O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Boletin nov 1 new

634 visualizações

Publicada em

BOLETIN NOVEMBRO

Publicada em: Internet
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Boletin nov 1 new

  1. 1. A PARROQUIA, IIoXI I )l�ll;� Ir:ll r ot�rri;r t�rrc r�rrlir ;t I ('sl)Ond0f il(t� llr)l i� lr ttt�tor tlll�r't 't rcl l'ltt to,�lti;t rltt,t ,'',,rlt,t, ,' lt,,tt lt'tltlill ou �ltll(ill(rlll'l ('tlltttllltrl;t,lt',1,'',,'�'tlt,l'rlt''' tlt'Xcs�ts, cll llll';ll rl. r"l'tr l.ll rlr' 'r'l1"." lrlllllll'll ' ('ottt,t.l,,ir'rtt �r,'ttttittt('lll(', lrt't',oltl C COllltlllilllll,t,,'tt ltt,',tt rlr' lll"l'll'l( lrrll ('oilrillrtrlltrlt'tlt'r't,tttttltl,l:lrl(':, ,iVaS C I'Cs�rotl',,t1'l("'. ''ll llll"ll (it' lll'1"'l .llll()llil ('oItt"'�rott:rltlrilirl:rrlt' tlt' lorlo',. clt lugar tlt' t lt'r lt 'tll"ltt" l)lr.,lol':rl rlr.llli,,iolr t.,lt't'r,;urrt'lizacitill. ('t� llt)';tt (l('lll,llllt'lllr'l�ln '' ttt"lltllttiott' ' A�rct'lttt'lt llo sot iitl. e ll lr�1',;�� dc 'qltetlrt �rct ltlttlrr ('tlrrcs�lottsilllilitllrtle ('()lllllllilllriil' el1 lttl''��� tlt' lt'liri""ttl�trlt"'.t t,lorit lt ' ('�ttllltltzit tt� l'.:;�ri�iltt. ('ll ltlqllr de lrlCtlr,. tt",i1'tl:rt itill' i�rlrilrieir'rll c illt'tcilt' ' ('onltrlriclirtlc tlt'llt'tlltvt'llllllitllzas, en lttl',��� tlc �lrivilcxios' l)o(lcrcs ott �lrcslixio' 'fam�n sc prccislltt n(lv�r� :t�li(udes cn ll�ttos �tt'rs: Do culto ao "eu", at) Sotrlido colnLlnilario c lrillclll() ' l)it itlt:tllnttltic:tt'itill' li ;t�lt'rlttrlt' �rr'l':.ltl t' t .llltttlil'tl i't Da obsesi�n pola clicaciir (o litt, r ( ()llslls), ii �lrcocttllaciritl �rolu �lcclagtlria dc ini- ciaci�n cristi� (facet persoas c cotrrtrttitliltlcs)' Do ego�smo (o meu). � xencr�rst'l;rtlc tlc ootnpat'tir' Da enemistade. envexa e conlionlirci�n, � estima, conflallza e proxirnidade. . Da amargura da cr�tica sistem�ticir, negativa e destrutiva, � correcci�n fl'atertta c axuda mutua. ' Do nrecio ao futuro, � conflanza tto llsp�rito' DO prOtagOniSmO persoal ou <jo lll('ll grupo' aO servizo xcllcl'oso 'lirtlo istl cttttltlt boa dose dL amor, humor e paciclle iir e lorte vida no Esp�rito' . Faise necesaria a participaci�lr cottcsllonsable dos laicos lla parro(ltl�ll. t.()s sctls rninisterios, carismas e funci�ns. . Neces�tanse p�rrocos serviclores c r(:r'rovados. Servidores da collru�titt. sc�'vitlot'cs da nrisi�n. . Neces�tanse cristi�ns convertidos ,�rre lagan posible unha comLlllitl:ttlc plrrrot�triltl nova; Con lxalts para acariciar e al�lrtzltr os m�is pobres e Coll ollOS cscrtttlttlgrcs dcl Evanxeo. Ru�l Berzoso, bi'sltrt tlr ('it�l'ttl lilxlrigtt mo$ffiilIffi1l( ,l F I lN tfA�nr xJt,lAl N' Jll l ilnvcttth�r /ll l / l,/tllltilttlll^r�Alllllhllr flrr illrl /',1"1)( ):; lll ()l; l x(tl(NAllA Mt'NltlAl lx)ll Pollll� s I tt,r,,rlllrr rtt�,1,|l,r 'rrlllil r �l l'r ttltlr'� ''t'lll'l'l'l'lr ttt'tl'tll"'ltloll"ill)l(' lt lrrltlr /tl llrr lllllllrlir' lr'rl lrillr I I rllll rrl ll�rt llll ,lll� , l,ttt 'ttt'tl"t ' I ll lrrrlrl rl ' ll'll'ltr'l't'lr " lt" "'���ll rl'l [lt',, tt, illrllrl rlllrr rllllrr rlllt lllrllr 'llrrl llll 'llll' t lllt 'lr l"l tllt 'ttllr ' I rrllltr r illtllrlil lrllllr l�r,tl ,1,, 1 ,,,f,"� rr I llll 'lt '�"'t rl rlllr ' 'l't r lt'tttt'trl't 'lrl l';tlllt I l,tlt, l',r (l ltr�lt tlr lt( rlllr rl,ll llI r "rlllr I I lllr lllt)' t tllllrl I lllr "lrrll (llr (l( "1)r)1"' l) l,lt�llt ttttttttt,,,lr,,,�,,a,'1,,(l()s ():,,,,,,,,',,, tl.ltt�llU, itlllr''� tllt lCStlt'lC ('liSttl llCi (�rl'til,,r.l,rrrrirrl'.,,1,r tttl,r lilr'rlrito) tt'lctbfaf�lr.'t';t 'rtttlttllt N4tttt'lt�tl 'lt'" lt,,l'tr". ('.tl I ,,,1,,,, r,,,1,, l',t1,,1 ( �rll r',1,1 �,r,,, l:ttttltcit!