O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

080326 kitar penyamanan udara asas - andi

10.719 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

080326 kitar penyamanan udara asas - andi

 1. 1. Kawalan Air Cond BAHAGIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN (KEMAHIRAN) MARA KERTAS PENERANGAN 11. KAWALAN AIR COND AIR CONDITIONIKM Lumut 1
 2. 2. Kawalan Air CondTAJUK : SUIS KAWALAN TEKANAN (PRESSURE CONTROL)TUJUAN : Kertas penerangan ini akan menerangkan kepada pelatih tentang fungsi-fungsi bagi suis kawalan tekanandan kegunaannya di dalam sistem penyaman udara. Seperti yang pelatih ketahui terdapat pelbagai jenisaksesori yang terdapat di dalam sistem penyaman udara dan suis kawalan tekanan merupakan salah satudaripada aksesori tersebutPENERANGAN : Sistem penyejukan dan penyamanan udara selalunya dilengkapi dengan berbagai alat kawalan operasi,terutamanya dibidang industri dan komersial. Antara alat kawalan yang digunakan adalah seperti pemutusbeban lampau, lara suhu, suis aliran, suis kawalan minyak, suis kawalan tekanan dan sebagainya.Alat kawalan ini berfungsi untuk mengawal operasi sistem melalui pendawaian litar letrik . Alat kawalan iniakan menghidup dan mematikan sistem sekiranya sistem beroperasi didalarn keadaan tidak normal. Alatkawalan ini berfungi untuk memutuskan litar kawalan dengan kehadiran haba yang berlebihan atau tekananyang tidak normal.Suis kawalan tekanan adalah antara alat kawalan yang digunakan pada sistem penyejukan dan penyamananudara industri. Dua suis kawalan tekanan yang biasa digunakan pada sistem iaitu suis tekanan rendah (LPC)dan suis tekanan tinggi (HPC). Gambarajah 6.1, contoh suis kawalan tekananSuis tekanan tinggi - High pressure control’ (HPC)Gambarajah 6.1a, menunjukan operasi suis tekanan tinggi yang dipasang pada saluran nyahcas (dischargedline) menerusi tiub kuprum. Apabila tekanan meningkat bellows atau apar akan mengembang. Bellows inidigunakan untuk mengaktifkan spring pada kedudukan suis sedia tutup (normally closed) .IKM Lumut 2
 3. 3. Kawalan Air Cond Gambarajah 6.1aSekiranya tekanan tinggi meningkat menjadi begitu tinggi, bellows ini mengembang dan mampu untukmembuka suis dan litar seterusnya mematikan pernampat. Suis tekanan tinggi ini dengan sentuhanberkeadaan sedia tutup (normally closed) akan membuka litar apabila tekanan terlalu tinggi (Gambarajah6.2c). Gambarajah 6.2b Low pressure switch Gambarajah 6.2c Pendawaian litar kawalan bagi HPCIKM Lumut 3
 4. 4. Kawalan Air CondSuis tekanan rendah - Low pressure control (LPC)Rekabentuknya dengan suis tekanan rendah adalah hampir sama dengan suis tekanan tinggi. Suis tekananrendah dipasang dibahagian saluran sedutan iaitu dibahagian tekanan rendah . Suis ini akan mematikanpernampat apabila berlaku tekanan yang terlalu rendah di sistemSentuhan suis adalah berkeadaan sedia buka (normally open). Suis ini akan menutup atau closed contactapabila berlaku tekanan yang normal dan menghidupkan pemampat, Gambarajah 6.3. Pendawaian litar kawalan untuk LPCJenis dan binaanKebanyakan suis tekanan yang digunakan didalam sistem komersial dan Industri adalah dari jenis yangboleh dilaras, seperti yang ditunjukan pada gambarajah. Suis tekanan jenis ini boleh digunakan padaberbagai jenis sistem. Contohnya, suis ini oleh dipasang pada sistem penyejukan R12 dan ia boleh jugadigunakan pada sistem penyaman udara R22.Suis kawalan tekanan pada asasnya terdapat dalam 3 jenis iaitu : a. Dual pressure control b. Single pressure control c. Non adjustable pressure switch. Gambarajah 6.4a : Dual pressure switchIKM Lumut 4
