6 - تیم اجرایی - ساختار سازمانی.pdf

R
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
‫مبحث‬ ‫این‬ ‫عنوان‬
:
‫سازمانی‬ ‫ساختار‬
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫دانشکده‬ ‫دانشیار‬
‫سرفصل‬
‫درس‬
:
‫تنظیم‬
‫ساختار‬
،‫سازمانی‬
‫تیم‬
‫مدیریت‬
‫و‬
‫منابع‬
‫انسانی‬
-
‫چارت‬
‫سازمانی‬
‫شرکت‬
/
‫بنگاه‬
‫کسب‬
‫و‬
‫کار‬
‫فعالیت‬
‫درسی‬
:
‫برای‬
‫کلیه‬
‫جلسات‬
‫مقاله‬
‫التین‬
‫بین‬
‫المللی‬
‫مشابه‬
‫با‬
‫سرفصل‬
‫مربوطه‬
‫و‬
‫تکلیف‬
‫هفتگی‬
‫در‬
‫سامانه‬
‫بارگذاری‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫منبع‬
‫اصلی‬
‫درس‬
:
‫کتاب‬
‫مقدمه‬
‫ای‬
‫در‬
‫کسب‬
‫و‬
‫کار‬
(
‫تالیف‬
:
‫دکتردیویددوسو‬
‫و‬
‫دکتر‬
‫داگالس‬
‫ویلسون‬
‫وترجمه‬
‫دکتر‬
‫رضا‬
‫محمدکاظمی‬
)
‫منابع‬
‫دیگر‬
:
‫مدیریت‬
‫و‬
‫برنامه‬
‫ریزی‬
‫استراتژیک‬
(
‫رویکرد‬
‫جامع‬
)
،
‫دکتر‬
‫سید‬
‫حمید‬
‫خداد‬
،‫حسینی‬
‫انتشارات‬
‫صفار‬
،
1393
.
‫تئوری‬
‫سازمان‬
(
،‫ساختار‬
‫طراحی‬
‫و‬
‫کاربردها‬
)
،
‫استیفن‬
،‫رابینز‬
‫ترجمه‬
‫دکتر‬
‫سید‬
‫مهدی‬
‫الوانی‬
،
‫دکتر‬
‫حسن‬
‫دانائی‬
‫فرد‬
،
‫انتشارات‬
،‫صفار‬
1390
،
‫طرح‬
‫تجاری‬
،‫موفق‬
‫فرهاد‬
‫احتشام‬
،‫زاده‬
‫نشر‬
،‫رسا‬
1387
،
‫تئوری‬
‫و‬
‫طراحی‬
،‫ساختار‬
‫ریچارد‬
‫ال‬
،‫دفت‬
‫ترجمه‬
‫ی‬
‫علی‬
،‫پارساییان‬
‫محمد‬
،‫اعرابی‬
‫دفتر‬
‫پژوهشهای‬
،‫فرهنگی‬
1388
،
‫دانشگاه‬
‫فردوسی‬
‫مشهد‬
،
‫نشریه‬
‫داخلی‬
‫معاونت‬
‫طرح‬
‫و‬
‫برنامه‬
،
‫شماره‬
42
،
‫تابستان‬
1390
.
‫دفترچه‬
‫منابع‬
‫انسانی‬
‫بانک‬
‫ملت‬
‫تهیه‬
‫شده‬
‫در‬
‫مهرماه‬
1394
‫نحوه‬
‫ارزیابی‬
:
‫تعامالت‬
‫درسی‬
(
4
‫نمره‬
)
-
‫ارسال‬
‫تمرینات‬
‫هفتگی‬
(
4
‫نمره‬
)
-
‫پروژه‬
‫پایانی‬
(
4
‫نمره‬
)
-
‫آزمون‬
‫کتبی‬
(
8
‫نمره‬
)
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
‫مبحث‬ ‫این‬ ‫هدف‬
:
‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫دانشجویان‬ ‫آگاهی‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
‫فهرست‬
‫مطالب‬
‫سازمان‬
‫چیست؟‬
‫تئوری‬
‫سازمان‬
‫چیست؟‬
‫اهمیت‬
‫اثر‬
‫بخشی‬
‫سازمانی‬
‫اندازه‬
‫سازمان‬
‫ساختار‬
‫سازمانی‬
‫چیست‬
‫و‬
‫به‬
‫چه‬
‫منظور‬
‫مورد‬
‫توجه‬
‫است؟‬
‫طراحی‬
‫ساختار‬
‫سازمانی‬
‫تفکیک‬
‫دوایر‬
‫و‬
‫انسجام‬
‫سازمانی‬
‫انواع‬
‫ساختار‬
‫سازمانی‬
‫های‬‫ویژگی‬
‫ساختار‬
‫رسمی‬
‫ویژگی‬
‫های‬
‫ساختار‬
‫غیررسمی‬
‫ابعاد‬
‫ساختارسازمانی‬
‫عوامل‬
‫تعیین‬
‫کننده‬
‫ساختار‬
‫همبستگی‬
‫بین‬
‫تغییر‬
‫دراندازه‬
‫سازمان‬
‫با‬
‫ساختارسازمانی‬
‫تعامل‬
‫ابعاد‬
‫ساختاری‬
‫و‬
‫محتوایی‬
‫سازمان‬
‫تکنولوژی‬
‫سازمان‬
‫اهداف‬
‫و‬
‫استراتژیهای‬
‫سازمان‬
‫محیط‬
‫و‬
‫فرهنگ‬
‫ساختار‬
‫بلند‬
‫و‬
‫ساختار‬
‫تخت‬
‫انواع‬
‫ساختار‬
‫تفاوت‬
‫ساختارهای‬
‫سازمانی‬
‫عوامل‬
‫تعیین‬
‫کننده‬
‫ساختار‬
‫چارت‬
‫سازمانی‬
‫و‬
‫شرح‬
‫وظایف‬
‫یکی‬
‫از‬
‫ادارات‬
‫کل‬
‫بانک‬
‫ملت‬
‫بانکداری‬
‫جامع‬
‫در‬
‫بانک‬
‫ملت‬
‫با‬
‫الگوی‬
Barclays
‫طبقه‬
‫بندی‬
‫مشتریان‬
‫در‬
‫بانکداری‬
‫جامع‬
‫شرح‬
‫وظایف‬
‫اداره‬
‫کل‬
‫سرمایه‬
‫گذاری‬
‫و‬
‫شرکتها‬
‫بانک‬
‫ملت‬
‫جمع‬
‫بندی‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
‫چیست؟‬ ‫سازمان‬
‫بخش‬
‫اول‬
‫سازمان‬
‫پدیده‬
‫ای‬
‫اجتماعی‬
‫به‬
‫شمار‬
‫می‬
‫آید‬
‫که‬
‫به‬
‫طور‬
‫آگاهانه‬
‫هماهنگ‬
‫شده‬
‫و‬
‫برای‬
‫تحقق‬
‫هدف‬
‫یا‬
،‫اهدافی‬
‫بر‬
‫اساس‬
‫یک‬
‫س‬
‫لسه‬
‫مبانی‬
‫دائمی‬
‫فعالبت‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫عبارت‬
"
‫به‬
‫صورت‬
‫آگاهانه‬
‫هماهنگ‬
‫شده‬
"
‫داللت‬
‫بر‬
‫مدیریت‬
‫دارد‬
.
"
‫پدیده‬
‫اجتماعی‬
"
‫به‬
‫ای‬
‫ن‬
‫معناست‬
‫که‬
‫سازمان‬
‫از‬
‫افراد‬
‫یا‬
‫گروههایی‬
‫که‬
‫با‬
‫هم‬
‫در‬
‫تعاملند‬
‫تشکیل‬
‫شده‬
‫است‬
.
‫یک‬
‫سازمان‬
‫مرزهای‬
‫نسبتا‬
‫مشخصی‬
‫د‬
‫ارد‬
.
‫این‬
‫مرزها‬
‫به‬
‫مرور‬
،‫زمان‬
‫می‬
‫توانند‬
‫تغییر‬
‫کنند‬
‫و‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫کامال‬
‫واضح‬
‫و‬
‫روشن‬
‫نباشند‬
.
‫اما‬
‫بهرحال‬
‫باید‬
‫مزرهای‬
‫مشخصی‬
‫و‬
‫جود‬
‫داشته‬
‫باشند‬
‫تا‬
‫بتوان‬
‫اعضای‬
‫سازمان‬
‫را‬
‫از‬
‫غیر‬
‫اعضا‬
‫بازشناخت‬
.
‫سازمان‬
‫ها‬
‫برای‬
‫انجام‬
‫امور‬
‫به‬
‫وجود‬
‫آمده‬
‫اند‬
.
‫این‬
‫امور‬
‫همان‬
،‫اهدافند‬
‫که‬
‫دستیابی‬
‫به‬
‫آنها‬
‫توسط‬
‫یک‬
‫فرد‬
‫به‬
،‫تنهایی‬
‫امکان‬
‫پذیر‬
‫نیست‬
‫یا‬
‫اگر‬
‫هم‬
‫بوسیله‬
‫یک‬
‫فرد‬
‫قابل‬
‫حص‬
‫ول‬
،‫باشد‬
‫حصول‬
‫آن‬
‫از‬
‫طریق‬
‫سازمان‬
‫اثربخش‬
‫تر‬
‫است‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
1
‫چیست؟‬ ‫سازمان‬ ‫تئوری‬
‫تئوری‬
‫سازمان‬
‫رشته‬
‫ای‬
‫است‬
‫که‬
‫ساختار‬
‫و‬
‫طراحی‬
‫سازمان‬
‫را‬
‫مورد‬
‫مطالعه‬
‫قرار‬
‫می‬
‫دهدوتشریح‬
‫می‬
‫کند‬
‫که‬
،‫سازمانها‬
ً‫ا‬‫واقع‬
‫چگونه‬
‫ساختارمند‬
‫می‬
‫شوند‬
‫و‬
‫همچنین‬
‫پیشنهاداتی‬
‫راجع‬
‫ب‬
‫ه‬
‫اینکه‬
‫چگونه‬
‫می‬
‫توان‬
‫سازمانها‬
‫را‬
‫طوری‬
‫بنا‬
‫نمود‬
‫که‬
‫اثر‬
‫ب‬
‫خشی‬
‫آنها‬
‫افزایش‬
،‫یابد‬
‫ارائه‬
‫می‬
‫دهد‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
2
‫سازمانی‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫اهمیت‬
‫پاسخ‬
‫تئوری‬
‫سازمان‬
‫به‬
‫این‬
‫سؤال‬
‫که‬
‫چه‬
‫چیزی‬
‫یک‬
‫سازمان‬
‫را‬
‫اثر‬
‫بخش‬
‫می‬
‫سازد؟‬
‫این‬
‫است‬
‫که‬
‫ساختار‬
،‫صحیح‬
‫سازمان‬
‫را‬
‫اثر‬
