Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

DASAR BK 6.pptx

 1. KONSEP DASAR BK pert-7 Dra Tri Hartini, M.Pd., Kons
 2. Asas-asas Bimbingan dan Konseling ⮚asas-asas dalam bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan layanan ⮚Asas-asas ini juga merupakan kaidah-kaidah yang didasarkan pada tuntutan keilmuan layanan.
 3. Asas kerahasiaan asas ini merupakan asas BK yang menuntut dirahasiakannya data dan keterangan tentang peserta didik (konseli) yang menjadi sasaran layanan. dalam hal ini guru BK berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga rahasianya benar- benar terjamin.
 4. Asas kesukarelaan merupakan asas BK yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik (konseli) mengikuti/menjalankan layanan/kegiatan yang diperuntukkan baginya Dalam hal ini guru BK berkewajiban membina dan mengembangka kesukarelaan seperti itu.
 5. Asas keterbukaan • Yaitu asas yang menghendaki peserta didik yang menjadi sasaran layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya • Dalam hal ini guru BK wajib mengembangkan keterbukaan peserta didik, agar peserta didik mau terbuka , guru BK harus terlebih dahulu bersikap terbuka dan tidak berpura-pura.
 6. Asas kegiatan • Asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif didalam penyelenggaraan layanan • Dalam hal ini guru BK perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan/kegiatan BK yang diperuntukkan baginya.
 7. Asas kemandirian • Yaitu peserta didi sebagai sasaran layanan BK diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan mengenal dan menerima diri serta lingkungan, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta smewujudka diri sendiri. • Guru bk hendaknya mampu mengarahkan layanan BK yang diselenggarakan nya bagi perkembangan kemandirian peserta didik
 8. Asas kekinian • Asas yang menghendaki agar obyek sasaran layanan BK adalah permasalahan peserta didik dalam kondisi yang sekarang. Layanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lampau dilihat kaitanny dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang
 9. Asas kedinamisan • Merupakan asas BK yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama hendaknya selalu bergerqak maju, tidak monoton, dan terus bherkembang serta berkelanjutan sesuai degan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu
 10. Asas keterpaduan • Yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan BK, baik yang dilakukan oleh guru BK maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis dan terpadukan. • Kerjasama guru BK dengan pihak lain yang berperan dalam penyelenggaraan BK terus dikembangkan. • Koordinasi segenap layanan/kegiata harus dilaksanakan denngan sebaik-baiknya
 11. Asas kenormatifan • Yaitu asas yang menghendaki segenap layanan dan kegiatan BK didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada, yaitu norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan bertingkah laku.
 12. Asas keahlian • Yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan BK diselenggarakan atas kaidah- kaidah profesional. • Keprofesionalan guru BK harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan kegiatan BK
 13. Asas alih tangan • Merupakan asas BK yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan BK secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik dapat mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. • Guru BK dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain.
 14. Asas tut wuri handayani • Yaitu asas BK yang menghendaqki agar pelayanan BK secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi (memberi rasa aman), mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas- luasnya kepada peserta didik untuk maju. • Segenap asas diselenggarakan secara terpadu dan tepat waktu.
 15. TERIMA KASIH
Anúncio