Ekangaveera rasa

Dr Priyanka Patil
Dr Priyanka PatilDoctor em RKM ayurvedic medical college, Vijayapura
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
1
Welcome
Ekangaveera rasa
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
2
HOD
Dr. SHANKAR GOWDA,
M.D (Ayu),
PROFESSOR AND HOD
(PG),
DEPT OF P.G STUDIES IN
RASASHASTRA
& BHAISHAJYA
KALPANA,
TGAMC, BALLARI.
GUIDE
Dr. RAVI R. CHAVAN,
M.D (Ayu)
ASSOCIATE
PROFESSOR,
DEPT OF P.G STUDIES
IN RS & BK
TGAMC, BALLARI.
Presented by
Dr.Priyanka B. Patil
1st year PG
Dept of RS & BK
TGAMC
Ballari.
Introduction
• It’s a one of famous & most used formulation explained
in Brihat rasaraja sundara vatavyadi. As name only
suggests it is used in ekanga vata rogas e.g pakshaghata,
ardita etc (can be co relate with Neuromuscular
disorders).mainly vata pradhana and vatakapha pradhana
vikruti
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
3
references
• Brihat rasaraja sundara – vata rogadhikara (AFI)
• Brihat nighantu ratnakara – vata rogadhikara
• Rasendra sambhava – vata rogadhikara
• Ayurveda oushadha guna dharma shastra - vata
rogadhikara
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
4
shloka
vÉÑ®Ç aÉlkÉÇ qÉëÑiÉÇ xÉÔiÉÇMüÉliÉÇ uÉlaÉlcÉ
lÉÉaÉMüqÉç |
iÉÉqÉëÇ cÉÉpÉëÇ qÉëÑiÉÇ iÉÏक्ष्णं lÉÉaÉUÇ qÉËUcÉÇ
MühÉÉqÉç||
xÉuÉïqÉãMü§ÉxÉlcÉÔhrÉïpÉÉuÉrÉãiÉç ̧ÉÈmÉëÑjÉMç
mÉëÑjÉMç |
uÉUÉurÉÉãwÉMüÌlÉaÉÑïlQûÏuÉÌ»ûमार्
क वüeÉæÈSìuÉæÈ||
ÍvÉaÉëÑMÑüwOûSìuÉãhÉÉÌmÉiÉiÉÉã kÉɧrÉÉ SìuÉãhÉ cÉ|
ÌuÉwÉqÉÑwOèrÉÉMïüWûÉOæû¶ÉAÉSìïMüxrÉ UxÉæxiÉjÉÉ ||
UxÉxcÉæMüÉlaÉuÉÏUÉãxÉÉæxÉÑÍxÉ®Éã UxÉराट्ç pÉuÉãiÉç |
AkÉÉïlaÉÇ ग्रुkÉëxÉÏÇuÉÉÌmÉÌuɵÉcÉÏÇAuÉबाWÒûMüqÉç||
xÉuÉÉïlÉçuÉÉiÉÉqÉrÉÉlÉç WûÎliÉxÉirÉqÉç xÉirÉÇ lÉ xÉqvÉrÉÈ |
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
5
Ingredients
RASOUSHADI
• शुद्धं गन्धं म्रुतं सूतं र्ान्तं वन्गंश्च
नागर्म्
• ताम्रं चाभ्रं म्रुतं तीक्ष्णं
KASTOUSHADHI
• नागरं मररचं र्णाम्
BHAVANA
DRAVYA
• वरा urÉÉãwÉMü ÌlÉaÉÑïlQûÏ वह्ननमार्
क व शशग्रु
र्
ु ष्ट धात्रि ÌuÉwÉ qÉÑwटट अMïü WûÉOæû
आद्र्र्
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
6
Ingredients –
(Rasoushadhi )
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
7
kastoushadhi
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
8
Bhavana dravyas
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
9
Bhavana dravyas
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
10
Method of preparation
Identify and take all the rasoushadhi
and kastoushadhi in khalva.
Mix all the ingredients homogenously.
Do 3 times bhavana with each
bhavana dravya.
Prepare vati each of weight 1 ratti.
Store in cool and dry container.
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
11
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
12
rasasindura,gandaka, kanta,
naga, vanga, tamra, abra,
teekshnaloha
• 1 part
bhasma each
Trikatu • 1 part
each
Triphala, trikatu, nirgundi,
chitrak, bringaraja, shigru,
kusta, dhatri, visha, musti,
arka, dhattura
• 3 times
bhavana
with each
drug
Dose and anupana
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
13
Dose: 1 to 3 रत्ति
Anupana: adraka swarasa
INDICATIONS
AkÉÉïlaÉÇग्रुkÉëxÉÏÇuÉÉÌmÉÌuɵÉcÉÏÇAuÉबाWÒûMüqÉç
||
xÉuÉÉïlÉçuÉÉiÉÉqÉrÉÉlÉçWûÎliÉxÉirÉqÉçxÉirÉÇlÉ
xÉqvÉrÉÈ|
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
14
Analytical
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
15
Organoleptic characters
Colour – black
Smell – faint
Touch – fine
Taste - bitter
Quantitative estimation
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
16
Free sulphur – not more than 8.3%w/w
Lead as PbO - 5.3% w/w
Tin as Sn - 4.86%w/w
Copper as CuO - 5.0%w/w
Iron as Fe2O3 - 15.5%w/w
Calcium as Ca - 1.25%w/w
Sodium as Na - 1.0%w/w
Potassium as K - 1.0%w/w
Sulphate - 10.56% w/w
Ash value - 45.0%w/w
Acid insoluble ash - 16.7%w/w
Volatile matter - 6.5% w/w
Rasapanchaka of drugs
DRUGS RASA GUNA VEERYA VIPAK KARMA
Parada 6 rasa Snigdha Sheeta Madhura Tridoshaghna yogavahi
Balya rasayana
Gandhaka Madhura,
Katu, Tikta
Laghu,
snighda
Ushna Katu Vata & kaphahara
Rasayana Yogavahi
Loha B Tikta K M Ruksha,guru
, lekhana
Sheeta Madhura Tridoshaghna, balya
vrushya
Vanga B Tikta K L Ruksha
laghu
Sheeta Vata shleshmahara
Naga B Madhura T Snighda Ushna Katu Kaphavatahara
