Van Wezel Accountants - Eindejaarstips 2015

Richard van Duijn
Richard van DuijnFinance Manager | Registeraccountant | Flamingo Flowers BV em Flamingo Flowers BV

In bijgaande special treft u de eindejaarstips 2015 die Van Wezel Accountants weer voor u op een rijtje heeft gezet. Hierbij hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de kabinetsplannen voor 2016, die overigens nog niet allemaal definitief zijn. De tips zijn bestemd voor zowel ondernemers als particulieren. Veel leesplezier en bij vragen staan wij u graag te woord! Kijk op www.vanwezelaccountants.nl voor meer informatie over ons kantoor.

Eindejaarstips 2015
1
Eindejaarstips 2015
Een uitgave van Van Wezel accountants en adviseurs
November 2015
1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller?
Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat
wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in het hoogste ta-
rief terecht komt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aan-
trekkelijk maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheek-
renteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard.
LET
OP!
De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar uw teruggaaf
helaas ook. Het oprekken van de derde schijf volgend jaar tot
€ 66.000, kan u minder teruggaaf opleveren. Alleen als uw
inkomen – ook na de renteaftrek- in de hoogste tarief zit merkt
u er niets van.
2. Breng uw lijfrentepremie in aftrek
Koop dit jaar nog een lijfrente of stort op uw lijfrentespaarrekening of
lijfrentebeleggingsrecht. De premies die u voor een lijfrenteverzekering
betaalt of de stortingen die u doet op een lijfrentespaarrekening of lijfren-
tebeleggingsrecht, kunt u in aftrek brengen op uw inkomen in box 1 in de
aangifte inkomstenbelasting. Let er wel op dat u voldoet aan de voorwaar-
den. Zo moet u zelf de premies hebben betaald
of gestort en moet sprake zijn van onvoldoen-
de pensioenopbouw. Onze adviseurs kunnen u
nader informeren over de voorwaarden en de
hoogte van uw maximale premie berekenen.
LET
OP!
De premies zijn alleen aftrekbaar in
uw aangifte inkomstenbelasting
2015 als u de premies ook daadwer-
kelijk betaald heeft in 2015.
3. Profiteer van de nieuwe regels voor
tussentijds afkopen van uw lijfrente
Het tussentijds afkopen van een lijfrente is fis-
caal niet toegestaan. Over de afkoopsom moet u
belasting betalen en mogelijk ook revisierente.
Voorheen was de belasting verschuldigd over
minimaal de betaalde premies. Dit noemde men
de minimumwaarderingsregel. Als het bedrag
van de betaalde premies echter hoger was dan
1. Tips voor alle belastingplichtigen
Special Eindejaarstips 2015
Voor u liggen de eindejaarstips voor 2015. In deze tips hebben
wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het
kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter
nog niet definitief omdat ze nog door de Tweede en Eerste Kamer
moeten worden goedgekeurd.
De tips zijn onderverdeeld in zeven categorieën:
1. Tips voor alle belastingplichtigen
2. Tips voor ondernemers en rechtspersonen
3. Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
4. Tips voor de bv en de dga
5. Tips voor werkgevers
6. Tips voor de automobilist
7. Tips voor de woningeigenaar
Eindejaarstips 2015
2
de afkoopwaarde van de lijfrente, kon dit heel
vervelend uitpakken. Het kon zelfs zo zijn dat de
afkoopsom die u zou ontvangen lager was dan
het bedrag dat u aan belasting kwijt zou zijn.
Deze regel is nu afgeschaft. Voortaan betaalt u
alleen belasting (en mogelijk revisierente) over
de afkoopwaarde van de lijfrente.
TIP
Heeft u in het verleden uw lijfrente
niet afgekocht vanwege de afreke-
ning over minimaal de betaalde pre-
mies, dan kunt u dat nu alsnog doen.
U rekent dan af over de afkoopwaarde.
4. Vraag alsnog teveel betaalde belas-
ting over afgekochte lijfrente terug
Heeft u in 2010 of latere jaren uw lijfrente af-
gekocht? En heeft u daarbij afgerekend over de
betaalde premies in plaats van over de lagere af-
koopwaarde? Dan kunt u nu ook profiteren van
afschaffing van de minimumwaarderingsregel.
Voor het jaar 2010 moet u wel enige vaart ma-
ken: dit kan nog tot het einde van 2015.
Vraag onze adviseurs naar uw mogelijkheden.
5. Bespaar op de vermogensrende-
menstheffing
Op 1 januari 2016 wordt de waarde van uw ver-
mogen voor box 3 bepaald. Wilt u de belasting-
heffing op uw vermogen beperken, onderneem
dan vóór die datum actie, door uw vermogen te
verminderen. Beleg bijvoorbeeld uw vermogen
groen.
TIP
U kunt op de vermogensrende-
mentsheffing besparen door uw ver-
mogen te beleggen in bijvoorbeeld
groene beleggingen of niet ter beleg-
ging gehouden kunst en antiek. Hiervoor geldt
namelijk een vrijstelling in box 3.
6. Nieuw uiterlijk voor box 3 in 2017
Houd rekening met een nieuwe vorm van be-
lastingheffing in box 3 vanaf 2017. De Tweede
en Eerste Kamer zijn er nog niet uit, maar de
plannen liggen klaar. Als de plannen doorgaan
sluit vanaf 1 januari 2017 de vermogensrende-
mentsheffing beter aan bij de werkelijk behaal-
de rendementen op uw gespaard vermogen in
box 3. U krijgt te maken met een vermogensmix
en drie schijven met ieder een eigen forfaitair
rendementspercentage. Het belastingtarief in
box 3 blijft 30% en het heffingsvrij vermogen
gaat naar € 25.000 per persoon. Het forfaitai-
re rendement wordt vastgesteld op basis van de
werkelijk behaalde rendementen over spaargelden en beleggingen. Het
forfaitaire rendement van 4% wordt vervangen door een staffel van jaar-
lijks veranderende rendementen. Voor het jaar 2017 geldt tot een belast-
baar vermogen van € 100.000 (per belastingplichtige) een forfaitair ren-
dement van 2,9%, tussen € 100.000 en € 1 miljoen geldt een percentage
van 4,7% en daarboven van 5,5%.
TIP
Overleg met uw adviseur wat de gevolgen van de nieuwe plan-
nen zijn voor uw vermogen in box 3 en laat u informeren over
uw mogelijkheden.
7. Einde ouderentoeslag nabij
U kunt nog voor de laatste keer een beroep doen op de ouderentoeslag in
de aangifte inkomstenbelasting 2015. Daarna komt de ouderentoeslag te
vervallen. De ouderentoeslag is een verhoging van het heffingsvrij vermo-
gen. Dit is het bedrag waarover u in box 3 geen belasting hoeft te betalen.
LET
OP!
U heeft alleen recht op de ouderentoeslag wanneer u aan het
eind van het kalenderjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt en uw
inkomen uit werk en woning (box 1) niet meer is dan
€ 20.075 (2015). Bovendien mag uw vermogen na aftrek van
het heffingvrije vermogen (grondslag sparen en beleggen) en vóór toepas-
sing van de ouderentoeslag niet meer bedragen dan € 282.226 (€ 564.452
voor fiscale partners, 2015).
8. Laatste kans op voordelige afkoop levenslooptegoed
U krijgt tot 31 december 2015 de kans om fiscaal voordelig uw levens-
looptegoed in één keer op te nemen. Slechts 80% van de waarde van uw
levenslooptegoed op 31 december 2013 wordt dan belast. Is uw saldo op
het moment van opname hoger dan op 31 december 2013 dan wordt het
verschil wel voor 100% van de waarde belast.
LET
OP!
Of een opname in één keer in 2015 voor u een voordelig alter-
natief is, is volledig afhankelijk van uw persoonlijke omstan-
digheden. Denk hierbij aan het belastingtarief dat voor u van
toepassing is, uw (overig) vermogen in box 3 en bijvoorbeeld
uw oorspronkelijke bestedingsdoel . Onze adviseurs kunnen u nader in-
formeren en adviseren over een keuze hierin.
U bent niet verplicht om gebruik te maken van de 80%-regeling. U mag
ook nog tot en met het jaar 2021 blijven deelnemen aan de levensloopre-
geling. Neemt u het tegoed in 2016 of later op dan is dit nog steeds beste-
dingsvrij, maar wel volledig belast.
Eindejaarstips 2015
3
9. Breng kinderalimentatieverplichtingen in aftrek in box 3
Vanaf 2017 kunnen kinderalimentatieverplichtingen niet meer als schuld
in box 3 worden opgevoerd. Bij het vervallen van de aftrek van kinderali-
mentatie in box 1 (aftrek uitgaven levensonderhoud kinderen) per 1 janu-
ari 2015 is over het hoofd gezien dat hiermee de verplichting als schuld in
box 3 in aanmerking kan worden genomen. Dit schept nog kansen.
TIP
U kunt de waarde van de kinderalimentatieverplichting in uw
aangifte inkomstenbelasting over 2015 en 2016 opvoeren als
schuld in box 3.
10. Wisselende inkomsten? Middeling biedt uitkomst
Heeft u te maken met ‘schommelende’ inkomsten? Dan kan middeling
uitkomst bieden. Ga na of u de afgelopen jaren sterk wisselende inkom-
sten in box 1 van de inkomstenbelasting gehad
heeft. U heeft dan waarschijnlijk meer belasting
betaald dan wanneer de inkomsten gelijkmatig
waren geweest. Door over een periode van drie
aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van de
gemiddelde inkomsten, kan middeling in een
aantal gevallen leiden tot een teruggaaf van te
veel betaalde belasting. Er geldt een drempel
van € 545.
LET
OP!
U moet zelf een schriftelijk verzoek
om middeling indienen bij de Belas-
tingdienst. Ook moet u hierbij een
berekening van de middelingsterug-
gaaf meesturen.
2. Tips voor ondernemers en rechtspersonen
11. Houd rekening met wijziging in de
RDA
Per 1 januari 2016 wordt de Research Deve-
lopmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk sa-
mengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging
heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelin-
gen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden
en dat het plafond vervalt. Door deze wijzingen
kan het verstandig zijn om nog snel kosten te
maken voor de RDA of dit juist uit te stellen.
LET
OP!
Heeft u in de afgelopen jaren een
RDA-beschikking gehad voor een
20%-deel van SO-uitgaven van € 1
miljoen of meer, dan geldt een over-
gangsregeling. Deze resterende 20%-delen mag
u in de komende kalenderjaren nog opvoeren
onder de nieuwe samengevoegde regeling.
12. Let op wijzigingen SO-afdrachtver-
mindering
In verband met de geplande samenvoeging van
de RDA en de WBSO per 1 januari 2016, wordt
de SO-afdrachtvermindering aangepast. En-
kele wijzigingen op een rij:
• Het schijventarief en de schijfgrenzen worden
aangepast.
• Het starterspercentage in de eerste schijf gaat
van 50% naar 40%.
• Het plafond in de SO-afdrachtvermindering
vervalt.
• Er wordt een forfait in de SO-afdrachtver-
mindering geïntroduceerd.
• Publieke kennisinstellingen worden uitgeslo-
ten van de regeling.
• Er zijn enkele wijzigingen in subsidiabele
werkzaamheden.
LET
OP!
Vraag uw WBSO voor 2016 uiterlijk 30 november 2015 aan.
Komt u aanvraag later binnen bij de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland (RVO.nl) dan gaat de WBSO ook pas later
dan 1 januari 2016 in! Voor zelfstandige ondernemers geldt
dat zij nog tot en met 1 januari 2016 de tijd hebben om hun WBSO-aan-
vraag in te dienen voor innovatiewerkzaamheden die op die datum star-
ten.
TIP
RVO.nl heeft een handleiding opgesteld voor de WBSO 2016.
Deze is terug te vinden op de site van RVO.nl onder publica-
ties.
13. Kans op krediet vergroot
Heeft uw onderneming geld nodig? Kijk dan of u in aanmerking komt
voor een MKB-krediet. Er komt bijna een miljard aan extra financiering
beschikbaar. Een MKB-krediet is een zakelijke lening voor een kredietbe-
hoefte van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 voor startende en
bestaande ondernemers in het MKB. Ook zijn er nieuwe kredietmogelijk-
heden voor het MKB gelanceerd.
Wilt u bijvoorbeeld een bedrijfspand kopen, een verbouwing financieren,
investeren in inventaris of vervoersmiddelen of een bedrijf overnemen
dan kan het MKB-krediet een uitkomst bieden.
TIP
Op www.nationalefinancieringswijzer.nl kunt u nadere infor-
matie vinden.
Eindejaarstips 2015
4
14. Maak gebruik van de investerings­
aftrek
Heeft u in 2015 geïnvesteerd in bedrijfsmid-
delen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U dient
wel investeringen te hebben gedaan tussen de
€ 2.300 en € 309.693. Komt u onder de drempel
van € 2.300? Dan kan het misschien aantrekke-
lijk zijn om nog voor het einde van het jaar een
investering te doen. Dreigt u het maximum van
€ 309.693 te overschrijden dan kan het wellicht
aantrekkelijk zijn om deel van uw investeringen
uit te stellen tot 2016.
TIP
Het kan ook lonen om grote investe-
ringen te spreiden over meerdere ja-
ren. De kleinschaligheidsinvesterings-
aftrek neemt namelijk af naarmate het
totale investeringsbedrag per jaar groter wordt.
Voldoet u aan alle voorwaarden? Doe in de aan-
gifte 2015 dan een beroep op de kleinschalig-
heidsinvesteringsaftrek. Heeft u in het verleden
ook investeringen gedaan zonder beroep op de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, dan kunt u
alsnog binnen 5 jaar de Belastingdienst verzoe-
ken om toepassing van de kleinschaligheidsin-
vesteringsaftrek.
LET
OP!
Niet alle bedrijfsmiddelen komen in
aanmerking voor de investeringsaf-
trek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met
een investeringsbedrag van minder
dan € 450 uitgesloten, maar ook bijvoorbeeld
goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s
die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.
15. Houd rekening met de desinveste-
ringsbijtelling
Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt
van de investeringsaftrek en verkoopt u het be-
drijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel
af, dan krijgt u mogelijk te maken met de de-
sinvesteringsbijtelling, waardoor u een gedeel-
te van de aftrek weer terug moet betalen. Houd
hier dus rekening mee. Door de vijfjaargrens
kan het handig zijn om een desinvestering nog
even uit te stellen.
16. Zoek uit voor welke investerings-
regelingen u in aanmerking kunt
komen
Wanneer u milieuvriendelijk of energiezuinig
investeert, zijn er diverse interessante fiscale
investeringsfaciliteiten zoals de energie-inves-
teringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek
(MIA) of willekeurige afschrijving op milieube-
drijfsmiddelen (Vamil). Toets of u in aanmer-
king komt voor de EIA, MIA en Vamil.
LET
OP!
Voor EIA en MIA/Vamil moet u de investering melden bij
RVO.nl binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplich-
ting bent aangegaan. Bent u te laat dan komt u niet meer in
aanmerking voor de aftrek!
TIP
U kunt naast de EIA of de MIA/Vamil ook gebruikmaken van
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
Voor toepassing van de EIA en de MIA/Vamil moet u investeren in nieu-
we bedrijfsmiddelen. Tweedehands bedrijfsmiddelen komen dus niet in
aanmerking. Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hoeft een be-
drijfsmiddel niet nieuw te zijn.
17. Beoordeel uw voorlopige aanslag en voorkom hoge
belastingrente
De regels omtrent de rente bij de Belastingdienst zijn de afgelopen jaren
drastisch gewijzigd. Zo is de rente zeer hoog, zeker in vergelijking met
het huidige rendement op een spaarrekening. Daarnaast behoort sparen
bij de Belastingdienst tot het verleden omdat in principe geen rente meer
vergoed wordt. Gelukkig kunt u de hoge belastingrente voorkomen door
tijdig een juiste voorlopige aanslag aan te vragen.
TIP
De Belastingdienst berekent pas rente vanaf 1 juli na afloop
ecvan het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2015 wordt
dus vanaf 1 juli 2016 belastingrente in rekening gebracht.
Heeft u een gebroken boekjaar dan moet u echter nu al oplet-
ten. Bij een gebroken boekjaar wordt namelijk vanaf de zevende maand
na afloop van het boekjaar rente berekend. Eindigt uw boekjaar bijvoor-
beeld op 1 juli 2015, dan bent u vanaf 1 januari 2016 rente verschuldigd.
De belastingrente bedraagt momenteel voor de vennootschapsbelasting
8,05%. Voorkom deze hoge rente en zorg dat uw voorlopige aanslag over-
eenstemt met de werkelijkheid. Dit geldt niet alleen voor de vennoot-
schapsbelasting. Voor andere belastingen (waaronder de inkomsten­
belasting) is de rente misschien minder hoog maar met 4% nog steeds
fors.
Eindejaarstips 2015
5
LET
OP!
Is uw aangifte 2014 nog niet ingediend en is de gerealiseerde
winst anders dan waarmee in uw voorlopige aanslag(en) reke-
ning is gehouden? Zorg dan zo snel mogelijk voor een nadere
voorlopige aanslag en voorkom dat de hoge rente langer door-
loopt dan nodig is.
18. Pas ook uw te hoge voorlopige aanslag aan
Sparen bij de Belastingdienst is al een tijdje niet meer mogelijk. Heeft u
een bedrag van de Belastingdienst tegoed, bijvoorbeeld omdat uw voorlo-
pige aanslag te hoog is, dan krijgt u over het algemeen geen rente vergoed.
TIP
Is uw voorlopige aanslag te hoog, verzoek dan om een lagere
voorlopige aanslag. Laat u het geld bij de Belastingdienst
staan, dan krijgt u hierover geen rente vergoed.
19. Beoordeel uw winst
Aan het einde van het jaar heeft u meer duidelijkheid over uw winstpo-
sitie. Beoordeel of uw winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht
overschrijdt u net de belastingschijf in de vennootschapsbelasting van
€ 200.000. Hierboven bedraagt de belasting 25% in plaats van 20%. Of
komt u in de inkomstenbelasting in het hoogste tarief? Het kan dan aan-
trekkelijk zijn om uw winst te verlagen door bijvoorbeeld een geplande
investering over 2016 naar voren te halen. Houd hierbij wel rekening op
de invloed die dit heeft op uw totale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
TIP
Wijkt u winst af, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aan-
slag aan. Hiermee voorkomt u de hoge belastingrente of, bij
een teruggave, voorkomt u dat uw geld renteloos uitstaat bij
de Belastingdienst.
20. Vraag uitstel van betaling aan
Kunt u uw belastingschulden tijdelijk niet op tijd voldoen? Vraag dan kort
telefonisch uitstel van betaling aan de Belastingdienst. De Belastingdienst
verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling. De Belastingdienst
verleent alleen kort telefonisch uitstel als:
• uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt,
• u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belasting-
schuld,
• in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is be-
grepen,
• u voor de openstaande belastingschuld niet eerder uitstel van betaling
kreeg, en
• er geen sprake is van een aangifteverzuim, oftewel u heeft altijd tijdig
aangifte gedaan.
LET
OP!
Een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft in
verband met een bezwaarschrift telt niet mee voor de grens
van € 20.000. Houd er ook rekening mee dat de Belasting-
dienst u wel invorderingsrente in rekening brengt.
TIP
Denkt u dat u uw openstaande belastingschulden niet binnen
maximaal vier maanden kunt betalen? Vraag dan meteen
schriftelijk uitstel van betaling aan voor een langere periode.
De Belastingdienst verleent namelijk geen uitstel van betaling
voor aanslagen waarvoor al eerder kort telefonisch uitstel van betaling is
verleend.
21. Bedrijfsmiddel verkocht? Vorm een
herinvesterings­reserve
Ga na of u dit jaar een bedrijfsmiddel verkocht
heeft en daarbij boekwinst heeft behaald. U
kunt dan de belastingheffing over de boekwinst
uitstellen door deze te reserveren in een herin-
vesteringsreserve. U moet dan wel een vervan-
gingsvoornemen hebben en houden. De herin-
vesteringstermijn bedraagt maximaal drie jaar
na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft
verkocht. Investeert u binnen deze termijn in
een ander bedrijfsmiddel? Dan kunt u de herin-
vesteringsreserve afboeken op de aanschafprijs
van het nieuwe bedrijfsmiddel.
TIP
Stelt u bepaalde vermogensbestand-
delen ter beschikking aan bijvoor-
beeld uw BV? Dan mag u als
ter­beschikkingsteller ook een herin­
vesterings­reserve vormen.
22. Laat uw herinvesteringstermijn niet
verlopen
Heeft u in het verleden al een herinvesterings-
reserve gevormd? Kijk dan of uw herinveste-
ringstermijn niet is verlopen. Dit betekent dat u
de herinvesteringsreserve die u in 2012 gevormd
heeft, nog vóór 31 december 2015 moet benut-
ten. Zo niet, dan komt de herinvesteringsreserve
vrij te vallen en bent u belasting verschuldigd.
Investeer daarom op tijd!
Eindejaarstips 2015
6
LET
OP!
Gaat u de herinvesteringstermijn niet halen? U kunt dan in
bijzondere omstandigheden en onder strikte voorwaarden de
herinvesteringstermijn laten verlengen. Dit kan alleen met
toestemming van de Belastingdienst.
23. Maak gebruik van uw ondernemingsverlies
Heeft u ondernemingsverlies geleden in het verleden, kijk dan of u deze
op tijd kunt verrekenen met uw ondernemingswinsten. U kunt namelijk
uw verlies in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare
winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de
komende negen jaar (carry-forward). Uw ondernemingsverlies in de in-
komstenbelasting kunt u verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit
de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.
TIP
Loopt u het risico dat uw verlies verloren gaat vanwege het
verlopen van de termijn? Beoordeel dan of er mogelijkheden
zijn om uw winst te verhogen. U kunt bijvoorbeeld bepaalde
uitgaven uitstellen of omzetten eerder realiseren. Een in
januari geplande verkoop van een bedrijfsmiddel wordt dan wellicht in
december extra aantrekkelijk. Overleg met uw adviseur over de mogelijk-
heden.
LET
OP!
Heeft u in 2009, 2010 of 2011 gebruik gemaakt van de ver-
ruimde verliesverrekening, dan bedraagt uw voorwaartse ver-
liesverrekening maximaal zes in plaats van negen jaar. Een
openstaand verlies uit 2009 kan dan alleen nog met een winst
in 2015 verrekend worden en zal daarna verloren gaan.
24. Vraag een voorlopige verliesverrekening aan
Heeft u in 2014 een winst behaald, maar sluit u 2015 vermoedelijk af met
een verlies? Dan kunt u de Belastingdienst na het indienen van de aangif-
te inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2015 verzoeken om een
voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van
het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2014.
LET
OP!
Voorlopige verliesverrekening levert
u een liquiditeitsvoordeel op, want u
kunt sneller beschikken over een
deel van het nog terug te verwachten
belastinggeld. De voorlopige verliesverrekening
wordt naderhand verrekend met de definitieve
verliesverrekening.
TIP
Heeft u in 2013 een winst behaald en
heeft u 2014 met een verlies afgeslo-
ten? Vraag dan na indiening van de
aangifte inkomstenbelasting of ven-
nootschapsbelasting 2014 om voorlopige ver-
liesverrekening. Ook in dit geval zal de Belas-
tingdienst dan alvast 80% van dit verlies 2014
verrekenen met de winst van 2013.
25. Houd rekening met wijziging van
VAR naar modelovereenkomsten
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt
en wordt vervangen door modelovereenkom-
sten. De Eerste Kamer moet nog instemmen
maar de plannen zijn bekend.
Het was de bedoeling dat de VAR vanaf 1 janua-
ri 2016 zou worden afgeschaft, maar onlangs is
bekend geworden dat dit is uitgesteld tot 1 april
2016.
TIP
Tot 1 april 2016, kunt u zich als op-
drachtgever in ieder geval beroepen
op de vrijwarende werking van de
VAR.
Als de VAR definitief is afgeschaft kunt u alleen
nog vrijwaring krijgen als u werkt volgens door
de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeur-
de modelovereenkomsten. Het is overigens niet
verplicht om volgens zo’n overeenkomst te wer-
ken, maar u krijgt dan niet de gewenste vrijwa-
ring. Op de website van de Belastingdienst zijn
al een aantal beoordeelde en goedgekeurde mo-
delovereenkomsten te vinden. U kunt boven-
dien uw eigen overeenkomst aan de Belasting-
dienst voorleggen ter goedkeuring.
26. Overleg met uw uitlener/onderaan-
nemer over een G-rekening
Het is per 1 januari 2016 niet meer mogelijk om
rechtstreeks te storten naar de Belastingdienst.
De zogenoemde WKA-depotrekeningen wor-
den per die datum opgeheven. Voor inleners en
aannemers betekent dit dat een rechtstreekse
storting hen niet meer vrijwaart van de inle-
ners- en ketenaansprakelijkheid voor de loon-
heffingen en de btw. Vanaf 1 januari 2016 kan
alleen een storting op een G-rekening van de
uitlener of de onderaannemer nog vrijwaring
opleveren.
Eindejaarstips 2015
7
27. Vraag btw over facturen van niet-be-
talende debiteuren terug
U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet
(meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen
bij de Belastingdienst. Dit moet u doen in een
apart verzoek. U kunt deze btw niet terugvra-
gen op een suppletieformulier of in de normale
btw-aangifte. Vraag de btw op tijd terug. Op tijd
wil zeggen binnen één maand na afloop van het
aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debi-
teur niet zal betalen.
TIP
Stuur de factuur mee.
28. Meld verbreken fiscale eenheid voor
de btw zo snel mogelijk
Indien u niet langer voldoet aan de voorwaarden
voor het bestaan van een fiscale eenheid voor
de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid
voor de btw-schulden voor alle ondernemingen
binnen de fiscale eenheid door tot het moment
dat de Belastingdienst schriftelijk op de hoogte
is gesteld van het verbreken van de fiscale een-
heid. De fiscale eenheid wordt niet met terug-
werkende kracht beëindigd. Meld daarom het
verbreken van de fiscale eenheid btw zo snel
mogelijk schriftelijk bij de Belastingdienst en
voorkom dat de aansprakelijkheid langer dan
noodzakelijk blijft bestaan.
29. Pas de KOR toe
Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw
(na aftrek van voorbelasting) bent verschuldigd,
komt u in aanmerking voor de kleine onderne-
mersregeling (KOR). In dat geval hoeft u een
deel van de btw niet te voldoen. Er geldt zelfs
een vermindering van 100% indien u op jaarba-
sis niet meer dan € 1.345 aan btw bent verschul-
digd. Ga na of u de KOR kunt toepassen.
LET
OP!
De KOR kan alleen worden toegepast
door natuurlijke personen.
30. Houd de herzieningstermijn in de
gaten
Heeft u in de afgelopen tien jaar een onroeren-
de zaak met btw aangeschaft, let er dan op dat
de in aftrek gebrachte btw in het aanschafjaar
en de negen opvolgende jaren wordt gecorri-
geerd als die onroerende zaak meer of minder
wordt gebruikt voor btw-belaste prestaties en
btw-vrijgestelde prestaties. Als de verhouding
van het gebruik btw-belaste versus btw-vrijge-
stelde prestaties is gewijzigd ten opzichte van
het gebruik waarvan u uitging op het moment van aanschaf, dan moet u
meer of minder btw betalen. Deze herzienings-btw geeft u op in de laatste
btw-aangifte van het jaar. Uw adviseur kan u hierover meer vertellen.
LET
OP!
Ook voor roerende zaken waarop wordt afgeschreven of waar-
op kan worden afgeschreven geldt een herzieningstermijn. De
termijn hiervoor bedraagt echter vijf jaar.
31. Verricht uw huurder nog voldoende btw-belaste presta-
ties?
Verhuurt u een onroerende zaak en heeft u met uw huurder gekozen voor
btw-belaste verhuur? Let er dan op dat uw verhuurder ten minste 90%
(sommige situaties 70%) btw-belaste prestaties verricht. Doet hij dat niet
meer dan mag u niet langer btw-belast verhuren aan deze huurder, maar
moet u vrijgesteld verhuren. Dit heeft gevolgen voor uw inkoop-btw –
bijvoorbeeld op onderhoud – die dan niet langer aftrekbaar is. Bovendien
loopt u binnen de herzieningstermijn aan tegen gedeeltelijke herziening
van de btw op de aanschaf van de onroerende zaak. Uw huurder is ver-
plicht om u binnen vier weken na afloop van het boekjaar te informeren
als hij de onroerende zaak niet ten minste 90% voor btw-belaste presta-
ties gebruikt.
LET
OP!
Als de huurder in een jaar niet voldoet aan de voorwaarde dat
hij de onroerende zaak voor ten minste 90% btw-belast ge-
bruikt, hoeft u niet in alle gevallen de btw-belaste verhuur met
terugwerkende kracht te corrigeren naar vrijgstelde verhuur.
Onze adviseurs kunnen u hierover nader informeren.
TIP
Vraag uw huurder om binnen vier weken na afloop van het
boekjaar schriftelijk aan u te verklaren of hij de onroerende
zaak ten minste 90% zakelijk gebruikt.
32. Verricht uw koper nog voldoende btw-belaste prestaties?
Heeft u een onroerende zaak verkocht en met de koper geopteerd voor
btw-belaste verkoop? Dan geldt het jaar van levering en het daarop vol-
Eindejaarstips 2015
8
gende jaar als referentieperiode. De koper moet
binnen vier weken na afloop van die referen-
tieperiode verklaren of hij de onroerende zaak
voor ten minste 90% (sommige situaties 70%)
heeft gebruikt voor btw-belaste prestaties. Heeft
hij de onroerende zaak voor minder dan 90%
voor btw-belaste prestaties gebruikt, dan wordt
de levering van de onroerende zaak met terug-
werkende kracht een btw-vrijgestelde levering.
Dit heeft btw-gevolgen voor de verkoper en ko-
per. Onze adviseurs kunnen u hierover meer
vertellen.
TIP
Vraag de koper van de met btw gele-
verde onroerende zaak om binnen
vier weken na de referentieperiode
te verklaren of het btw-belaste ge-
bruik ten minste 90% is.
33. Denk aan privégebruik auto in uw
laatste btw aangifte
Gebruikt u als ondernemer de auto van de zaak
ook privé, dan moet u voor de btw met dit pri-
végebruik rekening houden. De eventueel ver-
schuldigde btw geeft u aan en betaalt u bij de
laatste btw-aangifte van het jaar.
De btw op de aanschaf, eventuele leasekosten,
het onderhoud en het gebruik van een zakelijke
auto kunt u aftrekken voor zover u de auto ge-
bruikt voor belaste omzet. Als u deze auto ook
privé gebruikt, moet u over het privégebruik btw
betalen. U kunt daarvoor gebruikmaken van een
forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het
privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de ca-
talogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.
TIP
Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikne-
ming) in de onderneming is gebruikt en tot uw bedrijfsvermo-
gen hoort, geldt een lager forfait van 1,5%. Heeft u bij de aan-
koop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag u voor
de berekening van het privégebruik eveneens uitgaan van 1,5%.
LET
OP!
U hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. U
mag namelijk ook btw betalen over het werkelijke privége-
bruik. Dit kan soms voordeliger zijn dan de forfaitaire rege-
ling. U moet dan wel een kilometeradministratie bijhouden.
	