‫بخش‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫روشی‬
‫که‬
‫ما‬
‫به‬
‫وسیله‬
‫آن‬
‫افراد‬
‫و‬
‫مشاغل‬
‫را‬
‫با‬
‫هم‬
‫ترکیب‬
‫ک‬
‫رده‬
‫و‬
‫قوانین‬
‫و‬
‫روابط‬
‫حاکم‬
‫بین‬
‫آنها‬
‫را‬
‫تعریف‬
‫می‬
،‫کنیم‬
‫عام‬
‫ل‬
‫مهمی‬
‫در‬
‫موفقیت‬
‫یا‬
‫عدم‬
‫موفقیت‬
‫سازمانها‬
‫محسوب‬
‫می‬
‫ش‬
‫ود‬
.
‫سازمانها‬
‫محسوب‬
‫می‬
‫شود‬
..
‫برخی‬
،‫سازمانها‬
‫ساختارهای‬
‫خود‬
‫را‬
‫با‬
‫تغییردر‬
‫استراتژی‬
‫ه‬
،‫ا‬
‫بعد‬
‫از‬
‫یک‬
‫خالء‬
‫زمانی‬
‫تطبیق‬
‫می‬
‫دهند‬
(
‫میزان‬
‫فشار‬
‫رقاب‬
‫تی‬
)
‫جایی‬
‫که‬
‫سازمانی‬
‫با‬
‫حداقل‬
‫رقابت‬
‫مواجه‬
‫است‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
3
‫سازمان‬ ‫اندازه‬
‫پیتر‬
‫بالو‬
:
‫اندازه‬
‫سازمان‬
‫مهمترین‬
‫عامل‬
‫موثر‬
‫ساختار‬
‫سازمانهاست‬
‫و‬
‫بر‬
‫ساختارش‬
‫تأثیر‬
‫می‬
‫گذارد‬
.
‫افزایش‬
‫اندازه‬
،‫سازمان‬
‫تفکیک‬
‫ساختاری‬
‫سازمان‬
‫را‬
‫افزایش‬
‫می‬
‫دهد‬
.
(
‫مثال‬
:
‫وقتی‬
‫که‬
‫سازمانی‬
‫ششصد‬
‫کارمند‬
‫داشته‬
‫باش‬
‫ند‬
‫و‬
‫چند‬
‫نفر‬
‫به‬
‫آن‬
‫بیفزاید‬
‫تأثیر‬
‫این‬
‫افزایش‬
‫به‬
‫مراتب‬
‫بی‬
‫شتر‬
‫از‬
‫موقعی‬
‫است‬
‫که‬
‫سازمان‬
‫دو‬
‫هزار‬
‫و‬
‫ششصد‬
‫کارمند‬
‫داشته‬
‫باش‬
‫د‬
‫و‬
‫صد‬
‫کارمند‬
‫دیگر‬
‫استخدام‬
‫کند‬
)
‫اندازه‬
،‫سازمان‬
‫ساختار‬
‫سازمانی‬
‫را‬
‫فقط‬
‫در‬
‫سازمان‬
‫هایی‬
‫که‬
‫مدیران‬
‫حرفه‬
‫ای‬
‫عهده‬
‫دار‬
‫مدیریت‬
‫آنها‬
‫هستند‬
‫و‬
‫نه‬
‫سازمانهای‬
‫ی‬
‫که‬
‫بوسیله‬
‫مدیر‬
–
‫مالک‬
‫اداره‬
‫می‬
،‫شوند‬
‫تحت‬
‫تأثیر‬
‫قرار‬
‫می‬
‫دهد‬
.
‫نتیجه‬
:
‫اندازه‬
‫سازمان‬
‫ساختار‬،
‫همه‬
‫سازمانها‬
‫را‬
‫تعیین‬
‫نمی‬
‫ک‬
‫ند‬
‫اما‬
ً‫ال‬‫عم‬
‫در‬
‫پیش‬
‫بینی‬
‫برخی‬
‫ابعاد‬
‫و‬
‫ساختار‬
‫مهم‬
‫و‬
‫موثر‬
‫اس‬
‫ت‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
4
‫سازمان‬ ‫اندازه‬
‫بزرگی‬
‫سازمان‬
‫بر‬
‫ساختار‬
‫آن‬
‫اثرات‬
‫شدید‬
‫می‬
‫گذارد‬
‫سازمان‬
‫های‬
‫بزرگ‬
(
‫آنهایی‬
‫که‬
‫اصوال‬
‫بیش‬
‫از‬
‫دو‬
‫هزار‬
‫کارگر‬
‫یا‬
‫کارمن‬
‫د‬
‫دارند‬
)
‫بیشتر‬
‫کارهای‬
‫تخصصی‬
‫انجام‬
‫می‬
‫دهند‬
‫ساختار‬
‫آنها‬
‫بر‬
‫حسب‬
‫دوایر‬
‫تشکیل‬
‫شده‬
‫است‬
‫دارای‬
‫سطوح‬
‫عمودی‬
‫متعدد‬
‫هست‬
‫ند‬
‫و‬
‫در‬
‫مقایسه‬
‫با‬
‫سازمان‬
‫های‬
‫کوچک‬
‫دارای‬
‫قوانین‬
‫و‬
‫مقررات‬
‫زیادی‬
‫می‬
‫باشند‬
.
‫با‬
‫بزرگتر‬
‫شدن‬
‫سازمان‬
‫اثر‬
‫اندازه‬
‫آن‬
‫بر‬
‫ساختار‬
‫ک‬
‫اهش‬
‫می‬
‫یابد‬
.
‫بدیهی‬
‫است‬
‫که‬
‫ساختار‬
‫محدودیت‬
‫هایی‬
‫را‬
‫بر‬
‫کارکنان‬
‫اعمال‬
‫می‬
‫کند‬
‫در‬
‫چنین‬
‫سازمان‬
‫هایی‬
‫کارها‬
‫به‬
‫شدت‬
‫کنترل‬
‫می‬
‫شود‬
‫فرشد‬
‫باید‬
‫در‬
‫یک‬
‫محدوده‬
‫مشخص‬
‫کار‬
‫کند‬
‫و‬
‫دارای‬
‫رفتارهای‬
‫محدودی‬
‫باشد‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
5
‫سازمان‬ ‫اندازه‬
‫کیمبرلی‬
‫بیان‬
‫می‬
‫کند‬
‫که‬
‫بزرگی‬
‫سازمان‬
‫دارای‬
‫چهار‬
‫عنصر‬
‫یا‬
‫جزء‬
‫است‬
:
‫سازمان‬ ‫فیزیکی‬ ‫ظرفیت‬
:
(
‫كالس‬ ‫تعداد‬ ، ‫تولید‬ ‫خطوط‬ ‫تعداد‬ ،‫بیمارستان‬ ‫های‬ ‫تخت‬ ‫تعداد‬
-
،‫دانشگاه‬ ‫های‬
).
‫سازمان‬ ‫موجود‬ ‫كاركنان‬
:
‫معیار‬ ‫ترین‬ ‫رایج‬
(
‫صنعت‬ ‫نوع‬ ،‫فصلی‬ ‫كسب‬ ‫و‬ ‫كار‬ ،‫وقت‬ ‫نیمه‬ ‫كاركنان‬
)
‫سازمان‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬
:
(
‫فروش‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫تعداد‬
)
‫مالی‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫منابع‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
6
‫است؟‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫منظور‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬
‫برای‬
‫داشتن‬
‫یک‬
‫سازمان‬
‫بهره‬
‫ور‬
(
‫کارایی‬
+
‫اثربخش‬
)
‫باید‬
‫از‬
‫ابتدا‬
‫ساختار‬
‫مناسب‬
‫آن‬
‫تدوین‬
‫شود‬
‫که‬
‫نقش‬
‫خشت‬
‫اول‬
‫را‬
‫ب‬
‫ازی‬
،‫میکند‬
‫چرا‬
‫که‬
‫اگر‬
‫سازمانی‬
‫بر‬
‫مبنای‬
‫مأموریتهای‬
‫خود‬
‫دارای‬
‫ساختار‬
‫مناسبی‬
‫نباشد‬
‫ولی‬
‫دارای‬
‫نیروهای‬
‫متخصــص‬
‫و‬
‫کارآمد‬
‫باش‬
‫د‬
‫باز‬
‫هم‬
‫نمی‬
‫تواند‬
‫به‬
‫موفقیت‬
‫های‬
‫مورد‬
‫انتظار‬
‫با‬
‫توجه‬
‫به‬
‫منابـــــــع‬
‫دردسترس‬
‫برسد‬
.
‫ساختار‬
،‫سازمانی‬
‫راه‬
‫یا‬
‫شیوه‬
‫های‬
‫است‬
‫که‬
‫به‬
‫وسیلـــــه‬
‫آن‬
‫فعالیتهای‬
‫سازمانی‬
‫سازماندهی‬،‫تقسیم‬
‫و‬
‫هماهنگ‬
‫می‬
‫شــوند‬
‫و‬
‫تعیین‬
‫کننده‬
‫روابط‬
‫رسمی‬
‫و‬
‫نشان‬
‫دهن‬
‫ده‬
‫سطوحی‬
‫است‬
‫که‬
‫در‬
‫سلسله‬
‫مراتب‬
‫اداری‬
‫وجود‬
‫دارد‬
‫و‬
‫حیطه‬
‫کنترل‬
‫مدیران‬
‫را‬
‫مشخص‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫وبسیار‬
‫فراتر‬
‫از‬
‫مقــــــــوله‬
‫چارت‬
‫سازمانی‬
‫است‬
!
‫ساختار‬
‫سازمانی‬
‫تصریح‬
‫می‬
‫کند‬
‫که‬
،‫وظایف‬
‫چگونه‬
‫تخصیص‬
‫داده‬
،‫شـــــوند‬
‫ما‬
‫ساختار‬
‫را‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫یکی‬
‫از‬
‫اجزاء‬
‫سازم‬
،‫ان‬
‫که‬
‫از‬
‫عناصــــر‬
،‫پیچیدگی‬
‫رسمیت‬
‫و‬
‫تمرکز‬
‫تشکیل‬
،‫شده‬
‫تعریف‬
‫می‬
‫کنیم‬
.
‫موثرترین‬
،‫ساختار‬
‫ساختـــاری‬
‫است‬
‫که‬
‫خ‬
‫ود‬
‫را‬
‫با‬
‫الزامات‬
‫محیط‬
‫انطباق‬
‫دهد‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
7
‫است؟‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫منظور‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬

‫ساختار‬
‫سازمانی‬
‫در‬
‫نمودار‬
‫سازمانی‬
‫نمایان‬
‫می‬
‫گردد‬
.

