O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bolmarzo 2 new

732 visualizações

Publicada em

Boletín Parroquial de Marzo

Publicada em: Mídias sociais
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Bolmarzo 2 new

  1. 1. PEREGRINACIÓN MARIANA Unha vez máis, organizamos na parroquia unha peregrinación por santuarios marianos. que inclúe guías en Barcelona eZaragoza, adcmais da cntrarlu ao templo da Sagrada Familia, en réxime de pensión conr¡-rlcta (scrr bcbitlus), co seguinte itinerario: l" - 14 dc xullo: Santiago/Barcclona (70+70 krr) Presentación no aeroporto de Santiago de Compostcla ás 8:30 h, para suír corr Vueling ás 10:15 h. Chegada ás I l:55 h. Traslado a Montscrral plrir vrsillr u Basílica. 2" - 15 de xullo: Barcelona Almorzo no hotel e traslaclo a Barcclona. Visita paltoriirnica con grrilr local c Basílica. Cea no hotel. 3' - 16 de xullo: BarcelonalZaragoza (320 km) Almorzo e saída cara a Zaragoza. Xantar en Zaragoz¿r. Visita a Zaragoza con guía local e Basílica. Cea no hotel. 4" - 17 de xullo: Zaragoza c Lourdcs (250 krn) Almorzo e saícla cara a Lourdes. Xantar en Lourdes. 'larclc dc visitir ¿r Basílica. Cea no hole[. 5' - l8 de xullo: Lourdes/zona Bilbao (300 km) Alnrorzo e saída caraa Bilbao. X¿tntar no llotel. Tarde dc visita u llilbao. ('c¿r no hotel. 6" - l9 de xullo: Bilbao/zon¿r Santander (120 km) Almorzo e saída cara o norte de Bilbao. Castro Urdiales, Santandcr un Altamira e Santillana do Mor. Xantar en ruta. Cca no hotcl. l" - 20 dc xullo: zona Santandcr/Ovicdo Alnrorzo e saída aara a [-iébana. Xantar pola zona. §eguir cara a Cangas de Onís. Visita á Basílica de Covadonga. Continuar cara a Ovicdo. ('ca no hotel. 8'- 2l de xullo: Oviedo/Os Tilos Almorzo no hotel. Regreso a Galicia con xantar en ruta. Prczo por pcrsoa: 895 €. PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS DOS TILOS SOMOS PEREGRINOS ()rrc sigrrilica o quc supórr scr' peregrinos'/ Probablemente non nolo pregun- lrurrtls ¡.lois, non.nalrlcnlc, vinculanros scr peregrinos a fl¡ocr o oamiño de Srrntiago. Non obst¿rntc o tcnro ¡rcrcrrirro tcrl r.rr-l significado rnáis amplo, sobr-c todo dende a perspectiva c:ristiir. I'crcgriuo é o can-riñante crll ¡ r¡uha mel.a; e o cristián cntcndc a súra vida conlo un oarniño quc tcrr (lr.rc l)clcoll'cr', scgnindo as pegarlus dc Xcsús, ao Iongo dc lorla rr síra vida. E ccrto r¡ur,r o lr:rnro xcral sc concrctlr ctln clivcrsos xcit«ls tlc clnliñirr, sc bcn lodos clcs rros lrxutlan ¿r acadar a gríur nrcta. ljn rcstrnlo, carl¿r iruo litírrxico é un xeito concrcto rle pcrcgrinar, á hz da l'lrllhrir dc Dcr.rs. ('lrrllr tcrrrJlo litúrxico guíanos a un ntometrto específico da lristoriu tla Salvar:i«in: Atlvcnto. Nudal, Coresma. Pascu¿r de Resurección, 'lttrtpo oi'dinario; sorr torkrs clcs r:hanradas constantcs a percgl'inar cara a nrctit tlrt nosit l'c: a l{csulrcccitin tlo Schor. Moi vincul¿rclos a cslcs rronrcntos tlo pcrrcgrinación vital, conro seguidores dc Xcsírs, estíln outros tipos de percgrinacións. I:ste ano somos invitaclos pola conruuiclatlc parroquial a percgrinar polo Camiiio Irrglós, que despois de sete etapas nos accrcaría Compostcla p¿tra vcr, no Apóstolo S¿urtiaso, unha posiblc meta da nosl fi:. '[irLnón, no rrcs dc xullo, tcnl«ls progr¿r- nurtlu ultha pcrcgrinación marialla c¡uc dcndc diversos santu¿rrios (Moutscrrat, l.ourclcs, Pilar, Ilegoña e Covadonga) nos irá achegando á figura insuperable da nosa Nai, María. Das dúas ¡rcrcgrinacións tecles máis intbrmación neste boletín. Scxa cal sexa a nosa clis¡xrnihilidaclc de tempo, estado de saúde e posibilidades Iatrorais ou econirtnic¿ts, l«xlit ir rxr*r vicla dcbe ser rxrha penniurcntc ¡r,eregrinación á Ca-sa ckr I'ai. 001 mr0$[[lBOLETÍN PARROQUIAL No 205 - Marzo 2018
