Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014

25-3-2014
1
Programma
• Van idee tot Zorgcampus
Marieke Navarro, programmamanager Zorgcampus
• Perspectief voor het onderwijs
Frans Kok, directeur domein gezondheid en welzijn
Windesheim
• Een stad die zorgt!
Myriam Jansen, wethouder zorg en welzijn, gemeente
Meppel
• Kromme Elleboog
Rob Hindriks, directeur VV&T Zorgcombinatie Noorderboog
Aanleiding Zorgcampus Wat is de Zorgcampus?
• Inspirerende regionale leer- en ontwikkelomgeving
• Samenwerking zorg, onderwijs, overheid en
bedrijfsleven
• Gericht op;
– Toekomstige ontwikkelingen
– Nieuwste kennis en technieken
– Voldoende gekwalificeerde medewerkers
– Betaalbare zorg dichtbij
– Vitaliteit
Coöperatie Zorgcampus
Leden Participanten
Zorgcombinatie Noorderboog Gemeente Meppel
De Stouwe RSG Stad en Esch
Deltion College Drenthe College
Gereformeerde Hogeschool Calibris
Christelijke Hogeschool Windesheim
25-3-2014
2
Advies klankbordgroep
Diversiteit/ multicultureel
Generatieleren
Talentmanagement
Samenleving
Ontwikkelteams
1. Instroom, doorstroom en zij-instroom
2. Ontwikkeling en innovatie
3. Stimuleren zelfredzaamheid
4. Intensieve samenwerking
Ontwikkelteam 1
instroom, doorstroom en zij-instroom
Coördinator Romy Snoeyenbos, Noorderboog
Effect
Bijdrage aan voldoende kwantitatieve en
kwalitatieve instroom voor zorgaanbieders
En bedrijven in de regio
Focus Ontwikkelteam 1
1. Gilde leren, Calibris
2. Onderwijstijd in zorginstelling, Drenthe College
3. Doorlopende leerlijnen, Rsg Stad & Esch
4. Opleiding toekomstige medewerker, Deltion
Daarnaast o.a. kinderopvang traject,
leerplaatsprofielen en openbedrijvendag
25-3-2014
3
Ontwikkelteam 2
ontwikkeling en innovatie
Coördinator Ineke Oosterhof, de Stouwe
Effect
Bieden van testomgeving voor bedrijven
Verhogen Innovatief vermogen
Match zorg, onderwijs en bedrijfsleven
Focus Ontwikkelteam 2
1. E-health/ domotica
Match behoefte zorg, onderwijs met markt
2. Sterk leerklimaat
Klant centraal, leerconcept Ontwikkelen,
lerende en vernieuwende aspecten borgen
Ontwikkelteam 3
Stimuleren zelfredzaamheid
Coördinator Carolien Smits,
Lector Windesheim
Effect:
Bijdrage aan vitale, innovatieve en economisch
gezonde regio
Kromme Elleboog
• Nieuw gebouw
• Nieuw zorgconcept
• Twee zorginstellingen en één gezicht
• Opdracht naar Zorgcampus
Marketing en Communicatie
• Communicatieplan
• Storylines
• Huisstijl door studenten
• Stagiaire
25-3-2014
4
Frans Kok
Directeur domein
gezondheid en welzijn
Windesheim
Zorgcampus Noorderboog
perspectief onderwijs
• Transities
• Zelfredzaamheid
• Zorgeconomie en gebiedsontwikkeling
• Samenwerken op verschillende niveaus
Transities
Gemeenten worden verantwoordelijk voor:
1. Jeugdzorg: Jeugdwet
2. Werk en Inkomen: Participatiewet
3. Zorg en welzijn: WMO/Welzijn Nieuwe Stijl
Dit zijn de ‘drie decentralisaties’ (3D) of: Transities.
Verschuivingen
• Volumestijging 1e lijnszorg
• Efficiëntere zorg in de 2e lijn
• GGZ: basis en specialistische zorg
• Ambulantisering
Kanteling van beleid
Het beleid is gekanteld:
• de eigen kracht staat nu centraal
• één cliënt(en-systeem)
• één plan
• één aanspreekpunt’ is het principe.
25-3-2014
5
Zelfredzaamheid
“Essentiële aspecten van het leven, namelijk zorg,
wonen en werken, voor zichzelf kunnen regelen”
“Redzaam ouder, Raad voor de Zorg 2012”
Gebiedsontwikkeling Primair
Zorgaanbieders:
•Concentratie en spreiding
•Innovatieve invulling zorg en wonen
•Ambulantisering
•Netwerkvorming zorg- en gemeenten
•Complexe(re) zorg aan ouderen
Kennisinstellingen:
•(mede) Invulling van arbeid
•Kenniscirculatie – nog meer – extern gericht; vergroten actieradius
•Inpassen technologie/zorg op afstand
•Nadruk op vraaggericht onderzoek
•Participatie in netwerken
Gebiedsontwikkeling Secundair
• Mobiliteitsvraagstukken (fysieke en arbeidsmobiliteit)
• Vraagstellingen voorzieningen w.o. woonvormen, ICT
• Architectuur en infrastructuur en (mobiele) applicaties
• Invulling van arbeid (bekwaamheden, regievorming)
Kortom:
Zorgcampus Noorderboog geeft mede invulling aan wijziging
zorglandschap maar ook binnen het leef- en woongebied,
leidend tot een andere zorgeconomie
Samenwerken
