O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

TEKSTILDE_ILETKENLIK_VE_ILETKEN_TEKSTILL.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Recyclıng of acrylıc RH.pptx
Recyclıng of acrylıc RH.pptx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 38 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

TEKSTILDE_ILETKENLIK_VE_ILETKEN_TEKSTILL.pdf

 1. 1. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEK“TİLDE İLETKENLİK VE İLETKEN TEK“TİLLER
 2. 2. TEK“TİLDE İLETKENLİK VE İLETKEN TEK“TİLLER Behzat YILDIRIM - Malzeme Bilimi ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi
 3. 3. ÖZET • Son yıllarda, bilim ve teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi, sürekli artan çeşitli insan ihtiyaçları ı da karşıla ak a a ıyla, yeni ve pratik pek çok ürü ü geliştiril esi i sağla ıştır. Tekstil biliminin, her geçe gü daha da üyüye elektronik e düstrisi ile iş irliği e gitmesi ile koruma, savunma, sağlık, iletişi , otomasyon a a ıyla kulla ıla ile ek tekstil ürü leri, e düstri, askeri, uzay, tıp gibi irçok alanda, rol almaya aşla ıştır. • Bu sunum, iletken tekstil malzemeleri (lif, iplik, ku aş vd.) elde etme yö te leri i ve bu malzemelerin kulla ı ala ları ı, bu konuda yapıl ış olan çalış alar çerçevesi de açıkla aya çalış aktadır. Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 4. 4. TANIMLAMALAR.. • Tekstil ürü leri; Giyinme, örtü e, korunma gibi özellikleri ile i sa ları hayatı ı kolaylaştıra malzemelerdir. • Teknik Tekstiller; E düstride, uzay sanayinde, askeri alanda, denizcilikte, tıpta, i şaatta, jeotekstillerde, ulaştır ada ve yüksek teknoloji uygula aları da kulla ıla fonksiyonellik gerektiren tekstil ürü leridir. • Fonksiyonel Tekstiller; İ sa ları çevre şartları da koru a ı ya ı da sağlık, güve lik, ilişi , kozmetik gibi alanlarla ilgili en az bir fonksiyonu yerine getiren tekstil ürü leridir. • Akıllı Tekstiller; Normal tekstil ürü leri i doğal atmosfer şartları da koruma ve süsle e özellikleri e ilaveten, akıllı tekstiller, herhangi bir etkiyi veya etki değişikliği i algıla a ve buna bir tepki verme özelliği e sahip tekstil ürü leridir. Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 5. 5. GİRİŞ • 1980'lerin ortaları da itibaren pek çok sayıda elektriksel olarak iletken ve yarı iletken tekstil ürü ü mevcuttur. Elektroniklerin tekstillere modifiye edilmesi ise ilk olarak 1990ları sonunda Levi's ve Philips in birlikte çalış ası ile gerçekleştiril iştir. İletke iplikler, en yaygı olarak askeri ve tıp ala ı da EKG (elektrokardiyografi) ölçe tişörtler, ku aş içi e entegre edilen se sörler ile kalp atışları ı izlenmesi ve 2001'den beri fizyoterapi uygula aları da kulla ıl aktadır. Askeri giysilerde, tekstil malzemesi içerisi de çeşitli fo ksiyo ları sağla ası içi elektriği iletilmesi ve iletişi i sağla ası a açlarıyla kulla ıl aktadır. • Ayrı a çevresel tehlikelere karşı uyarı veren giysiler, MP3, cep telefonu ve küçük kontrol aygıtları entegre edil iş ceketler, küresel yer bildirim uydusu ile ailelerin ço ukları ı gittikleri yerlerde izleyebilme i ka ı sağlaya ildikleri ço uk tişörtleri ve optik lif ve se sör içere gö lekler, iletken ipliklerin kulla ıldıkları ürü lere ör ek olarak verilebilir. Gü ü üzde, aktif olarak algıla a yapabilen, askı, sı aklık gibi uyarı ılara karşılık vermek gibi fonksiyonel tasarı ları içere , akıllı tekstiller kar aşık iletken ku aşlar mevcuttur. Bu tekstil ürü leri i çeşitlilikleri i geliştiril esi, uygun elektriksel iletke liğe sahip tekstil malzemelerinin oluşturul asıyla doğruda ağla tılıdır. Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 6. 6. ELEKTRİK“EL İLETKENLİK • Maddenin temel özelliklerde bir tanesi elektrik akı ı ı iletebilmesi veya iletememesidir. Bu özelliğe göre maddeler iletken, yarı iletken ve iletken olmayan yalıtka veya dielektrik de denilir) diye sı ıfla dırıl aktadır. • Elektrik söz üğü, asıl a la ı amber olan Yunanca köke li elektro söz üğü de gelmektedir. Tales'den sonra aradan geçe yaklaşık 2300 yıllık süre boyunca, i sa oğlu elektrik olgusuyla pek ilgile e iştir. Sonraki çalış alar, Stephen Gray'in 1700lü yılları aşı da azı maddelerin elektriği iletebilirken, azıları ı ilete ediği i gözle le esiyle aşla ıştır. Elektrikle ilgili çalış alara, ugü adları ı iyi ildiği iz pek çok bilim i sa ı (Coulomb, Galvani, Volta, Oersted, Ampere, Ohm, Seebeck, Faraday, Henry, Maxwell, Thomson, Tesla vd.) katkıda ulu uştur. Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 7. 7. ELEKTRİK“EL İLETKENLİK • İletke lik (σ), azı for ülleri aşağıda verilen Ohm Yasası ile genel olarak açıkla a ilir.. • V= IR (1) Madde içerisi de, R elektriksel direnci (ohm,H), I elektriksel akı ı (amper, A), V potansiyel farkı (volt, V) ifade etmektedir. • J= σε (2), J= I/A (3) Verilen for üllerde, J akı yoğu luğu (A/cm2), σ iletkenlik (1/Ω cm) ve ε elektrik alan kuvvetini (V/cm) belirtmektedir. İletke lik, elektriksel direncin tersidir ve SI birim sisteminde metredeki siemens (S.m-1) olarak da ifade edilir. Ohm yasası ı bir devre üzeri de gösteri i Şekilde şe atize edilmektedir. Ohm yasası ı bir devre üzeri de gösteri i Bir elektrik devresinde iki nokta arası daki iletken üzeri de geçe akı , potansiyel farkla (ör . voltaj veya gerilim düşü ü doğru; iki nokta arası daki dire çle ters ora tılıdır. Behzat YILDIRIM - Malzeme Bilimi ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi
 8. 8. ELEKTRİK“EL İLETKENLİK • İletke lik, malzeme içerisi de taşı a yükleri elektro ları sayısı a ve o ları hareketliliği e ağlıdır. Yalıtka lar sıkı a ağla ış elektronlara sahip oldukları da , elektron akışı hemen hemen hiç olmaz, malzeme yük akışı a yüksek dire ç gösterir. İletke lik içi serbest elektronlara ihtiyaç vardır. Metallerde ise, dış elektronlar yükleri taşı akta özgürdür. Yarı iletken normal şartlar altı da yalıtka elektriği iletmeyen) özellik gösterip dışarıda bir etki uygula asıyla iletken hale gelebilen maddelerdir. Uygulanan etki sona erdiği de, tekrar yalıtka duruma dö erler. Verilen diyagram farklı maddelerin iletkenliklerini göster ektedir. Değişik addeleri oda sıcaklığı daki iletke lik değerleri
 9. 9. ELEKTRİK“EL İLETKENLİK • BAND KURAMI Yalıtka lar İletke ler Yarı İletke ler Elektron çekirdekte ne kadar uzakta ise, enerji durumu da o kadar yüksektir ve ana atomdan ayrıl ış olan bir elektron atomik yapıdaki herhangi bir elektrondan daha yüksek bir enerji durumuna sahiptir. Herhangi bir yolla elektronlara sahip olduğu enerjinin üzeri de bir enerji uygula ırsa ana yörü gedeki elektron bir üst yörü geye geçer. Böyle e bir elektronun enerji seviyesi değiş iş olur. Her yörü ge kendi alt yörü geleri e sahiptir. Kısa ası, bir atomda çok sayıda ayrıl ış, fakat birbirine yakı yerleş iş enerji seviyeleri mevcuttur ve bunlar enerji a dı olarak isimlendirilir. Valans banttaki bir elektron çeşitli etkilerle ulu duğu enerji a dı da koparılıp serbest hale gelirse, elektronun bu anda ulu duğu banda ileti a dı denir. Valans a dı ile iletim a dı arası daki yasak a d aralığı elektro ları ala ile eği bir enerji seviyesine sahip değildir.