34. Let op verlaagde drempel opgaaf ICL
Levert u aan ondernemers in andere EU- lidstaten? Dan moet u vanaf
1 januari 2016 uw opgaaf intracommunautaire leveringen (ICL) per
maand doen indien het totaalbedrag van deze leveringen hoger is dan
€ 50.000 per kwartaal. Tot nu toe bedroeg deze drempel € 100.000.
TIP
Houd rekening met de verlaging van de drempel van
€ 100.000 naar € 50.000 en beoordeel of u vanaf 1 januari
2016 maandelijks ICP opgaaf moet gaan doen. Zorg dat u tij-
dig opgaaf doet. Als de opgaaf ICP niet of niet tijdig wordt in-
gediend, kan de Belastingdienst verzuimboetes opleggen.
35. Houd een urenadministratie bij
Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten,
zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende onderne-
mers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencri-
terium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en
voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld
ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk
meer dan de helft van uw totale werktijd aan uw bedrijf besteden. Vergeet
dus niet uw uren te administreren. Zo kunt u bij vragen of controle van
de Belastingdienst in ieder geval aantonen dat u aan het urencriterium
voldoet.
36. Maak gebruik van de mkb-winstvrijstelling
Niet genoeg uren? Maak dan wel gebruik van de mkb-winstvrijstelling.
Deze vrijstelling kunt u als ondernemer zonder meer toepassen en ver-
mindert uw belastbare winst uit onderneming na ondernemersaftrek
(zoals de zelfstandigenaftrek) met 14%. U bent zo minder belasting ver-
schuldigd.
3. Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
Eindejaarstips 2015
9
LET
OP!
Leidt u verlies? Dan verkleint de mkb-winstvrijstelling dit ver-
lies. De vrijstelling is in dat geval nadelig.
37. Denk aan uw pensioen
U kunt als ondernemer geld opzij zetten binnen uw onderneming voor
uw oude dag. Dit geld reserveert u in de oudedagsreserve. Voldoet u aan
het urencriterium en had u aan het begin van dit jaar de AOW-leeftijd
nog niet bereikt, dan mag u bij voldoende eigen vermogen een deel van
de winst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Over dit deel betaalt u dan
nog geen inkomstenbelasting. Dit jaar bedraagt de toevoeging 9,8% van
de winst. Het maximumbedrag bedraagt € 8.631.
LET
OP!
De oudedagsreserve zorgt voor uitstel van belastingheffing,
maar niet voor afstel. Op de opgebouwde reserve rust nog een
belastingclaim. Op enig moment, vaak als u stopt met uw on-
derneming, zult u moeten afrekenen. Overleg daarom met
onze adviseurs of toevoegen aan de oudedagsreserve in uw geval aantrek-
kelijk is.
38. Pensioen buiten uw onderneming
U kunt ook uw pensioen buiten uw onderneming regelen. Als onderne-
mer bepaalt u zelf of u naast de AOW nog een aanvullende oudedagsvoor-
ziening wilt. Dat kan ook buiten de onderneming om, bijvoorbeeld met
een lijfrente via een verzekeraar.
LET
OP!
Pensioenopbouw wordt beter beschermd. Zo hoeft u niet in te
teren op reeds opgebouwd pensioen als u een beroep moet
doen op de bijstand. Ook krijgen beginnende zzp’ers per 1 ja-
nuari 2016 langer de tijd om te beslissen of zij willen blijven
deelnemen aan het pensioenfonds van hun voormalig werkgever.
39. Einde VAR in zicht
Het einde van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komt steeds dichterbij.
De Eerste Kamer moet nog instemmen maar waarschijnlijk krijgt u vanaf
1 april 2016 te maken met het systeem van modelovereenkomsten.
Als uw werk of de omstandigheden en voor-
waarden waaronder u werkt niet veranderen,
hoeft u voor 2016 geen nieuwe VAR aan te vra-
gen. De VAR voor 2014 of 2015 blijft dan geldig
totdat het werken met modelovereenkomsten
wordt ingevoerd.
TIP
Bent u een nieuwe ondernemer of
veranderen de werkzaamheden of
omstandigheden dan kunt u voor het
restant van 2015 en voor 2016 ge-
woon een nieuwe VAR aanvragen. Deze VAR
blijft geldig tot het moment dat de modelover-
eenkomsten definitief worden ingevoerd. De
verwachting is dat dit vanaf 1 april 2016 het ge-
val is.
40. Uw onderneming in een nieuw jasje?
Ga na of de BV-vorm wel of niet aantrekkelijk
voor u is. De oprichting van een BV is eenvoudi-
ger geworden. Ook is meer maatwerk mogelijk.
Bij oprichting van de BV hoeft u niet langer een
minimumkapitaal te storten van € 18.000. Wel
kunt u als bestuurder of aandeelhouder eerder
aansprakelijk gesteld worden voor schulden van
de BV.
4. Tips voor de bv en de dga
41. Nieuwe gebruikelijk loon regels
toegepast?
Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor
het gebruikelijk loon hebt toegepast. Uw loon
bedraagt het hoogste van de volgende bedragen:
• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare
dienstbetrekking;
• het hoogste loon van de overige werknemers
van de bv of daarmee verbonden vennoot-
schappen (lichamen);
• € 44.000.
Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon
lager vast te stellen. Onze adviseurs kunnen u
hierover meer vertellen.
42. Emigreren kan duurder worden
Denkt u er als aanmerkelijk belanghouder over na om te emigreren?
Houd er dan rekening mee dat dit sinds 15 september 2015 15.15 uur
fiscaal duurder kan zijn. De Belastingdienst legde bij emigratie haar
claim altijd al vast in een conserverende aanslag. Vanaf 15 september
2015 15.15 uur zijn de voorwaarden echter strenger geworden. Zo leiden
winstuitdelingen na emigratie in alle gevallen tot belastingheffing en ver-
valt de conserverende aanslag niet meer na 10 jaar.
TIP
Bent u voor 15 september 2015 15.15 uur geëmigreerd, dan
gelden de nieuwe regels niet voor u.
43. Geld geleend van uw BV voor uw eigen woning? U heeft
een informatieplicht
Heeft u geld geleend van uw BV voor uw eigen woning? Dan moet u
verplicht bepaalde gegevens doorgeven aan de Belastingdienst. Deze
Eindejaarstips 2015
10
informatieplicht geldt alleen voor eigenwoningleningen waarvoor vanaf
1 januari 2013 de aflossingsverplichtingen gelden. Vergeet niet te voldoen
aan deze informatieplicht, want anders verliest u uw recht op renteaftrek
in box 1.
De verplichting houdt in dat u van een afgesloten lening in 2015, de ge-
gevens uiterlijk verstrekt bij uw aangifte inkomstenbelasting 2015 maar
uiterlijk op 31 december 2016. Is de lening al eerder afgesloten maar zijn
er wijzigingen in 2015, dan moet u uiterlijk voor 1 februari 2016 deze ge-
gevens verstrekken.
TIP
Voor het verstrekken heeft de Belastingdienst een modelfor-
mulier “opgaaf lening eigen woning”.
Vanaf de aangifte inkomstenbelasting 2016 wijzigt de informatiever-
strekking en verstrekt u de gegevens in uw aangifte inkomstenbelasting.
TIP
Onlangs is aangekondigd dat de termijn voor informatieplicht
met betrekking tot de wijzigingen in de lening wordt opgerekt
van 1 februari 2016 naar 31 december 2016. U kunt zich echter
pas met zekerheid op deze aankondiging beroepen als deze
nader is uitgewerkt in een aangekondigd beleidsbesluit.
44. Controleer de leningsovereenkomsten met uw BV
De leningsovereenkomsten die u sluit met uw BV moeten zakelijk zijn.
Een lening is zakelijk als ook een onafhankelijke derde een dergelijke
lening zou aangaan of verstrekken. Dit betekent dat de lening zakelijke
voorwaarden moet bevatten. Controleer daarom uw bestaande lenings-
overeenkomsten.
Waar moet u op letten? Of een leningovereenkomst zakelijk is zal van
geval tot geval beoordeeld moeten worden en is geheel afhankelijk van de
individuele feiten en omstandigheden. Een aantal aandachtspunten die
in ieder geval van belang zijn: schriftelijke vastlegging van de leningover-
eenkomst met daarin een aflossingsschema, een terugbetalingsverplich-
ting, zakelijke afspraken over de gevolgen wanneer u of de bv zich niet
aan de afspraken houdt of kan houden en een zakelijke rente en eventuele
zekerheden.
TIP
Overleg met onze adviseurs of uw leningovereenkomsten
zakelijk zijn en wat de fiscale gevolgen kunnen zijn.
45. Onduidelijkheid pensioen eigen be-
heer duurt voort
Als DGA kunt u pensioen in uw eigen bv op-
bouwen (pensioen in eigen beheer). De laat-
ste jaren is veel gesproken over de problemen
met het pensioen in eigen beheer, zoals onder
meer de problemen die ontstaan door het ver-
schil in fiscale en commerciële waardering en de
schijnbare onmogelijkheid om nog dividend te
kunnen uitkeren bij aanwezigheid van een pen-
sioen in eigen beheer. Op dit moment is er nog
geen oplossing maar heeft de Staatssecretaris
van Financiën wel een aantal ‘oplossingsrichtin-
gen’ aangegeven:
• Volledige afschaffing van de mogelijkheid om
pensioen in eigen beheer op te bouwen even­
tueel in combinatie met een afkoopmogelijk-
heid voor de huidige pensioenen in eigen be-
heer;
• Pensioen in eigen beheer via een oudedags­
bestemmingsreserve;
• Pensioen in eigen beheer via oudedagssparen
in eigen beheer.
Of één van deze oplossingsrichtingen geko-
zen gaat worden is nog onduidelijk. Eind 2015
wordt een concreter voorstel van de Staatssecre-
taris verwacht. De verwachting is dat eventuele
veranderingen voor het pensioen in eigen
beheer nog op zich laten wachten tot 1 januari
2017.
46. Laat als DGA uw verzekeringsplicht
herbeoordelen
Per 1 januari 2016 wijzigen de regels voor de
verzekeringsplicht van de dga. Mogelijk zor-
gen deze gewijzigde regels ervoor dat u vanaf
1 januari 2016 ineens wel verzekerd bent voor de
werknemersverzekeringen terwijl u dat voor die
tijd niet was, of andersom. Met name bij com-
plexe structuren zouden zich wijzigingen kun-
nen voordoen.
LET
OP!
De beoordeling of sprake is van ver-
zekeringsplicht of niet is complex.
Daarbij komt dat de uitwerking van
de jurisprudentie nog niet in alle ge-
vallen duidelijk is. Onze adviseurs kunnen u
hierover nader informeren.
TIP
Momenteel beoordelen wij hoe de
nieuwe regels voor verzeke-
ringsplicht voor u uitwerken vanaf
1 januari 2016. Op die manier kunt u
tijdig anticiperen op mogelijke veranderingen.
Mochten zich wijzigingen voordoen dan nemen
wij contact met u op.
Eindejaarstips 2015
11
5. Tips voor werkgevers
47. Benut uw vrije ruimte optimaal
Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen
de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen
niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daar-
boven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over,
benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije
vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers.
TIP
Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2015 over is door
te schuiven naar 2016. Maar als u vrije ruimte over heeft, kunt
u wel uw werknemers dit jaar nog een aantal belastingvrije
vergoedingen of verstrekkingen geven.
48. Houd rekening met het gebruikelijkheidscriterium
Het gebruikelijkheidscriterium legt een beperking op aan de vergoedin-
gen en verstrekkingen die u onder kunt brengen in de vrije ruimte. Dit is
een lastig criterium dat inhoudt dat uw vergoedingen en verstrekkingen
niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze voor meer
dan 30% afwijken van hetgeen normaal vergoed of verstrekt wordt.
Gelukkig heeft de Belastingdienst een doelmatigheidsmarge gegeven:
vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal
€ 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst in ieder ge-
val als gebruikelijk. Blijft u binnen deze marge dan kunt u dus zonder
problemen binnen het resterende deel van uw vrije ruimte een onbelaste
vergoeding of verstrekking geven.
TIP
Maak gebruik van de doelmatigheidsmarge van € 2.400.
U krijgt dan geen discussie met de Belastingdienst over de ge-
bruikelijkheid.
LET
OP!
Het gebruikelijkheidscriterium wordt waarschijnlijk volgend
jaar aangescherpt. Dat geldt niet voor de doelmatigheidsmar-
ge van € 2.400,00.
49. Vier kerst dit jaar eens anders met uw personeel
Door slim te schuiven met uw vergoedingen en verstrekkingen kunt u
optimaal gebruik maken van uw vrije ruimte. Zo kunt u bijvoorbeeld bij
dreigende overschrijding van de vrije ruimte
in plaats van een kerstpakket besluiten om een
nieuwjaarsgeschenk te geven. Of de kerstborrel
buiten de deur vervangen door een nieuwjaars-
borrel buiten de deur. En het bedrijfsfeestje is
misschien begin 2016 net zo gezellig als eind
2015. Omdat deze verstrekkingen dan in 2016
plaatsvinden, komen ze ook ten laste van de
vrije ruimte in 2016.
LET
OP!
Bedenk wel dat schuiven alleen zin
heeft als u ook in 2016 niet met de-
zelfde dreigende overschrijding van
de vrije ruimte te maken krijgt.
Daarnaast kunt u bepaalde vergoedingen of ver-
strekkingen wellicht anders inrichten. De kerst-
borrel buiten de deur is met wat aankleding mis-
schien wel net zo gezellig in uw bedrijfspand. En
het scheelt u straks misschien wel 80% belas-
tingheffing. Buiten de deur komt de kerstbor-
rel bij aanwijzing immers ten laste van de vrije
ruimte, terwijl de borrel binnenshuis op nihil is
gewaardeerd.
LET
OP!
Gaat de borrel binnenshuis gepaard
met een maaltijd, dan komt voor de
maaltijd wel het forfaitaire bedrag
van € 3,20 per werknemer ten laste
van de vrije ruimte. Dit is echter altijd bedui-
dend minder dan de werkelijke waarde van een
maaltijd buiten de deur die anders ten laste van
uw vrije ruimte was gekomen
50. Maak gebruik van de concernrege-
ling
Bij overschrijding van de vrije ruimte biedt de
concernregeling mogelijk een oplossing voor
BV’s, NV’s en stichtingen. Door de concernre-
geling ontstaat een collectieve vrije ruimte. Dit
heeft als voordeel dat een tekort in vrije ruimte
bij het ene concernonderdeel gecompenseerd
kan worden door een overschot bij een ander
concernonderdeel.
LET
OP!
De concernregeling kan alleen wor-
den toegepast bij een belang van mi-
nimaal 95%.
51. Wijs uw vergoedingen en verstrek-
kingen vooraf aan
De werkkostenregeling brengt ook bepaalde ad-
ministratieve verplichtingen met zich mee. Niet
voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot
onverwachte belastinggevolgen. Om gebruik te
kunnen maken van uw vrije ruimte moet u de
Eindejaarstips 2015
12
vergoedingen en verstrekkingen bijvoorbeeld
vooraf aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in
deze vrije ruimte. Doet u dat niet, dan worden
deze vergoedingen en verstrekkingen indivi-
dueel belast bij uw werknemers. De te betalen
belasting is dan afhankelijk van de hoogte van
het loon van de werknemer en kan oplopen tot
108,30% als u de belasting niet verhaalt op de
werknemer.
LET
OP!
Ook gerichte vrijgestelde vergoedin-
gen en verstrekkingen moet u aan-
wijzen als eindheffingsbestanddeel.
Doet u dit niet, dan loopt u de kans
om in plaats van 0% belasting tot 108,30% te
moeten betalen.
De manier van aanwijzen is niet wettelijk voor-
geschreven. Aanwijzen kan bijvoorbeeld blijken
uit de CAO, een personeelsreglement, een ar-
beidsovereenkomst of anderszins. De Belasting-
dienst gaat er gedurende het kalenderjaar van-
uit dat sprake is van een aanwijzing in de vrije
ruimte als u een vergoeding of verstrekking niet
individueel heeft belast bij uw werknemer.
LET
OP!
Dit geldt niet als de Belastingdienst
meent dat u door een vergissing de
vergoeding of verstrekking niet indi-
vidueel heeft belast of als niet vol-
daan wordt aan het gebruikelijkheidscriterium.
52. Zorg dat uw administratie WKR-
proof is
Aan het eind van het jaar moet uw administra-
tie tonen welke vergoedingen en verstrekkingen
zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel
in de vrije ruimte. De wijze van verwerking is
wettelijk niet voorgeschreven. Dat betekent dat
u dit intracomptabel (in uw financiële adminis-
tratie) maar ook extracomptabel (bijvoorbeeld
in een apart excelbestand) kunt doen. Niet ver-
werken is echter geen optie. De kans bestaat dat
de Belastingdienst in dat geval de vergoedingen
en verstrekkingen, ook als sprake is van een
gerichte vrijstelling, individueel belast bij uw
werknemers.
TIP
Zorg dat uw administratie op tijd
WKR-proof is
53. Beoordeel de mogelijkheden van uw
vaste onkostenvergoedingen
Binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt u
nog steeds vaste onkostenvergoedingen toe-
kennen aan uw werknemers. Als u deze vaste
onkostenvergoeding aanwijst als eindheffings-
bestanddeel in de vrije ruimte kan dit zelfs onbelast zolang het totaal
aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen de vrije
ruimte niet overschrijdt. Overschrijdt u deze vrije ruimte wel, dan is het
verstandig om de vaste onkostenvergoedingen tegen het licht te houden.
Dit helpt u misschien niet met terugwerkende kracht maar kan u in de
toekomst wel 80% belastingheffing besparen.
LET
OP!
U moet de vaste onkostenvergoeding wel aanwijzen als eind-
heffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Verzuimt u dit, dan
wordt de vaste onkostenvergoeding individueel belast bij uw
werknemer.
Door het aanwijzen van de volledige vaste onkostenvergoeding in de
vrije ruimte wordt wellicht een groot gedeelte van deze vrije ruimte al ge-
bruikt. En dat is jammer omdat wellicht een aantal gerichte vrijgestelde
vergoedingen of vergoedingen voor intermediaire kosten mogelijk zijn
binnen de vaste onkostenvergoedingen.
TIP
Als (een deel van) uw vaste onkostenvergoeding gericht vrij-
gesteld is of als intermediaire kosten niet tot het loon behoort,
houdt u meer vrije ruimte over om onbelast vergoedingen en