• De nieuwe uitgangspunten vragen om verbinding tussen de
verschillende domeinen. Samenwerken tussen gemeente,
zorg, welzijn en tussen de professionals die rond de cliënt
werkzaam zijn.
• Samenwerken wordt dé kerncompetentie in de nieuwe
zorgeconomie. Voor alle spelers in de zorgsector:
zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties,
zorgverzekeraars en vrijwilligers.
• Zorgen wordt meer dan ooit een teamsport, het wordt
primair: samenwerken.
Samenwerken op hulpverlenersniveau
Good practice: Gezamenlijke besluitvorming
(shared decision making)
(Smits en van de Ven 2014)
• Gelijkwaardige informatie uitwisseling:
• Evidence based en ervaringsdeskundigheid
• Verhelderen persoonlijke waardes en voorkeuren
• Uitwisselen en bespreken waardes en voorkeuren
• Besluit nemen
• Besluit evalueren
Samenwerking op team/organisatieniveau:
Zelforganisatie en Zelfsturing
• Luisteren naar cliënten met hun specifieke en
wisselende behoeften gaat beter bij een flexibele
zelforganisatie.
• Dat vraagt om het ontwikkelen van
zelforganiserende en zelfsturende teams. Zowel voor
de thuissituatie als binnen instellingen.
• Dat vraagt om aandacht voor cultuur en voor
ondersteuning om zelforganisatie mogelijk te maken.
25-3-2014
6
Samenwerken op wijk/regioniveau:
Ketens en netwerken
• Wonen, zorg en welzijn in de buurt zijn niet langer
door één organisatie in te vullen. Wanneer het gaat
om specifieke aandoeningen (dementie),
doelgroepen (kwetsbare ouderen, mensen met een
beperking, jeugd) of gebieden (de buurt of wijk)
• Dit vraagt om netwerken en ketens tussen
professionals en de sociale omgeving. Tussen
overheid en aanbieders.
Consequenties onderwijs en
onderzoeksinstellingen
• Aandacht voor bekwaam- en vaardigheden van
toekomstig professionals
• Aanpassen curricula; nieuwe onderwijsvormen (bijv.
Onderwijs op afstand)
• Innovatieve ontwikkelingen vanuit onderzoek
praktisch toepasbaar maken
• Toenemend samenwerken met zorgaanbieders en
overheden
• Maatwerk onderwijs
Myriam Jansen
Wethouder Gemeente Meppel
…een stad die zorgt!
Waar komen we vandaan?
• Meppel en de Zorgcampus
– Diaconessenhuis Meppel
• Landelijke ontwikkelingen ziekenhuizen
– Maatschappelijke ontwikkeling (inwoners)
• Langer zelfstandig (wonen-voorzieningen in wijken)
– Sociaal-economische ontwikkeling
• Leren, werken en meedoen
Wat betekent de samenwerking?
Gemeente
Meppel en de
Zorgcampus
Samen leven in wijk en
dorp
langer zelfstandig wonen
Duurzaamheid en
toekomstbestendig
domotica en technologie
Toegang zorg en
ondersteuning
Nieuwe taken
sociaal domein
Arbeidsparticipatie
werkgelegenheid en
leerwerkplekken
Met partners werken
aan zorg
ondernemers en onderwijs
Wonen
Werken
25-3-2014
7
• Integraal
– Samenhang benadrukken
• Initiatieven faciliteren
– Overheid op afstand
• Innovatie
– Vooruitgang en toekomstbestendig
De rol van
I
3
O
3
Gemeente
Meppel en de
Zorgcampus
Krachtige wijken
Meppel
beweegt mee!
Aantrekkelijk
vestigingsklimaat
Onderwijs
Werkgelegenheid
in de plus
Gedeelde zorg
is goede zorg
En de toekomst?
Rob Hindriks
Directeur VV&T
Zorgcombinatie Noorderboog
Wonen in de stad Toekomst voor ouderen
• Betaalbaarheid van de zorg
• Activeren en stimuleren zelfstandigheid
van ouderen tot op hoge leeftijd
• De vraag naar voorzieningen en zorg
als het echt niet anders kan
Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’…
25-3-2014
8
Krachten bundelen
• Gezamenlijk werken aan vitale wijken
met een bruisend wijkcentrum
• Inspelen op de vergrijzing
• Belangen bundelen
• Faciliteren van de schaarste op de
arbeidsmarkt
Meer dan de som der delen…
Integrale samenwerking
• Complementaire zorgaanbieders
• Zorgcampus
• Ontwikkelaars, aannemers en architecten
• Welzijn
• Gemeente
Zorginpassing in gebiedsontwikkeling
De Kromme Elleboog
• Bouw van een parkeergarage (circa 250 auto’s)
en vier lagen woon-zorgappartementen (circa 64)
• Doel om de kwetsbare oudere met een
groeiende zorgvraag in het eigen appartement
zelfstandig te laten wonen
• Inrichting gebouw (visie, domotica, hospitality,
dienstenpakket o.a. welzijn en maaltijden, etc.)
• Faciliteren van ontmoeting
Hartelijk dank
voor uw
aandacht!