 10. 10. TEK“TİLDE ELEKTRİK“EL İLETKENLİK ÖLÇÜMÜ • Tekstil ürü leri de elektriksel iletkenlik ölçü ü de, farklı teknikler ve farklı cihazlar kulla ıl aktadır. Tekstil ürü lerinde, genellikle iletke liği ölçü ü, dört uç tek iği ve iki uç tek iği olmak üzere iki teknikle gerçekleştiril ektedir. • iki uç tek iği i kullanarak ku aşları yüzey elektriksel direncinin ölçü ü de, multimetre ihazı kulla ıl aktadır. Bu teknikte, elektrotları ve ör eği oyutları ö e taşı aktadır. İletke lik ile ör eği direnci arası daki ağı tı İki uç tek iği ile iletke lik ölçü ü Behzat YILDIRIM - Malzeme Bilimi ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi
 11. 11. TEK“TİLDE ELEKTRİK“EL İLETKENLİK ÖLÇÜMÜ • Dört uç tek iği e göre iletkenlik ölçü ü aşağıdaki for ül ile izah edilebilir. • Eşit aralıklı dört probun yer aldığı yö te de, dıştaki iki prob arası da sabit bir akı geçiril ektedir. İç kısı daki iki prob boyunca meydana gelen voltaj düşüşü okunarak iletkenlik hesapla aktadır. Behzat YILDIRIM - Malzeme Bilimi ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi
 12. 12. İLETKEN TEK“TİLLER • Sentetik tekstil liflerinin üreti i de kulla ıla polimerin tipik özgül direnci 1010 ohm seviyesinden daha yüksektir. İletke tekstiller terimi, farklı düzeylerde belirli yüzey bir iletke liğe sahip, lif, iplik ve ku aş gibi tekstil malzemelerinden üretil iş ge iş aralıktaki pek çok ürü içi kulla ıl aktadır. Elektriksel olarak iletken tekstiller, iletişi , eğle e, sağlık, güve lik, ısıt a, koruma ve moda a açlı elektronik tekstillerin üretil esi de kulla ıla il ektedir. Tekstillerin elektriksel olarak iletken hale getirilmesi çeşitli yö te lerle gerçekleştiril ektedir. Lif İplik Ku aş Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 13. 13. KUMAŞ YAPILARI Doku a Ör ek Maki a Ör e Ör ek Maki a Dokusuz Yüzey Ör ek Maki a • İletke tekstil yapıları a geç ede ö e ku aş tiplerini gözde geçir ekte fayda var. Tekstilde üç tür ku aş üreti tek iği vardır.. Doku a Yüzey Yapısı Ör e Yüzey Yapısı Dokusuz Yüzey Yapısı Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi
 14. 14. İLETKEN TEK“TİLLER • Tekstil malzemelerinin yalıtka halden iletken hale dö üştürül eleri içi çeşitli metotlar geliştiril iştir. İletke tekstiller, – İletke lif eldesi, – İletke iplik eldesi ve – İletke ku aş eldesi olmak üzere üç ayrı aşlık altı da topla ıştır. Behzat YILDIRIM - Malzeme Bilimi ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi
 15. 15. İLETKEN LİF ELDE“İ İletke lifler, kendisi doğal olarak iletken olabilir veya sonradan iletkenlik kaza dırıla ilir. Elektriksel iletkenlik ya da yarıiletke lik özelliği, liflere farklı yö te ler ile kaza dırıla il ektedir. Bu yö te lerde azıları, • metal levha veya bantlardan liflerin elde edilmesi, • farklı üreti ve çeki yö te leri kulla ılarak lif elde edilmesi, • liflerin metaller, metal oksitleri veya tuzları, iletken karbon ve ke diliği de iletken olan polimerlerle çeşitli yö te ler kulla ılarak muamele edilmesi olarak söyle e ilir. Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 16. 