verstrekkingen te doen.
Beoordeel daarom of binnen uw vaste onkostenvergoeding nog moge-
lijkheden zijn voor gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten. Denk
bijvoorbeeld aan:
• Een vergoeding voor woon-werkverkeer à € 0,19 per kilometer (gerich-
te vrijstelling);
• Een vergoeding voor het wassen van de auto van de zaak (intermediaire
kosten);
• Een vergoeding voor het internetgebruik thuis (gerichte vrijstelling:
noodzakelijkheidscriterium);
• Een vergoeding voor een mobiele telefoon (gerichte vrijstelling: nood-
zakelijkheidscriterium)
Heeft u mogelijkheden, dan is het goed om te weten dat er nog een aan-
tal nadere voorwaarden gelden. Eén van de belangrijkste is dat u vooraf
een onderzoek moet doen naar de werkelijk gemaakte kosten (een steek-
proef).
Onze adviseurs kunnen u hierover nader informeren.
54. Neem oudere werknemers in dienst
Doordat een aantal drempels wordt weggehaald per 1 januari 2016,
wordt het voor u aantrekkelijker en gemakkelijker om een AOW-gerech-
Eindejaarstips 2015
13
tigde werknemer in dienst te houden of te nemen. Zo gaan per 1 januari
2016 onder meer de volgende regels gelden:
• De opzegtermijn bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de
AOW-gerechtigde werknemer is beperkt tot één maand. Voor andere
werknemers geldt afhankelijk van de duur van het dienstverband een
opzegtermijn van één tot vier maanden.
• Bij ziekte geldt een loondoorbetalingsplicht van dertien weken in plaats
van maximaal twee jaar. Mogelijk gaat deze loondoorbetalingsplicht bij
ziekte van de AOW-gerechtigde werknemer in de toekomst verder terug
naar zes weken.
• Er gelden voor u minder re-integratieverplichtingen bij ziekte van de
doorwerkende AOW’er.
• Het aantal tijdelijke contracten met een AOW-gerechtigde werknemer
wordt verruimd. Bij cao kan worden bepaald dat na maximaal zes con-
tracten of na maximaal 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor on-
bepaalde tijd ontstaat.
• U hoeft niet in te gaan op een verzoek van de AOW-gerechtigde werkne-
mer voor uitbreiding (of vermindering) van zijn aantal te werken uren.
LET
OP!
U krijgt ook te maken met nieuwe verplichtingen. Zo heeft de
doorwerkende AOW’er recht op minimaal het minimumloon
of een hoger loon als dit bij cao is bepaald. Bij reorganisatie
bent u verplicht eerst uw AOW-gerechtigde werknemer te
ontslaan. Dit gold al in de private sector, maar gaat nu ook gelden in de
publieke sector.
55. Houd rekening met transitiekosten
Per 1 juli 2015 heeft u te maken met de transitievergoeding. Kort ge-
zegd heeft iedere werknemer die twee jaar of langer bij u heeft gewerkt
en waarbij u het initiatief heeft genomen tot het beëindigen dan wel niet
voortzetten van de arbeidsovereenkomst, recht op deze vergoeding. De
hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal jaren dat de
werknemer bij u in dienst is geweest en bedraagt maximaal € 75.000 bru-
to dan wel een jaarsalaris als uw werknemer meer dan € 75.000 bruto
verdiende.
TIP
De transitievergoeding geldt ook voor de tijdelijke werknemer
die minstens twee jaar bij u heeft gewerkt en van wie het con-
tract op uw initiatief niet wordt voortgezet. Inventariseer
daarom alle tijdelijke contracten, zodat u goed in beeld heeft
aan welke werknemers u straks eventueel een transitievergoeding ver-
schuldigd bent. Gezien de transitievergoeding is het aangaan van tijdelij-
ke contracten met een totale duur van minimaal twee jaar wellicht onge-
wenst.
56. Loonadministratie op orde?
Door de invoering van de WAS (Wet Aanpak
Schijnconstructies) moet u vanaf 1 januari 2016
rekening houden met nieuwe maatregelen. Bent
u daar al op voorbereid?
• Op de loonstrook moet u ook kostenvergoe-
dingen specificeren die onderdeel zijn van het
loon. Uit de specificatie moet duidelijk zijn
waarvoor de kostenvergoeding is bedoeld;
• Het minimumloon moet giraal worden uitbe-
taald. Het meerdere mag contant worden uit-
betaald; en
• Verrekeningen met en inhoudingen op het
wettelijke minimumloon zijn niet meer toe-
gestaan, tenzij het een voorschot betreft en dit
van tevoren is afgestemd met de werknemer.
57. Controleer de gedifferentieerde
premie Wkh
Heeft u personeel in dienst dat is verzekerd voor
de werknemersverzekeringen? Dan ontvangt u
binnenkort een brief van de Belastingdienst met
daarin uw percentage voor de gedifferentieerde
premie Werkhervattingskas (Whk). Controleer
of deze gegevens juist zijn. Het percentage voor
de gedifferentieerde premie Whk heeft u nodig
voor uw aangifte loonheffingen.
58. Veranderingen op komst in perso-
neelslening eigen woning
Verstrekt u aan uw werknemers een personeels-
lening eigen woning, houd dan rekening met
veranderingen. Nu geldt nog een nihilwaarde-
ring voor een eventueel rentevoordeel van een
dergelijke lening dat ontstaat omdat uw werk-
nemer u minder rente betaalt, dan dat hij kwijt
zou zijn bij een andere kredietverlener. Die ni-
hilwaardering van het rentevoordeel van de per-
soneelslening eigen woning, wordt afgeschaft
per 1 januari 2016. In plaats daarvan wordt het
rentevoordeel dan tot het belastbare loon van
uw werknemer gerekend. Dit voordeel is ‘loon
in natura’ waarover u loonheffingen moet bere-
kenen. Uw werknemer kan het belastbare rente-
voordeel vervolgens in aftrek brengen binnen de
eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting.
LET
OP!
U mag het eigenwoningrentevoor-
deel volgend jaar ook niet aanwijzen
als eindheffingsbestanddeel in de
werkkostenregeling.
Eindejaarstips 2015
14
59. Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto
Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden?
Schaf dan dit jaar nog deze auto aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en
met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelf-
de auto aan in 2016 dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden
15%.
Maar ook de iets minder zuinige auto’s met een CO2-uitstoot van 51 gr/
km tot en met 82 gr/km zijn aantrekkelijker om in 2015 nog nieuw aan te
schaffen. Bij aanschaf in 2015 geldt een bijtelling van 14% gedurende 60
maanden terwijl bij aanschaf in 2016 deze bijtelling 21% bedraagt gedu-
rende 60 maanden.
Heeft u een auto op het oog met een CO2-uitstoot van 83 gr/km tot en
met 106 gr/km dan zijn de verschillen minder groot: 20% bijtelling bij
aanschaf in 2015 tegenover 21% bijtelling in 2016.
TIP
Plan de aanschaf van uw auto van de zaak slim. Aanschaf in
december 2015 kan u een flinke bijtelling schelen ten opzichte
van aanschaf in januari 2016.
60. Koop de auto met een CO2-uitstoot van 107 gr/km tot en
met 110 gr/km in 2015 of 2017
Een nieuwe auto van de zaak met een CO2-uitstoot van 107 gr/km tot en
met 110 gr/km valt bij aanschaf in 2015 gedurende 60 maanden in een
bijtelling van 20%. Schaft u dezelfde auto in 2016 aan dan bedraagt de
bijtelling 25% gedurende 60 maanden, maar wacht u tot 2017 dan daalt
de bijtelling weer naar 22% gedurende 60 maanden.
Kunt u het nog volgen? Eén ding lijkt duidelijk. Aanschaf in 2016 is voor
uw bijtelling in ieder geval een onverstandige keus!
TIP
Koop uw nieuwe auto van de zaak met een CO2-uitstoot van
107 gr/km tot en met 110 gr/km in 2015 of stel de aankoop uit
tot 2017.
61. Vergeet geen milieu-investeringsaftrek aan te vragen
voor uw milieuvriendelijke auto
Schaft u nog in 2015 een milieuvriendelijke auto aan, dan komt u moge-
lijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA geldt
voor (semi)-elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/
km. Er gelden verschillende aftrekpercentages en er zijn maxima gesteld
aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.
Soort auto	 MIA %	Maximaal in aanmerking te
nemen investeringsbedrag
Nulemissieauto’s
(CO2-uitstoot = 0 gr/km)	 36%	 € 50.000
Plug-in hybride
(CO2-uitstoot maximaal 30 gr/km)	 27%	 € 35.000
Plug-in hybride
(CO2-uitstoot 31 t/m 50 gr/km)	 13,5%	 € 12.500
LET
OP!
Dieselauto’s komen niet in aanmer-
king voor de MIA.
Om in aanmerking te komen voor de MIA moet
u uw investering melden bij RVO.nl binnen 3
maanden nadat u de investeringsverplichting
bent aangegaan. Bent u te laat dan komt u niet
meer in aanmerking voor de aftrek!
Het is nog niet bekend of de MIA ook in 2016
geldt voor de milieuvriendelijke auto omdat pas
eind 2015 de nieuwe milieulijsten voor de MIA
2016 bekend worden gemaakt.
TIP
Wordt uw auto pas in 2016 geleverd
maar bent u in 2015 de investerings-
verplichting al aangegaan, meld uw
investering dan binnen 3 maanden
na aangaan van de investeringsverplichting bij
RVO.nl. Uw auto maakt dan nog gebruik van de
MIA 2015. Meldt u zich te laat, dan komt u niet
meer in aanmerking voor de MIA, ook niet voor
de MIA 2016!
Ook voor de oplaadpaal van de elektrische auto
geldt in 2015 de MIA. Hierbij zijn geen nade-
re beperkingen gesteld met betrekking tot de
brandstof van de hybride auto (diesel of ben-
zine). Het aftrekpercentage voor de oplaadpaal
bedraagt 36%. Daarnaast mag op deze laadpaal
voor 75% willekeurig afgeschreven worden (Va-
mil). Laadpalen waarvan de investeringskosten
minder dan € 2.500 bedragen komen niet in
aanmerking voor de MIA/Vamil.
62. Houd rekening met hogere motorrij-
tuigenbelasting
Rijdt u in een zuinige auto dan betaalt u nu mo-
gelijk geen motorrijtuigenbelasting. Voor perso-
nenauto’s met een CO2-uitstoot van maximaal
50 gr/km geldt in 2015 een vrijstelling motorrij-
tuigenbelasting.
6. Tips voor de automobilist
Eindejaarstips 2015
15
Dit gaat in 2016 veranderen. Alleen voor perso-
nenauto’s met geen CO2-uitstoot geldt dan nog
een vrijstelling motorrijtuigenbelasting. Voor
personenauto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot
en met 50 gram geldt in 2016 een halve vrijstel-
ling motorrijtuigenbelasting.
63. Vooruitzichten voor de bijtelling
auto van de zaak
Vanaf 2017 gaat het aantal bijtellingscategorie-
ën omlaag. Het algemene bijtellingspercentage
gaat in 2017 omlaag van 25 naar 22%. Voor de
nulemissie-auto (CO2-uitstoot 0) blijft een bij-
telling gelden van 4% vanaf 2017. Vanaf 2019
geldt de 4% bijtelling alleen voor de eerste
64. Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling
Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rond-
om de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim.
Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het
financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari
plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van
een nieuwe eigen woning, valt deze winst namelijk per 1 januari 2016 in de
heffing van box 3. U kunt de belastingheffing in box 3 eenvoudig voorko-
men door de overdracht te verplaatsen naar bijvoorbeeld 4 januari 2016.
TIP
Plan de overdracht van uw eigen woning net na de jaarwisse-
ling. U bespaart daar mogelijk box 3-heffing mee.
Draagt u uw eigen woning bij de notaris over voor 1 januari en wendt u de
winst nog voor 1 januari aan voor de koop van een nieuwe eigen woning
bij de notaris? Dan valt de winst op de verkoop van de eigen woning niet
in box 3.
65. Koop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling
Heeft u een eigen woning gekocht en staat de overdracht gepland rondom
de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim.
Koopt u een eigen woning en betaalt u deze aankoop (gedeeltelijk) met
eigen geld? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij
de notaris na 1 januari plaatsvindt. Het eigen geld behoort dan namelijk
per 1 januari 2016 nog tot uw vermogen in box 3. U kunt de belasting-
heffing in box 3 eenvoudig voorkomen door de overdracht te verplaatsen
naar bijvoorbeeld 30 december 2015.
LET
OP!
Het schuiven met de datum is niet altijd eenvoudig omdat uw
koper (of bij koop uw verkoper) een ander belang kan hebben.
66. Wacht met schenken voor de eigen woning
Wilt u uw zoon, dochter of iemand anders een bedrag schenken voor de
eigen woning, wacht dan nog even. De Tweede en Eerste Kamer moe-
ten nog instemmen, maar de plannen zijn er
al. Vanaf 2017 kunt u dan gebruik maken van
de verhoogde en verruimde vrijstelling voor
een eenmalige schenking voor de eigen wo-
ning. De vrijstelling wordt dan structureel
verhoogd van € 53.016 (bedrag 2016) naar
€ 100.000. Daarnaast komt de beperking te
vervallen dat de schenking moet zijn gedaan
van een ouder aan een kind, waardoor er ook
buiten de gezinssituatie gebruik kan worden
gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de beper-
king van kracht dat de begunstigde tussen 18 en
40 jaar moet zijn.
LET
OP!
De verhoogde schenkingsvrijstelling
voor de eigen woning is eenmalig.
De verkrijger kan hier eenmaal per
schenker gebruik van maken. Heeft
u als schenker ten aanzien van dezelfde verkrij-
ger in 2013 of 2014 al gebruik gemaakt van de
toenmalige vrijstelling van € 100.000 , dan is
dit vanaf 2017 niet meer mogelijk. Schenkt u
aan uw zoon of dochter in 2015 of 2016 eenma-
lig een bedrag voor de eigen woning (maximaal
€ 52.752 respectievelijk € 53.016), dan mag u
dit bedrag in 2017 of 2018 nog aanvullen tot
€ 100.000.
7. Tips voor woningeigenaar
€ 50.000 van de cataloguswaarde, daarboven geldt een bijtelling van
22%. Schematisch ziet dit er als volgt uit:
CO2 gr/km	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
0	 4%	 4%	 4%	 4%*	4%*
1 t/m 50	 15%	 17%	 19%	 22%	 22%
51 t/m 106	 21%	 22%	 22%	 22%	 22%
vanaf 107	 25%	 22%	 22%	 22%	 22%
*tot € 50.000, daarboven 22%
LET
OP!
De bijtellingspercentages gelden alleen voor nieuwe auto’s die
in het betreffende kalenderjaar voor het eerst op kenteken zijn
gezet. Voor auto’s die in een ander kalenderjaar op kenteken
zijn gezet geldt gedurende 60 maanden het toendertijd gel-
dende bijtellingspercentage.
Eindejaarstips 2015
16
TIP
Degene die de schenking ontvangt moet deze gebruiken voor
de eigen woning. Het gaat om de verwerving, onderhoud of
verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van
erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning
en de aflossing van de eigenwoningschuld of de restschuld na verkoop
van de eigen woning.
67. Breng uw rente op restschuld in aftrek
Verkoopt u uw woning en blijft u met een restschuld zitten? Dan kunt u
de rente op de restschuld in aftrek blijven brengen. Deze regeling geldt
voor rente die u betaalt op een restschuld die is ontstaan tussen 29 ok-
tober 2012 en 31 december 2017. De maximale periode voor aftrek van
rente op restschulden bedraagt vijftien jaar.
TIP
Ontvangt u een schenking voor de eigen woning, dan mag u
dit bedrag ook gebruiken om de restschuld mee af te lossen.
68. Dubbele woonlasten? Maak gebruik van de verhuis­
regelingen
Staat uw voormalige, leegstaande woning te koop of bent u nog niet ver-
huisd maar heeft u al wel een nieuwe woning aangeschaft, dan heeft u
gedurende het jaar waarin de woning leeg kwam te staan en de drie jaren
daarna renteaftrek voor beide woningen.
Staat uw voormalige eigen woning na de verhuur weer leeg, dan heeft u
wederom recht op hypotheekrenteaftrek tot het einde van dezelfde drie-
jaarstermijn van de verhuisregeling.
LET
OP!
Eindigt de verhuurperiode van uw woning na deze driejaar-
stermijn, dan gaat uw woning bij aanvang van de verhuurpe-
riode definitief al over naar box 3.
69. Los een kleine hypotheek af
Heeft u nog maar een lage hypotheekschuld, dan kan het verstandig zijn
om de hypotheek af te lossen. U hoeft namelijk geen eigenwoningforfait
in aanmerking te nemen als u geen hypotheekrente in aftrek brengt. Van-
af het moment dat uw hypotheekrente net zo hoog of lager is dan uw ei-
genwoningforfait lijkt aflossen daarom gunstig.
LET
OP!
Als u uw vermogen in box 3 gebruikt
voor aflossing van uw eigenwoning-
schuld, houd dan wel rekening met
de vermindering van uw box 3 ver-
mogen. Dit is uiteraard gunstig voor de te beta-
len belasting in box 3, maar kan vervelend uit-
pakken als u op een later moment andere
bestedingsdoelen zou hebben voor dit vermogen.
70. Betaal uw hypotheekrente vooruit
Valt uw inkomen in 2016 in een lager tarief dan
in 2015 dan is het mogelijk financieel aantrek-
kelijk om in 2015 uw hypotheekrente vooruit te
betalen. Uw hypotheekrente wordt in 2015 dan
nog afgetrokken tegen het hogere tarief.
LET
OP!
U mag maximaal de in 2015 vooruit-
betaalde hypotheekrente van het
eerste halfjaar van 2016 in 2015 in
aftrek brengen.
71. Twee verdieners krijgen meer
hypotheekruimte
Bent u van plan een huis te kopen en heeft u de
financiering nog niet in orde? Dan is het mis-
schien verstandig om nog even te wachten. Met
ingang van 1 januari 2016 krijgen tweeverdie-
ners namelijk de mogelijkheid om meer geld te
lenen voor de aankoop van een huis. Het twee-
de salaris gaat dan voor 50% (in plaats van nu
33%) meetellen.
TIP
Ook in 2016 blijft het mogelijk tot
€ 9.000 meer te lenen voor de aan-
koop van een energiebesparende
woning met A++ energielabel. Voor
een volkomen energieneutraal huis, kan zelfs
maximaal € 27.000 extra geleend worden.
Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze organisatie kan niet aan-
sprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Verschijningsdatum: 9 november 2015.
Oegstgeesterweg 199 | 2231 AT RIJNSBURG |
Telefoon 071 409 21 00 | E-mail info@vanwezelacc.nl
www.vanwezelacc.nl
Partners met visie