Recomendados

F zorgcampus noorderboog por
F zorgcampus noorderboogF zorgcampus noorderboog
F zorgcampus noorderboogPraktijkleerstoel
1K visualizações47 slides
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011 por
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011Barbarapronk
513 visualizações34 slides
Eindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTank por
Eindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTankEindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTank
Eindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTankPetra Pubben
728 visualizações41 slides
Bewegen in de tijd 12 juni 2015 por
Bewegen in de tijd 12 juni 2015Bewegen in de tijd 12 juni 2015
Bewegen in de tijd 12 juni 2015Aukje van Kalsbeek
143 visualizações21 slides
Toekomstige zorg in West Zeeuws-Vlaanderen por
Toekomstige zorg in West Zeeuws-VlaanderenToekomstige zorg in West Zeeuws-Vlaanderen
Toekomstige zorg in West Zeeuws-VlaanderenVilans
893 visualizações42 slides
Chantal van audenhove vlaamse alzheimer liga 20 09 draagkracht mantelzorgers ... por
Chantal van audenhove vlaamse alzheimer liga 20 09 draagkracht mantelzorgers ...Chantal van audenhove vlaamse alzheimer liga 20 09 draagkracht mantelzorgers ...
Chantal van audenhove vlaamse alzheimer liga 20 09 draagkracht mantelzorgers ...GittaDeNutte
857 visualizações33 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

1307095 Boekje Zorg in Lelystad por
1307095 Boekje Zorg in Lelystad1307095 Boekje Zorg in Lelystad
1307095 Boekje Zorg in LelystadChris Bruijn
171 visualizações11 slides
Vitaal-Thuis-visie por
Vitaal-Thuis-visieVitaal-Thuis-visie
Vitaal-Thuis-visieConchita Hofstede
119 visualizações56 slides
Heden en toekomst van de zorg por
Heden en toekomst van de zorgHeden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorgWerkgeversvereniging ZorgZijnWerkt
653 visualizações58 slides
QuickScan-ondersteuningsbehoefte-zorgintensieve-gezinnen-deel2-Brussenpdf por
QuickScan-ondersteuningsbehoefte-zorgintensieve-gezinnen-deel2-BrussenpdfQuickScan-ondersteuningsbehoefte-zorgintensieve-gezinnen-deel2-Brussenpdf
QuickScan-ondersteuningsbehoefte-zorgintensieve-gezinnen-deel2-BrussenpdfAnjet Van Dijken
1.1K visualizações57 slides
Samen geestelijk gezond joris housen - samenwerking shm en ggz in netwerk s... por
Samen geestelijk gezond  joris housen - samenwerking shm en ggz in netwerk s...Samen geestelijk gezond  joris housen - samenwerking shm en ggz in netwerk s...
Samen geestelijk gezond joris housen - samenwerking shm en ggz in netwerk s...UPoliteia
423 visualizações41 slides
Toekomst van de zorg 3 juni 2015 por
Toekomst van de zorg 3 juni 2015Toekomst van de zorg 3 juni 2015
Toekomst van de zorg 3 juni 2015Werkgeversvereniging ZorgZijnWerkt
432 visualizações57 slides

Mais procurados(20)

1307095 Boekje Zorg in Lelystad por Chris Bruijn
1307095 Boekje Zorg in Lelystad1307095 Boekje Zorg in Lelystad
1307095 Boekje Zorg in Lelystad
Chris Bruijn171 visualizações
Vitaal-Thuis-visie por Conchita Hofstede
Vitaal-Thuis-visieVitaal-Thuis-visie
Vitaal-Thuis-visie
Conchita Hofstede119 visualizações
QuickScan-ondersteuningsbehoefte-zorgintensieve-gezinnen-deel2-Brussenpdf por Anjet Van Dijken
QuickScan-ondersteuningsbehoefte-zorgintensieve-gezinnen-deel2-BrussenpdfQuickScan-ondersteuningsbehoefte-zorgintensieve-gezinnen-deel2-Brussenpdf
QuickScan-ondersteuningsbehoefte-zorgintensieve-gezinnen-deel2-Brussenpdf
Anjet Van Dijken1.1K visualizações
Samen geestelijk gezond joris housen - samenwerking shm en ggz in netwerk s... por UPoliteia
Samen geestelijk gezond  joris housen - samenwerking shm en ggz in netwerk s...Samen geestelijk gezond  joris housen - samenwerking shm en ggz in netwerk s...
Samen geestelijk gezond joris housen - samenwerking shm en ggz in netwerk s...
UPoliteia423 visualizações
Samen geestelijk gezond katrien schryvers - vermaatschappelijking van zorg por UPoliteia
Samen geestelijk gezond  katrien schryvers - vermaatschappelijking van zorgSamen geestelijk gezond  katrien schryvers - vermaatschappelijking van zorg
Samen geestelijk gezond katrien schryvers - vermaatschappelijking van zorg
UPoliteia241 visualizações
Stannie Driessen - Het nieuwe ouder worden por Vilans
Stannie Driessen - Het nieuwe ouder wordenStannie Driessen - Het nieuwe ouder worden
Stannie Driessen - Het nieuwe ouder worden
Vilans778 visualizações
Het sociale domein por Michiel Verbeek
Het sociale domeinHet sociale domein
Het sociale domein
Michiel Verbeek1.6K visualizações
Verslag vip ontbijt 16 januari 2013 por Amsterdam en land
Verslag vip ontbijt 16 januari 2013Verslag vip ontbijt 16 januari 2013
Verslag vip ontbijt 16 januari 2013
Amsterdam en land819 visualizações
TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (1) por VIVO vzw
TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (1)TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (1)
TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (1)
VIVO vzw320 visualizações
Preventie in het zorgstelsel por Vilans
Preventie in het zorgstelselPreventie in het zorgstelsel
Preventie in het zorgstelsel
Vilans655 visualizações
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn por Eric Visch
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & WelzijnVerandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn
Eric Visch743 visualizações
Caring community als wenkend perspectief por Geert van der Heijden
Caring community als wenkend perspectiefCaring community als wenkend perspectief
Caring community als wenkend perspectief
Geert van der Heijden417 visualizações
Rapport ouderenbehoeftenonderzoek por SociaalHuisKnokkeHeist
Rapport ouderenbehoeftenonderzoekRapport ouderenbehoeftenonderzoek
Rapport ouderenbehoeftenonderzoek
SociaalHuisKnokkeHeist1.3K visualizações
Buurgerichte zorg als toekomstmodel - Herwig Teugels por Voka Health Community
Buurgerichte zorg als toekomstmodel - Herwig TeugelsBuurgerichte zorg als toekomstmodel - Herwig Teugels
Buurgerichte zorg als toekomstmodel - Herwig Teugels
Voka Health Community681 visualizações

