Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008

Cambra de Comerç de Barcelona
Cambra de Comerç de BarcelonaCambra de Comerç de Barcelona

Estudi Llotja sobre el transport de mercaderies per carretera.

el transport de mercaderies
per carretera a catalunya
el transport de mercaderies
per carretera a Catalunya

juny 2008
El transport de mercaderies per carretera a Catalunya


juny 2008

Preu: 18 € (IVA inclòs)
© Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Direcció de l’estudi:
Juan Luis Zalbidea
Cambra de Comerç de Barcelona


Elaboració de l’estudi:
Joaquín Acha
Santiago Budallès
Aleix Adell
O&S Consultores


Supervisió lingüística:
Alfa, Serveis Lingüístics i Editorials


Direcció editorial:
Cambra de Comerç de Barcelona


Disseny gràfic:
Toni Fresno
Cambra de Comerç de Barcelona


Autoedició i fotocomposició:
Anglofort, SA


Impresió i producció:
Anglofort, SA

ISBN: 84-95829-45-2
Dipòsit legal: B-52.071-2008
estudi
                                                               llotja
                                                             INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
  Índex
Presentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

1. Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

2. Objectius i metodologia de l’estudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         11

3. Anàlisi de l’oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15
  3.1. Importància del transport de mercaderies per carretera . . . . . . . . . . . . .              16
    3.1.1. Dades macroeconòmiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           16
    3.1.2. Ocupació en el sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       17
  3.2. Aspectes quantitatius de l’oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        20
    3.2.1. Repartiment modal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       20
    3.2.2. Volum de mercaderies transportades per carretera . . . . . . . . . . . .               21
    3.2.3. Quilòmetres recorreguts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23
    3.2.4. Operacions de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        26
    3.2.5. Internacionalització del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        31
    3.2.6. Externalització del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        32
    3.2.7. Parc de vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      34
        3.2.7.1. Noves tendències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         35
  3.3. Aspectes qualitatius de l’oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       37
    3.3.1. Punt de partida i tendències de la concentració empresarial . . . . .                37
    3.3.2. Els transportistes autònoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         41
    3.3.3. Aspectes territorials i estructura geogràfica de l’oferta . . . . . . . . .             42
    3.3.4. Consideració de la intermodalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          43
  3.4. Metodologia de segmentació del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           44
    3.4.1. Tipologia de càrrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       44
    3.4.2. Teixit empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      44
    3.4.3. Estructura empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        44
  3.5. Caracterització global de l’oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       45
    3.5.1. Aspectes quantitatius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       45
    3.5.2. Estructura de costos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       67
  3.6. Caracterització per segmentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         73
    3.6.1. Tipologia de càrrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       73
    3.6.2. Teixit empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      77
    3.6.3. Estructura empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        79

4. Marc normatiu i mediambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        .  ......   85
  4.1. Normativa d’aplicació al transport de mercaderies per carretera               .  ......   85
    4.1.1. Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  ......   85
    4.1.2. Espanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  ......   87
    4.1.3. Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  ......   89
    4.1.4. Principals aspectes clau de l’àmbit normatiu . . . . . . . . .            .  ......   91                                                           3
EL  TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A         C ATA L U N YA
   4.2. Aspectes mediambientals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    .......           96
     4.2.1. Consum de carburants i emissions contaminants . . . . . .                                           .......           96
     4.2.2. Soroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               .......           96
     4.2.3. Principals implicacions de la situació actual per al sector
         de transport de mercaderies per carretera . . . . . . . . . . .                                        . . . . . . . 100

5. Anàlisi de la demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          101
  5.1. Marc econòmic general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           101
  5.2. Demanda de transport de mercaderies per carretera . . . . . . . . . . . . . . .                                                   108
  5.3. Sector Alimentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         109
    5.3.1. Situació actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         111
    5.3.2. Indicadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         112
    5.3.3. Principals punts d’entrada i sortida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              115
    5.3.4. Tendències del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           115
    5.3.5. Tendències de la logística sectorial i requeriments de la demanda .                                                     115
  5.4. Sector Automoció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         115
    5.4.1. Situació actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         117
    5.4.2. Indicadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         119
    5.4.3. Tendències del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           125
    5.4.4. Tendències de la logística sectorial i requeriments de la demanda .                                                     126
  5.5. Sector Electrònic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         128
    5.5.1. Situació actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         128
    5.5.2. Indicadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         129
    5.5.3. Principals punts d’entrada i sortida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              132
    5.5.4. Tendències del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           132
    5.5.5. Tendències de la logística sectorial i requeriments de la demanda .                                                     132
  5.6. Sector Químic / Farmacèutic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            133
    5.6.1. Situació actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         133
    5.6.2. Indicadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         134
    5.6.3. Principals punts d’entrada i sortida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              138
    5.6.4. Tendències del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           138
    5.6.5. Tendències de la logística sectorial i requeriments de la demanda .                                                     139
  5.7. Sector Siderúrgic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         140
    5.7.1. Situació actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         140
    5.7.2. Indicadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         140
    5.7.3. Principals punts d’entrada i sortida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              144
    5.7.4. Tendències del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           144
    5.7.5. Tendències de la logística sectorial i requeriments de la demanda .                                                     145
  5.8. Resum de tendències i requeriments logístics de la demanda . . . . . . . . .                                                    147

6. Diagnosi i línies estratègiques         .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151
  6.1. Diagnosi de l’oferta . . . . . .      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152
  6.2. Diagnosi de la demanda . .         .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156
  6.3. L’opinió de les empreses . .        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
  6.4. Línies estratègiques . . . . .       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161

7. Directrius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..........               167
  7.1. Marc normatiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..........               167
  7.2. Operativa modal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..........               178
  7.3. Adaptació del sector al nou entorn competitiu                            .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..........               205
  7.4. Millora de la competitivitat del sector . . . . . . .                        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..........               225

8. Glossari      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2434
estudi
                                                     llotja
                                                  INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
  Presentació
L’estudi sobre el «Transport de mercaderies per carretera a Catalunya» té com a objectiu
analitzar la situació actual del transport de mercaderies per carretera, especialment pel
que fa al nou entorn laboral i normatiu, tenint en compte l’impacte dels nous processos
productius de les empreses industrials sobre el transport per carretera.

Aquest estudi pretén impulsar la competitivitat del sector del transport de mercaderies
per carretera i anticipar possibles canvis estratègics per tal de modernitzar l’estructura
del sector, afrontar la internacionalització i afavorir la creació de serveis integrats.

A partir d’una diagnosi de la situació actual i de la determinació dels elements crítics,
l’estudi fa una avaluació estratègica del sector, establint una sèrie de recomanacions i
propostes específiques. Es consideren diferents segments de mercat i serveis específics
(càrrega completa, fraccionada, paqueteria i el transport en el cas de determinats sectors
industrials: electrònica, automoció i altres). L’estudi se centra en Catalunya, prestant
especial atenció al trànsit de mercaderies internes, externes i de pas.

La diagnosi té en compte l’evolució històrica del sector, amb els canvis que han portat
a la situació actual, i estableix una comparació amb altres territoris, analitzant l’estructura
geogràfica i operativa i l’estructura empresarial, econòmica i normativa del sector.

Pel que fa a l’anàlisi estratègica, l’estudi considera els canvis en el sistema de transport,
els canvis en la regulació del sector, en l’estructura empresarial, en l’entorn i els canvis
tecnològics.

Finalment, les directrius i propostes plantejades tenen a veure amb infraestructures
específiques, unificació de contractes i assegurances intermodals, regulació, etc., dirigides
fonamentalment a les administracions públiques. Però també es fan recomanacions
sobre l’estructura de costos, intermodalitat, internacionalització, etc., dirigides especialment
a les empreses de transport.

L’estudi té el grau de detall necessari per valorar adequadament tant la situació actual
com les previsions de futur i inserir les propostes en la realitat del territori.

Confio que aquest estudi, per la informació i el coneixement que aporta, contribuirà a
promoure un debat profitós i es podrà convertir en un instrument al servei del progrés social
i econòmic del nostre país.

                                  Miquel Valls i Maseda
                        President de la Cambra Oficial de Comerç,
                            Indústria i Navegació de Barcelona                                                5
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
estudi
                                                    llotja
                                                  INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
  1. Introducció
El sector del transport de mercaderies per carretera està experimentant una profunda
transformació des de fa uns anys a causa de diferents raons, entre les quals destaquen
els canvis en les infraestructures viàries, l’evolució orgànica dels agents implicats del sector
i, especialment, les notables variacions en els models d’aprovisionament i comercialització
dels sectors manufacturers i comercials. Com a resultat, l’oferta del transport de
mercaderies per carretera està caracteritzada actualment, entre d’altres, per aquests
factors:

    Mercat molt competitiu (després de l’entrada de grans grups europeus) i saturat
    en diversos subsegments (com ara la càrrega fraccionada domèstica o la càrrega
    completa internacional).

    Reducció significativa dels marges operatius per increment dels costos de
    combustible, manteniment i amortització de vehicles, i personal.

    Necessitat creixent de treure rendiments marginals per a la realització de serveis
    nous davant l’estancament en el creixement del mercat de transport convencional.

    Envelliment del parc de vehicles, tant a nivell mitjà com en valor absolut.

    Increment dels requeriments de seguretat i inversions en l’immobilitzat material.

    Necessitat de millora de la interoperativitat i seguretat dels vehicles, amb
    implantació de noves tecnologies de control, com per exemple el tacògraf digital.

    Escassetat de conductors qualificats i encariment dels convenis col·lectius, que
    comporta l’entrada de xofers d’altres nacionalitats.

    Dificultat per a l’obtenció de sòl logístic a preus raonables pels operadors.

    Congestió viària que limita la productivitat de les operacions de transport,
    especialment en subsectors que operen en distribució urbana de mercaderies.

    L’evolució de l’entorn normatiu i mediambiental, tant a nivell europeu com estatal
    i autonòmic.

Per la seva banda, la demanda del transport de mercaderies per carretera, segons
dades del Ministeri de Foment, ha vingut creixent a taxes molt elevades en els últims anys,
fins a arribar a un 7,6% anual (2006). En paral·lel a aquest creixement, les necessitats dels
sectors demandants han anat especialitzant-se i diversificant-se.

A continuació s’esmenten algunes característiques de l’evolució logística dels sectors
productius, la demanda del sector:                                                7
EL  TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A  C ATA L U N YA
     Desplaçament recent de part de la producció a països d’Europa de l’Est en
     diversos sectors (automoció, químic) i tancament d’altres indústries auxiliars,
     cosa que representa l’aparició de noves relacions de transport i justifica, en
     part, l’increment del volum transportat.
     Increment de les activitats subcontractades en els models de fabricació de
     diverses empreses, la qual cosa té com a conseqüència:
       L’increment del cost logístic en les empreses respecte dels costos de producció.
       La importància d’una logística integrada entre clients i proveïdors.
     Es requereix una creixent velocitat en el transport, tant per la ràpida caducitat del
     producte com per la necessària adaptació a models de fabricació més complexos.
     En definitiva, es requereix un nivell de servei més elevat.
     Com a conseqüència de la deslocalització i l’evolució del nivell de servei, els
     fabricants centralitzen les seves operacions logístiques i magatzems i exigeixen
     una col·laboració per part de les empreses de transport cada vegada més
     avançada i compromesa en la gestió dels serveis logístics.
     La centralització de magatzems força tota la cadena de distribució i, especialment,
     exigeix models de distribució capil·lars més complicats de gestionar de forma
     competitiva. Per alguns sectors de la demanda (distribució comercial, electrònica
     de gran consum), la necessitat d’innovar en la seva distribució urbana és cabdal
     per competir, donades les restriccions creixents.
     Per altra banda, la reducció generalitzada de marges en determinats sectors per
     defendre’s de la producció a l’Extrem Orient, fa que la necessitat d’emprar
     modes de transport que redueixin el cost unitari del transport (ferroviari i marítim)
     i l’ús de la intermodalitat creixin a curt termini.


Els factors anteriors de l’evolució de l’oferta i la demanda donen lloc a diversos reptes
als quals han de fer front els diferents subsectors de transportistes per poder mantenir
o millorar la seva competitivitat, definida com una adequada relació entre:


     El nivell de servei ofert (que com ja s’ha vist és cada cop superior i més
     especialitzat per part de la demanda).
     El cost incorregut i posterior preu dels serveis, que tenen tendència alcista,
     donades les pressions sobre els costos i l’increment generalitzat de la demanda
     de transport.

En definitiva, s’anticipen una sèrie de reptes estratègics als quals el sector ha de donar
resposta i que són, entre d’altres:

     Créixer en l’ús de la intermodalitat i la coordinació amb altres modes.
     Generar serveis de valor afegit addicionals als clients, per tal de repercutir els
     increments de costos a la cadena de valor empresarial.
     Incrementar la productivitat del mode amb un entorn normatiu que va reduint el
     temps efectiu de conducció de forma inexorable. Es produeixen increments de
     costos notables a causa, per exemple, de l’augment del nombre de viatges en
     buit, fruit de la nova tipologia de trànsits.
8
estudi
                                               llotja
                                            INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
Adaptar la capacitat comercial de les empreses de transport als reptes
d’internacionalització i deslocalització dels carregadors.
Gestionar el cost del sòl i la seva incidència en el cost de les terminals de
transport, tenint en compte l’escassetat de sòl logístic arreu de Catalunya.
Reduir les limitacions i l’impacte en la productivitat de la distribució urbana de
mercaderies.
Incorporar la deslocalització dels clients industrials i els seus nous models de
fabricació.
Adaptar-se als nous models de distribució i desintermediació d’alguns sectors que
donen servei a regions de consum molt significatiu.
                                          9
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
estudi
                                                     llotja
                                                   INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
  2. Objectius
   i metodologia
Tenint en compte l’evolució de l’oferta, caracteritzada per un increment dels costos de les
operacions i l’aparició de nous requeriments de caire normatiu que condicionen el seu
desenvolupament competitiu, i l’evolució de la demanda, que tendeix a l’especialització i
requereix un major nivell de servei per adaptar-se als sectors industrials, l’estudi es
planteja amb els següents objectius:

    Oferir un coneixement exhaustiu de la realitat actual del sector del transport de
    mercaderies per carretera pel que fa a la seva estructura, marc normatiu i model
    de servei.

    Generar una visió global sobre els requeriments futurs que ha d’assumir el
    sector a partir de les necessitats concretes dels sectors demandants, industrials
    i comercials.

    Impulsar, mitjançant l’elaboració d’unes directrius estratègiques, la competiti-
    vitat dels subsectors que configuren l’oferta de transport de mercaderies per
    carretera, tot anticipant les transformacions necessàries en:

      Modernització de l’estructura del sector: dimensió dels subsectors i empreses,
      acompliment d’aspectes reguladors, etc.
      Consecució dels reptes d’innovació i internacionalització a nivell de mercats i
      entorn competitiu.
      Definició d’alternatives per a la millora del nivell de servei i els costos d’operació
      de l’oferta.

L’estructura metodològica utilitzada en el present estudi permetrà assolir l’objectiu
principal, que és proposar, de forma raonada i amb la necessària participació del sector,
una sèrie de directrius per a la millora de la competitivitat del transport de mercaderies
per carretera.

L’estudi es planteja en quatre fases, com es veu de forma gràfica a continuació:
                                                  11
EL  TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A  C ATA L U N YA
   Organització prèvia      Anàlisi i caracterització de l’oferta   Diagnosi i propostes
   i recollida de dades                             d’actuació

                   Anàlisi de subsegments sectorials

                                          Diagnosi del
     Definició de         Entrevistes amb patronals del sector
                                           sector i
     criteris de
                                          subsectors
     segmentació         Caracterització de l’oferta
      d’oferta
      sectorial                                Proposta de
                                           directrius
     El·laboració                                d’actuació
     qüestionaris

                      Anàlisi de la demanda
     Entrevistes
     personals
                  Definició de requeriments de la demanda
      Consulta
                  Definició dels models de servei sectorials
     informació
      primària
 Organització prèvia i recollida de dades

 En la primera de les quatre fases es du a terme la recerca d’informació primària amb
 l’objectiu d’aconseguir la base de l’estudi. Les activitats més significatives són:

      Segmentació del sector en subsectors homogenis.
      Redacció i enviament de qüestionaris a representants del sector.


 Anàlisi i caracterització de l’oferta

 L’objectiu principal d’aquesta fase és caracteritzar l’oferta per poder diagnosticar
 adequadament les possibilitats de millora del sector i incrementar la seva competitivitat.

