan guru mengumpul maklumat yang perlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk diperoleh. Membolehkan pelajar mencuba atau melaksana eksperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya untuk dilaksana dengan cara biasa. Meningkat daya kreativiti dan imaginasi guru dan pelajar. Memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum.
 • 10. KEKANGAN DAN CABARAN PENGGUNAAN ICT 1. Kekangan Dalam Menghabiskan Silibus  Penggunaan internet memerlukan masa yang lama untuk dilayari dan diakses walaupun dari segi sikap guru bersedia menggunakan komputer dalam pengajaran.
 • 11. 2 Sikap Negatif Guru  Sebahagian guru yang telah sebati dengan kaedah tradisional dan sukar untuk membuat penyesuaian dengan teknologi instruksional. 3 Kekurangan Kemahiran  Penggunaan IT mempunyai hubungan yang signifikan dengan bidang pelbagai kecerdasan atau multiple-intelligences yang mencorakkan budaya pembelajaran yang tidak lagi terikat kepada pembelajaran konvensional.
 • 12. 4. Kekurangan Prasarana dan Bahan Sokongan  Satu cabaran penting pendidikan di sekolah ialah menyediakan kemudahan komputer untuk semua pelajar. Ini bermakna kemudahan komputer tidak terhad kepada golongan tertentu sahaja tetapi melibatkan keseluruhan pelajar tanpa mengira status ekonomi, sosial, kaum dan sebagainya.
 • 13.  Kecanggihan kemudahan ICT yang terdapat di sekolah pada masa ini adalah tidak seragam. Ada yang meletak komputer di dalam bilik darjah, ada juga yang meletakkan semua komputer ini di dalam makmal. Ada yang memilik sambungan kepada Internet, ada yang tidak.
 • 14. 5 . Jurang ICT dan Digital  Ketidakseimbangan yang berlaku dalam masyarakat terutama dan segi ekonomi, pendapatan, pendidikan, kemudahan infrastruktur. pemodenan dan sebagainya akan memberi kesan terhadap kemajuan ICT dan digital.  Lebih banyak peruntukan dan guru-guru yang terlatih dalam bidang ICT dan digital perlu disediakan bagi membantu pelajar dan sekolah melaksanakan misi dan visi membentuk masyarakat IT dan masyarakat digital.
 • 15. 6. Sumber Kewangan Yang Tidak Mencukupi Pihak sekolah yang tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi bagi membiayai berbagai-bagai kos penggunaan teknologi maklumat akan kembali kepada pembelajaran konvensional. Kelemahan kepimpinan sekolah yang kurang komited terhadap penggunaan ICT juga boleh menyebabkan sekolah tertinggal dari arus perubahan perdana yang berlaku.
 • 16. CADANGAN 1. Kekangan Dalam Menghabiskan Silibus  Pendekatan pengajaran menggunakan ICT perlu meluaskan dimensi dunia ICT yang mencakupi penggunaan internet, melayari laman web, on-line, e-mel, program pendidikan yang diselaraskan di peringkat sekolah, dan perisian yang perlu dirancang sesuai dengan spesifikasi kurikulum sekolah dan digunakan secara intensif dan ekstensif dalam pengajaran dan pembelajaran.
 • 17. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dengan baik, bukan secara “bidang terjun” atau sebagai aktiviti sampingan yang tidak ada kaitan dengan kurikulum.
 • 18. 2 Sikap Negatif Guru Guru harus meninggalkan pengajaran- pembelajaran cara lama yang diamalkan, sebaliknya memikirkan pembelajaran dinamik dalam konteks penggunaan teknologi maklumat. Pemikiran positif perlu wujud di kalangan pelaksana dasar penggunaan ICT di semua peringkat sistem pendidikan di negara ini bagi membolehkan ICT diadaptasikan dan diperluaskan dalam budaya pembelajaran.
 • 19. Guru-guru perlu diberi latihan dalam penggunaan teknologi baru untuk diaplikasikan di dalam bilik darjah.
 • 20. 3 Kekurangan Kemahiran Guru perlu didedahkan kepada idea baharu dan peluang dalam kerjaya profesion keguruan mereka seperti menghadiri kursus ICT jangka pendek. Pihak sekolah juga perlu mengambil inisiatif memajukan profesion keguruan dalam konteks penggunaan ICT dalam pendidikan agar guru- guru yang berkhidmat di sekolah menerima perubahan dan kemajuan dalam kerjaya profession keguruan mereka.
 • 21. Program perkembangan staf yang melibatkan profesion keguruan di sekolah-sekolah harus dirancang dengan baik. Ini boleh membawa kepada inovasi dan perlaksanaan dasar pembaharuan pendidikan dilakukan. Profesion keguruan harus sentiasa terbuka kepada perubahan, pembaharuan dan inovasi baharu dalam penggunaan ICT di Sekolah.
 • 22. 4. Kekurangan Prasarana dan Bahan Sokongan  Memperbaiki infrastruktur komunikasi dan multimedia seperti kemudahan komputer, lebar jalur tinggi yang bersepadu dan sambungan Internet serta makmal komputer.  Meningkatkan infrastruktur seperti rangkaian, kandungan tempatan, insentif dan perundangan untuk membentuk persekitaran yang membolehkan penyediaan infrastruktur.
 • 23. 5. Jurang ICT dan Digital  Penggunaan komputer perlu dipergiatkan dan diperluaskan, terutama di sekolah- sekolah di luar bandar.  Memastikan lebih ramai pelajar mendapat faedah.  Pembangunan perisian untuk mata pelajaran Matematik, Sains, Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris serta Teknikal dan Vokasional perlu dipergiatkan. Manakala perisian untuk mata pelajaran lain perlu dibangunkan.
 • 24. 6. Sumber Kewangan Yang Tidak Mencukupi Soal implikasi kos sering kali menjadi kriteria bagi melaksanakan pembelajaran berasaskan komputer di sekolah-sekolah. Sekolah perlu merangka belanjawan pendidikan yang semakin meningkat, khususnya perbelanjaan yang melibatkan penggunaan kemudahan, peralatan dan perkakasan teknologi maklumat.