Recomendados

Eindejaarstips 2015 por
Eindejaarstips 2015Eindejaarstips 2015
Eindejaarstips 2015Michiel Gijsbers
316 visualizações26 slides
Eindejaarstips2014 por
Eindejaarstips2014Eindejaarstips2014
Eindejaarstips2014Michiel Gijsbers
537 visualizações27 slides
Special Eindejaarstips 2017 por
Special Eindejaarstips 2017Special Eindejaarstips 2017
Special Eindejaarstips 2017Petra Uylen-van Pelt
328 visualizações17 slides
CROP Nieuwsbrief 2 2010 por
CROP Nieuwsbrief 2 2010CROP Nieuwsbrief 2 2010
CROP Nieuwsbrief 2 2010CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs
469 visualizações9 slides
Nieuwsflts4 sv dnov2010 por
Nieuwsflts4 sv dnov2010Nieuwsflts4 sv dnov2010
Nieuwsflts4 sv dnov2010Jong Ondernemen
243 visualizações4 slides
Presentatie Belastingplan 2012 por
Presentatie Belastingplan 2012Presentatie Belastingplan 2012
Presentatie Belastingplan 2012sanderroald72
277 visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Nieuwsbrief eindejaarstips oktober 2012 buro360 accountants por
Nieuwsbrief eindejaarstips oktober 2012 buro360 accountantsNieuwsbrief eindejaarstips oktober 2012 buro360 accountants
Nieuwsbrief eindejaarstips oktober 2012 buro360 accountantsBuro360 Adviseurs en Accountants
240 visualizações6 slides
CROP nieuwsbrief-februari 2014 por
CROP nieuwsbrief-februari 2014CROP nieuwsbrief-februari 2014
CROP nieuwsbrief-februari 2014Karen Bootsma-Kuil
1.1K visualizações16 slides
Special Eindejaarstips 2012 por
Special Eindejaarstips 2012Special Eindejaarstips 2012
Special Eindejaarstips 2012Olivier Walravens
435 visualizações18 slides
2012 Special Miljoenennota por
2012 Special Miljoenennota2012 Special Miljoenennota
2012 Special MiljoenennotaOlivier Walravens
335 visualizações13 slides
CROP Nieuwsbrief 3 2010 por
CROP Nieuwsbrief 3 2010CROP Nieuwsbrief 3 2010
CROP Nieuwsbrief 3 2010CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs
399 visualizações16 slides
B360 20101231-gw-nieuwsbrief lonen dec 2010 nr7 por
B360 20101231-gw-nieuwsbrief lonen dec 2010 nr7B360 20101231-gw-nieuwsbrief lonen dec 2010 nr7
B360 20101231-gw-nieuwsbrief lonen dec 2010 nr7Buro360
189 visualizações4 slides

Mais procurados(20)

CROP nieuwsbrief-februari 2014 por Karen Bootsma-Kuil
CROP nieuwsbrief-februari 2014CROP nieuwsbrief-februari 2014
CROP nieuwsbrief-februari 2014
Karen Bootsma-Kuil1.1K visualizações
Special Eindejaarstips 2012 por Olivier Walravens
Special Eindejaarstips 2012Special Eindejaarstips 2012
Special Eindejaarstips 2012
Olivier Walravens435 visualizações
2012 Special Miljoenennota por Olivier Walravens
2012 Special Miljoenennota2012 Special Miljoenennota
2012 Special Miljoenennota
Olivier Walravens335 visualizações
B360 20101231-gw-nieuwsbrief lonen dec 2010 nr7 por Buro360
B360 20101231-gw-nieuwsbrief lonen dec 2010 nr7B360 20101231-gw-nieuwsbrief lonen dec 2010 nr7
B360 20101231-gw-nieuwsbrief lonen dec 2010 nr7
Buro360189 visualizações
Eindejaarstips bv ondernemingen por Reisrevue groep
Eindejaarstips bv ondernemingenEindejaarstips bv ondernemingen
Eindejaarstips bv ondernemingen
Reisrevue groep1.9K visualizações
Eindejaarstips 2011 por harrielamers
Eindejaarstips 2011Eindejaarstips 2011
Eindejaarstips 2011
harrielamers438 visualizações
Magazine Het Ondernemersbelang Rivierenland 5 2011 por HetOndernemersBelang
Magazine Het Ondernemersbelang Rivierenland 5 2011Magazine Het Ondernemersbelang Rivierenland 5 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Rivierenland 5 2011
HetOndernemersBelang906 visualizações
2013 special miljoenennota por Olivier Walravens
2013 special miljoenennota2013 special miljoenennota
2013 special miljoenennota
Olivier Walravens1.3K visualizações
Flex Bv En Miljoenennota 2013 (25 9 12) por Ralph Essers
Flex Bv En Miljoenennota 2013 (25 9 12)Flex Bv En Miljoenennota 2013 (25 9 12)
Flex Bv En Miljoenennota 2013 (25 9 12)
Ralph Essers478 visualizações
Van Wezel Accountants - Nieuwsbrief lonen 2016 por Richard van Duijn
Van Wezel Accountants - Nieuwsbrief lonen 2016Van Wezel Accountants - Nieuwsbrief lonen 2016
Van Wezel Accountants - Nieuwsbrief lonen 2016
Richard van Duijn479 visualizações
CROP nieuwsbrief januari 2014 por Karen Bootsma-Kuil
CROP nieuwsbrief januari 2014CROP nieuwsbrief januari 2014
CROP nieuwsbrief januari 2014
Karen Bootsma-Kuil391 visualizações
Belastingplan 2012 por frank_noorlander
Belastingplan 2012Belastingplan 2012
Belastingplan 2012
frank_noorlander387 visualizações
Nieuwsbrief your december_2010 por MarcvanderHout
Nieuwsbrief your december_2010Nieuwsbrief your december_2010
Nieuwsbrief your december_2010
MarcvanderHout209 visualizações
Belastingplan 2017 - Prinsjesdag 2016 por Michiel Gijsbers
Belastingplan 2017 - Prinsjesdag 2016Belastingplan 2017 - Prinsjesdag 2016
Belastingplan 2017 - Prinsjesdag 2016
Michiel Gijsbers126 visualizações