16. İLETKEN LİF ELDE“İ • İletke lifler, demirli alaşı lar, nikel, paslanmaz çelik, titanyum, alü i yu , akır gibi elektriksel olarak iletken metallerden üretile il ektedir. Metal lifler, çapları yaklaşık 1-80 mikron µ arası da değişe çok ince metal filamentler halinde veya kesikli lifler halinde üretile il ektedir. Metalik lifler, genellikle, liflerin demet halinde çeki işle i veya ince metal levha ı ke arları ı tıraşla ası ile elde edilmektedir. Yüksek iletke liğe sahip metalik lifler, diğer çoğu tekstil lifine göre daha ağır ve kırılga olduğu da aşka liflerle homojen karışı yapıl ası ve iplik üreti işle leri sırası da zamanla makinaya zarar vermelerinden dolayı aşı a ile) bilinen iplik eğir e makinelerinde üretil eleri zordur, dolayısıyla üreti leri de daha maliyetlidir. Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 17. 17. İLETKEN LİF ELDE“İ • İletke olmayan lif a tları ile metal a tları ı har a la ası yüksek iletkenlikte (105 x cm)-1 karışı lar elde edilmesini sağlaya il ektedir. Sentetik ve doğal liflerin metaller ile har a la ası özellikle kısa stapel eğir e işle leri de aşarılı şekilde gerçekleştiril ektedir. Ancak metal lif içere iplikler ile metal lif içer eye ipliklerin mukavemetleri arası daki farklılık tekstil ürü ü ü olumsuz etkilemektedir. İletke karışı iplikler içere tekstil ürü leri, elektromanyetik koruma a açlı giysilerde, mobilyalar içi kulla ıla statik elektriklenmeyi azaltı ı/e gelleyi i ku aşlarda, yeraltı çalış aları içi özel tekstil filtreleri gibi uygulamalarda kulla ıl aktadır. Oluşturula iletken ipliklerin esnek ve yıka aya uygun ol ası üretile ku aşları kulla ı süresi e, sırada tekstil ku aşı görü ü ü ve rahatlığı vermesi çok ö e lidir. Dref 3 İplik eğir e sistemi ile öz olarak yalıtka fitil salı ır 1), friksiyon silindirlerinin(4) üzeri- nden iletken lifler beslenir. Ve lifler öz etrafı a sarılır. “o uçta yarı iletken iplik çık ış olur. Behzat YILDIRIM - Malzeme Bilimi ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi
 18. 18. İLETKEN LİF ELDE“İ • Elektriksel iletken lif, iplik ve ku aşlar, ayrı a tekstil malzemesinin metal, metal oksitleri ve metal tuzları ile kapla ası ile de elde edilebilmektedir. Kimyasal kaplama ve yüksek konsantrasyonlu reçi e içerisi deki metalik parça ıklarla muamele etme ticari olarak da iletken lif elde etmek a a ıyla kulla ıl akta olan yö te lerdir. Yarı iletken metal oksitler hemen hemen renksizdir ve lif yüzeyi e gö üle il ekte, bikomponent liflere katıla il ekte veya tekstil malzemesinin yüzeyi e kimyasal olarak muamele edilebilmektedir. İletke kaplamalar, kulla dıkları taşıyı ı ta aka ı (tekstil malzemesinin) özellikleri i değiştir ede o ları elektriksel iletken malzemelere çevire il ektedir. Kaplama işle i, elektriksiz kaplama, uharlaştır a ile biriktirme, püskürt e, iletken polimer ile kaplama, lifleri doldurma ve kar o laştır a gibi yö te lerle lif, iplik veya ku aşlara uygulanabilmektedir. Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 19. 