Anúncio

Ikt som transfermedierende værktøj

Reader, PhD em Absalon University College
16 de Mar de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Ikt som transfermedierende værktøj(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Ikt som transfermedierende værktøj

 1. +Ikt som transfermedierende værktøj mellem skole og praktik Marianne Riis, Palle Bergstedt, Claus Bo Jørgensen, Hans Henrik Koch & Carsten Lund Rasmussen NCE, Professionshøjskolen Metropol
 2. Det er ikke så enkelt! Kilde: http://www.qaclubkiev.com/2013/12/1.html
 3. + Hvorfor fokus på transfer?
 4. + Elevernes motivation Mange aspekter kan spille en rolle for elevernes motivation og muligheder for at gennemføre den påbegyndte uddannelse.  Helt centralt står dog samspillet mellem teori og praksis, hvormed menes både  forholdet mellem undervisningen på skolen og i praktikken , og  forholdet mellem teori og praksis internt på skolen Damvad (2012, s. 57)
 5. + Udfordringer ift. transfer 1. At få skabt kontakt mellem skole og virksomhed  Nogle skoler er rigtig dygtige, men ikke alle  EVA (2013) peger på at virksomhederne generelt betragter dette som skolernes hovedansvar 2. At få talt om pædagogik og læring  Fokus ofte på fravær og ”opdragelsesaspekter” – fremfor læring  Misforståede hensyn fra begge sider  Kræver tid, prioritering og fælles sprog - måske kan ikt facilitere? - for lærere og oplærere
 6. + Udfordringer ift. transfer - 2  At skabe nær transfer baseret på specifik viden og identiske elementer  At skabe fjern transfer baseret på generel viden Transfer kræver relativ høj- taksonomisk viden, færdigheder og kompetencer! Måske kan ikt facilitere? - for elever/lærlinge
 7. + Sigtelinje 4: Kobling mellem skole- og praktikforløb  Lærere og oplærere/instruktører  Behov for bedre videndeling  Orientering om indhold og undervisningsmaterialer  Elever  Dokumentation af aktiviteter (læring, karakterer og fravær)  Skolens platforme (LMS, Elevplan?) E-portfolio? Hvilket lærings- og transfersyn ligger bag denne tænkning??
 8. + Vores forsknings- projekt?
 9. + Ikt og transfer i EUD Vi er nysgerrige på:  Hvorfor og hvordan anvender erhvervsskolelærere på hovedforløbet pædagogisk-didaktisk ikt-værktøjer til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik for derigennem at skabe betingelser for, at der kan ske transfer?   Udvikling af didaktisk inspirationsmateriale (fx cases), modeller og anbefalinger, samt en webbog Forskningsprojekt 2015-2017
 10. + Aktivitetsteori, grænsekrydsning - og ikke mindst græseobjekter Skolen Praktikvirksomheden
 11. + Dataindsamling E15 Desk research Baggrundsinterviews 6 lærere Caseudvælgelse -Merkantil - Teknisk - SoSu F16 1. Skole- og praktikperiode Observation - Skole og praktik Interviews - Lærere, elever og oplærere E16 2. Skole- og praktikperiode Eksperimenter med ikt Observation - Skole og praktik Interviews - Lærere, elever og oplærere F17 3. Skole- og praktikperiode Eksperimenter med ikt?? Observation - Skole og praktik Interviews - Lærere, elever og oplærere
 12. + Lærernes oplevelser?
 13. + Analyse baseret på Aktivitetssystemer
 14. + S1 S2 P1 P2 S3 Horisontal proces Horisontal proces Lærerne har fokus på vertikale og horisontale læreprocesser S1= skoleperiode 1, P1= praktikperiode 1 osv. Grænsekrydsning Transfer
 15. + Transfer?  Transfer betyder at overføre og anvende noget, man har lært eller erfaret i en situation, i en anden situation.  Transferprocessen indeholder en transformation af det, man har med sig fra tidligere situationer, således at det tilpasses de kendetegn, der er ved den situation, hvori det skal anvendes.  Der skelnes mellem nær- og fjerntransfer – afhængig af bla. tid og antal af identiske elementer Aarkrog (2012, s. 32)
 16. + Grænseskrydsning og –objekter?  Grænsekrydsning er et koncept, der er foreslået som en udvidelse af transferbegrebet  Grænsekrydsning ses som kontinuerte to-vejs handlinger og interaktioner i og imellem to praksisser  Grænsekrydsning anerkender konflikter og modsætninger – og ser disse som potentiale for læring og udvikling   Målet er at finde produktive måder at udnytte forskellighed på  Grænseobjekter fungerer som bindeled (3. rum) mellem praksisser – disse kan være ikt-baserede Akkerman & Bakker (2011)
 17. + Lærerne oplever udfordringer Stor forskel på virksomhederne  Travlhed i virksomhederne: fokus på produktion, ikke læring  Konservatisme og tradition, der kan resultere i teknologiforskrækkelse, ligegyldighed og deciderede forbud Læringsmål vs. praktikmål  Ringe indflydelse på læring i praktikken  ikke altid lærerens fokus  ikke altid elevens fokus