Destaque

Willen we naar de stad, dan gaan we naar de stad! door Tjeerd Talsma por
Willen we naar de stad, dan gaan we naar de stad! door Tjeerd TalsmaWillen we naar de stad, dan gaan we naar de stad! door Tjeerd Talsma
Willen we naar de stad, dan gaan we naar de stad! door Tjeerd TalsmaPraktijkleerstoel
491 visualizações16 slides
Back to the City – An international Perspective by Guido Spars por
Back to the City – An international Perspective by Guido SparsBack to the City – An international Perspective by Guido Spars
Back to the City – An international Perspective by Guido SparsPraktijkleerstoel
527 visualizações14 slides
Symposium Allemaal naar de stad? door Friso de Zeeuw por
Symposium Allemaal naar de stad? door Friso de ZeeuwSymposium Allemaal naar de stad? door Friso de Zeeuw
Symposium Allemaal naar de stad? door Friso de ZeeuwPraktijkleerstoel
406 visualizações22 slides
Verslag seminar: "Woningbouw: Allemaal naar de stad?" - Presentatie Tjeerd Ta... por
Verslag seminar: "Woningbouw: Allemaal naar de stad?" - Presentatie Tjeerd Ta...Verslag seminar: "Woningbouw: Allemaal naar de stad?" - Presentatie Tjeerd Ta...
Verslag seminar: "Woningbouw: Allemaal naar de stad?" - Presentatie Tjeerd Ta...Praktijkleerstoel
374 visualizações16 slides
Sessie G. Stadshart Zoetermeer por
Sessie G. Stadshart ZoetermeerSessie G. Stadshart Zoetermeer
Sessie G. Stadshart ZoetermeerPraktijkleerstoel
516 visualizações11 slides
Presentatie henk cornelissen por
Presentatie henk cornelissenPresentatie henk cornelissen
Presentatie henk cornelissenPraktijkleerstoel
651 visualizações21 slides

Destaque(10)

Willen we naar de stad, dan gaan we naar de stad! door Tjeerd Talsma por Praktijkleerstoel
Willen we naar de stad, dan gaan we naar de stad! door Tjeerd TalsmaWillen we naar de stad, dan gaan we naar de stad! door Tjeerd Talsma
Willen we naar de stad, dan gaan we naar de stad! door Tjeerd Talsma
Praktijkleerstoel491 visualizações
Back to the City – An international Perspective by Guido Spars por Praktijkleerstoel
Back to the City – An international Perspective by Guido SparsBack to the City – An international Perspective by Guido Spars
Back to the City – An international Perspective by Guido Spars
Praktijkleerstoel527 visualizações
Symposium Allemaal naar de stad? door Friso de Zeeuw por Praktijkleerstoel
Symposium Allemaal naar de stad? door Friso de ZeeuwSymposium Allemaal naar de stad? door Friso de Zeeuw
Symposium Allemaal naar de stad? door Friso de Zeeuw
Praktijkleerstoel406 visualizações
Verslag seminar: "Woningbouw: Allemaal naar de stad?" - Presentatie Tjeerd Ta... por Praktijkleerstoel
Verslag seminar: "Woningbouw: Allemaal naar de stad?" - Presentatie Tjeerd Ta...Verslag seminar: "Woningbouw: Allemaal naar de stad?" - Presentatie Tjeerd Ta...
Verslag seminar: "Woningbouw: Allemaal naar de stad?" - Presentatie Tjeerd Ta...
Praktijkleerstoel374 visualizações
Sessie G. Stadshart Zoetermeer por Praktijkleerstoel
Sessie G. Stadshart ZoetermeerSessie G. Stadshart Zoetermeer
Sessie G. Stadshart Zoetermeer
Praktijkleerstoel516 visualizações
Presentatie henk cornelissen por Praktijkleerstoel
Presentatie henk cornelissenPresentatie henk cornelissen
Presentatie henk cornelissen
Praktijkleerstoel651 visualizações
Tool box jan bart van ginkel por Praktijkleerstoel
Tool box jan bart van ginkelTool box jan bart van ginkel
Tool box jan bart van ginkel
Praktijkleerstoel782 visualizações
E nico kamphorst por Praktijkleerstoel
E nico kamphorstE nico kamphorst
E nico kamphorst
Praktijkleerstoel932 visualizações
E patrick joosen por Praktijkleerstoel
E patrick joosenE patrick joosen
E patrick joosen
Praktijkleerstoel962 visualizações
Omgevingsrecht einde levenscyclus[1] por Praktijkleerstoel
Omgevingsrecht einde levenscyclus[1]Omgevingsrecht einde levenscyclus[1]
Omgevingsrecht einde levenscyclus[1]
Praktijkleerstoel180 visualizações

