O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
AngPagpapatawadngBuongPuso (Mateo 18:21-35)

forgiveness

Balangkasng Mateo 18:21-35
AngTanongni Pedro: Ilangulitkongpatat...
"Hindi kosinasabingpitongbeses,
kundihanggangmakapitungulitngpitumpu.
23 Sapagkatangkahariannglangit
aykatuladnito:
ipinas...
atpinalaya.

28 "Ngunitpagkaalisroon
aynakatagponiyaangisaniyangkamanggagawa
na may utangnailangdaangpisosakanya.
Sinungga...
Hindi ba’tdapatkarinsanangnahabag
sakapwamo?’
34 At sagalitnghari,
siya’yipinabilanggo
hanggangsamabayarananglahat
ngkanya...
Pagsusuri
Angpagbasa ay maaaringhatiinsatatlongbahagi (tingnanangbalangkassaitaas). Angtanongni Pedro at
angpaunangtugonni...
Angtekstongito

ay

masusurisateoryanghermenyutiksspagkatmakikitaritoangmgakatangianngteorya.

AngmgasagradongsalitangDiyo...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

de

Ang pagpapatawad ng buong puso pagsusuri ii Slide 1 Ang pagpapatawad ng buong puso pagsusuri ii Slide 2 Ang pagpapatawad ng buong puso pagsusuri ii Slide 3 Ang pagpapatawad ng buong puso pagsusuri ii Slide 4 Ang pagpapatawad ng buong puso pagsusuri ii Slide 5 Ang pagpapatawad ng buong puso pagsusuri ii Slide 6
Próximos SlideShares
Sa bagong paraiso
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0 gostaram

Compartilhar

Baixar para ler offline

Ang pagpapatawad ng buong puso pagsusuri ii

Baixar para ler offline

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ang pagpapatawad ng buong puso pagsusuri ii