Vatavyadi
Tamra B Tikta K M Snigdha Ushna Katu Kapha pittahara
Pittasaraka
Abraka B Madhura Snigdha Sheeta Madhura Tridoshagna
atibalyam
Maricha Katu tikta Ruksha Ushna Katu Vatakaphahara,
vatavyadi
Pippali Katu M T Snighda Anushna Madhura Kaphavatahara
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
17
Rasapanchaka
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
18
Bhavana
dravya
Rasa Guna Veerya Vipaka Doshgh
Triphala Pancha rasa-
lavn
Guru, lekh
sheeta,ruks
Sheeta Mdhur Tridoshagna
vibandhahara
Trikatu Katu Laghu ,lekh Ushna Katu K V shulahara
Nirgundi Katu tk Laghu ruksa ushna Katu K V shulahara
vatavyadi
Adraka Katu Guru Ruksh
Teekshna
ushna Katu K V
Chitraka Katu Laghu, ruksha Ushna Katu K V shulahara
Shigru Tikta Laghu ruks
teekshna
Ushna Katu K V shulahara
Kushta Tikta K M Laghu ruks
teekshna
Ushna Katu K V
Amalaki pancharsa(lav
an)
Guru ruks
sheeta
sheeta Mdhur Tridoshaghna
pitta
Arka Katu,T Laghu ruks
teekshna
ushna Katu K V
shulahara
Kupeelu Ktu T Laghu Ushna Katu K V vatavyadi
Karma
Most drugs possess qualities of
• Dosha karma = Vatakapha hara
• Dhatu karma = balya and rasayana( rasa dravyas)
• Sroto karma = srotoshodhana (bhavana dravyas)
• Roga = vatakaphapradhana vyadhi, shoola and
Akshepahara
As it contains the drugs which are atyanta teekshna it
should be prescribed with care( suitable anupanam) in
pittanubanda vatavyadi.
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
19
Samprapti
DHATUKSHAYA
MARGAVARODA
VATAVYADI
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
20
Probable mode of action
In DHATUKSHAYA – RASAYANA BALYA property combats and
NOURISHES DHATUS.
In MARGAVARODA – USHNAAND TEEKSHNA LEKHANA
property and VATAKAPHAHARATVA removes SANGHA.
acts as VATAVYADIHARA
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
21
Mode of action
• Naga and vanga bhasma : mentioned as snayu shakti
vruddikara and naadi mandala balyakara
• Rasa sindoora : vital role in controlling vata ( strengthens
function of motor neurons)
• Abra vanga tamra rasasindoora : rasayana and balya
• Bhavana dravyas :
a) vedana shamaka, shothahara, sanghahara.
b) increases bioavailability due to vyavayi nature of visha
dravyas and deepana pachana property of others
• Chitrakmoola contains alkaloid Plumbagin known as
stimulant of muscle tissue and motor neuron
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
22
Article
A CLINICAL STUDY ON PAKSHAGHATA WITH COMBINATION
THERAPY OF EKANGA VEERA RASA, MASHA TAILAAND
SHASTIKA SHALI PINDA SWEDA. ( L. K. Sharma, G. P. Prasad,
and T. Maheshwar )
Abstract : A clinical study to assess the effect of the
Ekangaveera ras internally along with Masha taila abhyanga and shastika
shali pinda sweda as conducted in 24 patients taken from patient
department. Regional Research Institute; Ay.). Nagpur. This study'(/S
mainly based on the CCRAS proforma ia« criteria. The drug regimen was
also given by the council for the on plan projection of 1992-98.This study
observations indicate that in between 55to 65 years of age the disease is
more common. In this study42%of cases showed good response,46%of
cases showed fair response,12%of cases showed poor response.
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
23
Article
• Conclusion : Though all the three drugs under study are
having effects in all symptoms, but by observing the
results it can be presumed that Ekangaveer ras had effect
at higher levels as it is considered as best vatanashak
preparation. Relief in the symptoms like headache,
insomnia, confusion, speech difficulty, facial paralysis,
sensory changes etc. might be due to the effect of the
Rasayana and vatanashaka ghataka dravyas of
Ekangaveer ras like gandhak, Rasasindur, Kantaloha
bhasma, Tikshana lohabhasma, Abhrak bhasma etc.
• By outcome of this preliminary study proved that the
selected drugs are very effective in treatment of
pakshaghata.
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
24
Market availability
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
25
40 tab = 84 rs
40 tab = 86
60 tab = 162
10gm = 60
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
26
1 de 26