 La caracterització es realitza a partir dels següents punts:

      Recerca d’informació mitjançant la consulta i recopilació d’informació amb:
        Associacions sectorials.
        Administracions públiques (Ministeri de Foment i Generalitat).
        Fonts estadístiques (IDESCAT, INE, EUROSTAT, etc.).
      Explotació del qüestionari.
      Recerca d’aspectes normatius que poden condicionar la competitivitat.
      Realització d’entrevistes amb agents relacionats amb l’oferta.

 Un cop coneguts els agents responsables de l’oferta, s’inicia l’anàlisi i la caracterització
 de la demanda del sector de mercaderies per carretera.
12
estudi
                                                  llotja
                                                INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
Anàlisi de la demanda

L’objectiu d’aquesta tercera fase és caracteritzar qualitativament la demanda sectorial
del transport. Les tasques que es desenvolupen són les següents:

    Classificació dels sectors demandants per tipologia d’empresa i sector.
    Identificació del servei per tipologia de producte i segons segmentació de l’oferta.
    Enumeració dels models de distribució sectorial.
    Impacte en la carretera de la utilització d’altres modes de transport.
    Realització d’entrevistes amb agents relacionats amb la demanda.


Diagnosi i proposta d’actuacions

Seguint la metodologia de recerca i anàlisi, es desenvoluparà una última fase en la qual,
a partir de la diagnosi, tant de l’oferta com de la demanda, es definiran una sèrie de
directrius per a la millora de la competitivitat del transport de mercaderies per carretera.

Per assolir els objectius s’han realitzat les següents tasques:

    Diagnosi del sector.
    Consens de conclusions amb els representants del sector.
    Definició dels objectius de millora de les diferents directrius.
    Definició d’actuacions segons els àmbits que corresponguin:
      Regulació del sector.
      Estructura empresarial.
      Noves tecnologies.
      Models de distribució, qualitat i seguretat.
                                              13
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
estudi
                                                  llotja
                                               INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
  3. Anàlisi de
   l’oferta
La situació actual, caracteritzada per un entorn globalitzat tant en l’economia com en
els sistemes productius, està tenint una influència notable sobre l’estructura de
distribució de les mercaderies.

Impulsada per una demanda cada cop més exigent, tant pel que fa als volums de
càrrega com al nivell de servei, la indústria del transport s’ha vist obligada a adaptar-se
a unes noves necessitats mitjançant un canvi continu.

En el present capítol d’anàlisi de l’oferta es fa un repàs de l’evolució de les principals
variables quantitatives del sector, tant a nivell macroeconòmic com de característiques
intrínseques (tones, quilòmetres, etc.). També s’analitza l’evolució dels diferents modes
de transport i del grau d’internacionalització del sector, entre altres.
                                             15
3. Anàlisi de l’oferta
      3.1 Importància del
        transport de
        mercaderies
        per carretera
 La relació del transport amb l’economia nacional pot mesurar-se mitjançant múltiples
 paràmetres macroeconòmics, entre els quals podem destacar:

      El Producte Interior Brut i el Valor Afegit Brut.
      La població ocupada en el sector.


 3.1.1. Dades macroeconòmiques

 El mercat logístic europeu està estimat en 710.000 milions d’euros, el 8% del PIB
 d’Europa, i dóna feina a més de 6,5 milions de treballadors. (Font: Eurostat.)

 Quant a Espanya, la primera consideració sobre el transport de mercaderies per
 carretera és la relativa al seu paper enormement significatiu en el context social i
 econòmic. La carretera genera més del 60% de l’aportació del valor afegit brut
 (VAB) del conjunt del transport. L’última dada obtinguda situa la participació, sobre
 el VAB, del sector del transport a preus corrents en un 5,8% i a preus constants,
 en base al 1995, en un 5,7% sobre el total de la economia. (Font: Ministeri de
 Foment, 2003.)

   El transport per carretera aporta el 3,3% del PIB espanyol i dóna feina al 70% dels
   ocupats al sector del transport (que representa el 5,8% del total de la població ocupada
   a Espanya). Això suposa, només per als vehicles pesants privats i públics, 550.000
   llocs de treball directes. (Font: Transporte XXI.)

   Catalunya, amb quasi 7 milions d’habitants i un PIB de 181.029 milions d’euros (2005),
   genera pràcticament el 20% del PIB total del transport per carretera espanyol amb el
   18% de les empreses. (Font: Idescat, INE 2005.)

   A Catalunya, el sector logístic representa el 3,9% del VAB total, amb el 4,1% del
   total de l’ocupació involucrada (font: Idescat, 2003) i amb un pes del 25% del volum
   de negoci dels operadors logístics espanyols (Font: Transporte XXI i elaboració
   pròpia).

   L’evolució del transport de mercaderies (tots els modes) a Catalunya durant els últims
   anys ha estat la següent:
16
estudi
                                                                    llotja
                                                                 INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
                              2000    2001     2002    2003  2004  2005  2006

 Volum total (milers de tones)              267.129 293.869 373.567 386.676 425.056 459.733 467.002
 Creixement del transport de mercaderies          13,4%    10,0%    27,1%    3,5%  9,9%  8,2%  1,6%
 Índex 2000=100                       100     110     140    145   159   172  175
 Tones/habitant                      42,66     46,2    57,42    57,68  62,39  65,72  65,46
 Tones/PIB (1.000 EUR)                   2,05     2,17     2,66    2,66  2,82  2,45  2,39

 Font: Gencat, PTOP, 2007
El volum de mercaderies transportades (en tones) ha experimentat un gran creixement,
superant en el període 2000-2006 el 75%, cosa que comporta un creixement mitjà
anual de pràcticament un 12,5%.

El sector manté, a nivell de tones transportades, un creixement superior al PIB. Mentre
que el PIB va tenir un creixement proper al 50% durant el període, que representa un
creixement del 8% anual, les operacions han crescut un 75%.

De la taula anterior, destaca el creixement que ha tingut el transport amb relació a la
població. L’augment del mercat ha estat per sobre de la població, és a dir, les necessitats
per habitant han augmentat pel que fa al transport, cosa que demostra que l’increment
no va només lligat a un creixement de la població.

L’evolució del transport de mercaderies per carretera a Catalunya ha estat la se-
güent:


                              2000    2001     2002    2003  2004  2005  2006

 Volum total (milers de tones)              194.594 221.752 297.751 308.210 336.876 370.735 377.676
 Creixement del transport de mercaderies
 per carretera                       14,6%    14,0%    34,3%    3,5%  9,3%  10,1%  1,9%
 Índex 2000 = 100                      100     114     153    158   173   191  194
 Tones/habitant                      31,08    34,86    45,76    45,97  49,44  53,00  52,94
 Tones transportades /PIB (1.000 EUR)           1.251    1.366    1.772    1.769  1.867  1.976  1.934

 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006
Pel que fa a les tones de mercaderies transportades per carretera, el creixement és del
94% (2006/2000), valor força superior a l’increment durant el mateix període de les
tones de mercaderia transportades (tots els modes). Amb aquest valor, es demostra
que no tan sols el transport en general ha patit un increment de volum, sinó que la
carretera ha guanyat volum de negoci a altres modes de transport.


3.1.2. Ocupació en el sector

El total d’ocupats a Espanya en el sector del transport el 2004 està prop de 900 mil
persones, de les quals un 73% corresponen a la carretera (viatgers i mercaderies).                                                                 17
EL  TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A            C ATA L U N YA
                          Transport     Transport per carretera

   0. Total ocupats               897.925           651.513
   1. Remunerats                701.046           508.662
     1.1. Fixos                524.387           380.483
        1.1.1. Homes            425.474           308.714
        1.1.2. Dones             98.913            71.769
     1.2. Eventuals              176.660           128.180
        1.2.1. Homes            140.949            102.26
        1.2.2. Dones             35.711            25.911
   2. No remunerats               196.879           142.850
     2.1. Homes                186.640           135.421
     2.2. Dones                 10.239              7.429

   Font: INE. Encuesta Anual de Servicios 2004
 A continuació es mostra l’evolució de l’ocupació del transport de mercaderies a Espanya:

 Total d’ocupats en el transport de mercaderies


                   670

                   650

                   630
         Milers de persones
                   610

                   590

                   570

                   550

                   530
                      2000        2001      2002      2003  2004 Font: INE. Encuesta Anual de Servicios El creixement del nombre d’ocupats al sector des de l’any 2000 fins al 2004 és
 aproximadament del 16%, molt inferior a l’experimentat pel sector en termes de tones
 i operacions. De fet, el cost mitjà per empleat ha mantingut un creixement molt similar.

 L’informe del Ministeri de Foment «Situación económica financiera de las empresas
 españolas de transporte por carretera durante el período 2003-2005» destaca que
 «aquesta evolució inferior respecte de les tones transportades es justifica perquè les
 empreses han vist la possibilitat de contractar més treballadors sense necessitat
 d’incrementar els seus costos laborals» (Ministeri de Foment, 2007).

 La despesa mitjana per empleat ha tendit a igualar-se entre totes les empreses sense
 importar la dimensió. En el període 2000-2005, la facturació per empleat ha superat les
 despeses per empleat, cosa que evidencia un creixement de la productivitat del sector.18
estudi
                                                                             llotja
                                                                          INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
Despesa de personal per empleat 2000-2005         35.000

                           28.537                         28.552        29.296
         30.000                          28.099      28.235
                25.337
         25.000

         20.000
     Euros
         15.000

         10.000

         5.000

           0
                 2000         2001         2002       2003       2004        2005


                       Grans      Mitjanes      Petites   Molt petites   Mitjana sector
Font: «Situación económica financiera de las empresas españolas de transporte por carretera durante el período
de 2003-2005», Ministeri de Foment, 2007El pes del col·lectiu d’autònoms continua sent molt important a Espanya, tant en el
conjunt del sector com en el subsector del transport de mercaderies per carretera, al
voltant d’un 22%. Aquest fet condiciona l’evolució de les dimensions de les empreses
espanyoles respecte de les europees.

El creixement de l’ocupació, tant a Catalunya com Espanya, ha estat inferior a l’in-
crement del volum de transport. Així, els creixements anuals dels anys 2002, 2003 i
2004 han estat entre el 6,3% i el 4,9%, respecte d’increments d’activitat del transport
d’un 13% de mitjana en el període considerat.

A Catalunya, el creixement de l’ocupació ha estat sensiblement inferior al que s’ha
produït a Espanya. En el període considerat, Catalunya passa de 19,4% al 18,6% del
total d’ocupació respecte a Espanya en el conjunt del transport de mercaderies.


                                              Milers de persones
 Transport de mercaderies                        Valor                    Variació (%)
                         2002           2003       2004       2002        2003   2004
 Catalunya                      66,3         68,6       70,2       10,8        3,6    2,2
 Espanya                     340,4          358,5       376,0       6,3        5,3    4,9
 Catalunya vs Espanya             19,48%          19,14%      18,67%

 Font: Institut d’Estadística de Catalunya
                                                                          19
EL  TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A     C ATA L U N YA
   3. Anàlisi de l’oferta
      3.2 Aspectes
        quantitatius
        de l’oferta
 3.2.1. Repartiment modal

 El transport de mercaderies a Catalunya l’any 2006 va moure 467 milions de tones,
 de les quals un 80,9% van ésser transportades per carretera. La distribució de
 càrregues davant dels diferents modes de transport és força desigual; en
 qualsevol cas, la carretera segueix concentrant la part més significativa del total trans-
 portat.


 Repartiment modal del transport de mercaderies a Catalunya, 2006 (en tones)
                   Ferrocarril 1,9%    Aeroports 0%
            Ports 17,2%                                      Carretera 80,9%
 Font: Gencat, PTOP, 2007 En el cas del transport marítim, el volum transportat va ser de 80,3 milions de tones
 (17,2%). D’aquest mode de transport, el 79% de la seva activitat està basat en el
 comerç exterior. (Font: Gencat, PTOP.)

 El transport aeri, per la seva naturalesa, té un pes mínim dins del transport de mer-
 caderies a Catalunya, amb un volum que no arriba a l’1 per mil.

 El ferrocarril, amb un pes de l’1,9% del total de tones transportades a Catalunya, segueix
 estant molt per sota del seu llindar recomanable. El mode ferroviari s’utilitza especialment
 per a moviments de mitjana o llarga distàncies. El tràfic amb la resta d’Espanya és el que
 concentra el 60% de la seva activitat. (Font: Renfe, 2004.)

 L’evolució del repartiment modal en els últims anys a Catalunya es mostra a con-
 tinuació:20
estudi
                                                                    llotja
                                                                 INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
                              2000     2001     2002    2003  2004  2005  2006

 Milers de tones                     267.129 293.869 373.567 386.676 425.056 462.905 467.002

 % carreteres                       72,80% 75,50% 79,70% 79,70% 79,30% 80,64% 80,87%

 % ferrocarrils                       4,70%    3,80%    3,00%   3,00%  3,20%  2,23%  1,92%

 % ports                         22,40% 20,70% 17,30% 17,30% 17,50% 17,10% 17,19%

 % aeroports                        0,00%    0,00%    0,00%   0,00%  0,00%  0,02%  0,02%

 Font: Gencat, PTOP, 2007
El transport marítim ha anat perdent pes relatiu i ha passat del 22,4% al 17,2%.
De la mateixa manera, el transport de mercaderies per ferrocarril ha passat durant el
mateix període d’un 4,7% a un 1,9%. La quota perduda per aquests modes ha estat
absorbida pel transport de mercaderies per carretera, que l’any 2000 tenia una
quota del 72,8% i l’any 2006 va arribar al 80,9% del total de tones transportades a
Catalunya.

Segons estudis realitzats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(PTOP), sense tenir en compte el tràfic interior, el camió representa el 58% de les tones
transportades, el tràfic marítim, majoritari en els tràfics de llarg recorregut, representa
el 38% i el ferroviari, el 3,5%.3.2.2. Volum de mercaderies transportades per carretera

Durant els darrers anys, com hem vist amb anterioritat, el sector del transport ha
crescut a un ritme pràcticament d’un 9% anual. Aquest creixement es materialitza en
un augment significatiu de les tones transportades per carretera.

A nivell estatal, en el període 2000-2006 es detecta un increment mitjà anual del volum
de mercaderies transportades per carretera en vehicles pesants del 8,5%, sense tenir
en compte el gran increment que hi va haver entre els anys 2001 i 2002, en què va ser
de més del 68%.


                              2000     2001     2002    2003  2004  2005  2006

 Volum total (milions de tones)               945     1.048    1.760    1.850  2.012  2.210  2.326

 Creixement transport de mercaderies
 per carretera                      11,17% 10,88% 67,94%          5,09%  8,79%  9,83%  5,25%

 Índex 2000 = 100                      100      111     186    196   213   234   246

 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006
A Catalunya, l’evolució de les tones transportades per carretera ha experimen-
tat un increment mitjà anual del 8,9%. De la mateixa manera que va passar a
Espanya, Catalunya ha tingut anys de creixement espectaculars, com ara un 34%
el 2002.                                                                 21
EL  TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A             C ATA L U N YA
                                 2000     2001     2002    2003  2004  2005   2006

   Volum total (milions de tones)               194,6    221,7    297,7    308,2  336,9  370,7  377,7
   Tones transportades/habitant                 31      35     46     46   49    53   53
   Índex 2000=100                       100     114     153    158   173   191   194
   Creixement transport mercaderies
   per carretera                      14,60% 14,00% 34,30%          3,50%  9,30%  10,10%  1,9%

   Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por Carretera 2006
 De les dades presentades, se’n dedueix el gran pes del transport català dins de l’àmbit
 estatal. Aquest ha estat pràcticament constant al llarg dels últims anys, amb un pes
 mitjà del 17,3%. L’any 2000 aquest pes era del 20,6%, mentre que l’any 2006 va ser
 un 16,2% del total estatal de tones transportades per carretera.


 Transport de mercaderies per carretera (2006)

 Destinació a Catalunya*                              Origen a Catalunya*
 *Dades en milers de tones.
 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 Els fluxos de mercaderies més significatius (sumant els dos sentits) es fan amb Aragó
 (18,4 milions de tones, 25,5% del total amb Espanya), la Comunitat Valenciana (16,2
 milions de tones, 22,5% del total amb Espanya) i la Comunitat de Madrid (8,2 milions
 de tones, 11,3% del total amb Espanya). Aquestes tres comunitats sumen el 60% de
 les tones transportades entre Catalunya i la resta d’Espanya.