  1. 1. AngPagpapatawadngBuongPuso (Mateo 18:21-35) forgiveness Balangkasng Mateo 18:21-35 AngTanongni Pedro: Ilangulitkongpatatawarinangkapatidnanagkasala? (21) Angtugonni Jesus Hanggangmakapitongulitngpitumpu(22) Pagsasalarawan: angtalinghaganghari at angaliping may utang Pambungad: Natuklasanngharinaangisangalipi’ynagkakautangsakanyangnapakalakinghalaga (23-25) Angpagmamakaawangalipin at angpagpapatawadnghari (26-27) Angalipingpinatawad ay naningilsanagkakautangsakanay(28) Nagmakaawaangnagkakautangnguni’tsiya’yhindipinatawad (29-30) Angmganakasaksingginawasakapwaalipin ay nagsumbongsahari (31) Hinarapnghariangwalangawangutusan at ito’ykanyangipinakulong (32-34) Angpagtataposni Jesus: magpatawadmulasapuso (35) AngTeksto 21 Lumapitsi Pedro atnagtanongkay Jesus, "Panginoon, ilangbeseskopo bang patatawarin angkapatidkongpaulit-ulitnanagkakasalasa akin? Pitongbesespoba?" 22 Sinagotsiyani Jesus,
  2. 2. "Hindi kosinasabingpitongbeses, kundihanggangmakapitungulitngpitumpu. 23 Sapagkatangkahariannglangit aykatuladnito: ipinasyangisanghari nahinganngulatangkanyangmgaalipin tungkolsakanilangmgautang. 24 Unangdinalasakanya angaliping mayutangnamilyun-milyongpiso. 25 Dahilsasiya’ywalangmaibayad, iniutosnghari naipagbilisiya, patiangkanyangasawa, mgaanak, atlahatngkanyangari-arian, upangsiya’ymakabayad. 26 Lumuhodangtaongito saharapannghari atnagmakaawa, ‘Bigyan pa poninyoakongpanahon atbabayarankosainyoanglahat.’ 27 Naawasakanyaanghari kaya’tpinatawadsiya sakanyangpagkakautang
  3. 3. atpinalaya. 28 "Ngunitpagkaalisroon aynakatagponiyaangisaniyangkamanggagawa na may utangnailangdaangpisosakanya. Sinunggabanniyaitosaleeg, sabaysigaw, ‘Magbayadkangutangmo!’ 29 Lumuhodito at nagmakaawasakanya, ‘Bigyanmo pa akongpanahon atbabayarankita.’ 30 Ngunithindisiyapumayag. Sahalip, ito’yipinabilanggoniya hanggangsamakabayad. 31 "Labisnanagdamdam angibangmgatauhannghari nangmalamaniyon, kaya’tpumuntasilasahari atisinumbongangbuongpangyayari. 32 Ipinatawagnghariangmalupitnalingkod. ‘Napakasamamo!’ sabiniya. ‘Pinatawadkitasautangmo sapagkatnagmakaawakasa akin. 33 Naawaakosaiyo.
  4. 4. Hindi ba’tdapatkarinsanangnahabag sakapwamo?’ 34 At sagalitnghari, siya’yipinabilanggo hanggangsamabayarananglahat ngkanyangutang. 35 Gayundinanggagawinsainyo ngakingAmananasalangit kunghindininyopatatawarin nangbuongpuso anginyongmgakapatid."
  5. 5. Pagsusuri Angpagbasa ay maaaringhatiinsatatlongbahagi (tingnanangbalangkassaitaas). Angtanongni Pedro at angpaunangtugonni Angikatlongbahagi Jesus. ay “Pauna” dahilito’yisasalarawan angpagtataposni Jesus kung pa ni Jesus saisangtalinghaga. saansinabiniyangkailangangmagpatawadng “mulasapuso”. Satanongni Pedro kung ilangulitkailangangpatawarinangkapatidnapaulit-ulitnanagkakasala, angtugonni Jesus ay hindipitokungdihanggangpitumpung-ulitngpito. Angpitumpung-ulitngpito ay apatnaraan at siyamnapu. Kung angisangtao angbilangnahiningini Jesus ay ay magbibilangkungilangulitsiyangmagpapatawadangisangkapatid, impraktikal. Mas madalinghindinalamangmagbilang at patawarinnalamangangkapatid. At itongaangisinalarawanni Jesus satalinghaga. Pansininangleksyong moral ngsalaysaynananggalingsabibignghari: “Pinatawadkitasautangmosapagkatnagmakaawakasa akin. ba’tdapatkarinsanangnahabagsakapwamo?”Samadalingsabi, magpakitanghabagsaiba. Kung Naawaakosaiyo. angkinahabagan tutuusin, ay kailangan anghalagangpinatawadnghari Hindi ding ay napakalakikumparasaipinagmakaawanungisangalipin. Kaya ngawalanamantalagangmawawalasakanya kung pinagbigyannalamangsananiyaangnagkakautangsakanya. Sakanyangpagtatapos, sinabini Jesus naganuon din anggagawinngkanyangAmangnasalangitsamgataonghindimarunongmagpatawadng “buongpuso”. Hindi ba’titorinangpanalangingitinurongPanginoon? “Patawarinmo kami tuladngpagpapatawadnaminsamganagkakasalasaamin” Sapagka’tkungipatawadninyosamgataoangkanilangmgakasalanan, nginyongAmasakalangitan. ay patatawarinnaman Subalitkunghindininyoipatawadsamgataoangkanilangmgakasalanan, hindirinnaman kayo patatawarinnginyongAmanginyongmgakasalanan. (Mateo 6:12.14-15) kayo ay
  6. 6. Angtekstongito ay masusurisateoryanghermenyutiksspagkatmakikitaritoangmgakatangianngteorya. AngmgasagradongsalitangDiyos ay itongayonangpokusnghyermenyutika. napakatalinghaga at kungating pang papansisnin ay

Vistos

Vistos totais

1.055

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

1

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×