O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)

129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)

 1. 1. ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ พระมหากษัตริย์ไทย แห่งราชวงศ์จักรี (รัชกาลที ๑-๙) ชาติไทยเป็นชาติทีมีความ เจริญรุ่งเรืองมานานหลายร้อยปี แล้ว ประเทศไทยมี พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ครูรัตนา จุรุพันธ์ พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ของประเทศมาตั+งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
 2. 2. พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นผู้ทีมี บทบาทสําคัญอย่างยิงในการ พัฒนาประเทศไทยให้มีความ ครูรัตนา จุรุพันธ์ พัฒนาประเทศไทยให้มีความ เจริญรุ่งเรือง ทรงเป็นศูนย์รวม จิตใจของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นทีเคารพ และเทิดทูนของปวงชนชาวไทย พระองค์เปรียบเสมือนตัวแทน ครูรัตนา จุรุพันธ์ พระองค์เปรียบเสมือนตัวแทน ของชาติไทย พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้ า จุฬาโลก (รัชกาล ครูรัตนา จุรุพันธ์ จุฬาโลก (รัชกาล ที๑) พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้า นภาลัย (รัชกาล ครูรัตนา จุรุพันธ์ นภาลัย (รัชกาล ที๒)
 3. 3. พระบาทสมเด็จ พระนังเกล้า เจ้าอยู่หัว ครูรัตนา จุรุพันธ์ เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที๓) พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ครูรัตนา จุรุพันธ์ เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที๔) พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ครูรัตนา จุรุพันธ์ เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที๕) พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ครูรัตนา จุรุพันธ์ เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที๖)
 4. 4. พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว ครูรัตนา จุรุพันธ์ เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที๗) พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล ครูรัตนา จุรุพันธ์ มหาอานันทมหิดล (รัชกาลที๘) และรัชกาลที ๙ หรือ พระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบัน คือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครูรัตนา จุรุพันธ์ คือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ครูรัตนา จุรุพันธ์ ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (รัชกาล ที๙) ครูรัตนา จุรุพันธ์
 5. 5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรง พระราชสมภพ เมือวันที ๕ ครูรัตนา จุรุพันธ์ พระราชสมภพ เมือวันที ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๐ ทีประเทศ สหรัฐอเมริกา ครูรัตนา จุรุพันธ์ ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของคนไทยทั+งชาติ พระองค์สนพระทัยด้านการช่างและ กฎหมาย ได้รับปริญญาทางด้าน วิศวกรรมและนิติศาสตร์จาก สวิตเซอร์แลนด์ ทรงรอบรู้หลาย ครูรัตนา จุรุพันธ์ สวิตเซอร์แลนด์ ทรงรอบรู้หลาย ภาษาและสนพระทัยศิลปะด้านอืนๆ โดยเฉพาะด้านดนตรี ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้าน ดนตรี ทรงเครืองดนตรีได้หลายชนิดครูรัตนา จุรุพันธ์
 6. 6. ครูรัตนา จุรุพันธ์ พระองค์ทรงประพันธ์เพลง และ หนังสือต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรง เสด็จขึ+นครองราชย์สมบัติ เมือ ครูรัตนา จุรุพันธ์ เสด็จขึ+นครองราชย์สมบัติ เมือ วันที ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ ขณะมีพระชันษา ๑๙ ปี ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ เนืองในพระราชพิธีราชาภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม ครูรัตนา จุรุพันธ์ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว สยาม” ครูรัตนา จุรุพันธ์
 7. 7. พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อม ราชวงศ์สิริกิติH กิติยากร และสถาปนา ขึ+นเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติH พระบรมราชินี” มีพระราชโอรสและ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ขึ+นเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติH พระบรมราชินี” มีพระราชโอรสและ พระราชธิดารวม ๔ พระองค์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง ตั+งพระทัยอย่างแน่วแน่ทีจะช่วยให้ ชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ+น และมีความสุขโดยทัวกัน ทรงห่วงใย ครูรัตนา จุรุพันธ์ ชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ+น และมีความสุขโดยทัวกัน ทรงห่วงใย และหาทางแก้ไขความทุกข์ของ ประชาชนอย่างไม่เหน็ดเหนือย ครูรัตนา จุรุพันธ์ พระองค์ทรงช่วยแนะนําและชี+แนว ทางแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรครูรัตนา จุรุพันธ์
 8. 8. พระองค์ทรงแนะนําให้คนไทย ดํารงชีวิตด้วยความประหยัด และ ใช้ ประโยชน์ทีดินทํากินของตนเอง อย่างเต็มที มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ครูรัตนา จุรุพันธ์ ประโยชน์ทีดินทํากินของตนเอง อย่างเต็มที มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ด้วยหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ทํา ให้คนไทยมีความเป็นอยู่ทีดีขึ+น ครูรัตนา จุรุพันธ์ พระองค์ทรงพระราชทานคําแนะนํากับ ข้าราชการเพือนําไปพัฒนาทีดินทํากิน ให้แก่ประชาชน ครูรัตนา จุรุพันธ์ พระองค์ทรงสอบถามถึงความ เป็นอยู่ของประชาชนครูรัตนา จุรุพันธ์ พระองค์ทรงพัฒนาการศึกษาใน ถินทุรกันดาร เช่น การตั+ง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรง ครูรัตนา จุรุพันธ์ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรง พระราชทานทุนการศึกษาใน รูปแบบต่างๆ ครูรัตนา จุรุพันธ์
 9. 9. ครูรัตนา จุรุพันธ์ พระองค์ทรงพระราชทาน ทุนการศึกษาให้แก่เด็กชาวไทย ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ พระองค์ทรงเสด็จเยียมโรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดน ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ พระองค์ทรงทํานุบํารุงทุกศาสนา อย่างเท่าเทียมกัน ครูรัตนา จุรุพันธ์ เราชาวไทยทุกคน ควรตั+งใจทํา ความดี เพือถวายความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรา รวมทั+งพระราชวงศ์ทุก ครูรัตนา จุรุพันธ์ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรา รวมทั+งพระราชวงศ์ทุก พระองค์ด้วย ครูรัตนา จุรุพันธ์
 10. 10. ให้นักเรียนเขียนพระราช ครูรัตนา จุรุพันธ์ ให้นักเรียนเขียนพระราช กรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มา ๕ ข้อ

×