 El creixement del transport de mercaderies per carretera s’ha situat en el període
 2000-2006 en un 94%, per sobre del creixement del transport de mercaderies global,
 que se situa en un 75%, cosa que accentua la importància ja constatada de la carretera
 com a mode preeminent.

 Finalment, és destacable que l’evolució de l’activitat del sector és creixent a nivell
 estatal, amb un increment mitjà anual proper al 14% durant el període 2000-2006.
 Aquest nivell de creixement és superior al del PIB i el VAB, que se situen a l’entorn del
 3,5% i 4,5%, respectivament.22
estudi
                                                                llotja
                                                              INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
Evolució de tones de mercaderies transportades per carretera


          250


          200
 Índex 2000=100
          150


          100
                                                     Transport de
                                                     mercaderies
                                                     per carretera
          50

                                                     Transport de
           0                                          mercaderies
               2000   2001      2002  2003  2004     2005     2006


Font: Gencat, PTOP
3.2.3. Quilòmetres recorreguts

L’evolució del nombre de quilòmetres anuals recorreguts per vehicle reflecteix la utilització
dels vehicles que pertanyen al sector del transport de mercaderies per carretera.


Quilòmetres per vehicle i any (Servei públic/Tractor)


          160.000

          140.000

                   131.905              135.652
          120.000

          100.000
 Km
          80.000
                           81.071
                                            72.590
          60.000

          40.000

          20.000                                       Àmbit Estatal

             0                                       Àmbit Comarcal
                        2000               2004


Font: Ministeri de Foment, Subdirecció General d’inspecció dels Transports per CarreteraEn el servei públic, en l’àmbit estatal, la mitjana de quilòmetres ha augmentat un 2,84%
en els tractors durant el període 2000-2004, i en l’àmbit comarcal, aquesta ha disminuït
en un 10,5%. En tot cas, el nombre de quilòmetres anuals per vehicle ha disminuït en
el servei públic en un 2,2%.

En l’àmbit estatal, l’any 2005 el nombre de quilòmetres recorreguts va ser de 130.090,
és a dir, existeix una disminució del 4,1% respecte de l’any anterior. Durant el període
2000-2005, té una evolució a la baixa, amb una pèrdua de l’1,38%.                                                             23
EL  TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A     C ATA L U N YA
 El servei públic en vehicles rígids de càrrega útil superior a 3,5 tones, amb les dades
 obtingudes (1998/2001), presenta una disminució del 9% i una tendència a la baixa en
 els següents anys. (Font: Ministeri de Foment. Observatorio de mercado del transporte
 de mercancías, 2006.)

 Per altra banda, en el servei privat (àmbit nacional) el nombre de quilòmetres recorreguts
 ha experimentat un augment significatiu per vehicle (34%), cosa que dóna idea del
 moment de productivitat d’aquest tipus de servei.


 Quilòmetres per vehicle i any (servei privat/àmbit estatal)


     80.000

     70.000
                                     72.606
     60.000

     50.000                                     55.667
   Km
     40.000
                      44.512
              40.510
     30.000
                                                     3,5 t < P.M.A.
     20.000                                             < 20 t

     10.000
                                                     P.M.A. > 20 t
        0                                             i tractors
                  2000                     2004


 Font: Subdirección General de Inspección de los Transportes por Carretera S’observa com el recorregut mitjà per trajecte a Espanya s’ha anat reduint com a
 conseqüència de la major capil·larització i la major densitat de la xarxa logística. Aquest
 decreixement mitjà ha estat de 6,5% entre els anys 2000 i 2005. (Font: Ministeri de
 Foment.)

 Evolució del recorregut mitjà per trajecte

          180

          160
             157       154
          140

          120

          100                                   110
                            105        104           105
     Km
          80

          60

          40

          20

           0
             2000       2001    2002        2003       2004  2005


 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006
24
estudi
                                                                          llotja
                                                                        INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
Del moviment total de mercaderies per carretera a Catalunya (377 milions de tones), el
77% és intern a la comunitat autònoma (uns 290 milions de tones), amb una distància
mitjana de recorregut de 36 km. Un altre 19,1% correspon a les relacions amb la resta de
comunitats autònomes, amb un recorregut mitjà proper als 475 km. Finalment, les
relacions internacionals de transport per carretera representen un 3,9% del total, amb un
recorregut mitjà de 903 km. Cal destacar que les distàncies mitjanes de recorregut estan
disminuint, en general, a causa de la creixent densitat de les xarxes de distribució capil·lar.

Transport de mercaderies per carretera a Catalunya
                         Milions         Milions          Milions      Distància
                         de tones        de tones-km       d’operacions    mitjana (km)
 Total                      377,7            58,2          51,2          123
 Intern a Catalunya                77,0%           18,0%          86,4%           36
 O/D a altres CCAA                19,1%           59,0%          11,3%          476
 Estranger                    3,9%           23,0%          2,3%           903

 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006Un indicador de la productivitat del sector és el nombre de tones transportades per
quilòmetre. En aquest sentit durant el període 2000-2006 l’evolució a Catalunya va ser
d’un 57,4%, passant de 36,9 fins als 58,2 milions de tones per quilòmetre.

                               2000     2001     2002    2003    2004  2005      2006

 Milions de tones* km                    36,94    40,99    47,89    49,70   54,95  56,47      58,16

 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006L’increment anterior permet afirmar, com es veurà per l’evolució del parc de vehicles,
una previsible major productivitat de la flota basada a Catalunya.

Per altra banda, a nivell estatal, l’evolució de les tones per quilòmetre de 2002 a 2005
és similar a les tones transportades, la qual cosa indica una similar distància mitjana
dels desplaçaments.

Indicadors d’activitat-exclòs transport intramunicipal (2000-2005)

   16

   14

   12

   10
 %
    8
                                                           Formació

    6                                                       Tones Transportades
                                                           (sense intramunicipal)
    4
                                                           Tones-km Transportades
    2                                                       (sense intramunicipal)

                                                           IPC
    0
      2001         2002            2003            2004         2005

Font: «Situación económica financiera de las empresas españolas de transporte por carretera durante el período
2003-2005». Ministeri de Foment, 2007
                                                                       25
EL  TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A                 C ATA L U N YA
 3.2.4. Operacions de transport

 A continuació s’analitza la productivitat per vehicle en base al seu volum i les tones
 totals que es mouen a Espanya per carretera. Per això es pren el total de l’any com a
 referència per realitzar la descomposició per tipus de vehicle (capacitat de càrrega).

 Transport de mercaderies per capacitat de càrrega del vehicle

              1.400.000
                                                                 1.226.024
              1.200.000


              1.000.000
     Millers de tones
               800.000


               600.000


               400.000                       360.197

                                                  214.863
               200.000
                                118.822
                      50.066                                  42.754
                  0
                     3,6 - 7 t    7,1 - 10 t     10,1 - 14 t     14,1 - 18 t   18,1 - 20 t  Més de 20 t


 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 Repartiment percentual per capacitat de càrrega del vehicle


                                     5,9%     2,5%
                                                        60,9%
                           17,9%
                         10,7%

                              2,1%


              Més de 20 t     18,1 - 20 t       14,1 - 18 t      10,1 - 14 t    7,1 - 10 t    3,6 - 7 t


 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 La major part del transport de mercaderies es realitza en vehicles de gran volum. El 60% de
 la càrrega s’està transportant amb el 43,7% de la flota, que correspon als vehicles de més
 de 20 tones. I aquests realitzen el 38,4% de les operacions del transport. (Font: «Encuesta
 permanente de transporte de mercancías por carretera». Ministeri de Foment, 2006.)

 El volum de tràfic de mercaderies per carretera a Catalunya durant l’any 2006 va ser de
 380 milions de tones, aproximadament. Tot aquest volum ha estat mogut mitjançant
 més de 51 milions d’operacions. Es poden ressenyar tres tipologies de trànsit:26
estudi
                                                                            llotja
                                                                         INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
        Trànsit intern, que és el moviment de mercaderies dins del propi territori català
        (44,2 milions d’operacions, 86,4% del total).
        Trànsit d’origen i/o destinació, que inclou el tràfic amb la resta d’Espanya
        (5,8 milions d’operacions, 11,3% del total).
        Trànsit internacional, que inclou totes aquelles operacions amb origen o des-
        tinació fora de l’àmbit estatal (1,2 milions d’operacions, 2,3% del total).

Durant el període 2000-2006, es va produir un increment de les operacions de pràcticament
un 100%, en línia amb l’increment del volum d’activitat vist en pàgines anteriors. A aquestes
xifres se’ls ha d’afegir més d’un milió d’operacions de pas, que travessen Catalunya.


                          2001       2002       2003     2004     2005        2006

 Transport interior a Catalunya        23.511.113 33.801.500 34.700.930 39.064.460 43.722.948 44.216.417
 Transport amb destinació a Catalunya      2.054.457    2.223.173    2.231.661   2.599.561  2.830.973     2.816.629
 Transport amb origen a Catalunya        2.189.571    2.365.106    2.344.535   2.806.574  2.876.173     2.974.930
 Transport internacional (importació)       468.023     603.801     527.711    655.105   716.142      632.105
 Transport internacional (exportació)       393.484     463.519     407.983    569.710   597.594      557.958
 Total                    28.616.648 39.457.099 40.212.820 45.695.410 50.743.830 51.198.039
 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006
Les dades de la taula corresponen al transport de vehicles autoritzats per la Direcció
General de Transport per Carretera del Ministeri de Foment per realitzar transport de
mercaderies per carretera, amb una capacitat de càrrega útil superior a 3,5 tones i un
pes màxim autoritzat superior a 6 tones.

L’evolució de les operacions de transport mostra el creixement sostingut de les
operacions intraregionals (augment mitjà d’un 17,6% anual en el període 2001-2006),
l’important creixement de les operacions estatals amb origen i/o destinació a Catalunya
(7,3% anual) i pràcticament el mateix augment de les operacions amb la resta d’Europa
(creixement global d’un 38%, xifra que representa un 7,6% anual).

Gràficament, l’evolució ha estat la següent:

Operacions de transport de Catalunya


      50.00
      45.00
      40.00
      35.00
      30.00                                                   Transport intraregional
 Millons
                                                            Catalunya
      25.00
      20.00                                                   Transport nacional
                                                            (Origen i/o destinació
      15.00                                                   Catalunya)
      10.00
                                                            Transport internacional
       5.00                                                   (Origen i/o destinació
       0.00                                                   Catalunya)
          2001       2002       2003       2004       2005     2006Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006
                                                                         27
EL  TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A             C ATA L U N YA
 Les operacions en buit a Catalunya és un indicador que pot ajudar a entendre quin és
 el nivell d’eficiència del sector en la mesura en que és emprat com a indicador per bona
 part de les empreses.


   Operacions en buit a Catalunya
                            2001       2002       2003     2004   2005   2006

   Transport interior a Catalunya        11.522.566 16.371.430 16.946.950 18.531.754 20.717.500 21.576.532

   Transport amb destinació a Catalunya       513.010     588.758      500.250   607.664  609.687  733.013

   Transport amb origen a Catalunya         391.287     373.675      405.834   434.665  440.104  479.516

   Transport internacional (importació)       127.801     159.868      138.116   141.769  130.404  141.807

   Transport internacional (exportació)        74.043      94.149      37.582   89.514  156.180  106.869

   Total                    12.628.707 17.587.880 18.028.732 19.805.366 22.053.875 23.037.737

   Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006
 Durant el període comprès entre els anys 2001 i 2006, el creixement del nombre
 d’operacions en buit a Catalunya és quasi d’un 100%, valor molt aproximat al creixement
 del total de les operacions, amb tendències per tipologia de trànsit molt similars a les
 experimentades pel total d’operacions.

 El 2006, la ràtio és de 45,0% del total de les operacions del transport de mercaderies
 per carretera, molt similar al que s’havia donat l’any 2001, a nivell global (44,1%), com
 apareix a la taula següent:                               2001      2002      2003   2004   2005   2006

   Transport interior a Catalunya            49,01%     48,43%     48,84%   47,44%  47,38%  48,80%

   Transport amb destinació a Catalunya         24,97%     26,48%     22,42%   23,38%  21,54%  26,02%

   Transport amb origen a Catalunya           17,87%     15,80%     17,31%   15,49%  15,30%  16,12%

   Transport internacional (importació)         27,31%     26,48%      26,17%  21,64%  18,21%  22,43%

   Transport internacional (exportació)         18,82%     20,31%      9,21%   15,71%  26,13%  19,15%

   Total                        44,13%     44,57%     44,83%   43,34%  43,46%  45,00%

   Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006
28
estudi
                                                 llotja
                                              INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
Només el transport intraregional, durant el període 2001-2006, ha experimentat les
diferències més significatives, ja que el 2001 representava el 91% de les operacions en
buit totals i el 2006, el 93,6%. Durant el mateix període, el creixement del total de les
operacions intraregionals van passar del 82% al 86,3% del total.

Cal destacar que el percentatge d’operacions en buit (45,0%) queda significativament
reduït si se n’eliminen les operacions intraregionals, que tenen una problemàtica de
productivitat que s’ha d’avaluar amb altres indicadors que no els buits, difícilment
eliminables, a causa del curt recorregut.

El percentatge de les operacions en buit sense intraregionals és d’un 21% apro-
ximadament, que no ha canviat pràcticament des de l’any 2001. No hi ha guanys
d’eficiència en pràcticament cap de les relacions analitzades excepte, de manera
testimonial, en les de transport internacional, tant d’importació com d’exportació.

Seria important minimitzar la proporció de vehicles en buit, ja que no aporten
valor afegit al sector i contribueixen a augmentar la congestió de la xarxa viària.
Tanmateix, s’ha de tenir en compte que cada tipus de viatge té unes característiques
especials.

En aquest sentit, cal destacar que les operacions interiors a Catalunya (86,4% del total)
tenen un recorregut mitjà de 36 km, la qual cosa indica que són bàsicament operacions
de distribució en àmbits metropolitans. Serà molt difícil aconseguir que aquest tipus de
viatge tingui un retorn no buit.

Si s’analitza el repartiment d’operacions en buit entre el transport privat i el públic
obtenim:
                                             29
EL  TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A        C ATA L U N YA
Servei públic                  Lleuger                                   Pesants
  100                                     100
           27,73%            29,03%                        22,11%       21,21%
  80                                      80
  60                                      60
                  -1,30%                                    +0,90%
  40        72,27%            70,97%             40          77,89%       78,79%
  20                                      20
   0                                      0
           2000            2005                         2000        2005


                           Vehícles carregats      Vehícles buits
Servei privat                  Lleuger                                   Pesants
  100                                     100
           24,55%            23,67%                        29,75%       29,97%
  80                                      80
  60                                      60
                  + 0,80%                                   -0,22%
  40        75,45%            76,33%             40          70,25%       70,03%
  20                                      20
   0                                      0
           2000            2005                         2000        2005


                           Vehícles carregats      Vehícles buits
Vehicles estrangers                     100
                            19,01%                17,49%
                     80
                     60
                                     + 1,52%
                     40      80,99%                82,51%
                     20
                      0
                             2000                 2005


                              Vehícles carregats     Vehícles buits
Font: Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
            30
estudi
                                                                 llotja
                                                              INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
Amb les dades anteriors i en el període comprès des de l’any 2000 fins al 2005, de
forma general no s’aprecia una millora quant a la proporció de vehicles carregats.

Tenint en compte que el major percentatge de càrrega es fa en vehicles pesants, la
disminució del 0,22% de vehicles carregats del servei privat fa que aquest tipus de
transport no hagi guanyat competitivitat en el període.

Per últim, és destacable que els vehicles estrangers tenen millor proporció de vehicles
carregats que els nacionals (82,5% contra el 70,03% del servei privat i el 76,79% del
públic) i un creixement de l’1,52% en la proporció de vehicle carregat, més de mig punt
per sobre del nivell espanyol.3.2.5. Internacionalització del sector

Com a mesura de l’àmbit d’actuació de les empreses de transport de mercaderies a
Espanya, s’ofereix el detall de la càrrega transportada en vehicles pesants espanyols en
servei nacional i internacional.