Similar a Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel

Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz... por
Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz...Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz...
Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz...Intercommunale Leiedal
648 visualizações62 slides
De juiste zorg op de juiste plek por
De juiste zorg op de juiste plekDe juiste zorg op de juiste plek
De juiste zorg op de juiste plekKNMG Limburg
688 visualizações18 slides
Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz... por
Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz...Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz...
Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz...Intercommunale Leiedal
846 visualizações51 slides
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorg por
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorgCongres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorg
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorgMVO Nederland
520 visualizações17 slides
20111013 Information session preventive-curative health por
20111013 Information session preventive-curative health20111013 Information session preventive-curative health
20111013 Information session preventive-curative healthGGD Zuid Limburg
274 visualizações25 slides
20120625 regionale gezondheidsagenda por
20120625 regionale gezondheidsagenda20120625 regionale gezondheidsagenda
20120625 regionale gezondheidsagendaGGD Zuid Limburg
373 visualizações24 slides

Similar a Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel(20)

Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz... por Intercommunale Leiedal
Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz...Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz...
Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz...
Intercommunale Leiedal648 visualizações
De juiste zorg op de juiste plek por KNMG Limburg
De juiste zorg op de juiste plekDe juiste zorg op de juiste plek
De juiste zorg op de juiste plek
KNMG Limburg688 visualizações
Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz... por Intercommunale Leiedal
Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz...Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz...
Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonz...
Intercommunale Leiedal846 visualizações
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorg por MVO Nederland
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorgCongres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorg
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorg
MVO Nederland520 visualizações
20111013 Information session preventive-curative health por GGD Zuid Limburg
20111013 Information session preventive-curative health20111013 Information session preventive-curative health
20111013 Information session preventive-curative health
GGD Zuid Limburg274 visualizações
20120625 regionale gezondheidsagenda por GGD Zuid Limburg
20120625 regionale gezondheidsagenda20120625 regionale gezondheidsagenda
20120625 regionale gezondheidsagenda
GGD Zuid Limburg373 visualizações
jaarboek zorgalliantienu 2010 por Anne Herckenrath
jaarboek zorgalliantienu 2010jaarboek zorgalliantienu 2010
jaarboek zorgalliantienu 2010
Anne Herckenrath799 visualizações
Plenair Anouska Mosterdijk por ROS_ZONH
Plenair Anouska MosterdijkPlenair Anouska Mosterdijk
Plenair Anouska Mosterdijk
ROS_ZONH637 visualizações
Ketensamenwerking in de ouderenzorg werkt por Raedelijn
Ketensamenwerking in de ouderenzorg werktKetensamenwerking in de ouderenzorg werkt
Ketensamenwerking in de ouderenzorg werkt
Raedelijn1.2K visualizações
Pieter Jeekel, Zelfzorg Ondersteund por SIGRA-presentaties
Pieter Jeekel, Zelfzorg OndersteundPieter Jeekel, Zelfzorg Ondersteund
Pieter Jeekel, Zelfzorg Ondersteund
SIGRA-presentaties451 visualizações
20140422 de wijk wzo overleg por GGD Zuid Limburg
20140422 de wijk wzo overleg20140422 de wijk wzo overleg
20140422 de wijk wzo overleg
GGD Zuid Limburg519 visualizações
MVO Learning History BZ por Arin Van Zee
MVO Learning History BZMVO Learning History BZ
MVO Learning History BZ
Arin Van Zee1.4K visualizações
2014 31 okt presentatie Healthwise Congres por Aukje van Kalsbeek
2014 31 okt presentatie Healthwise Congres2014 31 okt presentatie Healthwise Congres
2014 31 okt presentatie Healthwise Congres
Aukje van Kalsbeek156 visualizações
Expeditie duurzame zorg kerkrade 160513 versie 2 por GGD Zuid Limburg
Expeditie duurzame zorg kerkrade 160513 versie 2Expeditie duurzame zorg kerkrade 160513 versie 2
Expeditie duurzame zorg kerkrade 160513 versie 2
GGD Zuid Limburg933 visualizações
Dag van de Jeugdhulp 2015- presentatie Nederlands jeugdinstituut - Caroline Vink por jongerenwelzijn
Dag van de Jeugdhulp 2015- presentatie Nederlands jeugdinstituut - Caroline VinkDag van de Jeugdhulp 2015- presentatie Nederlands jeugdinstituut - Caroline Vink
Dag van de Jeugdhulp 2015- presentatie Nederlands jeugdinstituut - Caroline Vink
jongerenwelzijn2.2K visualizações
Kennis expeditie cultuurveranderingen in dordrecht vitaal leven met domotic... por Steven Hanekroot
Kennis expeditie cultuurveranderingen in dordrecht  vitaal leven met domotic...Kennis expeditie cultuurveranderingen in dordrecht  vitaal leven met domotic...
Kennis expeditie cultuurveranderingen in dordrecht vitaal leven met domotic...
Steven Hanekroot555 visualizações
TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (2) por VIVO vzw
TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (2)TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (2)
TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (2)
VIVO vzw250 visualizações
20121030 presentatie de wijk centraal por GGD Zuid Limburg
20121030 presentatie de wijk centraal20121030 presentatie de wijk centraal
20121030 presentatie de wijk centraal
GGD Zuid Limburg240 visualizações
Zelfzorg ondersteund werkgroep tooling - 2014 1204 - bart brandenburg por Bart Brandenburg
Zelfzorg ondersteund  werkgroep tooling - 2014 1204 - bart brandenburgZelfzorg ondersteund  werkgroep tooling - 2014 1204 - bart brandenburg
Zelfzorg ondersteund werkgroep tooling - 2014 1204 - bart brandenburg
Bart Brandenburg821 visualizações

