Modiriatamalkardchist

Reza Maleki
Reza MalekiFounder ,Owner & Responsible Expert at Mabna Center em Mabna Center
‫چیست؟‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬
‫فصل‬ ‫آموزشی‬ ‫اهداف‬:
‫شما‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫فصل‬ ‫انتهای‬ ‫در‬:
•‫باشید‬ ‫شده‬ ‫آشنا‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫مفهوم‬ ‫کلی‬ ‫تعریف‬ ‫با‬.
•‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫موفق‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫های‬‫ویژگی‬‫کارکنان‬
1‫مبنا‬ ‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫مرکز‬WWW.IKSW.IR
‫چیست؟‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬
‫و‬ ‫چیست‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬
‫چرا‬‫باشد‬ ‫مهم‬ ‫ما‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫باید‬‫؟‬
‫مدیریت‬‫عملکرد‬:
‫هان‬‫ه‬‫انمین‬ ‫آن‬ ‫هق‬‫ه‬‫نری‬ ‫از‬ ‫هه‬‫ه‬‫ک‬ ‫هت‬‫ه‬‫اس‬ ‫هدیریتی‬‫ه‬‫م‬ ‫هاری‬‫ه‬‫ج‬ ‫و‬ ‫هداوم‬‫ه‬‫م‬ ‫هدامات‬‫ه‬‫اا‬ ‫از‬ ‫ای‬‫هه‬‫ه‬‫مجموع‬
‫اجهرای‬ ‫بهرای‬ ‫کهه‬ ‫را‬ ‫ای‬‫توسهعه‬ ‫و‬ ‫بهازخورد‬ ‫راهنمهاییب‬ ‫کارکنهان‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫حاصل‬
‫کنند‬‫می‬ ‫دریافت‬ ‫دارندب‬ ‫نیاز‬ ‫هایشان‬‫نقش‬ ‫موفق‬.
2‫مبنا‬ ‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫مرکز‬WWW.IKSW.IR
‫چیست؟‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬
‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫موفق‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫های‬‫ویژگی‬:
•‫اهداف‬ ‫همسوسازی‬:‫و‬ ‫رود‬‫می‬ ‫انتظار‬ ‫چیز‬ ‫چه‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬‫این‬ ‫از‬ ‫کارکنان‬ ‫شفاف‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫انمینان‬
‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫سازمانی‬ ‫اهداف‬ ‫یابی‬‫دست‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫کار‬.
•‫سازی‬ ‫شایسته‬:‫ویژه‬ ‫های‬‫شایستگی‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬‫شایستگی‬ ‫توسعه‬ ‫بر‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬‫شغل‬ ‫هر‬
‫حو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آمیز‬‫موفقیت‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫تأکید‬ ‫کارکنان‬ ‫تک‬‫تک‬ ‫در‬‫در‬ ‫زه‬
‫گیرد‬‫می‬ ‫نظر‬.
•‫کارکنان‬ ‫توسعه‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬:‫عملک‬ ‫مداوم‬ ‫ارتقای‬ ‫کارکنانب‬ ‫شغلی‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نریق‬ ‫از‬‫افزایش‬ ‫ردب‬
‫دانش‬-‫مهارت‬-‫موجب‬ ‫کارکنان‬ ‫شغلی‬ ‫راهه‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫عملکردی‬ ‫استعدادهای‬ ‫و‬ ‫تجربه‬
‫شود‬‫می‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫توسعه‬.
•‫کارکنان‬ ‫توانمندسازی‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬:‫عملک‬ ‫ابال‬ ‫در‬ ‫مسئولیت‬ ‫پذیرش‬ ‫به‬ ‫کارکنان‬ ‫آحاد‬ ‫دعوت‬‫با‬ ‫رد‬
‫ک‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫سازمان‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫حال‬‫درعین‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫خودشان‬ ‫شغلی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬‫ند‬.
3‫مبنا‬ ‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫مرکز‬WWW.IKSW.IR
‫چیست؟‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬
‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫موفق‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫های‬‫ویژگی‬:
•‫عملکرد‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫وگو‬‫گفت‬ ‫تسهیل‬:‫و‬ ‫مدیران‬ ‫بین‬ ‫مداوم‬ ‫وگوی‬‫گفت‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫تشویق‬‫کارکنان‬
‫ای‬‫توسعه‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫آوردهاب‬‫دست‬ ‫پیشرفتب‬ ‫انتظاراتب‬ ‫خصوص‬ ‫در‬.
•‫کارکنان‬ ‫خدمات‬ ‫آوردن‬ ‫جا‬‫به‬ ‫و‬ ‫قدردانی‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫بازخورد‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬:‫مدیریت‬
‫مداو‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫موردنیاز‬ ‫ادردانی‬ ‫و‬ ‫بازخورد‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫مکانیسمی‬ ‫عملکرد‬‫ایجاد‬ ‫م‬
‫کند‬‫می‬.
•‫بندی‬‫جمع‬ ‫برای‬ ‫عملکرد‬ ‫رسمی‬ ‫ارزیابی‬(‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬‫یک‬ ‫حداال‬:)‫بازبین‬ ‫بندیب‬‫جمع‬ ‫امکان‬‫و‬ ‫ی‬
‫آو‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫انتظاراتب‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫های‬‫تعامل‬ ‫نتایج‬ ‫مستندسازی‬‫رد‬.
•‫مبنا‬ ‫عملکردهای‬ ‫بهبود‬:‫حذف‬ ‫هزینهب‬ ‫کاهش‬ ‫مهارتب‬ ‫و‬ ‫کارآیی‬ ‫وریب‬‫بهره‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫کمک‬
‫شما‬ ‫استراتژی‬ ‫اجرای‬ ‫تسهیل‬ ‫و‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫موازیب‬ ‫اادامات‬
4‫مبنا‬ ‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫مرکز‬WWW.IKSW.IR
‫چیست؟‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬
‫فصل‬ ‫خالصه‬
‫های‬‫ویژگی‬‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫موفق‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬‫کارکنان‬
5‫مبنا‬ ‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫مرکز‬WWW.IKSW.IR
‫چیست؟‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬
‫بعد‬ ‫فصل‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬
‫فنی‬ ‫نکته‬:
‫اجرایی‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫که‬‫آن‬ ‫برای‬‫خریدار‬‫شما‬ ‫حرف‬
‫نیازمند‬ ‫باشندب‬‫وااعی‬ ‫دالیل‬‫هستید‬.
6‫مبنا‬ ‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫مرکز‬WWW.IKSW.IR
1 de 6