19. İLETKEN LİF ELDE“İ • Metalik tuzlarla kaplama işle i, antistatik performans gerektiren halı e düstrisi de kulla ıl aktadır. Çeşitli doğal ve sentetik liflere uygulanabilmektedir. Bunun ya ı da, galvanik kaplamalar oldukça yüksek iletkenlik (>104 [cm]1) sağla aktadır ancak bu yö te sadece grafit veya karbon lifleri gibi elektriği ileten taşıyı ı tabakalara uygulanabilmektedir. Üreti i maliyetli ve kar aşık ol ası da dolayı galvanik kaplamalar genelde tekstil e düstrisi içi kulla ıl az. • Elektriksiz kaplama yö te i, bir tekstil malzemesinin, içi de kimyasal reaksiyo ları oluştuğu kaplama çözeltisi içerisi e daldırıl ası işle i e daya ır. Tekstillerin nikel veya akır ile kapla ası bu yolla gerçekleştirile ilir. Bu yö te le düzgü ve elektriksel olarak iletken kaplamalar elde edilebilmektedir ancak maliyeti yüksektir. • Buharlaştır a ile biriktirme işle i de, tekstil yüzeyi de, akır, gü üş veya altı olan metal, işle süresi e giderek yoğu laşarak bir kaplama oluşturur. Bu işle çeşitli kalı lıklarda ve iletkenlikte kaplamalar oluştur akta kulla ıla il ektedir. • Püskürt e ile kaplama yö te i de, kaplama malzemesi, tek atomlar halinde tekstil malzemesi üzeri e fırlatıl akta, çok ince ve düzgü bir kaplama ta akası meydana getirilmektedir. • Vakum sprey yö te i, ucuz bir yö te dir ve yüksek iletke liğe sahip metal kaplı lifler üretil ektedir. Ayrı a metal ve tekstil arası da iyi bir yapış a ol a ası, yüksek iletkenlik sağla ası ı güçleştir ektedir.
 20. 20. İLETKEN LİF ELDE“İ • Tekstil malzemeleri, politiofen (PTh), Polianilin (PANI), polipirol (PPy) esaslı iletken polimerlerle kaplanabilir veya muamele edilebilir. Ayrı a kendisi iletken olan lifler, bu iletken polimerler veya u ları aşka polimerlerle karışı ları da üretile ilir. Bu tip polimerler, yüksek iletkenlik, esneklik ve hafiflik sağla akta ve ayrı a yapış a özellikleri de daha iyi olup aşı a problemine neden ol a aktadır. Bunun ya ı da, bilinen yö te leri kullanarak polimer kapla a ı yapıl ası zordur. • İletke polimerlerden elektrokimyasal yö te le lif veya film elde edilmesi, ge iş alan uygula aları da, kırılga lık problemini ortaya çıkart aktadır. Bundan dolayı, ince kaplama veya iletken polimerlerin çözeltide polimerizasyonu yö te leri daha uygundur. Ayrı a iletken lifleri eriyikten üreti ve kaplama yö te leri kullanarak üret ek yapıla araştır alar sonucu ka ıtla ıştır. Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 21. 21. İLETKEN LİF ELDE“İ Labaratuvar Şartları da İplik Üzeri de Pirolü Buhar Fazı da Polimerizasyonu Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 22. 22. İLETKEN LİF ELDE“İ İplik Üzeri de Pirolü Buhar Fazı da Polimerizasyonu • Deney düze eği de ilk olarak pamuk ve PES iplikler, içerisi de FeCl ve metanol bulunan çözelti içerisi de geçirilir. Burada a aç polimerizasyon işle i e hazırlık olarak yükseltge e reaksiyonunu gerçekleştir ektir. Tekne çıkışı da yer alan ısıt a ta a ası ile iplik kurutulup, polimerizasyonun gerçekleşe eği oda ığa aktarıl aktadır. Bu oda ığa ağla a iki cam çu uk ulu aktadır. Birinci kanaldan 60 C°’ye kadar ısıtılıp azot gazı N ile taşı a pirol