 5. 5. Kawalan Air CondIni boleh dilakukan dengan membuat penyesuaian dan larasan pada pada skru pelaras tekanan mengikutkesesuaian tekanan bahan pendingin yang digunakan. Gambarajah 6.4a : Single pressure switch untuk low pressure controlGambarajah 6.4c, non adjustable pressure switch. Suis tekanan ini tidak boleh dibuat larasan kerana tersediadengan larasan yang telah ditetapkan.IKM Lumut 5
 6. 6. Kawalan Air CondGamabarajah 6.4d, rekabentuk dan binaan suis tekanan jenis gabunganJadual 6.4e menunjukan jadual untuk melaras suis tekanan tinggi dan rendah mengikut berbagai jenis bahanpendingin yang digunakan.Jadual 6. Jadual 6.4eIKM Lumut 6
 7. 7. Kawalan Air CondPemasangan dan pendawaianSuis tekanan rendah dan suis tekanan tinggi adalah dilengkapi dengan tiub rerambut untuk menyalurkantekanan kepada suis. Suis tekanan rendah hendaklah dipasang pada bahagian tekanan rendah yang biasanyapada saluran sedutan. Suis tekanan tinggi pula dipasang pada bahagian tekanan tinggi yang biasanya padasaluran nyahcas. Gambarajah 6.5Suis tekanan dari jenis gabungan, adalah suis tekanan yang menempatkan kedua-dua suis tekanan rendahdan tinggi didalam satu komponen. Gambarajah menunjukan suis tekanan dari jenis tidak boleh dilaras ataunon-adjustable.Suis tekanan jenis ini kurang digunakan pada sistern kornersial dan industri tetapi banyak digunakan padasistern penyarnan udara kenderaan. Kelebihan suis tekanann ini adalah kerana harga yang lebih murah.Apabila memasang atau menukar ganti suis ini, ia hendaklah bersesuaian dengan bahan pendingin yangdigunakan.Operasi suis kawalan tekananSuis kawalan tekanan akan memutuskan litar kawalan seterusnaya mamatikan pemampat sekiranya sistemberoperasi didalam keadaan tidak normal (abnormal). Contohnya sistem mengalami kebocoran maka sistemmengalami tekanan yang terlalu rendah. Ini akan membahayakan pemampat. Apabila tekanan rendah jatuhdibawah takat yang di laras (cut out) di LPC, pemampat akan dimatikan melalui tindakan LPC.IKM Lumut 7
 8. 8. Kawalan Air CondLitar pendawaian elektrik unit tingkap Litar pendawaian unit tingkap berbeza antara satu jenama dengan jenama yang lain. Bagaimanapunpada asasnya litar pendawaian sistem penyamanan udara unit tingkap adalah sama. Perbezaannya hanya darisegi tambahan komponen elektrik yang di gunakan untuk tujuan kelicinan pergerakan unit atau untuk tujuanpublisiti perniagaan. Rajah dibawah menunjukkan litar pendawaian asas sebuah unit tingkap.IKM Lumut 8
 9. 9. Kawalan Air CondLitar pendawalan elektrik unit terpisah Litar pendawaian unit terpisah berbeza daripada unit tingkap kerana unit luar dan unit dalammempunyai pendawaian yang berasingan. Pendawaian unit dalam agak kompleks kerana banyak terdapatkomponen tambahan untuk mengawal pergerakan kipas penyejat dan mengawal suhu mengikut kehendakpengguna . Dengan kemajuan masa kini litar pendawaian unit dalam disatukan dengan litar alat kawalan jauh. .Litar alat kawalan jauh adalah litar asas kawalan mikro komputer. Pendawaian unit luar pula agak mudahtetapi banyak mempunyai komponen penting yang dipasangkan seperti motor pemampat, motor kipaspemeluwap, dan kapasitor. Dalam rajah dibawah menunjukkan litar bagi unit luar dengan pangkalan (TeS) 1dan 2 disambungkan dengan pangkalan 1 dan 2 unit dalam. Kedua-dua litar ini tidak sama antara satujenama dengan jenama yang lain tetapi prinsip asasnya hampir serupa.IKM Lumut 9
 10. 10. Kawalan Air Cond Nota: OL — Geganti beban lampau MC — Motor pemampat MF — Motor kipas C11 C 12— Kapasitor larian CS — Kapasitor mula SR — Geganti permulaan OC — Geganti arus TeS — TerminalIKM Lumut 10