Mais de Praktijkleerstoel

Presentatie Gert Jan Hagen, 19 november 2015 por
Presentatie Gert Jan Hagen, 19 november 2015Presentatie Gert Jan Hagen, 19 november 2015
Presentatie Gert Jan Hagen, 19 november 2015Praktijkleerstoel
987 visualizações41 slides
Symposium: Ontwikkelen met big-data, 19 november 2015 por
Symposium: Ontwikkelen met big-data, 19 november 2015Symposium: Ontwikkelen met big-data, 19 november 2015
Symposium: Ontwikkelen met big-data, 19 november 2015Praktijkleerstoel
1.2K visualizações61 slides
Bron c peter overwater por
Bron c peter overwaterBron c peter overwater
Bron c peter overwaterPraktijkleerstoel
587 visualizações7 slides
Sessie d presentatie wim bewegend doel por
Sessie d presentatie wim bewegend doelSessie d presentatie wim bewegend doel
Sessie d presentatie wim bewegend doelPraktijkleerstoel
1.2K visualizações5 slides
Sessie d presentatie melina schouten por
Sessie d presentatie melina schoutenSessie d presentatie melina schouten
Sessie d presentatie melina schoutenPraktijkleerstoel
1.2K visualizações7 slides
Sessie d presentatie binckhorst 11 november 2015 por
Sessie d presentatie binckhorst 11 november 2015Sessie d presentatie binckhorst 11 november 2015
Sessie d presentatie binckhorst 11 november 2015Praktijkleerstoel
1.3K visualizações7 slides

Mais de Praktijkleerstoel(20)

Presentatie Gert Jan Hagen, 19 november 2015 por Praktijkleerstoel
Presentatie Gert Jan Hagen, 19 november 2015Presentatie Gert Jan Hagen, 19 november 2015
Presentatie Gert Jan Hagen, 19 november 2015
Praktijkleerstoel987 visualizações
Symposium: Ontwikkelen met big-data, 19 november 2015 por Praktijkleerstoel
Symposium: Ontwikkelen met big-data, 19 november 2015Symposium: Ontwikkelen met big-data, 19 november 2015
Symposium: Ontwikkelen met big-data, 19 november 2015
Praktijkleerstoel1.2K visualizações
Bron c peter overwater por Praktijkleerstoel
Bron c peter overwaterBron c peter overwater
Bron c peter overwater
Praktijkleerstoel587 visualizações
Sessie d presentatie wim bewegend doel por Praktijkleerstoel
Sessie d presentatie wim bewegend doelSessie d presentatie wim bewegend doel
Sessie d presentatie wim bewegend doel
Praktijkleerstoel1.2K visualizações
Sessie d presentatie melina schouten por Praktijkleerstoel
Sessie d presentatie melina schoutenSessie d presentatie melina schouten
Sessie d presentatie melina schouten
Praktijkleerstoel1.2K visualizações
Sessie d presentatie binckhorst 11 november 2015 por Praktijkleerstoel
Sessie d presentatie binckhorst 11 november 2015Sessie d presentatie binckhorst 11 november 2015
Sessie d presentatie binckhorst 11 november 2015
Praktijkleerstoel1.3K visualizações
Sessie c jeroen presentatie omgevingswet 11 november 2015 por Praktijkleerstoel
Sessie c jeroen presentatie omgevingswet 11 november 2015Sessie c jeroen presentatie omgevingswet 11 november 2015
Sessie c jeroen presentatie omgevingswet 11 november 2015
Praktijkleerstoel555 visualizações
Sessie c presentatie danielle roelands por Praktijkleerstoel
Sessie c presentatie danielle roelandsSessie c presentatie danielle roelands
Sessie c presentatie danielle roelands
Praktijkleerstoel546 visualizações
Sessie c congres omgevingswet van der krabben 11112015 por Praktijkleerstoel
Sessie c congres omgevingswet van der krabben 11112015Sessie c congres omgevingswet van der krabben 11112015
Sessie c congres omgevingswet van der krabben 11112015
Praktijkleerstoel618 visualizações
Presentatie Arjan Congres Omgevingswet 11 november 2015 por Praktijkleerstoel
Presentatie Arjan Congres Omgevingswet 11 november 2015Presentatie Arjan Congres Omgevingswet 11 november 2015
Presentatie Arjan Congres Omgevingswet 11 november 2015
Praktijkleerstoel2.2K visualizações
Plenair presentatie friso de zeeuw por Praktijkleerstoel
Plenair presentatie friso de zeeuwPlenair presentatie friso de zeeuw
Plenair presentatie friso de zeeuw
Praktijkleerstoel2.6K visualizações
Plenair presentatie chris kuijpers por Praktijkleerstoel
Plenair presentatie chris kuijpersPlenair presentatie chris kuijpers
Plenair presentatie chris kuijpers
Praktijkleerstoel2.8K visualizações
Workplaceswap lisette por Praktijkleerstoel
Workplaceswap lisetteWorkplaceswap lisette
Workplaceswap lisette
Praktijkleerstoel538 visualizações
Workplaceswap por Praktijkleerstoel
WorkplaceswapWorkplaceswap
Workplaceswap
Praktijkleerstoel538 visualizações
Wonen in Nederland: ongekend stabiel por Praktijkleerstoel
Wonen in Nederland: ongekend stabielWonen in Nederland: ongekend stabiel
Wonen in Nederland: ongekend stabiel
Praktijkleerstoel1.1K visualizações
Honigcomplex Nijmegen por Praktijkleerstoel
Honigcomplex NijmegenHonigcomplex Nijmegen
Honigcomplex Nijmegen
Praktijkleerstoel735 visualizações
Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015. Sessie B, Thérèse Mol por Praktijkleerstoel
Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015. Sessie B, Thérèse MolPraktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015. Sessie B, Thérèse Mol
Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015. Sessie B, Thérèse Mol
Praktijkleerstoel462 visualizações
Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015. Sessie B, Christiaan Cooiman por Praktijkleerstoel
Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015. Sessie B, Christiaan CooimanPraktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015. Sessie B, Christiaan Cooiman
Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015. Sessie B, Christiaan Cooiman
Praktijkleerstoel483 visualizações

Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel

 • 1. 25-3-2014 1 Programma • Van idee tot Zorgcampus Marieke Navarro, programmamanager Zorgcampus • Perspectief voor het onderwijs Frans Kok, directeur domein gezondheid en welzijn Windesheim • Een stad die zorgt! Myriam Jansen, wethouder zorg en welzijn, gemeente Meppel • Kromme Elleboog Rob Hindriks, directeur VV&T Zorgcombinatie Noorderboog Aanleiding Zorgcampus Wat is de Zorgcampus? • Inspirerende regionale leer- en ontwikkelomgeving • Samenwerking zorg, onderwijs, overheid en bedrijfsleven • Gericht op; – Toekomstige ontwikkelingen – Nieuwste kennis en technieken – Voldoende gekwalificeerde medewerkers – Betaalbare zorg dichtbij – Vitaliteit Coöperatie Zorgcampus Leden Participanten Zorgcombinatie Noorderboog Gemeente Meppel De Stouwe RSG Stad en Esch Deltion College Drenthe College Gereformeerde Hogeschool Calibris Christelijke Hogeschool Windesheim
 • 2. 25-3-2014 2 Advies klankbordgroep Diversiteit/ multicultureel Generatieleren Talentmanagement Samenleving Ontwikkelteams 1. Instroom, doorstroom en zij-instroom 2. Ontwikkeling en innovatie 3. Stimuleren zelfredzaamheid 4. Intensieve samenwerking Ontwikkelteam 1 instroom, doorstroom en zij-instroom Coördinator Romy Snoeyenbos, Noorderboog Effect Bijdrage aan voldoende kwantitatieve en kwalitatieve instroom voor zorgaanbieders En bedrijven in de regio Focus Ontwikkelteam 1 1. Gilde leren, Calibris 2. Onderwijstijd in zorginstelling, Drenthe College 3. Doorlopende leerlijnen, Rsg Stad & Esch 4. Opleiding toekomstige medewerker, Deltion Daarnaast o.a. kinderopvang traject, leerplaatsprofielen en openbedrijvendag
 • 3. 25-3-2014 3 Ontwikkelteam 2 ontwikkeling en innovatie Coördinator Ineke Oosterhof, de Stouwe Effect Bieden van testomgeving voor bedrijven Verhogen Innovatief vermogen Match zorg, onderwijs en bedrijfsleven Focus Ontwikkelteam 2 1. E-health/ domotica Match behoefte zorg, onderwijs met markt 2. Sterk leerklimaat Klant centraal, leerconcept Ontwikkelen, lerende en vernieuwende aspecten borgen Ontwikkelteam 3 Stimuleren zelfredzaamheid Coördinator Carolien Smits, Lector Windesheim Effect: Bijdrage aan vitale, innovatieve en economisch gezonde regio Kromme Elleboog • Nieuw gebouw • Nieuw zorgconcept • Twee zorginstellingen en één gezicht • Opdracht naar Zorgcampus Marketing en Communicatie • Communicatieplan • Storylines • Huisstijl door studenten • Stagiaire
 • 4. 25-3-2014 4 Frans Kok Directeur domein gezondheid en welzijn Windesheim Zorgcampus Noorderboog perspectief onderwijs • Transities • Zelfredzaamheid • Zorgeconomie en gebiedsontwikkeling • Samenwerken op verschillende niveaus Transities Gemeenten worden verantwoordelijk voor: 1. Jeugdzorg: Jeugdwet 2. Werk en Inkomen: Participatiewet 3. Zorg en welzijn: WMO/Welzijn Nieuwe Stijl Dit zijn de ‘drie decentralisaties’ (3D) of: Transities. Verschuivingen • Volumestijging 1e lijnszorg • Efficiëntere zorg in de 2e lijn • GGZ: basis en specialistische zorg • Ambulantisering Kanteling van beleid Het beleid is gekanteld: • de eigen kracht staat nu centraal • één cliënt(en-systeem) • één plan • één aanspreekpunt’ is het principe.
 • 5. 25-3-2014 5 Zelfredzaamheid “Essentiële aspecten van het leven, namelijk zorg, wonen en werken, voor zichzelf kunnen regelen” “Redzaam ouder, Raad voor de Zorg 2012” Gebiedsontwikkeling Primair Zorgaanbieders: •Concentratie en spreiding •Innovatieve invulling zorg en wonen •Ambulantisering •Netwerkvorming zorg- en gemeenten •Complexe(re) zorg aan ouderen Kennisinstellingen: •(mede) Invulling van arbeid •Kenniscirculatie – nog meer – extern gericht; vergroten actieradius •Inpassen technologie/zorg op afstand •Nadruk op vraaggericht onderzoek •Participatie in netwerken Gebiedsontwikkeling Secundair • Mobiliteitsvraagstukken (fysieke en arbeidsmobiliteit) • Vraagstellingen voorzieningen w.o. woonvormen, ICT • Architectuur en infrastructuur en (mobiele) applicaties • Invulling van arbeid (bekwaamheden, regievorming) Kortom: Zorgcampus Noorderboog geeft mede invulling aan wijziging zorglandschap maar ook binnen het leef- en woongebied, leidend tot een andere zorgeconomie