Recomendados

فرآیند های مدیریت منابع انسانی بر اساس الگوی مرجع APQC por
فرآیند های مدیریت منابع انسانی بر اساس الگوی مرجع APQCفرآیند های مدیریت منابع انسانی بر اساس الگوی مرجع APQC
فرآیند های مدیریت منابع انسانی بر اساس الگوی مرجع APQCmehdi sayah nia
1.3K visualizações14 slides
Pms Peresentation Pnl03 por
Pms Peresentation Pnl03Pms Peresentation Pnl03
Pms Peresentation Pnl03guest621c305
485 visualizações15 slides
افزایش بهره وری با بهتایم por
افزایش بهره وری با بهتایمافزایش بهره وری با بهتایم
افزایش بهره وری با بهتایمReihan Rabiei
5.6K visualizações10 slides
سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟ por
سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟
سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟chargoon
52.9K visualizações7 slides
خلاصه روانشناسی por
خلاصه روانشناسیخلاصه روانشناسی
خلاصه روانشناسیReza Maleki
2.1K visualizações12 slides
شخصیت por
شخصیتشخصیت
شخصیتReza Maleki
2K visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Modiriatamalkardchist

Internal audit QMS por
Internal audit QMSInternal audit QMS
Internal audit QMSDr Peshevar
852 visualizações121 slides
هدف گذاری por
هدف گذاریهدف گذاری
هدف گذاریsina hablolvarid
8.3K visualizações35 slides
Activity Management por
Activity ManagementActivity Management
Activity ManagementChakameh Mortezania
333 visualizações5 slides
Kharidaryaftan2 por
Kharidaryaftan2Kharidaryaftan2
Kharidaryaftan2Reza Maleki
90 visualizações6 slides
Jarsaziertebat por
JarsaziertebatJarsaziertebat
JarsaziertebatReza Maleki
104 visualizações4 slides
طرح کسب و کار por
طرح کسب و کارطرح کسب و کار
طرح کسب و کارAli Ganjizadeh
104 visualizações19 slides

Similar a Modiriatamalkardchist(20)