 11. 11. Kawalan Air CondA. contoh Gambarajah Pendawaian AsasB. Kendalian Pendawaian Asas Penyaman Udara -Jenis PisahBermula dan Power Point 240V - Pengalir hidup ‘L’ bersama-sama pengalir neutral ‘N’dan pengalir bumi’E’ akan masuk ke terminal penyambungan di Indoor Unit.Arus elektrik ml akan dikawal oleh Litar Elektronik pada Panel Kawalan Indoor Unit. Blower pada IndoorUnit akan berkendali dan selepas beberapa saat arus elektrik akan di alirkan melalui terminal hidup ‘C’untuk ke terminal penyambung di Outdoor.Manakala, pengalir neutral dan bumi akan disambung terus dan terminal untukdibawa ke terminal penyambung di Out door.Untuk mengendalikan Pemampat dan Kipas Pemelowap satu litar lain pula akandisambung dan terminal penyambungan ini.C. Pendawaian Sistem Penghidup Pemarnpatdan Motor Kipas GELUNG MOTOR KIPASIKM Lumut 11
 12. 12. Kawalan Air CondD. Ringkasan kendalian litar Penghidup Pemampat dan Motor KipasLitar penghidup Motor PemampatDariTerminal hidup C arus elektrik akan mengalir ke Over Load dan terus mengalirmasuk ke Punca Sepunya pemampat. Dan sini arus elektnik masuk melalui keduadua gegelung elektromagnet pemampat dan untuk menggerakkan rotor tenagaelektrik tambahan diperlukan dan kapasitor memainkan peranan dengan membekalkantenaga elektrik simpanannya ketika mi. Arus elektnik seterusnya mengalir kembalike punca neutral. Kitaran seterusnya adalah lebih mudah kerana kuasa elektriktidak perlu lagi di jana dengan banyak dan ini menjimatkan arus elektnik.Litar penqhidup Motor Kipas.Dan terminal hidup C arus elektnik akan mengalir masuk terus ke gelung kelajuan motor kipas danmembekalkan anus elektrik ke kapasitor untuk meningkatkankuasa pada gelung permulaan. Arus elektnik akan kembali ke terminal Neutral dan kitaran seterusnya jugaakan lebih mudah dan menjimatkan kerana motor tidak lagimemerlukan arus yang tinggi.Kedua-dua litar ini akan berhenti dan berfungsi apabila litar kawalan pada Indoor Unitmemutuskan bekalan kuasa setelah suhu bilik mencapai takat yang diperlukan.IKM Lumut 12
 13. 13. Kawalan Air CondPengujian Pemampat Hermatic1. Langkah pertama –Ambil Bacaan rintangan Gelung Motor Pemampat.2. Langkah Kedua – Membuat Rumusan bacaan . Bacaan Tertinggi adalah Untuk Gelung Common ( C ) Bacaan Sederhana adalah untuk Gelung Starting ( S ) Bacaan Terendah adalah untuk Gelung Runnong ( R ) Contoh Sekiranya bacaan yang di perolehi: A + B = 400 ohm (Merupakan nilal Sederhana) A + C = 200 ohm (Merupakan nilai Terendah) B + C = 600 ohm (Merupakan nilai Tertinggi) Jadi Penentuan Gelung adalah seeperti berikut: Gelung A + B adalah Gelung Starting Gelung A + C adalah Gelung Running Gelung B + C adalah Gelung CommonIKM Lumut 13
 14. 14. Kawalan Air Cond Penentuan Punca A adalah Punca Common B adalah Punca Starting ----- Mengapa kesimpulan ini terjadi C adalah Punca Running B. Menguji dengan litar Hidup Langkah pertama – Sediakan Litar / Set Pengujian.Langkah Kedua - menyambung ke Punca Gelung Pemam pat Sambungkan semua punca Set Pengujian ke Punca Gelung Pemampat dengan Betul dan berikan bekalan arus elektrik kepada Litar tersebut.Langkah Ketiga - Kesimpulan ujian 1. Sekiranya Gelung berkeaadaan balk Motor pemampat akan berkendali. 2. Sekiranya Gelung Rosak - ELCB terpelantik I Motor berdengung.Pastikan punca sambungan pengalir Bumi dipasang semasa ujian.IKM Lumut 14
 15. 15. Kawalan Air CondMenguji Motor Kipas Penyaman Udara DomestikMenguji Gelung Motor Kipas menggunakan Multimeter AnalogSetkan Skala pada Meter Pelbagai Guna ( Multimeter) kepada X 10 ohm.Perkara perlu di pastikan:Jarum penunjuk pada meter berada pada 0 sebelum ujian.Panduan bentuk bacaan1. Jarum meter menunjukan bacaan - ada sambungan antara gelung2. Jarum meter tidak menunjuk bacaan - gelung putus/rosakSebolehnya elakan mengguna meter Digital untuk ujian kerana biasanya ia tidakdapat menunjukan bacaan dengan tepat ( sentiasa berubah ubah)Menguji larassuhu ( Thermostat) dengan kaedah ‘ON dan OFF’Fungsi thermostat adalah untuk mengawal tahap pendinginan ruang penyejukansesuatu sistem dengan berfungsi secara automatik memutus litar sekiranyaruang penyejukan telah mencapai takat pendinginan yang disetkan.Kaedah ‘ON’ dan ‘OFF’ adalah peringkat pengujian awal untuk memastikanThermostat masih boleh berkendali dengan baik.Langkah Pertama - OFF kan thermostat, dan berikan bekalan kepada sistem./Sekiranya sistem pemampat boleh berkendali ini menunjukan bahawa Thermostattelah rosak.Langkah kedua - ON kan Thermostat dan berikan bekalan kepada sistem,sekiranya sistem pemampat tidak boleh berkendali ini menunjukan bahawaThermostat telah rosak.IKM Lumut 15