Recomendados

Aushadha sevana por
Aushadha sevanaAushadha sevana
Aushadha sevanaAyurmitra Dr.KSR Prasad
19.3K visualizações46 slides
Galaganda (Goitre) por
Galaganda (Goitre)Galaganda (Goitre)
Galaganda (Goitre)vdsriram
4.3K visualizações51 slides
Pandu – a literature review.pptx por
Pandu – a literature review.pptxPandu – a literature review.pptx
Pandu – a literature review.pptxKamal Sharma
2.6K visualizações24 slides
Shodananga snehana swedana por
Shodananga snehana swedanaShodananga snehana swedana
Shodananga snehana swedanaAnanthram Sharma
8.5K visualizações27 slides
Role of Panchakarma in Pakshaghata por
Role of Panchakarma in PakshaghataRole of Panchakarma in Pakshaghata
Role of Panchakarma in PakshaghataPanchakarma Sdmcahhassan
12.1K visualizações17 slides
PPT on Kampavata.pptx por
PPT on Kampavata.pptxPPT on Kampavata.pptx
PPT on Kampavata.pptxRahulPurohit56
1.6K visualizações48 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Murdhni Taila por
Murdhni TailaMurdhni Taila
Murdhni TailaVikrant Udutha
15.4K visualizações24 slides
Dr.Lavanya.S.A - prasarini taila por
Dr.Lavanya.S.A - prasarini tailaDr.Lavanya.S.A - prasarini taila
Dr.Lavanya.S.A - prasarini tailaDr.Lavanya .S.A
3.4K visualizações56 slides
Basti kalpana por
Basti kalpanaBasti kalpana
Basti kalpanaHariaumshree Nair
2.1K visualizações36 slides
Ksheera Vasthi Practical Understandings por
Ksheera Vasthi Practical UnderstandingsKsheera Vasthi Practical Understandings
Ksheera Vasthi Practical UnderstandingsAnanthram Sharma
19.4K visualizações17 slides
Trayodashanga guggulu por
Trayodashanga gugguluTrayodashanga guggulu
Trayodashanga gugguluDr Kaushal Kumar Sinha
2.7K visualizações20 slides
panchakarma and its advancement por
panchakarma and its advancementpanchakarma and its advancement
panchakarma and its advancementPanchakarma Sdmcahhassan
8.4K visualizações121 slides

Mais procurados(20)

Murdhni Taila por Vikrant Udutha
Murdhni TailaMurdhni Taila
Murdhni Taila
Vikrant Udutha15.4K visualizações
Dr.Lavanya.S.A - prasarini taila por Dr.Lavanya .S.A
Dr.Lavanya.S.A - prasarini tailaDr.Lavanya.S.A - prasarini taila
Dr.Lavanya.S.A - prasarini taila
Dr.Lavanya .S.A3.4K visualizações
Basti kalpana por Hariaumshree Nair
Basti kalpanaBasti kalpana
Basti kalpana
Hariaumshree Nair2.1K visualizações
Ksheera Vasthi Practical Understandings por Ananthram Sharma
Ksheera Vasthi Practical UnderstandingsKsheera Vasthi Practical Understandings
Ksheera Vasthi Practical Understandings
Ananthram Sharma19.4K visualizações
Kamala - An Ayurvedic View por Sachin Bagali
Kamala - An Ayurvedic ViewKamala - An Ayurvedic View
Kamala - An Ayurvedic View
Sachin Bagali17.4K visualizações
Critical appraisal of kshara kalpana por Seetaram Kishore
Critical appraisal of kshara kalpana Critical appraisal of kshara kalpana
Critical appraisal of kshara kalpana
Seetaram Kishore5K visualizações
2.ekangaveera vatagajankusa por Saranya Sasi
2.ekangaveera vatagajankusa2.ekangaveera vatagajankusa
2.ekangaveera vatagajankusa
Saranya Sasi1K visualizações
Vamana ppt dr .p.murali krishna por Dr.B.Arun kumar Kumar
Vamana ppt dr .p.murali krishnaVamana ppt dr .p.murali krishna
Vamana ppt dr .p.murali krishna
Dr.B.Arun kumar Kumar25.7K visualizações
BASTI IN AYURVEDA por Kamal Sharma
BASTI IN AYURVEDA BASTI IN AYURVEDA
BASTI IN AYURVEDA
Kamal Sharma44.8K visualizações
Paribhasha 2 por somil1d11
Paribhasha 2Paribhasha 2
Paribhasha 2
somil1d119.3K visualizações
Kshira basti por Akshay Shetty
Kshira bastiKshira basti
Kshira basti
Akshay Shetty4.3K visualizações
Vaitarana basti por DrSayantan Bera
Vaitarana bastiVaitarana basti
Vaitarana basti
DrSayantan Bera22.1K visualizações
Amavata by Dr.Swatika Sharma por Dr.Swatika Sharma
Amavata by Dr.Swatika SharmaAmavata by Dr.Swatika Sharma
Amavata by Dr.Swatika Sharma
Dr.Swatika Sharma2.7K visualizações
Case presentation kitibha Kushtha por Mahendra Yadav
Case presentation kitibha KushthaCase presentation kitibha Kushtha
Case presentation kitibha Kushtha
Mahendra Yadav8.7K visualizações
GUGGULU PRAYOGA por Kamal Sharma
GUGGULU PRAYOGAGUGGULU PRAYOGA
GUGGULU PRAYOGA
Kamal Sharma10.9K visualizações
Management of Pranavaha srotas Diseases “Ayurvedic Pulmonology” por Ayurmitra Dr.KSR Prasad
Management of Pranavaha srotas Diseases “Ayurvedic Pulmonology”Management of Pranavaha srotas Diseases “Ayurvedic Pulmonology”
Management of Pranavaha srotas Diseases “Ayurvedic Pulmonology”
Ayurmitra Dr.KSR Prasad17.3K visualizações