Internal audit QMS por Dr Peshevar
Internal audit QMSInternal audit QMS
Internal audit QMS
Dr Peshevar852 visualizações
هدف گذاری por sina hablolvarid
هدف گذاریهدف گذاری
هدف گذاری
sina hablolvarid8.3K visualizações
Kharidaryaftan2 por Reza Maleki
Kharidaryaftan2Kharidaryaftan2
Kharidaryaftan2
Reza Maleki90 visualizações
Jarsaziertebat por Reza Maleki
JarsaziertebatJarsaziertebat
Jarsaziertebat
Reza Maleki104 visualizações
طرح کسب و کار por Ali Ganjizadeh
طرح کسب و کارطرح کسب و کار
طرح کسب و کار
Ali Ganjizadeh104 visualizações
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگي por Omid Aminzadeh Gohari
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگيمدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگي
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگي
Omid Aminzadeh Gohari2.8K visualizações
Biz dev presentation 4 por Mohammad Emaminejad
Biz dev presentation 4Biz dev presentation 4
Biz dev presentation 4
Mohammad Emaminejad106 visualizações
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه por Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
Yashar Gorgani262 visualizações
Zeinodini2 por localhost60
Zeinodini2Zeinodini2
Zeinodini2
localhost60457 visualizações
Nursing management por ghasem bagheri
Nursing managementNursing management
Nursing management
ghasem bagheri1.5K visualizações
برون سپاریPpt por iran
برون سپاریPptبرون سپاریPpt
برون سپاریPpt
iran658 visualizações
Iso 9001farsi por FKS Company
Iso 9001farsiIso 9001farsi
Iso 9001farsi
FKS Company89 visualizações
الفبای استارتاپ‌ها por Amin Ghasemi
الفبای استارتاپ‌هاالفبای استارتاپ‌ها
الفبای استارتاپ‌ها
Amin Ghasemi210 visualizações
performance evaluation por mohammad reza azin
performance evaluationperformance evaluation
performance evaluation
mohammad reza azin92 visualizações
رویکرد آریانا در طرح ریزی استراتژی سازمان های دولتی و غیر انتفاعی por fereidoon Habibzadeh
رویکرد آریانا در طرح ریزی استراتژی سازمان های دولتی و غیر انتفاعیرویکرد آریانا در طرح ریزی استراتژی سازمان های دولتی و غیر انتفاعی
رویکرد آریانا در طرح ریزی استراتژی سازمان های دولتی و غیر انتفاعی
fereidoon Habibzadeh2.6K visualizações
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن por Mojtaba Abbasian Ardakani
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آنجایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
Mojtaba Abbasian Ardakani3.3K visualizações

Mais de Reza Maleki

تربیت کارشناس جذب por
تربیت کارشناس جذبتربیت کارشناس جذب
تربیت کارشناس جذبReza Maleki
153 visualizações1 slide
مهارت های سیاسی در کار por
مهارت های سیاسی در کارمهارت های سیاسی در کار
مهارت های سیاسی در کارReza Maleki
106 visualizações1 slide
سومین دوره کاربرد تست های روانشناختی por
سومین دوره کاربرد تست های روانشناختیسومین دوره کاربرد تست های روانشناختی
سومین دوره کاربرد تست های روانشناختیReza Maleki
150 visualizações1 slide
کمک های اولیه روانشناختی ملکی por
کمک های اولیه روانشناختی ملکیکمک های اولیه روانشناختی ملکی
کمک های اولیه روانشناختی ملکیReza Maleki
213 visualizações46 slides
ابزارهای مدیریت 2011 por
ابزارهای مدیریت 2011ابزارهای مدیریت 2011
ابزارهای مدیریت 2011Reza Maleki
277 visualizações64 slides
کاندیداهای ریاست جمهوری 96 por
کاندیداهای ریاست جمهوری 96کاندیداهای ریاست جمهوری 96
کاندیداهای ریاست جمهوری 96Reza Maleki
272 visualizações1 slide

Mais de Reza Maleki(20)