Destaque

Resume- Prachi Gaur por
Resume- Prachi GaurResume- Prachi Gaur
Resume- Prachi GaurPrachi Gaur
314 visualizações3 slides
SNMA Conference Program 2016 por
SNMA Conference Program 2016SNMA Conference Program 2016
SNMA Conference Program 2016Brantley Judah
634 visualizações21 slides
نازك الملائكة por
نازك الملائكةنازك الملائكة
نازك الملائكةLAILAF_M
710 visualizações10 slides
111305068_cv por
111305068_cv111305068_cv
111305068_cvRiya Verma
151 visualizações2 slides
Tariq resume por
Tariq resumeTariq resume
Tariq resumeTariq Nisar
122 visualizações1 slide
من قوانين بطاركة الأسكننرية por
من قوانين بطاركة الأسكننريةمن قوانين بطاركة الأسكننرية
من قوانين بطاركة الأسكننريةF.maximos Samoul
138 visualizações2 slides

Destaque(20)

Resume- Prachi Gaur por Prachi Gaur
Resume- Prachi GaurResume- Prachi Gaur
Resume- Prachi Gaur
Prachi Gaur314 visualizações
SNMA Conference Program 2016 por Brantley Judah
SNMA Conference Program 2016SNMA Conference Program 2016
SNMA Conference Program 2016
Brantley Judah634 visualizações
نازك الملائكة por LAILAF_M
نازك الملائكةنازك الملائكة
نازك الملائكة
LAILAF_M710 visualizações
111305068_cv por Riya Verma
111305068_cv111305068_cv
111305068_cv
Riya Verma151 visualizações
Tariq resume por Tariq Nisar
Tariq resumeTariq resume
Tariq resume
Tariq Nisar122 visualizações
من قوانين بطاركة الأسكننرية por F.maximos Samoul
من قوانين بطاركة الأسكننريةمن قوانين بطاركة الأسكننرية
من قوانين بطاركة الأسكننرية
F.maximos Samoul138 visualizações
CV-Lite_Ugo Gregorio LACOPO 2016 por Ugo Gregorio Lacopo
CV-Lite_Ugo Gregorio LACOPO 2016CV-Lite_Ugo Gregorio LACOPO 2016
CV-Lite_Ugo Gregorio LACOPO 2016
Ugo Gregorio Lacopo394 visualizações
القديس بطرس por F.maximos Samoul
القديس بطرسالقديس بطرس
القديس بطرس
F.maximos Samoul162 visualizações
Quality of drinking water in islmabad por Aneela Ishfaq
Quality of drinking water in islmabadQuality of drinking water in islmabad
Quality of drinking water in islmabad
Aneela Ishfaq542 visualizações
Board governance training slideshow por acornorganic
Board governance training slideshowBoard governance training slideshow
Board governance training slideshow
acornorganic791 visualizações
Skype for Businessの現状と今後のビジネスチャンス(SharePointとの比較) por adachiyosuke
Skype for Businessの現状と今後のビジネスチャンス(SharePointとの比較)Skype for Businessの現状と今後のビジネスチャンス(SharePointとの比較)
Skype for Businessの現状と今後のビジネスチャンス(SharePointとの比較)
adachiyosuke3.1K visualizações
Boostez vos performances commerciales avec un projet de transformation CRM por Ségolène de la Fouchardière
Boostez vos performances commerciales avec un projet de transformation CRMBoostez vos performances commerciales avec un projet de transformation CRM
Boostez vos performances commerciales avec un projet de transformation CRM
Ségolène de la Fouchardière112 visualizações
Votre profil chercheur : le CV HAL por Frédérique Flamerie
Votre profil chercheur : le CV HALVotre profil chercheur : le CV HAL
Votre profil chercheur : le CV HAL
Frédérique Flamerie3.6K visualizações
القسمة por F.maximos Samoul
القسمةالقسمة
القسمة
F.maximos Samoul349 visualizações
1205 h تفسير احاد الصوم por F.maximos Samoul
1205 h تفسير احاد الصوم1205 h تفسير احاد الصوم
1205 h تفسير احاد الصوم
F.maximos Samoul473 visualizações
22 Bot Rules por Alex Godin
22 Bot Rules22 Bot Rules
22 Bot Rules
Alex Godin2K visualizações
اعرف كتابك por peter_magdy
اعرف كتابكاعرف كتابك
اعرف كتابك
peter_magdy13.7K visualizações
Classical techniques for aiv por Hong Pham
Classical techniques for aivClassical techniques for aiv
Classical techniques for aiv
Hong Pham283 visualizações

Similar a Van Wezel Accountants - Eindejaarstips 2015

Special eindejaars belastingtips 2015 2016 por
Special eindejaars belastingtips 2015 2016Special eindejaars belastingtips 2015 2016
Special eindejaars belastingtips 2015 2016Twan van de Wiel
811 visualizações21 slides
CROP Nieuwsbrief 4 2009 por
CROP Nieuwsbrief 4 2009CROP Nieuwsbrief 4 2009
CROP Nieuwsbrief 4 2009CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs
362 visualizações16 slides
Belastingplan 2018: de belangrijkste voorstellen op een rij. por
Belastingplan 2018: de belangrijkste voorstellen op een rij.Belastingplan 2018: de belangrijkste voorstellen op een rij.
Belastingplan 2018: de belangrijkste voorstellen op een rij.Petra Uylen-van Pelt
388 visualizações14 slides
CROP Nieuwsbrief 1 2009 por
CROP Nieuwsbrief 1 2009CROP Nieuwsbrief 1 2009
CROP Nieuwsbrief 1 2009CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs
455 visualizações16 slides
B360 20100507-gw- nieuwsbrief lonen april 2010 por
B360 20100507-gw- nieuwsbrief lonen april 2010B360 20100507-gw- nieuwsbrief lonen april 2010
B360 20100507-gw- nieuwsbrief lonen april 2010Buro360
230 visualizações4 slides
Nieuwssignalen december 2009 por
Nieuwssignalen december 2009Nieuwssignalen december 2009
Nieuwssignalen december 2009CoBoots
160 visualizações6 slides

Similar a Van Wezel Accountants - Eindejaarstips 2015(18)

Special eindejaars belastingtips 2015 2016 por Twan van de Wiel
Special eindejaars belastingtips 2015 2016Special eindejaars belastingtips 2015 2016
Special eindejaars belastingtips 2015 2016
Twan van de Wiel811 visualizações
Belastingplan 2018: de belangrijkste voorstellen op een rij. por Petra Uylen-van Pelt
Belastingplan 2018: de belangrijkste voorstellen op een rij.Belastingplan 2018: de belangrijkste voorstellen op een rij.
Belastingplan 2018: de belangrijkste voorstellen op een rij.
Petra Uylen-van Pelt388 visualizações
B360 20100507-gw- nieuwsbrief lonen april 2010 por Buro360
B360 20100507-gw- nieuwsbrief lonen april 2010B360 20100507-gw- nieuwsbrief lonen april 2010
B360 20100507-gw- nieuwsbrief lonen april 2010
Buro360230 visualizações
Nieuwssignalen december 2009 por CoBoots
Nieuwssignalen december 2009Nieuwssignalen december 2009
Nieuwssignalen december 2009
CoBoots160 visualizações
Crop Nieuwsbrief Eindejaarstips por weijmie
Crop Nieuwsbrief EindejaarstipsCrop Nieuwsbrief Eindejaarstips
Crop Nieuwsbrief Eindejaarstips
weijmie90 visualizações
Work Young Ones -KOR 2020.pdf por Cristina Staicu
Work Young Ones -KOR 2020.pdfWork Young Ones -KOR 2020.pdf
Work Young Ones -KOR 2020.pdf
Cristina Staicu32 visualizações
Subsidieregelingen voor zelfstandige ICT-ers: por nikidehaar
Subsidieregelingen voor zelfstandige ICT-ers:Subsidieregelingen voor zelfstandige ICT-ers:
Subsidieregelingen voor zelfstandige ICT-ers:
nikidehaar414 visualizações
Module Inkomstenbelasting en vennootschapbelasting por NEFIN
Module Inkomstenbelasting en vennootschapbelasting Module Inkomstenbelasting en vennootschapbelasting
Module Inkomstenbelasting en vennootschapbelasting
NEFIN5 visualizações
B360 20131018-gw-nieuwsbrief eindejaarstips okt2013 por Gerke Wispelwey
B360 20131018-gw-nieuwsbrief eindejaarstips okt2013B360 20131018-gw-nieuwsbrief eindejaarstips okt2013
B360 20131018-gw-nieuwsbrief eindejaarstips okt2013
Gerke Wispelwey280 visualizações
CROP Nieuwsbrief 2010-05 met miljoenennota deel 2 por CROP registeraccountants
CROP Nieuwsbrief 2010-05 met miljoenennota deel 2CROP Nieuwsbrief 2010-05 met miljoenennota deel 2
CROP Nieuwsbrief 2010-05 met miljoenennota deel 2
CROP registeraccountants223 visualizações
Bespaarrapport voorbeeld Nieuw por neimann
Bespaarrapport voorbeeld NieuwBespaarrapport voorbeeld Nieuw
Bespaarrapport voorbeeld Nieuw
neimann1.6K visualizações

Mais de Richard van Duijn

Vacature International Sales Backoffice Medewerker Flamingo Flowers BV por
Vacature International Sales Backoffice Medewerker Flamingo Flowers BVVacature International Sales Backoffice Medewerker Flamingo Flowers BV
Vacature International Sales Backoffice Medewerker Flamingo Flowers BVRichard van Duijn
340 visualizações2 slides
Special Miljoenennota 2018 Van Wezel accountants en adviseurs por
Special Miljoenennota 2018 Van Wezel accountants en adviseursSpecial Miljoenennota 2018 Van Wezel accountants en adviseurs
Special Miljoenennota 2018 Van Wezel accountants en adviseursRichard van Duijn
184 visualizações19 slides
Vacature beginnend assistent accountant por
Vacature beginnend assistent accountantVacature beginnend assistent accountant
Vacature beginnend assistent accountantRichard van Duijn
385 visualizações1 slide
Onderwerp of lijdend voorwerp? por
Onderwerp of lijdend voorwerp?Onderwerp of lijdend voorwerp?
Onderwerp of lijdend voorwerp?Richard van Duijn
285 visualizações1 slide
Van wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaar por
Van wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaarVan wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaar
Van wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaarRichard van Duijn
1.4K visualizações5 slides
Ondernemer doe wat met je cijfers! por
Ondernemer doe wat met je cijfers!Ondernemer doe wat met je cijfers!
Ondernemer doe wat met je cijfers!Richard van Duijn
109 visualizações1 slide

Mais de Richard van Duijn(8)

Vacature International Sales Backoffice Medewerker Flamingo Flowers BV por Richard van Duijn
Vacature International Sales Backoffice Medewerker Flamingo Flowers BVVacature International Sales Backoffice Medewerker Flamingo Flowers BV
Vacature International Sales Backoffice Medewerker Flamingo Flowers BV
Richard van Duijn340 visualizações
Special Miljoenennota 2018 Van Wezel accountants en adviseurs por Richard van Duijn
Special Miljoenennota 2018 Van Wezel accountants en adviseursSpecial Miljoenennota 2018 Van Wezel accountants en adviseurs
Special Miljoenennota 2018 Van Wezel accountants en adviseurs
Richard van Duijn184 visualizações
Vacature beginnend assistent accountant por Richard van Duijn
Vacature beginnend assistent accountantVacature beginnend assistent accountant
Vacature beginnend assistent accountant
Richard van Duijn385 visualizações
Onderwerp of lijdend voorwerp? por Richard van Duijn
Onderwerp of lijdend voorwerp?Onderwerp of lijdend voorwerp?
Onderwerp of lijdend voorwerp?
Richard van Duijn285 visualizações
Van wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaar por Richard van Duijn
Van wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaarVan wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaar
Van wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaar
Richard van Duijn1.4K visualizações
Ondernemer doe wat met je cijfers! por Richard van Duijn
Ondernemer doe wat met je cijfers!Ondernemer doe wat met je cijfers!
Ondernemer doe wat met je cijfers!
Richard van Duijn109 visualizações
Van Wezel Accountants - Nieuwsbrief januari 2016 por Richard van Duijn
Van Wezel Accountants - Nieuwsbrief januari 2016Van Wezel Accountants - Nieuwsbrief januari 2016
Van Wezel Accountants - Nieuwsbrief januari 2016
Richard van Duijn214 visualizações
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016 por Richard van Duijn
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Richard van Duijn672 visualizações