Proporció de serveis nacionals i internacionals.
Transport de mercaderies realitzat per vehicles pesants espanyols


          3000

                                                        2.387,53
          2500      Interior                             2.210,65  2,55%
                  Internacional                     2.012,73  2,83%
                                        1.850,10   3%
                                  1.760,53
          2000
 Millons de Tones
                                   2,9%   2,7%


          1500
                             1.048,29
                        945,44
              827,06             4,1%                         97,45%
                          4%                   97%   97,17%
          1000   4%
                                   97,1%   97,3%

           500                 95,9%
              96%         96%

           0
              1999         2000   2001    2002    2003    2004    2005    2006Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006Des de l’any 1999 i fins al 2006, s’ha reduït a Espanya el percentatge d’operacions de
caràcter internacional (ha passat d’un 4% a un 2,55%) davant de les operacions
nacionals, cosa que implica una davallada de més d’un 25% en el pes del transport
internacional realitzat per vehicles pesants espanyols sobre el total, xifra en línia amb
l’increment de les operacions internes ja comentat anteriorment. Només el tràfic interior
a Catalunya ja representa el 77% del total de tones transportades.

Pel que fa a Catalunya, les tones transportades a nivell internacional són, com passa a
la resta de l’Estat espanyol, força reduïdes en termes percentuals. Tanmateix, durant el
període 2000-2006, l’increment de les tones transportades a Catalunya a nivell inter-
nacional va ser pràcticament d’un 100%.                                                              31
EL        TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A             C ATA L U N YA
                                       2000    2001      2002      2003   2004   2005     2006

     Transport interior a Catalunya                  140.829 160.531 227.690 237.630 257.475 289.114 290.794
     Transport amb destinació a Catalunya                21.696   23.389     25.395     28.215  29.530  30.166    32.692
     Transport amb origen a Catalunya                  23.949   27.337     31.448     30.407  34.125  35.188    39.393
     Transport internacional (importació)                  4.863   6.063       7.797    6.378  8.659  9.955     8.456
     Transport internacional (exportació)                  3.257   4.432       5.421    5.580  7.087  6.312    6.341
     Total                              194.594 221.752 297.751 308.210 336.876 370.735 377.676

     Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006
 Tot i el que s’ha comentat anteriorment sobre l’evolució del transport internacional en
 termes absoluts, el grau d’internacionalització del transport a Catalunya, mesurat en
 termes de la proporció de serveis nacionals i internacionals, és superior el 2005
 respecte del 2000 (4,59% i 4,35%, respectivament), segons es pot veure en el gràfic
 següent. Addicionalment, el grau d’internacionalització del transport català és més gran
 a nivell proporcional que l’espanyol (4,59% del global i 2,83% a nivell d’Espanya).

 L’any 2006 es torna a reduir aquest percentatge passant a un 4,08%.


 Proporció de serveis nacionals i internacionals.
 Transport de mercaderies realitzat per vehicles pesants catalans


              400                                                       377,68
                                                                 370,74
                                                                       4,08%
                                                        336,88      4,59%
              350    Interior
                                             308,21        4,9%
                                    297,75
              300    Internacional                         4,04%
                                         4,65%
   Millons de tonelades
              250
                            221,75
                 194,59            4,97%
              200      4,35%
                                                                 95,42%    95,92%
              150                     95,35%
                                             95,96%        95,10%

                            95,03%
              100  95,65%

               50

               0
                  2000         2001      2002        2003         2004       2005      2006 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006
 3.2.6. Externalització del sector

 El Pla Estratègic per al Sector del Transport de Mercaderies per Carretera (PETRA)
 del Ministeri de Foment proposa un indicador per avaluar l’evolució del grau
 d’externalització del sector a partir de la càrrega transportada en servei públic i la
 càrrega transportada en servei privat. Aquesta proposta del PETRA té com a objectiu
 no tan sols mesurar la competitivitat sinó també fomentar la qualitat i l’especialització
 sectorial del segment actual d’externalització.32
estudi
                                                                                llotja
                                                                              INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
Serveis públics y privats. Transport de mercaderies realitzat per vehicles pesants
espanyols


            3.000


            2.500      Públic                                              2.387,53
                                                              2.210,65
                     Privat
 Millons de tonelades
                                                     2.012,73               24,2%
            2.000                               1.850,10             25,0%
                                     1.760,53
                                                      26,0%
                                     27,7%       26,9%
            1.500

                               1.048,29                            75,0%
                         945,44
            1.000  827,06            24,6%                                      75,8%
                         25,5%          72,3%
                25,3%                                   74,0%
                                               73,1%
             500
                74,7%       74,5%    75,4%


              0
                1999       2000    2001     2002       2003     2004       2005       2006Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006L’evolució del transport de mercaderies en vehicles pesants a nivell estatal ha ex-
perimentat durant els darrers anys un lleuger transvasament cap als serveis privats.
Aquesta evolució, donada la seva escassa rellevància, fa que no es pugui parlar d’una
tendència contrària a l’externalització del transport per mitjà de contractació de serveis
de transports a empreses externes, si bé posa sobre avís el que pot ser una tendència
de futur, la internalització de determinats serveis per part dels carregadors.

Segons l’estudi «Situación económica financiera de las empresas españolas de transporte
por carretera durante el período 2003-2005» (Ministeri de Foment, 2007), les grans
empreses de càrrega general (amb més de 6 milions d’euros de facturació anual) són
les empreses amb un nivell més elevat de subcontractació, un 70%. Segueixen les
mitjanes empreses (entre 2 i 6 milions d’euros de facturació anual), que subcontracten
el 45%. Les empreses petites (entre 200 mil i 2 milions d’euros de facturació anual)
subcontracten el 19%.

% Ventas amb flota pròpia i flota subcontrata de càrrega general. Any 2006

                     Empreses Grans                 Empreses Mitjanes                    Empreses Petites


                              29,83%                      54,15%          19,19%
              70,17%                     45,85%                                          80,81%


                                    % facturació flota pròpia   % facturació flota subcontractadaFont: «Situación económica financiera de las empresas españolas de transporte por carretera durante el período 2003-2005». Ministeri de
Foment, 2007
                                                                             33
EL   TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A               C ATA L U N YA
 3.2.7. Parc de vehicles

 L’evolució del parc de vehicles, un dels punts més crítics de la inversió induïda pels operadors,
 completarà l’anàlisi quantitativa del sector del transport de mercaderies per carretera.


                                Milers de vehicles a Espanya
   Vehicles
                           2001    2002    2003      2004    2005
   Total                      827     907   887       982    973
   Transport públic                 283     281   310       311    342
   Transport privat                 544     626   577       671    631

   Font: Gencat, PTOP La tendència, pel que fa al parc de vehicles nacional, és augmentar lleugerament (15% de
 creixement en el període 2001-2005), tot i que el 2005 hi ha hagut un petit estancament
 pel que fa al sector privat que ha provocat una baixada de la mitjana en aquest any.

 Gràficament es pot veure la similar tendència dels sectors públic i privat.

 Parc de vehicles autoritzats del transport de mercaderies per carretera


               1.200


               1.000
    Millers de vehicles
               800                                  311        342
                               281       310
                     283
               600


               400                                  671        631
                     544         626         577                          Transport
                                                                     privat
               200
                                                                     Transport
                0                                                    públic
                     2001         2002       2003         2004        2005


 Font: INE


 El parc de vehicles autoritzats en el transport de mercaderies per carretera de
 Catalunya representa prop del 15% del total a Espanya.


                       2003                    2004                 2005

                        Transport Transport           Transport Transport          Transport Transport
                   Total    públic  privat     Total      públic  privat   Total      públic  privat
   Espanya             887.163   309.558   577.605   981.719    311.117  670.602  972.722     341.441  631.281
   Catalunya            134.281     54.272  80.009   147.641     53.786   93.855  146.911     59.076   87.835

   Font: Gencat, PTOP
34
estudi
                                                                  llotja
                                                                INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
El pes de Catalunya es manté constant al llarg dels últims anys. En ambdós casos, el
transport de servei privat és superior al de servei públic, representant el transport públic
català un 17% de l’espanyol, mentre que el privat és el 13%.


   1.200.000


   1.000.000


    800.000


    600.000


    400.000


    200.000
                                                         Espanya

       0                                                  Catalunya
         Total   Transport  Transport  Total  Transport Transport  Total  Transport  Transport
               públic   privat       públic  privat       públic   privat

               2003              2004             2005Font: INE


El creixement del parc de camions (15%) és inferior al creixement del volum transportat
durant el mateix període, cosa que mostra un increment de la productivitat.


3.2.7.1. Noves tendències

A Suècia i Finlàndia ja es troben a les carreteres camions de 25,25 metres que
optimitzen la capacitat de càrrega dels camions.

La legislació europea permet aquest tipus de combinacions; d’acord amb la Directiva
96/53/CE tots els països membres podrien acceptar les combinacions modulars de
25,25 metres sense cap tipus de canvi en la seva legislació nacional.

No només Suècia i Finlàndia s’han adonat dels eventuals beneficis, tant mediambientals
com econòmics i socials, que suposa l’ús dels camions de 25 metres. A Holanda i
Alemanya ja s’estan realitzant assajos i proves pilot per a la seva posada en marxa.
(Font: Cinco Días. AECOC.)

Les principals dimensions i pesos actuals dels vehicles pesants més significatius són:

Tren de carretera amb semiremolc
Font: Ministeri de Foment
                                                               35
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008
Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008

Recomendados

Analisis estructura de_costos_de_mineria_transporte por
Analisis estructura de_costos_de_mineria_transporteAnalisis estructura de_costos_de_mineria_transporte
Analisis estructura de_costos_de_mineria_transporteHarrison Chuchullo Almanza
99 visualizações172 slides
Contabilidad de costos, 3ra Edición.pdf LIBRO.pdf por
Contabilidad de costos, 3ra Edición.pdf LIBRO.pdfContabilidad de costos, 3ra Edición.pdf LIBRO.pdf
Contabilidad de costos, 3ra Edición.pdf LIBRO.pdfLeslieSanchez64
342 visualizações338 slides
Informe emcali por
Informe emcaliInforme emcali
Informe emcaliClaudia Mantilla
902 visualizações190 slides
Actualización del Estudio Sectorial de Competencia de Combustibles Líquidos por
Actualización del Estudio Sectorial de Competencia de Combustibles LíquidosActualización del Estudio Sectorial de Competencia de Combustibles Líquidos
Actualización del Estudio Sectorial de Competencia de Combustibles LíquidosSuperintendencia de Competencia
1.5K visualizações74 slides
Pasteleria sabores & dulzuras por
Pasteleria sabores & dulzurasPasteleria sabores & dulzuras
Pasteleria sabores & dulzurasjvallemail
107 visualizações75 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Estudio de las condiciones de competencia del sector de tarjetas de crédito y... por
Estudio de las condiciones de competencia del sector de tarjetas de crédito y...Estudio de las condiciones de competencia del sector de tarjetas de crédito y...
Estudio de las condiciones de competencia del sector de tarjetas de crédito y...Superintendencia de Competencia
6.6K visualizações172 slides
Technical and financial study about the construction of floating offshore win... por
Technical and financial study about the construction of floating offshore win...Technical and financial study about the construction of floating offshore win...
Technical and financial study about the construction of floating offshore win...Bernardino Couñago Lorenzo
1K visualizações41 slides
Libro diagnóstico del comercio exterior en España por
Libro diagnóstico del comercio exterior en EspañaLibro diagnóstico del comercio exterior en España
Libro diagnóstico del comercio exterior en EspañaEOI Escuela de Organización Industrial
750 visualizações296 slides
MIPYMES en las Exportaciones por
MIPYMES en las ExportacionesMIPYMES en las Exportaciones
MIPYMES en las Exportacionesguestf886d8
2.2K visualizações90 slides
Contabilidad decostos por
Contabilidad decostosContabilidad decostos
Contabilidad decostosGerardo Ortiz
3.1K visualizações178 slides
Trabajo Especializacion finanzas por
Trabajo Especializacion finanzasTrabajo Especializacion finanzas
Trabajo Especializacion finanzasLeonardoRondnBaquero
94 visualizações118 slides

Mais procurados(20)

Estudio de las condiciones de competencia del sector de tarjetas de crédito y... por Superintendencia de Competencia
Estudio de las condiciones de competencia del sector de tarjetas de crédito y...Estudio de las condiciones de competencia del sector de tarjetas de crédito y...
Estudio de las condiciones de competencia del sector de tarjetas de crédito y...
Superintendencia de Competencia6.6K visualizações
Technical and financial study about the construction of floating offshore win... por Bernardino Couñago Lorenzo
Technical and financial study about the construction of floating offshore win...Technical and financial study about the construction of floating offshore win...
Technical and financial study about the construction of floating offshore win...
Bernardino Couñago Lorenzo1K visualizações
MIPYMES en las Exportaciones por guestf886d8
MIPYMES en las ExportacionesMIPYMES en las Exportaciones
MIPYMES en las Exportaciones
guestf886d82.2K visualizações
Contabilidad decostos por Gerardo Ortiz
Contabilidad decostosContabilidad decostos
Contabilidad decostos
Gerardo Ortiz3.1K visualizações
Trabajo Especializacion finanzas por LeonardoRondnBaquero
Trabajo Especializacion finanzasTrabajo Especializacion finanzas
Trabajo Especializacion finanzas
LeonardoRondnBaquero94 visualizações
Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas por CDS_Consultores
Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresasSectores productivos, cadenas estratégicas y empresas
Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas
CDS_Consultores7.7K visualizações
Costo absorcion por MAGNO CARDENAS
Costo absorcionCosto absorcion
Costo absorcion
MAGNO CARDENAS187 visualizações
Libro contabilidad de costos por Viviana Escobar
Libro contabilidad de costosLibro contabilidad de costos
Libro contabilidad de costos
Viviana Escobar10.1K visualizações
Estimación de la variación de accesibilidad y movilidad por fonvalmed
Estimación de la variación de accesibilidad y movilidadEstimación de la variación de accesibilidad y movilidad
Estimación de la variación de accesibilidad y movilidad
fonvalmed755 visualizações
Historia de la electricidad por edzam
Historia de la electricidadHistoria de la electricidad
Historia de la electricidad
edzam2.9K visualizações
Contabilidad administrativa 1 por carolina0985
Contabilidad administrativa 1Contabilidad administrativa 1
Contabilidad administrativa 1
carolina098538.9K visualizações
evaluacion economica de proyectos por fercanove
evaluacion economica de proyectosevaluacion economica de proyectos
evaluacion economica de proyectos
fercanove44 visualizações
ejemplo de un proyecto formativo final por Luis Guevara Aldaz
ejemplo de un proyecto formativo final ejemplo de un proyecto formativo final
ejemplo de un proyecto formativo final
Luis Guevara Aldaz 2.9K visualizações
Situación de-la-artesanía-en-españa.-informe-de-competitividad-y-principales-... por Mariano Dévora Bustillo
Situación de-la-artesanía-en-españa.-informe-de-competitividad-y-principales-...Situación de-la-artesanía-en-españa.-informe-de-competitividad-y-principales-...
Situación de-la-artesanía-en-españa.-informe-de-competitividad-y-principales-...
Mariano Dévora Bustillo478 visualizações
Manual Escala-Unica-de-Sueldos-2014 Contraloría Gral de la República por Nelson Leiva®
Manual Escala-Unica-de-Sueldos-2014 Contraloría Gral de la RepúblicaManual Escala-Unica-de-Sueldos-2014 Contraloría Gral de la República
Manual Escala-Unica-de-Sueldos-2014 Contraloría Gral de la República
Nelson Leiva®2K visualizações
Infraestructura peru por Maria Verastegui
Infraestructura peruInfraestructura peru
Infraestructura peru
Maria Verastegui13 visualizações
Tabla d contenido_practica_final-33 por gladisesme
Tabla d contenido_practica_final-33Tabla d contenido_practica_final-33
Tabla d contenido_practica_final-33
gladisesme213 visualizações

Similar a Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008

Alojamiento con restauración por
Alojamiento con restauraciónAlojamiento con restauración
Alojamiento con restauraciónManager Asesores
181 visualizações113 slides
Alojamiento con restauración por
Alojamiento con restauraciónAlojamiento con restauración
Alojamiento con restauraciónManager Asesores
190 visualizações113 slides
Consultora de energías renovables por
Consultora de energías renovablesConsultora de energías renovables
Consultora de energías renovablesManager Asesores
307 visualizações115 slides
Tienda de conveniencia por
Tienda de convenienciaTienda de conveniencia
Tienda de convenienciaManager Asesores
378 visualizações107 slides
21 distribucion productosagricolas_cas por
21 distribucion productosagricolas_cas21 distribucion productosagricolas_cas
21 distribucion productosagricolas_caskristy arciniegas
1.4K visualizações102 slides
Empresa de servicios informáticos por
Empresa de servicios informáticosEmpresa de servicios informáticos
Empresa de servicios informáticosManager Asesores
349 visualizações106 slides