‫نمودار‬
‫سازمانی‬
‫یک‬
‫نماد‬
‫قابل‬
‫رویت‬

‫از‬
‫کل‬
‫فعالیت‬
‫ها‬
‫و‬
‫فرایندهای‬
‫سازمان‬
‫است‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
8
‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫طراحی‬
‫در‬
‫طراحی‬
‫ساختار‬
‫سه‬
‫چیز‬
‫باید‬
‫تعیین‬
‫شود‬
:

‫کارهایی‬
‫که‬
‫باید‬
‫انجام‬
‫شود‬

‫فرماندهی‬

‫طبقه‬
‫بندی‬
‫دوایر‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
9
‫سازمانی‬ ‫انسجام‬ ‫و‬ ‫دوایر‬ ‫تفکیك‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
10
‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫انواع‬
‫بخش‬
‫دوم‬

‫ساختار‬
‫رسمی‬

‫ساختار‬
‫غیر‬
‫رسمی‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
11
‫رسمی‬ ‫ساختار‬ ‫های‬‫ویژگی‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
12
‫غیررسمی‬ ‫ساختار‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬

‫ماهیت‬
‫سازمان‬
‫با‬
‫ساختار‬
‫غیر‬
‫رسمی‬
‫شخصی‬
‫است‬
.

‫مدیر‬
‫روابط‬
‫سازمانی‬
‫را‬
‫به‬
‫طور‬
‫شفاهی‬
‫برای‬
‫کارکنان‬
‫تو‬
‫ضیح‬
‫می‬
‫دهد‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
13
‫ساختارسازمانی‬ ‫ابعاد‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
14
‫هستند‬ ‫سازمان‬ ‫یك‬ ‫درونی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫کننده‬ ‫بیان‬ ‫ساختاری‬ ‫ابعاد‬
:
12
‫متغیر‬
‫مشهور‬
‫زیر‬
‫که‬
‫مورد‬
‫توجه‬
‫اکثر‬
‫نظریه‬
‫پردازان‬
‫است‬
‫عبارتند‬
‫از‬
:
‫اجزای‬
‫اداری‬
–
‫استقالل‬
–
‫تمرکز‬
-
‫پیچیدگی‬
–
‫تفویض‬
‫اختیار‬
-
‫تفکیک‬
–
‫حیطه‬
‫کنترل‬
–
‫استانداردکردن‬
–
‫حیطه‬
‫عم‬
‫ودی‬
-
‫حرفه‬
‫ای‬
‫گرایی‬
–
‫رسمیت‬
-
‫ترکیب‬
‫اجزای‬
‫اداری‬
:
‫به‬
‫معنای‬
‫تعداد‬
،‫سرپرستان‬
‫مدیران‬
‫صفی‬
،
‫وپرسنل‬
‫ستادی‬
‫نسبت‬
‫به‬
‫کل‬
‫تعداد‬
‫کارکنـــــان‬
‫سازمان‬
.
‫استقالل‬
:
‫حدی‬
‫است‬
‫که‬
‫مدیریت‬
‫عالی‬
‫باید‬
‫تصمیمات‬
‫ویژه‬
‫را‬
‫به‬
‫باالترین‬
‫سطح‬
‫اختیار‬
‫ارجاع‬
‫دهد‬
.
‫تفویض‬
‫اختیار‬
:
‫نسبت‬
‫تصمیماتی‬
‫که‬
‫توسط‬
‫مدیریت‬
‫عالی‬
‫گرفته‬
‫می‬
‫شود‬
‫به‬
‫تصمیماتی‬
‫که‬
‫توسط‬
‫مدیـــران‬
‫ا‬
‫جرائی‬
‫که‬
‫اختیار‬
‫تصمیم‬
‫گیری‬
‫به‬
‫آنها‬
‫داده‬
‫شده‬
‫است‬
.
‫تفکیک‬
:
‫تعداد‬
‫وظایف‬
‫ویژه‬
‫ای‬
‫که‬
‫درسازمان‬
‫مشخص‬
‫شده‬
‫یا‬
‫تفاوت‬
‫درجهت‬
‫گیری‬
‫های‬
‫شناختـــی‬
‫و‬
‫احساسی‬
‫مدیران‬
‫د‬
‫ر‬
‫دوایر‬
‫مختلف‬
‫سازمان‬
‫را‬
‫تفکیک‬
‫گویند‬
.
‫استاندارد‬
‫کردن‬
:
‫نشان‬
‫دهنده‬
‫حدی‬
‫می‬
‫باشدکه‬
‫تغییر‬
‫ور‬
‫وظایف‬
‫با‬
‫توجه‬
‫به‬
‫قوانین‬
‫ومقررات‬
‫قابل‬
‫تحمل‬
‫است‬
.
‫حرفه‬
‫ای‬
‫گرائی‬
:
‫به‬
‫معنای‬
‫حدی‬
‫که‬
‫کارکنان‬
‫یک‬
‫سازمان‬
‫حرفه‬
‫ای‬
‫را‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫مرجع‬
‫می‬
‫شناسند‬
.
‫حیطه‬
‫عمودی‬
:
‫تعداد‬
‫سطوح‬
‫درسلسله‬
‫مراتب‬
‫اختیارازمدیریت‬
‫عالی‬
‫به‬
‫زیر‬
‫دستان‬
‫درسطوح‬
‫پایین‬
‫سازمان‬
.
‫تمرکز‬
:
‫تمرکز‬
‫به‬
‫میزانی‬
‫که‬
‫در‬
‫تصمیم‬
‫گیری‬
‫در‬
‫یک‬
‫نقطه‬
‫واحد‬
‫در‬
‫سازمان‬
‫متمرکز‬
‫شده‬
‫اشاره‬
‫دارد‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
15
‫داده‬ ‫ترجیح‬ ‫تمرکز‬ ‫عدم‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬
‫شود؟‬ ‫می‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
16
‫کار‬ ‫تقسیم‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
17
‫کنترل‬ ‫حوزه‬
‫آیا‬
‫یک‬
‫مدیر‬
‫چند‬
‫نفر‬
(
‫کارگر‬
,
‫کارمند‬
‫یا‬
‫زیردست‬
)
‫باید‬
‫داشته‬
‫باشد‬
‫تا‬
‫کار‬
‫به‬
‫صورتی‬
‫موثر‬
‫و‬
‫با‬
‫راندمان‬
‫باال‬
‫ارائه‬
‫ش‬
‫ود‬
‫اهمیت‬
‫حوزه‬
‫کنترل‬
(
‫قلمرو‬
‫کنترل‬
)
‫در‬
‫این‬
‫است‬
‫که‬
‫می‬
‫توان‬
‫بدان‬
‫وسیله‬
‫تعداد‬
‫سطوح‬
‫و‬
‫مدیران‬
‫سازمان‬
‫را‬
‫مشخص‬
‫کرد‬
.
‫هر‬
‫قدر‬
‫حوزه‬
‫ی‬
‫کنترل‬
‫گسترده‬
‫تر‬
‫باشد‬
‫کارآئی‬
‫سازمان‬
‫افزایش‬
‫پیدا‬
‫می‬
‫یابد‬
.
‫حیطه‬
‫کنترل‬
‫یعنی‬
‫تعداد‬
‫زیردستانی‬
‫که‬
‫یک‬
‫مد‬
‫یر‬
‫می‬
‫تواند‬
‫بطور‬
‫اثربخش‬
‫آنها‬
‫را‬
‫هدایت‬
‫کند‬
.
‫چنانچه‬
‫حوزه‬
‫یا‬
‫قلمرو‬
‫کنترل‬
‫کوچک‬
‫باشد‬
‫مدیر‬
‫یا‬
‫سرپرست‬
‫می‬
‫تواند‬
‫کار‬
‫تعداد‬
‫انگشت‬
‫شماری‬
‫کارگر‬
‫یا‬
‫کارمند‬
‫را‬
‫کنترل‬
‫کرده‬
‫و‬
‫بر‬
‫آنها‬
‫نظارتی‬
‫دقیق‬
‫نماید‬
.
‫ولی‬
‫حوزه‬
‫یا‬
‫قلمرو‬
‫کوچک‬
‫دارای‬
‫سه‬
‫عیب‬
‫بزرگ‬
‫است‬
.
‫ن‬
‫خست‬
‫همان‬
‫گونه‬
‫که‬
‫بیان‬
‫نمودیم‬
‫حقوق‬
‫مدیریت‬
‫افزایش‬
‫می‬
‫یابد‬
.
‫دوم‬
‫ارتباطات‬
‫عمودی‬
‫در‬
‫سازمان‬
‫پیچیده‬
‫تر‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫واین‬
‫امر‬
‫باعث‬
‫می‬
‫شود‬
‫تا‬
‫کارها‬
‫با‬
‫کندی‬
‫بیشتری‬
‫انجام‬
‫شود‬
.
‫سوم‬
‫حوزه‬
‫یا‬
‫قلمرو‬
‫کوچک‬
‫باعث‬
‫می‬
‫شود‬
‫کارمندی‬
‫که‬
‫شاهـــــــد‬
‫نظارت‬
‫و‬
‫سایه‬
‫ی‬
‫دائمی‬
‫رئیس‬
‫بر‬
‫سر‬
‫خـــــــود‬
‫است‬
‫د‬
‫ارای‬
‫هیچ‬
‫گونه‬
‫اختیار‬
‫یا‬
‫آزادی‬
‫عملــــی‬
‫نباشد‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
18
‫محدودتر‬ ‫نظارت‬ ‫حیطه‬ ‫هرچه‬
‫باشدساختارسازمانی‬
(
‫ارتفاع‬
‫سازمان‬
)
‫شود‬ ‫بیشترمی‬
.
‫نظارت‬ ‫حیطه‬ ‫وهرچه‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫كمتر‬ ‫ارتفاع‬ ،‫یابد‬ ‫توسعه‬
.
‫هرچه‬
‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫سرعت‬،‫ترباشد‬ ‫مسطح‬ ‫ساختار‬
‫تمركز‬ ‫وعدم‬
‫بود‬ ‫خواهد‬،‫بیشتر‬
.
‫ساختار‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫عوامل‬

‫اندازه‬

‫فناوری‬

‫محیط‬
Environment

‫اهداف‬
‫و‬
‫استراتژی‬

‫فرهنگ‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
19
‫ساختارسازمانی‬ ‫با‬ ‫سازمان‬ ‫دراندازه‬ ‫تغییر‬ ‫بین‬ ‫همبستگی‬
‫بزرگی‬
‫را‬
‫می‬
‫توان‬
‫با‬
‫توجه‬
‫به‬
‫یك‬
‫واحد‬
،‫خاص‬
‫یك‬
،‫دایره‬
‫یك‬
‫بخش‬
‫یا‬
‫كل‬
‫سازمان‬
‫مشخص‬
‫كرد‬
.
‫به‬
‫طوركلی‬
‫درسازمان‬
‫های‬
‫كوچك‬
‫برخالف‬
‫سازمان‬
‫های‬
‫بزرگ‬
‫یك‬
‫تغییر‬
‫جزئی‬
‫دراندازه‬
‫سازمان‬
‫حداكثر‬
‫تاثیر‬
‫رابرساختار‬
‫سازمانی‬
‫برجای‬
‫می‬
‫گذارد‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
20
‫سازمان‬ ‫محتوایی‬ ‫و‬ ‫ساختاری‬ ‫ابعاد‬ ‫تعامل‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
21
‫سازمان‬ ‫تکنولوژی‬
‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫فرایندهای‬ ‫و‬ ‫فنون‬، ‫تجهیزات‬ ، ‫اطالعات‬ ‫به‬
‫اطالق‬ ‫ها‬ ‫ستاده‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نهاده‬
‫شود‬ ‫می‬
.
(
‫وارد‬ ‫وود‬
)
‫که‬ ‫دریافت‬
:
1
-
‫ساختا‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫انواع‬ ‫بین‬ ‫روشنی‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫روابط‬
‫ر‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫شــرکت‬
2
-
‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫صحیح‬ ‫تناسب‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ارتباط‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
22
‫سازمان‬ ‫استراتژیهای‬ ‫و‬ ‫اهداف‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
23
‫سوم‬ ‫بخش‬
‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫محیط‬
‫شامل‬
‫عواملی‬
‫می‬
‫شود‬
‫که‬
‫در‬
‫خارج‬
‫از‬
‫سازمان‬
‫وجود‬
‫دارند‬
.
‫برخی‬
‫از‬
‫این‬
‫عوامل‬
:
،‫مشتری‬،‫دولت‬،‫صنعت‬
‫عرضه‬
‫كنندگان‬
‫كاال‬
‫و‬
‫مؤسسات‬
‫مالی‬
.
‫فرهنگ‬
:
‫نشان‬
‫دهنده‬
‫مجموعه‬
‫ای‬
‫از‬
،‫ارزشها‬
،‫باورها‬
‫هنجارها‬
‫و‬
‫تفاهم‬
‫هایی‬
‫است‬
‫که‬
‫سازمان‬
‫در‬
‫آنها‬
‫با‬
‫کارکنان‬
‫وجوه‬
‫مشترك‬
‫دارد‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
24
‫تخت‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫بلند‬ ‫ساختار‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
25
‫گردد؟‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫تخت‬ ‫یا‬ ‫بلند‬ ‫ساختار‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬
‫انتخاب‬
‫هر‬
‫کدام‬
‫از‬
‫این‬
‫ساختارها‬
‫براساس‬
‫استراتژی‬
‫و‬
‫وظایف‬
‫ضروری‬
‫برای‬
‫رسیدن‬
‫به‬
‫استراتژی‬
‫ها‬
‫و‬
‫اهداف‬
‫سازمانی‬
‫وابس‬
‫ته‬
‫است‬
.
‫به‬
‫عنوان‬
‫مثال‬
‫در‬
‫شرکتهای‬
‫با‬
‫تکنولوژی‬
‫باال‬
‫مثل‬
‫صنعت‬
‫کامپیوتر‬
‫و‬
‫یا‬
،‫هوافضا‬
‫شرکتها‬
‫اغلب‬
‫از‬
‫استراتژی‬
‫متمای‬
‫ز‬
‫سازی‬
‫مبتنی‬
‫بر‬
‫محصول‬
‫و‬
‫کیفیت‬
‫پیروی‬
‫می‬
‫کنند‬
‫از‬
‫ساختار‬
‫تخت‬
‫استفاده‬
‫می‬
،‫شود‬
‫چرا‬
‫که‬
‫این‬
‫نوع‬
‫ساختار‬
‫به‬
‫کارمندان‬
‫اختیارات‬
‫و‬
‫سیعی‬
‫برای‬
‫تحقق‬
‫خواسته‬
‫های‬
‫مشتریان‬
‫بدون‬
‫مراجعه‬
‫مداوم‬
‫به‬
‫سرپرست‬
‫را‬
‫می‬
‫دهد‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
26
‫ساختار‬ ‫انواع‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
27
‫ساده‬ ‫ساختار‬
‫ساختار‬
‫ساده‬
(Simple Structure)
‫معموال‬
‫توسط‬
‫شرکت‬
‫های‬
‫کوچک‬
‫که‬
‫در‬
‫تولید‬
‫یک‬
‫یا‬
‫چند‬
‫محصول‬
‫مرتبط‬
‫با‬
‫هم‬
‫و‬
‫در‬
‫یک‬
‫بخش‬
‫بازار‬
‫خاص‬
‫فعالیت‬
‫می‬
‫ک‬
‫ند‬
‫استفاده‬
‫میشود‬
.
‫در‬
‫این‬
‫ساختار‬
‫یک‬
‫شخص‬
‫کارآفرین‬
(
Entrepreneur
)
‫وظایف‬
‫مدیریتی‬
‫را‬
‫برعهده‬
‫می‬
‫گیرد‬
.
‫در‬
‫این‬
‫حالت‬
‫هیچ‬
‫توافق‬
‫نامه‬
‫سازمانی‬
‫رسمی‬
‫به‬
‫وجود‬
‫نمی‬
‫آیند‬
‫و‬
‫تفکیک‬
‫افقی‬
‫بسیار‬
‫پایین‬
‫است‬
‫زیرا‬
‫کارمندان‬
‫چندین‬
‫وظیفه‬
‫را‬
‫با‬
‫هم‬
‫انجام‬
‫می‬
‫دهند‬
.
‫مثال‬
‫کالسیک‬
‫در‬
‫این‬
‫مورد‬
‫شرکت‬
‫اپل‬
‫است‬
‫در‬
‫مراحل‬
‫اولیه‬
‫حیاتش‬
‫است‬
.
‫این‬
‫شرکت‬
‫با‬
‫همکاری‬
‫استیو‬
‫جابز‬
‫و‬
‫استیون‬
‫وزی‬
‫ناك‬
‫تأسیس‬
‫شد‬
.
‫این‬
‫دو‬
‫نفر‬
‫کار‬
‫خود‬
‫را‬
‫در‬
‫یک‬
،‫گاراژ‬
‫با‬
‫مونتاژ‬
‫کردن‬
‫قطعات‬
‫کامپیوتر‬
‫و‬
‫تولید‬
‫رایانه‬
‫شخصی‬
‫شروع‬
‫کرد‬
‫ند‬
.
‫بعد‬
‫از‬
‫اینکه‬
‫بازار‬
‫آنها‬
‫رونق‬
‫گرفت‬
‫و‬
‫شرکت‬
‫آنها‬
‫به‬
‫سرعت‬
‫رشد‬
‫و‬
‫توسعه‬
،‫یافت‬
‫دریافتند‬
‫که‬
‫دیگر‬
‫به‬
‫صورت‬
‫سابق‬
‫نمی‬
‫توان‬
‫آن‬
‫ر‬
‫ا‬
‫اداره‬
‫کرد‬
.
‫شرکت‬
‫اپل‬
‫به‬
‫تفکیک‬
‫افقی‬
‫بیشتر‬
‫و‬
‫شکل‬
‫سازمانی‬
‫پیچیده‬
‫تری‬
‫نیاز‬
‫داشت‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
28
‫واحدسازی‬
‫ای‬‫وظیفه‬
‫حسب‬ ‫بر‬ ‫واحدها‬
‫وظیفه‬
‫شده‬ ‫تقسیم‬
‫هر‬ ‫و‬
‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫یک‬
‫غیر‬
‫با‬ ‫مشابه‬
‫دیگری‬
‫میدهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
29
‫امنایی‬ ‫هیات‬ ‫ساختار‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
30
‫ماتریسی‬ ‫ساختار‬
(Matrix Structure)
‫ساختار‬
‫ماتریسی‬
‫برای‬
‫اولین‬
‫بار‬
‫در‬
‫شرکتهای‬
‫دارای‬
‫تکنولوژی‬
‫پیشرفته‬
‫مثل‬
‫شرکتهای‬
‫الکترونیکی‬
‫و‬
‫هوافضا‬
‫ب‬
‫ه‬
‫کار‬