Van Wezel Accountants - Eindejaarstips 2015

 • 1. Eindejaarstips 2015 1 Eindejaarstips 2015 Een uitgave van Van Wezel accountants en adviseurs November 2015 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in het hoogste ta- rief terecht komt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aan- trekkelijk maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheek- renteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. LET OP! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar uw teruggaaf helaas ook. Het oprekken van de derde schijf volgend jaar tot € 66.000, kan u minder teruggaaf opleveren. Alleen als uw inkomen – ook na de renteaftrek- in de hoogste tarief zit merkt u er niets van. 2. Breng uw lijfrentepremie in aftrek Koop dit jaar nog een lijfrente of stort op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. De premies die u voor een lijfrenteverzekering betaalt of de stortingen die u doet op een lijfrentespaarrekening of lijfren- tebeleggingsrecht, kunt u in aftrek brengen op uw inkomen in box 1 in de aangifte inkomstenbelasting. Let er wel op dat u voldoet aan de voorwaar- den. Zo moet u zelf de premies hebben betaald of gestort en moet sprake zijn van onvoldoen- de pensioenopbouw. Onze adviseurs kunnen u nader informeren over de voorwaarden en de hoogte van uw maximale premie berekenen. LET OP! De premies zijn alleen aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting 2015 als u de premies ook daadwer- kelijk betaald heeft in 2015. 3. Profiteer van de nieuwe regels voor tussentijds afkopen van uw lijfrente Het tussentijds afkopen van een lijfrente is fis- caal niet toegestaan. Over de afkoopsom moet u belasting betalen en mogelijk ook revisierente. Voorheen was de belasting verschuldigd over minimaal de betaalde premies. Dit noemde men de minimumwaarderingsregel. Als het bedrag van de betaalde premies echter hoger was dan 1. Tips voor alle belastingplichtigen Special Eindejaarstips 2015 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2015. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief omdat ze nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. De tips zijn onderverdeeld in zeven categorieën: 1. Tips voor alle belastingplichtigen 2. Tips voor ondernemers en rechtspersonen 3. Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 4. Tips voor de bv en de dga 5. Tips voor werkgevers 6. Tips voor de automobilist 7. Tips voor de woningeigenaar
 • 2. Eindejaarstips 2015 2 de afkoopwaarde van de lijfrente, kon dit heel vervelend uitpakken. Het kon zelfs zo zijn dat de afkoopsom die u zou ontvangen lager was dan het bedrag dat u aan belasting kwijt zou zijn. Deze regel is nu afgeschaft. Voortaan betaalt u alleen belasting (en mogelijk revisierente) over de afkoopwaarde van de lijfrente. TIP Heeft u in het verleden uw lijfrente niet afgekocht vanwege de afreke- ning over minimaal de betaalde pre- mies, dan kunt u dat nu alsnog doen. U rekent dan af over de afkoopwaarde. 4. Vraag alsnog teveel betaalde belas- ting over afgekochte lijfrente terug Heeft u in 2010 of latere jaren uw lijfrente af- gekocht? En heeft u daarbij afgerekend over de betaalde premies in plaats van over de lagere af- koopwaarde? Dan kunt u nu ook profiteren van afschaffing van de minimumwaarderingsregel. Voor het jaar 2010 moet u wel enige vaart ma- ken: dit kan nog tot het einde van 2015. Vraag onze adviseurs naar uw mogelijkheden. 5. Bespaar op de vermogensrende- menstheffing Op 1 januari 2016 wordt de waarde van uw ver- mogen voor box 3 bepaald. Wilt u de belasting- heffing op uw vermogen beperken, onderneem dan vóór die datum actie, door uw vermogen te verminderen. Beleg bijvoorbeeld uw vermogen groen. TIP U kunt op de vermogensrende- mentsheffing besparen door uw ver- mogen te beleggen in bijvoorbeeld groene beleggingen of niet ter beleg- ging gehouden kunst en antiek. Hiervoor geldt namelijk een vrijstelling in box 3. 6. Nieuw uiterlijk voor box 3 in 2017 Houd rekening met een nieuwe vorm van be- lastingheffing in box 3 vanaf 2017. De Tweede en Eerste Kamer zijn er nog niet uit, maar de plannen liggen klaar. Als de plannen doorgaan sluit vanaf 1 januari 2017 de vermogensrende- mentsheffing beter aan bij de werkelijk behaal- de rendementen op uw gespaard vermogen in box 3. U krijgt te maken met een vermogensmix en drie schijven met ieder een eigen forfaitair rendementspercentage. Het belastingtarief in box 3 blijft 30% en het heffingsvrij vermogen gaat naar € 25.000 per persoon. Het forfaitai- re rendement wordt vastgesteld op basis van de werkelijk behaalde rendementen over spaargelden en beleggingen. Het forfaitaire rendement van 4% wordt vervangen door een staffel van jaar- lijks veranderende rendementen. Voor het jaar 2017 geldt tot een belast- baar vermogen van € 100.000 (per belastingplichtige) een forfaitair ren- dement van 2,9%, tussen € 100.000 en € 1 miljoen geldt een percentage van 4,7% en daarboven van 5,5%. TIP Overleg met uw adviseur wat de gevolgen van de nieuwe plan- nen zijn voor uw vermogen in box 3 en laat u informeren over uw mogelijkheden. 7. Einde ouderentoeslag nabij U kunt nog voor de laatste keer een beroep doen op de ouderentoeslag in de aangifte inkomstenbelasting 2015. Daarna komt de ouderentoeslag te vervallen. De ouderentoeslag is een verhoging van het heffingsvrij vermo- gen. Dit is het bedrag waarover u in box 3 geen belasting hoeft te betalen. LET OP! U heeft alleen recht op de ouderentoeslag wanneer u aan het eind van het kalenderjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt en uw inkomen uit werk en woning (box 1) niet meer is dan € 20.075 (2015). Bovendien mag uw vermogen na aftrek van het heffingvrije vermogen (grondslag sparen en beleggen) en vóór toepas- sing van de ouderentoeslag niet meer bedragen dan € 282.226 (€ 564.452 voor fiscale partners, 2015). 8. Laatste kans op voordelige afkoop levenslooptegoed U krijgt tot 31 december 2015 de kans om fiscaal voordelig uw levens- looptegoed in één keer op te nemen. Slechts 80% van de waarde van uw levenslooptegoed op 31 december 2013 wordt dan belast. Is uw saldo op het moment van opname hoger dan op 31 december 2013 dan wordt het verschil wel voor 100% van de waarde belast. LET OP! Of een opname in één keer in 2015 voor u een voordelig alter- natief is, is volledig afhankelijk van uw persoonlijke omstan- digheden. Denk hierbij aan het belastingtarief dat voor u van toepassing is, uw (overig) vermogen in box 3 en bijvoorbeeld uw oorspronkelijke bestedingsdoel . Onze adviseurs kunnen u nader in- formeren en adviseren over een keuze hierin. U bent niet verplicht om gebruik te maken van de 80%-regeling. U mag ook nog tot en met het jaar 2021 blijven deelnemen aan de levensloopre- geling. Neemt u het tegoed in 2016 of later op dan is dit nog steeds beste- dingsvrij, maar wel volledig belast.
 • 3. Eindejaarstips 2015 3 9. Breng kinderalimentatieverplichtingen in aftrek in box 3 Vanaf 2017 kunnen kinderalimentatieverplichtingen niet meer als schuld in box 3 worden opgevoerd. Bij het vervallen van de aftrek van kinderali- mentatie in box 1 (aftrek uitgaven levensonderhoud kinderen) per 1 janu- ari 2015 is over het hoofd gezien dat hiermee de verplichting als schuld in box 3 in aanmerking kan worden genomen. Dit schept nog kansen. TIP U kunt de waarde van de kinderalimentatieverplichting in uw aangifte inkomstenbelasting over 2015 en 2016 opvoeren als schuld in box 3. 10. Wisselende inkomsten? Middeling biedt uitkomst Heeft u te maken met ‘schommelende’ inkomsten? Dan kan middeling uitkomst bieden. Ga na of u de afgelopen jaren sterk wisselende inkom- sten in box 1 van de inkomstenbelasting gehad heeft. U heeft dan waarschijnlijk meer belasting betaald dan wanneer de inkomsten gelijkmatig waren geweest. Door over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van de gemiddelde inkomsten, kan middeling in een aantal gevallen leiden tot een teruggaaf van te veel betaalde belasting. Er geldt een drempel van € 545. LET OP! U moet zelf een schriftelijk verzoek om middeling indienen bij de Belas- tingdienst. Ook moet u hierbij een berekening van de middelingsterug- gaaf meesturen. 2. Tips voor ondernemers en rechtspersonen 11. Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research Deve- lopmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk sa- mengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelin- gen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. LET OP! Heeft u in de afgelopen jaren een RDA-beschikking gehad voor een 20%-deel van SO-uitgaven van € 1 miljoen of meer, dan geldt een over- gangsregeling. Deze resterende 20%-delen mag u in de komende kalenderjaren nog opvoeren onder de nieuwe samengevoegde regeling. 12. Let op wijzigingen SO-afdrachtver- mindering In verband met de geplande samenvoeging van de RDA en de WBSO per 1 januari 2016, wordt de SO-afdrachtvermindering aangepast. En- kele wijzigingen op een rij: • Het schijventarief en de schijfgrenzen worden aangepast. • Het starterspercentage in de eerste schijf gaat van 50% naar 40%. • Het plafond in de SO-afdrachtvermindering vervalt. • Er wordt een forfait in de SO-afdrachtver- mindering geïntroduceerd. • Publieke kennisinstellingen worden uitgeslo- ten van de regeling. • Er zijn enkele wijzigingen in subsidiabele werkzaamheden. LET OP! Vraag uw WBSO voor 2016 uiterlijk 30 november 2015 aan. Komt u aanvraag later binnen bij de Rijksdienst voor Onder- nemend Nederland (RVO.nl) dan gaat de WBSO ook pas later dan 1 januari 2016 in! Voor zelfstandige ondernemers geldt dat zij nog tot en met 1 januari 2016 de tijd hebben om hun WBSO-aan- vraag in te dienen voor innovatiewerkzaamheden die op die datum star- ten. TIP RVO.nl heeft een handleiding opgesteld voor de WBSO 2016. Deze is terug te vinden op de site van RVO.nl onder publica- ties. 13. Kans op krediet vergroot Heeft uw onderneming geld nodig? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een MKB-krediet. Er komt bijna een miljard aan extra financiering beschikbaar. Een MKB-krediet is een zakelijke lening voor een kredietbe- hoefte van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 voor startende en bestaande ondernemers in het MKB. Ook zijn er nieuwe kredietmogelijk- heden voor het MKB gelanceerd. Wilt u bijvoorbeeld een bedrijfspand kopen, een verbouwing financieren, investeren in inventaris of vervoersmiddelen of een bedrijf overnemen dan kan het MKB-krediet een uitkomst bieden. TIP Op www.nationalefinancieringswijzer.nl kunt u nadere infor- matie vinden.
 • 4. Eindejaarstips 2015 4 14. Maak gebruik van de investerings­ aftrek Heeft u in 2015 geïnvesteerd in bedrijfsmid- delen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U dient wel investeringen te hebben gedaan tussen de € 2.300 en € 309.693. Komt u onder de drempel van € 2.300? Dan kan het misschien aantrekke- lijk zijn om nog voor het einde van het jaar een investering te doen. Dreigt u het maximum van € 309.693 te overschrijden dan kan het wellicht aantrekkelijk zijn om deel van uw investeringen uit te stellen tot 2016. TIP Het kan ook lonen om grote investe- ringen te spreiden over meerdere ja- ren. De kleinschaligheidsinvesterings- aftrek neemt namelijk af naarmate het totale investeringsbedrag per jaar groter wordt. Voldoet u aan alle voorwaarden? Doe in de aan- gifte 2015 dan een beroep op de kleinschalig- heidsinvesteringsaftrek. Heeft u in het verleden ook investeringen gedaan zonder beroep op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, dan kunt u alsnog binnen 5 jaar de Belastingdienst verzoe- ken om toepassing van de kleinschaligheidsin- vesteringsaftrek. LET OP! Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaf- trek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 uitgesloten, maar ook bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. 15. Houd rekening met de desinveste- ringsbijtelling Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het be- drijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te maken met de de- sinvesteringsbijtelling, waardoor u een gedeel- te van de aftrek weer terug moet betalen. Houd hier dus rekening mee. Door de vijfjaargrens kan het handig zijn om een desinvestering nog even uit te stellen. 16. Zoek uit voor welke investerings- regelingen u in aanmerking kunt komen Wanneer u milieuvriendelijk of energiezuinig investeert, zijn er diverse interessante fiscale investeringsfaciliteiten zoals de energie-inves- teringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving op milieube- drijfsmiddelen (Vamil). Toets of u in aanmer- king komt voor de EIA, MIA en Vamil. LET OP! Voor EIA en MIA/Vamil moet u de investering melden bij RVO.nl binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplich- ting bent aangegaan. Bent u te laat dan komt u niet meer in aanmerking voor de aftrek! TIP U kunt naast de EIA of de MIA/Vamil ook gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor toepassing van de EIA en de MIA/Vamil moet u investeren in nieu- we bedrijfsmiddelen. Tweedehands bedrijfsmiddelen komen dus niet in aanmerking. Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hoeft een be- drijfsmiddel niet nieuw te zijn. 17. Beoordeel uw voorlopige aanslag en voorkom hoge belastingrente De regels omtrent de rente bij de Belastingdienst zijn de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Zo is de rente zeer hoog, zeker in vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening. Daarnaast behoort sparen bij de Belastingdienst tot het verleden omdat in principe geen rente meer vergoed wordt. Gelukkig kunt u de hoge belastingrente voorkomen door tijdig een juiste voorlopige aanslag aan te vragen. TIP De Belastingdienst berekent pas rente vanaf 1 juli na afloop ecvan het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2015 wordt dus vanaf 1 juli 2016 belastingrente in rekening gebracht. Heeft u een gebroken boekjaar dan moet u echter nu al oplet- ten. Bij een gebroken boekjaar wordt namelijk vanaf de zevende maand na afloop van het boekjaar rente berekend. Eindigt uw boekjaar bijvoor- beeld op 1 juli 2015, dan bent u vanaf 1 januari 2016 rente verschuldigd. De belastingrente bedraagt momenteel voor de vennootschapsbelasting 8,05%. Voorkom deze hoge rente en zorg dat uw voorlopige aanslag over- eenstemt met de werkelijkheid. Dit geldt niet alleen voor de vennoot- schapsbelasting. Voor andere belastingen (waaronder de inkomsten­ belasting) is de rente misschien minder hoog maar met 4% nog steeds fors.
 • 5. Eindejaarstips 2015 5 LET OP! Is uw aangifte 2014 nog niet ingediend en is de gerealiseerde winst anders dan waarmee in uw voorlopige aanslag(en) reke- ning is gehouden? Zorg dan zo snel mogelijk voor een nadere voorlopige aanslag en voorkom dat de hoge rente langer door- loopt dan nodig is. 18. Pas ook uw te hoge voorlopige aanslag aan Sparen bij de Belastingdienst is al een tijdje niet meer mogelijk. Heeft u een bedrag van de Belastingdienst tegoed, bijvoorbeeld omdat uw voorlo- pige aanslag te hoog is, dan krijgt u over het algemeen geen rente vergoed. TIP Is uw voorlopige aanslag te hoog, verzoek dan om een lagere voorlopige aanslag. Laat u het geld bij de Belastingdienst staan, dan krijgt u hierover geen rente vergoed. 19. Beoordeel uw winst Aan het einde van het jaar heeft u meer duidelijkheid over uw winstpo- sitie. Beoordeel of uw winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht overschrijdt u net de belastingschijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000. Hierboven bedraagt de belasting 25% in plaats van 20%. Of komt u in de inkomstenbelasting in het hoogste tarief? Het kan dan aan- trekkelijk zijn om uw winst te verlagen door bijvoorbeeld een geplande investering over 2016 naar voren te halen. Houd hierbij wel rekening op de invloed die dit heeft op uw totale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. TIP Wijkt u winst af, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aan- slag aan. Hiermee voorkomt u de hoge belastingrente of, bij een teruggave, voorkomt u dat uw geld renteloos uitstaat bij de Belastingdienst. 20. Vraag uitstel van betaling aan Kunt u uw belastingschulden tijdelijk niet op tijd voldoen? Vraag dan kort telefonisch uitstel van betaling aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling. De Belastingdienst verleent alleen kort telefonisch uitstel als: • uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt, • u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belasting- schuld, • in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is be- grepen, • u voor de openstaande belastingschuld niet eerder uitstel van betaling kreeg, en • er geen sprake is van een aangifteverzuim, oftewel u heeft altijd tijdig aangifte gedaan. LET OP! Een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft in verband met een bezwaarschrift telt niet mee voor de grens van € 20.000. Houd er ook rekening mee dat de Belasting- dienst u wel invorderingsrente in rekening brengt. TIP Denkt u dat u uw openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden kunt betalen? Vraag dan meteen schriftelijk uitstel van betaling aan voor een langere periode. De Belastingdienst verleent namelijk geen uitstel van betaling voor aanslagen waarvoor al eerder kort telefonisch uitstel van betaling is verleend. 21. Bedrijfsmiddel verkocht? Vorm een herinvesterings­reserve Ga na of u dit jaar een bedrijfsmiddel verkocht heeft en daarbij boekwinst heeft behaald. U kunt dan de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herin- vesteringsreserve. U moet dan wel een vervan- gingsvoornemen hebben en houden. De herin- vesteringstermijn bedraagt maximaal drie jaar na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht. Investeert u binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel? Dan kunt u de herin- vesteringsreserve afboeken op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. TIP Stelt u bepaalde vermogensbestand- delen ter beschikking aan bijvoor- beeld uw BV? Dan mag u als ter­beschikkingsteller ook een herin­ vesterings­reserve vormen. 22. Laat uw herinvesteringstermijn niet verlopen Heeft u in het verleden al een herinvesterings- reserve gevormd? Kijk dan of uw herinveste- ringstermijn niet is verlopen. Dit betekent dat u de herinvesteringsreserve die u in 2012 gevormd heeft, nog vóór 31 december 2015 moet benut- ten. Zo niet, dan komt de herinvesteringsreserve vrij te vallen en bent u belasting verschuldigd. Investeer daarom op tijd!