 18. + Lærerne oplever udfordringer - 2 Heterogen elevgruppe – stort differentieringsbehov også ift. transfer  Eleverne har i høj grad ansvaret for at skabe sammenhæng  Elevernes erfaring og dermed meningsdannelse tager tid Visse fag og domæner er bare vanskeligere end andre  Behov for både praksisnær undervisning og teorinær praksis! Ikt anvendes meget forskeligt: behov for opkvalificering af lærere, elever og virksomheder
 19. + Transfer - og transfermedierende værktøjer
 20. + 5 transfermedierende værktøjer Baseret på Henningsen & Mogensen (2013) Konstruktions- værktøjer  Viden i praksis Interaktions- værktøjer  Samspil og samarbejde i praksis Simulations- værktøjer  Simulation af praksis Refleksions- værktøjer  Refleksion i og over praksis Informations- og kommunikationsværktøjer (Ikt)
 21. + Case: Grundforløbslærer, Hanne skal planlægge forløb for G1 elever Didaktisk udfordring  Hanne skal planlægge et forløb for et hold G1 elever, der skal lære om grundtilberedning indenfor hovedområdet fødevarer, jordbrug og oplevelser.  Hanne er opmærksom på, at eleverne kan have problemer med at koble det, som de allerede ved sammen med det, som de skal lære i skolen. Derfor ønsker hun at sætte fokus på transfermedierende læreprocesser.  Hanne ønsker også at bruge ikt i undervisningen! 
 22. + Case A: Hanne og GF1 elever Information Eleverne ser en video om tilberedning af X Interaktion Eleverne drøfter tilberedningsmetoden og stiller spørgsmål til læreren Konstruktion/simulation Eleverne tilbereder X og tager billeder af processen Refleksion Eleverne poster billederne og reflekterer over det Fokus på identiske elementer: Specifik/generel (indholdet) Nær/fjern (anvendelsen)
 23. + Grænsekrydsning - og grænseobjekter
 24. + 4 faser for grænsekrydsende læreprocesser 1. Identifikation Meningsskabelse 2. Koordination Kontinuitetsskabelse 3. Refleksion Perspektivtagning 4. Transformation Identitets- og kultur- forandring Akkerman & Bakker (2011) Bygger på en tænkning, der lægger vægt på at udnytte forskellighed på en produktiv måde!
 25. + Case: Hovedforløbslærer, Søren skal planlægge forløb for elektrikerelever Didaktisk udfordring  Søren skal planlægge et forløb for et hold elektrikerelever, der kommer tilbage efter 1. virksomhedspraktik  Søren er opmærksom på, at eleverne kan have problemer med at skabe sammenhæng mellem det, som eleverne har lært i praktikken og det, som de har lært/skal lære i skolen. Derfor ønsker han at sætte fokus på grænsekrydsende læreprocesser.  Søren ønsker også at bruge ikt i undervisningen! 
 26. + Case B: Søren og HF elektrikerelever Konstruktion - Eleverne optager video af praksis Interaktion - Eleverne diskuterer ligheder og forskelle mellem skole- og virksomhedspraksis Simulation - Eleverne simulerer praksis via spil Refleksion - Eleverne reflekterer over praksis Akkerman & Bakker (2011) Henningsen & Mogensen (2013) Identifikations- fasen - fokus på ligheder og især forskelle mhp. meningsskabelse
 27. + De næste skridt?
 28. 4 hypotetiske udfaldsrum Horisontal forståelse/kontinuert oplevelse Horisontal forståelse/diskontinuert oplevelse Vertikal forståelse/ kontinuert oplevelse Vertikal forståelse/ diskontinuert oplevelse F16 Observation og interviews i praktikken: Fokus på oplevelser - Eleverne - Oplærerne  Udvikling af mini-eksperimenter
 29. + Overlap mellem skole og praktik? - Medierende (fag-)sprog og redskaber - Operationer, handlinger og aktivitet - Kompetencemål - Regler - Fællesskab - Arbejdsdeling S1 P1 S2 P2 S3 Hvilke grænseobjekter kan identificeres? Analoge, såvel som digitale Grænseobjekter mellem kontekster
 30. + Didaktik, (dis-)kontinuitet og IKT  Hvornår og hvordan er der behov for fokus på hhv. kontinuitet og diskontinuitet?  Hvordan kan didaktik og IKT understøtte:  Øget kontinuitet - og i forhold til hvad? indhold, aktiviteter, mål?  Udnyttelse af diskontinuitet som læringspotentiale? Kontinuitet Diskontinuitet Er der en optimal didaktisk balance?
 31. + Følg projektet på vores blog https://iktogtransferieud.wordpress.com/
 32. + BILAG
 33. + Referencer  Akkerman, S.F. & Bakker, A. (2011) Boundary Crossing and BoundaryObjects. Review of Educational Research. June,Vol. 81, No. 2, pp. 132-169  Damvad (2012). Baselinestudie. Udarbejdet for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium – UddX: http://uddannelseslaboratoriet.dk/wp- content/uploads/2013/05/Baseline_Det-erhvervsrettede-uddannelseslaboratorium.pdf  EVA, Danmarks Evalueringsinstitut (2013). Sammenhæng mellem skole og praktik. Kan hentes her: https://www.eva.dk/projekter/2012/sammenhaeng-i-tekniske- erhvervsuddannelsers-hovedforlob/hent-rapporten/sammenhaeng-mellem-skole-og- pratik  Henningsen, S.E. & Mortensen, F. (red.) (2013). Mellem teori og praksis. Om transfer i professionsuddannelser.VIA SYSTIME.  Aarkrog,V. (2012) Fra teori til praksis. Undervisning med fokus på transfer. Munksgaard.

Notas do Editor

 1. Hvor er eleverne henne inden S1??
Anúncio