‫گرفته‬
‫شد‬
.
‫این‬
‫شرکتها‬
‫به‬
‫شدت‬
‫با‬
‫ایجاد‬
‫کاالهای‬
‫جدید‬
‫در‬
‫یک‬
‫محیط‬
‫کامال‬
‫رقابتی‬
‫و‬
‫نامطمئن‬
‫رو‬
‫به‬
‫رو‬
‫بودند‬
‫که‬
‫در‬
‫آن‬
‫سرعت‬
‫توسع‬
‫ه‬
‫محصول‬
‫بسیار‬
‫حیاتی‬
‫بود‬
.
‫آنها‬
‫به‬
‫ساختاری‬
‫نیاز‬
‫داشتند‬
‫که‬
‫بتواند‬
‫به‬
‫این‬
‫استراتژی‬
‫پاسخ‬
‫دهد‬
.
‫اما‬
‫ساختار‬
‫وظیفه‬
‫ای‬
‫برای‬
‫این‬
‫کار‬
‫انعطاف‬
‫پذیری‬
‫الزم‬
‫را‬
‫نداشت‬
.
‫در‬
‫واقع‬
‫ساختار‬
‫ماتریسی‬
‫سرعت‬
‫و‬
‫انعطاف‬
‫پذیری‬
‫باالیی‬
‫در‬
‫مواجهه‬
‫با‬
‫بازارها‬
‫و‬
‫محصوالت‬
‫به‬
‫شدت‬
‫متغیردارد‬
.
‫در‬
‫ساختار‬
،‫ماترسی‬
‫کنترل‬
‫سلسله‬
‫مراتبی‬
‫حداقل‬
‫است‬
‫و‬
‫از‬
‫کارمندان‬
‫انتظار‬
‫می‬
‫رود‬
‫که‬
‫خود‬
‫فعالیت‬
‫هایشا‬
‫ن‬
‫را‬
‫هماهنگ‬
‫کنند‬
.
‫از‬
‫ویژگی‬
‫های‬
‫آشکار‬
‫ساختار‬
‫ماتریسی‬
‫این‬
‫است‬
‫که‬
‫مساله‬
‫وحدت‬
‫فرماندهی‬
‫از‬
‫بین‬
‫می‬
‫رود‬
.
‫کارکنانی‬
‫ک‬
‫ه‬
‫در‬
‫چنین‬
‫ساختاری‬
‫قرار‬
‫می‬
‫گیرند‬
‫دارای‬
‫دو‬
‫رئیس‬
‫هستند‬
‫یک‬
‫رئیس‬
‫در‬
‫رابطه‬
‫با‬
‫نوع‬
‫وظیفه‬
‫ای‬
‫که‬
‫در‬
‫آن‬
‫دایره‬
‫به‬
‫آنها‬
‫وا‬
‫گذار‬
‫شده‬
‫و‬
‫رئیس‬
‫دیگر‬
‫در‬
‫رابطه‬
‫با‬
‫نوع‬
‫محصول‬
‫است‬
.
‫بنابراین‬
‫در‬
‫ساختار‬
‫ماتریسی‬
‫زنجیره‬
‫مضاعف‬
‫فرماندهی‬
‫مشخص‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫د‬
‫ر‬
‫سازمان‬
‫های‬
‫زیر‬
‫از‬
‫چنین‬
‫ساختاری‬
‫استفاده‬
‫می‬
‫شود‬
:
‫شرکت‬
‫های‬
‫تبلیغاتی‬
,
‫فضایی‬
,
‫تحقیق‬
‫و‬
‫توسعه‬
,
‫ساختمانی‬
,
‫بیمار‬
‫ستان‬
‫ها‬
,
‫آژانس‬
‫های‬
‫دولتی‬
,
‫دانشگاه‬
,
‫سازمان‬
‫های‬
‫مشاوره‬
‫و‬
‫سازمان‬
‫های‬
‫تفریحی‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
31
‫ای‬ ‫خزانه‬ ‫یا‬ ‫ماتریسی‬ ‫سازمان‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
32
‫تیم‬ ‫ساختار‬
‫محصول‬
‫عمده‬
‫ترین‬
‫نوآوری‬
‫ساختاری‬
‫در‬
‫سالهای‬
‫اخیر‬
‫ساختار‬
‫تیم‬
‫محصول‬
(Product Team Structure)
‫است‬
.
‫همان‬
‫مزایای‬
‫ساختار‬
‫ماتریسی‬
‫را‬
‫دارد‬
‫و‬
‫لی‬
‫دلیل‬
‫اینکه‬
‫در‬
‫آن‬
‫کارکنان‬
‫به‬
‫صورت‬
‫تیم‬
‫هایی‬
‫بین‬
‫وظیفه‬
‫ای‬
‫دائمی‬
‫سازماندهی‬
‫می‬
‫ش‬
،‫وند‬
‫کم‬
‫هزینه‬
‫تر‬
‫و‬
‫ساده‬
‫تر‬
‫بودن‬
‫آن‬
‫است‬
.
‫در‬
‫ساختار‬
‫تیم‬
‫محصول‬
‫فعالیتهای‬
‫وظیفه‬
‫ای‬
‫برای‬
‫کاهش‬
‫هزینه‬
‫های‬
‫اداری‬
‫وافزایش‬
‫ت‬
‫وانایی‬
‫مدیریت‬
‫به‬
‫منظور‬
‫کنترل‬
‫و‬
‫نظارت‬
‫بین‬
‫خطوط‬
‫پروژه‬
‫و‬
‫محصول‬
‫تقسیم‬
‫می‬
‫شوند‬
.
‫اما‬
‫به‬
‫جای‬
‫اینکه‬
‫متخصصان‬
‫وظیف‬
‫ه‬
‫ای‬
‫همانند‬
‫ساختار‬
‫ماتریسی‬
‫فقط‬
‫به‬
‫طور‬
‫موقت‬
‫به‬
‫یک‬
‫پروژه‬
‫خاص‬
‫تخصیص‬
‫داده‬
‫شوند‬
‫در‬
‫یک‬
‫تیم‬
‫بین‬
‫وظیفه‬
‫ای‬
‫دائمی‬
‫قرار‬
‫م‬
‫ی‬
‫گیرند‬
.
‫در‬
‫نتیجه‬
‫هزینه‬
‫های‬
‫مرتبط‬
‫با‬
‫هماهنگی‬
‫فعالیت‬
‫های‬
‫آن‬
‫متخصصان‬
‫نسبت‬
‫به‬
‫ساختار‬
‫ماتریسی‬
‫بسیار‬
‫پایین‬
‫تر‬
‫است‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
33
‫جغرافیایی‬ ‫ساختار‬
(Geographical Structure)
‫در‬
‫ساختار‬
‫جغرافیایی‬
(Geographical Structure)
‫منطقه‬
‫جغرافیایی‬
‫مبنای‬
‫گروه‬
‫بندی‬
‫فعالیتهای‬
‫سازمانی‬
‫قرار‬
‫می‬
‫گی‬
‫رد‬
.
‫برای‬
‫مثال‬
‫یک‬
‫شرکت‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫عملیات‬
‫تولیدی‬
‫خود‬
‫را‬
‫در‬
‫چند‬
‫متطقه‬
‫جغرافیایی‬
‫تقسیم‬
‫و‬
‫در‬
‫هر‬
‫منطقه‬
‫یک‬
‫کارخ‬
‫انه‬
‫احداث‬
‫کند‬
.
‫این‬
‫کار‬
‫به‬
‫شرکت‬
‫اجازه‬
‫می‬
‫دهد‬
‫به‬
‫نیازهای‬
‫مشتریان‬
‫منطقه‬
‫ای‬
‫پاسخگو‬
‫بود‬
‫و‬
‫هزینه‬
‫حمل‬
‫ونقل‬
‫را‬
‫کاهش‬
‫دهد‬
.
‫مردم‬
‫هر‬
‫منطقه‬
‫از‬
‫کشور‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫نیازها‬
‫و‬
‫سلیقه‬
‫های‬
‫خاصی‬
‫داشته‬
‫باشند‬
.
‫هر‬
‫واحدی‬
‫از‬
‫سازمان‬
‫که‬
‫در‬
‫یک‬
‫منطقه‬
‫خاص‬
‫جغرافی‬
‫ایی‬
‫قرار‬
‫می‬
‫گیرد‬
‫می‬
‫کوشد‬
‫تا‬
‫همه‬
‫نیازهای‬
‫ذی‬
‫ربط‬
‫آن‬
‫ناحیه‬
‫را‬
‫تامین‬
‫نماید‬
.
‫عالوه‬
‫بر‬
‫شرکتهای‬
،‫تولیدی‬
‫شرکتهای‬
‫خدمات‬
‫ی‬
‫مثل‬
‫بانکها‬
‫و‬
‫فروشگاه‬
‫های‬
‫زنجیره‬
‫ای‬
‫نیز‬
‫می‬
‫توانند‬
‫با‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫این‬
‫ساختار‬
‫شعباتی‬
‫را‬
‫در‬
‫مناطق‬
‫جغرافیایی‬
‫تأسیس‬
‫کنند‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
34
‫شرکت‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫عملیات‬ ‫منطقه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سازمان‬
‫تولیدی‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
35
‫ساختار‬
‫بخشی‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
36
‫چهارم‬ ‫بخش‬
‫شرکت‬ ‫یك‬ ‫بخشی‬ ‫ساختار‬
‫تولیدی‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
37
‫ادهوکراسی‬ ‫تاریخچه‬
(
‫کار‬ ‫ویژه‬ ‫ساخت‬
-
‫موقت‬
)
‫در‬
‫خالل‬
‫جنگ‬
‫جهانی‬
‫دوم‬
‫بود‬
.
‫زمانیکه‬
‫گروههای‬
‫ویژه‬
‫ای‬
‫تشکیل‬
‫می‬
‫شد‬
‫و‬
‫بعد‬
‫از‬
‫انجام‬
‫ماموریت‬
‫خود‬
‫منحل‬
‫می‬
‫گشت‬
.
‫دوره‬
‫زمانی‬
‫فعالیت‬
‫به‬
‫طور‬
‫قطع‬
‫معین‬
‫نبود‬
‫در‬
‫چنین‬
‫ساختاری‬
‫قوانین‬
‫و‬
‫مقررات‬
‫محدودی‬
‫وجود‬
‫دارد‬
.
‫قوانین‬
‫و‬
‫مقررات‬
‫موجود‬
‫ب‬
‫سیار‬
‫منعطف‬
‫و‬
‫نامدون‬
‫هستند‬
.
‫خود‬