Similar a Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008(20)

Alojamiento con restauración por Manager Asesores
Alojamiento con restauraciónAlojamiento con restauración
Alojamiento con restauración
Manager Asesores181 visualizações
Alojamiento con restauración por Manager Asesores
Alojamiento con restauraciónAlojamiento con restauración
Alojamiento con restauración
Manager Asesores190 visualizações
Consultora de energías renovables por Manager Asesores
Consultora de energías renovablesConsultora de energías renovables
Consultora de energías renovables
Manager Asesores307 visualizações
Tienda de conveniencia por Manager Asesores
Tienda de convenienciaTienda de conveniencia
Tienda de conveniencia
Manager Asesores378 visualizações
21 distribucion productosagricolas_cas por kristy arciniegas
21 distribucion productosagricolas_cas21 distribucion productosagricolas_cas
21 distribucion productosagricolas_cas
kristy arciniegas1.4K visualizações
Empresa de servicios informáticos por Manager Asesores
Empresa de servicios informáticosEmpresa de servicios informáticos
Empresa de servicios informáticos
Manager Asesores349 visualizações
Actividades náuticas por Manager Asesores
Actividades náuticasActividades náuticas
Actividades náuticas
Manager Asesores285 visualizações
Instalador de fontanería y energías renovables por Manager Asesores
Instalador de fontanería y energías renovablesInstalador de fontanería y energías renovables
Instalador de fontanería y energías renovables
Manager Asesores336 visualizações
Servicios de jardinería por Manager Asesores
Servicios de jardineríaServicios de jardinería
Servicios de jardinería
Manager Asesores934 visualizações
Carpintería metálica por Manager Asesores
Carpintería metálicaCarpintería metálica
Carpintería metálica
Manager Asesores947 visualizações
Turismo activo por Manager Asesores
Turismo activoTurismo activo
Turismo activo
Manager Asesores410 visualizações
Peluquería por Manager Asesores
PeluqueríaPeluquería
Peluquería
Manager Asesores413 visualizações
Venta y distribución de productos agrícolas y ganaderos por Manager Asesores
Venta y distribución de productos agrícolas y ganaderosVenta y distribución de productos agrícolas y ganaderos
Venta y distribución de productos agrícolas y ganaderos
Manager Asesores350 visualizações
15 xestoria asesoria_cas por IDEAY
15 xestoria asesoria_cas15 xestoria asesoria_cas
15 xestoria asesoria_cas
IDEAY1.7K visualizações
Empresa de reformas por Manager Asesores
Empresa de reformasEmpresa de reformas
Empresa de reformas
Manager Asesores647 visualizações
Corte e grabación por láser por Manager Asesores
Corte e grabación por láserCorte e grabación por láser
Corte e grabación por láser
Manager Asesores297 visualizações
Estudio Tecnologia competitividad por Elio Laureano
Estudio Tecnologia competitividadEstudio Tecnologia competitividad
Estudio Tecnologia competitividad
Elio Laureano57 visualizações
Estudio tecnologia competitividad por Agencia Exportadora®
Estudio tecnologia competitividadEstudio tecnologia competitividad
Estudio tecnologia competitividad
Agencia Exportadora®216 visualizações
Estudio Tecnologia competitividad por Manager Asesores
Estudio Tecnologia competitividadEstudio Tecnologia competitividad
Estudio Tecnologia competitividad
Manager Asesores40 visualizações
Teatro sala de conciertos por Manager Asesores
Teatro sala de conciertosTeatro sala de conciertos
Teatro sala de conciertos
Manager Asesores334 visualizações

Mais de Cambra de Comerç de Barcelona

Díptic informe Observatori Barcelona por
Díptic informe Observatori BarcelonaDíptic informe Observatori Barcelona
Díptic informe Observatori BarcelonaCambra de Comerç de Barcelona
873 visualizações3 slides
Informe Observatori Barcelona 2015 por
Informe Observatori Barcelona 2015Informe Observatori Barcelona 2015
Informe Observatori Barcelona 2015Cambra de Comerç de Barcelona
1.2K visualizações98 slides
Presentació PAI 2015 por
Presentació PAI 2015Presentació PAI 2015
Presentació PAI 2015Cambra de Comerç de Barcelona
1.3K visualizações20 slides
Informe trimestral de conjuntura catalana, 25 de febrer de 2015 por
Informe trimestral de conjuntura catalana, 25 de febrer de 2015Informe trimestral de conjuntura catalana, 25 de febrer de 2015
Informe trimestral de conjuntura catalana, 25 de febrer de 2015Cambra de Comerç de Barcelona
841 visualizações14 slides
Presentació de la roda de premsa de conjuntura econòmica de Catalunya de la C... por
Presentació de la roda de premsa de conjuntura econòmica de Catalunya de la C...Presentació de la roda de premsa de conjuntura econòmica de Catalunya de la C...
Presentació de la roda de premsa de conjuntura econòmica de Catalunya de la C...Cambra de Comerç de Barcelona
790 visualizações17 slides
Presentació hipòdrom Osona por
Presentació hipòdrom OsonaPresentació hipòdrom Osona
Presentació hipòdrom OsonaCambra de Comerç de Barcelona
832 visualizações22 slides

Mais de Cambra de Comerç de Barcelona(20)

Presentació de la roda de premsa de conjuntura econòmica de Catalunya de la C... por Cambra de Comerç de Barcelona
Presentació de la roda de premsa de conjuntura econòmica de Catalunya de la C...Presentació de la roda de premsa de conjuntura econòmica de Catalunya de la C...
Presentació de la roda de premsa de conjuntura econòmica de Catalunya de la C...
Cambra de Comerç de Barcelona790 visualizações
24/7/2014 Presentació de l'estudi "Criteris de distribució territorial de la ... por Cambra de Comerç de Barcelona
24/7/2014 Presentació de l'estudi "Criteris de distribució territorial de la ...24/7/2014 Presentació de l'estudi "Criteris de distribució territorial de la ...
24/7/2014 Presentació de l'estudi "Criteris de distribució territorial de la ...
Cambra de Comerç de Barcelona801 visualizações
Estudi: El sector empresarial a Catalunya i Espanya, Impacte econòmic de dife... por Cambra de Comerç de Barcelona
Estudi: El sector empresarial a Catalunya i Espanya, Impacte econòmic de dife...Estudi: El sector empresarial a Catalunya i Espanya, Impacte econòmic de dife...
Estudi: El sector empresarial a Catalunya i Espanya, Impacte econòmic de dife...
Cambra de Comerç de Barcelona636 visualizações
Presentació de l'Estudi: El sector empresarial a Catalunya i Espanya, Impacte... por Cambra de Comerç de Barcelona
Presentació de l'Estudi: El sector empresarial a Catalunya i Espanya, Impacte...Presentació de l'Estudi: El sector empresarial a Catalunya i Espanya, Impacte...
Presentació de l'Estudi: El sector empresarial a Catalunya i Espanya, Impacte...
Cambra de Comerç de Barcelona486 visualizações
Roda de premsa de conjuntura i perspectives econòmiques a Catalunya, 22 de ma... por Cambra de Comerç de Barcelona
Roda de premsa de conjuntura i perspectives econòmiques a Catalunya, 22 de ma...Roda de premsa de conjuntura i perspectives econòmiques a Catalunya, 22 de ma...
Roda de premsa de conjuntura i perspectives econòmiques a Catalunya, 22 de ma...
Cambra de Comerç de Barcelona543 visualizações
Presentació de l'Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econ... por Cambra de Comerç de Barcelona
Presentació de l'Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econ...Presentació de l'Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econ...
Presentació de l'Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econ...
Cambra de Comerç de Barcelona586 visualizações
Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econòmic de diferents... por Cambra de Comerç de Barcelona
Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econòmic de diferents...Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econòmic de diferents...
Estudi: El Sector Públic a Catalunya i Espanya: Impacte econòmic de diferents...
Cambra de Comerç de Barcelona748 visualizações
Presentació Estudi 'Dones en els consells d'administració de les empreses de ... por Cambra de Comerç de Barcelona
Presentació Estudi 'Dones en els consells d'administració de les empreses de ...Presentació Estudi 'Dones en els consells d'administració de les empreses de ...
Presentació Estudi 'Dones en els consells d'administració de les empreses de ...
Cambra de Comerç de Barcelona1.2K visualizações
Roda de premsa de conjuntura i perspectives econonòmiques a Catalunya, 13 de ... por Cambra de Comerç de Barcelona
Roda de premsa de conjuntura i perspectives econonòmiques a Catalunya, 13 de ...Roda de premsa de conjuntura i perspectives econonòmiques a Catalunya, 13 de ...
Roda de premsa de conjuntura i perspectives econonòmiques a Catalunya, 13 de ...
Cambra de Comerç de Barcelona539 visualizações
Conferència Miquel Valls a la Fira de la Candelera sobre exportacions catalanes por Cambra de Comerç de Barcelona
Conferència Miquel Valls a la Fira de la Candelera sobre exportacions catalanesConferència Miquel Valls a la Fira de la Candelera sobre exportacions catalanes
Conferència Miquel Valls a la Fira de la Candelera sobre exportacions catalanes
Cambra de Comerç de Barcelona788 visualizações
Estudi sobre l'impacte econòmic de l'activitat turística al Berguedà (actuali... por Cambra de Comerç de Barcelona
Estudi sobre l'impacte econòmic de l'activitat turística al Berguedà (actuali...Estudi sobre l'impacte econòmic de l'activitat turística al Berguedà (actuali...
Estudi sobre l'impacte econòmic de l'activitat turística al Berguedà (actuali...
Cambra de Comerç de Barcelona579 visualizações
Conjuntura econòmica i simplificació administrativa a Catalunya, 30 d'octubre... por Cambra de Comerç de Barcelona
Conjuntura econòmica i simplificació administrativa a Catalunya, 30 d'octubre...Conjuntura econòmica i simplificació administrativa a Catalunya, 30 d'octubre...
Conjuntura econòmica i simplificació administrativa a Catalunya, 30 d'octubre...
Cambra de Comerç de Barcelona443 visualizações

Último

Modelos probabilisticos de inventario por
Modelos probabilisticos de inventarioModelos probabilisticos de inventario
Modelos probabilisticos de inventarioalfredoidromer0
11 visualizações11 slides
Crédito en otros sectores por
Crédito en otros sectoresCrédito en otros sectores
Crédito en otros sectoresAngelo252954
17 visualizações15 slides
Construyendo presupuestos de manera ágil por
Construyendo presupuestos de manera ágilConstruyendo presupuestos de manera ágil
Construyendo presupuestos de manera ágilIsrael Alcazar
55 visualizações41 slides
guia-unidad-1-teoria-clasica-de-optimizacion (7).docx por
guia-unidad-1-teoria-clasica-de-optimizacion (7).docxguia-unidad-1-teoria-clasica-de-optimizacion (7).docx
guia-unidad-1-teoria-clasica-de-optimizacion (7).docxcirov176
5 visualizações14 slides
Más allá de la Valoración de empresas RAM23 por
Más allá de la Valoración de empresas RAM23Más allá de la Valoración de empresas RAM23
Más allá de la Valoración de empresas RAM23Nuria Ortiz Olalla
43 visualizações12 slides
Asia Pacifico y Política Exterior de Peru.pptx por
Asia Pacifico y Política Exterior de Peru.pptxAsia Pacifico y Política Exterior de Peru.pptx
Asia Pacifico y Política Exterior de Peru.pptxCarlos Alberto Aquino Rodriguez
12 visualizações46 slides

Último(10)

Modelos probabilisticos de inventario por alfredoidromer0
Modelos probabilisticos de inventarioModelos probabilisticos de inventario
Modelos probabilisticos de inventario
alfredoidromer011 visualizações
Crédito en otros sectores por Angelo252954
Crédito en otros sectoresCrédito en otros sectores
Crédito en otros sectores
Angelo25295417 visualizações
Construyendo presupuestos de manera ágil por Israel Alcazar
Construyendo presupuestos de manera ágilConstruyendo presupuestos de manera ágil
Construyendo presupuestos de manera ágil
Israel Alcazar55 visualizações
guia-unidad-1-teoria-clasica-de-optimizacion (7).docx por cirov176
guia-unidad-1-teoria-clasica-de-optimizacion (7).docxguia-unidad-1-teoria-clasica-de-optimizacion (7).docx
guia-unidad-1-teoria-clasica-de-optimizacion (7).docx
cirov1765 visualizações
Más allá de la Valoración de empresas RAM23 por Nuria Ortiz Olalla
Más allá de la Valoración de empresas RAM23Más allá de la Valoración de empresas RAM23
Más allá de la Valoración de empresas RAM23
Nuria Ortiz Olalla43 visualizações
Proyecto Individual MGL.doc por golm650129
Proyecto Individual MGL.docProyecto Individual MGL.doc
Proyecto Individual MGL.doc
golm6501297 visualizações
Elegant and Professional Company Business Proposal Presentation_20231125_2346... por brayanverapbm
Elegant and Professional Company Business Proposal Presentation_20231125_2346...Elegant and Professional Company Business Proposal Presentation_20231125_2346...
Elegant and Professional Company Business Proposal Presentation_20231125_2346...
brayanverapbm10 visualizações
ARGENTINA-LA DOLARIZACION Y OTRAS MEDIDAS por ManfredNolte
ARGENTINA-LA DOLARIZACION Y OTRAS MEDIDASARGENTINA-LA DOLARIZACION Y OTRAS MEDIDAS
ARGENTINA-LA DOLARIZACION Y OTRAS MEDIDAS
ManfredNolte26 visualizações
MERCADO DE ESTUDIO. .pdf por vicmatias0705
MERCADO DE ESTUDIO. .pdfMERCADO DE ESTUDIO. .pdf
MERCADO DE ESTUDIO. .pdf
vicmatias070519 visualizações

