O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Op een handvol jaren tijd evolueerdehet staalbedrijf Geldof naar een we-reldwijde aannemer van totaalprojec-ten in enginee...
Realisaties communicerenDie nadruk op Geldofs toegevoegdewaarde bij complexe totaalprojectenis intussen realiteit geworden...
ten. Hun arsenaal aan communicatie-middelen was beperkt en voorname-lijk visueel van aard, met folders enbrochures. “In we...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Extra bevestiging via de media

Geldof maakt handig gebruik van perscommunicatie
om z’n beeldvorming te
versterken en een ruimer publiek aan te
spreken. Het investeert ook in testimonials
om zijn realisaties op een aangename
en overtuigende manier voor te stellen.

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Extra bevestiging via de media

  1. 1. Op een handvol jaren tijd evolueerdehet staalbedrijf Geldof naar een we-reldwijde aannemer van totaalprojec-ten in engineering en staalcon-structie. Marketing DirectorPieter Van Acker werkte meeaan die snelle evolutie. “Toenik hier begon, was Geldof eenrelatief klein productiebedrijf,een Belgische kmo die toch steedsmeer internationale uitstraling ver-wierf dankzij de realisaties.”“Het besef dat ons kmo-imago steedsminder beantwoordde aan de reali-teit van onze werking, leidde tot eengrondige rebranding. Daarbij hebbenwe onze kerncompetenties geaccen-tueerd. Die zitten in de hoofden vanonze medewerkers. De expertise vanonze mensen is onze belangrijkstetoegevoegde waarde. Ze is belang-rijker dan ons machinepark en deinstallaties voor klanten die we daar-mee produceren.”“Dat menselijke aspect haddenwe misschien wat verwaarloosdin onze communicatie”, aldusPieter Van Acker. “Ook voor em-ployer branding mochten we welwat meer aandacht hebben.” Sindsde rebranding komen de medewer-kers van Geldof veel meer aan bodin de communicatie van het bedrijf.Hun toegevoegde waarde wordt ookduidelijker gecommuniceerd naar debuitenwereld.Geldof maakt handig gebruik van pers-communicatie om z’n beeldvorming teversterken en een ruimer publiek aan tespreken. Het investeert ook in testimoni-als om zijn realisaties op een aangenameen overtuigende manier voor te stellen.Geldof/EngiconExtra bevestigingvia de mediaTESTIMONIAL QUADRANT COMMUNICATIONS
  2. 2. Realisaties communicerenDie nadruk op Geldofs toegevoegdewaarde bij complexe totaalprojectenis intussen realiteit geworden. PieterVan Acker: “Marketingcommunicatiehoeft niet louter een ondersteunenderol te hebben. Het kan evengoed eenkatalysator zijn om de ambities vanje organisatie te realiseren. Het kaneen van de drijvende krachten zijnachter je organisatie. Het momentdat je als marketeer de businessmoet volgen of inhalen, is het te laat.Dan ben je naar mijn gevoel slechtbezig.”Bij Geldof liep de beeldvorming be-wust wat voor op de realiteit. Intus-sen vallen beeld en realiteit mooisamen. Zo hoeft het bedrijf zich niette beperken tot het uitdrukken vanzijn visie en ambities. Het kan steedsmeer uitpakken met concrete rea-lisaties. “De totaalprojecten die wetoen voor ogen hadden, voeren wenu effectief uit”, bevestigt Pieter VanAcker. “We hebben niet altijd de com-petenties in huis om die realisatiesop overtuigende wijze te communi-ceren aan de mensen tot wie we onsrichten. Naast klanten en prospectenzijn dat onder meer potentiële mede-werkers, partners en investeerders.Omdat we ook in onze communicatiestreven naar professionele kwaliteit,werken we samen met specialistenzoals Quadrant Communications.”Kwaliteit moet groeienVan zijn leveranciers verwacht Pieterdat zij absolute specialisten zijn inhun domein. Ook moeten ze zichheel flexibel kunnen opstellen en zelfinitiatief durven nemen. “Dat laatstekan alleen als je elkaar voldoendekent en vertrouwt. Daarom is hetbelangrijk dat je zelf tijd investeertom je leverancier te informeren. Enomgekeerd, want zo’n partnershipis per definitie tweerichtingsverkeer.Anders mag je de verhoopte kruisbe-stuiving wel vergeten.”Het leerstadium voorbij, begint dieinitiële inspanning te renderen. “Uitervaring weet ik dat die investeringzichzelf binnen de kortste kerenterugbetaalt. Dat was met QuadrantCommunications niet anders. Zo hoefik de meeste projecten nog slechts teinitiëren, de rest loopt vanzelf: hunmedewerkers vinden vlot hun wegdoorheen onze organisatie.”Pieter Van Acker rekent wel eenbeetje op Quadrant Communicationsom de rol van externe waakhond opzich te nemen, zeker voor perscom-municatie. “Het belang daarvan magje niet onderschatten”, stelt hij. “Veelvan onze tijd wordt opgeslokt doorinterne operationele opdrachten.Daardoor riskeer je belangrijke maarminder dringende taken, zoals pers-communicatie, opzij te schuiven. Omte vermijden dat die verwaarloosdworden, is het goed dat er iemand isdie af en toe eens aan je mouw trekt.De toegevoegde waarde van een part-ner zoals Quadrant Communications,die ook zelf het initiatief neemt, isgroot.”Verhalen zeggen meerAanvankelijk kenmerkte de communi-catie van Geldof zich door een direc-te, pragmatische aanpak: verkoperstrokken de baan op en gingen dedialoog aan met klanten en prospec-“Het menselijke aspectbenadrukken we nu steedsmeer in onze communicatie.”Testimonial Geldof/Engicon© Quadrant Communications - 2012
  3. 3. ten. Hun arsenaal aan communicatie-middelen was beperkt en voorname-lijk visueel van aard, met folders enbrochures. “In wezen volstond dat”,aldus Pieter Van Acker. “We toondenwat we deden en dat was het. Een-maal je toegevoegde waarde zit inhoe je iets doet, eerder dan in wat jedoet, volstaat een foto niet meer. Deverhalen achter de projecten die wevandaag realiseren zijn veel rijker danwat beelden kunnen vertellen.”Geldof legde andere inhoudelijk ac-centen en voegde een warme, mense-lijke invalshoek aan zijn communica-tie toe. “Zo zijn we in eerste instantiebij perscommunicatie uitgekomen.Later zijn daar testimonials bijgeko-men, deels ter ondersteuning van dieperscommunicatie”, vertelt Pieter VanAcker.Voor de medewerkers en de klan-ten betekent elke vorm van media-aandacht een extra bevestiging. Hetversterkt de beeldvorming en helptom ambassadeurs van hen te ma-ken. “Via de media slagen we er ookin om andere doelgroepen op eenovertuigende, geloofwaardige manierte bereiken, zoals potentiële mede-werkers, klanten en investeerders.Klantenverhalen bieden dan weer deperfecte illustratie van onze kerncom-petenties en de toegevoegde waardedie we leveren”, besluit Pieter VanAcker.“Via de media slagen we er ookin om andere doelgroepen op eenovertuigende, geloofwaardigemanier te bereiken”Testimonial Geldof/Engicon© Quadrant Communications - 2012Waarom communiceertGeldof?• medewerkers en klanten informeren enbeïnvloeden• potentiële medewerkers, klanten,partners en investeerders aantrekkendoor ze op een geloofwaardige,overtuigende manier aan te spreken

×