تربیت کارشناس جذب por Reza Maleki
تربیت کارشناس جذبتربیت کارشناس جذب
تربیت کارشناس جذب
Reza Maleki153 visualizações
مهارت های سیاسی در کار por Reza Maleki
مهارت های سیاسی در کارمهارت های سیاسی در کار
مهارت های سیاسی در کار
Reza Maleki106 visualizações
سومین دوره کاربرد تست های روانشناختی por Reza Maleki
سومین دوره کاربرد تست های روانشناختیسومین دوره کاربرد تست های روانشناختی
سومین دوره کاربرد تست های روانشناختی
Reza Maleki150 visualizações
کمک های اولیه روانشناختی ملکی por Reza Maleki
کمک های اولیه روانشناختی ملکیکمک های اولیه روانشناختی ملکی
کمک های اولیه روانشناختی ملکی
Reza Maleki213 visualizações
ابزارهای مدیریت 2011 por Reza Maleki
ابزارهای مدیریت 2011ابزارهای مدیریت 2011
ابزارهای مدیریت 2011
Reza Maleki277 visualizações
کاندیداهای ریاست جمهوری 96 por Reza Maleki
کاندیداهای ریاست جمهوری 96کاندیداهای ریاست جمهوری 96
کاندیداهای ریاست جمهوری 96
Reza Maleki272 visualizações
استرس por Reza Maleki
استرساسترس
استرس
Reza Maleki590 visualizações
هوش هیجانی por Reza Maleki
هوش هیجانیهوش هیجانی
هوش هیجانی
Reza Maleki1.3K visualizações
پویایی در گروه‌ها por Reza Maleki
پویایی در گروه‌هاپویایی در گروه‌ها
پویایی در گروه‌ها
Reza Maleki406 visualizações
ارتباطات بین فردی por Reza Maleki
ارتباطات بین فردیارتباطات بین فردی
ارتباطات بین فردی
Reza Maleki816 visualizações
ام بی تی آی MBTI por Reza Maleki
ام بی تی آی MBTIام بی تی آی MBTI
ام بی تی آی MBTI
Reza Maleki2.1K visualizações
Etiquet7 por Reza Maleki
Etiquet7Etiquet7
Etiquet7
Reza Maleki121 visualizações
Etiquet6 por Reza Maleki
Etiquet6Etiquet6
Etiquet6
Reza Maleki120 visualizações
Etiquet5 por Reza Maleki
Etiquet5Etiquet5
Etiquet5
Reza Maleki129 visualizações
Etiquet4 por Reza Maleki
Etiquet4Etiquet4
Etiquet4
Reza Maleki168 visualizações
Etiquet3 por Reza Maleki
Etiquet3Etiquet3
Etiquet3
Reza Maleki168 visualizações
Etiquet2 por Reza Maleki
Etiquet2Etiquet2
Etiquet2
Reza Maleki159 visualizações
Etiquet1 por Reza Maleki
Etiquet1Etiquet1
Etiquet1
Reza Maleki233 visualizações
Khoshunat4 por Reza Maleki
Khoshunat4Khoshunat4
Khoshunat4
Reza Maleki105 visualizações
Khoshunat3 por Reza Maleki
Khoshunat3Khoshunat3
Khoshunat3
Reza Maleki139 visualizações