Jornada sobre el transport de mercaderies per carretera juny 2008

 • 1. el transport de mercaderies per carretera a catalunya
 • 2. el transport de mercaderies per carretera a Catalunya juny 2008
 • 3. El transport de mercaderies per carretera a Catalunya juny 2008 Preu: 18 € (IVA inclòs) © Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona Direcció de l’estudi: Juan Luis Zalbidea Cambra de Comerç de Barcelona Elaboració de l’estudi: Joaquín Acha Santiago Budallès Aleix Adell O&S Consultores Supervisió lingüística: Alfa, Serveis Lingüístics i Editorials Direcció editorial: Cambra de Comerç de Barcelona Disseny gràfic: Toni Fresno Cambra de Comerç de Barcelona Autoedició i fotocomposició: Anglofort, SA Impresió i producció: Anglofort, SA ISBN: 84-95829-45-2 Dipòsit legal: B-52.071-2008
 • 4. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI Índex Presentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1. Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. Objectius i metodologia de l’estudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3. Anàlisi de l’oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.1. Importància del transport de mercaderies per carretera . . . . . . . . . . . . . 16 3.1.1. Dades macroeconòmiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.1.2. Ocupació en el sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.2. Aspectes quantitatius de l’oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.2.1. Repartiment modal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.2.2. Volum de mercaderies transportades per carretera . . . . . . . . . . . . 21 3.2.3. Quilòmetres recorreguts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.4. Operacions de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.2.5. Internacionalització del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.2.6. Externalització del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.2.7. Parc de vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.2.7.1. Noves tendències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.3. Aspectes qualitatius de l’oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.3.1. Punt de partida i tendències de la concentració empresarial . . . . . 37 3.3.2. Els transportistes autònoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.3.3. Aspectes territorials i estructura geogràfica de l’oferta . . . . . . . . . 42 3.3.4. Consideració de la intermodalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.4. Metodologia de segmentació del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.4.1. Tipologia de càrrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.4.2. Teixit empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.4.3. Estructura empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.5. Caracterització global de l’oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.5.1. Aspectes quantitatius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.5.2. Estructura de costos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.6. Caracterització per segmentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3.6.1. Tipologia de càrrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3.6.2. Teixit empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.6.3. Estructura empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4. Marc normatiu i mediambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 85 4.1. Normativa d’aplicació al transport de mercaderies per carretera . ...... 85 4.1.1. Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 85 4.1.2. Espanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 87 4.1.3. Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 89 4.1.4. Principals aspectes clau de l’àmbit normatiu . . . . . . . . . . ...... 91 3
 • 5. EL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A C ATA L U N YA 4.2. Aspectes mediambientals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 96 4.2.1. Consum de carburants i emissions contaminants . . . . . . ....... 96 4.2.2. Soroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 96 4.2.3. Principals implicacions de la situació actual per al sector de transport de mercaderies per carretera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5. Anàlisi de la demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 5.1. Marc econòmic general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 5.2. Demanda de transport de mercaderies per carretera . . . . . . . . . . . . . . . 108 5.3. Sector Alimentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 5.3.1. Situació actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5.3.2. Indicadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.3.3. Principals punts d’entrada i sortida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5.3.4. Tendències del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5.3.5. Tendències de la logística sectorial i requeriments de la demanda . 115 5.4. Sector Automoció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5.4.1. Situació actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5.4.2. Indicadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 5.4.3. Tendències del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5.4.4. Tendències de la logística sectorial i requeriments de la demanda . 126 5.5. Sector Electrònic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.5.1. Situació actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.5.2. Indicadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5.5.3. Principals punts d’entrada i sortida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 5.5.4. Tendències del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 5.5.5. Tendències de la logística sectorial i requeriments de la demanda . 132 5.6. Sector Químic / Farmacèutic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5.6.1. Situació actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5.6.2. Indicadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 5.6.3. Principals punts d’entrada i sortida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 5.6.4. Tendències del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 5.6.5. Tendències de la logística sectorial i requeriments de la demanda . 139 5.7. Sector Siderúrgic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 5.7.1. Situació actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 5.7.2. Indicadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 5.7.3. Principals punts d’entrada i sortida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.7.4. Tendències del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.7.5. Tendències de la logística sectorial i requeriments de la demanda . 145 5.8. Resum de tendències i requeriments logístics de la demanda . . . . . . . . . 147 6. Diagnosi i línies estratègiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 6.1. Diagnosi de l’oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 6.2. Diagnosi de la demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 6.3. L’opinió de les empreses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6.4. Línies estratègiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 7. Directrius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 167 7.1. Marc normatiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 167 7.2. Operativa modal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 178 7.3. Adaptació del sector al nou entorn competitiu . . . . . . . . . . .......... 205 7.4. Millora de la competitivitat del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 225 8. Glossari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 4
 • 6. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI Presentació L’estudi sobre el «Transport de mercaderies per carretera a Catalunya» té com a objectiu analitzar la situació actual del transport de mercaderies per carretera, especialment pel que fa al nou entorn laboral i normatiu, tenint en compte l’impacte dels nous processos productius de les empreses industrials sobre el transport per carretera. Aquest estudi pretén impulsar la competitivitat del sector del transport de mercaderies per carretera i anticipar possibles canvis estratègics per tal de modernitzar l’estructura del sector, afrontar la internacionalització i afavorir la creació de serveis integrats. A partir d’una diagnosi de la situació actual i de la determinació dels elements crítics, l’estudi fa una avaluació estratègica del sector, establint una sèrie de recomanacions i propostes específiques. Es consideren diferents segments de mercat i serveis específics (càrrega completa, fraccionada, paqueteria i el transport en el cas de determinats sectors industrials: electrònica, automoció i altres). L’estudi se centra en Catalunya, prestant especial atenció al trànsit de mercaderies internes, externes i de pas. La diagnosi té en compte l’evolució històrica del sector, amb els canvis que han portat a la situació actual, i estableix una comparació amb altres territoris, analitzant l’estructura geogràfica i operativa i l’estructura empresarial, econòmica i normativa del sector. Pel que fa a l’anàlisi estratègica, l’estudi considera els canvis en el sistema de transport, els canvis en la regulació del sector, en l’estructura empresarial, en l’entorn i els canvis tecnològics. Finalment, les directrius i propostes plantejades tenen a veure amb infraestructures específiques, unificació de contractes i assegurances intermodals, regulació, etc., dirigides fonamentalment a les administracions públiques. Però també es fan recomanacions sobre l’estructura de costos, intermodalitat, internacionalització, etc., dirigides especialment a les empreses de transport. L’estudi té el grau de detall necessari per valorar adequadament tant la situació actual com les previsions de futur i inserir les propostes en la realitat del territori. Confio que aquest estudi, per la informació i el coneixement que aporta, contribuirà a promoure un debat profitós i es podrà convertir en un instrument al servei del progrés social i econòmic del nostre país. Miquel Valls i Maseda President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 5
 • 8. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI 1. Introducció El sector del transport de mercaderies per carretera està experimentant una profunda transformació des de fa uns anys a causa de diferents raons, entre les quals destaquen els canvis en les infraestructures viàries, l’evolució orgànica dels agents implicats del sector i, especialment, les notables variacions en els models d’aprovisionament i comercialització dels sectors manufacturers i comercials. Com a resultat, l’oferta del transport de mercaderies per carretera està caracteritzada actualment, entre d’altres, per aquests factors: Mercat molt competitiu (després de l’entrada de grans grups europeus) i saturat en diversos subsegments (com ara la càrrega fraccionada domèstica o la càrrega completa internacional). Reducció significativa dels marges operatius per increment dels costos de combustible, manteniment i amortització de vehicles, i personal. Necessitat creixent de treure rendiments marginals per a la realització de serveis nous davant l’estancament en el creixement del mercat de transport convencional. Envelliment del parc de vehicles, tant a nivell mitjà com en valor absolut. Increment dels requeriments de seguretat i inversions en l’immobilitzat material. Necessitat de millora de la interoperativitat i seguretat dels vehicles, amb implantació de noves tecnologies de control, com per exemple el tacògraf digital. Escassetat de conductors qualificats i encariment dels convenis col·lectius, que comporta l’entrada de xofers d’altres nacionalitats. Dificultat per a l’obtenció de sòl logístic a preus raonables pels operadors. Congestió viària que limita la productivitat de les operacions de transport, especialment en subsectors que operen en distribució urbana de mercaderies. L’evolució de l’entorn normatiu i mediambiental, tant a nivell europeu com estatal i autonòmic. Per la seva banda, la demanda del transport de mercaderies per carretera, segons dades del Ministeri de Foment, ha vingut creixent a taxes molt elevades en els últims anys, fins a arribar a un 7,6% anual (2006). En paral·lel a aquest creixement, les necessitats dels sectors demandants han anat especialitzant-se i diversificant-se. A continuació s’esmenten algunes característiques de l’evolució logística dels sectors productius, la demanda del sector: 7
 • 9. EL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A C ATA L U N YA Desplaçament recent de part de la producció a països d’Europa de l’Est en diversos sectors (automoció, químic) i tancament d’altres indústries auxiliars, cosa que representa l’aparició de noves relacions de transport i justifica, en part, l’increment del volum transportat. Increment de les activitats subcontractades en els models de fabricació de diverses empreses, la qual cosa té com a conseqüència: L’increment del cost logístic en les empreses respecte dels costos de producció. La importància d’una logística integrada entre clients i proveïdors. Es requereix una creixent velocitat en el transport, tant per la ràpida caducitat del producte com per la necessària adaptació a models de fabricació més complexos. En definitiva, es requereix un nivell de servei més elevat. Com a conseqüència de la deslocalització i l’evolució del nivell de servei, els fabricants centralitzen les seves operacions logístiques i magatzems i exigeixen una col·laboració per part de les empreses de transport cada vegada més avançada i compromesa en la gestió dels serveis logístics. La centralització de magatzems força tota la cadena de distribució i, especialment, exigeix models de distribució capil·lars més complicats de gestionar de forma competitiva. Per alguns sectors de la demanda (distribució comercial, electrònica de gran consum), la necessitat d’innovar en la seva distribució urbana és cabdal per competir, donades les restriccions creixents. Per altra banda, la reducció generalitzada de marges en determinats sectors per defendre’s de la producció a l’Extrem Orient, fa que la necessitat d’emprar modes de transport que redueixin el cost unitari del transport (ferroviari i marítim) i l’ús de la intermodalitat creixin a curt termini. Els factors anteriors de l’evolució de l’oferta i la demanda donen lloc a diversos reptes als quals han de fer front els diferents subsectors de transportistes per poder mantenir o millorar la seva competitivitat, definida com una adequada relació entre: El nivell de servei ofert (que com ja s’ha vist és cada cop superior i més especialitzat per part de la demanda). El cost incorregut i posterior preu dels serveis, que tenen tendència alcista, donades les pressions sobre els costos i l’increment generalitzat de la demanda de transport. En definitiva, s’anticipen una sèrie de reptes estratègics als quals el sector ha de donar resposta i que són, entre d’altres: Créixer en l’ús de la intermodalitat i la coordinació amb altres modes. Generar serveis de valor afegit addicionals als clients, per tal de repercutir els increments de costos a la cadena de valor empresarial. Incrementar la productivitat del mode amb un entorn normatiu que va reduint el temps efectiu de conducció de forma inexorable. Es produeixen increments de costos notables a causa, per exemple, de l’augment del nombre de viatges en buit, fruit de la nova tipologia de trànsits. 8
 • 10. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI Adaptar la capacitat comercial de les empreses de transport als reptes d’internacionalització i deslocalització dels carregadors. Gestionar el cost del sòl i la seva incidència en el cost de les terminals de transport, tenint en compte l’escassetat de sòl logístic arreu de Catalunya. Reduir les limitacions i l’impacte en la productivitat de la distribució urbana de mercaderies. Incorporar la deslocalització dels clients industrials i els seus nous models de fabricació. Adaptar-se als nous models de distribució i desintermediació d’alguns sectors que donen servei a regions de consum molt significatiu. 9
 • 12. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI 2. Objectius i metodologia Tenint en compte l’evolució de l’oferta, caracteritzada per un increment dels costos de les operacions i l’aparició de nous requeriments de caire normatiu que condicionen el seu desenvolupament competitiu, i l’evolució de la demanda, que tendeix a l’especialització i requereix un major nivell de servei per adaptar-se als sectors industrials, l’estudi es planteja amb els següents objectius: Oferir un coneixement exhaustiu de la realitat actual del sector del transport de mercaderies per carretera pel que fa a la seva estructura, marc normatiu i model de servei. Generar una visió global sobre els requeriments futurs que ha d’assumir el sector a partir de les necessitats concretes dels sectors demandants, industrials i comercials. Impulsar, mitjançant l’elaboració d’unes directrius estratègiques, la competiti- vitat dels subsectors que configuren l’oferta de transport de mercaderies per carretera, tot anticipant les transformacions necessàries en: Modernització de l’estructura del sector: dimensió dels subsectors i empreses, acompliment d’aspectes reguladors, etc. Consecució dels reptes d’innovació i internacionalització a nivell de mercats i entorn competitiu. Definició d’alternatives per a la millora del nivell de servei i els costos d’operació de l’oferta. L’estructura metodològica utilitzada en el present estudi permetrà assolir l’objectiu principal, que és proposar, de forma raonada i amb la necessària participació del sector, una sèrie de directrius per a la millora de la competitivitat del transport de mercaderies per carretera. L’estudi es planteja en quatre fases, com es veu de forma gràfica a continuació: 11
 • 13. EL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A C ATA L U N YA Organització prèvia Anàlisi i caracterització de l’oferta Diagnosi i propostes i recollida de dades d’actuació Anàlisi de subsegments sectorials Diagnosi del Definició de Entrevistes amb patronals del sector sector i criteris de subsectors segmentació Caracterització de l’oferta d’oferta sectorial Proposta de directrius El·laboració d’actuació qüestionaris Anàlisi de la demanda Entrevistes personals Definició de requeriments de la demanda Consulta Definició dels models de servei sectorials informació primària Organització prèvia i recollida de dades En la primera de les quatre fases es du a terme la recerca d’informació primària amb l’objectiu d’aconseguir la base de l’estudi. Les activitats més significatives són: Segmentació del sector en subsectors homogenis. Redacció i enviament de qüestionaris a representants del sector. Anàlisi i caracterització de l’oferta L’objectiu principal d’aquesta fase és caracteritzar l’oferta per poder diagnosticar adequadament les possibilitats de millora del sector i incrementar la seva competitivitat. La caracterització es realitza a partir dels següents punts: Recerca d’informació mitjançant la consulta i recopilació d’informació amb: Associacions sectorials. Administracions públiques (Ministeri de Foment i Generalitat). Fonts estadístiques (IDESCAT, INE, EUROSTAT, etc.). Explotació del qüestionari. Recerca d’aspectes normatius que poden condicionar la competitivitat. Realització d’entrevistes amb agents relacionats amb l’oferta. Un cop coneguts els agents responsables de l’oferta, s’inicia l’anàlisi i la caracterització de la demanda del sector de mercaderies per carretera. 12
