O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Parabula ng mga Talento

 • Entre para ver os comentários

Parabula ng mga Talento

 1. 1. Parabula ng mga Talento (Matteo 25:14-30)
 2. 2. May isang mayamang lalaking papaalis ng bansa.
 3. 3. Tinawag niya ang kaniyang mga alipin
 4. 4. Ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang mga ari-arian.
 5. 5. Ibinigay niya sa isang alipin ang limang talento
 6. 6. Sa isa pang alipin ay dalawang talento
 7. 7. Sa isa pang alipin ay isang talento Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kani-
 8. 8. Siya ay umalis agad ng bansa.
 9. 9. Siya na nakatanggap ng limang talento ay nangalakal at tumubo ng lima pang talento.
 10. 10. Gayundin ang nakatanggap ng dalawang talento, siya ay tumubo ng dalawa pa
 11. 11. Ngunit siya na nakatanggap ng isang talento ay umalis. 
 12. 12. Siya ay naghukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang
 13. 13. Pagkatapos ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at sila ay nagbigay-sulit sa kaniya. 
 14. 14. Dumating ang nakatanggap ng limang talento at nagdala siya ng lima pang talento. 
 15. 15. Sinabi niya: Panginoon, ipinagkatiwala mo sa akin ang limang talento. Narito, bukod dito ay tumubo pa ako ng lima.
 16. 16. Sinabi ng kaniyang panginoon sa kaniya: Magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin.
 17. 17. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming mga bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon.
 18. 18. Dumating din ang nakatanggap ng dalawang talento. Sinabi niya: Ipinagkatiwala mo sa akin ang dalawang talento. 
 19. 19. Tingnan mo, bukod dito ay tumubo pa ako ng dalawa.
 20. 20. Sinabi ng kaniyang panginoon sa kaniya: Magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. 
 21. 21. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon.
 22. 22. Dumating din ang nakatanggap ng isang talento. Sinabi niya: Panginoon, kilala kita na ikaw ay isang malupit na tao. Umaani ka sa hindi mo inihasik at nagtitipon sa hindi mo ikinalat. 
 23. 23. Dahil sa takot, ako ay umalis at itinago ang iyong talento sa lupa. Narito ang para sa iyo.
 24. 24. Sumagot ang kaniyang panginoon: Ikaw ay masama at tamad na alipin! Nalalaman mo na ako ay umaani sa hindi
 25. 25. Nararapat sana na inilagay mo ang aking salapi sa mga mamamalit ng salapi. At sa aking pagdating ay tatanggapin ko ang aking salapi na may tubo.
 26. 26. Kunin nga sa kaniya ang talento at ibigay sa kaniya na may sampung talento. Ito ay sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay tatanggap ng sagana.
 27. 27. Ngunit sa kaniya na wala, maging ang nasa kaniya ay kukunin sa kaniya.
 28. 28. Ang walang silbing alipin ay itatapon sa kadiliman sa labas. Doon ay may pananangis at pagngangalit ng mga ngipin.

×