Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

bm kku.pptx

  1. 2.0 OBJEKTIF KAJIAN (a) Mengenal pasti dan menyenaraikan frasa kerja aktif tak transitif dalam novel Di Sebalik Dinara. (b) Mengelaskan mengkategorikan jenis frasa kerja aktif tak transitif dalam novel Di Sebalik Dinara. (c) Menganalisis kekerapan penggunaan frasa kerja aktif tak transitif novel Di Sebalik Dinara.
  2. 3.0 KEPENTINGAN KAJIAN (a) Menambahkan dokumentasi kajian yang berkaitan dengan frasa kerja aktif tak transitif. (b) Dijadikan sebagai sumber rujukan kepada pengkaji lain yang ingin melakukan kajian terhadap frasa kerja aktif tak transitif. (c) Dijadikan panduan dalam pengajaran, khususnya untuk membetulkan penggunaan frasa kerja dalam penulisan Bahasa Melayu.
  3. 4.0 SKOP KAJIAN Jenis frasa kerja aktif tak transitif Frasa kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap Frasa kerja aktif tak transitif pelengkap Frasa kerja aktif tak transitif berpenerang Novel Di Sebalik Dinara
  4. 5.0 BATASAN KAJIAN Novel Di Sebalik Dinara ditulis oleh Noor Aziza binti Sulaiman atau dikenali sebagai Dayang Noor Novel ini dihasilkan pada tahun 2014 yang diterbitkan oleh Utusan Publication dan Distributors Sdn.Bhd. serta Penerbit UTM Press Novel ini terdapat 14 bab dan mempunyai 232 muka surat Pengkaji telah mengkaji bab 1 sahaja / mengandungi 19 muka surat
  5. 8.0 RUMUSAN  Novel Di Sebalik Dinara bab 1  Jenis frasa kerja aktif tak transitif - Frasa kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap - Frasa kerja aktif tak transitif pelengkap - Frasa kerja aktif tak transitif berpenerang
Anúncio