 • 14. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI Anàlisi de la demanda L’objectiu d’aquesta tercera fase és caracteritzar qualitativament la demanda sectorial del transport. Les tasques que es desenvolupen són les següents: Classificació dels sectors demandants per tipologia d’empresa i sector. Identificació del servei per tipologia de producte i segons segmentació de l’oferta. Enumeració dels models de distribució sectorial. Impacte en la carretera de la utilització d’altres modes de transport. Realització d’entrevistes amb agents relacionats amb la demanda. Diagnosi i proposta d’actuacions Seguint la metodologia de recerca i anàlisi, es desenvoluparà una última fase en la qual, a partir de la diagnosi, tant de l’oferta com de la demanda, es definiran una sèrie de directrius per a la millora de la competitivitat del transport de mercaderies per carretera. Per assolir els objectius s’han realitzat les següents tasques: Diagnosi del sector. Consens de conclusions amb els representants del sector. Definició dels objectius de millora de les diferents directrius. Definició d’actuacions segons els àmbits que corresponguin: Regulació del sector. Estructura empresarial. Noves tecnologies. Models de distribució, qualitat i seguretat. 13
 • 16. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI 3. Anàlisi de l’oferta La situació actual, caracteritzada per un entorn globalitzat tant en l’economia com en els sistemes productius, està tenint una influència notable sobre l’estructura de distribució de les mercaderies. Impulsada per una demanda cada cop més exigent, tant pel que fa als volums de càrrega com al nivell de servei, la indústria del transport s’ha vist obligada a adaptar-se a unes noves necessitats mitjançant un canvi continu. En el present capítol d’anàlisi de l’oferta es fa un repàs de l’evolució de les principals variables quantitatives del sector, tant a nivell macroeconòmic com de característiques intrínseques (tones, quilòmetres, etc.). També s’analitza l’evolució dels diferents modes de transport i del grau d’internacionalització del sector, entre altres. 15
 • 17. 3. Anàlisi de l’oferta 3.1 Importància del transport de mercaderies per carretera La relació del transport amb l’economia nacional pot mesurar-se mitjançant múltiples paràmetres macroeconòmics, entre els quals podem destacar: El Producte Interior Brut i el Valor Afegit Brut. La població ocupada en el sector. 3.1.1. Dades macroeconòmiques El mercat logístic europeu està estimat en 710.000 milions d’euros, el 8% del PIB d’Europa, i dóna feina a més de 6,5 milions de treballadors. (Font: Eurostat.) Quant a Espanya, la primera consideració sobre el transport de mercaderies per carretera és la relativa al seu paper enormement significatiu en el context social i econòmic. La carretera genera més del 60% de l’aportació del valor afegit brut (VAB) del conjunt del transport. L’última dada obtinguda situa la participació, sobre el VAB, del sector del transport a preus corrents en un 5,8% i a preus constants, en base al 1995, en un 5,7% sobre el total de la economia. (Font: Ministeri de Foment, 2003.) El transport per carretera aporta el 3,3% del PIB espanyol i dóna feina al 70% dels ocupats al sector del transport (que representa el 5,8% del total de la població ocupada a Espanya). Això suposa, només per als vehicles pesants privats i públics, 550.000 llocs de treball directes. (Font: Transporte XXI.) Catalunya, amb quasi 7 milions d’habitants i un PIB de 181.029 milions d’euros (2005), genera pràcticament el 20% del PIB total del transport per carretera espanyol amb el 18% de les empreses. (Font: Idescat, INE 2005.) A Catalunya, el sector logístic representa el 3,9% del VAB total, amb el 4,1% del total de l’ocupació involucrada (font: Idescat, 2003) i amb un pes del 25% del volum de negoci dels operadors logístics espanyols (Font: Transporte XXI i elaboració pròpia). L’evolució del transport de mercaderies (tots els modes) a Catalunya durant els últims anys ha estat la següent: 16
 • 18. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Volum total (milers de tones) 267.129 293.869 373.567 386.676 425.056 459.733 467.002 Creixement del transport de mercaderies 13,4% 10,0% 27,1% 3,5% 9,9% 8,2% 1,6% Índex 2000=100 100 110 140 145 159 172 175 Tones/habitant 42,66 46,2 57,42 57,68 62,39 65,72 65,46 Tones/PIB (1.000 EUR) 2,05 2,17 2,66 2,66 2,82 2,45 2,39 Font: Gencat, PTOP, 2007 El volum de mercaderies transportades (en tones) ha experimentat un gran creixement, superant en el període 2000-2006 el 75%, cosa que comporta un creixement mitjà anual de pràcticament un 12,5%. El sector manté, a nivell de tones transportades, un creixement superior al PIB. Mentre que el PIB va tenir un creixement proper al 50% durant el període, que representa un creixement del 8% anual, les operacions han crescut un 75%. De la taula anterior, destaca el creixement que ha tingut el transport amb relació a la població. L’augment del mercat ha estat per sobre de la població, és a dir, les necessitats per habitant han augmentat pel que fa al transport, cosa que demostra que l’increment no va només lligat a un creixement de la població. L’evolució del transport de mercaderies per carretera a Catalunya ha estat la se- güent: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Volum total (milers de tones) 194.594 221.752 297.751 308.210 336.876 370.735 377.676 Creixement del transport de mercaderies per carretera 14,6% 14,0% 34,3% 3,5% 9,3% 10,1% 1,9% Índex 2000 = 100 100 114 153 158 173 191 194 Tones/habitant 31,08 34,86 45,76 45,97 49,44 53,00 52,94 Tones transportades /PIB (1.000 EUR) 1.251 1.366 1.772 1.769 1.867 1.976 1.934 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 Pel que fa a les tones de mercaderies transportades per carretera, el creixement és del 94% (2006/2000), valor força superior a l’increment durant el mateix període de les tones de mercaderia transportades (tots els modes). Amb aquest valor, es demostra que no tan sols el transport en general ha patit un increment de volum, sinó que la carretera ha guanyat volum de negoci a altres modes de transport. 3.1.2. Ocupació en el sector El total d’ocupats a Espanya en el sector del transport el 2004 està prop de 900 mil persones, de les quals un 73% corresponen a la carretera (viatgers i mercaderies). 17
 • 19. EL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A C ATA L U N YA Transport Transport per carretera 0. Total ocupats 897.925 651.513 1. Remunerats 701.046 508.662 1.1. Fixos 524.387 380.483 1.1.1. Homes 425.474 308.714 1.1.2. Dones 98.913 71.769 1.2. Eventuals 176.660 128.180 1.2.1. Homes 140.949 102.26 1.2.2. Dones 35.711 25.911 2. No remunerats 196.879 142.850 2.1. Homes 186.640 135.421 2.2. Dones 10.239 7.429 Font: INE. Encuesta Anual de Servicios 2004 A continuació es mostra l’evolució de l’ocupació del transport de mercaderies a Espanya: Total d’ocupats en el transport de mercaderies 670 650 630 Milers de persones 610 590 570 550 530 2000 2001 2002 2003 2004 Font: INE. Encuesta Anual de Servicios El creixement del nombre d’ocupats al sector des de l’any 2000 fins al 2004 és aproximadament del 16%, molt inferior a l’experimentat pel sector en termes de tones i operacions. De fet, el cost mitjà per empleat ha mantingut un creixement molt similar. L’informe del Ministeri de Foment «Situación económica financiera de las empresas españolas de transporte por carretera durante el período 2003-2005» destaca que «aquesta evolució inferior respecte de les tones transportades es justifica perquè les empreses han vist la possibilitat de contractar més treballadors sense necessitat d’incrementar els seus costos laborals» (Ministeri de Foment, 2007). La despesa mitjana per empleat ha tendit a igualar-se entre totes les empreses sense importar la dimensió. En el període 2000-2005, la facturació per empleat ha superat les despeses per empleat, cosa que evidencia un creixement de la productivitat del sector. 18
 • 20. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI Despesa de personal per empleat 2000-2005 35.000 28.537 28.552 29.296 30.000 28.099 28.235 25.337 25.000 20.000 Euros 15.000 10.000 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Grans Mitjanes Petites Molt petites Mitjana sector Font: «Situación económica financiera de las empresas españolas de transporte por carretera durante el período de 2003-2005», Ministeri de Foment, 2007 El pes del col·lectiu d’autònoms continua sent molt important a Espanya, tant en el conjunt del sector com en el subsector del transport de mercaderies per carretera, al voltant d’un 22%. Aquest fet condiciona l’evolució de les dimensions de les empreses espanyoles respecte de les europees. El creixement de l’ocupació, tant a Catalunya com Espanya, ha estat inferior a l’in- crement del volum de transport. Així, els creixements anuals dels anys 2002, 2003 i 2004 han estat entre el 6,3% i el 4,9%, respecte d’increments d’activitat del transport d’un 13% de mitjana en el període considerat. A Catalunya, el creixement de l’ocupació ha estat sensiblement inferior al que s’ha produït a Espanya. En el període considerat, Catalunya passa de 19,4% al 18,6% del total d’ocupació respecte a Espanya en el conjunt del transport de mercaderies. Milers de persones Transport de mercaderies Valor Variació (%) 2002 2003 2004 2002 2003 2004 Catalunya 66,3 68,6 70,2 10,8 3,6 2,2 Espanya 340,4 358,5 376,0 6,3 5,3 4,9 Catalunya vs Espanya 19,48% 19,14% 18,67% Font: Institut d’Estadística de Catalunya 19
 • 21. EL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A C ATA L U N YA 3. Anàlisi de l’oferta 3.2 Aspectes quantitatius de l’oferta 3.2.1. Repartiment modal El transport de mercaderies a Catalunya l’any 2006 va moure 467 milions de tones, de les quals un 80,9% van ésser transportades per carretera. La distribució de càrregues davant dels diferents modes de transport és força desigual; en qualsevol cas, la carretera segueix concentrant la part més significativa del total trans- portat. Repartiment modal del transport de mercaderies a Catalunya, 2006 (en tones) Ferrocarril 1,9% Aeroports 0% Ports 17,2% Carretera 80,9% Font: Gencat, PTOP, 2007 En el cas del transport marítim, el volum transportat va ser de 80,3 milions de tones (17,2%). D’aquest mode de transport, el 79% de la seva activitat està basat en el comerç exterior. (Font: Gencat, PTOP.) El transport aeri, per la seva naturalesa, té un pes mínim dins del transport de mer- caderies a Catalunya, amb un volum que no arriba a l’1 per mil. El ferrocarril, amb un pes de l’1,9% del total de tones transportades a Catalunya, segueix estant molt per sota del seu llindar recomanable. El mode ferroviari s’utilitza especialment per a moviments de mitjana o llarga distàncies. El tràfic amb la resta d’Espanya és el que concentra el 60% de la seva activitat. (Font: Renfe, 2004.) L’evolució del repartiment modal en els últims anys a Catalunya es mostra a con- tinuació: 20
 • 22. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Milers de tones 267.129 293.869 373.567 386.676 425.056 462.905 467.002 % carreteres 72,80% 75,50% 79,70% 79,70% 79,30% 80,64% 80,87% % ferrocarrils 4,70% 3,80% 3,00% 3,00% 3,20% 2,23% 1,92% % ports 22,40% 20,70% 17,30% 17,30% 17,50% 17,10% 17,19% % aeroports 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% Font: Gencat, PTOP, 2007 El transport marítim ha anat perdent pes relatiu i ha passat del 22,4% al 17,2%. De la mateixa manera, el transport de mercaderies per ferrocarril ha passat durant el mateix període d’un 4,7% a un 1,9%. La quota perduda per aquests modes ha estat absorbida pel transport de mercaderies per carretera, que l’any 2000 tenia una quota del 72,8% i l’any 2006 va arribar al 80,9% del total de tones transportades a Catalunya. Segons estudis realitzats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP), sense tenir en compte el tràfic interior, el camió representa el 58% de les tones transportades, el tràfic marítim, majoritari en els tràfics de llarg recorregut, representa el 38% i el ferroviari, el 3,5%. 3.2.2. Volum de mercaderies transportades per carretera Durant els darrers anys, com hem vist amb anterioritat, el sector del transport ha crescut a un ritme pràcticament d’un 9% anual. Aquest creixement es materialitza en un augment significatiu de les tones transportades per carretera. A nivell estatal, en el període 2000-2006 es detecta un increment mitjà anual del volum de mercaderies transportades per carretera en vehicles pesants del 8,5%, sense tenir en compte el gran increment que hi va haver entre els anys 2001 i 2002, en què va ser de més del 68%. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Volum total (milions de tones) 945 1.048 1.760 1.850 2.012 2.210 2.326 Creixement transport de mercaderies per carretera 11,17% 10,88% 67,94% 5,09% 8,79% 9,83% 5,25% Índex 2000 = 100 100 111 186 196 213 234 246 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 A Catalunya, l’evolució de les tones transportades per carretera ha experimen- tat un increment mitjà anual del 8,9%. De la mateixa manera que va passar a Espanya, Catalunya ha tingut anys de creixement espectaculars, com ara un 34% el 2002. 21
 • 23. EL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A C ATA L U N YA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Volum total (milions de tones) 194,6 221,7 297,7 308,2 336,9 370,7 377,7 Tones transportades/habitant 31 35 46 46 49 53 53 Índex 2000=100 100 114 153 158 173 191 194 Creixement transport mercaderies per carretera 14,60% 14,00% 34,30% 3,50% 9,30% 10,10% 1,9% Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por Carretera 2006 De les dades presentades, se’n dedueix el gran pes del transport català dins de l’àmbit estatal. Aquest ha estat pràcticament constant al llarg dels últims anys, amb un pes mitjà del 17,3%. L’any 2000 aquest pes era del 20,6%, mentre que l’any 2006 va ser un 16,2% del total estatal de tones transportades per carretera. Transport de mercaderies per carretera (2006) Destinació a Catalunya* Origen a Catalunya* *Dades en milers de tones. Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 Els fluxos de mercaderies més significatius (sumant els dos sentits) es fan amb Aragó (18,4 milions de tones, 25,5% del total amb Espanya), la Comunitat Valenciana (16,2 milions de tones, 22,5% del total amb Espanya) i la Comunitat de Madrid (8,2 milions de tones, 11,3% del total amb Espanya). Aquestes tres comunitats sumen el 60% de les tones transportades entre Catalunya i la resta d’Espanya. El creixement del transport de mercaderies per carretera s’ha situat en el període 2000-2006 en un 94%, per sobre del creixement del transport de mercaderies global, que se situa en un 75%, cosa que accentua la importància ja constatada de la carretera com a mode preeminent. Finalment, és destacable que l’evolució de l’activitat del sector és creixent a nivell estatal, amb un increment mitjà anual proper al 14% durant el període 2000-2006. Aquest nivell de creixement és superior al del PIB i el VAB, que se situen a l’entorn del 3,5% i 4,5%, respectivament. 22
 • 24. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI Evolució de tones de mercaderies transportades per carretera 250 200 Índex 2000=100 150 100 Transport de mercaderies per carretera 50 Transport de 0 mercaderies 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Font: Gencat, PTOP 3.2.3. Quilòmetres recorreguts L’evolució del nombre de quilòmetres anuals recorreguts per vehicle reflecteix la utilització dels vehicles que pertanyen al sector del transport de mercaderies per carretera. Quilòmetres per vehicle i any (Servei públic/Tractor) 160.000 140.000 131.905 135.652 120.000 100.000 Km 80.000 81.071 72.590 60.000 40.000 20.000 Àmbit Estatal 0 Àmbit Comarcal 2000 2004 Font: Ministeri de Foment, Subdirecció General d’inspecció dels Transports per Carretera En el servei públic, en l’àmbit estatal, la mitjana de quilòmetres ha augmentat un 2,84% en els tractors durant el període 2000-2004, i en l’àmbit comarcal, aquesta ha disminuït en un 10,5%. En tot cas, el nombre de quilòmetres anuals per vehicle ha disminuït en el servei públic en un 2,2%. En l’àmbit estatal, l’any 2005 el nombre de quilòmetres recorreguts va ser de 130.090, és a dir, existeix una disminució del 4,1% respecte de l’any anterior. Durant el període 2000-2005, té una evolució a la baixa, amb una pèrdua de l’1,38%. 23
 • 25. EL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A C ATA L U N YA El servei públic en vehicles rígids de càrrega útil superior a 3,5 tones, amb les dades obtingudes (1998/2001), presenta una disminució del 9% i una tendència a la baixa en els següents anys. (Font: Ministeri de Foment. Observatorio de mercado del transporte de mercancías, 2006.) Per altra banda, en el servei privat (àmbit nacional) el nombre de quilòmetres recorreguts ha experimentat un augment significatiu per vehicle (34%), cosa que dóna idea del moment de productivitat d’aquest tipus de servei. Quilòmetres per vehicle i any (servei privat/àmbit estatal) 80.000 70.000 72.606 60.000 50.000 55.667 Km 40.000 44.512 40.510 30.000 3,5 t < P.M.A. 20.000 < 20 t 10.000 P.M.A. > 20 t 0 i tractors 2000 2004 Font: Subdirección General de Inspección de los Transportes por Carretera S’observa com el recorregut mitjà per trajecte a Espanya s’ha anat reduint com a conseqüència de la major capil·larització i la major densitat de la xarxa logística. Aquest decreixement mitjà ha estat de 6,5% entre els anys 2000 i 2005. (Font: Ministeri de Foment.) Evolució del recorregut mitjà per trajecte 180 160 157 154 140 120 100 110 105 104 105 Km 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 24
