Tema8

189 visualizações

Publicada em

ENERGIA

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Tema8

  1. 1. % (9 c' Qui u. &na; _z 2M . Lao QD oUoCn. wmkio-s . tm com. *b W "p, !à É çn$f I-&MIWWM (HQ ml V°R1NWWV(I-bà-kl¡l, me Owen. “na Asfzuíâaçrorzuns à: rã 3: AMA ) @gmgãgí Qwwiuoscx . ., 1a à u, ' °~ fa. cabana-Ag, o em, uma. , 017m0 QA
  2. 2. G Lg_ . .m-L ' ' ' i V 'TÁ ~ ~ 'QA &growfim Lp). VJMÍM ¡ÀdÀw 'zm WW' U** uni às; 1 VV** ; SACFU-VL mn 0T: : &aux-Ju; .h (nzlpuç . N. Q b». mfmncxm, LombuÂríbQA (uva (uAà-VJÍ ? mam-NU (9 oxlamitnô ; Libano-W m LVJP-ãío. um 'van-nx à-K ô Â: : Que» Em at», wmbuàsouxas , aÀmmoÃy Ut &camcm M, .À vwfcxacg¡ @M1314 mami/ doa_ ExPERH-(EUTC as »meu Mg_ à " E1 (Jo: u. ; A15 . anota 1%, ,r ' " Hanna às 54a gain QcSLÚuLMtA msn; é l¡ (ngm . 5.5.. . qu. . n51' gukk; mui-X' x ¡ 'X yo_ . V 'LLLÇ~›ÃJ(4Y1ü. À: ?OV-N gçmmowz ; uduxgazm W** ; De Donos OBTENEHOS . .n EMERGÍA? Lo. obTmmmm 31 . mamona minah. 3 m M9 wwe . Krãw” “Anula-w, _g4 wma. no¡ “t9 : Lomax UL .1 chm ? aqui à mui/ LD “meo am ygamauo. ÀJL Mumnnm ga» bcn wmbuxk ààgh» @Luciana . 3o. » uJmma-a -Bubu Am Hvuuâ a4, M225
  3. 3. A». LsaÍm Àp (ymgxmmñamàa) , o ? winx km3 mami» às. $105 . .uz @naum Fmvàg), às. Éumaámx RmouoÃoQA &N; : Lo. &Tujlãffàl ÀAà , 9a (Tumu- Jxn-moà ? um Musa, 9a nçça, “Ewan Qu; hmuh_ À . T, O OMJWW 9a Traxx); amarmos 1m EhtÍUUÂd-f* ? Íctuzoa bcQouà EQ uxrÁ/ ndrctxo às; à Malaui: : &P; abri? ) _sem Qua 1)** M» JW** QM “a” Àlum çL-&ÂÍum pamñuaa,9o» uólusàn Lam oanw amena à: um moQgm . SL Sb: moQJMü bom ãvrâmàoxs . mokQxcoà tummsàobmzxm 9o. ¡Lmmãáz M WI* g 1m › : ... ;.E9~E3FRSYWTADUUY”ÃÂWLXclbu-”Q ÀÂQNUUT', 2,5 ' mmcÀmico. , ? agàâ mcxlzgmüwà o à Às. mm (M304 Lúcbuíuxhcas) . Em manga wcàw RuAiÀ-l zm 2m khovÃÍkÍócM V _g_ Lo. bimnabo. m, &zx moída gçua ümmoõ 9m gang, oLooà ? S grunge. ?away D). 233% mulmxta. agcàiumm moon-anca, 90min D9_ QA oiomabau 31 05561** “lñlk-“Q CWñQà-Lía' Utoàcjanm) ? càaamoà mtàscz) wma : Luimab , “an” , õ tgmbmêx Àâ «QA raiomobcx Às. ou , *na ? OÀPJWXOÕ üshraxi mrvnlzuxb+áqbâlâ l Cao-Wo oa $533*-

×