uharı sisteme girmektedir. Isıt a işle i, ani ısı yükselişi i ö le ek a a ı ile mantolu ısıtı ı ile yapıl aktadır. Oda ığı ikinci ka alı ise içerisi de destile su bulunan erlenmayere ağla aktadır. Böyle e sistemden ayrıla pirol uharı ve N gazı bu destile su içerisi de topla aktadır. Sistemde ipliği geçiş hızı 2 /dk’dır. Oda ık içerisi de aşla gıçta yükseltge e so rası sarı renk alan iplik, polimerizasyon so rası polipirol ile kaplanarak, siyah bir renk al aktadır. Kaplanan iplik sabit hızda bir konik bobin üzeri e, aktarma ihazı yardı ı ile sarıl aktadır. Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 23. 23. İLETKEN LİF ELDE“İ • Lif yapısı a, iletken karbon ekleyerek iletken özellikler taşıya tekstil ürü ü elde etmek ü kü dür. Bu özellik kablo, lif ve mikro veya nano partiküller formundaki karbonun, life eklenmesi ile kaza dırıla ilir. Karbon lifleri ve karbon ekle iş lifler iyi iletken özellikler gösterir ve bunlar bilinen tekstil imalat sistemlerinde kolayca işle göre il ektedir. Yüksek konsantrasyondaki karbon ile lifleri doldurarak, öz a toda oluşa bikomponent lifte öze karbon ekleyerek, yan yana bikomponent lifte, bir tanesini karbon lifinden oluşturarak ve karbonu lifin yüzeyi e kaplayarak karbon içere iletken lifler elde edilebilir. Kar o laştır a işle i, tekstilin elektriksel olarak iletken hale gelebilmesi içi 1000°C'de bir kar o laştır a o ağı içerisi de işle gör esidir. Bu işle sı aklık değişi leri e reaksiyon veren giysi üretil esi de kulla ıl aktadır. Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 24. 24. İLETKEN LİF ELDE“İ • İletke ürekkep teknolojisi, farklı tekstil malzemeleri üzeri de elektriksel olarak iletken askıları oluşturula il esi içi askı ürekkepleri e, karbon, akır, altı , gü üş, nikel gibi metallerin eklenmesine daya aktadır. Üretile ürekkepler kulla ılarak üretile devre askılı esnek tekstil ürü leri, eğil eye ve yıka aya karşı daya ıklı ve kararlı olabilmektedir. Dijital askı teknolojisi konusunda, uygun viskoziteli ürekke i geliştiril esi, ürekkep deposunda ürekke i belirli aralıklarla çalkala arak sabit bir iletke liği sağla ası, ay ı miktarda ürekke i sevk edilmesi ve desenin uygun şekilde kurutul ası gibi sorunlar konusunda çalış alar devam ederken, bu yö te , tekstiller üzeri e iletken ürekkep uygula aları ı oldukça geliştir iştir. Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 25. 25. İLETKEN İPLİK ELDE“İ • İletke iplikler, iletken fıla e tlerde , kesikli iletken liflerden veya iletken lif veya tellerin iletken olmayan tekstil lifleri ile birlikte eğril esi ile elde edilebilmektedir. Ayrı a iletken olmayan ipliklerin, iletken metal malzemelerle sarıl ası ile de iletken tekstiller üretile il ektedir. Modifiye edil iş ring iplik aki ası da, fitil ve metal telin özlü iplik eğir e sistemi eka iz ası daki işlevi i göstere diyagram. Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 26. 