O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)

745 visualizações

Publicada em

یک فعالیت بیانگر کاری است که در داخل یک فرایند کسب‌وکار توسط عاملی مشخص و درزمانی معین انجام می‌شود. هر فعالیت می‌تواند به‌خودی‌خود یک فرایند کامل را پوشش دهد یا اینکه قسمتی از یک فرایند باشد.

Publicada em: Software
  • Seja o primeiro a comentar

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)

  1. 1. :‫منبع‬Business Process Management Systems BPMN Modeling and Reference Guide nd Notation (BPMN) VersionBusiness Process Model a۰.۲ : ‫ویرایش/ترجمه‬‫محمدی‬ ‫نگار‬–‫ذوقی‬ ‫مجید‬ ‫ماه‬ ‫دی‬3131 ( ‫فعالیت‬Activity)‫و‬( ‫وظیفه‬TASK)
  2. 2. 1 bpms.rayvarz.com ‫فعالیت‬(Activity): ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاری‬ ‫بیانگر‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫یک‬ ‫داخل‬‫کسب‬ ‫فرایند‬‫وکار‬‫عاملی‬ ‫توسط‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫معین‬ ‫درزمانی‬ ‫و‬ ‫مشخص‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬‫به‬ ‫تواند‬‫خودی‬‫یک‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫کامل‬ ‫فرایند‬‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫دهد‬ ‫پوشش‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬،‫هرحال‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫تأثیری‬ ‫با‬ ‫بتواند‬ ‫باید‬ ‫فعالیت‬ ‫می‬‫تعیین‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫فرایند‬ ‫اهداف‬ ‫تأمین‬ ‫جهت‬ ‫در‬ )‫ارزش‬ ‫کردن‬ ‫(اضافه‬ ‫گذارد‬‫شده‬‫کند‬ ‫حرکت‬ ،‫اند‬. ‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫نیازمند‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫شدن‬ ‫انجام‬ ً‫ال‬‫معمو‬: 3-‫زمان‬:‫باز‬ ‫در‬ ‫باید‬‫ه‬‫شود‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫معینی‬ ‫ی‬.
  3. 3. 2 bpms.rayvarz.com ۲-‫عامل‬:‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫سازمان‬ ‫عامل‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬. 1-‫اطالعات‬:‫به‬‫می‬ ‫دریافت‬ ‫که‬ ‫ورودی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫ورودی‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫نوعی‬‫تولید‬ ،‫کند‬ ‫کند‬ ‫خروجی‬. ‫فعالیت‬‫مرکب‬ ‫و‬ ‫اتمیک‬ ‫های‬: ‫به‬‫فعالیت‬ ‫طورکلی‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬‫توان‬‫نوع‬ ‫دو‬ ‫به‬‫اتمیک‬(atomic) (‫کوچک‬ ‫اجزای‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫شکسته‬ ‫غیرقابل‬)‫تر‬ ‫و‬‫مرکب‬(compound)(‫تجزیه‬‫کرد‬ ‫تقسیم‬ )‫پذیر‬: ‫فعالیت‬‫اتمیک‬ ‫های‬- Task: ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫وظیفه‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫ها‬(Task)‫می‬ ‫مشخص‬‫شوند.از‬Task‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬‫که‬ ‫شود‬ ‫اجزای‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫شکسته‬ ‫امکان‬ ‫فرایند‬ ‫جزئیات‬‫کوچک‬‫پیچیده‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫باشند؛‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫رفتار‬ ‫نبودن‬Task‫نیست‬. ‫مجموعه‬Task‫به‬ ‫باید‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫تعریف‬ ‫شفاف‬ ‫طور‬‫این‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ Task‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫بتوان‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫مشخص‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫دهند‬‫وظایفشان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫اینکه‬ ‫و‬Task‫کرد‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ،‫چیست‬ ‫ها‬.
  4. 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫یک‬ ‫پردازش‬ ‫هنگام‬ ‫در‬Task‫دهنده‬ ‫انجام‬ ‫عامل‬ ،‫ی‬Task‫به‬ ‫باید‬‫نماید‬ ‫عمل‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬: 3- "‫ورودی‬ ‫اطالعات‬"‫اجراکننده‬ ‫عامل‬ ‫از‬ ‫را‬‫ی‬Task‫موردنیاز‬ ‫اطالعات‬ ‫(دریافت‬ .‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫قبلی‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬Task‫جاری‬( ۲-‫تحویل‬"‫خروجی‬ ‫اطالعات‬"‫اجراکننده‬ ‫عامل‬ ‫به‬‫ی‬Task‫مرحله‬ ‫در‬‫بعد‬ ‫ی‬. ‫فعالیت‬‫مرکب‬ ‫های‬(NonAtomic - Compound): ‫فعالیت‬‫آن‬ ‫شکستن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫ها‬‫پایین‬ ‫سطح‬ ‫توان‬‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫کرد؛‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫تری‬ ‫فعالیت‬‫فرایند‬ ‫زیر‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫ها‬(sub-process)‫می‬ ‫شناخته‬‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫فرایند‬ ‫زیر‬ ‫این‬ ‫خود‬‫دارای‬ ‫تواند‬ ‫باشند‬ ‫دیگر‬ ‫فعالیت‬ ‫چندین‬. ‫فعالیت‬‫خودکار‬ ‫و‬ ‫دستی‬ ‫های‬: ‫نحوه‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬‫فعالیت‬ ‫شدن‬ ‫انجام‬ ‫ی‬‫می‬ ،‫ها‬‫آن‬ ‫توان‬‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫خودکار‬ ‫و‬ ‫دستی‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬. ‫فعالیت‬‫دستی‬ ‫های‬:
  5. 5. 4 bpms.rayvarz.com ‫فعالیت‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫انسانی‬ ‫عوامل‬ ‫توسط‬ ‫دستی‬ ‫های‬‫به‬ .‫شوند‬‫طور‬‫فرایند‬ ‫آغازین‬ ‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫مثال‬" ‫فروش‬"‫می‬ ‫موردنظر‬ ‫عامل‬‫تواند‬"‫مشتری‬"‫می‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫سفارش‬ ‫اطالعات‬ ‫فرم‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫فروش‬‫گردد‬. ‫فعالیت‬‫خودکار‬ ‫های‬: ‫فعالیت‬‫کاربردی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫جزء‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫خودکار‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ .‫هستند‬ ‫سیستمی‬ ‫عناصر‬ ،‫خودکار‬ ‫های‬ (application)‫آن‬ ‫واکنش‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬.)‫برنامه‬ ‫اجزای‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫(تعامل‬ ‫کند‬ ‫فعالیت‬ ‫کاربردهای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬‫مسیر‬ ‫تعیین‬ ،‫خودکار‬ ‫های‬(Routing)،‫مسیریاب‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ .‫است‬ ‫هیچ‬‫وظیفه‬ ‫گونه‬‫به‬ ‫فقط‬ ‫بلکه‬ ‫ندارد‬ ‫خاصی‬ ‫ی‬‫جریان‬ ‫کنترل‬ ‫منظور‬(Flow control)‫قرار‬ ‫مورداستفاده‬ ‫می‬‫می‬ ‫جریان‬ ‫کنترل‬ ‫گیرد.این‬‫شرط‬ ‫بالک‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تواند‬(if-then-else)‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫تشکیل‬ ‫فعالیت‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مشخص‬ ‫بتوان‬ ‫شرط‬،‫مسیریابی‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ .‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مکانیسمی‬‫را‬ ‫جریان‬ ‫کنترل‬ ‫عملیات‬ ‫توان‬‫امکان‬‫ساخت‬ ‫پذیر‬.

×