Similar a Ekangaveera rasa

Charak mahakashaya part 1 por
Charak mahakashaya part 1Charak mahakashaya part 1
Charak mahakashaya part 1rajendra deshpande
34.2K visualizações113 slides
Pippalyasava & Agnikumara Rasa por
Pippalyasava & Agnikumara RasaPippalyasava & Agnikumara Rasa
Pippalyasava & Agnikumara RasaSaranya Sasi
770 visualizações26 slides
2nd_year_UG_Syllabus.pdf por
2nd_year_UG_Syllabus.pdf2nd_year_UG_Syllabus.pdf
2nd_year_UG_Syllabus.pdfSaloniSingh614621
63 visualizações24 slides
Raktamokshana-19.pptx por
Raktamokshana-19.pptxRaktamokshana-19.pptx
Raktamokshana-19.pptxAshwatiHebbali
169 visualizações42 slides
Charak mahakashaya part 2 por
Charak mahakashaya part 2Charak mahakashaya part 2
Charak mahakashaya part 2rajendra deshpande
11.7K visualizações114 slides
Formula prsesntation on Abhadya choorna.pptx por
Formula prsesntation on Abhadya choorna.pptxFormula prsesntation on Abhadya choorna.pptx
Formula prsesntation on Abhadya choorna.pptxDr Soumya Patil
19 visualizações17 slides

Similar a Ekangaveera rasa(20)

Charak mahakashaya part 1 por rajendra deshpande
Charak mahakashaya part 1Charak mahakashaya part 1
Charak mahakashaya part 1
rajendra deshpande34.2K visualizações
Pippalyasava & Agnikumara Rasa por Saranya Sasi
Pippalyasava & Agnikumara RasaPippalyasava & Agnikumara Rasa
Pippalyasava & Agnikumara Rasa
Saranya Sasi770 visualizações
2nd_year_UG_Syllabus.pdf por SaloniSingh614621
2nd_year_UG_Syllabus.pdf2nd_year_UG_Syllabus.pdf
2nd_year_UG_Syllabus.pdf
SaloniSingh61462163 visualizações
Raktamokshana-19.pptx por AshwatiHebbali
Raktamokshana-19.pptxRaktamokshana-19.pptx
Raktamokshana-19.pptx
AshwatiHebbali169 visualizações
Charak mahakashaya part 2 por rajendra deshpande
Charak mahakashaya part 2Charak mahakashaya part 2
Charak mahakashaya part 2
rajendra deshpande11.7K visualizações
Formula prsesntation on Abhadya choorna.pptx por Dr Soumya Patil
Formula prsesntation on Abhadya choorna.pptxFormula prsesntation on Abhadya choorna.pptx
Formula prsesntation on Abhadya choorna.pptx
Dr Soumya Patil 19 visualizações
Role of ayurvedic drugs in immunomodulation por Dr Priyanka Patil
Role of ayurvedic drugs in immunomodulationRole of ayurvedic drugs in immunomodulation
Role of ayurvedic drugs in immunomodulation
Dr Priyanka Patil478 visualizações
EKANGA VEERA RASA- YOGA REVIEW por Anjana Narayanan
EKANGA VEERA RASA- YOGA REVIEW EKANGA VEERA RASA- YOGA REVIEW
EKANGA VEERA RASA- YOGA REVIEW
Anjana Narayanan291 visualizações
1.chitraka yogas 27 1-16 por Saranya Sasi
1.chitraka yogas 27 1-161.chitraka yogas 27 1-16
1.chitraka yogas 27 1-16
Saranya Sasi1.9K visualizações
Ashtadasha samskara of parada part one. por KARTHIKA K.J
Ashtadasha samskara of parada part one.Ashtadasha samskara of parada part one.
Ashtadasha samskara of parada part one.
KARTHIKA K.J12.9K visualizações
Pottali Kalpas por Shobhitha Madhur
Pottali KalpasPottali Kalpas
Pottali Kalpas
Shobhitha Madhur10.9K visualizações
Review on Yogaratnakara por Kopila Adhikari
Review on YogaratnakaraReview on Yogaratnakara
Review on Yogaratnakara
Kopila Adhikari7.5K visualizações
Arvindasava por neerajkb
ArvindasavaArvindasava
Arvindasava
neerajkb1.3K visualizações
Gandhaka rasayana por Seetaram Kishore
Gandhaka rasayanaGandhaka rasayana
Gandhaka rasayana
Seetaram Kishore2.8K visualizações
Dr.Lavanya.S.A - critical review of bhaishajya ratnavali special por Dr.Lavanya .S.A
Dr.Lavanya.S.A -  critical review of bhaishajya ratnavali specialDr.Lavanya.S.A -  critical review of bhaishajya ratnavali special
Dr.Lavanya.S.A - critical review of bhaishajya ratnavali special
Dr.Lavanya .S.A1.6K visualizações
KRIYA KALPA - SHALAKYA TANTRA.pptx por DR. SEJAL D. GAMIT
KRIYA KALPA - SHALAKYA TANTRA.pptxKRIYA KALPA - SHALAKYA TANTRA.pptx
KRIYA KALPA - SHALAKYA TANTRA.pptx
DR. SEJAL D. GAMIT618 visualizações
TRINETRA RASA.pptx por meerasairam
TRINETRA RASA.pptxTRINETRA RASA.pptx
TRINETRA RASA.pptx
meerasairam9 visualizações
Agrya sngraha por MrunalAkre
Agrya sngrahaAgrya sngraha
Agrya sngraha
MrunalAkre2.2K visualizações