 • 6. Eindejaarstips 2015 6 LET OP! Gaat u de herinvesteringstermijn niet halen? U kunt dan in bijzondere omstandigheden en onder strikte voorwaarden de herinvesteringstermijn laten verlengen. Dit kan alleen met toestemming van de Belastingdienst. 23. Maak gebruik van uw ondernemingsverlies Heeft u ondernemingsverlies geleden in het verleden, kijk dan of u deze op tijd kunt verrekenen met uw ondernemingswinsten. U kunt namelijk uw verlies in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Uw ondernemingsverlies in de in- komstenbelasting kunt u verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren. TIP Loopt u het risico dat uw verlies verloren gaat vanwege het verlopen van de termijn? Beoordeel dan of er mogelijkheden zijn om uw winst te verhogen. U kunt bijvoorbeeld bepaalde uitgaven uitstellen of omzetten eerder realiseren. Een in januari geplande verkoop van een bedrijfsmiddel wordt dan wellicht in december extra aantrekkelijk. Overleg met uw adviseur over de mogelijk- heden. LET OP! Heeft u in 2009, 2010 of 2011 gebruik gemaakt van de ver- ruimde verliesverrekening, dan bedraagt uw voorwaartse ver- liesverrekening maximaal zes in plaats van negen jaar. Een openstaand verlies uit 2009 kan dan alleen nog met een winst in 2015 verrekend worden en zal daarna verloren gaan. 24. Vraag een voorlopige verliesverrekening aan Heeft u in 2014 een winst behaald, maar sluit u 2015 vermoedelijk af met een verlies? Dan kunt u de Belastingdienst na het indienen van de aangif- te inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2015 verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2014. LET OP! Voorlopige verliesverrekening levert u een liquiditeitsvoordeel op, want u kunt sneller beschikken over een deel van het nog terug te verwachten belastinggeld. De voorlopige verliesverrekening wordt naderhand verrekend met de definitieve verliesverrekening. TIP Heeft u in 2013 een winst behaald en heeft u 2014 met een verlies afgeslo- ten? Vraag dan na indiening van de aangifte inkomstenbelasting of ven- nootschapsbelasting 2014 om voorlopige ver- liesverrekening. Ook in dit geval zal de Belas- tingdienst dan alvast 80% van dit verlies 2014 verrekenen met de winst van 2013. 25. Houd rekening met wijziging van VAR naar modelovereenkomsten De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt en wordt vervangen door modelovereenkom- sten. De Eerste Kamer moet nog instemmen maar de plannen zijn bekend. Het was de bedoeling dat de VAR vanaf 1 janua- ri 2016 zou worden afgeschaft, maar onlangs is bekend geworden dat dit is uitgesteld tot 1 april 2016. TIP Tot 1 april 2016, kunt u zich als op- drachtgever in ieder geval beroepen op de vrijwarende werking van de VAR. Als de VAR definitief is afgeschaft kunt u alleen nog vrijwaring krijgen als u werkt volgens door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeur- de modelovereenkomsten. Het is overigens niet verplicht om volgens zo’n overeenkomst te wer- ken, maar u krijgt dan niet de gewenste vrijwa- ring. Op de website van de Belastingdienst zijn al een aantal beoordeelde en goedgekeurde mo- delovereenkomsten te vinden. U kunt boven- dien uw eigen overeenkomst aan de Belasting- dienst voorleggen ter goedkeuring. 26. Overleg met uw uitlener/onderaan- nemer over een G-rekening Het is per 1 januari 2016 niet meer mogelijk om rechtstreeks te storten naar de Belastingdienst. De zogenoemde WKA-depotrekeningen wor- den per die datum opgeheven. Voor inleners en aannemers betekent dit dat een rechtstreekse storting hen niet meer vrijwaart van de inle- ners- en ketenaansprakelijkheid voor de loon- heffingen en de btw. Vanaf 1 januari 2016 kan alleen een storting op een G-rekening van de uitlener of de onderaannemer nog vrijwaring opleveren.
 • 7. Eindejaarstips 2015 7 27. Vraag btw over facturen van niet-be- talende debiteuren terug U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de Belastingdienst. Dit moet u doen in een apart verzoek. U kunt deze btw niet terugvra- gen op een suppletieformulier of in de normale btw-aangifte. Vraag de btw op tijd terug. Op tijd wil zeggen binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debi- teur niet zal betalen. TIP Stuur de factuur mee. 28. Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk Indien u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden voor alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door tot het moment dat de Belastingdienst schriftelijk op de hoogte is gesteld van het verbreken van de fiscale een- heid. De fiscale eenheid wordt niet met terug- werkende kracht beëindigd. Meld daarom het verbreken van de fiscale eenheid btw zo snel mogelijk schriftelijk bij de Belastingdienst en voorkom dat de aansprakelijkheid langer dan noodzakelijk blijft bestaan. 29. Pas de KOR toe Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) bent verschuldigd, komt u in aanmerking voor de kleine onderne- mersregeling (KOR). In dat geval hoeft u een deel van de btw niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarba- sis niet meer dan € 1.345 aan btw bent verschul- digd. Ga na of u de KOR kunt toepassen. LET OP! De KOR kan alleen worden toegepast door natuurlijke personen. 30. Houd de herzieningstermijn in de gaten Heeft u in de afgelopen tien jaar een onroeren- de zaak met btw aangeschaft, let er dan op dat de in aftrek gebrachte btw in het aanschafjaar en de negen opvolgende jaren wordt gecorri- geerd als die onroerende zaak meer of minder wordt gebruikt voor btw-belaste prestaties en btw-vrijgestelde prestaties. Als de verhouding van het gebruik btw-belaste versus btw-vrijge- stelde prestaties is gewijzigd ten opzichte van het gebruik waarvan u uitging op het moment van aanschaf, dan moet u meer of minder btw betalen. Deze herzienings-btw geeft u op in de laatste btw-aangifte van het jaar. Uw adviseur kan u hierover meer vertellen. LET OP! Ook voor roerende zaken waarop wordt afgeschreven of waar- op kan worden afgeschreven geldt een herzieningstermijn. De termijn hiervoor bedraagt echter vijf jaar. 31. Verricht uw huurder nog voldoende btw-belaste presta- ties? Verhuurt u een onroerende zaak en heeft u met uw huurder gekozen voor btw-belaste verhuur? Let er dan op dat uw verhuurder ten minste 90% (sommige situaties 70%) btw-belaste prestaties verricht. Doet hij dat niet meer dan mag u niet langer btw-belast verhuren aan deze huurder, maar moet u vrijgesteld verhuren. Dit heeft gevolgen voor uw inkoop-btw – bijvoorbeeld op onderhoud – die dan niet langer aftrekbaar is. Bovendien loopt u binnen de herzieningstermijn aan tegen gedeeltelijke herziening van de btw op de aanschaf van de onroerende zaak. Uw huurder is ver- plicht om u binnen vier weken na afloop van het boekjaar te informeren als hij de onroerende zaak niet ten minste 90% voor btw-belaste presta- ties gebruikt. LET OP! Als de huurder in een jaar niet voldoet aan de voorwaarde dat hij de onroerende zaak voor ten minste 90% btw-belast ge- bruikt, hoeft u niet in alle gevallen de btw-belaste verhuur met terugwerkende kracht te corrigeren naar vrijgstelde verhuur. Onze adviseurs kunnen u hierover nader informeren. TIP Vraag uw huurder om binnen vier weken na afloop van het boekjaar schriftelijk aan u te verklaren of hij de onroerende zaak ten minste 90% zakelijk gebruikt. 32. Verricht uw koper nog voldoende btw-belaste prestaties? Heeft u een onroerende zaak verkocht en met de koper geopteerd voor btw-belaste verkoop? Dan geldt het jaar van levering en het daarop vol-
 • 8. Eindejaarstips 2015 8 gende jaar als referentieperiode. De koper moet binnen vier weken na afloop van die referen- tieperiode verklaren of hij de onroerende zaak voor ten minste 90% (sommige situaties 70%) heeft gebruikt voor btw-belaste prestaties. Heeft hij de onroerende zaak voor minder dan 90% voor btw-belaste prestaties gebruikt, dan wordt de levering van de onroerende zaak met terug- werkende kracht een btw-vrijgestelde levering. Dit heeft btw-gevolgen voor de verkoper en ko- per. Onze adviseurs kunnen u hierover meer vertellen. TIP Vraag de koper van de met btw gele- verde onroerende zaak om binnen vier weken na de referentieperiode te verklaren of het btw-belaste ge- bruik ten minste 90% is. 33. Denk aan privégebruik auto in uw laatste btw aangifte Gebruikt u als ondernemer de auto van de zaak ook privé, dan moet u voor de btw met dit pri- végebruik rekening houden. De eventueel ver- schuldigde btw geeft u aan en betaalt u bij de laatste btw-aangifte van het jaar. De btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik van een zakelijke auto kunt u aftrekken voor zover u de auto ge- bruikt voor belaste omzet. Als u deze auto ook privé gebruikt, moet u over het privégebruik btw betalen. U kunt daarvoor gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de ca- talogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. TIP Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikne- ming) in de onderneming is gebruikt en tot uw bedrijfsvermo- gen hoort, geldt een lager forfait van 1,5%. Heeft u bij de aan- koop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag u voor de berekening van het privégebruik eveneens uitgaan van 1,5%. LET OP! U hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. U mag namelijk ook btw betalen over het werkelijke privége- bruik. Dit kan soms voordeliger zijn dan de forfaitaire rege- ling. U moet dan wel een kilometeradministratie bijhouden. 34. Let op verlaagde drempel opgaaf ICL Levert u aan ondernemers in andere EU- lidstaten? Dan moet u vanaf 1 januari 2016 uw opgaaf intracommunautaire leveringen (ICL) per maand doen indien het totaalbedrag van deze leveringen hoger is dan € 50.000 per kwartaal. Tot nu toe bedroeg deze drempel € 100.000. TIP Houd rekening met de verlaging van de drempel van € 100.000 naar € 50.000 en beoordeel of u vanaf 1 januari 2016 maandelijks ICP opgaaf moet gaan doen. Zorg dat u tij- dig opgaaf doet. Als de opgaaf ICP niet of niet tijdig wordt in- gediend, kan de Belastingdienst verzuimboetes opleggen. 35. Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende onderne- mers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencri- terium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft van uw totale werktijd aan uw bedrijf besteden. Vergeet dus niet uw uren te administreren. Zo kunt u bij vragen of controle van de Belastingdienst in ieder geval aantonen dat u aan het urencriterium voldoet. 36. Maak gebruik van de mkb-winstvrijstelling Niet genoeg uren? Maak dan wel gebruik van de mkb-winstvrijstelling. Deze vrijstelling kunt u als ondernemer zonder meer toepassen en ver- mindert uw belastbare winst uit onderneming na ondernemersaftrek (zoals de zelfstandigenaftrek) met 14%. U bent zo minder belasting ver- schuldigd. 3. Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
 • 9. Eindejaarstips 2015 9 LET OP! Leidt u verlies? Dan verkleint de mkb-winstvrijstelling dit ver- lies. De vrijstelling is in dat geval nadelig. 37. Denk aan uw pensioen U kunt als ondernemer geld opzij zetten binnen uw onderneming voor uw oude dag. Dit geld reserveert u in de oudedagsreserve. Voldoet u aan het urencriterium en had u aan het begin van dit jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan mag u bij voldoende eigen vermogen een deel van de winst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Over dit deel betaalt u dan nog geen inkomstenbelasting. Dit jaar bedraagt de toevoeging 9,8% van de winst. Het maximumbedrag bedraagt € 8.631. LET OP! De oudedagsreserve zorgt voor uitstel van belastingheffing, maar niet voor afstel. Op de opgebouwde reserve rust nog een belastingclaim. Op enig moment, vaak als u stopt met uw on- derneming, zult u moeten afrekenen. Overleg daarom met onze adviseurs of toevoegen aan de oudedagsreserve in uw geval aantrek- kelijk is. 38. Pensioen buiten uw onderneming U kunt ook uw pensioen buiten uw onderneming regelen. Als onderne- mer bepaalt u zelf of u naast de AOW nog een aanvullende oudedagsvoor- ziening wilt. Dat kan ook buiten de onderneming om, bijvoorbeeld met een lijfrente via een verzekeraar. LET OP! Pensioenopbouw wordt beter beschermd. Zo hoeft u niet in te teren op reeds opgebouwd pensioen als u een beroep moet doen op de bijstand. Ook krijgen beginnende zzp’ers per 1 ja- nuari 2016 langer de tijd om te beslissen of zij willen blijven deelnemen aan het pensioenfonds van hun voormalig werkgever. 39. Einde VAR in zicht Het einde van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komt steeds dichterbij. De Eerste Kamer moet nog instemmen maar waarschijnlijk krijgt u vanaf 1 april 2016 te maken met het systeem van modelovereenkomsten. Als uw werk of de omstandigheden en voor- waarden waaronder u werkt niet veranderen, hoeft u voor 2016 geen nieuwe VAR aan te vra- gen. De VAR voor 2014 of 2015 blijft dan geldig totdat het werken met modelovereenkomsten wordt ingevoerd. TIP Bent u een nieuwe ondernemer of veranderen de werkzaamheden of omstandigheden dan kunt u voor het restant van 2015 en voor 2016 ge- woon een nieuwe VAR aanvragen. Deze VAR blijft geldig tot het moment dat de modelover- eenkomsten definitief worden ingevoerd. De verwachting is dat dit vanaf 1 april 2016 het ge- val is. 40. Uw onderneming in een nieuw jasje? Ga na of de BV-vorm wel of niet aantrekkelijk voor u is. De oprichting van een BV is eenvoudi- ger geworden. Ook is meer maatwerk mogelijk. Bij oprichting van de BV hoeft u niet langer een minimumkapitaal te storten van € 18.000. Wel kunt u als bestuurder of aandeelhouder eerder aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de BV. 4. Tips voor de bv en de dga 41. Nieuwe gebruikelijk loon regels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon hebt toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennoot- schappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs kunnen u hierover meer vertellen. 42. Emigreren kan duurder worden Denkt u er als aanmerkelijk belanghouder over na om te emigreren? Houd er dan rekening mee dat dit sinds 15 september 2015 15.15 uur fiscaal duurder kan zijn. De Belastingdienst legde bij emigratie haar claim altijd al vast in een conserverende aanslag. Vanaf 15 september 2015 15.15 uur zijn de voorwaarden echter strenger geworden. Zo leiden winstuitdelingen na emigratie in alle gevallen tot belastingheffing en ver- valt de conserverende aanslag niet meer na 10 jaar. TIP Bent u voor 15 september 2015 15.15 uur geëmigreerd, dan gelden de nieuwe regels niet voor u. 43. Geld geleend van uw BV voor uw eigen woning? U heeft een informatieplicht Heeft u geld geleend van uw BV voor uw eigen woning? Dan moet u verplicht bepaalde gegevens doorgeven aan de Belastingdienst. Deze
 • 10. Eindejaarstips 2015 10 informatieplicht geldt alleen voor eigenwoningleningen waarvoor vanaf 1 januari 2013 de aflossingsverplichtingen gelden. Vergeet niet te voldoen aan deze informatieplicht, want anders verliest u uw recht op renteaftrek in box 1. De verplichting houdt in dat u van een afgesloten lening in 2015, de ge- gevens uiterlijk verstrekt bij uw aangifte inkomstenbelasting 2015 maar uiterlijk op 31 december 2016. Is de lening al eerder afgesloten maar zijn er wijzigingen in 2015, dan moet u uiterlijk voor 1 februari 2016 deze ge- gevens verstrekken. TIP Voor het verstrekken heeft de Belastingdienst een modelfor- mulier “opgaaf lening eigen woning”. Vanaf de aangifte inkomstenbelasting 2016 wijzigt de informatiever- strekking en verstrekt u de gegevens in uw aangifte inkomstenbelasting. TIP Onlangs is aangekondigd dat de termijn voor informatieplicht met betrekking tot de wijzigingen in de lening wordt opgerekt van 1 februari 2016 naar 31 december 2016. U kunt zich echter pas met zekerheid op deze aankondiging beroepen als deze nader is uitgewerkt in een aangekondigd beleidsbesluit. 44. Controleer de leningsovereenkomsten met uw BV De leningsovereenkomsten die u sluit met uw BV moeten zakelijk zijn. Een lening is zakelijk als ook een onafhankelijke derde een dergelijke lening zou aangaan of verstrekken. Dit betekent dat de lening zakelijke voorwaarden moet bevatten. Controleer daarom uw bestaande lenings- overeenkomsten. Waar moet u op letten? Of een leningovereenkomst zakelijk is zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden en is geheel afhankelijk van de individuele feiten en omstandigheden. Een aantal aandachtspunten die in ieder geval van belang zijn: schriftelijke vastlegging van de leningover- eenkomst met daarin een aflossingsschema, een terugbetalingsverplich- ting, zakelijke afspraken over de gevolgen wanneer u of de bv zich niet aan de afspraken houdt of kan houden en een zakelijke rente en eventuele zekerheden. TIP Overleg met onze adviseurs of uw leningovereenkomsten zakelijk zijn en wat de fiscale gevolgen kunnen zijn. 45. Onduidelijkheid pensioen eigen be- heer duurt voort Als DGA kunt u pensioen in uw eigen bv op- bouwen (pensioen in eigen beheer). De laat- ste jaren is veel gesproken over de problemen met het pensioen in eigen beheer, zoals onder meer de problemen die ontstaan door het ver- schil in fiscale en commerciële waardering en de schijnbare onmogelijkheid om nog dividend te kunnen uitkeren bij aanwezigheid van een pen- sioen in eigen beheer. Op dit moment is er nog geen oplossing maar heeft de Staatssecretaris van Financiën wel een aantal ‘oplossingsrichtin- gen’ aangegeven: • Volledige afschaffing van de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen even­ tueel in combinatie met een afkoopmogelijk- heid voor de huidige pensioenen in eigen be- heer; • Pensioen in eigen beheer via een oudedags­ bestemmingsreserve; • Pensioen in eigen beheer via oudedagssparen in eigen beheer. Of één van deze oplossingsrichtingen geko- zen gaat worden is nog onduidelijk. Eind 2015 wordt een concreter voorstel van de Staatssecre- taris verwacht. De verwachting is dat eventuele veranderingen voor het pensioen in eigen beheer nog op zich laten wachten tot 1 januari 2017. 46. Laat als DGA uw verzekeringsplicht herbeoordelen Per 1 januari 2016 wijzigen de regels voor de verzekeringsplicht van de dga. Mogelijk zor- gen deze gewijzigde regels ervoor dat u vanaf 1 januari 2016 ineens wel verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen terwijl u dat voor die tijd niet was, of andersom. Met name bij com- plexe structuren zouden zich wijzigingen kun- nen voordoen. LET OP! De beoordeling of sprake is van ver- zekeringsplicht of niet is complex. Daarbij komt dat de uitwerking van de jurisprudentie nog niet in alle ge- vallen duidelijk is. Onze adviseurs kunnen u hierover nader informeren. TIP Momenteel beoordelen wij hoe de nieuwe regels voor verzeke- ringsplicht voor u uitwerken vanaf 1 januari 2016. Op die manier kunt u tijdig anticiperen op mogelijke veranderingen. Mochten zich wijzigingen voordoen dan nemen wij contact met u op.
 • 11. Eindejaarstips 2015 11 5. Tips voor werkgevers 47. Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daar- boven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. TIP Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2015 over is door te schuiven naar 2016. Maar als u vrije ruimte over heeft, kunt u wel uw werknemers dit jaar nog een aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen geven. 48. Houd rekening met het gebruikelijkheidscriterium Het gebruikelijkheidscriterium legt een beperking op aan de vergoedin- gen en verstrekkingen die u onder kunt brengen in de vrije ruimte. Dit is een lastig criterium dat inhoudt dat uw vergoedingen en verstrekkingen niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze voor meer dan 30% afwijken van hetgeen normaal vergoed of verstrekt wordt. Gelukkig heeft de Belastingdienst een doelmatigheidsmarge gegeven: vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst in ieder ge- val als gebruikelijk. Blijft u binnen deze marge dan kunt u dus zonder problemen binnen het resterende deel van uw vrije ruimte een onbelaste vergoeding of verstrekking geven. TIP Maak gebruik van de doelmatigheidsmarge van € 2.400. U krijgt dan geen discussie met de Belastingdienst over de ge- bruikelijkheid. LET OP! Het gebruikelijkheidscriterium wordt waarschijnlijk volgend jaar aangescherpt. Dat geldt niet voor de doelmatigheidsmar- ge van € 2.400,00. 49. Vier kerst dit jaar eens anders met uw personeel Door slim te schuiven met uw vergoedingen en verstrekkingen kunt u optimaal gebruik maken van uw vrije ruimte. Zo kunt u bijvoorbeeld bij dreigende overschrijding van de vrije ruimte in plaats van een kerstpakket besluiten om een nieuwjaarsgeschenk te geven. Of de kerstborrel buiten de deur vervangen door een nieuwjaars- borrel buiten de deur. En het bedrijfsfeestje is misschien begin 2016 net zo gezellig als eind 2015. Omdat deze verstrekkingen dan in 2016 plaatsvinden, komen ze ook ten laste van de vrije ruimte in 2016. LET OP! Bedenk wel dat schuiven alleen zin heeft als u ook in 2016 niet met de- zelfde dreigende overschrijding van de vrije ruimte te maken krijgt. Daarnaast kunt u bepaalde vergoedingen of ver- strekkingen wellicht anders inrichten. De kerst- borrel buiten de deur is met wat aankleding mis- schien wel net zo gezellig in uw bedrijfspand. En het scheelt u straks misschien wel 80% belas- tingheffing. Buiten de deur komt de kerstbor- rel bij aanwijzing immers ten laste van de vrije ruimte, terwijl de borrel binnenshuis op nihil is gewaardeerd. LET OP! Gaat de borrel binnenshuis gepaard met een maaltijd, dan komt voor de maaltijd wel het forfaitaire bedrag van € 3,20 per werknemer ten laste van de vrije ruimte. Dit is echter altijd bedui- dend minder dan de werkelijke waarde van een maaltijd buiten de deur die anders ten laste van uw vrije ruimte was gekomen 50. Maak gebruik van de concernrege- ling Bij overschrijding van de vrije ruimte biedt de concernregeling mogelijk een oplossing voor BV’s, NV’s en stichtingen. Door de concernre- geling ontstaat een collectieve vrije ruimte. Dit heeft als voordeel dat een tekort in vrije ruimte bij het ene concernonderdeel gecompenseerd kan worden door een overschot bij een ander concernonderdeel. LET OP! De concernregeling kan alleen wor- den toegepast bij een belang van mi- nimaal 95%. 51. Wijs uw vergoedingen en verstrek- kingen vooraf aan De werkkostenregeling brengt ook bepaalde ad- ministratieve verplichtingen met zich mee. Niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot onverwachte belastinggevolgen. Om gebruik te kunnen maken van uw vrije ruimte moet u de