 • 26. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI Del moviment total de mercaderies per carretera a Catalunya (377 milions de tones), el 77% és intern a la comunitat autònoma (uns 290 milions de tones), amb una distància mitjana de recorregut de 36 km. Un altre 19,1% correspon a les relacions amb la resta de comunitats autònomes, amb un recorregut mitjà proper als 475 km. Finalment, les relacions internacionals de transport per carretera representen un 3,9% del total, amb un recorregut mitjà de 903 km. Cal destacar que les distàncies mitjanes de recorregut estan disminuint, en general, a causa de la creixent densitat de les xarxes de distribució capil·lar. Transport de mercaderies per carretera a Catalunya Milions Milions Milions Distància de tones de tones-km d’operacions mitjana (km) Total 377,7 58,2 51,2 123 Intern a Catalunya 77,0% 18,0% 86,4% 36 O/D a altres CCAA 19,1% 59,0% 11,3% 476 Estranger 3,9% 23,0% 2,3% 903 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 Un indicador de la productivitat del sector és el nombre de tones transportades per quilòmetre. En aquest sentit durant el període 2000-2006 l’evolució a Catalunya va ser d’un 57,4%, passant de 36,9 fins als 58,2 milions de tones per quilòmetre. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Milions de tones* km 36,94 40,99 47,89 49,70 54,95 56,47 58,16 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 L’increment anterior permet afirmar, com es veurà per l’evolució del parc de vehicles, una previsible major productivitat de la flota basada a Catalunya. Per altra banda, a nivell estatal, l’evolució de les tones per quilòmetre de 2002 a 2005 és similar a les tones transportades, la qual cosa indica una similar distància mitjana dels desplaçaments. Indicadors d’activitat-exclòs transport intramunicipal (2000-2005) 16 14 12 10 % 8 Formació 6 Tones Transportades (sense intramunicipal) 4 Tones-km Transportades 2 (sense intramunicipal) IPC 0 2001 2002 2003 2004 2005 Font: «Situación económica financiera de las empresas españolas de transporte por carretera durante el período 2003-2005». Ministeri de Foment, 2007 25
 • 27. EL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A C ATA L U N YA 3.2.4. Operacions de transport A continuació s’analitza la productivitat per vehicle en base al seu volum i les tones totals que es mouen a Espanya per carretera. Per això es pren el total de l’any com a referència per realitzar la descomposició per tipus de vehicle (capacitat de càrrega). Transport de mercaderies per capacitat de càrrega del vehicle 1.400.000 1.226.024 1.200.000 1.000.000 Millers de tones 800.000 600.000 400.000 360.197 214.863 200.000 118.822 50.066 42.754 0 3,6 - 7 t 7,1 - 10 t 10,1 - 14 t 14,1 - 18 t 18,1 - 20 t Més de 20 t Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 Repartiment percentual per capacitat de càrrega del vehicle 5,9% 2,5% 60,9% 17,9% 10,7% 2,1% Més de 20 t 18,1 - 20 t 14,1 - 18 t 10,1 - 14 t 7,1 - 10 t 3,6 - 7 t Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 La major part del transport de mercaderies es realitza en vehicles de gran volum. El 60% de la càrrega s’està transportant amb el 43,7% de la flota, que correspon als vehicles de més de 20 tones. I aquests realitzen el 38,4% de les operacions del transport. (Font: «Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera». Ministeri de Foment, 2006.) El volum de tràfic de mercaderies per carretera a Catalunya durant l’any 2006 va ser de 380 milions de tones, aproximadament. Tot aquest volum ha estat mogut mitjançant més de 51 milions d’operacions. Es poden ressenyar tres tipologies de trànsit: 26
 • 28. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI Trànsit intern, que és el moviment de mercaderies dins del propi territori català (44,2 milions d’operacions, 86,4% del total). Trànsit d’origen i/o destinació, que inclou el tràfic amb la resta d’Espanya (5,8 milions d’operacions, 11,3% del total). Trànsit internacional, que inclou totes aquelles operacions amb origen o des- tinació fora de l’àmbit estatal (1,2 milions d’operacions, 2,3% del total). Durant el període 2000-2006, es va produir un increment de les operacions de pràcticament un 100%, en línia amb l’increment del volum d’activitat vist en pàgines anteriors. A aquestes xifres se’ls ha d’afegir més d’un milió d’operacions de pas, que travessen Catalunya. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Transport interior a Catalunya 23.511.113 33.801.500 34.700.930 39.064.460 43.722.948 44.216.417 Transport amb destinació a Catalunya 2.054.457 2.223.173 2.231.661 2.599.561 2.830.973 2.816.629 Transport amb origen a Catalunya 2.189.571 2.365.106 2.344.535 2.806.574 2.876.173 2.974.930 Transport internacional (importació) 468.023 603.801 527.711 655.105 716.142 632.105 Transport internacional (exportació) 393.484 463.519 407.983 569.710 597.594 557.958 Total 28.616.648 39.457.099 40.212.820 45.695.410 50.743.830 51.198.039 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 Les dades de la taula corresponen al transport de vehicles autoritzats per la Direcció General de Transport per Carretera del Ministeri de Foment per realitzar transport de mercaderies per carretera, amb una capacitat de càrrega útil superior a 3,5 tones i un pes màxim autoritzat superior a 6 tones. L’evolució de les operacions de transport mostra el creixement sostingut de les operacions intraregionals (augment mitjà d’un 17,6% anual en el període 2001-2006), l’important creixement de les operacions estatals amb origen i/o destinació a Catalunya (7,3% anual) i pràcticament el mateix augment de les operacions amb la resta d’Europa (creixement global d’un 38%, xifra que representa un 7,6% anual). Gràficament, l’evolució ha estat la següent: Operacions de transport de Catalunya 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 Transport intraregional Millons Catalunya 25.00 20.00 Transport nacional (Origen i/o destinació 15.00 Catalunya) 10.00 Transport internacional 5.00 (Origen i/o destinació 0.00 Catalunya) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 27
 • 29. EL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A C ATA L U N YA Les operacions en buit a Catalunya és un indicador que pot ajudar a entendre quin és el nivell d’eficiència del sector en la mesura en que és emprat com a indicador per bona part de les empreses. Operacions en buit a Catalunya 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Transport interior a Catalunya 11.522.566 16.371.430 16.946.950 18.531.754 20.717.500 21.576.532 Transport amb destinació a Catalunya 513.010 588.758 500.250 607.664 609.687 733.013 Transport amb origen a Catalunya 391.287 373.675 405.834 434.665 440.104 479.516 Transport internacional (importació) 127.801 159.868 138.116 141.769 130.404 141.807 Transport internacional (exportació) 74.043 94.149 37.582 89.514 156.180 106.869 Total 12.628.707 17.587.880 18.028.732 19.805.366 22.053.875 23.037.737 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 Durant el període comprès entre els anys 2001 i 2006, el creixement del nombre d’operacions en buit a Catalunya és quasi d’un 100%, valor molt aproximat al creixement del total de les operacions, amb tendències per tipologia de trànsit molt similars a les experimentades pel total d’operacions. El 2006, la ràtio és de 45,0% del total de les operacions del transport de mercaderies per carretera, molt similar al que s’havia donat l’any 2001, a nivell global (44,1%), com apareix a la taula següent: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Transport interior a Catalunya 49,01% 48,43% 48,84% 47,44% 47,38% 48,80% Transport amb destinació a Catalunya 24,97% 26,48% 22,42% 23,38% 21,54% 26,02% Transport amb origen a Catalunya 17,87% 15,80% 17,31% 15,49% 15,30% 16,12% Transport internacional (importació) 27,31% 26,48% 26,17% 21,64% 18,21% 22,43% Transport internacional (exportació) 18,82% 20,31% 9,21% 15,71% 26,13% 19,15% Total 44,13% 44,57% 44,83% 43,34% 43,46% 45,00% Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 28
 • 30. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI Només el transport intraregional, durant el període 2001-2006, ha experimentat les diferències més significatives, ja que el 2001 representava el 91% de les operacions en buit totals i el 2006, el 93,6%. Durant el mateix període, el creixement del total de les operacions intraregionals van passar del 82% al 86,3% del total. Cal destacar que el percentatge d’operacions en buit (45,0%) queda significativament reduït si se n’eliminen les operacions intraregionals, que tenen una problemàtica de productivitat que s’ha d’avaluar amb altres indicadors que no els buits, difícilment eliminables, a causa del curt recorregut. El percentatge de les operacions en buit sense intraregionals és d’un 21% apro- ximadament, que no ha canviat pràcticament des de l’any 2001. No hi ha guanys d’eficiència en pràcticament cap de les relacions analitzades excepte, de manera testimonial, en les de transport internacional, tant d’importació com d’exportació. Seria important minimitzar la proporció de vehicles en buit, ja que no aporten valor afegit al sector i contribueixen a augmentar la congestió de la xarxa viària. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que cada tipus de viatge té unes característiques especials. En aquest sentit, cal destacar que les operacions interiors a Catalunya (86,4% del total) tenen un recorregut mitjà de 36 km, la qual cosa indica que són bàsicament operacions de distribució en àmbits metropolitans. Serà molt difícil aconseguir que aquest tipus de viatge tingui un retorn no buit. Si s’analitza el repartiment d’operacions en buit entre el transport privat i el públic obtenim: 29
 • 31. EL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A C ATA L U N YA Servei públic Lleuger Pesants 100 100 27,73% 29,03% 22,11% 21,21% 80 80 60 60 -1,30% +0,90% 40 72,27% 70,97% 40 77,89% 78,79% 20 20 0 0 2000 2005 2000 2005 Vehícles carregats Vehícles buits Servei privat Lleuger Pesants 100 100 24,55% 23,67% 29,75% 29,97% 80 80 60 60 + 0,80% -0,22% 40 75,45% 76,33% 40 70,25% 70,03% 20 20 0 0 2000 2005 2000 2005 Vehícles carregats Vehícles buits Vehicles estrangers 100 19,01% 17,49% 80 60 + 1,52% 40 80,99% 82,51% 20 0 2000 2005 Vehícles carregats Vehícles buits Font: Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 30
 • 32. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI Amb les dades anteriors i en el període comprès des de l’any 2000 fins al 2005, de forma general no s’aprecia una millora quant a la proporció de vehicles carregats. Tenint en compte que el major percentatge de càrrega es fa en vehicles pesants, la disminució del 0,22% de vehicles carregats del servei privat fa que aquest tipus de transport no hagi guanyat competitivitat en el període. Per últim, és destacable que els vehicles estrangers tenen millor proporció de vehicles carregats que els nacionals (82,5% contra el 70,03% del servei privat i el 76,79% del públic) i un creixement de l’1,52% en la proporció de vehicle carregat, més de mig punt per sobre del nivell espanyol. 3.2.5. Internacionalització del sector Com a mesura de l’àmbit d’actuació de les empreses de transport de mercaderies a Espanya, s’ofereix el detall de la càrrega transportada en vehicles pesants espanyols en servei nacional i internacional. Proporció de serveis nacionals i internacionals. Transport de mercaderies realitzat per vehicles pesants espanyols 3000 2.387,53 2500 Interior 2.210,65 2,55% Internacional 2.012,73 2,83% 1.850,10 3% 1.760,53 2000 Millons de Tones 2,9% 2,7% 1500 1.048,29 945,44 827,06 4,1% 97,45% 4% 97% 97,17% 1000 4% 97,1% 97,3% 500 95,9% 96% 96% 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 Des de l’any 1999 i fins al 2006, s’ha reduït a Espanya el percentatge d’operacions de caràcter internacional (ha passat d’un 4% a un 2,55%) davant de les operacions nacionals, cosa que implica una davallada de més d’un 25% en el pes del transport internacional realitzat per vehicles pesants espanyols sobre el total, xifra en línia amb l’increment de les operacions internes ja comentat anteriorment. Només el tràfic interior a Catalunya ja representa el 77% del total de tones transportades. Pel que fa a Catalunya, les tones transportades a nivell internacional són, com passa a la resta de l’Estat espanyol, força reduïdes en termes percentuals. Tanmateix, durant el període 2000-2006, l’increment de les tones transportades a Catalunya a nivell inter- nacional va ser pràcticament d’un 100%. 31
 • 33. EL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A C ATA L U N YA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Transport interior a Catalunya 140.829 160.531 227.690 237.630 257.475 289.114 290.794 Transport amb destinació a Catalunya 21.696 23.389 25.395 28.215 29.530 30.166 32.692 Transport amb origen a Catalunya 23.949 27.337 31.448 30.407 34.125 35.188 39.393 Transport internacional (importació) 4.863 6.063 7.797 6.378 8.659 9.955 8.456 Transport internacional (exportació) 3.257 4.432 5.421 5.580 7.087 6.312 6.341 Total 194.594 221.752 297.751 308.210 336.876 370.735 377.676 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 Tot i el que s’ha comentat anteriorment sobre l’evolució del transport internacional en termes absoluts, el grau d’internacionalització del transport a Catalunya, mesurat en termes de la proporció de serveis nacionals i internacionals, és superior el 2005 respecte del 2000 (4,59% i 4,35%, respectivament), segons es pot veure en el gràfic següent. Addicionalment, el grau d’internacionalització del transport català és més gran a nivell proporcional que l’espanyol (4,59% del global i 2,83% a nivell d’Espanya). L’any 2006 es torna a reduir aquest percentatge passant a un 4,08%. Proporció de serveis nacionals i internacionals. Transport de mercaderies realitzat per vehicles pesants catalans 400 377,68 370,74 4,08% 336,88 4,59% 350 Interior 308,21 4,9% 297,75 300 Internacional 4,04% 4,65% Millons de tonelades 250 221,75 194,59 4,97% 200 4,35% 95,42% 95,92% 150 95,35% 95,96% 95,10% 95,03% 100 95,65% 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 3.2.6. Externalització del sector El Pla Estratègic per al Sector del Transport de Mercaderies per Carretera (PETRA) del Ministeri de Foment proposa un indicador per avaluar l’evolució del grau d’externalització del sector a partir de la càrrega transportada en servei públic i la càrrega transportada en servei privat. Aquesta proposta del PETRA té com a objectiu no tan sols mesurar la competitivitat sinó també fomentar la qualitat i l’especialització sectorial del segment actual d’externalització. 32
 • 34. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI Serveis públics y privats. Transport de mercaderies realitzat per vehicles pesants espanyols 3.000 2.500 Públic 2.387,53 2.210,65 Privat Millons de tonelades 2.012,73 24,2% 2.000 1.850,10 25,0% 1.760,53 26,0% 27,7% 26,9% 1.500 1.048,29 75,0% 945,44 1.000 827,06 24,6% 75,8% 25,5% 72,3% 25,3% 74,0% 73,1% 500 74,7% 74,5% 75,4% 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Font: Ministeri de Foment. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2006 L’evolució del transport de mercaderies en vehicles pesants a nivell estatal ha ex- perimentat durant els darrers anys un lleuger transvasament cap als serveis privats. Aquesta evolució, donada la seva escassa rellevància, fa que no es pugui parlar d’una tendència contrària a l’externalització del transport per mitjà de contractació de serveis de transports a empreses externes, si bé posa sobre avís el que pot ser una tendència de futur, la internalització de determinats serveis per part dels carregadors. Segons l’estudi «Situación económica financiera de las empresas españolas de transporte por carretera durante el período 2003-2005» (Ministeri de Foment, 2007), les grans empreses de càrrega general (amb més de 6 milions d’euros de facturació anual) són les empreses amb un nivell més elevat de subcontractació, un 70%. Segueixen les mitjanes empreses (entre 2 i 6 milions d’euros de facturació anual), que subcontracten el 45%. Les empreses petites (entre 200 mil i 2 milions d’euros de facturació anual) subcontracten el 19%. % Ventas amb flota pròpia i flota subcontrata de càrrega general. Any 2006 Empreses Grans Empreses Mitjanes Empreses Petites 29,83% 54,15% 19,19% 70,17% 45,85% 80,81% % facturació flota pròpia % facturació flota subcontractada Font: «Situación económica financiera de las empresas españolas de transporte por carretera durante el período 2003-2005». Ministeri de Foment, 2007 33
 • 35. EL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA A C ATA L U N YA 3.2.7. Parc de vehicles L’evolució del parc de vehicles, un dels punts més crítics de la inversió induïda pels operadors, completarà l’anàlisi quantitativa del sector del transport de mercaderies per carretera. Milers de vehicles a Espanya Vehicles 2001 2002 2003 2004 2005 Total 827 907 887 982 973 Transport públic 283 281 310 311 342 Transport privat 544 626 577 671 631 Font: Gencat, PTOP La tendència, pel que fa al parc de vehicles nacional, és augmentar lleugerament (15% de creixement en el període 2001-2005), tot i que el 2005 hi ha hagut un petit estancament pel que fa al sector privat que ha provocat una baixada de la mitjana en aquest any. Gràficament es pot veure la similar tendència dels sectors públic i privat. Parc de vehicles autoritzats del transport de mercaderies per carretera 1.200 1.000 Millers de vehicles 800 311 342 281 310 283 600 400 671 631 544 626 577 Transport privat 200 Transport 0 públic 2001 2002 2003 2004 2005 Font: INE El parc de vehicles autoritzats en el transport de mercaderies per carretera de Catalunya representa prop del 15% del total a Espanya. 2003 2004 2005 Transport Transport Transport Transport Transport Transport Total públic privat Total públic privat Total públic privat Espanya 887.163 309.558 577.605 981.719 311.117 670.602 972.722 341.441 631.281 Catalunya 134.281 54.272 80.009 147.641 53.786 93.855 146.911 59.076 87.835 Font: Gencat, PTOP 34
 • 36. estudi llotja INFRAESTRUCTURES I TERRITORI El pes de Catalunya es manté constant al llarg dels últims anys. En ambdós casos, el transport de servei privat és superior al de servei públic, representant el transport públic català un 17% de l’espanyol, mentre que el privat és el 13%. 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 Espanya 0 Catalunya Total Transport Transport Total Transport Transport Total Transport Transport públic privat públic privat públic privat 2003 2004 2005 Font: INE El creixement del parc de camions (15%) és inferior al creixement del volum transportat durant el mateix període, cosa que mostra un increment de la productivitat. 3.2.7.1. Noves tendències A Suècia i Finlàndia ja es troben a les carreteres camions de 25,25 metres que optimitzen la capacitat de càrrega dels camions. La legislació europea permet aquest tipus de combinacions; d’acord amb la Directiva 96/53/CE tots els països membres podrien acceptar les combinacions modulars de 25,25 metres sense cap tipus de canvi en la seva legislació nacional. No només Suècia i Finlàndia s’han adonat dels eventuals beneficis, tant mediambientals com econòmics i socials, que suposa l’ús dels camions de 25 metres. A Holanda i Alemanya ja s’estan realitzant assajos i proves pilot per a la seva posada en marxa. (Font: Cinco Días. AECOC.) Les principals dimensions i pesos actuals dels vehicles pesants més significatius són: Tren de carretera amb semiremolc Font: Ministeri de Foment 35