Samenwerken • De nieuwe uitgangspunten vragen om verbinding tussen de verschillende domeinen. Samenwerken tussen gemeente, zorg, welzijn en tussen de professionals die rond de cliënt werkzaam zijn. • Samenwerken wordt dé kerncompetentie in de nieuwe zorgeconomie. Voor alle spelers in de zorgsector: zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars en vrijwilligers. • Zorgen wordt meer dan ooit een teamsport, het wordt primair: samenwerken. Samenwerken op hulpverlenersniveau Good practice: Gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) (Smits en van de Ven 2014) • Gelijkwaardige informatie uitwisseling: • Evidence based en ervaringsdeskundigheid • Verhelderen persoonlijke waardes en voorkeuren • Uitwisselen en bespreken waardes en voorkeuren • Besluit nemen • Besluit evalueren Samenwerking op team/organisatieniveau: Zelforganisatie en Zelfsturing • Luisteren naar cliënten met hun specifieke en wisselende behoeften gaat beter bij een flexibele zelforganisatie. • Dat vraagt om het ontwikkelen van zelforganiserende en zelfsturende teams. Zowel voor de thuissituatie als binnen instellingen. • Dat vraagt om aandacht voor cultuur en voor ondersteuning om zelforganisatie mogelijk te maken.
 • 6. 25-3-2014 6 Samenwerken op wijk/regioniveau: Ketens en netwerken • Wonen, zorg en welzijn in de buurt zijn niet langer door één organisatie in te vullen. Wanneer het gaat om specifieke aandoeningen (dementie), doelgroepen (kwetsbare ouderen, mensen met een beperking, jeugd) of gebieden (de buurt of wijk) • Dit vraagt om netwerken en ketens tussen professionals en de sociale omgeving. Tussen overheid en aanbieders. Consequenties onderwijs en onderzoeksinstellingen • Aandacht voor bekwaam- en vaardigheden van toekomstig professionals • Aanpassen curricula; nieuwe onderwijsvormen (bijv. Onderwijs op afstand) • Innovatieve ontwikkelingen vanuit onderzoek praktisch toepasbaar maken • Toenemend samenwerken met zorgaanbieders en overheden • Maatwerk onderwijs Myriam Jansen Wethouder Gemeente Meppel …een stad die zorgt! Waar komen we vandaan? • Meppel en de Zorgcampus – Diaconessenhuis Meppel • Landelijke ontwikkelingen ziekenhuizen – Maatschappelijke ontwikkeling (inwoners) • Langer zelfstandig (wonen-voorzieningen in wijken) – Sociaal-economische ontwikkeling • Leren, werken en meedoen Wat betekent de samenwerking? Gemeente Meppel en de Zorgcampus Samen leven in wijk en dorp langer zelfstandig wonen Duurzaamheid en toekomstbestendig domotica en technologie Toegang zorg en ondersteuning Nieuwe taken sociaal domein Arbeidsparticipatie werkgelegenheid en leerwerkplekken Met partners werken aan zorg ondernemers en onderwijs Wonen Werken
 • 7. 25-3-2014 7 • Integraal – Samenhang benadrukken • Initiatieven faciliteren – Overheid op afstand • Innovatie – Vooruitgang en toekomstbestendig De rol van I 3 O 3 Gemeente Meppel en de Zorgcampus Krachtige wijken Meppel beweegt mee! Aantrekkelijk vestigingsklimaat Onderwijs Werkgelegenheid in de plus Gedeelde zorg is goede zorg En de toekomst? Rob Hindriks Directeur VV&T Zorgcombinatie Noorderboog Wonen in de stad Toekomst voor ouderen • Betaalbaarheid van de zorg • Activeren en stimuleren zelfstandigheid van ouderen tot op hoge leeftijd • De vraag naar voorzieningen en zorg als het echt niet anders kan Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’…
 • 8. 25-3-2014 8 Krachten bundelen • Gezamenlijk werken aan vitale wijken met een bruisend wijkcentrum • Inspelen op de vergrijzing • Belangen bundelen • Faciliteren van de schaarste op de arbeidsmarkt Meer dan de som der delen… Integrale samenwerking • Complementaire zorgaanbieders • Zorgcampus • Ontwikkelaars, aannemers en architecten • Welzijn • Gemeente Zorginpassing in gebiedsontwikkeling De Kromme Elleboog • Bouw van een parkeergarage (circa 250 auto’s) en vier lagen woon-zorgappartementen (circa 64) • Doel om de kwetsbare oudere met een groeiende zorgvraag in het eigen appartement zelfstandig te laten wonen • Inrichting gebouw (visie, domotica, hospitality, dienstenpakket o.a. welzijn en maaltijden, etc.) • Faciliteren van ontmoeting Hartelijk dank voor uw aandacht!