‫انعطاف‬
‫پذیری‬
‫مستلزم‬
‫آن‬
‫است‬
‫که‬
‫رسمی‬
‫سازی‬
‫صورت‬
‫نگیرد‬
.
‫در‬
‫ادهوکراسی‬
‫و‬
‫بوروکراسی‬
‫حرفه‬
‫ای‬
‫افراد‬
‫حرفه‬
‫ای‬
‫بکار‬
‫گرفته‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫در‬
‫ساختار‬
‫ادهوکراسی‬
‫برای‬
‫مساله‬
‫باید‬
‫راه‬
‫حل‬
‫ابتکاری‬
‫ارائه‬
‫شود‬
.
‫در‬
‫نتیجه‬
‫استانداردسازی‬
‫و‬
‫رسمیت‬
‫نامناسب‬
‫است‬
.
‫در‬
‫ادهوکراسی‬
‫قدرت‬
‫بدون‬
‫توجه‬
‫به‬
‫پست‬
‫فرد‬
‫در‬
‫دست‬
‫اف‬
‫راد‬
‫زبده‬
‫و‬
‫خبره‬
‫است‬
.
‫متخصصان‬
‫در‬
‫گروههای‬
‫منعطف‬
‫که‬
‫از‬
‫قوانین‬
‫و‬
‫مقررات‬
‫و‬
‫رویه‬
‫های‬
‫استاندارد‬
‫شده‬
‫کمی‬
،‫برخوردارند‬
‫گروه‬
‫بندی‬
‫می‬
‫شوند‬
.
‫به‬
‫موازات‬
‫تغییر‬
،‫شرایط‬
‫فعالیت‬
‫هایی‬
‫که‬
‫انجام‬
‫می‬
‫دهند‬
‫تغییر‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
38
‫مجازی‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫ساختار‬
‫ساختار‬
‫شبکه‬
‫ای‬
(Network Structure)
‫یا‬
‫سازمان‬
‫مجازی‬
(Virtual Organization)
‫جدیدترین‬
‫طرح‬
‫سازمانی‬
‫است‬
.
‫در‬
‫ساختار‬
‫شبکه‬
‫ای‬
‫در‬
‫واقع‬
‫هیچ‬
‫ساختاری‬
‫به‬
‫معنای‬
‫خاص‬
‫وجود‬
‫ندارد‬
.
‫زیرا‬
‫ساختار‬
‫شبکه‬
‫ای‬
‫عمال‬
‫وظایف‬
‫تجاری‬
‫درون‬
‫ساز‬
‫مان‬
‫را‬
‫حذف‬
‫کرده‬
‫و‬
‫از‬
‫طریق‬
‫قراردادهای‬
‫بلند‬
‫مدت‬
‫با‬
‫عرضه‬
‫کنندگان‬
‫و‬
‫توزیع‬
،‫کنندگان‬
‫آن‬
‫وظایف‬
‫را‬
‫انجام‬
‫می‬
‫دهد‬
.
‫ساختار‬
‫ش‬
‫بکه‬
‫ای‬
‫را‬
‫گاه‬
‫سازمان‬
‫مجازی‬
‫می‬
‫نامند‬
.
‫چرا‬
‫که‬
‫سازمان‬
‫دیگر‬
‫به‬
‫آن‬
‫شکل‬
‫سنتی‬
‫خود‬
‫که‬
‫کامال‬
‫دارای‬
‫مجموعه‬
‫ای‬
‫از‬
‫دارایی‬
‫های‬
‫فیزیکی‬
‫قابل‬
‫رویت‬
‫است‬
‫وجود‬
‫ندارد‬
.
‫وقتی‬
‫که‬
‫محیط‬
‫شرکت‬
‫کامال‬
‫بی‬
‫ثبات‬
‫است‬
‫و‬
‫انتظار‬
‫آن‬
‫است‬
‫که‬
‫این‬
‫بی‬
‫ثب‬
‫اتی‬
‫تدوام‬
‫یابد‬
‫و‬
‫نیز‬
‫در‬
‫شرایطی‬
‫که‬
‫به‬
‫نو‬
‫آوری‬
‫و‬
‫پاسخ‬
‫سریع‬
‫به‬
‫تغییرات‬
‫به‬
‫میزان‬
‫زیادی‬
‫نیاز‬
،‫است‬
‫مفیدترین‬
،‫ساختار‬
‫نوع‬
‫شبک‬
‫ه‬
‫ای‬
‫است‬
.
‫امروزه‬
‫بازارهای‬
‫الکترونیکی‬
(E-Markets)
‫و‬
‫سیستم‬
‫های‬
‫اطالعاتی‬
‫پیشرفته‬
‫هزینه‬
‫های‬
‫مبادله‬
‫بازار‬
‫را‬
‫به‬
‫شدت‬
‫کاهش‬
‫داده‬
‫و‬
‫مبن‬
‫ای‬
‫ایجاد‬
‫این‬
‫نوع‬
‫ساختار‬
‫را‬
‫فراهم‬
‫کرده‬
‫اند‬
.
‫در‬
‫ساختار‬
‫شبکه‬
‫ای‬
‫وظایف‬
‫تجاری‬
‫سازمان‬
‫در‬
‫سراسر‬
‫دنیا‬
‫پراکنده‬
‫است‬
‫و‬
‫فقط‬
‫د‬
‫ر‬
‫یک‬
‫منطقه‬
‫یا‬
‫یک‬
‫ساختمان‬
‫متمرکز‬
‫نشده‬
‫اند‬
..
‫سازمان‬
‫شبکه‬
‫ای‬
‫در‬
‫شکل‬
‫نهایی‬
‫خود‬
‫یک‬
‫مجموعه‬
‫شرکت‬
‫یا‬
‫واحدهای‬
‫تجاری‬
‫م‬
‫ستقل‬
‫است‬
‫که‬
‫از‬
‫طریق‬
‫رایانه‬
‫ها‬
‫در‬
‫قالب‬
‫یک‬
‫سیستم‬
‫اطالعاتی‬
‫به‬
‫هم‬
‫متصل‬
‫شده‬
‫و‬
‫کاال‬
‫یا‬
‫خدماتی‬
‫را‬
،‫طراحی‬
‫تولید‬
‫و‬
‫بازاری‬
‫ابی‬
‫میکنندشرکت‬
‫های‬
‫بزرگی‬
‫چون‬
‫نایک‬
,
‫ریباك‬
,
‫لیزکلیبرن‬
,
‫رادیو‬
‫امرسان‬
‫و‬
‫کامپیوتر‬
‫دل‬
‫تعداد‬
‫انگشت‬
‫شماری‬
‫از‬
‫ه‬
‫زاران‬
‫شرکتی‬
‫است‬
‫که‬
‫تاسیس‬
‫شده‬
‫اند‬
‫و‬
‫بدون‬
‫داشتن‬
‫تشکیالتی‬
‫متعلق‬
‫به‬
‫خود‬
‫صدها‬
‫میلیون‬
‫دالر‬
‫دادوستد‬
‫می‬
‫کنند‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
39
‫سازمانی‬ ‫ساختارهای‬ ‫تفاوت‬
‫چرا‬
‫ساختارهای‬
‫سازمانی‬
‫متفاوت‬
‫اند؟‬
‫ساختارهای‬
‫سازمانی‬
‫می‬
‫توانند‬
‫به‬
‫صورت‬
‫استاندارد‬
‫و‬
‫دیوانساالر‬
‫باشند‬
‫یا‬
‫حتی‬
‫به‬
‫صورت‬
‫سازمان‬
‫های‬
‫برون‬
‫مرزی‬
‫فعال‬
‫یت‬
‫نمایند‬
.
‫یک‬
‫سازمان‬
‫که‬
‫آن‬
‫را‬
‫الگویی‬
‫مکانیکی‬
‫می‬
‫نامیم‬
‫از‬
‫نظرمفهوم‬
‫مترادف‬
‫با‬
‫سازمان‬
‫های‬
‫دیوانساالر‬
‫است‬
‫و‬
‫در‬
‫آن‬
‫کارها‬
‫بس‬
‫یار‬
‫رسمی‬
‫است‬
.
‫شبکه‬
‫اطالعاتی‬
‫محدود‬
‫و‬
‫کارها‬
‫برحسب‬
‫دوایر‬
‫تقسیم‬
‫شده‬
‫اند‬
.
‫در‬
‫چنین‬
‫سازمانی‬
‫کارکنان‬
‫رده‬
‫ی‬
‫پایین‬
‫نمی‬
‫توا‬
‫نند‬
‫در‬
‫فرایند‬
‫تصمیم‬
‫گیری‬
‫مشارکت‬
‫نمایند‬
‫در‬
‫انتهای‬
‫دیگر‬
‫طیف‬
‫الگویی‬
‫به‬
‫نام‬
«
‫الگوی‬
‫ارگانیک‬
»
‫وجود‬
‫دارد‬
.
‫این‬
‫ساختار‬
‫با‬
‫س‬
‫ازمان‬
‫های‬
‫بدون‬
‫مرز‬
‫شباهت‬
‫زیادی‬
‫دارد‬
.
‫ساختار‬
‫دارای‬
‫سطح‬
‫افقی‬
‫گسترده‬
‫است‬
‫و‬
‫از‬
‫تیم‬
‫هایی‬
‫تشکیل‬
‫شده‬
‫است‬
‫که‬
‫اعضای‬
‫آنها‬
‫دارای‬
‫ت‬
‫خصص‬
‫ها‬
‫و‬
‫در‬
‫سطوح‬
‫مختلف‬
‫سازمانی‬
‫قرار‬
‫گرفته‬
‫اند‬
‫رسمیت‬
‫در‬
‫سطح‬
‫بسیار‬
‫پایینی‬
‫است‬
‫و‬
‫از‬
‫شبکه‬
‫بسیار‬
‫گسترده‬
‫اطال‬
‫عاتی‬
‫برخوردارند‬
.
‫شبکه‬
‫ارتباطی‬
‫مسیر‬
‫باال‬
‫به‬
‫پایین‬
,
‫پایین‬
‫به‬
‫باال‬
‫و‬
‫افقی‬
‫می‬
‫پیماید‬
‫و‬
‫افراد‬
‫می‬
‫توانند‬
‫در‬
‫فرایند‬
‫ت‬
‫صمیم‬
‫گیری‬
‫مشارکتی‬
‫فعال‬
‫داشته‬
‫باشند‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
40
‫ساختار‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫عوامل‬
‫پیتردراکر‬
:
‫هرنوع‬
‫ساختاری‬
‫که‬
‫برای‬
‫سازمان‬
‫انتخاب‬
‫می‬
‫شود‬
‫می‬
‫بایست‬
‫متناسب‬
‫با‬
‫اهداف‬
‫سازمان‬
‫صورت‬
‫گیرد‬
.
‫آثار‬
‫فرایندهای‬
‫پردازش‬
‫درون‬
،‫سازمان‬
‫محیط‬
‫و‬
‫عوامل‬
‫دیگر‬
‫بر‬
‫روی‬
‫ساختار‬
‫از‬
‫طـــریق‬
‫استراتژی‬
‫صورت‬
‫می‬
‫پذیرد‬
.
‫استر‬
‫اتژی‬
‫هم‬
‫به‬
‫نتایج‬
‫نهائی‬
‫و‬
‫هم‬
‫به‬
‫وسایل‬
‫نیل‬
‫به‬
‫آنها‬
‫اشاره‬
‫دارد‬
.
‫دو‬
‫نظریه‬
‫در‬
‫مورد‬
‫استراتژی‬
:

‫حالت‬
‫طرح‬
‫ریزی‬
(Planning mode )
‫این‬
‫نظریه‬
‫استراتژی‬
‫را‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫طرح‬
‫یا‬
‫یک‬
‫رشته‬
‫رهنمودهایی‬
‫واضح‬
‫و‬
‫روشن‬
‫که‬
‫از‬
‫قبل‬
‫تدوین‬
‫شده‬
‫توجیه‬،
‫و‬
‫تشریح‬
‫می‬
‫کند‬
‫براین‬
،‫اساس‬
‫مدیـران‬
‫مقصدی‬
‫که‬
‫می‬
‫خواهند‬
‫به‬
‫آن‬
‫برسند‬
‫مشخص‬
‫کرده‬
‫در‬
‫راستای‬
‫رسیدن‬
‫به‬
‫آن‬
‫یک‬
‫طرح‬
‫اصولــی‬
‫و‬
‫ساختارمند‬
‫تدوین‬
‫می‬
‫کند‬
.

‫حالت‬
‫تکاملی‬
(
Evolutionary
)
‫براساس‬
‫این‬
،‫نظریه‬
‫استراتژی‬
ً‫ا‬‫الزام‬
‫طرحی‬
‫اصولــــی‬
‫و‬
‫سنجیده‬
،‫نیست‬
‫بلکه‬
‫در‬
‫ط‬
‫ی‬
‫زمان‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫یک‬
‫الگو‬
‫در‬
‫جریان‬
‫تصمیمات‬
‫مهم‬
‫ظهور‬
‫پیدا‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫شرکت‬
‫های‬
‫بازرگانی‬
‫از‬
‫این‬
‫حالت‬
‫تبعیت‬
‫می‬
‫ک‬
‫نند‬
.
‫شرکت‬
‫های‬
‫بازرگانی‬
‫از‬
‫این‬
‫حالت‬
‫تبعیت‬
‫می‬
‫کنند‬
‫مزیت‬
‫اصلی‬
‫روش‬
،‫دوم‬
‫در‬
‫توانایی‬
‫آن‬
‫به‬
‫منظور‬
‫انطباق‬
‫با‬
‫استراتژی‬
‫های‬
‫ایســــــتا‬
‫و‬
‫پویا‬
‫است‬
.
‫سازمان‬
‫ها‬
‫موقعی‬
‫که‬
‫تنوع‬
‫گرایی‬
‫را‬
‫در‬
‫پیش‬
‫می‬
،‫گیرد‬
‫باید‬
‫ساختاری‬
‫متفاوت‬
‫نسبت‬
‫به‬
‫حالت‬
‫اول‬
‫و‬
‫دوم‬
‫داشته‬
‫باشن‬
‫د‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
41
‫سازمان‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫ماتریسی‬ ‫سازمان‬ ‫نمودار‬
‫تولیدی‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
42
‫بانك‬ ‫کل‬ ‫ادارات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫چارت‬
‫ملت‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
43
‫الگوی‬ ‫با‬ ‫ملت‬ ‫بانك‬ ‫در‬ ‫جامع‬ ‫بانکداری‬
Barclays
‫بانک‬
‫جامع‬
Barclays

‫در‬
‫سال‬
1690
‫میالدی‬
‫توسط‬
‫جان‬
‫فریم‬
‫و‬
‫توماس‬
‫گولد‬
‫بانک‬
gold smith bankers
‫تاسیس‬
‫شده‬
‫و‬
‫در‬
‫سال‬
1735
‫جیمز‬
‫بارکلی‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫شریک‬
‫به‬
‫این‬
‫بانک‬
‫پیوست‬
‫و‬
‫تا‬
‫سالها‬
‫بعد‬
‫نام‬
‫او‬
‫بر‬
‫روی‬
‫این‬
‫بانک‬
‫باقی‬
‫ماند‬
.

‫در‬
‫سال‬
1896
‫تعداد‬
19
‫کسب‬
‫و‬
‫کار‬
‫بانکی‬
‫کوچک‬
‫و‬
‫خانوادگی‬
‫به‬
‫این‬
‫بانک‬
‫پیوسته‬
‫و‬
‫بانکی‬
‫با‬
182
‫شعبه‬
،
806
‫کارمند‬
‫و‬
26
‫میلیون‬
‫پوند‬
‫سپرده‬
‫را‬
‫تشکیل‬
‫دادند‬
.

‫در‬
‫سال‬
1920
‫در‬
‫میان‬
5
‫بانک‬
‫برتر‬
‫انگلستان‬
‫قرار‬
‫گرفت‬
.

‫از‬
‫سال‬
1925
‫اقدام‬
‫به‬
‫توسعه‬
‫فعالیت‬
‫خود‬
‫در‬
‫سایر‬
‫کشورها‬
‫نمود‬
.

‫این‬
‫بانک‬
‫تاکید‬
‫زیادی‬
‫بر‬
‫نوآوری‬
‫داشته‬
‫و‬
‫دارد‬
،
‫سیر‬
‫مهمترین‬
‫نوآوری‬
‫ها‬
‫در‬
‫محصوالت‬
‫و‬
‫خدمات‬
‫آن‬
‫عبارتند‬
‫از‬
:

‫راه‬
‫اندازی‬
‫اولین‬
‫کارت‬
‫اعتباری‬
‫در‬
‫انگلستان‬
‫با‬
‫نام‬
Barclays card
‫در‬
‫سال‬
1966

‫رونمایی‬
‫از‬
‫اولین‬
‫دستگاه‬
‫خود‬
‫پرداز‬
‫جهان‬
‫در‬
‫سال‬
1967
‫در‬
‫شهر‬
‫انفیلد‬

‫راه‬
‫اندازی‬
‫اولین‬
‫کارت‬
‫بدهی‬
‫در‬
‫انگلستان‬
‫با‬
‫نام‬
Barclays connect
‫در‬
‫سال‬
1987

‫اولین‬
‫موسسه‬
‫مالی‬
‫دارای‬
‫وب‬
‫سایتی‬
‫در‬
‫سال‬
1995

‫اولین‬
‫بانک‬
‫ارائه‬
‫دهنده‬
‫خدمات‬
‫پرداخت‬
‫بدون‬
‫تماس‬
‫از‬
‫طریق‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
‫در‬
‫سال‬
2011

‫اولین‬
‫بانک‬
‫در‬
‫ارائه‬
‫خدمات‬
‫پرداخت‬
‫نفر‬
‫به‬
‫نفر‬
‫از‬
‫طریق‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
‫در‬
‫اروپا‬
‫در‬
‫سال‬
2012
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
44
‫جامع‬ ‫بانکداری‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬
‫در‬
‫بانکداری‬
‫جامع‬
‫به‬
‫منظور‬
‫ارائه‬
‫خدمات‬
‫تخصصی‬
‫تر‬
‫به‬
‫مشتریان‬
،
‫به‬
‫چهار‬
‫گروه‬
‫تقسیم‬
‫می‬
‫شود‬
:

‫مشتریان‬
‫حقیقی‬
‫خرد‬
‫و‬
‫متوسط‬

‫مشتریان‬
‫حقیقی‬
‫بزرگ‬

‫مشتریان‬
‫حقوقی‬
‫خرد‬
‫و‬
‫متوسط‬

‫مشتریان‬
‫حقوقی‬
‫بزرگ‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
45
‫ملت‬ ‫بانك‬ ‫شرکتها‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬
‫عنوان‬
‫شغل‬
‫و‬
‫پست‬
‫سازمانی‬
‫در‬
‫بانک‬
‫ملت‬
‫هر‬
‫شاغل‬
‫از‬
‫یک‬
‫عنوان‬
‫شغلی‬
‫برخوردار‬
‫می‬
‫باشد‬
.
‫عالوه‬
‫بر‬
‫عنوان‬
‫شغلی‬
،
‫هر‬
‫شغل‬
‫در‬
‫بانک‬
‫دارای‬
‫شرح‬
‫وظای‬
‫ف‬
‫مشخص‬
‫و‬
‫تعریف‬
‫شده‬
‫ای‬
‫است‬
.
‫مجموعه‬
‫وظایف‬
‫هر‬
‫کس‬
‫عالوه‬
‫بر‬
‫آنچه‬
‫در‬
‫شرح‬
‫شغل‬
‫عنوان‬
‫گردیده‬
‫توسط‬
‫مسئول‬
‫مافوق‬
‫ب‬
‫ه‬
‫اطالع‬
‫کارکنان‬
‫می‬
‫رسد‬
.
‫مشاغل‬
‫و‬
‫پست‬
‫های‬
‫بانک‬
‫بطور‬
‫کلی‬
‫به‬
‫پنج‬
‫رده‬
‫مدیریتی‬
،
‫مدیریتی‬
–
‫تخصصی‬
،
‫تخصص‬
‫ی‬
،
‫تخصصی‬
-
‫اجرایی‬
‫و‬
‫اجرایی‬
‫تقسیم‬
‫و‬
‫براساس‬
‫اهمیت‬
‫وظایف‬
،
‫مسئولیت‬
‫ها‬
،
‫سهولت‬
‫و‬
‫سختی‬
‫کار‬
‫و‬
‫عوامل‬
‫مؤثر‬
‫در‬
‫تجزیه‬
‫و‬
‫تحلیل‬
‫شغل‬
،
‫ارزشیابی‬
‫و‬
‫طبقه‬
‫بندی‬
‫می‬
‫شوند‬
.
‫مختصری‬
‫ازشرح‬
‫وظایف‬
‫اداره‬
‫كل‬
‫رئیس‬
‫اداره‬
‫كل‬
:
‫هماهنگی‬
‫و‬
‫ارائه‬
‫راهبردها‬
‫و‬
‫خط‬
‫مشی‬
‫اداره‬
‫کل‬
‫در‬
‫زمینه‬
‫امور‬
‫شرکتها‬
‫و‬
‫سرمایه‬
‫گذاری‬
.
‫مدیریت‬
‫واحد‬
‫کارشناسی‬
‫کنترل‬
‫پروژه‬
‫و‬
‫ممیزی‬
‫طرح‬
‫ها‬
‫و‬
‫پروژه‬
‫های‬
‫سرمایه‬
‫گذاری‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
46
‫ملت‬ ‫بانك‬ ‫شرکتها‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬
‫معاون‬
‫كل‬
‫سرمایه‬
‫گذاری‬
:
(
‫واحد‬
‫كارشناسی‬
‫امالک‬
‫و‬
‫مستغالت‬
‫مازاد‬
)

‫مشارکت‬
‫در‬
‫تبیین‬
‫اهداف‬
‫برنامه‬
‫عملیاتی‬
‫اداره‬
‫کل‬
‫و‬
‫نظارت‬
‫بر‬
‫انجام‬
‫امور‬
‫مربوطه‬
‫بر‬
‫اساس‬
‫اهداف‬
‫مشخص‬
‫شده‬
‫و‬
‫تالش‬
‫در‬
‫جهت‬
‫رسیدن‬
‫به‬
‫اهداف‬
‫و‬
‫شرکت‬
‫در‬
‫جلسات‬
‫برنامه‬
‫عملیاتی‬
‫بانک‬
‫حسب‬
‫دستورالعملهای‬
‫مربوطه‬
.

