O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Parabula ng Mayaman at Pulubi

 • Entre para ver os comentários

Parabula ng Mayaman at Pulubi

 1. 1. Ang Parabula ng Mayaman at ang Pulubi (Lukas 16:19-31)
 2. 2. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw- araw.
 3. 3. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan Siya ay nakahiga sa may pintuan ng mayaman.
 4. 4. Hinahangad ng pulubi na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman.
 5. 5. At doo’y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat.
 6. 6. Namatay at di nabigyan ng maayos na libing ang pulubing si Lazaro
 7. 7. Ngunit siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal
 8. 8. Namatay rin ang mayaman at tunay na di siya nailigtas ng kayamanang matagal niyang iningatan at inimpok.
 9. 9. Inilibing ang mayaman at maaaring isa utong napakalaking pangyayari na dinaluhan ng maraming mayayaman at kilalang tao kung saan siya pinuri’t pinasalamatan. Ngunit hindi ito naging dahilan upang huwag mahulog sa bangin ng impyerno ang mayaman.
 10. 10. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham.
 11. 11. Kaya’t sumigaw siya, ‘Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako’y naghihirap sa apoy na ito.’
 12. 12. Ngunit sumagot si Abraham, ‘Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw nama’y nagdurusa riyan.
 13. 13. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya’t ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito.’
 14. 14. "Ngunit sinabi ng mayaman, ‘Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, 28 sa aking limang kapatid na lalaki.
 15. 15. Suguin po ninyo siya upang sila’y bigyang-babala upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa.’
 16. 16. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, ‘Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta; iyon ang kanilang sundin.’ Sumagot ang mayaman, ‘Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila’t tatalikuran ang kanilang mga kasalanan.’
 17. 17. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, ‘Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay.’”

×