Mais de Dr Priyanka Patil

bio availability.pptx por
bio availability.pptxbio availability.pptx
bio availability.pptxDr Priyanka Patil
21 visualizações33 slides
Basti kalpana.pptx por
Basti kalpana.pptxBasti kalpana.pptx
Basti kalpana.pptxDr Priyanka Patil
335 visualizações52 slides
basic principles of aushadi yoga.pptx por
basic principles of aushadi yoga.pptxbasic principles of aushadi yoga.pptx
basic principles of aushadi yoga.pptxDr Priyanka Patil
368 visualizações72 slides
AVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptx por
AVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptxAVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptx
AVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptxDr Priyanka Patil
39 visualizações20 slides
Analytical parameters in Avaleha kalpana por
Analytical parameters in Avaleha kalpanaAnalytical parameters in Avaleha kalpana
Analytical parameters in Avaleha kalpanaDr Priyanka Patil
226 visualizações31 slides
Arka kalpana and its modern aspect.pptx por
Arka kalpana and its modern aspect.pptxArka kalpana and its modern aspect.pptx
Arka kalpana and its modern aspect.pptxDr Priyanka Patil
285 visualizações51 slides

Mais de Dr Priyanka Patil(18)

bio availability.pptx por Dr Priyanka Patil
bio availability.pptxbio availability.pptx
bio availability.pptx
Dr Priyanka Patil21 visualizações
Basti kalpana.pptx por Dr Priyanka Patil
Basti kalpana.pptxBasti kalpana.pptx
Basti kalpana.pptx
Dr Priyanka Patil335 visualizações
basic principles of aushadi yoga.pptx por Dr Priyanka Patil
basic principles of aushadi yoga.pptxbasic principles of aushadi yoga.pptx
basic principles of aushadi yoga.pptx
Dr Priyanka Patil368 visualizações
AVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptx por Dr Priyanka Patil
AVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptxAVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptx
AVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptx
Dr Priyanka Patil39 visualizações
Analytical parameters in Avaleha kalpana por Dr Priyanka Patil
Analytical parameters in Avaleha kalpanaAnalytical parameters in Avaleha kalpana
Analytical parameters in Avaleha kalpana
Dr Priyanka Patil226 visualizações
Arka kalpana and its modern aspect.pptx por Dr Priyanka Patil
Arka kalpana and its modern aspect.pptxArka kalpana and its modern aspect.pptx
Arka kalpana and its modern aspect.pptx
Dr Priyanka Patil285 visualizações
ARJUNA KSHEERA PAAKA.pptx por Dr Priyanka Patil
ARJUNA KSHEERA PAAKA.pptxARJUNA KSHEERA PAAKA.pptx
ARJUNA KSHEERA PAAKA.pptx
Dr Priyanka Patil156 visualizações
asava aristha in bruhatrayee.pptx por Dr Priyanka Patil
asava aristha in bruhatrayee.pptxasava aristha in bruhatrayee.pptx
asava aristha in bruhatrayee.pptx
Dr Priyanka Patil82 visualizações
analytical tests of bhaishajya kalpana.pptx por Dr Priyanka Patil
analytical tests of bhaishajya kalpana.pptxanalytical tests of bhaishajya kalpana.pptx
analytical tests of bhaishajya kalpana.pptx
Dr Priyanka Patil34 visualizações
analytical parameters of lepa & malahara.pptx por Dr Priyanka Patil
analytical parameters of lepa & malahara.pptxanalytical parameters of lepa & malahara.pptx
analytical parameters of lepa & malahara.pptx
Dr Priyanka Patil136 visualizações
adharabhuta siddanta of BK.pptx por Dr Priyanka Patil
adharabhuta siddanta of BK.pptxadharabhuta siddanta of BK.pptx
adharabhuta siddanta of BK.pptx
Dr Priyanka Patil342 visualizações
Mahagandhakam: essential boon for mahasrotas por Dr Priyanka Patil
Mahagandhakam: essential boon for mahasrotasMahagandhakam: essential boon for mahasrotas
Mahagandhakam: essential boon for mahasrotas
Dr Priyanka Patil100 visualizações
Kasisa drava basti in arshas por Dr Priyanka Patil
Kasisa drava basti in arshasKasisa drava basti in arshas
Kasisa drava basti in arshas
Dr Priyanka Patil250 visualizações
Determination of extractives por Dr Priyanka Patil
Determination of extractivesDetermination of extractives
Determination of extractives
Dr Priyanka Patil2.5K visualizações
Distillation & evaporation por Dr Priyanka Patil
Distillation & evaporationDistillation & evaporation
Distillation & evaporation
Dr Priyanka Patil324 visualizações
Avaleha kalpana por Dr Priyanka Patil
Avaleha kalpanaAvaleha kalpana
Avaleha kalpana
Dr Priyanka Patil3.4K visualizações
Kottumchukkadi taila por Dr Priyanka Patil
Kottumchukkadi tailaKottumchukkadi taila
Kottumchukkadi taila
Dr Priyanka Patil200 visualizações