‫مشارکت‬
‫در‬
‫تهیه‬
‫و‬
‫تدوین‬
‫سند‬
‫توسعه‬
‫سرمایه‬
‫گذاری‬
‫بانک‬
‫در‬
‫چارچوب‬
‫چشم‬
،‫انداز‬
‫ماموریتها‬
،
‫استراتژیها‬
،
‫اهداف‬
،
‫سیاستهای‬
‫مصوب‬
‫بانک‬
‫و‬
‫اجرا‬
‫و‬
‫کنترل‬
‫بر‬
‫آن‬
.

‫برنامه‬
‫ریزی‬
‫در‬
‫تعیین‬
‫اولویتهای‬
‫پژوهشی‬
‫و‬
‫تحقیقاتی‬
‫مورد‬
‫نیاز‬
‫در‬
‫حوزه‬
‫سرمایه‬
‫گذاری‬
‫و‬
‫امور‬
‫شرکتهای‬
‫وابسته‬
.

‫شناسایی‬
‫و‬
‫تعیین‬
‫شاخصها‬
‫و‬
‫پارامترهای‬
‫موثر‬
‫بر‬
‫فعالیتهای‬
‫سرمایه‬
‫گذاری‬
‫و‬
‫امور‬
‫شرکتهای‬
‫وابسته‬
.

‫انجام‬
‫مطالعات‬
‫الزم‬
‫و‬
‫شناسایی‬
‫مشکالت‬
‫و‬
‫موانع‬
‫سرمایه‬
‫گذاری‬
‫و‬
‫امور‬
‫شرکتهای‬
‫وابسته‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
47
‫ملت‬ ‫بانك‬ ‫شرکتها‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬
‫معاون‬
‫كل‬
‫امور‬
‫شركتها‬
:
(
‫واحد‬
‫كارشناسی‬
‫نظارت‬
‫و‬
‫ارزیابی‬
‫عملکرد‬
‫شركتها‬
)
o
‫پیشنهاد‬
‫سرمایه‬
‫گذاری‬
‫موثر‬
‫و‬
‫بهره‬
‫برداری‬
‫مناسب‬
‫و‬
‫سودآور‬
‫در‬
‫طرحهای‬
‫زود‬
‫بازده‬
‫به‬
‫معاونت‬
‫مدیر‬
‫عامل‬
‫در‬
‫امور‬
‫سرمای‬
‫ه‬
‫گذاری‬
‫و‬
‫امور‬
‫شرکتها‬
.
o
‫کنترل‬
‫میزان‬
‫اندوخته‬
‫ها‬
‫و‬
‫تقسیم‬
‫سود‬
‫شرکتهای‬
‫وابسته‬
.
o
‫برگزاری‬
‫جلسات‬
‫حضوری‬
‫با‬
‫مدیران‬
‫و‬
‫مسئولین‬
‫شرکتهای‬
‫وابسته‬
‫جهت‬
‫بررسی‬
‫موارد‬
‫و‬
‫مشکالت‬
‫جاری‬
‫شرکت‬
‫و‬
‫اعال‬
‫م‬
‫مراتب‬
‫خدمت‬
‫معاونت‬
‫مدیر‬
‫عامل‬
‫در‬
‫امور‬
‫سرمایه‬
‫گذاری‬
‫و‬
‫امور‬
‫شرکتها‬
.
o
‫کنترل‬
‫نقایص‬
‫و‬
‫نارسائیهای‬
‫حسابهای‬
‫موجود‬
‫شرکتهای‬
‫وابسته‬
،
‫اعالم‬
‫شده‬
‫از‬
‫سوی‬
‫بازرسان‬
‫قانونی‬
‫و‬
‫حسابرسان‬
‫مربوطه‬
.
o
‫کنترل‬
،
‫تمدید‬
،
‫واریز‬
‫یا‬
‫ابطال‬
‫سپرده‬
‫ها‬
،
‫اوراق‬
‫مشارکت‬
‫و‬
‫سایر‬
‫اسناد‬
‫مرتبط‬
‫با‬
‫سرمایه‬
‫گذاری‬
..
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
48
‫امور‬ ‫اداره‬
‫اداری‬

‫صدور‬
‫احکام‬
‫پرسنلی‬
(
،‫مرخصی‬
،‫مأموریت‬
،‫انتصاب‬
،‫انتقال‬
‫رفاهی‬
)

‫انجام‬
‫امور‬
‫پشتیبانی‬
(
‫ساختمانی‬
‫و‬
‫تدارکاتی‬
)

‫نظارت‬
‫بر‬
‫عملکرد‬
‫عوامل‬
‫پیمانکاری‬
(
‫ساختمانی‬
‫و‬
‫تدارکاتی‬
)

‫مکاتبات‬
‫اداری‬
(
،‫صادره‬
‫وارده‬
)

‫کنترل‬
‫سیستم‬
‫ورود‬
‫و‬
‫خروج‬
(
،‫تأخیر‬
،‫تعجیل‬
،‫مأموریت‬
‫استحقاقی‬
،
‫استعالجی‬
)

‫کنترل‬
،
،‫بررسی‬
‫پیش‬
‫بینی‬
‫و‬
‫تطابق‬
‫بودجه‬
‫و‬
‫هزینه‬
‫های‬
‫اداری‬
‫و‬
‫پرسنلی‬
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
49
‫بندی‬ ‫جمع‬
‫بر‬
‫مبنای‬
‫سبک‬
‫های‬
‫مدیریت‬
‫که‬
‫در‬
‫کتب‬
‫مدیریت‬
‫بدان‬
‫اشاره‬
‫شده‬
‫است‬
(
‫سبک‬
‫دستوری‬
–
‫مشارکتی‬
‫و‬
‫اقتضایی‬
)
،
‫ن‬
‫وع‬
‫شخصیت‬
‫کارآفرین‬
‫و‬
‫کارکنان‬
‫کسب‬
‫و‬
،‫کار‬
‫کارافرینان‬
‫باید‬
‫تصمیم‬
‫بگیرند‬
‫که‬
‫در‬
‫چینش‬
‫سازمانی‬
‫کسب‬
‫و‬
‫کار‬
‫خود‬
‫از‬
‫کدام‬
‫ی‬
‫ک‬
‫از‬
‫چارت‬
‫های‬
‫سازمانی‬
‫مربوطه‬
‫که‬
‫در‬
‫این‬
‫فصل‬
‫اشاره‬
،‫گردید‬
‫استفاده‬
‫نمایند‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
50
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
51
‫فیلم‬ ‫تماشای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محترم‬ ‫دانشجویان‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬
‫مربوط‬
‫ن‬ ‫می‬ ‫جلب‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫به‬
‫ماییم‬
.
‫ضمن‬
‫محترم‬ ‫دانشجویان‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬
‫تکل‬ ،‫تحویل‬ ‫زمان‬ ‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫بارگذاری‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تکلیف‬
‫را‬ ‫یف‬
(
‫فیلم‬ ‫مشاهده‬ ‫از‬ ‫پس‬
/
‫مربوطه‬ ‫مقاله‬
)
‫نمایید‬ ‫ارسال‬
.
‫مدرس‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬
:
‫محمدکاظمی‬ ‫رضا‬ ‫دکتر‬
52
1 de 56

Recomendados

فرشاد نادری por
فرشاد نادریفرشاد نادری
فرشاد نادریDr. Farshad Naderi
533 visualizações2 slides
4- تشریح کسب و کار.pdf por
4- تشریح کسب و کار.pdf4- تشریح کسب و کار.pdf
4- تشریح کسب و کار.pdfRahaHesari
18 visualizações38 slides
Sport strategy por
Sport strategy Sport strategy
Sport strategy Habib Honari
17 visualizações44 slides
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1) por
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)Faranak ghafarzadeh almasi
2.7K visualizações15 slides
هلدینگ ها و راهبرد های ارزش آفرینی por
هلدینگ ها و راهبرد های ارزش آفرینیهلدینگ ها و راهبرد های ارزش آفرینی
هلدینگ ها و راهبرد های ارزش آفرینیVedi Zargarian
1K visualizações65 slides
ch1-hri.pdf por
ch1-hri.pdfch1-hri.pdf
ch1-hri.pdfRahaHesari
1 visão41 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
28.7K visualizações69 slides
Getting into the tech field. what next por
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.7K visualizações22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
7K visualizações99 slides
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.7K visualizações19 slides
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.6K visualizações51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K visualizações42 slides

Destaque(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd28.7K visualizações
Getting into the tech field. what next por Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6.7K visualizações
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray7K visualizações
Introduction to Data Science por Christy Abraham Joy
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.6K visualizações
Time Management & Productivity - Best Practices por Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K visualizações
The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K visualizações
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.8K visualizações
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K visualizações
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K visualizações
ChatGPT webinar slides por Alireza Esmikhani
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.5K visualizações
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K visualizações
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K visualizações
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K visualizações
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.5K visualizações
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K visualizações
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K visualizações
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.9K visualizações
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K visualizações

6 - تیم اجرایی - ساختار سازمانی.pdf