Modiriatamalkardchist

 • 1. ‫چیست؟‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫فصل‬ ‫آموزشی‬ ‫اهداف‬: ‫شما‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫فصل‬ ‫انتهای‬ ‫در‬: •‫باشید‬ ‫شده‬ ‫آشنا‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫مفهوم‬ ‫کلی‬ ‫تعریف‬ ‫با‬. •‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫موفق‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫های‬‫ویژگی‬‫کارکنان‬ 1‫مبنا‬ ‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫مرکز‬WWW.IKSW.IR
 • 2. ‫چیست؟‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫چرا‬‫باشد‬ ‫مهم‬ ‫ما‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫باید‬‫؟‬ ‫مدیریت‬‫عملکرد‬: ‫هان‬‫ه‬‫انمین‬ ‫آن‬ ‫هق‬‫ه‬‫نری‬ ‫از‬ ‫هه‬‫ه‬‫ک‬ ‫هت‬‫ه‬‫اس‬ ‫هدیریتی‬‫ه‬‫م‬ ‫هاری‬‫ه‬‫ج‬ ‫و‬ ‫هداوم‬‫ه‬‫م‬ ‫هدامات‬‫ه‬‫اا‬ ‫از‬ ‫ای‬‫هه‬‫ه‬‫مجموع‬ ‫اجهرای‬ ‫بهرای‬ ‫کهه‬ ‫را‬ ‫ای‬‫توسهعه‬ ‫و‬ ‫بهازخورد‬ ‫راهنمهاییب‬ ‫کارکنهان‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫حاصل‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫دریافت‬ ‫دارندب‬ ‫نیاز‬ ‫هایشان‬‫نقش‬ ‫موفق‬. 2‫مبنا‬ ‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫مرکز‬WWW.IKSW.IR
 • 3. ‫چیست؟‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫موفق‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫های‬‫ویژگی‬: •‫اهداف‬ ‫همسوسازی‬:‫و‬ ‫رود‬‫می‬ ‫انتظار‬ ‫چیز‬ ‫چه‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬‫این‬ ‫از‬ ‫کارکنان‬ ‫شفاف‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫انمینان‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫سازمانی‬ ‫اهداف‬ ‫یابی‬‫دست‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫کار‬. •‫سازی‬ ‫شایسته‬:‫ویژه‬ ‫های‬‫شایستگی‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬‫شایستگی‬ ‫توسعه‬ ‫بر‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬‫شغل‬ ‫هر‬ ‫حو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آمیز‬‫موفقیت‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫تأکید‬ ‫کارکنان‬ ‫تک‬‫تک‬ ‫در‬‫در‬ ‫زه‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫نظر‬. •‫کارکنان‬ ‫توسعه‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬:‫عملک‬ ‫مداوم‬ ‫ارتقای‬ ‫کارکنانب‬ ‫شغلی‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نریق‬ ‫از‬‫افزایش‬ ‫ردب‬ ‫دانش‬-‫مهارت‬-‫موجب‬ ‫کارکنان‬ ‫شغلی‬ ‫راهه‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫عملکردی‬ ‫استعدادهای‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫شود‬‫می‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫توسعه‬. •‫کارکنان‬ ‫توانمندسازی‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬:‫عملک‬ ‫ابال‬ ‫در‬ ‫مسئولیت‬ ‫پذیرش‬ ‫به‬ ‫کارکنان‬ ‫آحاد‬ ‫دعوت‬‫با‬ ‫رد‬ ‫ک‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫سازمان‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫حال‬‫درعین‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫خودشان‬ ‫شغلی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬‫ند‬. 3‫مبنا‬ ‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫مرکز‬WWW.IKSW.IR
 • 4. ‫چیست؟‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫موفق‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫های‬‫ویژگی‬: •‫عملکرد‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫وگو‬‫گفت‬ ‫تسهیل‬:‫و‬ ‫مدیران‬ ‫بین‬ ‫مداوم‬ ‫وگوی‬‫گفت‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫تشویق‬‫کارکنان‬ ‫ای‬‫توسعه‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫آوردهاب‬‫دست‬ ‫پیشرفتب‬ ‫انتظاراتب‬ ‫خصوص‬ ‫در‬. •‫کارکنان‬ ‫خدمات‬ ‫آوردن‬ ‫جا‬‫به‬ ‫و‬ ‫قدردانی‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫بازخورد‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬:‫مدیریت‬ ‫مداو‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫موردنیاز‬ ‫ادردانی‬ ‫و‬ ‫بازخورد‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫مکانیسمی‬ ‫عملکرد‬‫ایجاد‬ ‫م‬ ‫کند‬‫می‬. •‫بندی‬‫جمع‬ ‫برای‬ ‫عملکرد‬ ‫رسمی‬ ‫ارزیابی‬(‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬‫یک‬ ‫حداال‬:)‫بازبین‬ ‫بندیب‬‫جمع‬ ‫امکان‬‫و‬ ‫ی‬ ‫آو‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫انتظاراتب‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫های‬‫تعامل‬ ‫نتایج‬ ‫مستندسازی‬‫رد‬. •‫مبنا‬ ‫عملکردهای‬ ‫بهبود‬:‫حذف‬ ‫هزینهب‬ ‫کاهش‬ ‫مهارتب‬ ‫و‬ ‫کارآیی‬ ‫وریب‬‫بهره‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫استراتژی‬ ‫اجرای‬ ‫تسهیل‬ ‫و‬ ‫ضایعات‬ ‫کاهش‬ ‫موازیب‬ ‫اادامات‬ 4‫مبنا‬ ‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫مرکز‬WWW.IKSW.IR
 • 5. ‫چیست؟‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫فصل‬ ‫خالصه‬ ‫های‬‫ویژگی‬‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫موفق‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬‫کارکنان‬ 5‫مبنا‬ ‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫مرکز‬WWW.IKSW.IR
 • 6. ‫چیست؟‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫بعد‬ ‫فصل‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫فنی‬ ‫نکته‬: ‫اجرایی‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫که‬‫آن‬ ‫برای‬‫خریدار‬‫شما‬ ‫حرف‬ ‫نیازمند‬ ‫باشندب‬‫وااعی‬ ‫دالیل‬‫هستید‬. 6‫مبنا‬ ‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫مرکز‬WWW.IKSW.IR