  2. 2. XA FALTA POUCO Para o gran acontecemento Pascual fblta pouco, pero a súa celebración vai depender da intensidade con que nos preparcmos neste tempo de Coresrna e celebracións de Semana Santa. Durante a Coresma a entrega e sacrifi- cio son nosos. Por mandato da Igrexa, o xaxún e a abstinencia, que só teñen verdadeiro sentido cando levan consi- go privación, austcridade e sacrifico, máis intensos nos vcrrrcs cll memoria do día da Morle de Xcs(¡s. E por reco- mendaciórr da mesm¿r lgrcxa, lectura da Biblia, intensidadc na oración, esmola e atención acls pobres, que teñen verdacleiro sentido cancftr sc rca- lizan desde a conversitin intcrio¡ a hurnildade e o compronriso cos clespo- suídos. Na Semana Santa inlos ser testemuñas do sacnflcio de Cristo, coa dilcrcnr:ia de que o noso sacrificio dc (lorcsma está relacionado coas nosas inflclelida- cles e o de Xcsús co seu amor e gral.l xencrosidadc ao roscatamos para Dcus. Por iso ó unh¿r boa preparaci(ln ache- gamos ao sacramento da Pcnitencia (confesión) que nos restitúe ou aumen- ta a graza de Deus e nos pretlispón ás celebracións pascuais corno anuncio do encontro defrnitivo con Dcus. Dar testemuño de fc cn tantas celebra- cións ao redor da Semana Santa é unha oportunidade de evanxelización polo arlor dc Xesirs que experimcnlarnos c rlos nlove a amalo nos irmáx. Como di o Papa Francisco: "Fainos falta clamar cada día, pedir a síra graza para que nos abra o corazón frío e sacuda a nosa vida tibia e superficial. Canto hcn nos ljli dcixar que Xesúrs volva tocar a u()sa existencia e nos lance a comunicar a súa vida nova! Entón, o que ocorre é que, en definiti- va, 'o que vimos e oínros é o que anun- ciamos' (lXn 1,3). A mcllor nrotiva- ci«in para dccidirsc a cornunicar o Ev¿rrrxeo é contemplalo con amor, é dctcrse nas súas páxinas e lelo co cora- zót't". UNHA PAXINA PARA SEGUIR Durante os últirnos lneses estive- fflos a facer unha discreta renova- ción cla páxina web da parroquia http://www. parroquiadosti Ios.org/. Na xanela inicial "novidarles" podedes atopar os últirnos boletíns parroquiais que subimos a courczo cle rnes. Destacamos tamén os rcla- torios gravados en audio do intcre- sante ciclo de reunións forrnativas c cspirituais da parroc¡uia. [;irralurcnlc, tomos scmprc á vista r:csla ¡ráxina inicial os datos mais relcvantcs e a axenda cos acontece- mentos principais da parroquia, moi útil para vcrihcar datas c hura- rios. Temos unha lapzr nova, a írltima, titulada "MÚSICA", na quc atopa- rccles unha seric clc protrlostas musicais variadas clc tollrhtica rcli- xiosa enlazadas a You'l'ubc, c r¡uc poden vir bcn para coutribuír á rlra- ción c rcflcxión durantc cstc pcrío- do coresmal. Non ¡rodemos dcixar por suposto de aconsellar a visita a todo o resto das seccións coa segu- ranza de que será unha actividade valiosa. PARROQUIA VIVA 5.- Grupo de oración, ás l9:30 h. I1.- Celebración comunitaria da Pcnitencia, ás ll h. 18.- Reunión de pais/nais de nenos/as que recibirán este ano os sacramentos da Penitencia e Eucaristía. ás I I da rurañá, no salón de actos da Asociación. Ás l2:30 h:Asemblca económica pan'oquial 19.- Festa de S. Xosé. Grupo de ora- ción, ás 19:30 h. 24.- Calnbio de hora. A misa diaria pasa a cclebrarse ás 20:00 h. 25.- Domingo de Ramos. Bendición dos Ramos, antcs da misa das 12,00 h. Día Mundial do Enfermo. 2tt.- I{cunión clo grupo de Cáritas, ás 20:30 h. 29.- Xoves Santo. Clelebración da Cea do Señor, ás 20:00 h. 30.- Vcnres Santo. Cclcbración da Paix(rn e Mofte do Señor, ás 18:00 h. 31.- Sírbado Santo. Vixilia Pascr-ral e rnisa. ás 23:00 h.

×