Ghatkopar Yog Sadhana Kendra - Ghantali Incorporar