Último

CRANIAL NERVE EXAMINATION.pptx por
CRANIAL NERVE EXAMINATION.pptxCRANIAL NERVE EXAMINATION.pptx
CRANIAL NERVE EXAMINATION.pptxNerusu sai priyanka
184 visualizações30 slides
Obesity.pdf por
Obesity.pdfObesity.pdf
Obesity.pdfRutvikunvar Raualji (PT)
107 visualizações30 slides
Explore new Frontiers in Medicine with AI.pdf por
Explore new Frontiers in Medicine with AI.pdfExplore new Frontiers in Medicine with AI.pdf
Explore new Frontiers in Medicine with AI.pdfAnne Marie
11 visualizações31 slides
homedoctorbook-com-book- (1).pdf por
homedoctorbook-com-book- (1).pdfhomedoctorbook-com-book- (1).pdf
homedoctorbook-com-book- (1).pdffatimasahar769
6 visualizações14 slides
BODY COMPOSITION.pptx por
BODY COMPOSITION.pptxBODY COMPOSITION.pptx
BODY COMPOSITION.pptxAneriPatwari
43 visualizações46 slides
Myocardial Infarction Nursing.pptx por
Myocardial Infarction Nursing.pptxMyocardial Infarction Nursing.pptx
Myocardial Infarction Nursing.pptxAsraf Hussain
13 visualizações73 slides

Último(20)

CRANIAL NERVE EXAMINATION.pptx por Nerusu sai priyanka
CRANIAL NERVE EXAMINATION.pptxCRANIAL NERVE EXAMINATION.pptx
CRANIAL NERVE EXAMINATION.pptx
Nerusu sai priyanka184 visualizações
Explore new Frontiers in Medicine with AI.pdf por Anne Marie
Explore new Frontiers in Medicine with AI.pdfExplore new Frontiers in Medicine with AI.pdf
Explore new Frontiers in Medicine with AI.pdf
Anne Marie11 visualizações
homedoctorbook-com-book- (1).pdf por fatimasahar769
homedoctorbook-com-book- (1).pdfhomedoctorbook-com-book- (1).pdf
homedoctorbook-com-book- (1).pdf
fatimasahar7696 visualizações
BODY COMPOSITION.pptx por AneriPatwari
BODY COMPOSITION.pptxBODY COMPOSITION.pptx
BODY COMPOSITION.pptx
AneriPatwari43 visualizações
Myocardial Infarction Nursing.pptx por Asraf Hussain
Myocardial Infarction Nursing.pptxMyocardial Infarction Nursing.pptx
Myocardial Infarction Nursing.pptx
Asraf Hussain13 visualizações
Children with Disabilities and Environmental Factors por Olaf Kraus de Camargo
Children with Disabilities and Environmental FactorsChildren with Disabilities and Environmental Factors
Children with Disabilities and Environmental Factors
Olaf Kraus de Camargo21 visualizações
BIO MEDICAL WASTE MANAGEMENT.pptx por Krishna Gandhi
BIO MEDICAL WASTE MANAGEMENT.pptxBIO MEDICAL WASTE MANAGEMENT.pptx
BIO MEDICAL WASTE MANAGEMENT.pptx
Krishna Gandhi6 visualizações
Fetal and Neonatal Circulation - MBBS, Gandhi medical College Hyderabad por Swetha rani Savala
Fetal and Neonatal Circulation - MBBS, Gandhi medical College Hyderabad Fetal and Neonatal Circulation - MBBS, Gandhi medical College Hyderabad
Fetal and Neonatal Circulation - MBBS, Gandhi medical College Hyderabad
Swetha rani Savala11 visualizações
Examining Pleural Fluid.pptx por Fareeha Riaz
Examining Pleural Fluid.pptxExamining Pleural Fluid.pptx
Examining Pleural Fluid.pptx
Fareeha Riaz 17 visualizações
Peptic ulcer.pdf por UVAS
Peptic ulcer.pdfPeptic ulcer.pdf
Peptic ulcer.pdf
UVAS9 visualizações
When HER2 Is Low or Negative: Emerging Evidence on Antibody-Drug Conjugates f... por PeerVoice
When HER2 Is Low or Negative: Emerging Evidence on Antibody-Drug Conjugates f...When HER2 Is Low or Negative: Emerging Evidence on Antibody-Drug Conjugates f...
When HER2 Is Low or Negative: Emerging Evidence on Antibody-Drug Conjugates f...
PeerVoice6 visualizações
Nidanarthakara Roga.pptx por Akshay Shetty
Nidanarthakara Roga.pptxNidanarthakara Roga.pptx
Nidanarthakara Roga.pptx
Akshay Shetty21 visualizações
GAS CHROMATOGRAPHY-Principle, Instrumentation Advantage and disadvantage appl... por DipeshGamare
GAS CHROMATOGRAPHY-Principle, Instrumentation Advantage and disadvantage appl...GAS CHROMATOGRAPHY-Principle, Instrumentation Advantage and disadvantage appl...
GAS CHROMATOGRAPHY-Principle, Instrumentation Advantage and disadvantage appl...
DipeshGamare9 visualizações
Histology of pancreas.pdf por TimWiyuleMutafyaMD
Histology of pancreas.pdfHistology of pancreas.pdf
Histology of pancreas.pdf
TimWiyuleMutafyaMD7 visualizações
Cholera Romy W. (3).pptx por rweth613
Cholera Romy W. (3).pptxCholera Romy W. (3).pptx
Cholera Romy W. (3).pptx
rweth61353 visualizações
sedative and hypnotics por P.N.DESHMUKH
sedative and hypnoticssedative and hypnotics
sedative and hypnotics
P.N.DESHMUKH 6 visualizações