26. İLETKEN İPLİK ELDE“İ • Metalik iplikler, iletken olmayan bir ipliği akır, gü üş veya altı tel veya folyo gibi metalik bir malzeme ile birlikte sarıl asıyla elde edilebilmekte ve ayrı a iletken tekstillerin üretil esi de kulla ıla il ektedir. Tekstil elektrotları da iletken malzemeler, bir takı özelliklere ve kararlı polarizasyon potansiyeline sahip olmak zoru dadırlar. Bu özellikler, yıka a ilir olma, alerjik olmama ve sıkı uygulamalarda deride rahatsızlık hissi yaratmama şekli de sırala a ilir. Daha ince ve daha yüksek mukavemetli iletken iplikler, dikiş ipliği olarak elektronik tekstillerin dikilmesinde kulla ıla il ektedir. Yapı ı iletke liği dikişleri yeri ile kontrol edilebilmektedir. Çift Bükü Maki esi Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 27. 27. İLETKEN İPLİK ELDE“İ • Özlü iplik üreti i, genel olarak, modifiye edil iş ring iplik makinesinde ve açık uç Dref-3 özlü iplik eğir e sisteminlerinde yapıla il ektedir. • Özlü bir iplik, öz ve manto denilen iki ileşe de oluş aktadır. İpliği merkezinde yer alan ve monofilament, multifilament veya kesikli liften oluşa öz ile onu saran kesikli liflerden oluşa manto, birlikte kompozit iplik yapısı ı oluşturur. İletke özlü iplik üreti i de, metal bir tel veya iletken malzemelerle kaplı bir iplik öz veya mantoda kulla ıl aktadır. Tekstil kulla ı özellikleri e uygun ol ası açısı da kulla ıla ak iletken malzemelerin de ince, esnek veya katlanabilir ol ası gerekir. • Friksiyon özlü iplik eğir e sisteminde, özde bulunan filament eğir e işle i sırası da ükü al a aktadır. Delikli eğir e silindirleri tarafı da sağla a hava e işi sayesinde, açı ı silindir tarafı da açıla manto lifleri, eğir e silindirinin yüzeyi e tutunur. Eğir e silindirlerinin dö üşü ile sağla a sürtü e sonucunda, mantodaki lifler özdeki filament etrafı da tur atar ve özlü iplik yapısı oluşur. Özlü İplik Üreti i i Şe atik Gösteri i Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 28. 28. İLETKEN İPLİK ELDE“İ • İletke olan ve iletken olmayan iki ipliği birbiri üzeri e katla asıyla iletken ipliklerde elde etmek ü kü dür. Resimde iletken olmayan sentetik iplik, akır tel ile katlanarak iletken hale getiriliyor. • Akıllı elektronik tekstillerin üretil esi de kulla ıla iletken dikiş iplikleri, iletken ipliklere göre daha ince ve mukavemetli olup dikişleri yerlerinin ayarla ası ile ko trollü bir iletke liğe sahip olurlar. • Friksiyon özlü iplik eğir e sisteminde, özde bulunan filament eğir e işle i sırası da ükü al a aktadır. Delikli eğir e silindirleri tarafı da sağla a hava e işi sayesinde, açı ı silindir tarafı da açıla manto lifleri, eğir e silindirinin yüzeyi e tutunur. Eğir e silindirlerinin dö üşü ile sağla a sürtü e sonucunda, mantodaki lifler özdeki filament etrafı da tur atar ve özlü iplik yapısı oluşur. İplik Katla a Maki esi Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi
 29. 29. İLETKEN KUMAŞ ELDE“İ • İletke ku aşlar, yapıları da iletken ipliklerin veya tellerin kulla ıl ası ile ya da ku aşı iletken malzemelerle kapla ası veya muamele edilmesi ile elde edilmektedir. Ku aşa Fulard aki esi de İletke polimer emdirilmesi Labaratuvar şartları da ku aşı iletke poli er içerikli reçi e ile ua ele edil esi.