��'J (.)rrr'n" ltrrlrlt � 'r rlll lrrllrl rt ll,t,..,t r.lriil,t lrrrlrr,. |lrr,, ,t r)|lr tilil It('l('tCllCilfl.'� tttttt tl�ll ,rllllllr lllr lrll rlr",.,lt, �,� r',ll', lrt l�r n', �r,l rlr""'r'llll)lll cstat'�ilt (oll n'r l)ttt,,', o Pillr,l llil t rlll:l 'i�rr'''lulrt 'r llr"t't'iCortlitt r'l llll"r lrl )rt lrl llllllrl irrlll+l rl;t ,�rt,. �rrrr,l,rt,t �t,, r.,,,,,,t,1,t,1,', t' lt titCla llltttlt�tlrl, rl l' llr �l,lltll I,ltlrr il �tol,tr'zit t',1�l llil ( l|l�l"r'tt tl" I 'lll( o t'sohl'C tl lt'tlil rlr r�llr lllr ltllr " I rlr'llt' t'',1.',t,lr'tl,trl,r �l Inll,t rl,t tt'r',,1 t,l"'l (t lr' l'c l(). lt) rl I llrrll ��rrlr lrl lt'lltt I ott ' lizrt ltltt �tltz ',, ', l,tl N.tt �rr.�,,t.t�,,.,,r'r ltr,,, �r,,l,tr'', r olllo tleStinatittir,',,lttltlt,t t'lrl't tlt rrrlltttlrlllrtrlrr �Itt:t llttt'l ttttlt,t t'l't,r l""t tlltlt't ('/ ll.scmatlll' ('il"l llrllltllllll/rll rl llrt'rl Irll t.it.ltt It,,,(.nl|n rlilr.it,,,,lrt,t,,,l,.l,,'lr;rtr illtrodt�tillt,,'|,t tlll r lrlrlrlr ttrr I llr rrllll�r t.o:, �r,,l,tr',,..,1.il, ir,,1. 1rt�,,tt ,t llll( {,rtr�rltt'tif qtl(':'('( lrllr llrl llllll r 'ltl'illr r t'l't ('ltl vrtt ',('l rl lllt'tl r illlllrlilllll',[ 'lrrrlrtlciro ctls rlt"'lrlr]lt I trlil ' lr llrlrr I ll I illll�l :l: (tl)llt', ,lt tttt',,'t lr nlrll'l ' ( ) rlotttitt�,,r lt) ,lt' tt,,,'ltll'lo lr ( ('�tlltscnos tttllt;t l'ttt l'r l1'.;l�� rlt' ('tt',lo l(r't ,r I t,tltr t' lllv�lallos �i lttt'tlt"' �loIr t", rr rlillllltll�n ,r I'lllllll ,1,� ��il'.,1 ,lt ltlllrlr r r�
  2. 2. -l i/ REMATE DO;ANO LlT�RxlGO Neste mes reflexionamos sobre o ca$�- Aquelas comunidades tan a contra- tulo 25 de Mateo. i corrente, acosadas por un poder A par�bola dos talentos fala de po4er- imperial que non as quer�a, xa sab�an nos ao servizo dos demais ."n p"rh", que os cartos non poden mercar a de vista que todo o que somo, "i.*o. peltenza � comunidade--. As mozas nos foi dado. Vivimos na gratuidadd de que non conseguen entrar no banque- Deus, na palma da s�a man, na indi- te son as que viven na escuridade' as xencia m�is absoluta diante do agasallo que pensan que se pode mercar a fe e continuo que � a vida, o u*o., � nutu- a- salvaci�n no �ltimo minuto' que reza... Os bos criados da par�bola son abonda con ir � tenda cando empece conscientes de que s� contan cos talen- a festa e mercar aceite para as s�as tos que lles d� o seu Se�or e con eles l�mpadas. Nos tempos de persecu- constr�en o seu vivir. Reco�ecen a gra- ci�n nos que escribe Mateo esta tuidade na que viven e fun o pOsible par�bola � todo un aviso para preser- por mellorar o mundo que os anodea var a fidelidade ao Reino. Agardar na medida das s�as por�ilidud"s. As�, con gozo na alma, vivir na alegr�a de coa honestidade e a humildade de quen saber que es parte dun banquete final sabe que todo lle foi dado, ch�gan �. o mellor xeito de vivir cando a diante do