Ekangaveera rasa

 • 1. TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 1 Welcome
 • 2. Ekangaveera rasa TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 2 HOD Dr. SHANKAR GOWDA, M.D (Ayu), PROFESSOR AND HOD (PG), DEPT OF P.G STUDIES IN RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA, TGAMC, BALLARI. GUIDE Dr. RAVI R. CHAVAN, M.D (Ayu) ASSOCIATE PROFESSOR, DEPT OF P.G STUDIES IN RS & BK TGAMC, BALLARI. Presented by Dr.Priyanka B. Patil 1st year PG Dept of RS & BK TGAMC Ballari.
 • 3. Introduction • It’s a one of famous & most used formulation explained in Brihat rasaraja sundara vatavyadi. As name only suggests it is used in ekanga vata rogas e.g pakshaghata, ardita etc (can be co relate with Neuromuscular disorders).mainly vata pradhana and vatakapha pradhana vikruti TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 3
 • 4. references • Brihat rasaraja sundara – vata rogadhikara (AFI) • Brihat nighantu ratnakara – vata rogadhikara • Rasendra sambhava – vata rogadhikara • Ayurveda oushadha guna dharma shastra - vata rogadhikara TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 4
 • 5. shloka vÉÑ®Ç aÉlkÉÇ qÉëÑiÉÇ xÉÔiÉÇMüÉliÉÇ uÉlaÉlcÉ lÉÉaÉMüqÉç | iÉÉqÉëÇ cÉÉpÉëÇ qÉëÑiÉÇ iÉÏक्ष्णं lÉÉaÉUÇ qÉËUcÉÇ MühÉÉqÉç|| xÉuÉïqÉãMü§ÉxÉlcÉÔhrÉïpÉÉuÉrÉãiÉç ̧ÉÈmÉëÑjÉMç mÉëÑjÉMç | uÉUÉurÉÉãwÉMüÌlÉaÉÑïlQûÏuÉÌ»ûमार् क वüeÉæÈSìuÉæÈ|| ÍvÉaÉëÑMÑüwOûSìuÉãhÉÉÌmÉiÉiÉÉã kÉɧrÉÉ SìuÉãhÉ cÉ| ÌuÉwÉqÉÑwOèrÉÉMïüWûÉOæû¶ÉAÉSìïMüxrÉ UxÉæxiÉjÉÉ || UxÉxcÉæMüÉlaÉuÉÏUÉãxÉÉæxÉÑÍxÉ®Éã UxÉराट्ç pÉuÉãiÉç | AkÉÉïlaÉÇ ग्रुkÉëxÉÏÇuÉÉÌmÉÌuɵÉcÉÏÇAuÉबाWÒûMüqÉç|| xÉuÉÉïlÉçuÉÉiÉÉqÉrÉÉlÉç WûÎliÉxÉirÉqÉç xÉirÉÇ lÉ xÉqvÉrÉÈ | TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 5
 • 6. Ingredients RASOUSHADI • शुद्धं गन्धं म्रुतं सूतं र्ान्तं वन्गंश्च नागर्म् • ताम्रं चाभ्रं म्रुतं तीक्ष्णं KASTOUSHADHI • नागरं मररचं र्णाम् BHAVANA DRAVYA • वरा urÉÉãwÉMü ÌlÉaÉÑïlQûÏ वह्ननमार् क व शशग्रु र् ु ष्ट धात्रि ÌuÉwÉ qÉÑwटट अMïü WûÉOæû आद्र्र् TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 6
 • 7. Ingredients – (Rasoushadhi ) TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 7
 • 9. Bhavana dravyas TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 9
 • 10. Bhavana dravyas TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 10
 • 11. Method of preparation Identify and take all the rasoushadhi and kastoushadhi in khalva. Mix all the ingredients homogenously. Do 3 times bhavana with each bhavana dravya. Prepare vati each of weight 1 ratti. Store in cool and dry container. TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 11
 • 12. TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 12 rasasindura,gandaka, kanta, naga, vanga, tamra, abra, teekshnaloha • 1 part bhasma each Trikatu • 1 part each Triphala, trikatu, nirgundi, chitrak, bringaraja, shigru, kusta, dhatri, visha, musti, arka, dhattura • 3 times bhavana with each drug
 • 13. Dose and anupana TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 13 Dose: 1 to 3 रत्ति Anupana: adraka swarasa
 • 15. Analytical TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 15 Organoleptic characters Colour – black Smell – faint Touch – fine Taste - bitter
 • 16. Quantitative estimation TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 16 Free sulphur – not more than 8.3%w/w Lead as PbO - 5.3% w/w Tin as Sn - 4.86%w/w Copper as CuO - 5.0%w/w Iron as Fe2O3 - 15.5%w/w Calcium as Ca - 1.25%w/w Sodium as Na - 1.0%w/w Potassium as K - 1.0%w/w Sulphate - 10.56% w/w Ash value - 45.0%w/w Acid insoluble ash - 16.7%w/w Volatile matter - 6.5% w/w
 • 17. Rasapanchaka of drugs DRUGS RASA GUNA VEERYA VIPAK KARMA Parada 6 rasa Snigdha Sheeta Madhura Tridoshaghna yogavahi Balya rasayana Gandhaka Madhura, Katu, Tikta Laghu, snighda Ushna Katu Vata & kaphahara Rasayana Yogavahi Loha B Tikta K M Ruksha,guru , lekhana Sheeta Madhura Tridoshaghna, balya vrushya Vanga B Tikta K L Ruksha laghu Sheeta Vata shleshmahara Naga B Madhura T Snighda Ushna Katu Kaphavatahara Vatavyadi Tamra B Tikta K M Snigdha Ushna Katu Kapha pittahara Pittasaraka Abraka B Madhura Snigdha Sheeta Madhura Tridoshagna atibalyam Maricha Katu tikta Ruksha Ushna Katu Vatakaphahara, vatavyadi Pippali Katu M T Snighda Anushna Madhura Kaphavatahara TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 17