 30. 30. İLETKEN KUMAŞ ELDE“İ Doku a Ör ek Maki a Ör e Ör ek Maki a Dokusuz Yüzey Ör ek Maki a Doku a Yüzey Yapısı Ör e Yüzey Yapısı Dokusuz Yüzey Yapısı • Ku aş veya tekstil yüzeyi yapısı da iletke teller/iplikler kulla arak iletke tekstil yüzey elde edil esi, her üç siste içi de uygu dur. Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 31. 31. İLETKEN TEK“TİLLERİN KULLANIM ALANLARI Gü üş Kaplı Lif Gü üş Kaplı İplik Gü üş Kaplı Ku aş Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 32. 32. İLETKEN TEK“TİLLERİN KULLANIM ALANLARI Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 33. 33. İLETKEN TEK“TİLLERİN KULLANIM ALANLARI Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 34. 34. İLETKEN TEK“TİLLERİN KULLANIM ALANLARI Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 35. 35. İLETKEN TEK“TİLLERİN KULLANIM ALANLARI • Çektikçe uzayan kablo icat edildi Bugü e kadar ka loları lastik gibi uzayabilmesinin ö ü deki en üyük engel, kablo içi de yer alan iletken metallerin esneyerek uzama yete eği i ol a asıydı. Araştır a ılar, esneyebilen polimer kaplama içi e elektriği iletebilen sıvı galyum ve iridyum metal karışı ları ı doldurarak bu sorunun üstesi de gelmeye hazırla ıyorlar. Bu şekilde hazırla a ka loları çekildiği de 8 kata kadar uzaya ildiği belirtiliyor. Teknolojinin kulaklıklarda cep telefonu şarj ihazları a kadar her alanda uygula a ile eği söyle iyor. Bu ilgi ç teknolojinin hayata geç esi i ö ü deki şu an içi en üyük engel ise yıpra a veya kopan kablodaki sıvı metalin ak ası ı asıl ö ü e geçile eği. Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 36. 36. İHTİYAÇLARA CEVAP VERMEK... • Peki u kadar araştır a ve tek oloji içi ? • Nerede doğuyor u ihtiyaçlar? • “osyal edya kulla ı ı artıkça i sa ihtiyaçları ı gör ek daha da kolaylaştı.. • Daha iyi a laya il ek içi kok aya çorap üreti i içi sosyal edya etkisi e ir göz atalı ... Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye
 37. 37. İHTİYAÇLARA CEVAP VERMEK... • Ve Doliche kokmayan çorap üretti... • Gü üş çoraplar, ise gü üşü sahip olduğu bir çok özelliği gösterir. Ayaklardaki kötü koku, kaşı tı, pişik gibi bir çok sorunun giderilmesinde yardı ı olur. • Gü üş çorapları doğal liflerden imal edilmesi ö e lidir. Çü kü pamuk, keten, bambu, modal, yü gibi doğal lifler ayak sağlığı ve rahatı içi oldukça ö e lidir. Doğal liflerin nem çek e kabiliyeti oldukça fazladır. Bu ayakta oluşa terin emilmesini kolaylaştır ası demektir. Böyle e nem ayakka ı içerisi deki ortamda doğal lifli gü üş çoraplar tarafı da emilecektir. Bu emilim sayesinde ortamda nem azalacak ve koku oluşu u a neden olan bakterilerin yaşa a dö güsü kırıla aktır. Gü üşü etkisi ile birlikte kötü koku oluşu u minumum seviyeye düşe ektir. “ipariş adresi; http://www.dolichetekstil.com/ Behzat YILDIRIM - Malze e Bili i ve Mühe disliği - K. “ütçü İ a Ü iversitesi - K.Maraş - Türkiye

×