seu Se�or e, orgullosos, [re- situac,i�n ao teu arredor � sombriza s�ntanlle o froito do seu traballo, os oe mals' seus logros. E o Se�or acolle e recibe No xu�zo de Deus o �nico avaliable � senxu�zos,senmirarquen fixo m�isou a compaix�n e a misericordia pata menos, coa alegr�a do pai, da nai que cos �ltimos. M�is a�nda: no relato descobre os logros dos seus fillos. Xes�s identifica ao mesmo Deus o criado ru�n non aceota o asasallo do coas persoas marxinadas' A expre- seu se�or " "nt�..ur" [f "��i. ""-" ] si�n no. pode ser m�is rotunda: moeda que enterrou, "; J;'*r;; *tiven fame e d�chesme de comer"' nin aprecia nin goza;;;;;;:tbtd" Sen paliativos' sen escusas' A lei' a nin a rransmite a quJi;;"d*. il oraci�n' os profetas' o maxisterio"' rrrozas da segu.da ;;r;J;";;;;; est�n moi ben' pero uon te�en senti- contra roda esper";-;;;";;; do se non somos quen de colocarnos que iles espera unt u'!luna;^�;.; no lugar da persoa desafiuzada' da re�en que agardar """"i�;;;;;;;". yltada' da inmigrante sen papeis' da A ruz, s�mboro d, r";;;;:;;;�;, anci� soa"' No xu�zo final Deus � a �nica condici�n �;;;;;;;;: re�ne a todas as persoas e elixe para quere. vedes u."r.."n"il;o�ril;i encher a s�a casa a quen' en calquera lugar do mundo, baixo calquera bandeira, seguindo ou non unha relixi�n... d� pan a quen ten fame, acolle ao inmigrante, visita a quen est� no c�rcere ou enfermo, viste a quen non ten roupa... En definitiva, est� acompa�ando ao oolixo" social, ao lastre, eses dos que a Sra. Lagarde dixo "viven demasiado e son un risco para a econom�a glo- bal". E non pensedes que hai bos e malos. Como dic�a Torres Queiruga na charla que nos dou o luns 30 na parroquia, todos leva- mos dentro de n�s unha ovella e un cabrito, e tanto nos inclinamos para o ben como para o mal. C�mpre peneirar as nosas acci�ns e po�elas ao sol da Palabra. Cada un, cada unha, temos que analizar nos nosos comportamentos e ver que versi�n de min mesmo estou alirnentando, a que cumpre norrnas e xulga a outros segundo a lei ou a que acolle o "lixo" humano e fai que nel brille a gloria de Deus? Pois niso andamos neste mes de novembro, remate do ano lit�rxico. E cando chegue a Festa de Cristo, Rei do Universo, xa non haber� d�bidas acerca de que queremos dicir con iso do reinado divino. Que Deus reine significa que non haxa persoas �s que Hes dea ver- gonza vivir. PARROQUIA VIVA l.- Festa de Todos os Santos. 2.- Misa por todos os familiares e veci�os defuntos, �s l9:00. 6.- Luns. Grupo de oraci�n, �s 20:00. 19.- I Xornada Mundial dos Pobres. 20.- Luns. Grupo de oraci�n, �s 20:00, 26.- Festa de Cristo, Rei do Universo. 27.- Luns. Grupo de reflexi�n, �s 20:00. 29.- M�rcores. Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 20:00. ACONTECEMENTOS Bautismos: Alejandro Garc�a Su�rez, de Juan Ram�n e Sof�a (03-09-2017) Manuela L�pezD�az, de Miguel �ngel e Cristina (09-09-2017) Daniel Mart�nez S�nchez, de Pablo e Beatriz 24-09-2417) L�a Vieiro M�ndez, de Rub�n e Mu Isabei (ol-lo-2017) Mar�� Rosario Mallada Gallego, de Pablo e Mar�a Rosario {14-rc-2017) Defunci�ns: Antonio L�pez Vigo, de Villar - Cach,eiras ( I I -06-201 7) Patricia Mu Davi�a Rodr�guez, de Feros - Cacheiras $7-A6-2017) M" Estilita de Castro Rinc�n, de R�a Ameneiro I 1 (02-l l-2017)

×