 • 18. Rasapanchaka TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 18 Bhavana dravya Rasa Guna Veerya Vipaka Doshgh Triphala Pancha rasa- lavn Guru, lekh sheeta,ruks Sheeta Mdhur Tridoshagna vibandhahara Trikatu Katu Laghu ,lekh Ushna Katu K V shulahara Nirgundi Katu tk Laghu ruksa ushna Katu K V shulahara vatavyadi Adraka Katu Guru Ruksh Teekshna ushna Katu K V Chitraka Katu Laghu, ruksha Ushna Katu K V shulahara Shigru Tikta Laghu ruks teekshna Ushna Katu K V shulahara Kushta Tikta K M Laghu ruks teekshna Ushna Katu K V Amalaki pancharsa(lav an) Guru ruks sheeta sheeta Mdhur Tridoshaghna pitta Arka Katu,T Laghu ruks teekshna ushna Katu K V shulahara Kupeelu Ktu T Laghu Ushna Katu K V vatavyadi
 • 19. Karma Most drugs possess qualities of • Dosha karma = Vatakapha hara • Dhatu karma = balya and rasayana( rasa dravyas) • Sroto karma = srotoshodhana (bhavana dravyas) • Roga = vatakaphapradhana vyadhi, shoola and Akshepahara As it contains the drugs which are atyanta teekshna it should be prescribed with care( suitable anupanam) in pittanubanda vatavyadi. TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 19
 • 21. Probable mode of action In DHATUKSHAYA – RASAYANA BALYA property combats and NOURISHES DHATUS. In MARGAVARODA – USHNAAND TEEKSHNA LEKHANA property and VATAKAPHAHARATVA removes SANGHA. acts as VATAVYADIHARA TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 21
 • 22. Mode of action • Naga and vanga bhasma : mentioned as snayu shakti vruddikara and naadi mandala balyakara • Rasa sindoora : vital role in controlling vata ( strengthens function of motor neurons) • Abra vanga tamra rasasindoora : rasayana and balya • Bhavana dravyas : a) vedana shamaka, shothahara, sanghahara. b) increases bioavailability due to vyavayi nature of visha dravyas and deepana pachana property of others • Chitrakmoola contains alkaloid Plumbagin known as stimulant of muscle tissue and motor neuron TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 22
 • 23. Article A CLINICAL STUDY ON PAKSHAGHATA WITH COMBINATION THERAPY OF EKANGA VEERA RASA, MASHA TAILAAND SHASTIKA SHALI PINDA SWEDA. ( L. K. Sharma, G. P. Prasad, and T. Maheshwar ) Abstract : A clinical study to assess the effect of the Ekangaveera ras internally along with Masha taila abhyanga and shastika shali pinda sweda as conducted in 24 patients taken from patient department. Regional Research Institute; Ay.). Nagpur. This study'(/S mainly based on the CCRAS proforma ia« criteria. The drug regimen was also given by the council for the on plan projection of 1992-98.This study observations indicate that in between 55to 65 years of age the disease is more common. In this study42%of cases showed good response,46%of cases showed fair response,12%of cases showed poor response. TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 23
 • 24. Article • Conclusion : Though all the three drugs under study are having effects in all symptoms, but by observing the results it can be presumed that Ekangaveer ras had effect at higher levels as it is considered as best vatanashak preparation. Relief in the symptoms like headache, insomnia, confusion, speech difficulty, facial paralysis, sensory changes etc. might be due to the effect of the Rasayana and vatanashaka ghataka dravyas of Ekangaveer ras like gandhak, Rasasindur, Kantaloha bhasma, Tikshana lohabhasma, Abhrak bhasma etc. • By outcome of this preliminary study proved that the selected drugs are very effective in treatment of pakshaghata. TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 24
 • 25. Market availability TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 25 40 tab = 84 rs 40 tab = 86 60 tab = 162 10gm = 60