 16. 16. Kawalan Air CondMenguji Larassuhu dengan kaedah Guna MultimeterSetkan Skala pada meter pelbagai guna ( Multimeter ) kepada x 10 ohm.Thermostat hanya mempunyai dua punca sambungan dan hanya ujian keterusan diperlukan untuk mengujialat ini.Penghidup DOL ( Direct On Line )A. Litar kawalan Penghidup Talian Terus ( DOL Stater )IKM Lumut 16
 17. 17. Kawalan Air CondB. Kendalian Litar Kawalan Penghidup Talian Terus ( DOL Statar )Arus elektrik 240V akan mengalir masuk melalul penyambung L terus ke punca 1. Dan punca I ia akanmengalir masuk melalui perintang 5 ohm fius dan keluar ke punca 2 dan terus masuk ke punca OIL 3. Danpunca 3 arus akan mengalir ke punca 5 dan terhenti disini. Serentak dengan itu juga arus mengalir melaluiNC O/L 1 ke punca 4 dan terus ke punca masuk PB Stop 7. Arus akan mengalir terus ke punca 8 dan 9.Apabila PB Start di tekan arus akan mengalir melaluinya dan masuk ke Gelung Contactor C dan terus kePunca Neutral. Serentak dengan itu semua sesentuh sedia bukanya(NO) akan tertutup dan apabila PB Startditekan arus akan terus mengalir melalui NO C yang telah tertutup. Sekiranya berlaku arus beban lampauOIL 1 akan terpelantik dan semua sesentuhnya akan berubah NO akan tertutup dan NC akan terbuka.Keadaan ini menyebabkan anus ke gelung akan terputus dan mematikan litar manakala arus akan dapatmengalir melalui NO OIL I dan lampu LI menyala. Untuk mematikan litar dalam keadaan biasa tekan PBStop untuk memutuskan bekalan / Reset kembali OIL I sekiranya Trip.Litar Utama Penghidup Talian Terus ( DOL Stater )IKM Lumut 17
 18. 18. Kawalan Air CondIKM Lumut 18
 19. 19. Kawalan Air CondFungsi Penghidup motor secara AUTO TRANSFORMER Penghidup motor secara alatubah – auto ini ialah dengan mengurangkan kadar pengunaan voltan danarus supaya semasa ia mula dihidupkan, arus mengalir kepada motor pada tatah 70% alatubah – auto.Dengan ini Cuma 70% dari voltan penuh dikenakan pada motor tersebut di mana arus mula telah dapatdikurangkan kepada nilai yang berpatutan. Ketika ini, perhatian hendaklah diberikan pada alatubah – auto di mana ia hendaklah berada di dalamsambungan bintang dan tidak berlakunya litar terbuka di bahagian sambungan bintangnya. Jika terdapat litarterbuka disambungikan bintangnya pada ketika mula dihidupkan, alatubah – auto akan mengalami kesanvoltan tinggi yang merbahayakan. Maka ia akan dikendalikan tanpa alatubah – auto yakni alat ubah autodipintaskan melalui penyentuh. Mengikut peraturan 25 Kaedah Elektrik 1949, penghidup cara ini hanya digunkan bagi motor yang berkeupayaan 10 Kuasa Kuda sehingga 25 Kuasa Kuda. Alat ubah –auto yang digunakan adalah terdiri daripada 3 alatubah – auto satu fasa atau satu alatubah – auto tiga fasa.. Bagi penghidup jenis ini ia boleh ditatahkan kepada nilai peratus yang berlainan atau lebih, bergantung kepada jenis beban. PEMERHATIAN JENIS MOTOR : PENGELUAR : VOLTAN : 415/ 3 PHASE/ 50 HZ RPM : 3600 RPM PEMERHATIAN KELAJUAN (RPM) AMPERE Bacaan pertama - step 1 2992 0.2 A - step2 2998 0.4 A Bacaan kedua - step1 2991 0.2 A - step2 2998 0.4 A Bacaan ketiga - step 1 2991 0.2 A - step 2 2997 0.4 AIKM Lumut 19
 20. 20. Kawalan Air CondIKM Lumut 20
 21. 21. Kawalan Air CondIKM Lumut 21
 22. 22. Kawalan Air CondIKM Lumut 22

×