 • 12. Eindejaarstips 2015 12 vergoedingen en verstrekkingen bijvoorbeeld vooraf aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in deze vrije ruimte. Doet u dat niet, dan worden deze vergoedingen en verstrekkingen indivi- dueel belast bij uw werknemers. De te betalen belasting is dan afhankelijk van de hoogte van het loon van de werknemer en kan oplopen tot 108,30% als u de belasting niet verhaalt op de werknemer. LET OP! Ook gerichte vrijgestelde vergoedin- gen en verstrekkingen moet u aan- wijzen als eindheffingsbestanddeel. Doet u dit niet, dan loopt u de kans om in plaats van 0% belasting tot 108,30% te moeten betalen. De manier van aanwijzen is niet wettelijk voor- geschreven. Aanwijzen kan bijvoorbeeld blijken uit de CAO, een personeelsreglement, een ar- beidsovereenkomst of anderszins. De Belasting- dienst gaat er gedurende het kalenderjaar van- uit dat sprake is van een aanwijzing in de vrije ruimte als u een vergoeding of verstrekking niet individueel heeft belast bij uw werknemer. LET OP! Dit geldt niet als de Belastingdienst meent dat u door een vergissing de vergoeding of verstrekking niet indi- vidueel heeft belast of als niet vol- daan wordt aan het gebruikelijkheidscriterium. 52. Zorg dat uw administratie WKR- proof is Aan het eind van het jaar moet uw administra- tie tonen welke vergoedingen en verstrekkingen zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. De wijze van verwerking is wettelijk niet voorgeschreven. Dat betekent dat u dit intracomptabel (in uw financiële adminis- tratie) maar ook extracomptabel (bijvoorbeeld in een apart excelbestand) kunt doen. Niet ver- werken is echter geen optie. De kans bestaat dat de Belastingdienst in dat geval de vergoedingen en verstrekkingen, ook als sprake is van een gerichte vrijstelling, individueel belast bij uw werknemers. TIP Zorg dat uw administratie op tijd WKR-proof is 53. Beoordeel de mogelijkheden van uw vaste onkostenvergoedingen Binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt u nog steeds vaste onkostenvergoedingen toe- kennen aan uw werknemers. Als u deze vaste onkostenvergoeding aanwijst als eindheffings- bestanddeel in de vrije ruimte kan dit zelfs onbelast zolang het totaal aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen de vrije ruimte niet overschrijdt. Overschrijdt u deze vrije ruimte wel, dan is het verstandig om de vaste onkostenvergoedingen tegen het licht te houden. Dit helpt u misschien niet met terugwerkende kracht maar kan u in de toekomst wel 80% belastingheffing besparen. LET OP! U moet de vaste onkostenvergoeding wel aanwijzen als eind- heffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Verzuimt u dit, dan wordt de vaste onkostenvergoeding individueel belast bij uw werknemer. Door het aanwijzen van de volledige vaste onkostenvergoeding in de vrije ruimte wordt wellicht een groot gedeelte van deze vrije ruimte al ge- bruikt. En dat is jammer omdat wellicht een aantal gerichte vrijgestelde vergoedingen of vergoedingen voor intermediaire kosten mogelijk zijn binnen de vaste onkostenvergoedingen. TIP Als (een deel van) uw vaste onkostenvergoeding gericht vrij- gesteld is of als intermediaire kosten niet tot het loon behoort, houdt u meer vrije ruimte over om onbelast vergoedingen en verstrekkingen te doen. Beoordeel daarom of binnen uw vaste onkostenvergoeding nog moge- lijkheden zijn voor gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten. Denk bijvoorbeeld aan: • Een vergoeding voor woon-werkverkeer à € 0,19 per kilometer (gerich- te vrijstelling); • Een vergoeding voor het wassen van de auto van de zaak (intermediaire kosten); • Een vergoeding voor het internetgebruik thuis (gerichte vrijstelling: noodzakelijkheidscriterium); • Een vergoeding voor een mobiele telefoon (gerichte vrijstelling: nood- zakelijkheidscriterium) Heeft u mogelijkheden, dan is het goed om te weten dat er nog een aan- tal nadere voorwaarden gelden. Eén van de belangrijkste is dat u vooraf een onderzoek moet doen naar de werkelijk gemaakte kosten (een steek- proef). Onze adviseurs kunnen u hierover nader informeren. 54. Neem oudere werknemers in dienst Doordat een aantal drempels wordt weggehaald per 1 januari 2016, wordt het voor u aantrekkelijker en gemakkelijker om een AOW-gerech-
 • 13. Eindejaarstips 2015 13 tigde werknemer in dienst te houden of te nemen. Zo gaan per 1 januari 2016 onder meer de volgende regels gelden: • De opzegtermijn bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde werknemer is beperkt tot één maand. Voor andere werknemers geldt afhankelijk van de duur van het dienstverband een opzegtermijn van één tot vier maanden. • Bij ziekte geldt een loondoorbetalingsplicht van dertien weken in plaats van maximaal twee jaar. Mogelijk gaat deze loondoorbetalingsplicht bij ziekte van de AOW-gerechtigde werknemer in de toekomst verder terug naar zes weken. • Er gelden voor u minder re-integratieverplichtingen bij ziekte van de doorwerkende AOW’er. • Het aantal tijdelijke contracten met een AOW-gerechtigde werknemer wordt verruimd. Bij cao kan worden bepaald dat na maximaal zes con- tracten of na maximaal 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor on- bepaalde tijd ontstaat. • U hoeft niet in te gaan op een verzoek van de AOW-gerechtigde werkne- mer voor uitbreiding (of vermindering) van zijn aantal te werken uren. LET OP! U krijgt ook te maken met nieuwe verplichtingen. Zo heeft de doorwerkende AOW’er recht op minimaal het minimumloon of een hoger loon als dit bij cao is bepaald. Bij reorganisatie bent u verplicht eerst uw AOW-gerechtigde werknemer te ontslaan. Dit gold al in de private sector, maar gaat nu ook gelden in de publieke sector. 55. Houd rekening met transitiekosten Per 1 juli 2015 heeft u te maken met de transitievergoeding. Kort ge- zegd heeft iedere werknemer die twee jaar of langer bij u heeft gewerkt en waarbij u het initiatief heeft genomen tot het beëindigen dan wel niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, recht op deze vergoeding. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal jaren dat de werknemer bij u in dienst is geweest en bedraagt maximaal € 75.000 bru- to dan wel een jaarsalaris als uw werknemer meer dan € 75.000 bruto verdiende. TIP De transitievergoeding geldt ook voor de tijdelijke werknemer die minstens twee jaar bij u heeft gewerkt en van wie het con- tract op uw initiatief niet wordt voortgezet. Inventariseer daarom alle tijdelijke contracten, zodat u goed in beeld heeft aan welke werknemers u straks eventueel een transitievergoeding ver- schuldigd bent. Gezien de transitievergoeding is het aangaan van tijdelij- ke contracten met een totale duur van minimaal twee jaar wellicht onge- wenst. 56. Loonadministratie op orde? Door de invoering van de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) moet u vanaf 1 januari 2016 rekening houden met nieuwe maatregelen. Bent u daar al op voorbereid? • Op de loonstrook moet u ook kostenvergoe- dingen specificeren die onderdeel zijn van het loon. Uit de specificatie moet duidelijk zijn waarvoor de kostenvergoeding is bedoeld; • Het minimumloon moet giraal worden uitbe- taald. Het meerdere mag contant worden uit- betaald; en • Verrekeningen met en inhoudingen op het wettelijke minimumloon zijn niet meer toe- gestaan, tenzij het een voorschot betreft en dit van tevoren is afgestemd met de werknemer. 57. Controleer de gedifferentieerde premie Wkh Heeft u personeel in dienst dat is verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan ontvangt u binnenkort een brief van de Belastingdienst met daarin uw percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Controleer of deze gegevens juist zijn. Het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk heeft u nodig voor uw aangifte loonheffingen. 58. Veranderingen op komst in perso- neelslening eigen woning Verstrekt u aan uw werknemers een personeels- lening eigen woning, houd dan rekening met veranderingen. Nu geldt nog een nihilwaarde- ring voor een eventueel rentevoordeel van een dergelijke lening dat ontstaat omdat uw werk- nemer u minder rente betaalt, dan dat hij kwijt zou zijn bij een andere kredietverlener. Die ni- hilwaardering van het rentevoordeel van de per- soneelslening eigen woning, wordt afgeschaft per 1 januari 2016. In plaats daarvan wordt het rentevoordeel dan tot het belastbare loon van uw werknemer gerekend. Dit voordeel is ‘loon in natura’ waarover u loonheffingen moet bere- kenen. Uw werknemer kan het belastbare rente- voordeel vervolgens in aftrek brengen binnen de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting. LET OP! U mag het eigenwoningrentevoor- deel volgend jaar ook niet aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de werkkostenregeling.
 • 14. Eindejaarstips 2015 14 59. Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf dan dit jaar nog deze auto aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelf- de auto aan in 2016 dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto’s met een CO2-uitstoot van 51 gr/ km tot en met 82 gr/km zijn aantrekkelijker om in 2015 nog nieuw aan te schaffen. Bij aanschaf in 2015 geldt een bijtelling van 14% gedurende 60 maanden terwijl bij aanschaf in 2016 deze bijtelling 21% bedraagt gedu- rende 60 maanden. Heeft u een auto op het oog met een CO2-uitstoot van 83 gr/km tot en met 106 gr/km dan zijn de verschillen minder groot: 20% bijtelling bij aanschaf in 2015 tegenover 21% bijtelling in 2016. TIP Plan de aanschaf van uw auto van de zaak slim. Aanschaf in december 2015 kan u een flinke bijtelling schelen ten opzichte van aanschaf in januari 2016. 60. Koop de auto met een CO2-uitstoot van 107 gr/km tot en met 110 gr/km in 2015 of 2017 Een nieuwe auto van de zaak met een CO2-uitstoot van 107 gr/km tot en met 110 gr/km valt bij aanschaf in 2015 gedurende 60 maanden in een bijtelling van 20%. Schaft u dezelfde auto in 2016 aan dan bedraagt de bijtelling 25% gedurende 60 maanden, maar wacht u tot 2017 dan daalt de bijtelling weer naar 22% gedurende 60 maanden. Kunt u het nog volgen? Eén ding lijkt duidelijk. Aanschaf in 2016 is voor uw bijtelling in ieder geval een onverstandige keus! TIP Koop uw nieuwe auto van de zaak met een CO2-uitstoot van 107 gr/km tot en met 110 gr/km in 2015 of stel de aankoop uit tot 2017. 61. Vergeet geen milieu-investeringsaftrek aan te vragen voor uw milieuvriendelijke auto Schaft u nog in 2015 een milieuvriendelijke auto aan, dan komt u moge- lijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA geldt voor (semi)-elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/ km. Er gelden verschillende aftrekpercentages en er zijn maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen. Soort auto MIA % Maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag Nulemissieauto’s (CO2-uitstoot = 0 gr/km) 36% € 50.000 Plug-in hybride (CO2-uitstoot maximaal 30 gr/km) 27% € 35.000 Plug-in hybride (CO2-uitstoot 31 t/m 50 gr/km) 13,5% € 12.500 LET OP! Dieselauto’s komen niet in aanmer- king voor de MIA. Om in aanmerking te komen voor de MIA moet u uw investering melden bij RVO.nl binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. Bent u te laat dan komt u niet meer in aanmerking voor de aftrek! Het is nog niet bekend of de MIA ook in 2016 geldt voor de milieuvriendelijke auto omdat pas eind 2015 de nieuwe milieulijsten voor de MIA 2016 bekend worden gemaakt. TIP Wordt uw auto pas in 2016 geleverd maar bent u in 2015 de investerings- verplichting al aangegaan, meld uw investering dan binnen 3 maanden na aangaan van de investeringsverplichting bij RVO.nl. Uw auto maakt dan nog gebruik van de MIA 2015. Meldt u zich te laat, dan komt u niet meer in aanmerking voor de MIA, ook niet voor de MIA 2016! Ook voor de oplaadpaal van de elektrische auto geldt in 2015 de MIA. Hierbij zijn geen nade- re beperkingen gesteld met betrekking tot de brandstof van de hybride auto (diesel of ben- zine). Het aftrekpercentage voor de oplaadpaal bedraagt 36%. Daarnaast mag op deze laadpaal voor 75% willekeurig afgeschreven worden (Va- mil). Laadpalen waarvan de investeringskosten minder dan € 2.500 bedragen komen niet in aanmerking voor de MIA/Vamil. 62. Houd rekening met hogere motorrij- tuigenbelasting Rijdt u in een zuinige auto dan betaalt u nu mo- gelijk geen motorrijtuigenbelasting. Voor perso- nenauto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km geldt in 2015 een vrijstelling motorrij- tuigenbelasting. 6. Tips voor de automobilist
 • 15. Eindejaarstips 2015 15 Dit gaat in 2016 veranderen. Alleen voor perso- nenauto’s met geen CO2-uitstoot geldt dan nog een vrijstelling motorrijtuigenbelasting. Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram geldt in 2016 een halve vrijstel- ling motorrijtuigenbelasting. 63. Vooruitzichten voor de bijtelling auto van de zaak Vanaf 2017 gaat het aantal bijtellingscategorie- ën omlaag. Het algemene bijtellingspercentage gaat in 2017 omlaag van 25 naar 22%. Voor de nulemissie-auto (CO2-uitstoot 0) blijft een bij- telling gelden van 4% vanaf 2017. Vanaf 2019 geldt de 4% bijtelling alleen voor de eerste 64. Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rond- om de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van een nieuwe eigen woning, valt deze winst namelijk per 1 januari 2016 in de heffing van box 3. U kunt de belastingheffing in box 3 eenvoudig voorko- men door de overdracht te verplaatsen naar bijvoorbeeld 4 januari 2016. TIP Plan de overdracht van uw eigen woning net na de jaarwisse- ling. U bespaart daar mogelijk box 3-heffing mee. Draagt u uw eigen woning bij de notaris over voor 1 januari en wendt u de winst nog voor 1 januari aan voor de koop van een nieuwe eigen woning bij de notaris? Dan valt de winst op de verkoop van de eigen woning niet in box 3. 65. Koop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u een eigen woning gekocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Koopt u een eigen woning en betaalt u deze aankoop (gedeeltelijk) met eigen geld? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris na 1 januari plaatsvindt. Het eigen geld behoort dan namelijk per 1 januari 2016 nog tot uw vermogen in box 3. U kunt de belasting- heffing in box 3 eenvoudig voorkomen door de overdracht te verplaatsen naar bijvoorbeeld 30 december 2015. LET OP! Het schuiven met de datum is niet altijd eenvoudig omdat uw koper (of bij koop uw verkoper) een ander belang kan hebben. 66. Wacht met schenken voor de eigen woning Wilt u uw zoon, dochter of iemand anders een bedrag schenken voor de eigen woning, wacht dan nog even. De Tweede en Eerste Kamer moe- ten nog instemmen, maar de plannen zijn er al. Vanaf 2017 kunt u dan gebruik maken van de verhoogde en verruimde vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen wo- ning. De vrijstelling wordt dan structureel verhoogd van € 53.016 (bedrag 2016) naar € 100.000. Daarnaast komt de beperking te vervallen dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, waardoor er ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de beper- king van kracht dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn. LET OP! De verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is eenmalig. De verkrijger kan hier eenmaal per schenker gebruik van maken. Heeft u als schenker ten aanzien van dezelfde verkrij- ger in 2013 of 2014 al gebruik gemaakt van de toenmalige vrijstelling van € 100.000 , dan is dit vanaf 2017 niet meer mogelijk. Schenkt u aan uw zoon of dochter in 2015 of 2016 eenma- lig een bedrag voor de eigen woning (maximaal € 52.752 respectievelijk € 53.016), dan mag u dit bedrag in 2017 of 2018 nog aanvullen tot € 100.000. 7. Tips voor woningeigenaar € 50.000 van de cataloguswaarde, daarboven geldt een bijtelling van 22%. Schematisch ziet dit er als volgt uit: CO2 gr/km 2016 2017 2018 2019 2020 0 4% 4% 4% 4%* 4%* 1 t/m 50 15% 17% 19% 22% 22% 51 t/m 106 21% 22% 22% 22% 22% vanaf 107 25% 22% 22% 22% 22% *tot € 50.000, daarboven 22% LET OP! De bijtellingspercentages gelden alleen voor nieuwe auto’s die in het betreffende kalenderjaar voor het eerst op kenteken zijn gezet. Voor auto’s die in een ander kalenderjaar op kenteken zijn gezet geldt gedurende 60 maanden het toendertijd gel- dende bijtellingspercentage.
 • 16. Eindejaarstips 2015 16 TIP Degene die de schenking ontvangt moet deze gebruiken voor de eigen woning. Het gaat om de verwerving, onderhoud of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning en de aflossing van de eigenwoningschuld of de restschuld na verkoop van de eigen woning. 67. Breng uw rente op restschuld in aftrek Verkoopt u uw woning en blijft u met een restschuld zitten? Dan kunt u de rente op de restschuld in aftrek blijven brengen. Deze regeling geldt voor rente die u betaalt op een restschuld die is ontstaan tussen 29 ok- tober 2012 en 31 december 2017. De maximale periode voor aftrek van rente op restschulden bedraagt vijftien jaar. TIP Ontvangt u een schenking voor de eigen woning, dan mag u dit bedrag ook gebruiken om de restschuld mee af te lossen. 68. Dubbele woonlasten? Maak gebruik van de verhuis­ regelingen Staat uw voormalige, leegstaande woning te koop of bent u nog niet ver- huisd maar heeft u al wel een nieuwe woning aangeschaft, dan heeft u gedurende het jaar waarin de woning leeg kwam te staan en de drie jaren daarna renteaftrek voor beide woningen. Staat uw voormalige eigen woning na de verhuur weer leeg, dan heeft u wederom recht op hypotheekrenteaftrek tot het einde van dezelfde drie- jaarstermijn van de verhuisregeling. LET OP! Eindigt de verhuurperiode van uw woning na deze driejaar- stermijn, dan gaat uw woning bij aanvang van de verhuurpe- riode definitief al over naar box 3. 69. Los een kleine hypotheek af Heeft u nog maar een lage hypotheekschuld, dan kan het verstandig zijn om de hypotheek af te lossen. U hoeft namelijk geen eigenwoningforfait in aanmerking te nemen als u geen hypotheekrente in aftrek brengt. Van- af het moment dat uw hypotheekrente net zo hoog of lager is dan uw ei- genwoningforfait lijkt aflossen daarom gunstig. LET OP! Als u uw vermogen in box 3 gebruikt voor aflossing van uw eigenwoning- schuld, houd dan wel rekening met de vermindering van uw box 3 ver- mogen. Dit is uiteraard gunstig voor de te beta- len belasting in box 3, maar kan vervelend uit- pakken als u op een later moment andere bestedingsdoelen zou hebben voor dit vermogen. 70. Betaal uw hypotheekrente vooruit Valt uw inkomen in 2016 in een lager tarief dan in 2015 dan is het mogelijk financieel aantrek- kelijk om in 2015 uw hypotheekrente vooruit te betalen. Uw hypotheekrente wordt in 2015 dan nog afgetrokken tegen het hogere tarief. LET OP! U mag maximaal de in 2015 vooruit- betaalde hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2016 in 2015 in aftrek brengen. 71. Twee verdieners krijgen meer hypotheekruimte Bent u van plan een huis te kopen en heeft u de financiering nog niet in orde? Dan is het mis- schien verstandig om nog even te wachten. Met ingang van 1 januari 2016 krijgen tweeverdie- ners namelijk de mogelijkheid om meer geld te lenen voor de aankoop van een huis. Het twee- de salaris gaat dan voor 50% (in plaats van nu 33%) meetellen. TIP Ook in 2016 blijft het mogelijk tot € 9.000 meer te lenen voor de aan- koop van een energiebesparende woning met A++ energielabel. Voor een volkomen energieneutraal huis, kan zelfs maximaal € 27.000 extra geleend worden. Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze organisatie kan niet aan- sprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Verschijningsdatum: 9 november 2015. Oegstgeesterweg 199 | 2231 AT RIJNSBURG | Telefoon 071 409 21 00 | E-mail info@vanwezelacc.nl www.vanwezelacc.nl Partners met visie